27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5EKN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 6 general görevden alındı. Orduya mali yardım sözü verildi Rusya'da darbe önlemleriDış Haberler Senisi - Rusya Dev let Başkanı Boris Yeltsin. ordunun üst düzey kademelerinde göre\ yapan altı üst düzey generalini göre\den aldı. Rus ordusunda yapılması planlanan reformlan denetlemekle göre\ li Savunma Konseyi dün ilk kez toplanırken L'lusal Güvenlik Şefi Aleksandr Lebed'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. Rus ordusunda darbe hazırlığı söylentilerinin yoğunlaşmakta olduğu bir döneme rastlayan bu temizlik harekâtıyla görevlerinden alınan \eya emekliye sevkedilen Genelkurma> Başkan Yardımcısı \e Füze Güçleri Komutanı gibi kilit isimler bulunuyor. tnterfaks ajansının bir Sav unma Bakanlığı sözcüsüne dayanarak verdigi haberde görevlerinden azledilen üst düzey generaller şöyle sıralandı: Ha\a • Ordunun su yüzüne çıkan huzursuzluğu ve darbe söylentilerinin ardından gelen temizliğin süreceği bildirildi. Indirme Birlikleri Komutanı Vevgeni Podkolzin. Füze Güçleri Komutanı Madimir İvanov Genelkurmay Başkan Yardımcısı Madimir Zhurbenko. Savunma Bakanlığı Personel \e Askeri Eğitim Dairesi Başkanı Madimir Vysotski. Ordu Konut Dairesi Başkanı Nikolay Kotyhov Ordu Hukuk Dairesi Başkanı Madimir Nikirin Savunma Bakanlığı Sözcüsü. ordudaki personel değişikliğinin de\am edeceğini belirtti. Öte yandan. Yeltsin'in geçen haziran a>ında Ulusal Güvenlik Konseyi Şefi olarak atadığı emekli General Lebed'in yetkilerini kısıtlamak amacıyla oluijturulduğu ifade edilen Savunma Kon;>evi dün ilk kez Başbakan Mktor Çernomırdin başkanlığında toplandı. Bir süredir hastanede olan Dev let Başkanı Yeltsin'in yerine \ekaleten Güvenlik Konseyi'ne ba^kanlık eden Çernomırdin. ordunun mali sıkıntılannı gidereceklerini iöyledi. Konsey toplantısına Kremlin Sarayı Sekreteri ve YeltMn'in başdanışmanı olan AnatoliÇubays. Dışışleri Bakanı \evgeni Primakov. Savunma Bakanı İgor Rodionov. İçişieri Bakanı Anatoli kulikm ve diğer yetkılilerin katıldığı bildirildi. Yeltsin tarafından geçen haziran ayında Llusal Güvenlik Şefliği'ne getinlen emekli general Lebed'in gücünü kısıtlamak amacıyla oluşturulduğu ifade edilen Savunma Konseyi'nin bu ilk toplantisına Lebed katılmadı. Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Lebed'in Savunma Konseyi'nin öngörülen saatten önce bir araya gelmesi nedeniyle toplantıya yetışemediği belirtildi. Ancak Kremlin'deki kaynaklar. Lebed'in koııscy içerisinde kendisine verilen öneVnsiz görevden rahatsızlık dtıyduğu için toplantıya katılmadığını ifade cdiyorlar. Bu arada önceki gün planlanan kalp ameliyatı öncesinde yatmakta olduğu hastanede Yeltsin'le görüşen Lebed'in Rusya liderini görevınden istifa etmekle tehdit ettiği bildirildi. Yeltsin'in ise Lebedegörevinde kalmasını ancak ameliyat öncesinde yetkilerinin büyük kısmını devrettiği Başbakan Çernomırdin'le işbirliği içinde çalışmasını sağlık verdigi kavdedildi. Türkiye aleyhine kampanya Dış Haberler Senisi - L luslararası Af Örgütü. aralarında Türkiye'nin de bu- Jundugu bazı ülkelerde ınsan haklan ıh- lallen ve işkenceye karşi yogun bir ulıre- lararası kampanya başlattı. Ingiliz gazetelerınde yayımlanan bir ilanda Türkiye"de işkence. yemek tanfı gıbi an- latılıyor. llarîın ıçerığı şunlardan oluşu- yor: TLRKLOKLML İçindekilen Bir kadın v e bir av uç Türk polısi gerekıyor. Yöntem Kadının gözlerinı bağlayın. Boynuna silah dayayıp ölümle tehdit edin. Soyun. Duyarlı bölgelerine basınç- lı su sıkın. Hastanelık olana dek dövün. Hastaneye gidip hasta yatağında da dö- vün. Tekerlekli iskemleye mahkum edin. llanın son bölümüııde marksıst bir örgütiin üyesi olan Gülbahar Gündüz'e yapılan ı^kenceaynntılanylaanlatılıyor Makineli tüfekli Taleban milisleri Kâbil halkını silah zoruyla camiye soktu Namlunun ucunda namaz • Dövülerek Kâbil'in en büyük camisine sokulan binlerce kişi cuma namazı kıldı. Dış Haberler Senisi - Tale- ban örgütünün eli sopalı ve makineli tüfekli milislerinin, Afganistan'ın başkenti Kâ- bil'de halkı camilerde cuma namazı kılmaya zorladıklan bildirildi. Milisler. halkı kentin en bü- yük camisi Pul-i-Kişti Cami- si'nde toplanmaya zorladı. C a- mi çevresindeki sokaklan çevi- ren milisler. cuma namazı kıl- madan geçmek isteyenleri dö- verek camiye soktular. Cami- de toplanmaya zorlanan yak- laşık üç bin kişi daha sonra cu- ma namazı kıldı. Bu arada. Orta Asya ülkelerı- nin liderlerı, Kazakistan Dev let Başkanı Nursultan Nazarba- yev'indaveti üzennedün Alma- tı'da bir araya gelerek. Afganis- tan'daki son gelışmelerı değer- lendirdiler. Rusya Başbakanı Vlktor Çernomırdin de görüş- melere katıldı. Toplantı sonun- da Afganistan'dakı son gelişme- lerin Bağımsız DevletlerToplu- luğu (BDT) ülkelerinin çıkarlan içın bir tehdit oluşturacağı ileri sürülerek. tehditkâr her harekete gereken ceva- bın verileceği belirtildi. ToplantıdaAf- ganıstan sınırındakı BDT bırliklennin takviye edilmesi kararı çıktı. Rusya'nın önde gelen gazetelerin- den Izvestıya'da dün yayınlanan ha- berde. Dışişleri Bakanı Tansu Çil- ler'in. uydu-telefon bağlantısıyla General Raşit Dostum ile görüştüğü ileri sürüldü. Haberde. Çiller'in Dos- tum'u. •'Kendisinin yanı sıra Tale- banlar'ın da yer alacağı bir koalis- yon hükümeti konusunda Taleban- lar ile görüşme yapması için Anka- ra'ya davet ettiği" iddıa edildi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ıse. Çiller'in böyle bir telefon görüşmesı- nin sözkonusu olmadığını belırttıler. Taieban'ın görüşüne göre kadının örtünmesi yetmiyor. Kadınlar gözleri dahil vücutlannın riimünü gi/Jemek zorunda. Bu arada. Dostum "un hderlığinı yap- tığı Cümbüş-i Millı Partisi'nin Anka- raTemsilcisi Dr Murat Asını. dün Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükel- çiOnurÖ>men ılegörüştü. Dr. Mu- rat Asım vaptığı açıklamada. "Tale- banlarile Türkiye'nin arabıılııculu- ğunda nıasaya oturmak istedikleri- ni ilettiğini" belirtti. Bu arada Pakistan Başbakanı Bena- zir Butto. Butto, tngilız yayın kurumu BBÇ've verdiğı demeçte. Taleban ör- gütünün kadın haklarına saygılı olma- Iarını. ılımlı bir politika izlemelerini arzuladığını belirtti. Butto. Kâbil'in Taleban örgütünün elıne geçmesi ko- nusunda "Bmlelikle ülke birleşmişsc bu düm a için olumlu bir »elişmedir. Çünkii ortada muhatap alınacak bir hükümet \ ardır**ded ı. 6 milyon çocuk dayanılmaz koşullarda yaşıyor Burma'da çocuk kölelerDış Haberler Senisi - L luslararasi Dünya Çocuk Haklan örgütü. asken cunta yöneti- mindeki Burma'da çocukların üçte birinin köle olarak çalıştırıldığını bildirdi. Çocuk sömürüsünün en üst düzeyde var olduğu Burmayı kınayan Amsterdam ıner- kezlı kuruluş. yaşlan beş ile on beş arasında değişen 6 milyon çocuğun içinde bulunduk- ları yaşaın koşullarının dayanılmaz olduğu- nu belirtti. Orgüt. uluslararası topluluğa. Burnıa'daki demokratik koşullar \e çocuk haklan iyileştirilene kadarbu ülkcnin boykot edilmesi çağrısı yaptı. Bunna'da köle olarak çalıştınlan yaklaşık altı milyon çocugun arasında. her yıl on bin kız çocuğu genelev lere satılıyor. Burma mu- halefet lıderi Nobel Ödüllü Aung San Suu Kyi'nin de üyesi olduğu örgüt. aileleri tara- fından terk edilmiş olan çocukların kamplar- da tutsak edildiklerini. köle olarak çalıştınl- dıklannı. askeri cunta ve gerilla topluluklan tarafından düşman ateşine karşı canlı kalkan olarak ya da mayın tarlalanndaki mayınlan saptamak için kullanıldıklarını belirtti. POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCj fiayri Ciddi Ankara'daki evlere şsnlik koalisyonun durumu en iyi hangi sözcükle tanımlanabilır? Skandal, rezalet, keoazelik, facia. kaos, trajik. dramatik... Bu sözcüklerin hepsı Hacı-Bacı koalisyonu hak- kında fikır verebilir. Ama bize göre Refalıyol koalisyonu için kullanı- labilecek en yerınde dt?y'Ş "S^yri ciddi" sözcüğü- dür. Skandal, rezalet, felaket, trajedi... gıbı kavramlar değişik ölçülerde ciddiyeti 'Çe n r Söz gelişı adı ma- li skandala ya da aşk skandalına katılan bir bakan istifa eder (tabii, Türkiye'de değil.) Bu ciddi bir olaydır. Oysa Refahyol koalisyonunun artık ciddiyeti kal- mamıştır. Bu bakımdan Koalisyonun durumunu an- latmak için skandal sözcüğü yetersız kalır. Refahyol koalisyonu ancak "gayn ciddi" sözcü- ğü ile tanımlanabilir. Bundan önceki "acayipHkleri" saymıyoruz: çün- kü sütunumuz yetmez. Ama sadece son iki hafta içinde meydana gelen olaylar, koalisyon hakkında fikir verebilir. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, ABD'deki temasları sırasında Irak lideri Sad- dam Hüseyin'den Hüseym Saddam diye söz etmiş, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kansere ya- kalandığını, ağır hasta olduğunu söylemış: açıkla- ma, gerek Türkiye'de gerekse ABD'de bomba gi- bi patlamıştır. Ama gelin görün ki, Çiller'in açıkla- masından 24 saat sonra Hafız Esad, Dışişleri Ba- kanı'na nispet yaparcasına CNN'e uzun bir demeç verdi. Şam'dan yapılan açıklamada da Hafız Esad'ın "turp" gibi olduğu bildirildi. Çiller'in ABD gezisinde en vahım olay Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Kurulu'nda konuşma yapa- cağı gün Boston'a giderek oğlu için ev aramasıy- dı. Uygar ülkelerde böyle bir skandal üzerine kıya- met kopar ve Dışişleri Bakanı derhal istifa ederdi, daha doğrusu istifa etmek zorunda bırakılırdı. Düşünebiliyor musunuz? Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ya da In- giltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifkind BM'de yapacakları konuşmaya boş verip. özel işleri için Boston'a gidiyotiar. Vereceğiniz yanıtı biliyorum. •'Düşünemiyoruz" diyeceksiniz, haklı olarak. Dikkat ettik. Çiller'in bu son skandalı gazeteler- de sayfanın altında bir ya da ıkı sütundan gösteril- di. Dışişleri Bakanı'nın yol açtığı skandallaro kadar boldu ki. artık kanıksanmaya başlanmıştı. • • • Başbakan Erbakan ın çıktığı Afrika gezisi de gay- ri ciddilık bakımından Çiller'in davranışlannı aratmı- yor. Gezinin ilk durağı Mısır'da Erbakan'ı karşılama tö- reni Deviet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafından 3 saatgeciktirildi. Siz, Mübarek'ın can düşmanı Müs- lüman Kardeşler'e yakınlık gösterirseniz, o da sizı 3 saat bekletir. Başbakanın zıyaret edeceği übya'da Muammer Kaddafî Türkiye Cumhuriyeti'nın iki bakanını kabul etmemiş; üstelik bu iki bakan Libya'da bulunduğu sırada Türkiye'yi aşağılamış, "Türkler, Kürtlerı ke- siyor" demiş. Ne gam. Erbakan Kaddafi'den Libya'nın Türki- ye'ye olan 350 milyon dolarlık borcuna tahsil ede- cek. Erbakan'ın Nijerya ziyareti ayrı bir skandal. Nijerya Devlet Başkanı General Sani Abacha, 3 yıl önce askeri darbe ile iktidarageldi. Geçen yıl do- kuz muhalif idam edilince dünyada kıyamet kop- muştu. Askeri cunta 1993 seçimlerinin galibi Mos- hood Abiola'yı da hapse attı. Abiola halen ceza- evinde çile dolduruyor. Işte Erbakan ın ziyaret edeceği Nijerya, böyle bir ülke. Skandallar o denli bol ki, toplum artık alışmaya, kanıksamaya başlıyor. - En tehlikeli gelişme de bu. NESRİN BAL ARTSTUDYO DAİMİ SERGİ-SATTŞ KOCAMANSUR SK. 12/4ŞİŞÜ TBJ 24707 00 KARTAL 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1 <W4 9W Davacı Kartal 5. N'oterlıği'nin >azılan gereğincemütv. Saniye Ergün'ün vasiyetnamesi gereğı yapılmak üzere mahkememize gönderilmış bulunulmakla verilen ara kararı gereğınce. Yakacık altı. Zeytinlik cad. Korekçi sok. no. 13 Kartal adresinde ikamet eden mütv. Saniye Ergün'ün Kartal 5. Noterliği'nın 28468 yevmıye nolu 3.8.1993 tarihli vasiyetnamesinde. "Kartal 4. Bölge Yakacık köyü eskı Ağılımevkıındekaın 112 pafta. 2213 ada. III parselde kavıtlı bulunan 281 m2'lik arsa vasfındaki gaynmenkulüm ile Kartal Yakacık altı Zeytin- lik cad. Korekçi sokakno. 13'te bulunanevimdeki çeşitli ebatlardaki 4 halının dışındakı tüm ev ve mutfak eşyalannı Damla Çelikkaya'ya. 30 yaşından evvel ken- disi veva herhangi bir hukuki temsilcisi tarafından satılmamak ve sadece 30 yaşından sonra kendisi tarafından tasarruf edilmesi kayıt ve şartıyia kendisine bırakıvorum. Aynca Kartal 4. Bölge Yakacık köyü eski Ağıl mev kiinde 112 pafta. 2213 ada. 110 parselde kayıtlı 344 m2"lik arsa vasfındaki gayrımenkulümü Türkiye Cumhunyeti Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esırgeme Kurumu Yakacık Hatıce Abbas Halim Çocuk Yu\a>ı'ııabırakı>orunı. Ayrıca Kartal Yakacık altı Zeyiın- lik cad. Korekçi Mjk. no. 13te bulunan evimdeki çeşitli ebatlardaki 4 adet halıyı Kartal Yakacık Kurfah'da bulu- nan Duranoğlu CamiM'ne bırakıvorum" ^eklinde vasıyette bulunduâu ıbraz edilen mütv.nın Kadıköy 6. Sulri Hukuk Mahkemesrnin 1994 1164 esas 1363 karar savılı veraset ilamına göre mırasçılannın Mukadder Aş. Muhterem Çelikkaya. Şenvıl Çelıkkaya, Yakup Yıldınm. Fıkret Çelikkaya. Funda Çelıkkaya, Damla Çelikkaya. \zız Çelıkkayanın kaldığı. Ntirasçıiardan olan \akup Yıldırım'ın adrebinde bukınamadığından mütv. Saniye Ergün"ün vasiyetnamesine karşı kanuni süre zarfında iti- ı azda bul unnıadığı takdirde v asiyetnaınenin tümünü kab- ul edeceğine daır karar verileceği: ttirazı ve bir dıyeceğı bulunduğu takdirde duruşma günü olan 22.11.1996 günü saat 09.30'da hâkımliâimızde hazır bulunması hususu tebliğ olunıır. 27 .9.1996 Basın: 109522 MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994 220-388 Davacı Kemal Yıldınm vekili Av. Fatoş Berkmen -Av. Mehmet Özcan tarafından Ali Kömürcü. Faruk Kömür- cü aleyhlenne açılan tasarrufun ıptali davasında: Mahkememızm 13.5.1996 tanh ve 1994 220-388 sa- yılı kararı ile. takıp alacaklısı Kemal Yıldınm'ın Mersin 5. lcra Müdürlüğü'nün 1994 1962. 1994 2052. 1994 2072 sayılı takıp dosyalanndakı Ali Kömürcü mı- rasçılanna karşı yürüttüğü takipten dolayı alacağını tah- sil edebilmesı için takip borçlusu ınuns Ali Kömürcü'nün Mersin-Bahçe Mah. 347 ada. 20 parsel iken bu parselin imar uygulamasına tabi tutulmak suretıyle 1815 ada. 10 parsele revizyon görmesi sebebiyle ve 16.3.1994 gün 1103 yev miye numaralı temlikle Faruk Kömürcü'ye tem- lık ettiği ve Faruk Kömürcü'nün 7.9.1995 gün 3719 yev- miye numaralı tapu senediyle malik haline geldıği 1200/2400 hısseye ılışkin tasarrufun iptaline. (flK'nin 283' 1. maddesine göre alacaklının alacağını bu hıssenin satışından tahsil edebilmesıne). 6.552.OO0.TL nispi har- cın davalılara yüklenmesıne. davacı yararına tevhit edi- len dosyayla birlikte nıspi tanfe uyannca 16.470.000. TL. nispı vekâlet ücretinın ve 6 milyon lira yargılama gi- derinin davalılardan alınıp davacıya veilmesıne. mahke- memizın 1994220 vebudos>ailete\hitli.2. As. Hukuk Mah.'nın 1995 1111 sayılı dosyalar üzerınden verilen ih- tiyati tedbirkararımn kaldınlarak butedbınn yerine Mer- sin 5. lcra Müd.nün 1994 1962. 1994 2052. 1994 2072 saylı dosyalardan haciz şerhinın işlenmesının istenmesi içın tapu sicil müd.ne müzekkere yazılmasına karar ve- rilmiş olup. davalı Ali Kömürcü mirasçıları Hikmet. Ad- nan. Mehmet Kömürcü'ye dava sirasında ilanen teblıgat yapılmış olmakla. ışbu karar tebliğinin ilanen yapılma- sına karar tebliğinin gazete ilan tarihinden itıbaren 7 gün sonra tebliğ edilmış sayılmasına. bu süreden sonra 15 günlük temyiz hakkının bulunmasına. bu süre içerisinde reınyiz etmediklen takdirde temyiz etmemiş sayılacakla- nna karar venleceği hususunda karar tebliğı yerine kaiın olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 108920 SERİK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN ÜLAN Sayı: 1988 626 Serik Kökez mahallesi Taşlıklar mevkiinde bulunan _J569 m2'Jik 89 ada 72 parsel nolu nizalı yerin mahkeme- mizde ıcra kılınan yargılama neticesinde: Davacı adına tescilıne karar verılmış olupadresı tespit edilemeyen davalı Şaban oğlu Abidın'e 7201 sayılı Teb- lıgat Kanunu'na göre kararın neşrınden ıtibaren 15 gün sonra teblıSi edilmiş sayılacagı ilanen duyurulur. 5 9 1996 Basın: 108751 SAiMSLN ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1996511 Davacı EmineGül vekili. müvekkilinin babası Ali ile Hatice'den olma 322 d.lu Bayburt ili Merkez Kurbanpınar köyü cilt: 126 02. sayfa: 29. kütük: 49'da nüfusa kayıtlı \akup Gül'ün 23 24 Mayıs 1990 tarihinde evinden aynlmış v e kendısinden bir daha haber alınamadığını. bu nedenle Yakup Gül hakkında gaiplik kararı verilmesını istemış olmakla. ışbu ilanın yayımından itibaren 1 yıl içerisinde yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüsü olanların veya bizzat bu kişinin hâkimliğimıze 1996'511 sayılı dava dosyasına müracaat etmesi gerek- Tîğî. aksî tattîrde Yalcüp~Güî*ûn ğaîpTiÇine kâfâr ver- ileceği ılan olunur. Basın: .109387 00201 No'iu ma\i basın kartımı ve pasaportumu kaybettim hükümsüzdür. LEENA REİKKO GAYRİMENKUL AÇIK ARTIR.MA İLAM DİYARBAKIR 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1994 2553 Satılmasına karar verilen uayrimenkullerin cinsi evsafı ve miktarı: I- SaiılmaMna karar verilen I. gayrimenkul Diyar- bakır Merkez Kö^kler mahallesi. ada: 987. parsel: 4 olup mik- tan 704.55 nı2 dir. Borçlu hissesıne düşen miktar 33 480 ar- sası üzerınde 25.00x 17.50:437.50 m2. vapı alanlı olup taşın- maz temel sömel betonları dökülmüş. ancak bodrum kat ko- numunda olan yapı ahşap kalıbı %90 ıkmal edilmiş vaziyet- tedir. Parsele ulaşım yolu teşkıl edılmemiştır. Diyarbakır Be- lediyesi alt-üst yapı hiznıetlerinden yoksun olduğu tespit edil- nıiştir. üayrimenkulün muhammen bedeli 116.S29.562 TL olup satıs günü 18 II 1996 günü >aat 10.00-10 30 arasıdır. Satış Diyarbakır 2. lcra Müdürlüğünde yapılacaktır. 2- Sa- tılmasına karar verilen 2. tıayrınıenkul Diyarbakır Merkez Kö^kler mahallesi ada: 987 parsel: 1 l'dir Miktarı 698.56 m2.dir. Borçlu hissesine düşen ınıktar 33 48ü'dır. Arsa üze- rinde 25 00x17 50: 437.50 m2 yapı alanlı olup taşınmaz b- Z+4 katlı betonarme karka.-. y apı nıtelıkli bodrum kat dış cep- he duvarlan sıvalı iç mekân duvarları sıvasız 3. kat ıse tablı- yesi oluşturulmuş. bölme duv arsız. 4 nonııal kat betonarme kalıp yapılmış demırleri döşennıemış durumda bulunduğu. anılan parsele ulaşım yolu teşkil edılmemiştir. Diyarbakır Be- lediyesi alt-üst yapı hiznıetlerinden yoksun bulunduğu tespit edilmıştır. Gay rimenkulün muhammen bedeli 1.067390.289 TL. olup satış günü 18 II 19%tanhve saat: 10.45-11.15 ara- sında Diyarbakır 2. lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Her iki gayrimenkul imar durumu ada. zemin+1. kat \e taban alanı %5'i geçıneyecek şekilde yapılaşnıaya uygundur. I - Diy arbakır 2. lcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiy- le yapılacakıır. Bu jrttımıaıla tahnıın edilen kıynıetin yüzde 7 5'inı ve rüçhanlı alacaklılar \arsa alacakları mecmuunu ve satış masratlarını geçmek sartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkına/sa. en ı;ok arttıranııı taahhüdü baki kal- mak şartıy la 28 II 1996 günü ay nı y erde ay nı v e saaıte ikin- ciarttırmayaçıkarılacaktır Buarttınnadadarüçhanlıaiacak- lıların alacağını ve satış masratiarını geçmesi şartiyle en çok artırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya istırak edeeeklerin. tahmın edilen kıymetın yüzde 20"si nispetınde pey akçeM \ cy a bu miktar kadar mil- li bırbankanın teminat mektubunuvemıelen lazınıdır. Satış. peşin para ıledır. alıcı îstedığinde 20 günü geçmenıek üzere mehil verilebilır Tellaliye resmı. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bınkmış vergıler satı^ bedelinden ödenir. 3- lpotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılerın (*) bu gay- rimenkul üzenndekı haklurını hususiyle taiz ve ıııasrata daır olan iddialanm dayanağı belgelerı ile on bes gün içinde daıremızebıidırmelerı lazınıdır \ksi takdirde haklan tapusi- cili ile sabıt olmadıkça paylasinadan harıç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen v ey a \ erılen nıüddet içinde ödenmez- se lcra ve Itlas Kanunu'nun 133. maddesi gereğınce ihale fes- hedilir İki ıhale arasındakı tarktan ve "u30 faızden alıcı ve kefıllerı meMil tutulacak ve hic bir hükme hacet kalmadan kendilerıııden tahsil edilecektir. 5- Sartname. ilan tarihinden itıbaren herkesin görebilmesi içfn dalreJe açık^Tııp masratı \ei"iTdTği takdirde istey en^ilıcıy a birömeği gönderilebilir. 6- Satisa iştirak edenlerın sartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etıniş sayılacakları. baskaca bılgi almak is- teyenlerın 1996 2553 is sayılı dosya numarasıvla nıüdür- lüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18 9 1996 (*) llgilıler tabirine ırtifak hakkı sahıplerı de dahildır. Basın: 108928 Sevgi I i Sedat, her zaman aramızda ve ka I bi m izdesi n . TÜREL'LER GAYRİMENKLIL MALLAR AÇIK ARTIRMA İLAM MERSİN (1) SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Dosya No- 1W6 55-Satış Mersın-K.ale köyü. Kaleönü mevkiinde kaintapunun. 033. a 21 ı| pafta.71 parsel ^a> ılı 1(1.""50 m2 miktarındakı taşınmaz. malikleri arasında aynen taksımi mürnkün olmadıûından.Mcrsın. 1. Sulh hukuk Mahkemesi'nden verilen 31.01 I*W6 gün \e 1S>95 482-101 esas ve karar sayılı 08.03.1996 tanhinde kesinlesen ılamları ile satışına karar verıldıgmden. taşınmaz: Mersin Kjk köyüniin batısında ve Mezıtlı deresının doğusunda ve çay kenarındadır. 3.1 (H) m2 arazı olarak kul- lanıldığı. 4.390 m2 kı<mının derc ile dere kenarındakı yolıle arazi .trasında kaldıüı. bu kismen de- re yatağı gıbı olup. bu yerın baska yerden toprak hafri\at getırıp UoldurulmaM hâlıiKİe /ıraı arazi nitelığine dönüşebileceğı. bakiye kalan 3.260 m2 kısmmın ıse; kunıen yol \e kiMiıen cay yataûı sebebiyle bu kısmında büriin masrafla arazi haline gelebıleceği. tatIIun azın dosusıındıkı İ3SI. kn- nalından \e çaydaki sudan sulanmasımn mümkün olduğu. Taşınrna2m hertürlü sebze ve naren- ciye ziraatına müsait olduğu. taşınmazın zirai arazi nıtelığinde olup. unardı.şında olan işbu ta~m- mazbuözellikleri ile satışaçıkarılmış olup. ilan olunur Ntuammen deseri I 612 500 000 TL Bı- rinci satış günü: 15.11.1996 Cuma günü saat. 15 00-15 30arasındı. Mersın Adaleı Sarayı. 6. k;ıt. 609 nolu odada yapılacaktır. 1- Arttırmaya ıştırak edeeeklerin yukında vazılı nıuh.ımmen kıvme- tin yüzde (20) nispetınde nakıt veya behrlenecek bir baııkanın teniınat mektubunu \ emıelen izım- dır 2. Alıcıların. satış saatlerınden evvel. g.ı> rımenkulü gönnuş. lıe'iennıiü. şannamev ı tetkık cl- mi!j ve tamamen kabul etmiş olmaları ıcap edeceğınden. buna niaiuf mrazları sonıaîlan dinlen- mez. 3- Işbu gayrimenkulün şartnamesı. ilan tarihinden ılibaren h: r |İ C s jn ıjörebilnıesı içın dosya- sında açık bulundurulacaklır. İlanda yazıh olandan tazla bilgı alm;^ ^te\e"nlerın (1W6 55ı ııumj- ralı satış dosyası ile satışmemuruna müracaal etnıelıdirler 4- Ipotı.^ sahıbı alacaklılarla. dıöer ala- caklılarm. ıntifa hakkı sahıplerinin. gayn menkul üzerindeki hak|a n n ı hususivetle. t'aız ve mas- raflarla birlikte ılan tarihinden itibaren (151 gün içersinde mcmurşO l l r n i 7 C m l |r acaat etmelerı la- zımdır. Aksı halde. hakları tapu sicilıyle veya veraset belgcsı ıiciabıt olanlar dışındakıler. satış parasının pay laştırılnıasından hariç kaiırlar. 5- Göstenlen gimde. |a>r imenkul üç defa bağırıldık- tan sonra (s;ıtış saati bıttikten sonra, tellal marifetiyle. ihale oldu b'j^ ıhale oldu ıkı ve ıhafe uç de- nıldıkten sonra) en çok arttırana ihalesı iera edilır. Ancak; amımıa-ıedeh muammcn kıy metin v üz- de yetmiş beşini geçmez ise: ihale (10) gün daha temdit edilerek,,n aün sonra (25 11 1996 Per- şembe günü) aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır. O günü yii/je j ^ , ^ ; 1 |t l |",,4()| aıasratlarını geçmez ise, satış yapılmaz. 6- Gayrimenkul kendisine ıhaie oluru,, kısma; ıhale bedelını peşınen veya satışmemurluğunca \erilecek müddet zarfında ödemez ise. (,a |e ^ a r a n t c s n o lunarak.\en- disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kişi arz etmiş olduğu b.tie lle almaya razı olursu o kişi- ye, almaya razujlrnaz veya bildırdiği adreste bulunamaz ise. ihale,e j, gyn u-ûjjditle \<-niıl.-n ihn- leye çıka'rffır. Ve yüzde 40 (yüzde kırk )nı bulmassa satılamaz. tki ı'îa |c *r a > ,n ja kj t a r i;' acç<:n <,ün . ler için hesaplanacak"o30 (yüzde otuz) t'aız verılır. Bu masraflar.faız v e ^, j | l a | e ara -.ındakı fark. hiçbır hükme hacct kalmaksızın tahsil olunur. (lc. lt. K.nun 133. nad ) 7-Satış tapu kaydma aö- re yapılınaktadır. 8- Satış gününe kadar bırıkmiş vergıler ve mara flar ile satış bedeli üzerınden alınması gereken ( O o6) bınde altı. ilan harcı hıssedarlara. satıştaı sonraki ıhale damca resmi ve "ol 5 KDV. alıcıya ve ayrıca tapu alım harcı keza alıcıya aıttır Wh gayrimenkul il;«nda da ve şart- namede yazüı olduğu üzere sutılacağı ilan olunur. 20.09.1996 Basııv 10X939
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle