26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKİM1996CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Tüketici fiyatlan eylülde yüzde 6.1 arttı, yıllık fiyat artışı yüzde 80'e dayandı Enflasyon (lizipııleııeıııiyor • Okullann açıldığı e>'lül ayında eğitim giderleri 1 ayda yüzde 57.9 zamlanırken, aylık toptan eşya fiyat artışı yüzde 5 oldu. Yılbaşınagöre, tüketici fiyatlan yüzde 55.2. toptan eşya fiyatlan da yüzde 60.5 oranında yükseldi. AN'KARA (Cumhuriyet Biirosu)- Fıvatlardaagustos ayında başlayan yüksek oran- lı çıkışlar. okullann açıldığı. sonbahar-kış sezonunun baş- ladığı eylül ayında da artarak sürdü. Geçen a>, bir önceki aya göre tüketici fiyatlan v üzde 6.1. toptan eşya fiv at- ları da 5.1 oranında yüksel- di. Yıllık enflasyon tüketici fiyatiannda yüzde 79.3. top- tan eşya fiyatiannda da yüz- de 79.8 oranında gerçekleş- tı. Yılbaşına göre. tüketici fiyatlan vüzde 55.2. toptan eşya fiyatlan da yüzde 60.5 * 5 1 I Eyiul Ekım 1995 1 4.3 t Kasım 1 3.5d\ t Ararık ^8 F\f co co OcaK 1996 i ^8 6-' ı Şubaî Aylık enflasyon C ^ Toptan eşya «O* Tüket'cı ^8.1 Mar! Nısan Mayıs Hazırar Tem Agus E/lul 'Yüksek artışın başlangıcı' Ekonomi Senisi - İstanbul Lnıversitesı İktısat Fakül- tesi Dekanı Esfender Korkma/ toptan eşva fıyatlarında- kı artışın yüksek çıkmasının. enflasyonun devam edece- ğını gösterdığını vurguladı Korkmaz. toptan fıvatlarda gö- züken malıyet artı>lannın ılerıkı av larda tüketici fıyatla- rına da vansıjacağını \urguladı. Enflasvonun geçen ev- lül a> ınagöre 1.7 puan düşük sev retmesinın ı\ ıleşmegös- tergesı savıljmavacağını da kavdeden Korkmaz. geçen yıl 24 aralıkta \ apılacak seçımler nedeni) le koalısvon hü- kümetının bazı vatırımlara hız \erdıgını hatırlattı. Prof. Esfender Korkmaz. REFAHYOL'un zamları erteledıgını de sa\ undu. istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meh- met Yıldınm da pıvasalarda eylül ayının 15'ınden sonra hareketlennıe olduğunu. bu nedenle evlül avı enflas- yonunun geçen a>a göre bir artı^ gösterse bıle. fı>atlara bırebınansımadığınıkavdertı. Yıldırım.~Bugidişİeekinı a\ı enflasvonunun vüksek olması k;n,ınılma/~ dcdı Eylül artışları Cinsi Unıversrte harçları Anaokulu ucretterı Taksı fiyatlan Arttş (%) 55.2 47.5 30.4 Dolmuş-mınıbiis ucretı 27.8 Kadın elbısesı Okul kıtapları Yumurta Ayakkabı Soba Sut Kömür Odun Petrol urunlen Peynır Ekmek Doçjalgaz Deterjan 23.5 23 17.6 11.8 10.6 102 9.3 9.6 8.7 7.8 7.6 7.4 7.2 oranında yükseldi. Eğıtım- de kullanılan mal ve hizmet- lerin fıyatlan geçen ay, birön- cekı aya göre y üzde 57.9 ora- nında arttı. Yaz aylarında özellikle >aş mey\e-sebze fiyatiann- da azalmayla bırlikte düşük oranlarda gerçekleşen enf- lasyonun. ağustos ayında baş- layan dızginlenemeyen dü- zeydekı artışı sürürüyor. Dev- let Istatıstik Enstitüsü'nün (DİE) verilenne göre. tüke- tici fiyatlan geçen ay. birön- ceki aya göre y üzde 6.1, y ıl- başına göre yüzde 55.2, yıl- lık da vüzde 79.3 oranında arttı. Evlül ayında 12 aylık or- talamalara göre, enflasyon vüzde 80.5 düzeyinde ger- çekleşti. Tüketici fiyatiannda ge- çen ay. bir önceki aya göre en yüksek oranlı artış yüzde 8.5 ile Antalya'da yaşandı Ay- nı dönemler itibarıyla tüke- tici fiyatlan Ankara'da yüz- de 7. f. Di\ arbakır'da yüzde 7.2, Adana'da yüzde 6.2. İs- tanbul 'da yüzde 6.5, İzmir'de vüzde 5.6, Trabzon'da yüz- de 5. Tüketici fiyatlan geçen ay. bir önceki aya göre. gıda ürünlerinde vüzde 3.3. gi- yim ve ayakkabıda yüzde 6 7. konut gıderlennde y üz- de 6.1. eğıtım giderlennde yüzde 57 9, ulaştımıa-haber- leşme giderlennde v üzde 7.8 oranında vükseldi. Evlül ayında bir önceki aya göre, toptan eşya fiyat- lan sektörler itıbanyla. ta- nm ürünlerinde yüzde 6.2, madencilik sanayiinde özel sektörde yüzde 5.4. kamu sektöründe v üzde 7.2 olmak üzere vüzde 6 7, mıalat sa- nayıınde. özel kesimde yüz- de 4.6. kamu kesiminde yüz- de 4.8 olmak üzere yüzde 4.7. enerji sanayiinde de yüz- de 4 6oranında arttı. İzmir'de düştü ~ tTO da. geçen ay İstan- bul'da tüketici fiyatlannın yüzde 5.7 oranında arttığını duvurdu. Bövlece İTO'nun hesaplamasina göre. İstan- bul'da yıllık ortalama enf- lasyon yüzde 95.2. 12 aylık enflasyon da yüzde 95.9 ol- du. İzmir'de ise eylül ayı enf- lasyonu. bir önceki yılın ay- nı dönemine göre 1.8 düijerek yüzde 4 olarak gerçekleşti. İz- mir Ticaret Odasfndan yapılan açıklamaya göre. yıl- İık enflasyon 5.9 puanlık bir artış gösterdi. 4 zammın toplamı yüzde 24'e ulaşıyor • Normal benzin fiyatlan (liire) s s CVJ CM Akaryakıta 'bileşik zam' •Memur maaşlanna yüksek zam yaparak dargelirlilerin desteğini kazanmaya çalışan REFAHYOL hükümeti, birçok üriinün fiyatını belirleyen akaryakıta küçük oranlı ve sık aralıklarla zamlar yaparak dar gelirliye vurduğu darbeyi gizlemeye çalışıyor. BAR1Ş KARCIOGLLi Tüketım maddelenne bir defada yapılacak yüksek zammın. kıtleler üzennde yarata- cagı etkıden korkan REFAHYOL hükü- meti. akaryakıt fiyatlanna düşük oranlı ve çok sayıda zam yaparak tepkıden kurtul- maya çalışıyor. Akaryakıt fiyatlanna uv- gulanan fiyat polıtıkası REFAHYOL hü- kümetinin yeni zam polıtıkasını gözler önüne seriyor REFAHYOL akaryakıtta ba^\urdugu fiyat artış polıtıkasıyla. hıs- .settirmeden "bileşik zam" uvguluvor RP-DYP koalısvonunun akaryakıta 4 ke- rede yaptığı zamlann toplamı 3 ayda v üz- de 24'e ulaştı. Hükümet. akaryakıt fiyatına heray vüzde 5 zam yapmasına karşın Petrol Ürünlen Işverenleri Sendikası (PLİS) Başkanı İs- mail A\1emiz. akaryakıtta fiyatiar belır- lenmeden önce hükümete önen sunan TÜPRAŞ'ın en az yüzde 15'lik zam öner- diğinı söyledi. Hükümetin yüzde 5 ora- nında zam yaptığı 21 evlül tanhinde TL'P- RAŞ'ın vüzde 1 7 zam önerdığıni vurgula- yan Aytemız, akaryakıtın birçok ürünün fiyatını belırledıği ıçin hükümetin zammı düşük tuttuğunu kaydetti. 1996 yılının ilk 9 ayında akaryakıt fiyat- lanna yapılan 7 zam, şimdiden 1995 ve 1994 yıllanndaki zam sayısını geçtı. 1994 ve 1995 yıllannda akaryakıta 6'şar kere zam yapıldı. Bu zamlar arasında yüzde 24'e. hatta yüzde 80'e varan zamlar da bulunuvordu. REFAHYOL ıktıdan döne- mınde ıse akaryakıt fiyatlanna yüzde 5 - yüzde 7 arasında toplam 4 kez zam geti- rildı. Petrol iş Genel Başkanı Bavram Yıldınm, söz konusu uygulamanın hükümetin venı icadı olduğunu v urgulayarak, "Hükümet tepkivi azaltmak için küçük, anıa sık ara- lıklarla zam yapnıavı tercih edivor" dedı. Petkim - İş Genel Başkanı Mustafa Kara- da>ı ıse RP'nin büyük zamlar yaparak toplum önünde küçük düşmek istemediği- ni söv ledı. Eğıtım Araştırma Müdürü İl- yas Köstekfi ise Türkiye'deki akaryakıt fi- yatlannın ABD'nın üç katı olduğunu vur- guladı. Turfandanın çıkışıyla etiketlerde büyük fark oluştu Sebze meyvede fiyat karmaşası Ekonomi SerM'si- Farklı kalitede tarla ve sera ürünü nıeyve sebzenın aynı anda pıyasada bulunması. fivat kannaşası yarattı. Meyve sebze fiyatlanndakı uçurumun kasımın ılk haftasına kadar süreceğıne dikkat çeken yetkililer. tüketıcilere "ürünler arasındaki kalite farkını gözönünde bulundurmalan" uvar^ında bulundular. Istanbul halınde domatesin kılosu 15 bın lıra ıle 40 bın lira arasinda değışirken. dolmalık biber fiyatlan i 5 bın lıra ıle 60 bin lira arasında değışıvor. Piyasada farklı kalıte ve fiyatta sebze. meyve bulunduğunu belırten İstanbul Meyve Sebze Komısyoncuları Dernegi Başkan Yardımcısı Sedat Tokrürk, tüketicinin ürünler arasındaki kalıte farkını veterince izleyemediğinı dile getırdi Türkıve'de tarım ürünlerinde >tandardın düzene sokulmaması halınde fivat ve kalite farklılıklarının önüne geçılemeveeeğını belırten Toktürk. kaMiıı avının ılk haftasına kadar pıva.sada tarla ve sera ürünlerının bırarada bulunacağını dıle getirdı Şu anda Çanakkale'den gelen domatesin 15 bın lıradan satıldığını anımsatan Toktürk. halde40 bın liraya da domates bulunduğunu kaydetti. Taze fasulvenın kılosunun 40 bın lıra ıle 100 bin lira arasında değıştiğını > belırten Toktürk. si\ri biberin Y kılosunun 20 bın lıra ıle 60 bın lıra arasında sevrettığıne dikkat çektı. İstanbul halinde çekırdeksız üzümün kılosu 15 bın lıra ıle 50 bın lira arasında değişırken. golden elma 30 bin lira ıle 80 bın lıra arasında. annut 30 bin lıra ıle 80 bın lıra arasında satıhşor. Geçen hafta kılosu 150 bin lıra ıle 170 bın lıra arasında değışen vatak lımonun fiyatlannın erkenci enterdonat lımonun pıyasava çıkmasıyla ucuzladığını belırten Toktürk. Tanm Bakanlığı tarafından ürünlerin hangı dönemlerde hasat %edildığının denetlenmesı gerektıgını savundu. Eylül ayındaki düşüş yüzde 3 olarak gerçekleşti üıracatta kan kaybı sürüyor Ekonomi Servisi- Ihracatta- kı dü^üş ev lül av ında da de- vam ettı Türkıje İhracatçı- lar Meclisi'nden (TİM) ya- pılan açıklamada, ıhracatçı birliklerı tarafından tutulan kav ıtlara göre Türkıye'nın eylül ayında gerçekleştırdığı ıhracat 1 nıilyar 93 7 milvon dolar düzev mde kalırken. toplam ihracat geçen vılın avnı ayına oranla vüzde 3 düşüş gösterdi. İhracatın lo- komotifı lıazır gıvım \e konfeksiyonda ıse vıne e> lül ayında dış satım 496 milyon 425 bin dolar olarak gerçek- leşirken. geçen vılın aynı ayına oranla yüzde 26 oranında gerileme vaşandı. TİM kayıtlarına göre. Ocak-Evlül dönemınde 16 mıl>ar 52 milvon do- larlık ihracat yapılırken. geçen yılın Eylül ayı ihracat rakamları (Bın Dolar) MclQQGı6r Hazır Giyım ve Konf. Hububat, bak. tah. Otomotıv ve yan. san. Fındık ve mamul. Den ve den mam. Zeytın ve z. yağı Dığer TOPLAM Aylık ihracat 1995 670.780 147.378 107.843 87.982 74.542 9.611 890.525 1.988.681 19WJ 496.425 144.583 103.152 53.185 60.600 5.221 1.074.459 1.937.625 Artış u /o -26 - 2 - 4 -40 -19 -46 20.6 - 3 ilk 9 aylık dönemine oranla vüzde 4'lük bir artış sağlandı. Eylül ayında hazır gıyım \e konfeksıyon ıhracatı- nın yanısıra. zeytın ve zeytınyağı ih- racatı yüzde 46. fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 40. den ve deri ma- mullerı ihracatı da yüzde 19 oranında düştü. TİM Başkanı Okan Oğuz, gereken önlemler alınıp ihracattaki gerileme- nin önüne geçılmediği tak- dirde Türkiye'nin ciddi so- runlarla karşı karşıya kala- cağına dikkat çektı. Oğuz. "Bu olumsuz gelişmeler orta şiddetteki bir sarsın- tının işaretleridir" şek- lınde konuştu. İhracatın önündeki sorunlan yılba- şından bu yana göreve gelen bütün hükümet tem- silcilerine ve ilgililere ak- tardıklarını. bu konudakı uyarılarını defalarca yinelediklerinı hatırlatan Oğuz. "Gerek ihracata, gerekse ithalata ilişkin rakamlar, il- gililerin bu konuvla ne kadar ilgili olduklarının göstergesidir". Spor otomobil meraklılarına yeni bir Ferrari ERKAN ALTINSOY OTO>IOBtL DITVY\SINDAN KISA KISA • Volvo, ürettığı otomobıllerin yakıt tüketımını 2005 yılına kadar yüzde 25 azaltmayı planlıyor. Alman hükümetıyle otomobil üretıcilerı arasında 1990-2005 yıllan arasında araçların yakıt tüketıminin yüzde 25 azaltılması konusunda anlaşma imzalanmıştı. Düşuk karbon ıçeriklı alternatıf yakıtlarla çalışan otomobiller de ortalama hesaplanırken göz önünde bulundurulacak. • Gümrük Birtiği'ne gırildikten sonra Türkıye'de doğrudan yatınma giden ünlü Vespa Scooter'in en son Vespa ET4 ve Vespa ET2 pıyasaya sunuldu. 4 zamanlı 125 cc hacminde motora sahıp ET4'ün sipanşlerı şimdiden on bınleri buldu. Vespa ET2 ise dünyanın ilk enjeksiyonlu 2 zamanlı 50 cc'lik motoruna sahip. • Passat Volkswagen'in büyük sedan sınıfındaki modeli ekım ayı içinde Avrupa'da sunulduktan sonra kasımda da Türkiye'de satışa sunulacak. Passat'ın Audi A6'yı da andıran aerodinamik tasarımı ve yüksek güyenlik standartlarıyla sıkı bitrakip olarak piyasaya giriyor^ Bütünüyle galvanizlenmiş gövdesiyle Passat kendi sınıfında 11 yıllık pas garantisine sahip tek otomobil. Ayrıca bu sınıfta sürücü ve yolcu hava yastığına ek olarak yan hava yastıkları da sadece VW Passat'ta standart. F errari, spor otomobil meraklılan için yepyeniiıir 'canavar' yarattı. 550 Maranello adı verilen otomobil Ferrari'nin uzun zamandan beri ürettiğı ilk önden motorlu otomobil. Otomobilin ön/arka ağırlık dağılımının dengelenmesi için vites kutusu motordan ayrı olarak arka dingilin üzerine yerleştirilmiş. 65 derece açıya sahip V12 motor 5474 cc hacminde. 235 kg ağırlığındaki motorun sağladığı güç, 485 BG. Bu sayede Ferrari 550 Maranello sıfırdan 100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşıyor. Son hızı ıse 320 km/s. 550 için özel olarak geliştinlen jantlara takılan lastıkler ise önde 255/40 ZR 18 ve arkada 295/35 ZR 18 boyutlannda. Pininfarina tarafından tasarımı yapılan aracın gövdesinin üretiminde teknolojik verimlilik ve güvenlik bakımlarından Ferrari'nin Formula 1 teknolojısinden yararlanılmış. Yeni 550 Maranello, Ferrari'nin özel pistinde 512 modeline göre 3.4 sanıye daha lyi olan bir tur zamanı yapabiliyor.H Alfa Romeo'dan iki spor model Toyota'dan Carina E A lfa Romeo'nun Türkiye Temsilcisı Zeytinoğlu yeni 150 beygirlik Twin Sparkmotora sahip 145 ve 146'yı piyasaya sundu. 1970 cc hacmindeki motor bu iki otomobile de güçlü performans sağlıyor. 145 hatchback'in 150 beygirlik modeline Alfa geleneğine uygun olarak Quadrifoglio (dört yapraklı yonca) adı verilmiş. 146 Sedan'ın aynı motora sahip modeline ise tı (tourism internazionale) adı verilmiş. Görsel olarak performansı yansıtan öğelerle destekienen her iki model, yüksek"tnztı otoban yolculuklarında da rahat ve atak bir kullanım sunuyor. Yüksek devirleri seven Alfa motorunun çıkardığı sesler, kulak okşayıcı mınltılar gibi. 150 beygirlik motora sahip 145 Quadrifoglıo sıfırdan 100 km/s hıza 8.4 saniyede ulaşıyor (ti, 8.5 sn.), son hızı ıse 210 km/s (ti, 215 km/s). Her iki modelın yakıt tüketimi de aynı: sırasıyla 90 km/s, 120 km/s ve şehir içinde 6.2-8.0-10.1 litre/ 100 km. Alfa Rome 145 Quadrifoglio'nun anahtar teslimi satış fiyatı 3 milyar 24 milyon lira. 164 ti'nin fiyatı ise 3 milyar 105 milyon lira. • T oyota'nın Vectra sınıfındaki yeni modeli Carina E, Türkıye'de satışa sunuldu. 125 beygir gücundeki motoruyla duz ve otomatık vitesli olarak sunulan Carina E'nın boyu 4.53 m ve genışlığı ıse 1.695 m. Sıfırdan 100 km/s hıza 9.4 saniyede ulaşan Carina E. 200 km/s son hıza ulaşıyor. 1175 kg ağırlığındaki aracın 90 km/s hızda yakıt tuketimı 6.6 litre/100 km ABS fren, çift hava yastığı. klima ve diğer aksesuvarlar standart olarak sunuluyor. • Skoda Octavia tanıtıldı S koda, Volksvvagen'ın kontrolüne geçtıkten sonra ürettığı ılk otomobil Octavıa'yı Avrupa'da piyasaya sundu. Skoda'nın fiyat avantajıyla VW teknolojısını bırleştiren otornobıi. 3 ayrı motor seçeneğiyfe sunüTuyor. Önümüzdeki yırBunlarâlki motor daha eklenecek. 4.51 m uzunluğunda ve 1.73 m genışlığındekı otomobilin bagajı, 528 litre hacminde. Octavia'nın kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. • İŞÇİMN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Bjpbininden Kötü Senaryolar Refah-Yol'un gönderilmesinde genel bir uz- laşma sağlanmış gibi bir hava esiyor. Senaryo- lar. nasıl götürülebileceği üzerine. En kolay yol, sorumluluğu sırtından atıp kur- tarıcılar aramak. Geleneksel senaryo yine gün- demin başında. Gözler "devleti kollama" göre- vi verilmiş askerlere çevrili. Ordudan gelen her söz ve davranış, medyada baş köşede. Anlam- lı(!) yorumların ardı arkası kesilmiyor. işin garabetine bakın ki, iktidarın Refah kana- dı, askerteri müdahaleye zorlamak üzere elinden geleni ardına koymuyor. Hükümete gelirken ve geldiği ılk aylarda dik- katli davranan, hileyolunu seçen Refahlılar, baş- ta Erbakan. takım halinde bir pervasızlığı sergi- liyorlar. Kamuoyunun ve askerlerin de doğal ola- rak çok duyarlı oldukları konuların üzerine üze- rine gidıyorlar. Birbirinden kötü senaryolardan birine göre de, iktidarı yüzüne gözüne bulaştıran Refah kad- roları ve Erbakan, ne başarısız olarak seçime gitmeyi ne de parlamento tarafından düşürülüp sonuç olarak partinin erimesi ve Erbakan'ın lider olarak işinin bitmesini göze almaya niyetli de- ğiller. Bir askeri müdahaleyi tahrik edip mağdur ve şeriatçıların, radikal fslamcıların gözünde kahra- man olarak iktidardan ayrılabilmenin yolunu an- yorlar. Bu kötü senaryonun geçerli olmaması için ya- zılan bir başka kötü senaryoda ise sivil çözüm adına Çiller'ın kurtarılması formülü var. Bu se- naryoya göre, hesap vermekten kurtulmak üze- re her şeyi yapmaya hazır olan Çiller, Refah'ın elin- de rehine olmaktan kurtarılmalı. Bu senaryoyu yazanlara göre zaten Çiller de kendisine hesap sorulmayacağının, yüce divana çıkarılmayaca- ğının güvencesi verilmek koşulu ile çekilmeye ra- zı. işin kötüsü, gelişmeler çoğu kişiyi, sonunu düşünmeden, birbirinden kötü senaryolardan biri ya da bir başkasını benimseyecek noktala- ra getiriyor. Herkesin kendine göre kafayı takacağı kimi ay- rıntı görünen olaylar her gün katlandıkça katla- nıyor. Herkes kafasını bırolumsuzluğatakıp, "ne olursa olsun, ama bir şeyler olsun, bu hükümet düşsün" diyecek konuma geliyor. Sabırlar taşı- yor, hoşgörü bitiyor. Kendi adıma, bir kadın olarak iki gündür bir fotoğrafa bakıp bakıp kızıyorum. Tarih: 1 Ekim 1996.. saat: 13.15.. yer: TBMM. Meclis koridor- larında dolaşan türbanlı ve çarşaflı kadınlar... "Ne var bunda? Heryerde dolaşmıyorlar mı?" diyeceksiniz. İyi de ben hıç unutamıyorum. So- ğuk bir kış günü, günübirlik Ankara'ya gitmiş ve Meclis'e gitmek zorunda kalmıştım. Üzerimde ce- ketle giyilmiş bol bir pantolon vardı. Gazeteci olduğum halde yan kapıdan girdiğim basın bölümünde kaimış. görüşmem gereken parlamenterlerin odalarına gitmek üzere Mec- lis koridorlarından hiçbirineçıkamamıştım. Pan- tolonlu bir kadının koridorlarda bile dolaşması- na izin vermeyen kıyafet yasağına ne olmuştu? Mecliste kara çarşaflılar, türbanlılar ayncalığı, üs- tünlüğü nereden geliyor? Meclis'teki belki çok ayrıntı, belki çok simge- sel bu ayrıcalık bile, duygusal da olsa bir karam- sarlık getiriyor: "Bu simgesel ayrıntılara kolayca boyun eğip izin verdiğımıze göre, hızla daha kö- tülerine gidiyor ve olumsuz gidişi hak ediyoruz" dıye düşünüyorum. Kaçınılmaz bu gidişi durduracak, Refah-Yol iktidarına bir an önce son verecek senaryo yaz- ma korosuna katıldığımı görüyorum. Yazılan bir- birinden kötü senaryoların sonuçlarından da Refah-Yol iktidarı kadar ürküyorum. Bizi, birbirinden kötü senaryolar ve çok teh- likeli bir iktidar gidişi gibi birbirinden daha olum- suz seçenekle, "yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal" seçeneksizliği ile karşı karşıya bırakan siyasi partiler, lider kadroları ve par- lamenterlerimize daha da çok kızıyorum. Benım, sizin, bizim, örgütlü, örgütsüz kitlelerin, öfkelerini sağlıklı dile getirmeleri halinde, bizi seçeneksiz bırakanlann, seçenek yaratmak zorun- da kalacaklarını düşünüyorum. Türkiye ve dünyada son yıllar, son aylarda yaşanan olumsuzluklann en çok da, solun ideolojik ve örgütlü teslimiyeti, dağınıklığından kaynaklan- dığına inanıyorum. ŞİRKETLERDEN HABERLER • ŞİŞECAM tek camlı pencerelere göre yüzde 69 oranında ısı tasarrufu sağlayan Isıcams modelıni tanıttı. • İŞ BANKASI Yönetim Kurulu üyelığine Bahtivar Sönmez seçıldi. • EGS Bank Ankara ve Güneydoğu \atınmlar Koordınatörlüğü'ne \edat Aksu cetırıldi. • PİMAPEN P\'C 16 ülkede faaliyet yürüten ihracat bayilerini. Uluslararası Bayilertoplantısında birarava eetırdi. • StMERBANK Genel Müdür Yardımcılıgrna Zekı Lnal getırildı. • SPEKON Paraşütleriyle dünya şampiyonasında yarışan Alman sporculardan Denise Bar bir altın. iki uümüş ve bir bronz madalya kazandı. "" KOÇBANK ATM'lerinden günlük para çekme lımıtı 50 milyon lirava yükseltıldi. VİSA Kartı ile Migros'lardan alışveriş vapanlar. toplam 18.7 milyar liralık alışvenş çeki ve Karayip Adaları ile Londra'da tatil kazanacak. • EMEK HAYAT bıreysel satış elemanı ve acente olarak falıyet gösterecek toplam 43 kışiye eğitim verdi. • UNİVERSAL SİGORTA. düzenlediği basın toplantısıyla Aktıf Sıszorta Tımını tanıttı. ""PEPSİCOLA 4Cresta Reklam Yarışması'nın televizyon dalında üç ödül kazandı. BAŞAK SİGORTA Trakyabirlık Karacabey Yağ Fabrıkası'nı 710 milyar bedelle güvence altına aldı. • LEITZ MANU Kırtasive'nin desteğiyle açılan ücretsız sekreterlik kursları. 24 Ey lül'de ilk mezunlannı verdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle