30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER DGM ZErbaş için takanlığa fezleke ra DGM Başsavcıiıgı P'KK nın elındckı rehın a_skerlen kurtamak amacıvla agustos avında Kuzev' Irakitakı PKK k_ampına gıden Refah Partısı V an Mılletvekılı Fethullah E r b a ş ı n dokuıiülmazlığının k^aldınlmasinı Medı <Xnkara DGM Ba^sa\cılıgı Erbas la bınktea\nı hevette y<er alanlara yorelık soruşturmav ı ta-namladı ESaşsav cı Cevdet \olkan Erbaş ın vargılanabılmesi ıçrın dokunulmazlıgının kaldınlması îstemıvle A-dalet Bakanhgı na tezleke görıderdı DGM Erbas la av nı hevetre \eralan İnsan Hakları Derneğı Genel Baskan ı -Vkın Bırdal Mazlum-Der Genel Başkanı fsmail AslanılelHD Mardın Şube Başkanı Cemil \>doğan hakkında avnı »uçtan yargılanmalan ıstemıv le da\a a^tı Iddıanamede »anıkljnn TCK nın 169 \e 3H3 savılı Terorle Vlucadele \a>asi nın varısı oranında ceza ındınmı ongoren beşincı maddesı uvannca "" yıl 6 ş.ar av ağırhapis tezasi ıstendı CevdetNolkan bızzat kendisinır vuruttuğu sonışturmada ceza vasasinın 169 madde>ınde duzenlenen "vasadışı orgute vardını \e \ataklık etme. her ne suretle olursa olsun da> ranışlanıu kola\ laştırma" suçunun ışlendığı sonucuna \ardığmı bıldırdı Bassavu \olkan Adalet Bakanlığı na ılettıklerı fezlekenın ne zaman TBMM \e ulaşjtınlacagının kendı sorunları oimadıgını sovledı Fezleke daha sonra TBMM Bas,kanlığı na gondenlecek Fezlekenın buradan ılgılı komısvonlara hangı surede se\k edıleeeğı bılınmısor Fezleke ışleme konulur ve TBMM Genel kıırulu dokunulmazlıgın kaldırılmasina karar venrse Erbaş da DGM de sanık sandaKesine oturacak Casinolar Milli Piyango denetimi ECETEMELKIRAN VskARA-Turızm Bakanlığı casmolardakı kumar makınelerının venmlılıgının Mıllı Pıvango IdareM tarafından denetlenmesı ıçın venı bır genelge hazırhvor Genelgede kaçak gınşlerı onlemek ıçın kumarhane kapılarına bılgisavar desteklı turnıke koMna zorunlulugu getınlırken muş.terılere venlecek manvetık kartların denetlentnesivle uasinolara gunde bırden tazla gıris, vapılmasinın vasaklanması ongoruluvor "Setkılıler kumarhanelenn uç merkezde toplanma çalişmalan çerçevesınde •\ntalv a serbest bolgede ıncelemeler \ apıldığını belırtırken Genelkurmav Başkanlıgı na tahMslı •\assiada nın Turızm Bakanlığı nadevn ıçın ılgılı makamlardan gorus beklendığını açıkladılar Turızm Bakanlığı nın casmolara karşı başlattığı operasvonun venı bır genelgevle suret.eğı bıldınldı vetkılıler hazırlanan genelge uvannca "tek kollu cana\ar" olarak bılmen elektronık kumar makınelerının Mıllı Pıvango Idaresi gorevlılennce kurulacağını ve venmlılık duzevlennm kurumun denetçılerı tarafından kontrol edılecegını sovledıler Vetkılıler kumarhane vonetıcılerının makınelenn kazandırma şansinı \uzde 80 olarak sovlemelenne karşın gerçek venmlılığın genellıkle \uzde 20 duzevınde gerçekleştıgıne dıkkatçektıler Bakanlık vetkılılen çalışan ~9 isletmenın dışında 58 venı kumarhanenın de îşletme ıznı bekîedıgını belırtırken "Onlan bekleterek zaman kazannıava çalış.ıvoruz" dedıier kumarhanelerın \assiada kapadokvave -\ntal\a merkezlennde toplanması projesı ıçın 1 5 vıla gereksınımlen olduğunu sovleven vetkılıler "Bu sure ıçınde hak kazanan kışılere de işletme iznı vermemeve çalışıvoruz" dıve konuştular SSK'nin özelleştirilme istemine tepki gösterildi; sendikalar birleşmeye çağnldı Işçiler nemaiar için yiiriidü Operasyon Kamu calısanları 'Bııskı ve sürgünler son bulsun'İstanbul Haber Servısi-kamu Eınekçılen Sen- dıkaları kontederasvonu na bağlı Tum Bel-Sen Genel Merkezı vonetıcılerı Z^nıart verel seçım- lennden sonra beledıvelerden v uzleae kamu ça- lı^anının ışten çikarıldığını belırttıler Sendıkal taalıvetlerde bulunanlar hakkında soruşturmalar açıldığını surgun edıldıkierını belırten Tum Bel- Sen Genel Sekreten HusevinTosu "Sendikalmu- cadelemiz anti demukratik uvgulamalara. katlet- melere. işten atmalara, surgunlere. soruşturmala- ra rağmen buvmerek gelişecektir" dedı Tum Bel-Sen Genel Merkezı baskı surgunve soru^turmalarla ılgılı basın toplantısı duzenledı Toplantıda soz alan Tosu kamu ı,alı>anlannın sendıkal mucadelelerıne ba^ladıkları tarıhten bu vana baskılarla kar^ıla^tığına dıkkat ı,ektı 27 mart verel seçımlerı sonrasinda beledıvelerden atılan kamu çalisanlarının saMsinın arttığını \urgula- van Tosu "Ankara Bu>ukşehir Beîedi\esi"nden 611, Sincan'dan 73, Lnıranıve'den 137, Emino- nu'nden 6. Gebze'den 80, \andan 152, Iskende- run'dan 32. Sakana'dan 15 beledi\e nıemuru ol- nıak uzere toplam bin lf)6 kişı ışten atılmıştır" dı- ve konu^tu Son olarak bu>uk^ehırbeledı>eMnın sendıkauvelenne \e temsılulennebenzeru\gu- lamalarda bulunduğunu sa\ ıınan Tosu genel mer- kez vonetıcılen Kadir Ozdemır ın Ntanbul Bu- vekşehırBeledıvesı ndenTuzla Avdınlıkkovu IK suruldugunu beıırttı V ıne ISkl de çalı^an getKİ merkezvonetn.ısı \\hankaçar ın Bu\uk(,ekme- ce -\ntmaTesislen neNunıldugunuvurgula\anHu- sevın Tosu Tum Bel ben 6 No lu i>ube Baskanı Fazlı Kava nın îse zabıta nıemurlugu kadrosun- dan alınıp MVII kadroda (,alı^tırılmak uzere Tuz- la Avdınhkkovu ne Mirulduğunu ıtadeettı Tosu sendıkanın Malatva Veşılvurt î>ube \ onetını ku- rulu uvesı Orhan Aşık ın. beledıve ba^kanının resmı olmavan korumahi tarafından olduruldu- ğunu sovledı Basın toplantısına katılaıı kamu calısanları lETTdeoğlevemeğıhergun 12 00-H OOarasın- dav ken cuma gunlen bu taatlenn namazaendeks- lenerek 13 00-14 00 olarak değı^tırıldığını \ur- szuladılar Beledhe-İş Sendikası'nın du/enlediği hükumeti protesto \ ıirü\ uşune katılan işçiler. melan n ödenmemesini \e SSK'nin o/elleştirilmesini protesto ettiler. ne- • Beledı\e-Iş Sendıkası Genel Başkanı Efendı Guvercın, "SSK'nin ozelleştırmesıne, nemaların gerı odenmemesıne tepkısız kalmadık, kalmavacağız" dedı Guvercın. SSK'nin talan edıldığını \ urgulavarak bunun hesabının ş.orulmasını ıstedı istanbul Haber Senısi - l^çıler -SSK'nin ozelleşfirilmesinı. nenıalann ödenmemesini" protebto ettı. vuru\ u^ vaptı slogan attı ve tum ı^çı konfederasvonlannın bırle^tırılmesını ıs- tedı Beledı\e-I^ Sendıkasi Genel Baş.kanı Efendi Gu\ercin, SSk nın talan edıldığını vurgulavarak bunun hesabının sorulmasinı ıstedı ve "SSK'ninozelleştirmesine.nemala- nn geri odenmemesine tepkjsiz kalmadık, kal- ma\acağız"dedı Turk-lş'e baglı Beledı>e-1^ Sendıkasi nın duzenledığı ve tum >.ubebas,kan ve vonetıcı- lerının katıldığı protesto vuru\u^u sendıka- nın Aksarav dakı genel merkezı onunden bas>- lavarak SSk Bolge Çalışma Mudurluğu ne deksurdu Bınıa^kın sendıkacı ve ısçınınka- tıldığı "\emalannodenmesi\e SSK'nin kur- tarılması"" vuru\u>u sirasında "Mezarda emekliliğe hajır", "Nema haklarımız gasp edilemez" pankartları ta^ındı ~İşçi\iz. hak- lı> ız, kazanacağız"." İşçiler el ele genel g m e" gıbı çe^ıtlı sloganlar atıldı Calı^ma ve Sosval Guvenlık Bakanlığı is- tanbul BolgeÇalişma Mudurluğu onunde bır konuşma vapan Beledıve-I:? Sendıkasi Genel Bas.kam Etendı Guvercın çalisanların hak- larına el konulmasına sevırcı kalmavacakla- rını belırterek verılen sozler ve vapılan uv- gulamaların "çelişkiler \umağı"na donuştu- ğuııu so>ledı 1988 v ılından ben kesilen zorunlu tasarruf- ların toplamının ı^letılmesı sonucu 430 tnl- >on lıra paranın bırıkmesi gerekırken Çalış- ma ve Sos>al Guvenlık Bakanı nın soz ko- nusu hesapta 430 tnl>on değıl 4 lıra bıle bu- lunmadığını belırrtığını hatırlatan Guvercın yolsuzluğun ortava çıktığını soyledı Guver- cın. ş.ovle konuştu "Bu noktadan itibaren zorunlu tasarruf kesintılennde haksı/lığın otesınde bırde usııl- su/luk. volsu/luk ortava çıkmıştır. Iktidariar emekçinin alınterinezoria el kov nıakla kalma- mış. tumu\le talan etmiştir. Bu talanın hesa- bı sorulmalıdır." Turk-I^ Hak-I> \c DlSk ı bırleı>meve çağıran Guvercın herkesin ışçı- lerın ıçınde bulunduğu duruma kar>ı duyar- lılık gostermesı gerektığını one surdu Voğun guvenlık onlemınm alındığı vuru- vu^ten sonra topluluk ola\sız bır ^ekılde da- öıldı CHP İZMİR MİLLETV EKİLİ BİRGEN KELEŞ 'REFAHYOL TBMM'yi dışhyor' ÇAĞD4Ş AVl^KATLAR G R I B I ADAYI SAYMA1N İstanbul Haber Sen isi -C HP Genel Sekreter \ardımcısı ve Izmır Mıllet- vekılı BırgenKeleş hukumetınanava- sa ve sasalara avkırı davranarak TBMM vı dişlamak ıstedığını sovle- dı Hukumetın Meclıs tekıov (.ofiun- luguna davanarak anavasava avkırı pek çok vasav ı TBMM den ge^ırdığı- ne dıkkat >,eken keles bunlann bıı kısınının C umlıurbaskanı nca vetoedılmesine karşın bır kısmının vasalastığını belırttı CHP II Merkezı nde kadın kolları uvelc- nvle bır toplantı duzenleven keles hukume- tın cumhunvetın temel nıtelıklerı ıle Ataturk ılke ve devnmlennea>kın davrandığını belır- terek sov le konustu "Cumhurbaşkanrnın,TBMMaçılırkenso>- lediği Cumhunvetın temel nıtelıklerı değı^tı- rılemez sozu tum partiler tarafından coşkm- la alkışlanırken bir tek Başbakan > e Retah Par- tisi grubu sessiz kalmışlardır." keles hukumetın 8 v ıllık temel eğı- tıtnden saptığını veTurkıve nın gele- nekseldispolıtıkasim vorungesınden çıkararak farklı bır vone çekılmek ıs- tendıgını vurguladı Medeni Kanun C HP nın Medeni kanun da kadın lar lehıne vapılmasi gereken degı>ık lıkler konusıında uzerıne dusenı tam anlamıv- la vaptığını ve bu konuda hazırladıgı değısık- lık onenlennı 2 paket halınde TBMM ve sun- duğunıı vuıguladı Partısının evlılık suresince edıııılen nıalla- rın bosanma durumunda e>ıt olarak bolunme sını savunduğunu evın bıriıkte sevmıınden kadının ıstersekendı sovadını kullanabılnıesin- den velavette esıtlıkten vana oldugunu ıtade eden kcle^ bu değı^ıklıklerın Çiller ın başba- kanlıgı donemınde gerçeklesememesının Turk kadını ıçın bır tahhsızlık oldugunu kavdettı Hedefimiz demokratik bîr baro' HLLVATOPCL İstanbul Barosu nun bu av ıçınde va- pılacak genel kurulundaCagdas Avu- katlar Grubu nun baro baskan ada>ı avukat ^ ucelSavman vargının uç te- mel unsıırundan bırı olan sav unmanın tenisilusı avukatlann daha katılımcı ve demokratik bır baro hedefledıgını belırttı Sıvasi ıktıdarların ozellıkle genç ı\ u katları barodan uzak tutmava çalıştıklarını sa vunan Savman j\ııkatiık mesleğınde Rone- saıis donemını başlatacaklarını vurguladı İstanbul Barosu nun 19-20 ekım tanhlenn- de v apılacak genel kurukı ıçın adav lar çalışma- larını voğun bır tempoda surduru>orlar Çağ- daş AvukatlarGrubu nunonseçımlen sonucun- da aldığı ov larla baro baskan adav ı olan \ ucel Savman vargının bağıınsızunsuruolan savun- mav ı ve sav unınada somutlaşan halkın hak ara- ma ozuurluâunu av ukatların teınsıl ettıöıne dık- kat çektı Baronun devlete bağlı res- mı bır kamu kurulu^u olamavacağını uıgulavan Savman baronun asıl is- kv ının sav unmanın orgutu olması ol- dugunu ıtade ettı Vargıda bu denlı onemlı bır konumasahıp baronun ozel- I ıkle genç av ukatlara çok da fazla unıut \trmedığını belırten \ ucel Savman "Biz katılınıı sağlamak için baronun alacağı tum kararlan duzenknoceğiıııi/ bolge top- lantılarında meslektaşlarımı/la tartışacağız" dedı Av ukatlık mesleğınde Ronesans donemı- nı baslatacaklannı ka\deden Savman Rone- sansın basında gençlık tutku ve hevecanın ol- dugunu anımsattı \argılama surecındekı olum- suzluklarla aktıt bıçımde mucadele edılmesı gerektığını vurgulavan \ ucel Savman vargı- da son gunlerde v asanan tartısmalardan ornek- lerverdı Savman hakımlenn turban takması konusunun dın ve vıcdan hurnvetı duze>ınde tartış.ılmamasi gerektığını savundu DSP grubu hareketleniyor İhraç edilenler yargıya başvurdu W KARA (C umhuri>et Burosu) - DSP den ıhraç edilenler partılerme gerı donmek ıçın vargıva bas- vumrkenmıllervekılı gru- bu da hareketlenmeye baş- ladı DSPde-ÇileÇiçeklen" hareketının varattığı kar- ga^a buvurken ıhraç edı- len Edırne Mıllenekılı Er- dal Kesebir ıle 6 kurultav delegesı ıhraç karannın ıptalı ıstemıvle vargıvaba^- v urdu kesebir "Bu başMi- ru sadece DSPM ilgiîen- dirmhor. Turkı>e'deki lider sultasrna. seçılmıs padışah- lık donemlerıne son \ere- cek, Turk demokrasisinin onunu açacak ilk adımdır" dedı kesebir Turkıve'nın Ece\it e ıhtıvacı oldugu- nu RP nınkarş.ısındalaık çağda;; demokrat Turkı- ve'nın guvencesı olabıl- mek ıçın Ecev ıt ın tek ba- sina vetmeveceğını "ör- gutun gucunu kendi gucu- ne karması gerektiğinr so\ - ledı DSP nınoncekıgun va- pılan basina açık grup top- lantısında vonetımı ele^tı- rerek Kesebir vearkadas- larına ustu ortulu destek veren Ce\det Selvi ye ba- zı mılletvekılı arkada^la- nndan destek ve kutlama mesajlan geldığı oğrenıl- dı Gruptaçok savıdamıl- lervekılının benzer rahatsız- lıklan ta^ıdığı ve gelecek gunlerde benzer seslerın vııkselecegı kuhslerde ıfa- de edıldı SeKı onı.ekı ijun ürup- ta DSP hderı BulenrEce- vıt ın ıhraçlarla ılgılı sert uvanlar ıçeren konusma- sindaıı sonra so^ alarak mıl- letvekılı-orgut kavna>ma- sının onemıne dıkkat çek- tı Selvı su goaıslerı dıle getırdı "Kımse kusura bakmasın. ama genel sek- reter tardımcılarının adı- nı bilme\en >ar mı? Kaç genel sekreter vardımcısı \ar.' Son ola%lara genel baş- kanım çok uzulmuş. Kese- bir'lerçıkabilir. L'zulmeni- ze. çok fazla \akit kavbet- menize gerek \ok. Bir ge- nel sekreter \ ardımcısı go- re\ lendirilir. gereği vapılır. Sozlerine bakılır. doğrusu da vanlışı da olabilir. Mil- let\ekillerine devsırme denmiş. Bunu so>lettiren nedenler \ar. Bir millet\e- kili \cmin ettığinin ertesi gunugidijorsa, devsırme mı dheaklagelir? Af\on Millenekilimizgelipgider- se devsırme mı di\e du- şunmekgerekır.' Milletve- killerimizin daha samimı olmasını isthorum. Kşini- ze hiç sert çıkmadınız mı.' Bu a> nlmak ııııdır.' Orgut meseleleri. RP, \NAP \e diğer tum partılerin \ aptı- ğı gibi konuşulmalı. Elbet- te luks otellerdedegil, ama biz de konuşmaln ız." Cokova Termık santraırnın calı$masına protesto Greenpeace'in 6 zincirli' eylemi OZ\N V VV M GOKON \- Uluslararasi Gre enpeace ortrutu uvelerı "mah- keaıe kararına karşın çahştınl- masıııı" protesto ettnek ama- Livla Gokova Termık Santra- lı nı ısgal ettiler kendılennı sanrralazıncırleven ve "Arükjie- ter"vazılıpankartlaraçan 18 e>- lemcı landarmataratındango- zaltına alındı Evlemcıler çı- karıldıkları mahkeme tarafın- dan serbest bırakıldı Greenpeaceorgufunun '-Vrc- tic Sunrise' adlı gemısıv le gel- dıklen Izmır'den dun sabah sa- atlerınde bır grup gazetecıv le bıriıkte Gokova \a gıden Gre- enpeaceuvelen santralı ı^gal et- tiler Santral guvenlık gorevlı- lennın saşkın bakışlan altında Gokova Termık Santralı nagır mev ı basaran 9 u farklı ulkeler- den 9 u da Turk toplam 1 8 ev - lemcı ellennde "Artık >eter" daha fazla zarar \erilmesin" "Vasadışı u\- gulamalara son1 " v azılı pankartlar v e kuçuk bavraklarla bıriıkte kendılennı santralın çe- sitîı verlenne zıncırledıler Serbest bırakıldılar Santral guvenlıkgorev lılerının çaresız kal- dığı ev lemde Mılas Jandarma karakolu ndan gelenasken bırlığın zıncırlen kesmesivleev lemcıleraraçlara bındırıldıler ve Mılas Ka- rakolu nagoturulduler Evlemcıler Toplantı \e Gosten \ uru>u^len1 sa>abi naa>kında\- randıklan gerekçesı>leçıkarıldıklan mahke- me taratından tuaıksıız v argılanmak uzere ser- best bırakıldılar Santralın onunde bır basın açıklaması >a- pan Greenpeace Akdenız Burosu Koordma- toru Mario Damato duzenledıklerı ev lemın Fvlemcık'r. kendılerini zincirleverek santralın çalışmasını protesto etti. "İnsanlar.) banşçıl oldugunu belırterek -Amacımız,bu vasadışı santrallann hâlâ çalıştınldığını ka- muo>una gostermek. Gerekli >asal ızinleri ol- nıavan bu santrallann mahkeme karanna kar- şın çalıştırılması suçuna biz burada tanıkolu- >oruz™ dedı Greenpeace A.kdenız Burosu mahkeme ka- rannın çığnenmesının Turkıve nın hukukı veçevresel uvgulamaları açisindan bır "do- numnoktası"olduğuuvarısında bulunduğu açıklamasında "Mahkeme kararı ivedilikle u>gulanmalı \e hukumet kendi \asalanna ve vasal duzcnlemelerine uvmalıdır" dcıııl- dı' Greenpeace orgutunun açıklamasında şu goruşlere ver venldı "Turk hükumeti.sorumsuzca \e soğukkan- lılıkla kendi vasal me\/uatını çiğne>erek, ben- zer çevresel suçları işlevebilecek çevrelere korkunç bir ornek oluşturmak- tadır. Bu arada bılim adamla- n, Elektrik Muhendtsleri Oda- sı \e bolgede çalışan turizm şir- ketleri de hukumetin u\gula- masına karşı çıkmaktadır. Ener- }i Bakanlığı \e TE \Ş, j ıllardır >asal me\zuatın gerektirdiği ruhsatlan olmavan uç termik santralını çalıştırmaktadırlar. Dahası,çe\ resel zarar, her uçu- nündcdcsulfurizasvon unitele- ri >e aük su antma sistemleri ol- madan çahştınlmalan nedeniv- le gıderek artmaktadır." 'Bakanlık karan utanç verici Greenpeace \kdenız Buro- su ndan Melda Keskin mah- keme kararına karsın Gokova Termık Santrah'nın çah^tınl- mava de\ am etmesinın "barda- ğı taşıran son damla" oldıığu- nu belırterek ~Çe\re Bakanlı- ğı 'nın. mahkeme karanna dav anak olan 500 savfalık bilimsel raporu goz ardı etmesi ie bu >ıkımı surdurmesi utanç\ericidir'' dedı Kes- kın termık santrallann çalıs,tınlması ve ar- dından nukleer santral kurulmasını "birin- tihar girişimi ve kısa vadeli politika" olarak nıtelendırdı BodrumGonullulerı nden SavnurGelen- dost da Greenpeace ın e> lemını destekle- dıklennı belınerek "'Greenpeaceuveleri.be- nım olum orucunu bitirdigim sırada da bıı- rava gelmişler ve bızi desteklemişlerdı. O za- man Suleyman Demirel'inverdiğısozdendo- nulmemişti ama buna rağmen Greenpeace ev lemcileri bizimle birlikte uç gun ev lem v ap- nJarte Sozunuzu tutun dive pankart açtılar. Greenpeace'in bize sahip çıkmasından mem- nunuz. Butun dunva kâmuovu bu skandalı bilivor" dedı 32 PKK'li terörist öldürüldüVurt Haberler Sen isi-Dıv arbakır Hakkârı Şırnak ve Tuncelı de surdurulen operasvonlarda i2 teronst olduruldu Bır teronst vakalanırken, 49 kişı orgut uyesı olduklan gerekçesıyle tutuklandı Olağanustu Ffal Bolge Valılığı nden vapılan açıklamava gore Hanı ılçesı kırsalında dun sağlanan sicak temas sonucu 16 Hakkarı nın Çukuaa ılçesı Hakantepe bolgesınde 10 Sırnak ın Uludere ılçesı Şenoba bolgesınde 5 ve Tuncelı nın Hozat ılçesı kırsalında bır olmak uzere toplam M Pkk lı olduruldu Oldurulenler arasında Dıvarbakır ın Hantepe kovunde 4 oğretmenı sehıt eden kıralkızı Barajı na saldın duzenleverek 3 guvenlık gorev lısını olduren ve Lıce ılçe merkezıne tacız atesı açan kı^ılenn de bulunduğu one sunıldu Guvenlık guçlen taratından Bıtlıs'ın Tatvan ılçesinde vapılan operasyonda da bır kışının yakalandığı bıldınldı Bıtlıs Surt. Şırnak Tuncelı ve \anda da orgut uyesı olduğu one surulen 49 kisının turuklandıöı açıklandı Tunceli Ontekı gun TuncelTnın Hozat ılçesı ıle merkezde ıkı avn noktada asken konvova pusu kurulması sonucunda toplam 4 guv enlık gorev lısı >ehıt olurken 2 guvenlık gorev lısı de varalandı Çıkan çatış.malar sirasında bır Pkk lının de oldurulduğu bıldınldı Olavlardan sonra guvenlık guçlennın kutuderesı nde genis çapta operasvonlar baslattığı belırtıldı Ote vandan Gumus.hane \alısı Mustafa Çetin oncekı gun $ıran da evlem vapanlann 12-H kışılık bır Pkk grubu oldugunu belırttı \alıÇetın vol keserek bır otomobılı vakan ve kaçırdıkları 4 amator tıvatro sanatçısını gece serbest bırakanların Pkk mılıtanı olduklannı ıtade ederek sunları sovledı "Bunlar voır insanı değil. Dışandan gelen \e İ2-I3 kışiden oluşan PKK'li grubu. Sıkı takip sonucu bolgev i terk ettiler. Bolgede geniş çaplı aranıa çalışmalan surduruluvor. Boluculer. Çakjrkava Ko\u vakınlarında 4 tivatro sanatçısını serbest bıraktılar. Onlar da kov lulere sıgındılar. Ko\den alınan sanatçılar ilçeje gefirildiler. Bu sabah da ver tespiti vapıldı. Halen sorgulan surduruluvor." Bu arada kaçırılan tıvatro sanatçilarının (.ımenlı Daglan nda 12 saat vurutuldukten sonra e^vaları ve paraları lade edılerek serbest bırakıldıklan oğrenıldı Bu kı^ılenn Ilçe Jandarma Boluk komutanlısı nda sormılamalan suruvor Yılmaz'la görüştü Çağlar'dan ANAYOL önerisi BİLENTSARIOĞLL - D> P den av rılan eskı Devlet Bakanı ve Bursa Mılletvekılı CavitÇağlar ANAP lıden Mesut N ılmaz ıle vaptığı goruşmede ANAVOLun venıden canlandırılması ıçın 53 hukumetın bozulmasina neden olan D\ P lıderı Tansu Çiller hakkındakı sorusturnıalara son verılmesı seçeneğını gundeme getırdı Çağlar Çiller e ılı^kın volsuzluk savlanvla ılgılı karann kamuovu taratından \erıldığını belırterek "Kedivi bir odava sıkıştırırsan, uzerine atlar. tırmalar. Tansu Hanım'ın vaptığı ola> bu" dedı Cav ıt Çağlar ın 4 \ A^OLu venıden kurmak amacıvla gundeme getırdığı onerıve TOFAŞ malvarlığı veTEDAŞ i.oruştunnalarınm açılmasına destek veren ANAP lıderı \ ılmaz temkınlı vakla^tı \ ılmaz ın bu goruşmede venıden D\ P-\N\P bırlıktelığının saglanması durumunda Ba^bakanlık ısrarında olmavacağını açıkladıgı ancak sorusturmalar konusunda kesin tav ır kov madıgı oğrenı ldı ^ enı olusumculardan Avdın Mılletvekılı İsmet Sezgin Çağlar-^ ılmaz gorusmesınden haberdar olduklarını ve burada gundeme gelen "soruşturmalan kaldırma" onensının bu aşamada sade^e "sesli duşunme oldugunu" sov ledı 'Karar kamuovunun' Çaglar îse Yılmaz a onennın kendısınden gıttığını doğrulavarak AN \P lıderının bu konuda vorum \apmadıgını belırttı "Ben. Turkive'nin onunu açnıak için seçenek duşunuvorum" dıven Çağlar kamuovaınun Tansu Çiller hakkındakı volsuzluklarla ılaılı kararını verdıgını so\ledı Çağlar "REF\H\OL'un" olma nedeni de buvdu. Bunu kaldıralım ortadan, bitsin. Kedivi bir odava sıkıştırırsan. uzerine atlar, tırmalar. Tansu Hanım'ın şu anda vaptığı ola> bu. Sağlıklı duşunemivor" goru^unu dıle getırdı DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit de REFAH\OLa son vermek ıçın soruşturmalan kaldırma onerisıne destek olup olmavacağı sorulanna. "Varsavımlar uzerine konuşmam" vanıtını vermekle vetındı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle