03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 EKİM 1996 CUMARTE 18 SPOR San-Kırmızılı ekip, Denizlispor karşısında B.Hakan'ın 2 golüyle sonuca giderken beğenilmedi Ligde 3 Galatasaray sadece golatüGalatasaray: 2 Denizlispor: 0 ÜL 6 Dc- STAT: // \ımı )en HAKEMLER: )ılmu üıiL'iııh Uılliımhu (2) Eı- ı un J'it»>lhık ı (4ı GALATASARA\://uwıW» 161 -kıııGohhıllf» Bıı- h'iır 161 lcdut ()) - Lnııl ti) ıdk \<\ Llukı Httgı <5ı 7/«f«ı Cj E\wıı (4ı ıdk 46 Okuıı 5) k Hakaıı (5) Idk t î E yııın- 4ı ıf T) B Htıhıtn ıf>) DEMZLISPOR: MıishıHı (6ı - llkeı (5ı )ü)iıı (4ı ü/ıııit 14ı - Taıneı (6ı Uııtlıı 1*1 AVı/dv (2ı ıdk 20 EIÎIÜII 3) \lılıu>je\ (J) Guı<,a\ (4ı (dk *9 Hasanı - 4lı I^k / •>/ \ıkolıc ı */ (dk ^6 )ı^ııt 4) CEZAALAMİÇINDENŞlT:6<;/((/(/w;;<;ı m:h \ihii I CEZAALA\IDIŞI\DA\ŞLT: &//<//„S<//J ııı:lı\pııı .' KAL£\ I Bl LA\ ŞLT: 0 Sann * Demzlı 1 D1SARIGİDE\ŞLT:6 Sunn 9 Daıı:/ı.? OFSA\TADİŞIŞ:6 Sunn V Ih;ı,:lı 2 KÖŞE ATIŞI: (, Saun T Dem:lı ı-ı COLLER. Dk '0 ı e 90 B fMnn SARI K.ARTL AR: llkeı 4lı hık (Denizlhpor) SE> IRCİ -GLLIR: 1S 1)5 ' * 644 4sı) ıııııı ARİFKIZILSALIN Calatasarav zarzor Faık beklentısıvle çıktığı karsilasiruda Denıziis- por u son 20 dakıkjda attığı gollerle 2-0 veneıı Cım- Bonı. maç fazlasiv la lıderlığe uıkselmesıne karsın sergıledığı '\a>an'futbolla vdndaslanmmemnunede- medı Fenerbahçe bozgunundan bu vana değıl maç kav betmek gol bıle \emeven Galatasarav. kuskusuz kı Denızlispor karsismda da "fatori" taraftı \e var kı kar>ılas,manın hemen basJarındj kaçan ınjnılnıazgol- lerle •sılantna' gıren Sarı-kıınıızıh ekıp. um ""(> da- kıka boMintj "ecel ter'en" doktuktcn sonra gecenın gol aceıniM B. Hakan b somı..j ula^ırken Paıı-. St Gennaın maçı oncesi olumlu sıınaller \ermedi Sezon bj^ından bu \ ana ona alanla gol noktaların- da Mkıııtıçeken Galatasarav, dun gecede rakıpten çok kendı iı, bun\esmdekı 'sorunlarla'boğuştu Tugaj \e Roıııen \ ıldız Hagi'nın disindakı tııtbokulann hemen hemen "sınr'pas vuzdesıvie ovnamalan \e ozellıkle ılk 45 dakıka bovunea vukseltıleme\en tempo Cmı- Bom'ufrenlevenenbuvuketkenlerdı B Hakan'ında- ha 5 dakıka dolarken "asist'sevdasina kapılıp topu bos kale\e \marJawimamjM Galatdsarav ın f'ark fıe- sabını bozdıı Denızlf \e dırenme gucu \ercn pozis- \ondan sonra ıııoral ka\bına ıığıavan Sarı-Kınııızılı ekıp ılk \anv] 'sıradan'ataklaıla kapattı Ikıncı 45 dakjka\j Okan-Eırvn değı^ıklığıvle gı- ren C ım-Bom. bıraz hızlanıp ıeıııpo\ u arttırınea ovun kendılığınden rakıp van alanj Mğılnerdı Ancak ba- ^arılı son \ uru,s bır turltı gelrımordu K.Hakan'ın uM dırekten donen >utu \eatilanu\an aollertnbunlerde- kı Sarı-kırmızılı vanda^lara. "\caba maç gidi>or mu.'"dedırtırken gunun en vok ele>tırılen ı>mı B Ha- kan çıktı \ahne\e Arif ın uzıııı ortasını arka dırekte tamamlavan genç tutbolcu henı kaçırdığı aollenn acı- sını ı,ıkardı. henı de skor u^tıi'iluğunu GalataNara>'a getırdı 1-0 dan sonra C ım-Bom'da tarkı aıttırma ça- baları kendınıgosleıdnsede Denızlispor'u/ı Alilşık- \e Tamer'le buldıığu pozıs\onlar Sarı-Kırmızjlı'arı vıne knzın esığıne getırdı An- cak sakatlanan K Hakan'ın Er- gün. sahanın etkisız isiiıı Cmit'ın de Lfuk'la\erdeğı^tır- mesi C ım-Bom'a son dakıkalar- da 'doping' etkısi \aptı \laı, bıterken L tuk un bııe\- selçabasi\la Denizlispor detan- >ımıı arasindan sr> nîıp topu ka- le omıne ıııdırmes' \e B Ha- kan ın da 'doğru adrese' gıdeıı \urıişuGalatasara\'ı 2 taıklıbır venyı\e ta^ıdı Her ıte kaddr "Ka/anan her/anıan haklıdır" denılse de Galatasaıav bu galı- bı\etle sadece'haftajı'kuıtaıdı ama "Nasat'ın da altında kjlaıı futbol. zorlu nıaçlar aııtesınde ne laraffara ne de \onetıeı\e "u- mut' \ erdı ^ü. d a k i l v a d a A r i f ' i n o r t a s ı n d a t o p u k a l e o n ı i n d e b u l a n B . H a k a n . G . S a r a ^ a l k g o l ü k a / n n d ı ı d ı ı f u « ' _ u ; \ l I I M Rı ALİ SAMİ YEN~STADrNDAIV ]NOTLAR T\\ı NT\F\ KK^T> Cim-Bom'a Fransızlardan takipGunlerden cuma \leeıdı\eko> 'un trafı- ğının sıkı^ık o/dtığu saatlerde ko^ıısan ın- sanları goruvoruz A.11 Saını ^en Stadı'ndakı Galatavira\-De- nızlispor lıg randesusuna vetişebılmek ıçın acele edı\orlaı Bellı kı. maç sjdtı vakla^tık- ça lıe>eLan da artışor Sahava gırdığımızde trıbunlerın oldukea kalabalık olduğıınu goz- ledık Bıze, resıııı olmaınakld bırlıkie 20 bı- ne \akın bır tarattaı tophıluğunun i)wı;ı ız- ledığı bıldırıldı Galata>ara> 'da Feti \e Knup \oktu Fıtık ameJjvatı olaıı Fetı'şc sol kasiğıııdakı dğrı- lar aıtınca \enıden anıelı\at \olıı uozukıu Fetı ıcın \aıııı bırkonsullasson ş jpılaeak \e bıçak altına vatıp >atma\aıağına kararveıı- lecek knupısemıllı mnçıçııi ls\ı<,-re'\egıt- tı Alı SamıN'en Sladı'ndaGalatasauıv ıva- km takıbealanlaı da\ardı Saıı-Kıı mızılıta- ıın Kupa Galıplen kupası'ıım 2 tuıundakı rakıbı Parıs Saınt Germjın'ın v<ırdımcı jnt- renoru JiR'l Bats Galatasau\'ı Denızlıspoı onundeadım Jdım ızledı kaı^ıla^masonun- da Gal«llas,ırj\ lukkında fjzlj \oiuni \ap- maktan kaeınan Bats. B.Hakan. Arif \e Ha- gi'nın tehlıkelı o>uneular olduğıınu belııttı Fıaıisiz \ardınKi teknık diıektoı "Doğ- nısu rakibimi/ bakkjnda pek fikir sahibi ola- madık. Halta>a Samsun dt'plasıııanında da Galatasara>'ı se> redeceöi/" dedı Ote\aıı- «Jjıı PJIis Sı Geınum spor dırektoıu Guj Adams ın C I\L 5'ten G.ıldt.ısjrjv'ııı u u e kasetleıını istedığı de ogıenıldj» Ilk \aııda Deııızlispor kaısısında stiskun olaıı Mkınııııı boğennıeven Fatih Terinı de\ - le aıasi soMinnıa odasıııda l nıit,\tdat. Tu- ga> \e EMvn ı azaıladı \edat'ı gol kurtardı Ilk \arıdakı kotu tutbolunu ıkıneı \ jnva da ta^ı\an \edai'ı kenaıdan sııreklı u\aran Fatılı Teıım bu o\UIKU\ u \edeğe çekıııe\e hazırlanırken B Hak.iiı ın golu ımdada \e- tistı \e Nedat'ın oNuııda kalnıasinı sağladı Galatasjraş kulubu ıııııı nıulıalıt grııbu oıicekı gıın duzeıılecfıkleıı gecede \onetınıı topa tııttu Başlarınıeskı \onctıcılcı KenıalOnar\e Ha>rvttin koıakçı ıııiHcktığı gıup >onetı- ıne 2 trıKoııluk boKim hcsjbııu sorarak btr anlamda go\de gosterisi \aptı Fenerbahce'de bir türlü tutunamadı Tank'a Kocaeli yolu göründü Feneıbah^eh Tank.koi.aeli \okusu nıu ' Sarı-Latnertlı ku- lube iKinsteroldugugunden bu \ana bır turlu beklenılenı \ere- mcscn Parreira'nınonbınndekendısıne\erbulaınadığıgıbı\e- nı teknık dırektor Lazaronfden de geı,erlı not aljnuı>an Tank Daşgun siıgunlerde kocaelispoı un listesmde bulunu\or Fenerbahce Futbol !>ubeSorumlusu\efakuçuk,Kıxaeİ!spoı kulubu nder)sinıdı\ek.ıdjrresmıbırtek!ıtgelmedıgını gelıııe- sı halındeTarık ı bu kulube \erebıleı.eklennı belırrrı Fenerbah- çe olarak koeaelispoı kulubu ne buuık senıpatı duvduklaıını so> lejen kucuk. "Kocaelispor"un Tank'a talip olduğunu du\- duk. \iK;ık bı/e heııu/ \apılan bir baş>urıı v>k.Teklifin yflmtsı halınde duşunur \e ortak bir karar \oriri/. Sanmırunı kararı- mu da ılınılı olur. Snffet'in transfenndı- hi/e sorun cıkarnıa\an kocaelisptır \onetinııneTank'ın bu kıılübr »enlnıesi için bi/ de sorun vıkarnıa>ı/"dedı Bu geee Ankaıada Ankaıaguı.u ıle lıg- dekı ıkıiKi deplasiiıannıacını o\na\di.dk obn Sarı-Laı.!\ertlıler- desdkatlıklan de\aıi) eden Hogh \cTa\fun ııuı, kddroMinada- lııl edılnıezlerken \apılan acıklanıada İlker ıle LrDİ'un ıİK on bırde\eraldtaklarıoarenıldı BrezıKalı teknık dırektor Lazaıo- nı dun s.ıbjlı Dereağzı teMslennde vapılan ı,alismaddn sonra An- karagucıı nidvinı degerlendınrken "korku\orum.ledirginim"ı- tddelerıııı kull.ındı ELEŞTİRİ/ MAHMITSERT Günü Kurtardılar Galatasaray ın bır haftası bır haftasına uymuyor. Karşısında Denizlispor gıbı yalnızca gol yememeyı duşunen bır rakıp olmasına karşın etkılı bır futbol oy- nayamadı San-Kırmızılılar. hareketiı bır oyun ortaya koyduk- lan halde ozellıkle son vuruşlarda becenlı olamıyor- lar Savunma ve orta alandakı pas yanlışlannın faz- lalığı ozelfıkfe atak organızasyonlarının etkısız olma- sına neden oldu Karşılaşmanın başında B. Hakan'ın -kalede ka- lecı olmadığı halde- gol vuruşu yerıne pas vermeyı duşunmesı asıst (gol pası verenj kımlığını abarttığı ızlenımı verdı Rakıbın yalnızca savunmayı duşun- dugu bu tur maçlarda atılacak bır gol, karşılaşma- nın anahtarı nıtelığındedır Maçı kolaya da zora da çevırebıJır Nıtekım ılk yarıda bu golu bulamayan Cım-Bom sıkıntılı bırfutboloynarkenıkıncı yarıgol- den sonra rahatladı Galatasaray Hagi gıbı usta bır futbolcuyu yete- rınce verımlı bır bıçımde kullanamıyor Orta alanda kontrollu oynayıp, tehlıkelı bolgede (rakıp ceza ala- nı yakınlannda) Hagi'nın yaratıcılığından yararlan- mak yerıne uzun toplarla kalabalık savunmayı zor- lama duşuncesı tutmadı Sarı-Kırmızılı futbolcuların fi2ik guçlerı atletık ya- pılan bakımından yeterlı duzeyde Ancak savunma. orta alan ve atak blokları arasında bır uyum yok Ta- kım olarak çok koşmalarına karşın uyguladıklan planlı bır oyun bıçımınden soz etmek olası değıl .Arif, K. Hakan ve oyuna sonradan gıren Okan, çız- gıden getırıp kalecıyle karşı karşıya kaldıkları pozıs- yonlarda ne yapacaklarını bılemedıklerınden pozıs- yonları boşa harcadılar Cım-Bom. orta alanda Ttıgay mucadelecı bır oyun oynamasına karşın yeterınce etkılı olamadı Fatih Terim'ın maç boyunca hıçbır olumlu hareket yapmayan Ümit'/n yerıne çalışkan Evren ı oyundan alması şaşırtıcıydı K. Hakan ılgınç bırfutbolcu Çız- gı fılm kahramanı Zagor Tenay gıbı guçlu bır fızığı var. Ama bu gucunu futbol oyununa bır turlu uydu- ramıyor Başka bır spor yapsa dunya çapında yıldız olabılırdı Denizlispor sıradan bır ekıp Oyunun buyuk bo- lumunde savunmada kalıp gol yemedıler Ancak bunda etkılı savunmalannm değıl Galatasaraylı fut- bolcuların dagınıklıklarının payı buyuktur Dun gece Galatasaray oynadığı futbolla yandaş- larını duş kırıklıgına uğrattı Şaşırtıcı olan bır hafta oncesmın uyumlu ekıbının kısa bır surede nasıl boy- le dağınık olabıldıgıydı Sorun. orta alanın ataklara yeterınce destek verememesının yanında bu bol- gede kontrollu pas ıletışımını sağlayamaması llerı- de B Hakan. ıkı gol atmasına karşın, hâlâ on dıre- ğe mı arka dıreğe mı koşacagına karar veremıyor Yuksek toplarda ıse 'Yoyo gıbı zıp zıp zıpladı Fa- tih Terim'ın "lıg maçlarında uçpuan onemlı" duşun- cesı doğru Ama Parıs St Germaın gıbı bır rakıbı du- şununce takım oyununda bellı bırduzeyı yakalama- nın onemı de yadsınamaz. Mac sonrası Terim: Farkı kaçırdık Tarık. KBabçi''dcn kopacak mı? Spor Senisi - Galatdsarav Feknık Dırektoıu Fatih Te- rim Denızlispoı u 2-Ü \en- dıklerı karsılasnudan 5onra \aptığı acıklanıad.ı "Daha farklı bir skuria »alip gekbb lirdik" dedı Denızlispoı k.ırsismda ılk dakıkalardan ıtıbaren gol ıii- dıklarmıka^dedenTennı go- lun gccikmesi\le rakıp îdkı- nıııı sd\unnıa dıreıuının art- tığıııı bıınunda tutbokuları- nı strese voktugunu so\ ledı Terııtı. vakaladıkları bır- eok gol pozıs\onundan aiKjk ıkısını değerleııdırerek 3 pu- anı aldıklarını belırterek "Onemli olan maçı kazan- ıııak \c 3 puanı aJmaktı. So- nııçtan meınnunum.()\unda futbolculanm aslanlar gibi sa\aş(ı \e her an gofu bulmak içın çaba «Oiterdi. Canlı »e tempolu bir futbol ouıadık" dı\e konustu B Hakan ıse gnp olduğu- nııkavdederek "Halsiz\ebit- kin ulmama rağmen takımı- ma iki gol ka/andırdığım için nıutluMinı.. Gollerim devam edecek"dedı GÖRÜŞ / M>h>\L ÖZHEK Yönetim İstifa Şu sıralar, statlardakı çırkın tezahurat ıle ılgılı bır yazı yaz- mayı duşunuyordum Ancak bu konu çok şukur kı medya- da yaygın bırşekıldetartışılmaya başlandı Umarız enıne bo- yuna analız edılır kotu tezahuratı yok etme yonunde ço- zumler bulunur uygulanır ve başanlı olunur Bugun başka bır konuya degıneceğım Bılındığı gıbı geçenlerde Kocaelıs- por taraftarları Antalyaspor a mağlup olmaları uzerıne yo- netımın ıstıfasını ıstedı Kocaelıspor Başkanı Sayın Sefa Sir- men de dertıal ıstıfa ettı ve bılındığı gıbı tum ısrarlara rağ- men ıstıfanamesını henuz gerı almadı Bır cumleyle belırttı- ğım bu gelışme bence Turk sporundakı bır hatalı oluşumun. onemlı bır kesıtıdır, ıncelenmesı ırdelenmesı gereken bırol- gudur Spor faalıyetlerı yonetıcı sporcu se>ırcı uçgenının yonlendırdığı bır eylem surecıdır Seyırcı. bu surecın yarış- ma bolumunde yer alır ve buyuk bır çoğunlukla da taraftar nıtelığı taşır Profesyonel sportıf yanşmalarda seyırcı azuet- tığı yarışmayı parasını odeyıp seyreder Taraftar nrtehğı ol- duğu ıçın de tezahurat yaparak destektedığı tarafı teşvık ed- er Seyrettığı yarışmalar hoşuna gıderse seyır ve taraftarlık surecı devam eder. umduğunu bulamazsa seyretmekten ve hatta taraftarlıktan vazgeçebılır Yanı maddı ve manevı des- teğını surduaır veyahut gerı çeker Boylefıkle de sporcuyu ve yonetıcıyı bır zarafet ve olağanlık ıçınde denetlemış ve yonlendırmış olur Yukarıda seyırcı-taraftar ıçın çızdıgımız çerçeve gıbı, spor- cu ve yonetıcının konumlannın sınırlannı da kendı ozellıkle- rıne ve ışlevlerıne uygun bır tarıfle çızmek mumkundur Işte hassas nokta şudur Sportıf faalıyetlerın bu onemlı uç unsuru bulunmaları gereken konumun dışına çıkarsa. dehşetlı bır kavram kavgası doğar ve olaylar ıstenmeyen yonde gelışebılır "Taraftar istediğı için yönetime geldim, taraftar istediği için gidiyorum" sozu sebep-sonuç ılış- kısı açısından kendı ıçınde tutarlı gıbı gorunurse de yonetı- cı seçımının temelınde o muessesenın genel kurulu olduğu gerçeğı duşunulurse aslında ne kadar şıddetlı bır kargaşa yaratılmış ve sıstemın temel taşlarının nasıl yennden oyna- tılmış olduğu ortaya çıkar Seyırcının ısteğı uzerıne gelıp-gıt- mekten daha yıkıcı bır durum da gelmek ıçın seyırcı ısteğı- nı organıze etmek ve yonlendırmektır. Bu. bır bolum aşırı heyecanlı ve değışken eğılımlı seyırcı- nın çekıştırmesı ıle yonetıme gelıp-gıtmek teslımıyetçılığın- den daha tehlıkelı bır eylemdır Burada kuraldışı bır ıktıdar mucadelesı, karşılıklı tehlıke ıçeren odunler ve legal olma- yan baskıcı bır ışbırlığı vardır fevkalade yıkıcı bır oluşum- dur Venlensozlertutulmaz saptanan hedeflere ulaşılamaz- sa duşuş gumburtulu olur ve canavar kendısını buyutenı y- er Seyırcı. sporcu ve yonetıcı uçgenı, spor platformunu ayakta tutan onemlı unsurlardandır Ayrıca bu uçlu zaman zaman konum değ/ştırebtlır. Yanı sporu brrakan bınsı seyır- cı ya da seyırcı ıken bır gun yonetıcı olabılır Ancak her du- rumda onemlı olan, hangı konumda ıseler o konumun ge- reğını yerıne getırmek yetkı ve etkı alanı dışına çıkmama- ya ozen gostermektır Aksı takdırde, heyecanlı, kontrolsuzce yapılan eylemler- le sonradan pışman olunacak olaylara yol açılabılır. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Sezgin'den ilginç açıklama Shalke'de 'Küfttr içinyasaşart'• 11 Altın Adam YarışmaM'nda gorüşlerını açıkla\an Sezgm. şimdıkı önlemlerle kufür olavının onüne geçılmeş,ının olanak^ız olduğunu da belırttı Spor Ser\isi- Profes\onel Futbolcular Derneğı Ba^kanı \elstanbulspoı \lenajen Ad- nan Sezgin, >on donemlerde bu\ uk artışj gosteren kutTıı \ e stat anarsısınm 'demeçlerle' onlenemeveceğmı >o\ledı 11 Altın Adam Varışjna- sı'nda gorüşlerını açıkla\an Sezgın. ^ımdıkı on- lenıîerle kutûı ola\ının onune geçılmesının ola- ııaksjz olduğıınu dj belırtırken "Türk>asaların- da boşluk%ar.Tribündeola> çıkaran adamı neza- rethanede tutamı>orsunuz bile. Eğer hkoç\a \e Fransa 'daki gibi gerekli duzenlemeler \ apılıp ola> MerkezSigorta'nınduzenlediği II \lfin\dam^anşması KahonOtel'dejapıldı.fFotoğraf ASLAN ^ tLDIZ) çıkaranı. kufür edeni nıahkeme>f çıkarırsanız bu iş çoıumlenir. Kufre engel olrııak için bir diğer \ol ise hakaret başladığında sahadaki haketn \e futbolcularm oturma eylemi başlatnıası. Ama Mehmet oturur da Ahmet a\akta kalına bu iş dc \ürumez. fşin aslı ise eğitim. Futbolcudan başla- 1 Eski MHK Başkanı Ok: | Hakemler artık profesyonel olsım \SLAN MLDIZ Eskı Meıkcz Hakem kuııılu Bd>kanı Hılmı Ok gelccek futbol sezonundagore\ \apacak hakemlerın, 'prolesjonel" bıı kımlığe ka\ usdcağını so\ ledı FIFA'nın belırledığı >enı kurallardoğrultusiında karşılaş- malarda göre\ alaeak hakemlerın. hakemlık ı>ını bırnıeslek olarak vapacağını belııten Ok "Hakemlik. FIFA'nın aldığı >eni karar doğnıltusunda profes\onel bir statu Ivazanacak. Hakemlik. ek bir iş olarak değil bir meslek olarak \ apılacak" dedı 10 nıarrta FIFA'nın belııledığı \eııı kuıalldi lukkındd bılgı \cren Ok eeza sahasinda \apılan 4 kıisuılu haıeketın. 'Futbolcunun. ceza sahası içerisinde amacında başanlı olsa da olmasa da rakip o\uncu\a faul tapmma teşebbus etmesi penaJo.Mgerektirir" riukmuvle lü'a vukseldığını sovledı 1 Rasim Kara. 1 En iyi transferi Beşiktaş yaptı SporSenisi-BesikidsTekmk Dııektoıu Rasim Kara.tıans- teı donemınde en doğru kaıaılaıı veıeıı kulııp oldııkljıını açıklaı ken "Tranrfcrettiğimi/futboleulann hepsiilk 11 'deoj- nu}or. En doğru .tabancı seçimini de biz >aptık" dedı Meıkez Sıgoıtd nııı duzenledıgı "II Altın Adam"> jrısma- sı'na konuk ııırı oldıak katılan Kara tıansteı ettıkleıı tum ovtınculan avfarca oiKeden ızledıkleıını belııtırken "Kaleci olarak bizeen csuibi \ Jrmiçgeldi. Henı futbolculuğu, hem dü- /ınli \aşanliM hem de ucuza mal olması nedtııi\leonu aldık. BulgarSankov \e \ijen>aiı Amokachi de araştırılıp transfer edildi"dı\e konustu Rahim ve Erkan la getn, o\ımcıı £mre >ı <k uzun Miıe ızlevıp transfer ettıkleıını belırten Kara. "Eniji transferi Be- şiktaş \aptı""dı\erek tıansfeı konıısundakı sozlerını ııoktala- dı >ıp se\irci\e kadar herkes eğitjlmeli"dı\e konus- tu Adnan Sezgın Turk tutbolunddkı profes\onel anlausin henuz tam anlamıvla oturmadığını da bıldırırken "Öneelikle menajerlik sistemi kurul- malı. Bunun için de her takımın profes>onel bir me- najeri olmalı. Artık transferi \onetici >ap- masın.antrenormenajer işbirliğhle ola\ gerçek- leşsin"dedı fstanbuN- poı la ılgılı olaıak da konu^an Sezgın "Veni oturan bir takım. Ba- şarı \e se>irci için transfer >aptık. İlerle- \en haftalarda daha i>i sonuçlar alacağız. Se\ irei sa\ ısında duşuş oldu. Ancak daha onu- mu/de uzun bir mara- ton \ar"dı\e konustu En hiler: H -\ttrn Adam ^a^ş- masi'nın e\lul a>ı bınn- cılıâını sd\unnu ovıın- cuları arasında Trab- zonsporlu Ogün Temiz- kanloğlu. orta alanda ise Ibtanbulsporlu Oğu/Çe- tinaldı antrenör kriziOBERHALSEVBONN (A-A)-FC Sehalke 04 u L EFA Kupası natasivan teknık dırek- tor Jörg Berger. gore\ınden alındı Trabzonspor un ıkınu turda- kı rakıbı Schalke 04 te. geçen hafta \ FL Boehum kar^isinda alınan '-2"lık şenılgıden sonra huzıırsuzluğun tınnanınası uze- rıne \onetnn kurulu knzmasa- MOİuşturdu Vapılantoplannda. takıma vararlı olaına\acağı ge- rekçesnle Berger suresiz ızne cıkarıldı karar sonrası gorev ı- nıge\ iı. ı olarak \ardimciantre- nor Hubert Neu a bırakan Ber- ger ın. Schalke 04 ıle 19% >ı- lıtıın hazıran a%ına kadar soz- le}mesi bulunuvor Berger. ba- sına >jptığı açıklaınada "İlk krizden sonra. işime son \eril- mesi beni çok uzdu"dedı Atina'dan 2004'e yatınm Arİ\A(AA)- Yunan hu- kumetı 2004 \ ılında vapıla- cak \AZ Olımpı\dt Ö\unla- ıı'nın Atına'\a verılmesi amacıv h \aklasik 3 5 tı ıKon lıra 110ınıKardrahmı)harca- >acdk Spordan î.orumlu Kııltur Bakan \ardımcıst Andreas Furas. Başbakan kostas Simitis ıle gorusme- sinden sonra vaptığı açıkla- m.ıda bu paıanın I 5 tnKon lıralık bolunıunun geleeek \ıl Atına'da duzenleneeek Duına Atletızm >ampı\ona- si ıçın haıcanacağınısov ledı Altıh 52.9 milyon verdi Spor Senisi- Dun ko^ulan at vdrıslarında 4 - 2 3 - 6 - 2 - S - 3 kombınesını bılenler 52 mıKon 926 bm 30ü lıra verdı maç var Spor Senisi - Turkıve bın eı tutbol lıgıne 3 karsılasma\ de\amedılı>or LıderTrabzon por \an deplasınanında Sa, 13 00 te baslavatak olan maçı hakemı SabrıÇelık Geçen haı ta Bursdspor u 3-0 >enerek İı derhge oturan Bordo-\)a\ ılıleı \an nıaçından mutlak 3 pua beklışor Trabzon^por'da Arçı \eŞota ılebırlıktemıllı maçla ıçın ulkelenne gıden Lıçkın \< Nenisadze takımdakı \erlerın alamavacak Gunun bır dığeı onemlı maçında Fenerbahçe Ankara 19 \1a\ısStadfnda An- karagueu ıle karsılasivor Saat 19 OOdaba^lavaeak oldnkarv- la>ma>ı Oğuz Sarvan \onete- cek \İaçCI\E5ekranlanndan naklen \a\mılanaçak Sarı-La- cı\eıtlı takımda Ta>fun \e Hogh sakatlıklan vuzunden maç kadrosuna alınmadı 7 haf- ta sonunda lıgın dıbıne demır atan Ze\ tınburnuspor üe kendı- si gıbı sezona bır turlu isinama- }<ınÇ Dardanelspor uağırlı\or Mehmet Çavan ın \oneteeeğı kar^ılasmanın baslama saatı 15 30 Potada 7 karşılaşma Spor Senisi - BasketboJ RufflesLıgı6 hatta nıaçlan bu- gun o\nanaeak " karsılasma ıle Ddş,ld\acak Ktanbul Daru^sataka A_\han Şahenk Spor Sdlonıı nda ıkı maç\ar Gunun ılk maçında sa- at 15 00 te Darusşafdka - \1a\ı Jeans Ortako\ karsı karsi\a ge- leı.ek A_\rıca bu kars.ılas.ma_ HBB ekranlarından naklen \a- şımlanaeak Ikıncı maçta ıse« saat 17 OO'de Etes Pılsen - Be-* ^ıktaş, takımları kar^ılasacak Gunun dıûer maçları so\le RAkS i f l - Fenerbahçe. kombdssdn kon\a - Tofjs,. Vle>su - \etaş. Turk Telekom PTt-Tuborg TEDkoleılıler- kar^ı\aka Ote \andan Turkıve- Basketbol Bavanlar 1 \e2 Lı-, gı de bugun oynanacak karşı- lasinalar ıle basjıvor I Lıgde 11 2 Lıgde 12 takım mucade-. Lider Galler Hollanda önünde Spor Senisi - Mıllı Takıırıı- mızmdaveraldıgı DunvaKu- pdsi 7 Eleme Grubu'nda İı-" der Gdller'le Hollanda. Gal- ler'ın C ardıff kentınde karşı karsiva gelıvor TS! 21 OO'de bj^lavacjk maçta Galataba-. ıa> 'ın eskı goleusu Saunders. Galler formasını gıveeek Maç C I \ E 5'ten naklen va- vınlanacjk Cünün Programı FITBOL I. LİG: 13.00 \jn- Trabzon ı\ Mahnıut Yılbaş), 15J0 Z Burnu-C Dardanel (Z Burnu) 19.00 A Gueu- FBahçe (19 \lavis) 2. LİG: 15.00 A Demır-Lnve (C Ino- nul I5J0 Goztepe-Balıkesır (Alsancakı 15J0G O Pa?a-A Hisarı ıG O Pasaı BASKETBOL: (A>han Şa- henk). 15.00 Darussafaka- MJOrtakov 17.00EfesPılsen- Besiktas (A>azağa).15.00Raks JTL -FBahçe. <Koma 100.\ ıl), 17.00 kambassan konv a-Tota> SAS (Kavseri Ataturk), 17.00 \(e>su-\etas 12,00 Besıktas- \1TA ıBn) (A. İpekçi), 13.00 An Kole|i-D\aklı\at (Bn) (Ankara Ataturk) 19.00TED koleı-Bota^ (Bnı (Ankara Ataturk). 14.00 Lrla Gençlık- ILSBk (Bn) (İzmir Lrla). CİMNASTİK: 10.00 Mınıkler Fınahan>malan (Bağlarbaşı), KARATE: 10.00 lllerarası Cı- hat Lskan karsilasnıaları (Sa- rner). >ELKEY 10.00 Do- nanma kupası (İsOelken Ku- lubu). MASATENİSİ: 10.00 \ ıldızlar 1 Tes\ ık karşıla^ma- ları (Bağlarbaşı). TV'de Spor CIISE 5 19.00 AGucu- F Bahçel naklen 1.21.00 Gal- ler- Hollanda (Dun\a Kupa- sı eleme I Sh<w f\ 23.45 A Gııcu - FBabçe (ozet). HBB 15.00 Daru^afaka- M J Ortakov l.KOŞl.-F Bartubev(2).P Gunum(3). PP Sadullah(l) 2. KOŞl: F Harbınger (5). P Fa\a(2). PP Çıkaskondı- kasfl) 3.KOŞUF Lğurkan(3). P Bull \Iarket(6). PP Kazbek (I). S \lr Black(2) 4.KOŞL.-F Delı\)aM(3).P Benkar (5). PP Rukentav (4). S \urtaç(2) 5. KOŞL: F Nfucahıtım |3) P Grıffon|5). PP Nursiıltan (I) S Vorukkızı (8) 6. KOŞL: F Sam Rock (5). P ^ucelbej (9) PP Bugs Buıınv (101, S Narçıçegı 1 (II) SS Sermo (1) 7.KOŞL:F Aten(2). P Ara- bım(lü) PP-Ça>euzelı(l2). S Avgul (11| Giınün İkilisi: 5 ko^u 3 5 Tabela Bahis: 5 9 10 11 | ALTILIGANYAN 5 3 3 3 5 2 6 5 5 9 10 1 4 10 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle