03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9VFA CUMHURİYET 5 EKİM 1996 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER Pitifipos98 taMatı tedadı Iİ:FKOŞA(AA)- milli muhafz »nluaınun planlı yıllık aöi~atı Nıkiforoi-96 Uh *as,ladı. Tatbikata. rtıun kuvvetleri de Laıl>or. 8 bin 5 yüz turr3- edek askerinin laalfsgı Nıkiforos tttbiiatı. Y'unan sılahlı lıı/vîEİerinin. Rodos ve GiritJçıkJanrıda pazar şüıühaşlayacak clan Totsrfis(Yay) tıtbilatıyla eşgüdûmlü dara: gerçekleştirilecek. TatDİcat sırasında yeöellere. Rum milli nıınafız ordusunun yeni silah iistemleri taıtıacak ve bu sSahlınn kullanılması öğretJecek. Bu yılki Nikifrros tatbîkatı. Yjraı kuvvetleriyle bırl ke. Rum-Yunan ortak v3\"unma doktrini çerce^esinde yapılıyor. Tabikat çarşamba günü soru srecek. Yunan savaş uçakfcnnın. Nikiforos tatbıkıtına katılarak. gerçel mermilerleatış yapacık olmasman dolayı Amerika'nın endişd r oldugu ve Yunan savaş ıçaklarının ada'ya eelmenesi konusunda Tnüclaralede bulundugu bildiridi. Yunanistan'da teröp • ATİNA (AA) - Atina"da, Andonis Russos adlı bir Yunan hava albayına ait Mercedes marka otomobil. dün sabaha karşı saatli bomba ile havaya uçuruldu. Bombanın patlaması sonucu, başka araçlar da hasar görürken civardaki bina ve işyerlerinin camlan kınldı. Emekliligini bekleyen Yunan hava albayının otomobiline yapılan bombalı saldirıyı. henüz üsttenen olmadı. Terörle miicadele ekiplerinin, saldınnın 17 Kasımya da Ihtilalci Halk Hareketi (ELA( adlı Yunan terör örgütlerinin işi olabilecegi olasılığı üzerinde durdukları bildirildi. Rus helikopteri duştu • MOSKOVA ( AA) - Bir Rus asken helikoptennin Çeçenistan'da düşmesi sonucu 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. MI-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu yaralananlar. Çeçen direnişçiler tarafında'n hastanelere kaldınldılar. Dominik'te rüşvete önlem • SANTO DOMINGO (AA)- Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Leonel Fernandez. kendisinin ve bakanlann maaşlannı rüşvet almamalan ve rüşvete karşı caydıncı olması için yüzde 2500 oranında arttırdı. Maaş artışlarından 200 devlet görevlisi yararlanacak. Devlet çalışanlan halen ayda 75 dolar alıyorlar ve bu miktar özel sektördeki asgari ücretin de altında bulunuyor. Bu ülkede bir ailenin aylık asgari geçim masrafi i'se 250 dolara ulaşıyor. Devlet Başkanı Fernandez'in maaşı yeni artışla 90 bin pesoya (6 bin 500 dolar), Devlet Başkan Yardımcısı Jamie David Fernandez Mirabal'ın maaşı 70 bin pesoya (5 bin 100 dolar), bakanlann maaşlan da 50 bin pesoya (3 bin 500 dolar) yükseltildi. RS lideri Almanya'ya iltica etti. • BONN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Yüksek Mahkemesi. Cezayir'de faaliyet eösteren Islami Selamettephesi (FIS) liderlerinden Rabah Kebir ve ailesinin iltica başvurusunu dün resmen onayladı. Mahkeme, Alman Hükümeti'nin iltica işlerinden sorumlu yetkilisinin. Kebir'in siyasi iltica talebinin rededilmesine ilişkin jstegjni geri çevirirkerij Aachen Mahkemesi "nin daha önce verdiği iltica başvurusunun kabulüne ilişkin karannın yürürlüğe girmesini sagladı. Washington'daki başansız zirvenin ardından gözler Erez görüşmelerine çevrildi FiKstîııIiler pazarı beldiyorDış Haberier Senisi - \\; ashingîon*da ger- çekleştirilen Ortadoğu zirve.sini haval kırık- lığıylatanıamlayan Filistinlıler. yarın Ereztle başlayacak görüşmelere hazırlanıyor. Filis- tin lideri Yaser Arafat, görüşıne öncesinde kesinlikle öıiün \ermeyeceklerini bildirir- ken, İsrail Başbakanı Bcn\anıin Vtanyahu. Filistinliler'den umutlarını kaybetmemeleri- ni istedi. Gazze Şeridi smırındaki geçiş noktası Erez'deyapılacak L'örüşmeler. Jsrail Ba^ba- kanı Netanyahu ve Filisıin lideri Arafat'ın bir araya gelmesiyle başlavacak. Iki liderin top- lantısrfiıntamamlanma.sınınardindiinheriki taraftan üstduze\ \eıkılılet «oru^nvlerı Mir- • VVashington'da Ödün vermeye yanaşmayan israil Başbakanı Netanyahu, dün Filistinlere yaptığı çağrıda "Umudunuzu kaybetmeyin" dedi. dürecekler. İsraii'in VVashington'da bir kara- ra bağlanamayan El Halil'dençekilme vegü- venlik konularını önceliklı olarakgörüşece- ği belirtiliyor. Aratat'ın üst düzey danışman- lan. iki tarafarasındaki göriişmelenn bir an- laşmaya varılana kadarkesintisizsü'rmesin- ni beklendiğini açıkladılar. Arafat. VVashington zirvesinin ardından Filistinlilenn hiçbir ödün vermeyeccklerini bıldırdı Tunus"agiderek Devlet BaşkanıZi- ne el-Abidin Bin Ali"ye zirve hakkında bil- gi veren Arafat. gazetecilere **Son gelişme- ler karşısında Filistin'in tutumu beUidir. Fi- Irsrinlilerin \asal haklanndan vazgeçmeleri söz konusu olama/" dedi. İsrail Buşbakanı Netanyahu da Israil tele- vizyonundan Fiiistinlilere yaptığı çağrıda •\Sizden hemen kararroariığa kapılmaınanı- n istiyorum. L mudunuzu ka\ betmevin. Bu. banş sürecine taze bir başlangıç yapmak için Başansız Ortadoğu zirvesi nedcnivle İsrail Başbakam'nı suçla>an Filistinlilf r, tepkilerini Netamahunun totoğrafını yakarak gösterdiler. bir imkândır" dedi. Bu arada. Washington'daki Ortadoğu zir- vesinin başarı.siziıkla sonuçlanmasının ar- dından bölgede yeniden şiddet olaylarının tırmanacagı beklentisi nedeniyle dün Israil- liler ve Filistinliler gergin bir cuma geçirdi. israil ve Filistin güvenlik güçleri çıkabilecek olaylar için teyakkuzda bulunurken. bölge- de korkulan büyük şiddet eylemleri olmadı. Köktendinci HÂMAS örgütünün. Arafafın Ortadoğu zir\esindeki başarısızlığının pro- testo edilnıesi için Filistin halkını cuma na- mazından sonra gösierı yapmaya çaöırması üzerine İsraii'in Kudüs'e yaklaşık 3 bin po- lisgönderdiği bildirildi. Kudii>"de kılınan cuma na- mazından sonra Filistinliler. Mescid-i Aksa yakınındaki yakınındaki Kubbet ül Sah- ra'da bulunan İsrail polisini taşladı. Olayda. ölen ya da ya- ralanan olmadığı bildirildi.İs- raii'in Mescid-i Aksa yakı- nıııdan geçen tarihi tüneli aç- ması üzerine geçen hafta çı- kan çatışmalarda, 58 Filistin- li ile 15 İsrail askeri ölmüştü. 'Netanyahu yangın başlatti' Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek. İsrail Baş- bakanı Netanyahu'nun izle- Jıği siyasetin. Arap dünya- Mnda yangın baş.lattığmı söy- cdi. Mübarek, Netanya- hu'nun Mescid-Aksa yanın- daki tüneli açarak Filistin ayaklanmasını yeniden alev- lendirdigini belirtti. İsrail ile Mısır arasındaki ilişkilerin de. Netanyahu'nun siyasetin- den etkilendigini kaydeden Mübarek, tünelin. bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Kahire yönetimi, Camp David Anlaşmasf ndan beri ilk kez savaştan söz etti Mısır, İsraiPle savaşa 1ıazır • Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin Tantavi, Mısır ordusunun Israil'in nükleer silahlarıyla başa çıkabilecek güçte olduğunu öne sürdü. Tokyo metrosuna düzenlenen sarin gazı saldınsı provaymış. Saldında 11 kişi ölmüştü 'Yüce Gerçek liirikatj dünyayı zehirleyecekti' • Yüce Gerçek tarikatı liderinin öldürücü bir bakteriyi balonlarla dünyaya yaymayı pianladığı ön©--- sürüldii. Dış Haberlt'r Senisi - Japonv a da bir metro istasyonuna sarin gazı saldınsı düzenlemckle suçlanan Yüce Gerçek Tarikatı"nın lideri Şoko Asahara'nın. ağırgıdazehirlenmcsineyolaçan öldü- rücü bir bakteriyi atmosfere salarak dünya çapında bir mikrop sa\ aşı başlat- mayı tasar^imış olduğu öne sürüldü. Tarikat uycsi eski bilim adanıı Keni- çi Hirose. Tokyo Bölge Mahkemesi "nde ajtı aydır şyren N üc^.üı?rçek tartJşiil! davasının son oturumunda verdiği ifa- dede. Asahara'nın agır gıda zehirlen- mesine neden olan botulinus bakterisi- ni balonlarla bütün dünyaya yayacağı- ııı söylediğini duyduğunu açıkladı. Hi- rose. Asahara'nın altı yıl önce yapılan gencl seçimlerde başansız olması nede- niyle mikrop savaşı aracılığıyla "kitle- scl kurtulus" tasarlamaya başladığını söyledi. Hirose dün yapılan celsede. Asaha- ra'nın müritlcrinc Tokyo metrosuna sa- rin gazı saldırısı düzenleme emri \er- diyjoi de atıkladı. Hirose son celsede. gaz saldırısınm insanlann kurtuluşu olacağına inandıgını, ama saldın saba- hı metrodayolculukeden birkızöğren- ciyi gördüğünde biran için bundan kuş- kuya düştüğünü belirtti. Biiinen en güçlü zehirlerden biri olan ve botulinus bakterisinden elde ediliyor. Birinci Dünya Savaşi'nda Al- manlartarafından kullanılmışolan tok- sinin 1 gramının 17 ınilyon insanı öl- diırecek güçte olduğu söyleniyor. Gerçek adı Çizuo Matsumoto olan Asahara. geçen yıl Tokyo metrosunda gerçekleştirilen. 11 kişinin ölümüne\e binlerce kişinin yaralanmasına yol açan sarin gazı saldın.sını düzenleme iddi- asıyla altı aydır yargılanıyor. Dış HaberierServisi-Or- dusunun Israilin olası bir nükleer. bjyolojik ya da kimyasal silah tehdidiyle başa çıkabilecek güçte ol- duğunu bildiren Mısır yö- netimi. Israil'in elindeki kitle imha silahlarına gü- venmekle hata yaptığını vurguladı. Sa\unma Bakanı Mu- hammed Hüseyin Tanta\i, Mısır ordusunun her türlü tehdide hazırlıklı olduğunu ve Israil'in elindeki kitle imha silahlarının komşula- nnı da benzer güçte silah- lar geliştirmeye teşvik etti- ğini kaydetti. Tantavi dün Mısır'ın res- mi gazetesi El-Ahram'da yayımlanan demecinde "İsrail'in nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara sahip nlmasının bölgede güvenlik açısından \arattığı denge- si/liğe karşın ordumuz, düşnıana gereken karşılıgı \erebilecek şekilde eğitil- miştir. Ordu, her türlü teh- ditle başa çıkabilecek ön- lemlere ve yöntemlere sa- hiptir* 1 dedi. Mısır Savunma Bakanı, "Bir devlet, kitle imha si- lahlanna sahipse komşu ül- keleri eşit güçte silahlar ge- liştirmeje teşvik edhor de- mektir ki bunlara sahip ol- mak günümüzde hiç zor değil" dedi. Israil'in 200 kadar nükleer füze başlıgı- na sahip olduğu tahmin ediliyor, ancak hükümet bu konuda bir açıklama yap- maktan kaçınıyor. İsrail'in elindeki silahla- ra güvenmemesi gerektiği- ni söyleyen Tantavi. Orta- doğu "da gerçek güvenliğin sadece adil. kapsamlı ve kalıcı bir Ortadoğu barışı ile sağlanabilecegini vur- guladı. Tantavi "Ortadoğu dev- letleri arasındaki silahlan- ma yanşını durdurmanın tek volu bölge>i kitle imha silahlanndan anndırmak- tan geçer" diye konuştu. Ortadoğu'nun kitle im- ha silahlanndan arındınl- mış bir bölge haline geti- rilmesi için yıllardır baskı yapan Mısır, Israil'in Nük- leer Sılahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı im- zalamaya yanaşmamasın- dan ciddi rahatsızlık duyuyor. IKDP HEYET GÖNDERtYOR Barzani ABD'ye davet edildi VVASH1NGTON (k\y ABD Dışişlerı Bakanlığı. Irak Kürdistan Demokratik Partisi(IKDP) lideri Mesut Barzani'nın VVashington'a bir heyet yollayacagını bil- dirdi. Bakanlık Sözcüsü Nkrho- las Burns,dün bir soruyu ya- nıtlarken Bakan Yardımcısı RobertPtlletrau'nun Barza- ni iletelefongörüşmesi yap- IIIIR m i f H I I T i«m m R t ^ 6 Cdnne^ f ı'm fesOvJİi En O UİRII I I! I h')l II \Yıv Irnıısız Kadıııı JOEL VE- ETHAfl COî A7(,/N II \m.\IIKhhııı FiLRGO SANAT GALERİSİ Cem Yalın Resim Sergisi 29 Eylül - 18 Ekim '96 Bagdıt Cad. Rıfat Bey Sok. No: 293/3 C T (0-216) 411 35 01 IİSTANBUL BUYÛKSEHİR KLEDİYESI —JŞehır Tiyatroları 3 0 E y l ü l 1 9 9 6 H A R B I V E M U H S I N E R T U G R U L S A H N E S I (240 77 20) E «EŞİT REY / CRfŞİT RtY m?ciik bir ysrde, rı olaylar labırenU. 11 EKİM'DE SİIVEIVIALARDA Kültür Sanat ilaniannız için: 293 89 78 (3 hat) T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLETOPERAVEBALESİ ATATÛRK KÖLTOR MERKEZİ'NDE 1 EKİM'den İTİBAREN ÜSKÜDAR MUSAHİP2ADE CELAL SAHNESİ'NDE Yöneten: Engin GÜRMEN Sahne tasanmı: Ûzhan ÖZDİL Giysi tasanmı: Nilgiin GÜRKAN Dramatury Arru IŞITMAN OYNAYANLAR Gfllçin AKÇAY-Mûge AKYAMAÇ-Serhan ARSLAN-Süleynan BALÇIN-Aİİ BERGE-Turan GÜÇNAR-Hakan GÜNER- Orhan HIZLUJmit İHER-Funda POSTAC^-Bitoy TEKB£N-Ören UmjCU-Ştikrrii TÜREN •»LET SAT1ŞUUO BAfUkM^THI OYUN CÛNLERt SMJ »Jt ÇAK. IS.M. 2U« rEK. »-M CUHA. }•!• CTESI, 15 M, 3I.Iİ fAZAM II.M OYUH TAIİHIEIII : I 1.M.S.1.1.I.I.II.11.12.11. EKİH Kültür Sanat ilaniannız için: •293 8 9 7 8 (3 hat) LUKUSHAYAT YömtME Haldun DORHEN 1-2-3-4-5-4 EKİM F A T I H REŞAT N U R I S A H N E S I (526 53 80) 5EVM BJRAX SAHJBİNİN SESİ rantttK Orhin ALKATA I-2-3-4-5-* EKİM USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 97) GUİ.5L-N S«£N FARKLI BİR KADIN YöiKten: Enfın GURMEN 1-2-3-4-Ş-tEKtM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI Iİ41 04 63) MIKADO'NUN Yöncten: Eroi KES GAZIOSMANPASA SAHNESI (S78 «0 67) CATIDAKİ ÇATLAK Yöncten: Enfin ULUDAG 1.2.3-4-5-6 EKİM amGU«.£«I stı2tmc*f< aas anPIs a.»CUM* 203Ü CltSI 15I».».3SP«»R 15 00 BiLfTliB Sf«Ht m«n»UKI GISEÜKI İLE «HTOt HUZUfl GITİM • G«fOSM*l»P»S* U«B»«nf! •~:r.<>='1 UOKGTIUfiZ*L«W VE UOIKOr H»LÜUN T»NERiWB«HGISESIIIIK SAIIIM«!AD:R FARKLI ADIMLAR ÜÇ RENK ÜÇ DANS BOLERO baie 1 p«rde bate 1 p«rde KoreografıveSatıneyekoyan Koreograft« Sanneye koyan Aysun ASLAN Geyvan Mc. MILLEN BEKLEKTİ UCUZ YOLCULUKLARIN bale 1 perae ANLAMI YOK Koreografi ve Satıneye koyan bale 1 perde Hh BfRKW Kofeoflfafi ve Sahneye koyan Eröa ! UĞURLU 19 Ekim Cumartesi 15.30 / 23-30 Ekim Çarşamba 20.00 R. Strauss SALOME müiık-dfariBi.pefde Orkestıa Şefi- Ortıan ŞAILIEL Sahneye Koyan: Gian^arlo DEL M0NAC0 15 Ekim Salı 20.00 R .Rodjerj / 0 Hamroeniein \1 KRAL VE BEN mıizikal 2 perde Orkestra Şefi: Sefdar YALÇIN/ Sahneye Koyan: Haldun D0RMEN 16 Ekim Çarşamba 20.00 / 24-31 Ekim Perşembe 20.00 G.Vcrdı AIOA opera 4 perde Ofkestra Şefi. Orhan ŞALLİEL/SahneyeKoyan: Yekta KARA 17 Ekim Perşembe 20.00 / 22 Ekim Salı 20.00 G.Puccini TURANDOT opera 3 perde Orkestra Şefi: Orhan ŞALLİEL / Sahneye Koyan: Yekta KARA 26 Ekim Cumartesi 15.30 KONSER SALONU K.LlMhriJ BİB TENOR A R A N I Y O R müzikal komedi 2 perde Sahneye Koyan: Adrıan BRINE / Mioik Yönetmeni: Serdar YALÇIN 18-25 Ekim Cuma 19.00 Bıletler Atalurk Kültür Merkeiı gıselermde ve Altunizade Capıtol Oanışma da satıimaktadır. AKMgısetel:(021?)?51 10 23/251 56 00 (7 hat) 254 Capıtol tel : (0216) 391 19 20 (10 hat) İSTANBUL BÜYUKŞEHİR BELEDİYESİ CEMALREŞİTREYKONSERSALONU 1996 -1997 Sezonuna Birbirinden EUdleyici Konserierle Başlıyor 13 Ekim 1996 Pazar Saat :19.30 İNCİ ÇAYIRLI Bilet Fiyatlan: 300.000 - 200.000 14 Ekim 1996 Pazartesi Saat :19.30 PEPE ROMERO GİTAR RESİTAÜ MI1AN: Fantezi / MUDARRA: Fanlezi / 5OR: Solo gilar için Fanlezi BACH: Partîta No 2 / GIUUANI: RoHiniano Islo.l Op.119 ARCA5: LO Troviota tmmalan üzerine fantezi DE FALLA: Ağıf {Debussy'nin mezorına) MALAfS: Isponyof Serenadı C.ROMERO: Guazo* Donza Espanola No. 1 * Fantasia Bilet Fiyatlan: 500.000 - 400.000 15 Ekim 1996 Salı Saat :19.30 NEW LONDON CONSORT ŞEF: Philip Picket Soprano: Catherine Bott 16.Yüzyıl Ispanyol ve İngiliz Saray Müziği Bilet Fiyatlan: 400.000 - 300.000 CRR Konser Salonu. 232 98 30-231 54 98 (Rezervasyonlanım saat 10.00 -19 30 arası kabul edilir) ONLINE Bilet Satışı icin _ Modem no: (02{2J 227 44 99 Tel: (0216) 336 37 92 AKM Konser Ğişesi 251 56 00 AKMERKEZ Dantşına 282 01 70 CAPITOL Altunizj*: 39119 30 * MEGAVtZYON Musc & Multımedıa _ Beyo^lu 293 07 59 / 60 SatonunMBUn ttffl )ıyat Mtdtmttmnde öiretmen-öğrencı-emeBı ve Bûyûkşehir Belediyesi mensuplarııu % 50, en az 30 kişıllk gruplara % 20 indirim yapılmaktadır. ADNAN ÇOKER "Artı Elemanlar" RESİM SERGİSİ 4EKİM-2KASIM 1996 AKSANAT, istıklal Caddesi Beyoglu - İstanbul Tel: (0212) 252 35 00-01-02 Sergi. pazar repazmtesi gfinleri ılışnıda hergûtı scutt II.OO-I9.OO | urnsı ıi\,,letı AKBANKi \ ı ıı N a n J Î 11 n ı n > ;i tıgını ve bir IKDP heyeti ile Vvashington"da temaslarda bulunulması konusunda an- laştıklarını söyledi. Burns, görüşmelere ilişkin kesin ta- rih vermedi, ancak görüşme- lerin yakında olacagını be- lirtti. Dışişleri sözcüsü. Me- sut Barzani'nin ABD'ye ge- lip gelmeyecegi hakkında bilgi vermedi. Burns. Büyükelçi Ptlkt- rau'nun Irak Kürdistan YurtseverBirliği(IKYB) li- deri Cela) Talabani ile de te- lefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Burns "Lygıuı za- manda, IKVB ile de temas- lanmızolacak'dedı Nicho- las Burns. ikinci birgrubun Kuzey Irak'tan tahliye edil- mesi konusunda kesin bir karara varmadıklannı ifade etti. Burns. Türk hükümeti ilede temaslarını sürdürdük- lerinı belirtti. ABD. daha önce Türkiye üzerinden 2 bini aşkın Ku- zey Iraklf yı Pasifik'teki Gu- amadasınanakletmişti. Bin- lerce kişi oldugu ifade edilen ikinci grup ise, hükümetdışı kuruluşlar için çalışan kişilerden oluşuyor. Yunanistan Evert'in istifa oyunu tuttu ML'RATİLE.VI ATtîV\ - \ unanistan cla 22 eylülde yapılan genel seçim- lerden sonra istifa eden ana muhalefet partisi başkanı Miltiadis Evert'in yerine dün yapılan başkanlık seçimini yine Miltiadis Evert kazandı. Miltiadis Evert ile Yorgos Sufliasarasında yapılan baş- kanlık seçimi büyük çekiş- meye sahne oldu. 115'i mil- lervekili 54 partili delegeol- mak üzere 191 kişinin oy kullandığı seçim sonucu Miltiadis Evert 103 oy ala- rak yeniden ana muhalefet partisinin başına gecerken diğer aday Yorgos Suflias 84 oy alabildi. \ unanistan'da basın ve po- litikacıların Buldozer olarak isim taktıkları Miltiadis Evert partisinin genel seçim- lerde aldığı hezimet üzerine istifa etmek zorunda kalmış- tı. Ana muhalefet partisi ye- ni demokrasinin kumandası- nı yeniden eline alan Mil- tiadis E\ert politikada 23. yılını dolduranYeni Demok- rasi Partisi'nin bu sonuçlarla yeni bir dinamizm kazandı- gını söyledi. Önümüzdeki aylarda uluslararası cami- adan Yunanistan'ın Türkiye^ ile diyaloğa girmesi konu- sunda baskılara maruz kala- cağını iddia eden E\ert, bu ülkemiz için büyük tehlike- dir, bu tehlikeye ancak birlik içinde karşı koyabiliriz şek- linde konuştu..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle