03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SACFA CUMHURİYET 5 EKİM 1996 CUMARTESİ 14 KULTUR CUMHUR CANBAZOĞLU • Ninana'nın albümü From the Muddy Banks of the Wıshkah bizde gelecek hafta satışa verilıyor. irvana, ikinci kez 'canlanıyor'INinana'nın mcrakla beklencn jlbumu From the Mudd> Banks of the \\ ishkah ıkı yıl geukmeyle nıhayet hafta ba^ında Batı'da piyasay a çıktı bızde de gelecek hafta satı>a \enliyor Henıen bır-ıkı ayııntm siralayalım. kurt Cobaın'ın olumunden 29 a\ sonra çıkan bu albıını ıkı yıl once -sonbahdrda ya\ımlanacaktı ]\ır\ana nın 1993tcNe\\ Sork'takı MT\ studyolarında >aptığı jkustık konserın elektrıklı \ersiyonu olarak Ju^unulmu^tu Aııeak 'post-punk'ın 1 nuınaralı IMIII Kurt Cobaın'ın ~" Nısan |994'te ıntıhar etmeM albunı n,ın canlı materydlın seçımını engellemistı Kurt yasamın kotuluklerıne dayanamıyordu karisi Courtne> Lo\e ıle kızı Frances Bean ın se\gisi bıle onu karanlıkun çıkjramjmıs.tı. doksanlaıın rock tıu yaptığı onderlık bıle onu tatmtn etmısordu kuçuklukte va^adıkları duygusal yasanunı altust etmistı o gunlerın acılarını sureklı \anındd taşimıstı İlk gıtarını da annesının ıı\e\ babasina kızıp nelıre attığı labaıiLdlan çıkartıp satarak almiştı Ba\s*,ı krist Novoselic'le da\ulcu Da\e Grohl (Şu arıdj Foo Fıglıters grubıınuıı lıderı ı da bo\ le onemlı bır seçıın ıçın o donemde moral olarak kendılerını lyı hıssetmedıklerını belırtmı^tı Bu nedenle Fkım '94te valnız MT\ 'dekı konser "L nplugged' adıy Ij yay ınılaııabılmı^tı Lnplugged dunya çapında tam 12 milvon adet satıldı Nmana'nın omrıı ıızun olmamistı jnu kısa yasamlarına sığdırdıklarıy la rock tanhının en buyuk konser gruplarının arasııid adlarım vazdırmislardı \e albunı satişkırı 45 mılvona ulaşmışiı Bass \uru\or gıtaı otuyor da\ul kurıı kuru oksııruyor kclımclcr yu\arlanı\or \c kurt Cobaındcılı kızgııı derın sesi 80'lcrın gentjığının ııılı lulını \aıiM(t_vor \ır\ana nın ıkıncı "canlı albunıu Fronı the Mudd\ Banks o\ the \\ ishkah bu ha\av Lı başlıyor \e de\am edı\or Nmana nın 'gerçekcanlı nıirası' dı\e tanıtılan \enı albıım A\rupa\e \BDde ku*,uk kuluplerde bu\uk mekanlarda |9!>9 Lı I994arası kay ıt edılmıs yuz saatlık mater\alden Orohl \e \o\oselic ın sc%tığı. I6paı*,adan (Seattle'dan Sprıngheld a Londra dan \msterdam a kadaı bırçok kentte verıleıı konserleıdeıı kasıtlar) olusuyor Pdrçaldrın buvuk bolunıu 91 dekı Juına turnesinde ka\dedılnıis bunlaı Drain \ou. Aneurysm. Smells Like Teen Spirit, Been a Son, I ithiunı. SehooL \egati>e Creep, Ble« \eSpankThru Ayrıca 1992'dekı Rcadıng Festı\alı'nden Tourette's. 1989dakı Londra konscrlerınden Polly \e Breed 93-94 dekı kış turnesınden SIKer. Scentless Apprentice. Heart-Shaped Bov \ ar 4 Ocak '94 Seattle konserınden alınan Milkitıse en taze ka\ ıt \dını. Nır\ana'nın kuruldıığu Seattle ın gune\batisina dusen Aberdeendekı nehırden alan bu albunı grubun canlı pertornıansı hakkında do\urucu fıkır \erebılır Seçılen parçalar bıraz sert sounda kaşmıs anıa bu albıım Nırvana'nın elektııklı yuzunu yansıtıvor Tatmın oldmavanları. dalıa yıımusak Lnplugged beklnor plakçı \ıtıınlerınde İrlandalılar bir arada Common Ground. 'Vfodern İrlanda Muziğinin Sesleri'dıye tanıtılan on uç sanatçının hazırladığı bıralbum Unlu muzıkçı \e yapımcı Donal Lunny bu sanatçılara Kelt muzığının en etkıleyıcı kompozısyonlannı seçtırerek dunyaya Irlanda'nın silınnı yansıtıyor Kımler vok kı albumde. L'2'dan Bono \e Adam Cla>ion unlu Tomorrrm u hoyluyor Tim \e Neil Finn, Mar> of the South Seas ı Keith Bush \e Sinead O'Connor olabıldığınce geleneksele sadık kalarak 'Irish- pop' \aptıklan Mna Na H- Eiream'la On Raglan Road ı Paul Brady de HelpMeTo BeLie\e ı ozgun halıvie \orumlusor Brian kennedv As 1 Roved Öut gıbı dığer bır geleneksel parçaş la Hothouse Flwvers'dan Liam O'Maonlai de geçmısı çağırı^tıran etnık soundlu Cathain'le ver Ehis Costello alıyor dlb'umde Bızee bu toplamanın en ı\ı çalısması EI\isCostello'nun > aptığı The Night Before Larn NVas Streched Chris Moore'un Bogie's Bonnie Bclle'ı. Clannad'dan Marie Brennan ın O Bheran \n It'ı, eskı Plan\t>'den \nd> Inine ın M\ Hearts Tonight in Ireland'ı ıkı enstrumantal parça Cavan Potholes (akordeoncu Sharon Shannon uni\e \\ histinjj Lo>v/Errigal (Da\ \ Spıllane \e Donal Lunnv'nın) albumun dığer dıkkat veken >apıtları SELMI Komşular bir arada G eçen \ıl Balkan bıın\esmde \ unanıstan da çalan Oka> Teml/.. bu kez Karadeniz Sanat Pmjesi (Black bea An) 3dıvfcı koııisu ulkeleıden muzis\enleıı bır ara\d getınşor 2ı ekimde İstanbulda pro\alara basLn ıp 2<> ekımde Cemal Resit Re\ de (konseı ıleııde CD olarak \a\ mıLınnidk uzeıe ka% ıt edılecek) bıılıkte ı,jlacdk mtızısvenler ^unlar Oka> Temiz(\uıınalılar- Turkıye). \ka\ renıizıunnıalılaı-Tıııkne) Ergun ynlendirici ttıonıpet-Turkı\eı Nodarı Lk\tmış\ili(akusiık bass - Guıcistan) Sasa Aleksandreof (tagot- Rus\di Hariman l mero\(akordeon - Lkraşnaı Anatoh Sthfanet (\ı\ola- \lolda\ \ a I Hari 7a\ itian (pı\ ano tlut - Romaına I l\o Papasov (klaı neı - BulgaıiNtaıi) Floros Florides (soprano sa\ - Nunanistant Yorum'dan Pearl Jam rengârenk marşlar G rup ^orum on ıkıncı albumu ıçın stud\o çalı^nıalanna basladı kasım avının ortalaı ında pı> asa\ a çıkarılacak albııınde 12 E\lul oneesmın maısları \e luıkulerıne \er \eiecek Grup "Sorıını KıaJdere. Enternas\onal. 1 Ma\ıs, Hele l laş'a, Şarkışla. Dcmıri Toz Ederiergıbı on altı parçadan olu^jcdk albumde bu kez akustık sazlar kullanılacak \e daha once bılaisasardan elde edılen va\ lıları bu\ »k orkestra çalacak genıs bır koro da ka\ıtlaıda gore\ \apacak Kaset ve CD'ye zam M uzıkse\erler bu asdan başlaşarak kaset \e CD lerı zamlı tıvatla alacaklar Plakçılau 1 ekım taııhınde gonderılen tantelere gore \erlı ka-.etın fıvatı 300 bın TL \e. vabancı ka^etın fı\atı da 6i()bın (tull prıze)) \e "50 bın TL\e (luk-s)) \uk»eltildı CDlerınvenı tı\atlaıı da so\le 'labancı CD'ler mıdı 1 nııKon 300 bın tull 1 mıKoıı "50 bın luks 1 mıKon 900 bın \erlı CD sOObınTL Yedi Karanfil'e 4. albüm Sonunda rock gruplannın en alternatıtlennden bırı olan Peari Jam de ha\ ranlarının \ uzunu guldurdu, tnrçok |^cz \a\ ım tanhı ılerı atılan dorduncu albunı \o Code adıvla Batı'da \e bızde pı\asd\a suruldu Pearl Jam'ın uşelerı \italog> ı va\ınıladıktan sonra se\ahat ettıler EddieNedder Dead Nlan \\alkin» tılmı ıçın Nusrat Fateh Ali Khan la Stone Gossard, Brad grubu\ la. C hris Cornell, Temple of the Dog la Mike McCreadv Mad Measonla JefTAmentda Three Fish le \enı muzık \ollanna saptılaı \anıtsızvenı sorular buldular \e denevımlerını ortaşa dokup \o Code u vaptılar NoCode grubun gelı^ınıını \akından ııiteleşenler ıçın surpnz bır çalısnıa ozellığı tds.ıını\or. anıa "hırslı" album \ ıtalogş de kalanlar ıçın bazı venılıkler ıçerıvor Oncelıkleon u^ parça arasinda bır Alheden albumundeni Jerem> (Ten) Dissident (\ S) Corduno\ (\ ıtalog\ I buiamadık. ama haval kırıklıgına da uğramadık. Pearl Jam ın son lıalını ı\ı \ansittığma ınanarak dınledık albunıu Doksanların ba^ında Ninana\la Beatles-Rolling Stones rekabetıne benzerbır lıderlık \arısına gıren \e bugıın 'grunge'ın en prestıjı bol grubu halıne gelen Pearl Jam'ın Mirror Ball albumunde bırlıkte çaldıkları Neil ^oung'dan etkılenerek tazla •elektriklendiğı". psıkedelıke daha onem \erdığını gorduk Parçalardan kısa \e hızlı Lukin'de punk eğılımı \ar Habit. Red Mosquito da "huzursuz" ı,alisnıalar lıstesıne sokulabılır Bu uç parça gıbı grubun lıden Eddie Vedder'ın se.si) le guzellesen \e geçmısin korkulanndan kaçan balad Present Tense. erotık Hail Hail \e In Mv Tree adlı besteler rahatlıkia \ ıtalogv e de kovuiabılırdı Albunıu açan sakın Sometimes bıraz \eıl ^oung'ı animsatan akustık \umusak countn OffThe Goes. Doğu \a kaçan tolk \\ho\ou Are. \edder'ın armonıkasi\ la açılaıı Smile ^ık bır pop Mankind ^arkı so_\lemekten çok konusulnıuş psıkodelık l'm Open \e gıtarın mandohnlestığı Lountn bırnınnı \round The Bend albumun dığer parçaları Çalısmanııı genelınde eountrv folk alternatıf mınımal punk psıkedelık derken çok renklılık soz konusu Bu nedenle No Code >anı sıfresiz. etıketsız ısmı u\gun dusmus a'lbume Bu arada Mo Code'un Batı da olduğu gıbı Turkıvede de dokuz a\n kapakla pı\asa\a surulduğunu ekle\elını çurumdaaçan... • Şevket Akıncı, Stendharın özde\ışıyle. Cemal Süreya'nın bır şıırıne adını \eren 'Uçurumda Açan'ı seçmış albüme ısım felarak.USçurumd^ Açan, 23^i^ıftdakı bıf ozanın çoğunluğunu ülke dışındavken yazdığı on ıkı parçadan oluşuyor. Son donemde \erlı muzık sektorunun da\attığı albumlenn kalıtesıne bakınca bu sablonun dişinda kalabılen çalı^maların desieklenmesı gerektığıne ınanı\oruz Bın taneden bır tane olnıak venne farklı volu seçen desteklenmesı gereken "cesur'lardan bın de Şe\ket Akıncı. Stendhal'ın ozde>ısı\le, Cemal Sure_\a'ııın bır sıınne adını veren "l çurumda Vçan'ı seçnııs albume ısmı olarak \sk gıbı tutunmak ıstedığı bırtakım du\gulann ııçurum kenarında açtığına ınanarak bu ısmı u_\gun gormus Muzığe Belçıka'da rock \aparak basla\an liseden sonra Berklee've gıdıp caz eğıtımı alan Akınu Ânkara'va donunce cazdakı kısırlığı gorup siır ve gıtarın on planda olduğu. soft rocka benze\en bırturde ılerleme\e karar \emııs Berkleedevken Arfila İlhan \e dığer Turk ^aırlennı kestetmı^. ııakaratı olma\an ya^amı kenarından kosesinden sorgula\an i0 beste bırıktırmis Turkne've gelınce album vapabılmek ıçın R.AKS'a bas\ urmıiş. Rafet El Roman »tılınde bır se> ler istemısler Sonunda kafa^ndakı proıe ADA Muzik'te kabul gormus Lçurumda Açan 2ı \aşındakı bır ozanın çoğunluğun'u ulke dı^ında\ken vazdığı on ıkı parçadan olusu\or Tamamen kendı olanakları> la albumu ka> ıt ederken stud\o saatınden tasarruf ıçın parçalann uzennde fazla o_\na>amamıs Akıncı Aslındaıvı de olmus. sonuçta ona\a gıtann surukledığı. çok sade. az melodılı ozgun atmosferını \aratabılmis bır vapıtçıkmıs Parçalarda ışlenen tema ıse olum. issızlık değısim denız. a^k dus kınklığı. valnızlık arasinda gıdıp gelnor Şevket Akıncı vaptığımız so\leside albumun tek basına dınlenılme>ı gerektığının altını ozeliıkleçızdı "AJbiımun bire bir dinlenilmesini istiyorum. çunku her satırda tek kişiye hitap ediyorum. duyguianmla o insanın kafasına. kalbine girmeye çabşıyorum." lVidııs[M)ttiııii\' jEdfrıburg sokaldarından müzik B a\ Muzık Lretım \edı Karanııl serısine doıduncu albumu de ekledı Turk halk muzığı repertu\anndan olusturulan sennın dorduncusunde ^edı karanfıl. Sıhırlı A\ Tatlı Dıllını Sınanarı. Ah Bır Atas \er. Gııle "Sel Değdı. Carşambayı Sel Aldı Kutahva'nın Pmarlan. Harman >ıerı Gesı Bağları. Ham Me\\ayı Kopardılar. \agmur "^ağar Izmır'ın Kavakları. Gayrı Daşanamajîi adlı şarkıların Batılı \e otantık sazların karısımnla hazırlanmii yorumları \ar Albumun CD'sınde ıse bu parçalara ıla\e olarak Gesı Bağları 2 Dersını Almıs Dağlar Dağladı Benı Tutam \ar Elınden ABD'yı a\ağa kaldıran. sınema elestır- menlennce "Doksanlann Mekanik Portaka- h' olduğu ıddıa edılen Trainspotting fılrnı sonunda Istanbul a ulastı Danny Boyle unvonertığıTraınspottıng'ın Amerıka'da bu derece ses getırmesınde sı- nemasal guzellıklerının vanında muzıkle ıl- gılı ozellıklerının de pa\ı \ar Bunlardan bı- rıncisi. lıazıranda muzık dunyasmdakı u\us- turucuya sa\as açan NARAS'ın (Ulusal Bı- lım \e Sanatlar Akademisij tepkısını çek- mesı Muzık dumasının unlulerının u\ustu- rucukullanarakgençlen olumsuzetkıledığı- nı ıddıa ederek bo\ le bır kampanva baslatan NARAS ın Trainspotting gıbı lafı çok edılen bır tılmın u>u$turucu\u geçerlı bır \asam fekefesi olarak sunmasını ^ıddetle protesto edıyor \e bu tartısma hâla ABD'nın gunde- mınden ınmıvor Ikıncı ozellık ıse fılmın muzıklerı Son do- nemde fılmın muzıklerını bırbestecının ya- ratıcılığına. ze\kıne bırakmak verıne unlu gruplardan parçalar alıp senar\o\u destek- lemek haylı moda Trainspotting de bu tur- den bır fılm \ onctmcn bu anlamda moda- \a u\u\or ama seçtığı muzıkler sıradan bır repertu\arın çok otesınde kalıtelı \apıtlar Sinema eleştirmenlerince 'Doksanların Mekanik Portakah* olduğu iddia edilen Trainspotting fümi, sonunda İstanbul'a ulaştı. \la\ii avında E\II-kent etıketıyle bızde pnasay a çıkan Trainspotting'ın muzık albu- mu lgg> Pop'un bomba gıbı patlayan Lust For Life ı\la (1990) baslı\or\e Blur un so- lıstı Damon Albarn ın Closet Romantic"ı\- le bıtnor Edınburgda ge^en tılm tt;tn genelde Bn- tan\a soundunuıı koklenne ınen bır seçım vjpılmiş ama Amenkalı muzısveıılerın de \ardimi \ar Bu garıp karisimın sonunda mu- zıkseverı tatmın eden bırsoundçıkıvororta- \a. daha fazlasını ıstevenler ıçın belırlı bır çızgı \akalamak zor Orneğın lgg_\ Pop'la Brian Eno'nun 'ambient'ını arka arkaya bu- labılıyorsunuzambumde Aslmdabu vıi De- ad Nlan \\alking'ın muzığını dınledıkten sonra dıger albumlerde de avnı kalıtevı ara- yacakları tatmın etmek havlı zorlastı Trainspotting ın parçaları zaman dılımın- de gıdtp srehyor Eskılerden Lou Reed'ın çevrek \uz\ıflık bestesı Perfeet Da\ Brian Eno ııuıı Deep Blue Da> (1983) New Or- der ın Temptation 1198~) lgg\ Pop un ı.o- verı Nightclubbing (1990). Bİur'un Singad- lı çahsmaları var \enilerden ıse PrimalSec- reamın Trainspotting DenbieHarn'Iı Sle- eper'ın Atomic. Bedrock ın For V\hat \ou DreamOf Elastica nın2:l. LeftfieJd ın AFi- nal Hit. L'nderworld'un Born Slippy Damon Albarn un Closet Romanticseçılmıs Trains- potting'e Gosterımdekı bırba^kaıddıalı fıImGöre- ^^mizTehlîke•nın müzık albümü debeklene- nın uzennde ılgı goruyor Tom Cruise'un basrolde olduğu fılmı susleyen parçalarara- sinda Cast ın Alright'ı The Cranberries ın Dreams'ı, Bjork'un Headphones'u. Pulp'ın ISp\'ı. MassKe Attack'ınSpyingGlass'ı dık- kat çekıyor CORUS Kongap, Denizhan ve "İstanbul DÖPtlüsü',11 Gunumuz Turkıyesı'nde "çağ- daş, uygar, evrensel ve çokseslı" kultur ve sanat etkınlıklerının oluş- masında devletın desteğı yenne, bırçok kuruluş. bırlık, vakrf dernek ve holdınglerın kultur ve sanat merkezlerının. ayrıca az da olsa ba- zı bıreysel gınşımlenn etkınlıklerıne tanıkoluyoruz Bu sanat olaylarının gerçekleşmesınde başrolu oyna- yarak katkıda bulunan kuruluş ve- ya kışılere de "sponsor "denılerek medyada tanıtıldığını goruyoruz. Kultur ve sanat adına sevındırıcı olan bu destek ve gırışımlerın dev- let-toplum ılışkılerı açısından da yorumlanması gerekıyor ENKA'nın duzenledığı kultur ve sanat etkınlıklerınden bın olarak, hem "Soyleşı ve Imza Gunu "nu hem de "konser"\ bırleştıren değı- şık etkınlık ENKA Ronesans Salo- nu'nda geçenlerde ılgıyle ızlenen onemlı bır olaydı Ulkemızın değerlı bırbılım, kultur ve polıtıka adamı olan Prof Emre Kongar'ın soyleşısı, "Turktye'de burokrası, sıyaset ve kultur" konu- larmı ıçerıyordu Sayın Emre Kon- garozellıklebugununortamını kul- tur ve sanatın polıtıka ıle ıletışımını, kendı bılgılerı ve deneyımlerı doğ- rultusunda belırttı. aynı zamanda "Ben Musteşarken" adlı kıtabını ımzaladı Eşref Denizhan muzık alanında 1949'da Istanbul Beledıye Konser- vatuvan'nda başlayan şan eğıtımı- nı tamamladıktan sonra, 1952'de- kı ılk konserınden gunumuze ka- dar başarılı konserler vermış bır sa- natçıdır ENKA'da yonetıcı olan Eş- ref Denizhan muzıkle ılgısını de sur- durmektedır Eşref Denızhan'ın 'basbanton' olarak renklı, etkıleyı- c\ sesıyle yorumladığı klasık ve opera ıle bırlıkte populer şarkıları ıçeren genış bır repertuvarı vardır Eşref Denizhan bestecı Aydın Karlıbel ıle bırlıkte verdığı geçen gunku resıtalde Bononcini'nın "Gnselda" operas/ndan antık ar- ya, G. Martini'nın "Plaısırd'Amo- ur", Aydın Karlıbel'ın bestesı "Ha- vuz" (Ahmet Haşim'm şıırı uzerıne) ve Ivanova'nın sozlerını yazdığı anonım Rus romansı "Ah Canım Guzel Kız" sarkısını başanyla ses- lendırdı Bu "Soyleşı ve Konser"\ bır ara- da ıçeren onemlı etkınlık çok de- ğerlı bır Yaylı Sazlar Dortlusu (Se- da Subaşı Aykon - Dolunay Er- ten - Deniz Yücel - Şafak Yayın) "Istanbul Quartet"\n konserıyle so- naerdı Bu 'Dortlu'öen. bu koşem- de ayrıca soz edeceğım Mııstafa SandaL \erlı popta -<- - \ - Golgede Avnı \la geçen hafta lıder- lığını surdurdu V ıldız Tilbe, Aşkpe- rest'le ıkıncılığı korurken Sezen Ak- su, Duş Bahçeleri'v le uçuncu oldu Turk sanat muzığınde geçen hafta vıtırdığımız 'Sanat Güneşi'nın tum vapıtları bır gun ıçınde tukendı. sır- ketler kaset çoğaltırken Zeki Müren pıvasayı hareketlendırdı Seda Sa\an. Ah Geceler'le ıkını, Muazzez Erso>, Nostalji l'le uçuncu siradaydı Halk muzığınde Va\uz Bingol, Sen Türkulerini So>le'\le bırıncı Grup \orum, Geliyoruz'la ıkıncı. Songiil Kariı. \anık Bir Türkıi'yle uçuncu Vabancı muzıkte R.EAI., New Ad- \enhjrisin Hi-Fiadlı albumuv le bınn- cılığını surduruyor R-E.M.'ı N Code adlı çalışmasıvla Pearl Jam ızlıyor - A Happ\ Pocket - The Trash Can Sınatras -Fore\er- Beautıful \\orld - Scarlet - Chemıstry - No Code - Pearl Jam - Common Ground - Vanous - Amigo- Mılton Nascımento (CD) -I.Eye. Aye- Rahsaan Roland Kırk (CD) - The lntroctuon?- Ste\e Morse Band(CD) - Begûınings - Ste\e Howe (CD) - Marauder- Blackfoot (CD) - Pla> The Blues - Buddy Guy & J \Vells(CD) - Fight For The Rock - Savataae (CD) - Modern Times - Steps Ahead (CD) - The Ste\e Howe Album - Steve Ho\\eıCD) - Bright Red - Laurıe Andersson (CD) - Nine Objects of Desire - Suzanne \ega - Rcurring Dream, The \er\ Best of Crcmded House - Indipendence Day - Soudtrack - V iğit İnsanlann Tıirküleri - Saba- hat Akkıraz - \edi Karanfıl 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle