05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 EKİM 1996 CUMARTESİ HABERLERIN DEVAMI Istarbul Edırne Çanakkale Kocaelı İzm r Mansa Aydın Denız Zonguldak PB Y Y P3 V \ P3 P3 PB 21 21 22 23 26 26 28 27 20 Sınop PB 19 Samsun PB 20 Trabzon 19 Gıresun 19 Ankara PB 21 Konya PB 24 Eskışehıt PB 24 Sıvas PB 20 Antalya PB 27 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanhurfa Mardın Sıırt Hakkarı Van Pb PB PB PB PB PB PB PB 32 28 28 29 26 28 23 19 Y 14 ^•Izrrır .İstanbul ı x—s./~—0 • KN ->l «Anka-a^-^" italva^—' Adar ^ _ y Er2L.rum \Hakkarl Dogu Karadenız Do gu Anadolu nun ku zeydogusu ıle za- manla Marmara nın batısı ve kıyı Egesa ganakyagışh otekı yerler parçalı az bu- lutlü geçecek Hava sıcaklıgı yurdun ku- zey kesımlerınde azalacak dıger yer- lerdeonemlıbırdegı- şıklık olmayacak Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel Y Y Y Y Y PB PB Y 13 14 23 15 14 22 20 14 Budapeşte Y 15 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Y Y Y Y PB PB Y Y 24 21 9 13 13 16 17 15 13 Moskova PB 13 Aşkabat Almatı Taskent Baku Bışkek Tıfhs Kahıre Şam PB PB PB Y PB Y A A 25 17 22 21* 20 19 30 32 fc GcK gurultL jParça! bulutlu G Ü N C E L d .NEYT 4RC Wİ REK • Buştarujı 1. Sayfudu da hazırlıksız yakalandı YaşarYatış Kahıre Buyukelçımız) Termınalınçı- kışında Turk bayrağı asılıydı Tansu(Başbakan Vekılı, Dışışlerı Bakanı vs) Mı- sır da gece bavrak çekılmıyor Bu bırbryle çelışen açıklamaları yapan devlet yonetıcılerınden hangısıne. nasıl ınanacaksınız? IMF Tansu dan çoktan vazgeçmış, Hoca dan da 'kamuoyu onunde kendını baglayacak bır açıkla- rna yapması"n ıstıyor Kahıre den Washıngton'a Ikılı sayesınde edın- dığımız yenı çehreyı nasıl buldunuz, begendınız mı? Sanırsınız kı Necmı Hoca ve şerıatçı tayfası bun- lara katılan Tansu ve sılahşorları Turkıye'yı dunya- ya rezıl rusva etmekle gorevlıdırler ya da gorevlen- aırıldıler Iktıdar kanadına duyulan guvensızlık ve ınançsız- lık, muhalefetı oluşturanlar ıçın geçerlı değıl mı'? Geçerlı REFAHYOL u devırmek ıçın Mesut Yıl- maz ın başlattığı hareketten bır sonuç beklenıyor (mu?) Mesut Yılmaz, Deniz Baykal ve Ecevit'ın partı- selvekışısellıktenarınarakbırarayagelmelerı bek- lenen ve ozlenen ıktıdar atılımını bırlıkte yapmaları olası mı acaba9 Duşlere kapılmayalım Ya muhalefet? Bu hukumetı duşurebılmek ıçın 276 oy gerekıyor Iktıdar karşıtı oylarsa 262 Sonuç alabılmek ıçın 14 oya gereksınılıyor Gokten ınmeyecegıne gore bu 14 kışı DYP de varhgından soz edılen "huzursuzluktan" kopup ge- lecekler Ve yıne cumleyı "acaba?" dıye tamamlamak zo- runlu hale gelmıyor mu 7 ismet Sezgin ve arkadaşlarma bakılırsa Evet ıstıfalan şart degıl Udegıl hatta20DYPIı huku- metı duşurme hareketıne katılacak " Doğrusu şımdılık kaba bır duşten oteye geçme- yen hukumetı devırme planının ılk ışaretlerı alındık- tan sonra acaıp yenı kımı onerıler ortaya suruldu Cindoruk a "onemlı bır telefon" gelmış 'Tansu ıstıfa edecek"mış Yaa' Bu bılgıyı tamamlayan haber bıze gelen telefon- da "Amenkahlar, ellenndekı belgelen gostererek Tansu'nun ıstıfa etmesını saglayacaklar 'mış Allah Allah 1 Genel başkanlıktan mı, hukumetten mı ıstıfa ede- cek? Herhalde hukumetten Ama Tansu'nun "koşulu- nu, bır aracı" Sezgin grubuna getırıyor Hukumet- ten çekılebılır Tansu ancak koşulu şu 'Soruştur- ma onergelerını yenı hukumet askıva alacak " Baştan berı guven ve ınanılırlık uzennde duruyo- ruz Hak yemeyelım Bır başkasını muhalefet dıye sarıldığımız gruptan omekleyelım Cavit Çağlar hanı şu unlu zengın hanı şu Tan- su ya soylemedığını bırakmadıktan sonra ılk çag- nsında hukumete koşa koşa gıren Bursa mılletve- kılımız DYP'den ıstıfa ettıkten sonra yenı partının genel başkanlığı peşıne duştu 17 Eylul 1996 gunlu Çağlar'a bağlamlı haber "Bı- raz once unlu bıryazar aradı Ne Cindoruk ne Kök- sal ne de Mesut Turkıye adamını anyor 68 kuşa- ğı her kesımde var Ancak ulkeyı yonetemıyor O sensın" dıyordu Gul veya agla 1 Bır ıkı gun once Mesut Yılmaz a lutfen şaşırma- yınız, Çağlar "Tansu ıçın verılen soruşturma oner- gelerınden vazgeçelım Koşeye sıkıştırmayalım dıye bır onerı goturmez mı" 7 Çağlar'ın 68 kuşağına aıt olmayı benımsemesı? Bu ayn ve fazla cıddıye alınacak bır "mesele" de- "Mese/e" Çağlar'ın oncelıkle ve ıvedılıkle kurtul- mamız gereken Tansu'yu -elbette bır nedenı vardır- yenıden ıhya etme çabası Bılgı ıçın not 13 Mayıs 1996 da Resmı Gaze- te'de yayımlanan 1995 Aralık ayı teşvık lıstesıne gore Çağlar'ın şırketlenne toplam tam tamına 11 trıl- yon 76 mılyar lıra (yazıyla on bır trılyon yetmış altı mılyar) yatırım teşvıkı verıldı Anlatabıldık mı? S.SI BulutlL L Cok bu utlu * Yagmu'lu _}>Karl RP eylemine Hizlndlalı desteğî Suıu kar • Ba$tarafı 1. Sayfada kocatepe Cumıf nde duzen- ledığı bu evlem sırasında gostenuler. basın nıensup- larına hakaretler ettıler Ba- sın mensuplarını tehdıtlerle ola\ vcrınden uzaklastıran evlemulcr "Şerefsiz med- >a" "'Sahudi medva" slo- ganları attılar Protestoda megafonla ko- nusmak ısteven RP II Bas- kanı Zeki Çelik evlemeıle- rın leror orgutlennın ısaret- lerıv le v urumeve baslamala- rı uzerınc israrından vazge- çerek mevdanı tcrk ettı voğunkığu teror orgutu Islamı Buvuk Doğu Akıncı- lar Cephesı'nm IlBDA-C) ısaretını \apan gosterıcıler ıcnaze namazının ardından butun uvarılara rağnıen da- ğılmaşarak Israıl bavrağı \aktılarve "kahrolsun İsra- ıl" "Kahrolsun laik dikta- torluk" "Vaşasın Hi/bul- lah" "Kâfirlerın korkusu. Muhammed'in ordusu" "Islamı hareket engeüene- me/" "Naşasın şeriat" "Hı/bullah nerede. bi/ ora- da\ız" sloganları attı Gruptakılerden bazıları- nın Israıl ba\rağı vakılırken RP bavraklarını açtırmadıgı. sadece \esıl bavraklann açıl- masina ızın \erdıklerı dıkkat vektı RP ba\ rağı \e ^crıatı sını- gelc\en\esıl ba\raklarla>u- runıck ıste\cn kalabalık. canııden (,ıkan dığer kesımlerı de vanlanna (.ckmek amacıvla "Muslümanlar bura>a~ "Musluman zulme sessiz kalamaz" sloganları attı Ancak tuma namazından t,ıkan \e gosierıvı ızle\cn ınsanlar serıat şanhlarının bu gosterısıne katılma- dılaı Kızıla\ 'aratına vurunıek ıste\en e> lcmcılere polis engel oldu kala- balık polıs panzermdenbasın(,h >»u iikılmasivja dağjtıldı Bır sure son- ra tckrar bır arava gelen grııp otur- nu evlemı vaptı Lıderlerının çağrısı uzerıne grup- takıler Mıthatpaşa Caddesı'nden SıhJn\e \e doğrıı volun sağından kadııılaı solundan da erkekler ol- nıak uzere harcmlık-selamlık bıçı- nıınde Nuru\use geçtıler Dıl \eTa- rıh Coğratva Fakultesı onune gel- KocatepeCamii'ndeki kalabalık ~\aşasın Hi/bullah". ~>aşasın ş,eriat* dıklerınde ise sessizoe dağıldılar Coğunluğu RP ıl orgutunden ge- len evlenıcıierın. ozellıkle Hızbul- lah \anlısı slogan atmalan dıkkat çekerken Iraıı Bıı\ukclçısı Vluham- med Rıza Baghari RP Rıze Mıllet- \ekılı Şe\ki S ılmaz RP'nın onde gelenlerı \e bır grup aczmendı de cuma naınazlamıı koeatepe C a- mıı'nde kıldılar kotatepe Camn'ne asalarını ve- re \urarak gelen acznıendıler gos- terıler sûrerken polısler tarafından aıavlanna bındırılerek o!a\ >erın- den uzakla^tınldılar RP Rıze \1ıl- let\ekılı Şe\kı Yılmaz. geı,-en hafta Batman'da >aptığı açıklamada. ba- sını ele^tırdıkten sonra. "Çatlasanız da, patlasanız da ben Hizbullahım. Türki\e'nin >u/de 99*u Hizbul- lah'iır. Hi/bullah olma> an hi/bulşc\- tandır" demıştı kocatepe Camıı nde nanıaz kı- lanlardan hırısı de DN P lı De\let Bakanı Ne\«t Ercan dı Erean namaz ı,ıkisında. e>lenıcı- lerınvanındangeı,erken gazeteeıle- rın soruları uzerıne "Bizi ilgilendi- ren bir durunı \ok. Lğer rejime \o- nelik bir sc\ \arsa. cunıhurıu'l sa\- cıları gomdedir. Sa\cılar gcrekli iş- lemi \apar. Bu sisrc-uı hir \ucut •jibidir. \ ucutta htr or<;anın gore\- leri \ar" dedı Adana \e Sincan Adana da serıateılar Israıl'ı pro- testo amatiyla'bır gosterı >aptı Bır bolunıu kara ı,arsaflı kadınlar \e cuppelılerden ohisan grup kııru- kopru cı\arında tekbır getırerek İs- raıl alevhınde sloganlar artı Polıs once sozlu uvarıda bulunduğu gru- buıı isiarı uzerıne mudahalede bu- sloganlan attı. (Fotoğı at" A A) lundu Hızbullah orgutunun el ısa- retjnı \apan grup mudahalenın ar- dıiıdan dağıldı SıiKan'da da dun cuma namazın- dan çıkan bır grup beledıve çalısa- ııı "Kahrolsun İsrail" sloganlamla Nraıl basrağını vaktı Tekbırgetırene\lenKilerın basın- da Sııiı_an Beledı\e Baskanı nın L>rdesi Selahattın \ ıldız m olduğu bıldırıldı RP'lı Sıntan Belednesi çaliişan- lannın çoğunlukla \er aldığı dunku gosterıde onceden Sıntan halkına "Musluman Sincanlı kardeşlerimi- ziİsrairiprotestoetmekiçinbugun- ku e>leme çağrı>oruz"dı\e brosiır- lerdagıtıldıgı ogrenıldı Evlemde canıı alanının ortasına \erlestırılen tabut »,e\ resınde topla- nan kalabalık kendılerıne engel ol- nıak ısteven pohslerı de do\ duler Atatürk Barajı 2. Su Sporlam Şöleni başladı > (Cumhuri- \et) - Cumhurbaşkanı Su^- man Demirel 2 L luslararası Atatuık Baıap Su Spoılan !>olenrnı baslattı Sanlıuıtada helıkopterlo HarranO\ası uzennde 45 da- kıka siıren bıı ınceleme gezı- M \apan Demııel daha sonra îenlığm vapıldığı Ataturk Ba- ıa|i na geçtı Senlığın açılı- sinda kisa bır konusma vapan Demııel sunları sovledı "Bu muhte>emeserinarka- sında. Fıraf Vhri. Turki- \e"nın refah \e mutluluğuna katkıda bulunmak uzere hu golu me>dana getirdi. Har- ran'da havadan. sulanan top- rakları gordum. Orada da başka bir deniz \ardı. O. bu- nun sa\esındc nıe> dana geldi. Bir \eşil. bır ma\i deniz nıe\- dana geldi. Bu daha birinci Çukurma. uç tane daha Çu- kunna bekli\oruz. Bu refah. mutluluk. zenginlık demek- tir." Turkıve Mıllı Olımpıvat komıtesı G AP Bolge kalkın- ına Idaresı DSİ Şanlıurta\e Adı\aman \alılıklerı taratın- dan duzenlenen \e ılkı geçen \ıKapılan ıkıncı şolenebusıl altı urmersite takımı kk- TCden dort takım \e bır Al- man \uzucu katılı\oı Baraj- da kurek velken su kavağı monopolat ve siıaltı \arisma- ları vapılacak Yine bayrak skandalı 'Sıvas sanıkları kaçabilir' Maaşlara A\K.\R\ (Cumhuri\et Burosu) - Adalet Bakanlığı mufettislerı. Snas katlıamı da\a- sina bakan Ankara _1 No lu DGM nın eskı baskanı Muammerİnso> ıle si\ıl\argıç\ ıl- maz Çamlıbel \e askerı \argıç ÇetinGme- ner hakkında "gore\ikotü\ekullandıklan" gerekçesn le Hakımler ve Savcılar \ uksek kurulu(HS^'K) ıle Mıllı Savunma Bakanlı- ğı'na suç du>urusunda bulunan mudahıl av u- kat Huse>in Gokcearslan ın sav unmasim al- dılar Alınan bılgıve gore. Gokçearslan \argı- tav'ın oncekı gun Sı\as da\asi ıle ılgılı ka- rarını açıklamadan once mufettislere verdı- ğı savunmasında DGM nın vargılama bıçı- mı ve verdığı kararın toplumdaadaleteolan guvenı buvuk olçude sarstığını one surerek "V argıta> ımıan bu karan bozacağına kesin- likle inanıvorum. Çunku kararın ele alınır doğrubir\annoktur. Ancak.kararın bozul- ması adalette olan tahribatı giderme>e >etnıe- \ecektir~ dedı Gokçeaıslan Adalet Bakanlığı Basmufet- tisi ErolBuyüksm ıle mufettiş MehmetKur- tul e. ozetle sunlan sov ledı "Sanıklann. DGM'de sağhklı bır şekilde sorgu>a çekilmelen gerçekleşmedi. Sanıklar oncekı ifadelenneatıftabulunmakla \ etindi- ler. Davalann duruşmalan sırasında muda- hil vekili olarak her sriz aldığımızda. sanıklar ile \ekıllennden hakaretler işittik. Hatta bir seferinde sanıklardan bir tanesi a\a/ı çıktığı kadar bize hayvanlar bir başkası da ko- pekler di>ebağırdı. Bi/ mahkemebaşkanın- dan inzibatın sağlanmasını \e mudahale ta- ItplennıızınkısıtlannıamasınıisttdıL \ncak asker ü>e, bizi azarla\arak takplerımı/ı red- detti. Tanıklanmız da salondan çıkarken ha- karete maruz kaldılar. Dilekçemde avrıntılı biçimde gerek >argı- lama suresine iiişkin, gerekse karaıia ilgili hukuka a\ kınlıklan belirttim. Bunlan a\ nen tekrar edıvorunı. Bu davada goze çarpan en önemlihusus. laik cumhurhetinsimgesi olan kongre binasına \e Ataturk hustune \apılan saldırıdır. Olav adi bir sokak ka\gası gibi ni- telenmi!}, otel onunde gosten vapan ve > ak vak divt tempo tutan insanİar, adi gosteri vapnıış savıldılar. Mahkeme. sanıklarla ilgili değerlendirme- lerde korkunç vanlışlıklar vaptı. Sonuçta bu vargılama biçimi verilen karar. toplumda adalete karşı buvuk bır guvensizlık oluştur- muştur. Bu vargılama bıçimı, taraflı bir tutu- mun sonucudur. Bu tahribatı gıdermenin vo- lu. bu hâkimler hakkında gerekli soruştur- nıanın vapılması ve nıuıyvidelerinin u\gu- lanmasından geçer." Sıvas davasının mudahıl avukatlarından Huse\ m Gokçearslan DGM'nın karan açık- landıktan sonra HS\ k ve Mıllı Savunma Bakanlığı na avrı avn vaptığı siıç duv uru- sunda kararın bır ı,ok vonden sakatlıkîar ve vanlışlıklar tasidıgını onesurmustu Gokçe- arslan suç duvurusu dılekçesinde sovle de- mıstı "Bu karar sonuç itibarivle, şeriatçı giıçle- re moral kazandırmış. toplumsal huzııra bu- \uk darbe indırmiştir. Bugune kadar hıçbir vargi karannda eşıne rastlamadığımız olçu- de adalet tahrip edilmıştir. Bu karar. kanııı vicdanını isvan ettirmiştir. kararın temvtz edilmesi. temvizden bozularak donmesi, so- nuçta adil bir karar verilmest dahi bu fahri- batları gidernıeve vetmevecektir. Karardaki bu >anlışlıklan takdırde hata olarak kabul etmek muıııkun değildır. Tipik bir gorev ı kotuve kullanma suçuvla karşı karşıvavı/. Hâkimler ve Sav cılar V uksek Kurulu ve Mil- li Sav unma BakanlığTnın. dosvavı adli veida- n soruşturma vonunden incelemeve alması gerekmektedir. Bov le bır soruşturma. bir ol- çude tahribatı giderebılir. Bu temelde vetki- Uleri goreve çağınvommr • Baitarafı 1. Sayjada nı. ancak 1997 ıçındekı zam oranının enflasvona endeks- lenmeveceğını belırttıler 199^ v ılı butçe rakamları uzerındekı gorusmeler ta- mamlanma noktasına gelır- ken en buyuk sorun memur maa^larına verılecek zam konusundaortavaçıktı Bas- bakan Erbakan'ın \uksek zam ıstemıne karsın L lusla- rası Para Fonu'nun (IMF) dusuk oranlı maas artı^ını anla^ma ıçın ko^ul olarak one surmesı hukumetı zor durumda bıraktı Alınan bılgılere gore. Başbakan Erbakan. memur maa^lanna ocak avında en az temmuz - aralık entlas- vonunun 5 puan uzerınde zam verılmesını istedı Hu- kumetın D\ P kanadının IMF >ı gerekçe gostererek teınkınlı baktıkları bu oranı- nın henuz rakamlara kesın olaıak konulmadığı oğrenıl- dı \etkılıler. Erbakan'ın is- temının kabul edilmesi du- rumunda maaşlara ocak avında ortalama vuzde 50 oranında zam venleceğını ka\dettıler Maaşlara ocak avında vuzde 50 zam verılmesı du- rumunda 199"? \ılı butçe- sınde personel odeneklerı- nın yaklaşık 2 katrılvon lıra olacaöı vureulandı • Başturafı 1. Sayfada ram değişıkliği"nı gerekçe gosteren bır açıklama vaparak Tansu (jller ıle çelis- mıstı L'gurlamatorenınıt^progranılı bir şekil- de oğle guneşi altında" gerı,ekleşnıesı ıkı çelıskılı a>,ıklama\ ı da davanaksı? bıraktı Erbakan Misir gezisının soıı guıuınde Basbakanlık binasına geçerek Misir Bas- bakanı Kemal AhmetEIGan/uriılebırsu- le gorustu daha sonra ıkı ulke hevetlennın katıldıöı anlasmanın ımza torenıne uet,ıl- dı Ganzurı ıkı uike jrasındakı ılıskılerın tum alanlarda geliştırılmesinı istedıklerını ozellıkle memııunivet verıcı sivasi ılıijkı- lerın duzevının ekonomık ve tıcarı ılıskı- lere de vansımasinı istedıklerını sovledı Ganzurı ıkı ulkcmn de teknık çalısma- ları vunıtecek lıevetlere çerçevevı çızdık- iennı ve ılıskılenn gelıstırılmesi vonunde- kı hedeflerın \erıldıgını sovledı Erbakan da Mısır temaslannın son de- rece vararlı geçtığını belınerek ıkı ulke arasindakı tıcaret hacmının 2 mılvardola- nn uzerıne çıkarılmasinın hedeflendığını. ıkı ulkcmn elektrık şebekelerının 1998 _v ı- lından ıtıbaren bırbırıne bağlanacağını uçak seferlerının arttırılacağını muteah- hıtlık jlaııında ısbırlığı vapılacağını sana- vıde ortak uretım ıçın venı açılımlar getı- rıleceğını savunma sanavıı ve kultur ala- nında ışbırlıgıne gıdıletegını bıldırdı Erbakan ıkı ulke arasında tarıhten gelen buv ıık bağlara rağmen tam bır ısbırlığı ha- vasının oluşamadığını da kavdederek "Ar- tık her turlu çekingenlik ortadan kalkmış. Mısır ve Turkive tam manasıv la kucaklaş- mışlardır. Dunva barışına hizmet için iki ul- ke arasında tam bir birlik v e beraberiik v ar- dır" dedı Daha sonra \atmmlann karşılıklı te^v ı- kı ve korunmasi tıcaret anlasması. 6 do- nem kEk protokokı ve mahkeme kararla- rının tanınması sozlesmesı ıkı ulkenın ıl- gılı bakanlan tarafından basbakanlarneza- retınde ımzalandı Erbakan ın Mısır Arap Cumhunvetı Basbakanı kemal Ahmet El Ganzurı nındavetı uzerıne bu ulkede vap- tığı temaslan çerçevesınde ıkı basbakanın ımzalarını tasıvan "Türkive-Mısır ortak bildirisi" vavımlandı Bıldmde Turkıve ve Misirarasında ha- len mcvcut ı,ok ıvı ılıskılerın daha da ge- lıstırılmesının \ollan ve vontemlerı uze- rınde durulduğu kavdedılerek ekonomık işbırlığıneozel onem attedıldığı. gorusme- lerde ıkı taratı ılgılendıren uluslararası so- runlann vaııı sıra ıkılı meselelerve bolge- sel konuların ele alındığı kav dedıldı Erba- kan ve Ganzurf nın ımzalarını tasıvan bıl- dırıde ıkı başbakan ulkelerı arasındakı ılıskılerın çok ıvı durumda bulunduğunu memnunıvetle kavdederek tum alanlarda vakın ıkılı isbırlığıne devam etmek volun- dakı kararlılıklarını dıle getırdı Ikı ulke arasında ekonomık vetıcan ko- nulardamevcutpotansivelı harekete geçır- mek arzusundan hareketle her ıkı ulkenın ozel sektorlerının Turkıve ıle Mısır ın \a- nı sıra uçuncu ulkelerle de ortak proıeler gelıstırmelen ıvın daha aktıt bır ara\ ısa gır- mek \onunde teşv ık edılmelerının onemı- nın vurgulandıgıbıldırıde 1 ekımdekahı- rede vapılan karına Ekonomık komısvon toplantisinınsonuı,lanııdanduvulanmem- nunıvet dıle getınldı Ikı başbakan Onadogu baris surecı ko- nusunda tzorus alisverısmde bulunarak 242.338.425 sa>ılı Bırlesmıs Mılletler ka- rarları ve toprak kar^ılığında barıs ılkele- rıne davalı 1991 Madrıd konteransı uva- rınca adıl kalıcı ve kapsamlı bır barısa bağlılıklarını te\ıt ettıkleııııı bıldırdıler Israıl makjmlannın El Aksa Camıı al- tındakı tunelı açması sonucunda kudus. Batı Şerıa v e Gazze'de me\ dana gelen son ola> lar konıısundakı endıselerını dıle getı- ren ıkı başbakan Israıl hukumetıne tune- lı hemen kapatma v e kuv v ete basv urı nama çağrısında bulundu Turkıve ve Mısır Israıl hukumetıne. Fı- Iıstın-Israıl kanalında varılan anlasmalar uvarınca ustlendığı \ukumluluklen tam oİarak venne getırme Madnd Gorev Yo- nergesı uvarınca gecıkmeksızın ve ıvı nı- vetlebarı^gorusmelennevenıdenbaslama kudus ıın statusunundeğıstırılmesi vever- leşım faalıvetlerı dahıl baıı^ goıusmelerı- nı tehlıkeyedusurecekherhangı bırevlem- den kaçınma çağrısını da ortak bıldınde dıle getırdı Ortak bıldınde ıkı taratııı uluslararası ve bolgesel banş ve guvenlığın çatışma- ların barısçı vontenılerle çozumu n, ısle- rıne karısmama ulkelerın toprak butun- luklerınm korunmasi ve sinırların degı^- mezlığı ılkelerı dahıl olmak uzere BııTes- mis Mılletler Şartı na kesın rıavetgeıektır- dığını vurguladılar Teröre kınama Turkıve-Mısırortakbıldınsınde s bakanın. faılı kım ve amacı ne olursa ol- sun terorun tum bıçımlerını netretle kar- sıladıkları ve kuvvetle kınadıklaıı ıtade edıldı Ortak bıîdınde teroreseçıcı bırvak- lasımın kabul edılemezolduğunun vetum teronst faahvetlere dis vardımın kesılme- sı gereğının altı çızıldı TeronzıiM destekleyen ıılkekr ba^ta ol- mak uzere tum ulkclere bu anlavisi be- nımseme çağrısında bulunan ıkı başbakan avrıca teronzmın çeşıtlı vonlerını ele al- mak uzere bır uluslararası konferans top- lanması çağrısını da dıle getırdıler Başbakan çaba harcayacak Erbakan'ı nasıl bir Libya bekliyor? VlSLFOZk\\ TRABLLS - Basbakjn Necmettin Erbakan ın 2-8 ekını tarıhlerı arasında geı- çekleştııeceğı kıızev Atııka gezisine Lıbva vı da dahıl etnıesi buvuk tepkılere ne- den olurken aıpbaıgov a dııe- nen bu ulke dunvava kata tutmavı suıduruvor Erba- kan gezisi sııasında Turkı- vegundemındeteroı vemu- teahhıt alacakları soıunları nedenıvle vıllardır onemlı ver tutan bu ulkeden elı bos donnıemek için çaba gosie- recek RPIıderındenbn sureoıı- Legıttığımız Lıbva da Eıba- kan ı neler beklıvor' Lıbva halkı nasıl vaşıvor lurkı- ve'veve Furklere nasıl bakı- vorlar' Bu soıulara vanı! aıamava v,alı*tık Tunus tan sonra 1 saatlık uçak vokulugunun aıdından ulastığımızJarba \dasi nda havaalanını dolduranlaıın buvukbolumuLıbvalı dvıl- dırambaıgo altında vasavan ulkenın duııvav la baglantisi- nı saülavaıı en onemlı ıııeı- kez fuba Adasi 21 Aıalık I9SSde 10^ seter savılı bıı Pan Ameııkaıı uçağının Is- koçva nın Loekerbıe kasa- bası uzennde patlavarak ve- reçakılmasi ve 11 kisinınol- mesı uzerıne 1991 vılında olavdan Lıbvalı 2 kisi so- rumlu tutuldu 14 kasmı 199| de Columbıa Bolge Mahkemesi olavdan 2 Lıb- valiM sorumlu tutarak \BD ve verılmelennı ıste- dı Lıbva AbdulBasset Aliel- Megrahı \e Lamen Halife Fimaadlı kisilenn suçsuzol- dugunu belırterek ıade iste- nıını reddettı Bunun uzerı- ne GeorggBush unbaskan- lıgındakı ABD vonetımı Bııleşinıs Mılletler Guveıı- lıkkoıisevı ne Lıbva vavo- nelıkbıı dızı vaptırınılaı ıçe- ren karan çikardı O tarıhten bu vana Lıbva hava sahasi ulıislaıarasi ııçu>a kapalı Kaddafi'nin ^eşiJ DeN rimi Lıbv ı va j ı ı M e ılk go/e çarpan sev MuamnıerKad- dafi'nın poMerlerı ve heı tj- ratı işiklandırılmis resıııı bı- nalaı oluvor kaddatı kisa surede va- baııcı petıol sırketlerını ulu- sallastıımis ABD ve lııgılız uslennı de ulkesiııden uzak- İjjtırmiş Lıbvahlara gore ABD nın ulkeleııne kaişi vıllaıdıı suıeıı kını ABDus- lerının kapatılmasindan kav- naklanıvor Lıbva Entor masvon Bakanlığı vetkılisı ABD nın Vıap petıolunu kendı lıımavesine altııa gın- sinııne Lıbva nın kar^ı (,ık- masının ABD nın tepkisıne ııeden oldugunu anlatıvoı Lıbvada vasamın çesitlı alanlannda buvuk gehşme- lersağlanmıs Devrınıonce- sı vuzde Kt'larda olan okuı- vazar oraııı su anda vuzde ^8'eula^mı^ 9\ıllıkzorun- lu egıtıın uvgulanan ulkede kız erkek avnı sinıtlarda okuvoı ve en u<.ra kovlerde bıle ılkogretını okulları bu- lunuvor Devlet kendı vurttasları- ııın vanı sıra ulkede bulunan heıkese krestendoktoraeğı- tınııne kadaı o'anaklaı sağ- lamı> L Ikede 1 nıılvon ılko- kul 40()bınorta 25Obınlı- se 15Übıne vakın davukse- kokul oğrencisi \ar Devlet, oğrencılere tum okul geıeç- lerını ve gıvsılerını ucretsiz sağlıvor Lıbva da hemen tum takultelerın veı aldıgı 1(1 unıversıte ıle 8 arastırma' enstıtusiı bulunuvor Lıbva da bulundugumuz sııada kaddatı taratından açıiisi vapılan Trıpolı Sag- lık Merkezı nın Akdenız ın ve Atrıka nın en buvuk has- tanesi olduğu anlatılıvor 1 mılvoıı7 ()()bınkıloınet-' akaıe vuzolçumu ıle Atıı-' ka nın4 buvuk ulkesıolma- sına karsın ^ mılvoiı tıvarın- da nulusa sahıp olan Lıbva. kısı basina dusen ulusal ge- lıı ın en v uksek olduğu ulke- lerdeıı bırı kısı basına du- sen vıllık gelır h bın dolara vaklasivoı (, eiçevesını "*\c- şılkitap"laçızdıgı Lıbva va ozgu "'\eşilSosvalizm"le ul- kesinı kalkındırmavı anıaç- lavaıı kaddatı heı vuıttaşın bırev bıraraba ve ıvı bırma- asa sahıp olnıasını zoıunlu- luk olarak belırlenıis Dev- rımden sonra kentleşmeatı- lımını başlataıı kaddatı devletın heraıleve vaptırdı- ğı evleıle halkını vadırdan apartmatı daıresıne tasımis Lıbvada 1 *< vasını dolduran herkesıp bf offfrnd f var 1sstzlrtc-g*r*w«s Hinun guııdenıde olmadıgı ulkede aıleleı daha tazlaço- tuk vapmavatesv ık edıhvor Her dogaıı çocuk aılenın maaşını bırazdaha arttırıvor Aılelerın çocuk dovmesı de v asak Lıbv a'da suç oranı da dev - rıınden sonra gıderek dus- ınus !>u anda en buvuk so- ruııu uvuşturuLU Suçlulann buvuk bolumunu uvusturu- ^u satıcıları ve kııllanıcılan olustuıuvoı Lıbvalılar em- pervalistulkelenn ulkevı ıç- ten v ıknıak amat.iv Lı genç le- 11 uv tistuı ucuv a teşv ık ertığı- nı savunuvoılar Müteahhit alacakları 19S0 leıde VLizleıce tır- ma 2(Hlbınden tazla işçıvle Lıbva va gelmij \ntak ozellıkle Turgut Ozal done- mınde vıldızı parlavan bazı tırmalann basladıklaıı 15le- 11 sozlesmeve uvguıı vap- maması va da odenegı pe^ın aldıktan sonıa isi vannı bıra- kıp kaçnıasi nedenıvle isçı' savisi 6 bınlere kadar duş- muş Lıbvalılar Erbakan'ın tahsil etıneve geldığı mute- ahhıt alacaklarının sozu edıl- dıgı gıbı ^00 mılvon dolar değıl 20-2^ mılvondolarcı- vannda oldugunu sovluvor Sozlesmeve avkuı davıanan Tuık fıımalarının haksız vere kendılerınden para al- mak istedıklerını one suru- vorlar Ağansoy cinayeti Tutuklanan 2 sanık idamla yargılanacak İstanbul Haber Serv'si - Sılahlı bır saldııı sonıicun- daoldurulen veraltı dunva- sinın unlu ısmılenndeıı Tevfık Nurullah Ağan- so\ un katıl zanlılan Nener Lçuncu ıle Avdın Goker tutuklanarak cezaev ıne ko- ııuldu Lçuncu veGoker ı- dam istemıvle vargılana- eak Ktanbul Asayış Şube Mudurluöu nden dun sa- bahlDGM vegetınlen \e- ner Uçuncu (34) Avdm Goker < ı4ı. Mehnıet Bu- vuten (2>) Bulent llıdı (24 ı ^ılmaz^ ıldınm(2 : î| Osman Gursel ( ı2l Ali Gursel (2") ^aşar Boluk- başı (ı"7 ) ve Ramazan Diri (46) DGM savcısı taratın- dan sorgulandt — \ener Lçuncu ıle Avdın Gokeı tutuktanmaları ıste- mıvle nobetçı mahkemeve sevkedılırken dığersanık- lar savcılık tarafından ser- best bırakıldı Nobetçı mahkemede ıkı deta sorgulanan \ener Lçuncu ıle Avdın Goker j dun gece tutuklanarak Bav -' rampasa C ezaev ı nekonul- du Adlıve korıdorunda ba- sın meıisuplarının sorııla- rını vanıtlavan Avdın Go-_ ker Agansov u olduıduk- lerı ıçın pisnıan olmadığı- nı sadece olav verınde ha-] vatını kavbeden otekı kısı-" ler ıçın ıızuntu duvdugunu belırterek "Bu iş için para almadım" dedı ^eneı Lçuıuıiıle Avdın! Goker'ın "teşekkul halin-' de" saç ısledıklen ıddı- asıv la Turk Ceza kanu- nu nıınSn maddesı gere- ğınce Ktanbul DGMde "adam oklurme" >uçun- dan dol ıv ı da TC k'nın "i- dam hukmünu duzenle-, _ven"4>0 maddesi uvarın-' ca İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nde vargılana-' cakları behrtıldı *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle