25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S = K M 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER lipkiye • A^navutluk fcımisyonu JBAMvARAı-VA)- Tirkıye-Anw utluk LJlıştırma karma K.cm^\cn Toplantısı. 8-9 jeiknı günleri .-Vna\ utluk'ur başkenti "Tinn'da yapılacak Ulıştırrru Bakanlığı'ndan y apılan açıklama>a göre, joplantıda Tür<ıye'\ı. L'kştırnıj Bakanlığı Kara UL'Ştırması Genel Mudüru -ıleBa^bckanİK. ,-Denzcılık. Dı> Tıcaret \e _Hazıne müsteşarlıklan \e _özcl sektjr tenısilcılerinden oluşan, UUijtmru Bakınlığı -Müsteşar Yard mcısı Talat Xjimoy"un ba^kanlığında 6 heyet tenısıl edecek. Petrol-lşten jlestek çagrısı ' • Istanbul Haber Servisi - •Petrol-h Gebze Şube Yönetım Kurulu Başkanı Seiahattın Şafak. demokraM güçlerinı. P Yıiscndan bu \ana grevde .olan Polısan ı^çılennin fıukuk sa\aşımına destek '\ermeye çağırdı Yapılan ,>az,h açıklamada. sendıkanın orgutlü olduğu "Polısan \e İzmır kıın\a "îşçilerının hııkukı haklan Için 7 ekım pazartesi günü Gebze Adlıyesı'nde \apılacak duru>maya tüm demokrası güçlennın beklendıği belırtıldı Cezaevinden firar m Haber Merkezi- -Çanakkale Yanaçık ıCezae\i'nden bır mahkâm fıraretiı Edınılen bılgıye teöre. adam oldıirmek •suçundan 15 yıla hukümlü 'Mahsunı İrıcan. dun yapılan ara sayımda -bulunamadı Kaysen Yanaçık Cezae\ı ıse .kapatıldı. Cumhunyet Başsascısı Rana Yılmaz. cezae\ının maddı imkânsızlıklar nedeniyle bakımının yapılamaması \e ıhtiyaç olmaması '•üzerine kapatılmaMna karar venldıâını bıldirdı. Interpol Genel Kurulu • ANTALYA (AA) - Içi^leri Bakanı Mehmet Agar. Antalya'da ekim ayı sonunda yapilacak Interpol Genel Kurulu'na, bugüne kadar 129 ülkenın katılmak ıçin ba>)\ urduğunu söy ledı 23 ekımde başlavacak genel kurulun hazırlık çalışmalannı gözden geçırmek ıçın Antalya'ya .gelen Ağar, " Bugüne kadar ,Î29 ülke, fıılen genel ikurula katılacağını bıldirdı. Ancak bu >>a\ı. 179'a kadar yükselebılır. Ayrıca 18 ülke de gözlemci olarak gelıyor Genel kurulun gündemınde (erör. uy uşturucu fiıaddelerle \e organıze suclarla mücadele ağırlıklı olarak yer alacak. Ukemız açısından önemlı bır organızas.yon dıyebılınm" dedi. Vılmaz'ın Karadeniz gezisi • TRABZON (AA) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. 6-7 ekım tanhlennde. Trabzon \e 'ftize'de çe^ıtlı açılış törenlenne katüacak. ıncelemelerde bulunacak. ANAP Trabzon II ,Başkanlığf ndan yapılan açıklamaya göre, 6 ekim pazar günü Ankara'dan uçakla TrabzorTa gelecek plan ANAP lıderı Yılmaz. Rize'ye geçecek \e Çayeli İlçesınde. belediye tarafından yaptırılan altgeçit ıle ışhanını hizmete açacak. \1eiut Yılmaz. f ayeli Belediye Başkanlığı'nı zıyaretınden ionra. esnafın sorunlarını dınleyecek Düzeltme.. •1 ekım cuma günkü yazımda bağışlanmaz yanlışlıklarım oldu. Değerlı okurlarımın. benı anlayışla karşılamalan dıleğı ıle düzeltıyorum. " * Ha\aalanının şeref direklennin bırısınde "ma\i. san. kırmızı" renkli Mısır bayrağını görmeseler.," Ooğrusu.... "kırmız!. beyaz, siyah'" olacaktı. J 1 * 52 hükümetın göre\ yaptığı. 53'üncüsünün de ışbaşında olduğu bilınıvor." DoğrusuJ>3 \e 54 olacaklL ^'-k Paşa... vapurla "Milano'ya gıder." Doğrusu. Napoli'ye gıder olacaktı" ı DÜZYAZIORHAN BİRGtT Partiden kopan muhalifler, alternatif hükümet için ayrılmayan muhalifleri sıkıştırıyor DYP'de küskünler artıyorANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - DYP'den aynlan muhalifler. yenı yasama dö- nemınde ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'la bırlıkte yurüttüklerı alternatif hü- kumet arayışlan kapsamında. eskı partıle- rindekırahatsızmilleUekilleriyletemasla- rını sıklaştırdılar. CHP'den DYP'\e geçen Tuncelı MılleUekıli KamerGenç, alterna- tıfbulunması durumunda REFAHYOL hu- kümetının sürmemesı gerektığını. ancak al- ternatif görünmedığıni söylerken: yenı olu- şumculardan Aydın Millet\ekilı İsmetSez- gin. me\cııt lıderlerle ANAP\e DYP'lı ko- alisyonunmümkünolmadığını bildırdı Yıl- mazla görüşen Bursa Mılletvekılı Cavit Çağlar. öncelıkle DSP liden BülentExe\it"ın. "Ben koalisyona \anın" demesı gerektiği- nı belirterek "Sajın Ece\it. siyasetinin son- bahannda bir kazav a daha gelmek istenıe/" dedı Içı^lerı Bakanı Mehmet Ağar'ın. Lıbya gezısıne yönelık çıkışının ardından DYP'de- kı bazı muhalıflenn de seslerini yükselt- melerı dıkkat çektı. Kayserı Millet\ekılı A\\az Gökdemir ile Ankara Millehekılı Ünal Erkan. Çıller yönetımıne ısyanlarını acıkça dıle getmrken. RP'lı hükümete gü- \enoyu \ermeyen millet\ekillen AyseliGök- so>. DoğanGüreş,CefiKamhi,Genca\Gii- rün \e Demir Berberoğlu. rahatMZİıklarını siyasi kulıslerde açıklamakla yetındıler DYP'dekı enmeve dikkat çekmesi üzerine Başkanlık Dı\anı'ndan alınan Balıkesır Mıllet\ekılı Baki \taç'ın da yönetimden kısmen rahatsız olduğu öğrenıldı Eskı^ehır Mıllet\ekılı Demır Berberoğ- lu. ~Ben bu hükümet gmenoyu aşamasın- dayketı bu arkadaşlara tek tek söylodim. Şimdi dediğim noktaya geldiler. Benim ra- hatsızlığım partiden değil. bu hükümet or- taklığından. Bunu da gü\eno>lama$ındaki tavrımla ortaya koydum. Hükümete kar- şıydını, karşmm \e I<arşı olacağım" dedı. DYP'denayrılmayı hıçbırzamandüşünme- dığıııi. ıstıfa edenlere de "Partiye dönün. GIK"te mücadeleedelim" çağrısı yaptığını bıldıren Berberoğlu. "Hâlâyanlışyaptıkla- rını düşünüyorum. Çünkü onlar da hâlâ Afrika gezisi Kararname 'vekili' bekliyor • Libya gezisine ilişkin kararnameyi imzalamayan Ağar. 8 ekimde yurtdışına gidiyor. Ağar yurtdışında\ken yerine \ekâlet edecek bakan, bu sırada kararnameyi imzalayacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ba^bakan Nec- mettin Erbakan'ın Lıbya gezısıne ılışkın kararname- yi onaylamayan leı:>lerı Ba- kanı Mehmet Ağar'ı azlet- meyı göze alamayan DYP Genel Başkanı Tansu Çil- ler. yenı bır formül buldu. Avrupa Konsey ı toplantısı- na katılmak üzere 8 ekım salı günü Portekız'egıdecek olan Ağar'ın yerine \eka- let edecek bakanın. karama- meyeonay vereceğıöğrenıl- di. Sağlık Bakanı ^ ıldınm Akruna. D\'P"dekı bunalını içın. "Genel başkan daha güçlü olsa. gruba hâkim ol- sa bunlarobnazdı" değerlen- dirmesını yaptı Çıller. Lıbya gezısıne ılı^- kın karamamey ı ımzalama- sı konusunda ıkna edemedı- ği Içişleri Bakanı Ağar'ın. yurtdısında bulunduğu sı- rada. yerine \ ekalet edecek kabıne üy esıne kararname- yi ımzalatmayı aınaçlıyor. Ağar'ın. A\rupa Konseyı Yerel Yönetimlerden So- rumlu Bakanlar Toplantı- sı'na katılmak üzere 8 ekim salı günü Ankara'dan ayrı- lacağı ve 11 ekım cuma gü- nüne kadar y urtdı^ında ola- cağı öğrenıldı. Ba^bakan Erbakan'ın Ankara'yadön- mesı planlanan 8 ekım tarı- hı \eyasonrasındakıbırkaç gün ıçınde kararnamenın \ekil bakan tarafından ım- zalanacaâı kaydedıldı. DYP'lıDe\let Bakanı Nev- zat Ercan. Cumhuriyet'ın sorusu üzenne. bu formül üzennde durulduğunu doğ- rulayarak bır kararnamenın imzalanmamasi nedeniyle hükümet bunalımı doğma- yacağını söyledı. Yıldırım Aktuna. Başba- kan'ınLıbya'yagıtmesinın hükümetın bozulma nedenı olamayacağını belirterek "Sayın Ağar ısrarlı olursa hükümette kalamaz" dedı. Aktuna. "Buolayınbunalım noktasına çıkmasında par- ri liderinian etkisi yok nıu.' Lideriniz grupta ağırlığını yitirmedi mi" sorusuna. "E%et. Genel başkan daha güçlü olsa. gruba hâkim ol- sa bunlar olmazdı. Bir ba- kan kararnameyi imzala- mamaya cesaret bile ede- mezdi. Ama hükümette so- run%ok" dedı. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART D\ P'lilikyapıyoriar. Bundan birsonuççık- maz" görüşünü dıle getırdı. DYP Tuncelı Mıllet\ekılı Kamer Genç. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. "Hükü- met de\anı edecek gibi görünüyor" dedi Genç. şunları söyledı: "Alternatif var mı karşısında? .Alternatif olursa bu hükümet sürmemeli. Biraz gitsin bakalım. İktidar zor. muhalefette konuş- mak kolay. Onun için Erbakan da koaüsyo- nu bozup muhalefete kaçmak istiyor gibi geliyor bana. Bir tek Tansu Hanım iktidar- da kalmak istiyor. Kazan bir ha\ada, bazı milletvekilleri bir ha\ada. Erbakan de\ letin temel politikasına karşı şey leryapıyor. Bun- lar bi/i rahatsı/ ediyor. Bunları bir yana bı- rakıp muhalefete geçmek, muhalefette boş boş konuş- mak istiyorlar." Aydın Mıllet\ekılı Ismet Sezgın de hükümetın ıktıdar- da kaldığı her gün. telafısı olanaklı olmayan sorunlar doğduğunu belirtti. "Bu hü- kümetin düşürülmesi için bir gay ret varsa, o gay rete de biz ortak oluruz" dıven Sezgın. DYP ve ANAP'ın bır araya gelmesının en ıv ı seçenek ol- duğunu. ancak me\ cut genel başkanlarla bunu mumkün görmediğim söyledı. Sezgin. şu görüşjeri dile getırdi- "Her iki partinin genel baş- kanı da ortak pay dalarda bu- luşmalı. Önemli olan Cumhu- riyetin temel değerlerine sa- hip çıkacak veTürki\e'>i Ba- tı'dan koparmavacak bir ik- tidarın \ücut bulmasıdır. D\'P'de bu durumdan rahat- sız olan çok arkadaşımız var. Bunu yüksek sesle dile geti- renler \ar. y üksek sesle düsü- nenler var ve sessiz olarak bunun ıstirabını yaşayanlar \ar. Bu hükümet ülkenin ka- deri olmamalı. TBMM'nin, ülkenin kaderini eline alaca- ğını umanm." Çağlar da alternatif hükü- met olasılığının çok güçlü boyuta ulaştığını belirterek. "Sayın Ecevit'in açık seçik 'Bu koalisyona varım' de- mesi şart. Bence bunu diye- cektir. Madem şu an ki ik- tidarı beğenmiyor, Sayın Ecevife büyük görev düşü>or"dedi. ANAP lideri, alternatif hükümet için her modeli görüşebileceklerini söyledi Yılmaz: Hiçbir önşartmıız yokANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - AN-\P Genel Başkanı Mesut N ılmaz. alternatif hükümet ıçın her türlü mo- delı görüşmeye açık olduklannı. bu ko- nuda hıçbır önkoşiılları bulunmadı- ğını bıldırdı Mesut Yılmaz. dün Organıze Sana- yı \e Tıcaret Merkezı (ÖSTİM) Sa- nayıcı \e işadamları Derneğı'nızıya- ret ettı. OSTİM Sergı Saray ı'nı da ge- zen Yılmaz. ANAP'ın Batıkent tem- sılcılığını hizmete açtıAılmaz. daha sonra CHP'lı Nenımahelle Belediye Başkanı \bdurrahman Oğultürk ta- rafından yaptırılan, geçırdığı bır tra- fık kazasında hayatını kaybeden Ad- nan Kahveci adını taşıyan parkı hiz- mete açtı. Yılmaz. parkın açılışında yaptığı konuşmada. sıyasetalanında- kı ahlakı çöküntünün Kah\ ecı gıbı dü- rüst sıyasetçıyi sımge halıne getırdı- gını söyledı. \NAP llçe Örgütü'nü de ziyaret eden \r ılmaz. burada gaze- tecılerın sorulannı yanıtladı Başbakan Necmettin Erbakan'ın. her gün yenı bır skandala neden olan Afrika gezisi ıle ılgılı bır soru üzeri- ne. bu gezının Türk dış polıtıkası açı- sından yanlış olduğunu daha önce söyledığını anımsatan Yılmaz. "Baş- bakanın gezisinin daha ilk durağı olan Mısır'da yaşananlar endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur" dedı.\'ılmaz. ANAP gru- bunun butün bu gelışmelerı ıçeren bır genel görüşme önergesını önümüz- dekı günlerde TBMNİ'ye sunacağını bıldirdı. ANAP lıderı. alternatifhükü- met aray ışlarıy la ılgılı bır soruy a kar- şıhk da bastan berı bu hükümetin Tür- kıye'nın hıçbır >orununa çözüm ge- tıremeveceaını sövledıklerını belirtti. Anayasaya uyum yasaları Gençliğe siyaset hakkı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Muhalefet partıleri. yaklaşık 1.5 yıldırçıkarılamayan anayasaya uyum yasalan için hükümete baskı yapmaya başladı. ANAP'tan sonra DSP de dün anayasaya koşut ıki uyum yasa önerisinı TBMM Başkanlıgı'na sundu. DSP Başkanı Bülent Ece\it, "Sivaset genç yaşta yapılarak öğrenilir" dedi. DSP Genel Başkanı Bülent tcevit. partisinin hukuk kurulunca hazırlanan Sıyası Partıler Yasası ile Yükseköğrenim Yasası'nda değişiklik öngören yasa önerilerı konusunda bir basın toplantısı düzenledi. 1982 Anayasası'nın öğretim üyeleri ve yükseköğrenim öğrencilerine siyaset yasağı getirdığini ve bunun sorunlarla birlikte büyük sakıncalar yarattığını anımsatan REFAHYOL hükümetmın 100 aimliik ıcraatında. söyledıklerının ne kadar doğru olduğunun anlaşıldığını sa\u- nan Mesut Yılmaz. şöylede\am ettı. "RP"niniktidaragelme.Türkiye"yi yönetme konusunda ne kadar hazır- lıksız olduğu anlaşılmıştır. Ben aslın- Ece\it, şunları söyledi: "1980 öncesi şiddet ey lemlerine kanşan gençler, siyasi parti üyesi değildi. Ancak, bütün gençler ey lemlerden sorumluymuş gibi yasak konuldu. Gençler siyasetten soğudu. Sij-asete getirilen kısıtlama. gençlik sorunlarını ağıriaştırdı. Geçen yıL, üyelik konusundaki çeşitli kısıtlamalar kaldınlmış \v demokratikleşme yolunda bazı yeni hükümler getirilmiştir. Bunlar arasında siyasi partilene üyelik yaşının 18'e indirilmesL yükseköğretim elemanlanna siyasi partilere üye olma \e merkez organlarında «öre\ alma ile y üksekögretim öğrencilerine siyasi partilere üye olma hakiarının tanınması da vardır. Fakat anayasa degişikliğinden bu yana bir yıla yakın bir zaman geçtiği halde, uyum yasalan çıkanlnıadı." da bu hükümetin sene sonuna kadar de>am etmesini ve bu hükümetin ne kadar başansız olduğunun herkes ta- rafından anlaşılmasını demokrasi açı- sından faydalı görüyorum. Fakat son dönemdeki gelişmeler halkımızın bu konuda sabırsız olduğunu bize göste- riyor. Onun için demokrasiye yapıla- cak en büyük hizmet. bu hükümetin bir an önce görevden u/aklaştınlma- sıdır. Bu hükümeti göre\den uzaklaş- tıracakçoğunluk Meclis'teoluştuğu za- man. ay nı zamanda bu hükümetin ye- rine geçecek olan yeni hükümetin de çatısı atılmış olacaktır." DYP ıle yenı bır koahsyon kurup ku- ramayacaklanna ılışkın bır soru üze- nne de Yılmaz. şu görü^len dıle ge- tırdı: "D\ P, bir siyasi tercih yaptı. Geç- mişteki taahhütlerinin tersine genel başkanlany la il»ili birtakım soruştur- ma komisyonlanna dayalı yaphğı pa- zarlık sonucuııda RP ile bir hükümet kurdu. Bize göre, fe\ kalade yanlış bir tuhımdu. \radan geçen zaman için- de bu kualisyonun çözüm olmadığı an- laşılmıştır. Û\ P eğer. bu koalisyonla ül- keye hizmet edemeyeceğini görür. bu tutumunu yeniden gözden geçirirse onunla da görüşmeye hazınz." Mesut Yılmaz. bır başka soru üze- rine antıdemokratık birtakım tahrık- ler olduğunu. bu nedenle bu tahrıkle- re kapılınmaması konusunda uy anda bulundugunu söyledı. Mesut Yılmaz. bır başka soru uze- rıne ülkenin ıçınde bulunduğu durum- dan çıkanlması ıçın hıç kımsenın kı- şısel hedefler peşınde olma lüksüne sa- hıp olmadığını belirtti. "Ben şahsen bu konuda üzerime düşen fedakâru- ğı yerine getirmeye hazınm. Herkesin de meseleye ay nı şekilde yaklaşması- nıistiyorum" dedi. Yılmaz, "Başba- kanlıktan fedakârlığa hazır mızını/" sorusuna da "Biz her türlü modeli görüşmeye açığız. Hiçbir önşartımız >oktur" \anıtını \erdı IRMIKI AYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Eğer sabah sabah o telefon gelme- seydi bu yazı. hele böyle kişisel bir ya- zı elbette yazılmayacaktı. Evde çalışı- yorum numarasıyla kaytarmış, "tem- bellikhakkı"m\ kullanıyordum. Gazete- nin santralından aradılar. Birinin benim- le ille de görüşmek istediğini, ev tele- fonumu almakta ısrarettiğini söylediler. Gece yarısı çalan telefonlarda kimı- lerınin. "Memleket meseleleri üstüne yüksek fikirlerinı" dakıkalarca dinlemek zorunda kaldığım kötü deneyimlerım var. O yüzden yoğurdu üfledim. Araya- nın telefonunu alıp ben onu aradım. Dünkü Tırmık üstüne konuşmak istiyor. Elazığ'dan aramış. Uzunca bir görüşme oldu. (Cumhuriyet'in MuhasebeMüdü- rü Bülent Yener cimri adamın tekidir. Bu telefonun ücretini bana dünyada ödemez. Gitti maaşın bir bölümü. Kim bilir kaç para tutar?) - Siz ÖDP'liler, diye başladı. Siz ÖDP'li- lerhep böylesiniz. Ne PKK'ye ne TeCe devletine yakın duruyorsunuz. Tribün- de oturup ahkâm kesıyorsunuz. Bu kir- li savaşta yan tutmamak demek zalimın yanında saf tutmak demektir. TeCedev- letınin terörü ile Kürt halkının devrimcı Epey Kişisel Bir Yazı terörünü aynı tutamazsın. Tutan, senin gibi burjuva ışbirlıkçisı konumuna dü- şer... Bu epey kişisel yazı ışte bu telefon- dan sonra yazıldı. • • • Önce şu burjuva ışbirlıkçisı gıbı ya- kıştirmalan bir kalem geçelim. Otuz altı yıldır sosyalist hareketın ıçın- deyım. Bu otuz altı uzun ve zor yıl bo- yunca bana ve arkadaşlarıma burjuva işbirlikçısı, revizyonist, oportünıst, sos- yal emperyalist, sosyal faşist, dönek. dönmeyek, dinozor, devrim yobazı. dev- rim düşmanı.. diyen çok sıkı ve keskın devrimci (!) geldı geçtı. Bugün her bırı bir yerlerde. Araların- da mafya babalığına. olmadı mafya te- tıkçılığine. Dünya Bankası uzmanlığı- na, Refah militanlığına, Kürt ya da Türk milliyetçiliğine, ANAP milletvekıllığıne, alkolızmin batağına, erotızmin 'dolçe wfa'sına kadar savrulanlar da var. Ben ve arkadaşlarımsa hâlâ sosya- listiz. Marksistiz. Yani geçelim. • • • Gelelim "Siz ÖDP'liler" nitelemesi- ne. Yanlış. Ben ODP'lı değilim. Özgurlük ve Da- yanışma Part/s/'nın onursal kurucu uye- sı olmakla onurlapdırıldım. Ama ne ÖDP üyesiyım ne de ÖDPhyim. Bunun da öyle derin, incelikli gerek- çelerı yok. Çok yalın: Gazetecilik yap- tığım sürece hiçbir partiye, o parti ÖDP gibi kendime çok yakın bulduğum bir parti bile olsa. hiçbir partiye üye olmam. Bu bır meslek ahlakının kişisel yo- rumlanışıdır. Katılan olur. yanlış bulan olur. Ama bu beni bildiğimı okumaktan alı- koymaz. Bir partiye üye olan gazetecinin mes- lekı nesnellığinin ister istemez sakatla- nacağı kanısındayım. Yarın -ola kı - ya- kalayacağım bır haber. tasarlayacağım bir yazı ÖDP'ye olumsuz bır yaklaşım içerecekse elimin titremesinden yana de- ğilim. • • • PKK terörü ile "TeCe devletinin" te- rörü arasında yan tutmayıp. tribünde oturduğumufeu) kim söyledi? Ben bu ko- nuda çok radikal. çok militan bır yan- daşım: Teröre karşı demokrasinin yandaşı. Terörün önüne "devrimcı" nıteleme- si takılınca halklara mutluluk ve barış ge- tirdığine inanmıyorum. Kanla gelenın kan getireceğini gördüm, gözledim. De- mokrasınin daha lyisı icat edilmedikçe mümkün olan en iyi (optimum) çözüm olduğu kanısındayım. Demokrasıyi de seçim sandığı yalınkatlığına ve hamha- latlığına indirgemiyorum. ÖDP'yi kendi- me çok yakın bulmamın birincil nede- ni de bu son cümlede yatıyor galiba. • • • "İyi hoş, anladık da, koskoca Cum- huriyetgazetesinde sana emanefedY- mış şu yeri, böyle kişisel açıklamalar için kullanmaya hakkın varmı? Bize ne bu yazdıklarından" diyen okuyucuya: Haklısınız. Bu defalık hoşgörün. Bir daha yapmam. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Bir Vali, Bir Örgüt... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çe- lik, bir süre önce Kocaelf ne geldi. Kocaelı Valisi Memduh Oğuz, RP'lı bakanı, protokol gereği bağ- nna bastı. Vali Bey, hizmette kusur işlemedi... Bakan Çelık'le birlikte Kandıra ılçesıneyolculuk. pırıl pırıl güneşlı bır havada başladı ve sonunda Beylerbeyi Köyü'negelindi... O da ne? imam ıkindi ezanını okumaktadır... Bakan Çelik, Vali Oğuz ve beraberindekiterin araç- ları köy meydanı yerine caminin önüne yönelir ve durur... Caminin önünde 10-15 kişilik bir topluluk vardır ve aptes almaktadır... Bakan Bey. Vali Bey ve berabenndekiler, cami bah- çesıne gırıp aptes alırlar... Vali Memduh Oğuz, Bakan Çelik'e, ceketinin önü- nü ilikleyıp 'esas duruşa' geçtıkten sonra şöyle der: "Sayın Bakanım, eğer ızın venrsenız, ımamlık yapmak istiyorum..." RP'Iİ Bakan, bnyantınlı saçlarını sağ eliyle düzel- tip yanıtlar Vali Bey'in isteğını: "Ne ızni Vali Bey, memnun olurum. Keşke her va- limiz, kaymakamımız camılerde ımamlık yapsa!.." imamın cüppesını ve sarığını giyen Vali Memduh Oğuz, aralarında Bakan Çelık. korumalar, köylüler ve dığer yetkılilerın de bulunduğu cemaate ıkındı na- mazını kıldırır. Olayı bize aktaran okurumuz diyor kı: "Sayın Vali, Bakan Çelık'le Kandıra köylerinige- zerken öğle namazının kazasını Sefali Köyu'nde kıldılar. Bakan ve Vali camıdeyken müftü ve diğer yetkililer caminin önünde bekledıler." Vali Oğuz'un ımamlığı ılk değıldir. RP-DYP ortak- lığından sonra gittığı Doğantepe Köyu'nde de ca- mide vaaz vermıştır. Kocaeli Valısı Oğuz'u, bir süre önce Istanbul Be- lediye Başkanı Tayyip Erdoğan ziyarete gelir... Günlerden cumadır ve görüşme uzamıştır. Orhan Camıi imamı vaazını keser ve cemaate seslenır: "Vali Bey ve Istanbul Belediye Başkanı cuma na- mazına geleceklen ıçın, namazı 10 dakıka geç kıl- dıracağım..." Evet bu anlattıklanmızın tümü doğrudur... Laık demokratık Türkıye Cumhuriyetf nın Koca- eli Valisi işi gücü bırakmış ımamlık yapmaktadır... • • • Tarih: 12.8.1993 ÇekNo: 0008816 Alıcı Adresı: Merkez Kuran Kursu Aydıncık Müf- tülüğü/içel Üzerinde 90 mılyon TL yazan bu çekı, Aydıncık Müftülüğü'ne gönderen kim? Suudi Arabıstan kö- kenli Al Rajhi Banking. Dıyanet işlerı Başkanı Meh- met Yılmaz. Aydıncık Müftüsü'ne 90 milyon lirayı niçin aldığını sorup soruşturma açtırdı mı? Hiç san- mıyoruz, olay kapatıldı... Ben bu olayı 1994 yıhndan itibaren tam üç kez yazdım... Şımdı soruyorum: "Bu 90 m//yon lıra nerelere harcandı?" Aydıncık Kuran Kursu'nda 'Talebe' Afganistan'da 'Taleban' var... Sayın Mehmet Yılmaz, Turkıye'deki Kuran kurs- larına Suudi Arabıstan dışında iran ve Lıbya'dan da çekler geldi mı? Tarih: 4 Ekım 1996 Yer: Konya-Ankara Karayolu üzerinde Köy Hiz- metlerı Bölge Mudurlüğu karşısındakı Özel Hicret Yüksek Öğretim Erkek Öğrencı Yurdu... Işte yurda alınacak öğrencıler için koşullar. Bun- lar basılmış ve ımzalatılıyor. (1)- Sabahçı öğrencıler öğleden sonra, öğlencı öğ- renciler sabahleyın (lısede okuyanlar ıçın) düzenle- necek dini mütalaalara katılacaklardır... (2)- Namaz saatlerine titizlikle uyulacaktır. (3)- Teyp ve radyo bu- lundurulması sakıncalı değıldir; ancak dini içerıkli kaset ya da dini yayın yapan radyo kanalları dinle- nebilir... • • • Kocaeli'nin Samanlı Dağı eteklerindeki Kazande- re Köyü'ndeki 'medrese'de bulunan 'Talebe' gru- bu silahlarıyla birlikte yakalandı... 35 kişilik 'Talebe' grubunun tümü. üstelik üniver- site öğrencisi ve yasadışı bır örgüt üyesi değil mi- dir? Kocaelı. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın, Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in se- çim bölgesi. Vali Memduh Oğuz da görevını değil 'cami imamlığı' yapıyor... 35 'Talebe' bır yasadışı örgüt üyesi olduğuna göre. nıçın tutuksuz yargılanmak ıstemiyle DGM'ye gönderiliyor? Şımdi, başta içişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın şu sorunun yanıtı- nı vermelerinı ıstıyoruz: "Yakalanan 35 kışılık sılahlı şerıatçı örgütün, Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel'e Kocaeli'nde su- ikast girişiminde bulunan (18 Mayıs 1996) eczacı Ibrahim Gümrükçüoğlu'y/a bir ilişkisi saptandı mı?" Üç gundur hacı başbakanı savunan bacıya da bu arada bir soru: "Dün Ankara'nıngöbeğinde, Maltepe Camiı'nin önünde yapılan şerıatçı gösteri içın ne diyorsunuz?" Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya <« Planet.com. TR HİKMET ÇETİNKAYA AŞIK KADINLAR SOKAĞI Once bakıştılar Soluksuz kaldılar bır sure Erkek, kadının elıne dokundu. sonra başın onune eğdı usulca.. Bır zaman tunelınden geçıyor gıbıydıler Belkı bıraz da duş yorgunuydular Kadın ıçındekı coşkuyu dışa vuramıyordu. Gozlerın kaçırıyordu erkeğın goziennden Bırden "kırmızı mektuplara" daldı. Dedı kı: "Bır çıçeğı bile yumuşacık dokunuşlara sahıp bır aşkla seven sana ınat. ber çığltk çtğliğa bağtrarak dıkenlerı sevmeyı surdureceğım..." 300.000 TL iKD 1 . dah:| Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Caddes) Saikımsöğöt SotaSr'1 No: 9/B Cağalo§lu- Istanbul Tet:514 01 95/96 Posta çeW no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle