25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 EKİM 19% CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Usta 0}iincu Robert Redford'un üçüncü yönetmenlik denemesi ekrana geliyor Kardeşlerin 'bahk' çeldşmesi ^j KanaiD00 KanalD 22.30 Bizi Ayıran Nehir - A River Runs Throught It/Yönetrnen: Robert Redford ı Senaryo:Richard Friedenberg (Norman MacLean'in romanından) / Görüntü: Philıppe Rousselot / Müzik: Mark Isham / Oyuncular Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, Emily Lloyd, Brenda Blethyn, Edie McClurg, Stephen Shellen / • 992 ABD yapımı, 123 dakika. MLRATÖZER Sinema dün. asında oy un- cukıktan gelipyönetmenliğe sov unanlann ı;ınde belkı de enba»arılısıdır Robert Red- Ford. llk film "Ordinarj People - Sıradan İnsan- lar"la (1980ı en ıvi film. yönetmen. ya-dırrcı erkek oyuncu (Timoth> Hutton) veuyarlama senaryo(AI\in Rousselot "nun muhU'scni yörüntüleriyleOscar kazananfilmde Craig Sheffer, Brad Pitt \e Tom Skerritt başlıca rollerde. Sargent) Oscarlarını alan oyuncu-v önetmen. urdından "The Milagro Beanfield VVar - Milagro Fasulye Tarlası Sa\aşı" (198"). bu akşam ızleveceğımız "A Ri\er Runs Through It - Bizi Ayıran Nehir" (1992) \e "Quiz Show - Şike" (1994)adlı başanlı filmlerı- nı sıraiadı. E\et. "Bizi Ayıran Ne- hir" Rober! Redford'un üçüncü \önetnıenlik dene- mesi... Film. bızlere N'or- man MacLean'ın olobi- yografık romanından nere- deyse bıre bir çekılen biröy- küvü getmyor. Bir rahip olan babalarının (Skerritt) nehirde balık a\ cılığıyla ko- İMyerli edebiyat uyarlaması TRT 2 22.45 Akşam Güneşi - Yönetmen-Senaryo: Osman F. Seden / Yapıt: Reşat Nuri Güntekin / Görüntü: Kenan Kurt / Oyuncular: Türkârt Şoray, Izzet Günay, Yusuf Sezgin, Selma Güneri / 1966, Kenan Film. TLRHANGÜRKAN Emeklıye ayrtlmı$ yaralı bir tegmenle akrabası bir genç kızın aşk öyküsü. Re- şat Nuri Güntekin'ın İ926"da yazdiğı romanın- dan Osman F. Seden'in. yardımcı yönetmen Zafer DaMJtoğlu ile I966'da si- l d şam Güneşi". \ ecdi Sa- jar'ın "İki Film Birden" programında Atıf Yıl- maz'ın "Kadın Se\erse" fîlmi} le peş peşe ekranu ge- lıvor. Seden roınanı kaldı- np bu adla adeta >eni bir film yapmış. "Akşam Gü- neşi"nden gerıve romanın yapısı. kişjlerınin adları. ki- mı diyaloglarla yazarın tümceleri kalmiy Kırk >ıl öııceki görenek \ e da\ raniş- ların etkisinde kalındığın- dan. eskıyle yeni arası bir oluşumortavaçıkmış. Gün- tekın'den uzaklaştıkça. ın- ce romantiznı > itıp yerını kaba. ama kendı çapında ba- şarılı nıelodrama bırakmiş. Savaş. sonrası geçirdiğı kalp hastalığı nedenıyle as- kerlığe veda eden ıçıne ka- panıkteğmen Naznıı. amca- sının kızı Şiikran'la ev lene- -cek bir ç^»|a çekıjır.,...; ı TRT 2 00.45 Kadın Severse - Yönetmen-Senaryo: Atıf Yılmaz / Yapıt: Esat Mahmut Karakurt / Görüntü: Mike Rafaelyan / Oyuncular: Muzaffer Tema, Gülistan Güzey, Hadi Hün / 1955, LaleFılm. Bilnıeden kızıvla yatan sevdiği erkek uğruna canı- na kıvan bir kadının öykü- sü. "Kadın Se\erse".orta okuyucu kesimıııde genıs. ilgı gören "aşk. ihtiras \e macera romanlan" y aza- rı Esat Mahmut Kara- kurt ıın 1939'daçıkan. he- men lıepsı filme alınan ki- îaplarındaıı bırinın. |955'te Atıf \ ılmazyönetımındekı ılk çevırimı. Aynı roman 196Sde İlkü Erakalın yörıetınmıde ıkınei kez fil- me alındı. Türkân Şora). Ekrem Bora, Mine Mutlu ovnidıtar. "Kadın Se\erse". bur- |u\a kesimi arasında geçen. incirçekirdeğinı doldurma- y an. gerçeklerden soy utlan- mış olayları melodram ha- vası içinde \eren. ınandırı- cılıktan uzak pivasa roma- nı uyarlamalarınabirörnek. Atıf N'ılrnaz'ın dekoratıf tutkusuv la. biçımcilik çaba- larımn yer yer gözlendığt bu yedinci filminde. bugün Amenka'da yaşayan döne- min ünlü jönü Muzaffer Tema ile (9X7'de > jtırdıği- miz Şehir Tiyatrosu sanat- çılarından Gülistan Güze> başrolde. şut biçimde öğretmeye ça- lı^tığı yaşam felsefesini iki ayrı yöne çeken ıkı karde- şin. Norman (Sheffer) \e Paul MacLean'in (Pitt) uzun birdöneme yay ılan çekışme öykülerıdir anlatılan. Nor- man. "adam" olma volun- da ilerlerken Paul ıse "ser- seri"' birya^anıın peşıne ta- kılmıştır. İkisınin birle-jtiğı tek noktaysa babalannın eğitmenliğınde öğrendıkleri balık avcılığıdır. En büyük balığı a\ lamak ıçin birbirle- riyle rekabet ederken ya- >amlarındaönlerineçıkacak "balıklar"dan hangısini. nasıl a\ layacaklarını talımin bileedemezler... •'Bizi Ayıran Nehir". ABD'nin kırsalında çekılen \e görsel vapiMyla öne çı- kan bir film. Enfes görüntü- lerın sahıbı Philippe Rous- selot'un Oscar kazandığı yapım. doğal olarak yalnız- ca bu yanıyla akıllarda >er etmıyor. Üç erkek arasında kurulan sıkı bağııı beyazper- deye aktanmı sırasında ger- çekle^tirılen etkıli anlatım. yönetmen olarak Robert Redford'un başarı hanesine yazıimalı sanırız. Bu üçlü- niin yaşam boyu "kesişen" yollarının birbirlerınden farklı çizgılerde geli^mcsini ustalıkla yansıtan yönet- men. kolaylıkla melodram tuzağma düşmesı söz konu- suyken filmini olabıldığıne gerçekçi kılmayı ba^arıyor. " Özelhkle 'Redford'un gençliğine çok benzeyen Brad Pitt ın kusursuzoyun- culuğunu da unutmadan be- lirtelinı. Bu fılmden önce küçük rollerde görünen bu genç aktör. daha sonrakı bır- kaç yılda oynadığı "Inter- viev» with the \ampire - Yampirle Görüşme" (1994). "Legends of the Fall - thtiras Rüzgârları" (IW4). "12.Monkejs- 12 Ma\mun""( 1995)."Se\en - 7" (1995) gibi yapıtlarla sinemanın v azgeçiİmez star- larından biri oldu. Senaryo \e müzik dalla- rında da bu ödüle aday gös- terilen "Bizi Ayıran Ne- hir". "küçük" insanların "bü>ük" dünyalarına gir- nıek için kaçmlmayacak fır- sat. Sevgili - L'Amant / Yönetmen: Jean JacquesAnnaud / Oyuncular: Jane March, Tony Leung, Frederique Meininger, Arnaud Giovanninetti, Melvil Poupaud/1991 Fransa, 112 dakika. TV Seru'si - "La Victo- ire en Chantant - Siyah- lar. Beyazlar ve Renkli- ler" (I978). Quest for Fi- re - Ateş Sa\aşı" (I982). "The Nanıe of the Rose - Gülün Adı" (1986), "L'Ours-Ayı"(l988)gibi filmlerebaşanylaadınıyaz- dıran Fransız yönetmen Je- an-Jacques Annaud. bir Marguerite Duras uyarla- ması olan "Sevgili"yle bir kez daha beyazcamdakı ye- rıni alıyor. Vietnam dekorunda. orta >aşa dayanmış. elınden se- vişmekten başka iş gelme- yen zengin bir Çınli (Le- ung)... Vevannıyoğunubu sömürge ülkede yitirmiş bir Fransız sinemasının Uzakdoğu seferlerinden Küçük ama çapkınFransız ailesinin baştan çı- karıcı küçük kızı (March)... Alışılmadık bir aşk-cin- sellık öyküsünü. yazınsal değerini bir miktar "hırpa- layarak" sinemaya uyarlı- yor Annaud. Özellikleyük- sek erotizm dozuyla ılgi gö- ren "Sevgili", aşk \e se\gi kavramlanna yaklaşımıyla da ilginç "girdaplar" ya- ratabilecekken. sıradan bir "seks filmi" olmaktan öte- >e gidemiyor. Yönetmenin daha önceki filmlerı gibi kolay izlendiğı- ni. kendine özgü bir "hafif- lik"e sahip olduğunu da be- lirtelim. Jane March. "Se\- gili"de Marguerite Du- ras'nın 16 yas cinselliğini yaşatma çabası içinde bir oyunctıluk sergiliyor Fransız sinemasının Uzakdoğu seferlerinden bi- rıni izlemek isteyenler için ıdeal >eçım olabilır. Doğal- lıkla Jane March'ın "kör- pe" güzellığinı görmek is- teyenler ıçin de. Jane March, •Sevgili'de .Marguerite Duras'nın 16 > aş cinselliğini yaşatnıaya çabalıyor. Çok önce, uzak bir galaksîde T\' Senisi - Asi ıttıfak. Danh Vader'den kaçmak için donmu) bir gezegene sı- ğınır. Bundaıı yaklasık y ımıi yıl önce. yani 1977 yılındagös- terinıegiren bir film, "Bun- dan çok önce, çok çok uzaktaki bir galakside..." diyebaşlıyordu. "YıldızSa- \aşları-Star Wars" herke- sin hayatına böyle girdi. Bu cümle. yalnızca tek bir filmi değil. Holly\\ood sınema- sında yenı bir çağı da sunu- yordu. O andan ıtibaren hem Amerikan sineması hem de seyirci beklentileri değişti. "The Empire Strikes Back". teknik ustalık \ e ka- rakterizasyon yönünden "Yıldız Savaşlan"ndan hiç aşağı kalmıyor. Kötü olan. özgün filmde kullanılıp her- kesı şaşırtan bu efektlerı. da- ha sonra da ba^kalan tarafın- dan sıkça taklit edıldığı ıçin. yenilığinın bıraz gıtmış ol- ması. John \\illiam$'ın Os- car'a aday göstenlen \e ar- tık neredey se duy ar duy maz tanınacak kadar kendine öz- gü güçlü müzığının ılk pat- lamasının \ejeneriğın ardın- dan. kendımızı aşina arazıde bııluyorıız. Fılminyapımyö- netmenı George Lucasın dünyasında Gerçı bu sefer yönetımı Kershner'a bırak- mış. ama tecrübeli yönetmen Lucas'ın çizdığı güzergâh- tan çıkmamış. "Yıldız Sa- \aşları" üçlemesınin ikincı filminde Darth \adcr (Ja- mes Earl Jones'ın. -bizim duvmayacağımız- sesıniııde desteğıyle Da^id Pro«se'ın oynadığı Vador. bu dızınin ^>n etkıleyicı karakten). im- paratorluğuıı e\rendekı hâ- kimiyetını sona erdırnıek K- teyen asilerı eznıek üzere imparatora yardım ediyor. ; İnterstar 14.40 Filmin en etkiley ici karakteri imparatorun adamı Darth \ ader'ı L)a\ id Pro«se (sağ- da) >e aslında onun oğlu olan, buna karşın asilerin \anında >er alan Sk\walker'ı da Mark Hamill o\nu\or. * - - , . -, Yıldız Savaşları - The Empire Strikes Back / Yönetmen: Irvin Kershner / Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, David Provvse / 1980 ABD, 124 dk. KENT HABERLERI Ormanda cesetleri bulundu İki genç kızın sır intihan• Üç gün önce kaybolan iki genç kız. Gaziosmanpaşa Arnavutköy'deki ormanlık alanda birer kurşunla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Yetkililer. iizerlerinde çıkan mektup ve ajandada ölümlerinden kimsenin sorumlu olmadığına dair not çıktığını belirttiler. İstanburun düşman işgalinden kurtuluşu araç konvoyu ile kutlanacak ADD'den Üçok'u aıııııa etkinliğî Istanbııl Haber Servisi - Üç gün önce kaybolan 15 yaşındakı Ç. B. \e 18 yaşındaki Fatma Aysan. Gaziosmanpaşa Arna\utköy "deki ormanlık alanda başlanndan birer kurşunla vurulmu^ olarak bulundu. Jandarma yetkilileri. Ç.B'nin Aysan'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirterek. "L'zerlerinde çıkan ajandadan, notlar ve mektuptan intiharın lezbhen bir ilişki >eya uyuşturucu bağımlılığından kaynaklandığı anlaşılıyor" dediler. Jandarmadan alınan bilgiye göre. dün Boğazköy Balcılar mevkiı ormanlık alanında çalışan köylüler. Ç.B. ile Fatma Aysan'ın cesetlerini buîdu. Olay yerinde yapılan arama çalı§malan sırasında Ç.B.'nin cesedinin altında 7.65 mm'lik birtabanca ile bir adet dolu mermi çekirdeği, bir adet de boş kovan ele geçirildi. Cesetlerin bulunuş şekline göre. Ç.B.'nin Fatma Ay san' ı öldürdükten \e cesedini düzeltip toprağa yatırdıktan sonra tabancayı kendine sıkarak intihar ettiği sanılıvor. Tabanca balistik incelemeye gönderilirken genç kızların da parmak izi alındı. Cesetlerin üzennden. "Ölümümüzden kimse sorumlu değildir. Aik'\i nedenlerden dolaM intihar etmeye karar \erdik" yazılmış birer mektupla Ç B.'ve ait ajanda bulundu. Ajanda ıçerisinde Ç.B. tarafından yazıldığı sanılan. 9 sayfalık. aile fertlerine \eda notlan ortaya çıktı. Notlarda. 15 yaşındaki Ç.B. babasının ilgisizliğinden yakınırken. diğer aile fertlerine olan sevgisini de dile getiriyor. Ajandadan vırtılmış olarak bulunan 2 sayfada da genç kızların intihar ettikleri ve kimsenjn sorumlu tutulmasinı istemediklerine ılişkin yazı bulundu. Diğer 9 sayfalık notlardan ayrı olarak yazıldığı düşünülen vırtılmış 2 sayfada ise "Bu < dünj ada \ aşadığımız en güzel şey. ayın 18'inde senin. 19'unda da benim zineye ulaşmamızdı" sözlen yer aldı. Bu sözler üzerine. soruşturmada. iki genç kızın intihannın aralarındaki lezbiyen bir ılişkıden ya da u> usturucu kııllanımından kaynaklanmıs olabıleceği üzerinde dııruluyor. Bahçelievler'de oturan tıenç kızların aileleriniıı. Ç.B. ve Fatma Aysan'ın 1 eyliil salı günü kaybolduklarına dair emniyete başvuaıda bulundukları bildirildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen Bekarlı \ e Ay san ailelerı. lezbiyen ılişki ve uyuşturucu kullanımı söy lentılerını reddederek kızlarınııı para ıçin cinayete kurban gıttiğini öne sürüvorlar. İstanbul Haber Senisi - Atatürkçü ce Derneği (ADD) İstanbul İl Merkezi. Bakır- köy. Kadıköy \e Kartal ^ubeleri ile Cumhuriyet okurlarıııın katılacağı İstanbul'un düsnıan ısga- linden kurtuluşu. yarın gerçekleştirilecek araç koınoyu ile kutlanacak. ADD Başkanı Bilge Bilgiç yaptığı açıklama- da. "Sa\aşçı değil barışçı, letihçi değil tam bağımsı/lıkçı" anlayısıyla gerçeklestırecekle- rı kutlamalara tüm İstanbul halkının da\etli ol- duğunu kaydettı. Bilgiç. 6 ckını tarihinin aynı zamanda derneğin kurucu üyesi Doç. Dr. Bah- riye İçok'un da öldürülüsünün de yıldönümü olduğunu anımsattı. Bilgiç. varın saat 10.30'da Dolmabahçe Sarayı önündeki anmadan sonra oluşturulacak araç konvoyunun saat 11.00'den itibaren trafik düzeninı aksatmayaeak biçimde hareket ederek Taksim. Tarlabası. Aksaray. Va- tan Çaddesi yönünden Bakırköy'c. oradan da Çevreyoluüzerinden Kadıköy \e Kartal'agıde- ceğıni bildirdi. Bilgiç. aynı gün. giinüıı önemiy- le ilgili brosürlerde dağıtılacağını kaydetti. Bahriye Üçok kimdir? Lğradığı bombalı suikastsonucuyaşammı yi- tiren Doç. Bahriye C'çok. kamuoyunda laık dü- şünceden ödün \ermeyen tavrı \e gerici örgüt- lenmelere karşı her zeminde mücadeleden ka- çınmay an kişiliğiy le tanınıyordu. 6 yasında Ku- ran-ı Kerim'i hatmeden Türk-İslam tarihi do- çenti Gçok. İslamdininın ruhunuanlamayan ka- dınların çarşaf \e türban kullandığını savunu- yordu. I926'da Trabzon'da doğan Üçok. Ankara Cnı\ersitesı İlahiyat Fakültesi'nde doktora \e doçentlık sınavlarını \ererek İlahiyat Fakültesi öğretım üyelıüine seçildi. ^1977'de CHP'ye giren Üçok. 1983 yılmda Halkçı Parti kurucuları arasında yer aldı. Aynı yıl yapılan seçimlerde Ordu Milletvekili olarak TBMM'ye giren Üçok'un birçokeseri \eçevir- dıs>ı kıtabı bulunuvordu. Öğretmenler Cünü 'UNESCO önerileri hayata geçirilmeli' İstanbul Haber Seni- si - 5 Ekim "Diinja Öğ- retmenler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türkiye'de halen çok sa- yıda okul kapalı bulunur- ken binlerce öğretmen açı- ğı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı pedagojik eği- tim almayan üımersite mezunlarnla öğretmen açığını gıdermeye çalışı- yor. Eğitim-Sen İstanbul I No'lu Şubesi'nin Dünya Öğretmenler Günü kapsa- mında düzenlediği bir pa- nelde Türkıy e'deki ilk öğ- retmen örgütlenmeleri an- latılacak. Eğitim-Sen'de gerçekle>tırilecek toplan- tıda. Türkiye'de ılk öğret- men örgütleri Türkıy e Öğ- retmenler Sendikası (TOSl. Türkiye Öğret- menler Derneüı (TÖB- DER). EĞİT-DER.EĞİT- SE\ EĞİTİM-İŞ\eEĞİ- TİM-SEN'in olıısum sii- reçleri tartısılacak. Eğıtim-Sen İstanbul I No'lu Şııbesfnce yapılan yazılı açıklamada. Türkı- ye'nin de yükümlülüğünü kabul ettiği UNESCO \e 1LO önerilerimn hayata geçirılemedıği belinilerek "Biz özgür se bağımsız bir ülkeyi/. İçişlcrimize kimse karışamaz türü yaklaşınıların \e sa\la- rın haklılık pa\ı kalma- mıştır^denildi. İlk kez 5 Ekim I966'da Paris'te toplanan hükü- nıetler arası özel bir konfe- raıısta. dünyadaki öğret- menlerin durumlan görü- şülerek. Uluslararası Ça- lışmaÖrgütü(ILO)\eBir- leşmiş Milletler Eğitim. Bilim ve Kiiltür Örgütü (UNESCO) tarafından gündeme getirilen öneri metnini onayladı. Türki- ye'den de hükünıeti temsi- İen bir heyet bu konferan- sa katılarak Türkive'deki öğretmenlerin lıaklarını evrensel boyutta resmen kabul etti. Böy Iece5 Ekim.otarih- ten bu yana Düny a Öğret- menler Günü olarak kut- laıımaya başladı. Dünya Öğretmenler Günü, ulus- lararası alanda öğretmen- lik mesleğinin ve meslek üyelerinin sorumluluk ve haklarının güvence altına alınması girişımı olarak ele alınıvor. Türkiye'nin dc kabul ettiöi bu konııda- kı LNESCO\e ILO öne- rılerinin ba^ında eğıtimin. ınsankişiliğini veyetenek- lerınin geliştirilme.si. top- lumun düşünsel. moral. sosyal kültürel ve ekono- mik açıdaıı ilerlemesinin yanı sıra temel özgürlükler ile insan haklarına saygı aşılaması gerektıği düsün- ccsi buİLinuvor Iise yapılacak arsa Dînı Yayma Vakfi'na devredildi İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, muhalefet partili bütün meclis üyelerinin itirazına karşın Beşiktaş Dikilitaş'taki çok değerli 2 bin 658 metrekare arsayı 49 yıllığma llim Yayma Vakfı'na devretti. CHP'li meclis üyesi Özkal Yici. imar planlannda Iise yeri olarak aynlan arsanın llim Yayma Vakfı'na verilmesini eleştirerek. RP'li meclis üyelerine "Aziz Nesin \'akfı da çıkjp gelse sizden arsayı istcse verecek miydiniz" dedi. ANAP'lı meclis üyesi \atik Buda. çok değerii bir arsanın sadece bir vakfa. kimseye sorulınadan verilmesinın çok yanlış olduğunu vurgulayarak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınmadan arsanın kimseye verilmemesini istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dün yapılan olağanüstü toplantısı oldukça çekişmeli geçti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 3. olağanüstü toplantısında. 39 maddelik gündemin 6 maddesi üzennde tartışma çıktı. Üzerinde tartışma çıkan ve özellikle ANAP'lı meclis üyelerın tepki gösterdiği maddelerden birtanesi. Veliefendi Hipodromu'ndan elde edilen gelirlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el koymak istemesiyle ilgiliydi. Bakırköy Belediyesi'nin sınırları içinde bulunan ve Tanm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Jokey Kulübü tarafından işletilen Veliefendi Hipodromu'ndan alınan eğlence vergisinin hangi belediyeye yatınlacağı konusunda bir süredir devam eden anfaşmazlığın mahkeme aşanıasında olduğunu belirten ANAP'lılar, mahkeme kararlannın belediye meclisinde oylanamayacağını söyledi. RP'li Büyükşehir Belediye yönetiminin ANAP'lı Bakırköy Belediyesi'nin gelirlerini kesmeye çalıştığını öne süren ANAP'lı meclis üyeleri, "Burada yapılan son derece yanlıştır. Konu ofdubiftiye getiriliyor" dedi. RP'liler ise kestnleştiğinde yargı karannın geçerli olacağını belirterek oylama yapılmasında ısrar etti. Ikinci tartışma konusu Kartal sahil şeridinde pianlanan cami alanına ilişkindi. Cami yapılması için yapılan plan değişikliğinin ilçeden gönderilen paftalar üzerinden yapıldığını, bu paftalara 'kıyı kenar çizgisi'nin ilçe tarafından tşlenmesinin sakıncalı olacağını belirten muhalefet partili meclis üyeleri. kıyı kenar çizgisinin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından tespit edilmesini istedi. Üçüncü tartışma konusu madde. İETT'ye ait bir taşınmaz üzerindeki "kamuya tahsisli" karannın kaldınlmasına ilişkindi. Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan raporda söz konusu yerle ilgili biigi verilmediğini. tahsis karannın kaldınlmasıyla ne yapılacağının belli olmadığını belirterek raporun komisyona geri gönderilmesini isteyen muhalefet partili meclis üyeleri ••İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin malları cayır cayır satılıyor" dedi. Üzerinde uzun tartışmalar çıkan 4. madde, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 2 bın 658 metrekarelik arsanın 49 yıltığına llim Yayma Vakfı'na kiraianmasıyla il^iliydL Muhalefet partili meclis üyeleri. konunun önce de gündeme geldiğini ve talepte bulunanınllim Yayma Cemiyeti'nin olduğuğunu belirterek. "Bu vakıf mı cemivet mi" dive sordu. Kamuoyundan destek bekliyor YEKÜV'den 600 öğrenciye burs istanbul Haber Servisi -21. Yüzy ıl Eeıtını \ e Kül- tür Vakfi(YEKÜV). daha çok sayıda başarılı gencı. sosyal ve ekonomık yön- den desteklemek için ka- muoyunun ilgiMiıı beklı- vor. N'akfın Halkla İlışkıler Danışmanı Selma Selçu- kerin verdiği bilgiye göre. 1992 y ılında kurulap \ akıf. faalıyetıne 10 öğrenciye burs vererek başladı Halen 600'den çok basarıh öğren- ciye burs \eren \akıf. bur- siyer sayısını arttınnak is- tiyor ve bunun için de des- teğe gereksinimi var. Sel- çuker. "Gençleri \e ülke- yi21. vüzyıla hazırlamak istivoruz" sloganıy la y ola çıkan YEKÜV burslarına katılmayollarını şöyle sıra- iadı: "- Bir gencin bir sene- lik bursunu üstlenebilir- siniz. (İ'ni\ersite 24 mil- von. Iise 12 milvon lira) - Bir gencin eğitimini bitirince} e kadar burs al- masını sağla>abilirsiniz. (Bu yıl 24 milvon lira) - 'Sevdiklerimizin isim- lerinı. anılarını burslarda yaşatalım' sloganıy la de- vamlı burslar sağlayabi- lirsiniz. (I Ekim 1996'- dan itibaren 150 milyon lira) -1 stün zekâlılar eğitim fonu kurabilirsiniz. - Bağış \e \asi\et yo- lu\ la. ga\ rimenkul v e bü- yük nakit bağışlarınızla. \akfımız içinde sizin adı- nıza v akfiy eler kurabilir- siniz. -Gayrimenkullerinizin intifalarını süreli \e\a sü- resiz vakfa tahsis ederek istediğiniz amaç doğrul- tusunda gençlere hizmet edilmesini \e>a vurt ola- rak kullanılması iınkânı- nı yaratabilirsiniz. - Fakültelerini iistün basarıvla bitiren veva bi- limsel bir araştırmada başarıva ulaşanlara ken- diadını/a vevaanısını va- şarmak istediklerinizin adına en az 3 Cumhuriyet Altını olmak üzere başa- rıyı teşvik ödülü kovabi- lirsiniz. Miktarı ne olur- sa olsun burs havu/umu- za > apacağınız bağışla si- zin de eğitime katkınız olacaktır. Celdikleri gibi giderler 1 ÎSKİ çalışanlanndan RP'yi protesto İstanbul Haber Servisi - İSKİ Çalişanları Demok- ratik Muhalefet Hareketi. RefahPartisi'ninİSKİ'de- ki Alevi. Kürt çalişanları işten atmak için harekete geçtiğini belirterek kamu- oyundan İSKİ çalışanlan- na destek verilmesini iste- di. Demokratik Muhalefet Hareketi'nce yapılan yazı- lı açıklamada. ÎSKİ çalı- şanlarının yıllardır barıs içinde İstanbullulara hız- met verdıği vurgulanarak. 2.5 yıldır vönetimde olan RP'li yöneticilerın i^çi ve memurları RP'li olanlar. RP'li olmavanlar. Alevi- ler. Siinnıler. Kürtlcr ve Türkler gibi kampjara böl- düğü öne sürüldu. İSKİ ça- lişanlarının açıklaması özerle şöyle: "Şebekeler- den, abone işlerinden. Arıtma \e Elektrik Me- kanik Daire Başkanlı- ğı'ndan her ay 10 iş£i iş- ten atılıyor. Bizler İSKİ çalışanlarını kendi arka- daşlarına kararlı bir şe- kilde sahip çıkmaya ça- ğırıyoruz. Tüm duyarlı kamuoyunu da İSKİ ça- lışanlarıy la day anışnıay a da\etediyoruz. RP'li yö- neticilere gelince ünlü bir sözü tekrarlıyoruz: Gel- dikleri aıbi ırıderler."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle