28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 EKİM 1996 CUMARTESİ 4 HABERLER Basn Konseyi'nden Kazan'a yanıt • İstanbul Haber Servisi - Ba>ın voıisevı Başkanı OktayEkşi. Adalet Bakanı Şckei Kazan'ın. Basın Kanunu'nu değiştirme çalışmıları sırasmda 1 %0 yılında kurulan Basın Şeref Divanı'nm benim>ediği "Basın Alılak Yasası "nı dayanak almasnı eleştirerek. "Vısa düzenlenirkeıı kurallan dikkath koymak gerekir. Terbiye kurallan yasaya konulmaz" dedı. Eksi. söz konusL metın çağın çok gensınde kaldığı için günün koşullannı dikkate alan "Basın Meslek llkelen" adlı metnın olusturulduğunıı \e halen bu metnin kullanıldığını sövledı. DlSK'ten TİSK'e tepki • İstanbul Haber Sers isi - Devrimcı İşçi Sendikaları Kontederasyonu (DİSkı Genel Sekreteri Kemal Davsal. vaptığı yazılı açıklamada. kamu işyerlerinde \ ürütiilen toplusözleşmelerle ilgilı TlSK'in açıklamasını "ibret \erici belge" olarak değerlendirdi. Açıklamada. TlSK'in kamu ı^erlerınde sürnıekte olan toplusözleşmelere vönelık olarak DPTve gönderdığı bir vazıda ücret artışlannda entlasvonun dikkate alınmamasmı istediğı \ urgulanarak. "Toplusözleşme masasına böyle bir anlavışla gelinmesi. işçive sokağı göstermektir" denildı. Velayeti'ye davet • ANKARA (Cumhurhet Bürosu)-PKK teröristlennin Türkıve içine sızma eylemlerine son dönemde artan biçimde göz yuman İran ile koalisyonun büyiik ortağı Islami görüşlü RP arasındaki flört de\am ediyor. Bu çerçevede Necmettin Erbakan'ın başkanlığındaki hükümet adına tran Dışişlerı Bakanı Ali Ekber Vela>etı'nin Türkiye'ye da\et edıldiğı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı ka\naklan ıse kendilerınde Erbakan'ın Velaveti'yi da\et ertiğıne dair bir bılgi olmadığını söylediler. Aynı kavnaklar. Türk hükümetinin Velayeti'ye özel bir toplantı va da sempoz\um dolayısıyla davet vapmıs, olabileceğini söy lediler. Hak-İş'ten 'darbe' tepkisi • ANKARA (Cunıhurnet Bürosu) - Hak-İş Genel Başkanı Salim Lslu. darbe spekülasyonlarıyla gerginliğin tırmandırılmaya çalışıldığını söyledi. Uslıı. dün yaptığı açıklamada. "Ne vazık ki birileri siyasi başansızlıklarını setretmek ve ideolojilerini davatmak için kendi hırs ve hınç dolu arzuları ugruna Cumhunyet kurumlarını kullanma amacıyla haraket etmektedirler. Sı\il givsili darbe he\eslılerinin halka korku salarak demokratikleşme sürecini \e gelişmeyi engellemelen asla mümkün olmavacaktır" görüşünü dile getirdi. İranlı sığınmacılar • ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer. uluslararası kuruluşlar \e insan haklan örgütleriııe çağrıda bulunarak. İranlı sığınmacıların iadesinin durdurulmasını istedi. Denizer. dün >apuğ\ açıklamada. İranlı sığınmacıların 23 eylülden bu vana süresiz açlık gre\ini sürdürdükleri anımsatarak. "B\l Mülteciler Yüksek Komiserlıği. kuruluş amaçlarından biri olan insan haklarına savgı göstermeli \e İranlt sığınmacıların üçüncü bir ülkeve gönderılmeleriııi sağlamalıdır" dedi. Denizer. sığınmacıların BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne vaptıkları başvuruların. "1951 Cenevre Sözleşmesi'nde rifadeedilen siyasi mütteci normlarını taşımadıklan" gerekçesivle kabul edilmemesini. "sıvası bir karar" olarak deüerlendirdi. Çanakkale'de direniş 5. gününde; 5 cezaevinde de protestolar başladı Cezae\i bunabnu tnrnanıstaHaber Merkezi-Çanakkale E Tipi Ceza- e\ i'nde sivasi tutuklu ve hükümlülerin baş- lattığı direniş 5. giinüne girerken. Kon\a. Kavseri. Nevşehir. Bavrampaşa \e Ümra- ni\e cezaev lerinde de protesto eylemleri başladı. Cezae\lerinde vavgınlaşan dire- nişler \e ölüm olavlan üzerine Adalet Ba- kanı Şe\ket kazan 100 cezae\ ı müdürünü toplantn a çağırdı. Divarbakır Cezaev inde 10 kışının ölü- müvle sonuçlanan olav lar. başta Çanakka- le Cezaevı olmak üzere bir çok cezae\ iııde ba^latılan protesto ev lemlerine Adalet Ba- kanı Kazan çözüm arıvor. Kazan. vasa. tü- zük \ e genelgelerin tünı cezae\ lerinde kev - fiyeteyol açmayacak şekilde uygulanabil- mesi. tutuklu \e hükümlülerin hakları ko- nusunda bılgilendirilmeleri için çalısmala- ra de\am ettiklerini belirterek. bu konuda üç a\rı kıla\uz kitap hazırlandığını açıkla- dı. Kazan. bu kitaplardan "Cezae\i Perso- nelinin Görevleri" ismini tasıvan kıtabın cezae\ i göre\ lilerine."Tutuklu ve hüküm- lülerin haklan" isimlı kıtabın cezae\ lerin- de vatanlara. üçüncü kıtabın ısetahlıveola- cakkişılerevenleceğini belirtti. Kazan. 100 cezae\i müdürünün de 19 ekimde Anka- ra'da 2 gün sürecek seminere çağnldığını açıkladı. Direniş 5. gününde Yurt Haberler Serv isimizin haberine gö- re Diyarbakır Cezaev ı'ndeki olavları pro- testo etmek \e Adalet Bakanlığı'nın va- yımladığı 13 Evlül tarilıli genelgenin kal- dınlması amaci) la Çanakkale E Tipi Ceza- e\i'nde 85 siyasi tutuklu \e hükünilümün başlattığı direnış 5. gününe gırdi. Çanakka- le Cumhuriyet Başsav cısı Ahmet Kara> iğit tarat'ından basjatılan. ancak öııcekı gün ke- silen görüşmeler. dün tekrar başladı. Gö- rüsmelere. evlemcı tutuklu \e lıükünılüle- rın temsilcıleriv le Başsav cının >anı sıra İs- tanbul'dan gelen İnsan Haklan Derneği (İHD) a\ ııkatlan da katılıvor. Koııva E Tipi Kapalı Cezaev inde. çesıt- li sol örgütlerle ilgili davalardan tutuklu 400 kı^i açlık gre\i ba^lattı. Konva Cum- hurivet Sa\cılığı \etkılilcrindcn aldığı bıl- gı\e göre. E Tipi Kapalı Cezı\e\ ı'ndekı 450 kı.şiden 50"sı e\lemlere katılmışor. Ka\se- rı Cumhuri\et Başsa\ciM Rana \ ılnıaz da. Ka\seri Kapalı Cezae\ i'nde. bölücü örgüt da\asından tutuklu 4 kışinın. "Di_\arbakır Cezae\i'ndekiola\ları protesto" amacıvla. 27 Evlül'de 3 günlük olarak ba^lattıklan açlık grevinı. 30 eylüldcn ıtibaren. süresı- ze çe\ırdıklerini bolırttı. \e\sehır E Tıpı Kapalı cezae\ınde. Dı- varbakır cezae\indekı olayları \e Adalet Bakanlığı'nın son genelgeMiıi protesto et- metanıacı\lasi\asi tutuklu \ehükiinılü 93 kışı bir haftaiık açlık grevıne başlarken PKK da\asından tutuklu \o hükümlü 7 ki- şi süresiz açlık gre\ ine basladı. İstanbul Haber Sen isimizin haberine gö- re Çanakkale E Tipi Cezae\ i'ndekı tutuk- lu ve hükümlülerin başlattığı direnişe Üm- ranı\e ve Bayrampa^a Cezae\i de destek verivor. Sayım vermenıe evlemi yapan tu- tuklu \e hükümlülereşlemi cezaev lerinde gerginlik sona erinceye kadar sürdürecek- lerını belırttiler. GebzeCezae\ i'nde isedün av ukatların cezaev ıne girmesıne izin veril- mediği bildirildi. Bir grup a\ukat. cezaev - lerinde süren gerginlik nedenivle görüs- mek amacıyla gittikleri Gebze Cezaev i'nde içerı alınmadıklarını belirttıler. Cezaev i müdürü ve savcısı ile de görüs;emedikleri- nı sövleyen avukatlar. bu durumıın endişe verıcı oldıığunu. içeriğinınneolduğunuhe- nüz tam anlamıyla bilmediklen genelgey- le "şeriat" anlav ışının gctırilmek istendiği- nı sav Lindular ÖDP yöneticileri yargılanıyor• ÖDP Genel Başkanı Ut'uk Uras, suça karıştıklan iddiası bulunan güvenlik göre\ lilerinin yargılanması gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuri- \et Bürosu)-Özgürlük ve bavanışma Partısi (ÖDP) Genel Ba-kanı UfukL'ras. özel tım mensuplarıııın suç örgütlerı ile i^birlığı yaptıkları haberlerını a- nımsatarak. Iıaklarında su- ça karıştıklan ıddiasi bulu- nan güvenlik görevlileri- nin vargı önüneçıkanlma- sı gerekiığını vurguladı. Mıvımladıkları birbıldi- ride "gü\enlik kuv\etleri- nitahkir\etez>if"ettıkle- rı gerekçesi^le haklarında. 1 ) ıldan 6 \ ıla kadar hapis cezası ıstemivle dava açı- lan ÖDP Mer'kez Yönetim Kurulu üyelerinin yargı- lantnalarına dün Ankara 2. Gü\enlik kuv^etlerini "tahkir-te/vi!"" ettikleri gerekçesi\le haklarında dava açılaıı ÖDP \öneticileri hâkinı karşısına çıkarıldı. ı \ \) Ağır Ccza Mahkeınesi'nde baş- landı. Duruşmada kimlik tespit- lerinin ardından savunmasını \a- pan Uras. siyasi partilerin ülkede \a>ananlan programlan çerçeve- sinde elestirtne hakkına sahip ol- duklarını kavderti. Miksekova'da ortaya çıkarılan "korucu-itirafçı-özel tim" çetesi- nııı. bıldıridekı ele^tirilerin haklı- lığıııı ortava kovduğunu vurgula- van Ufuk L'ras. H Eğer bi/Türki- \e"deki gertjekleri görmezden gel- scvdik. kasıttan söz edilebilirdi" dedı. Uras. iddianamede "İktida- ra talip olan bir partinin bu şekil- de bir devlet kurumunu ele^tirdi- ği görülmemiştir" ıfadesinin kul- lanılmasının. partisini küçiik dü- sürmeye yönelik bir düsünce ol- duğunu vurgulayarak. sav cının değerlendirmesini siyasi olarak nıteledi. Adalet Bakanı Şe%ket Ka- zan'ın. Diyarbakır Cezaevinde 10 kisjnin öldürülmesiyle sonuç- lanan olaylarda özel tim mensup- larının kullanıldığı açıklamasina atıfta bulunan L : ra^. devlette ör- gütlendığını savunduğu "karan- lıkgüçlerin" vargı önüne çıkarıl- ması gerektiğini vurguladı. Uras. gazetecilere \aptığı açık- lamada da dev letin olağanüstü hal bölgesinde) aşananlara ili^kin gö- rüş bildirenlere karşı vıldırma ve baskı politıkası ızlediğini belırte- rek şiınları sövledi: "ODP de bu vıldırma harekâ- tından nasibini alıvıır. Özel tinıe >önelik ihbar savılnıası gercken 'köv vakan. ınsan kukıöından ko- leksıvon yapan. vol kesen özel tim nıensupian " ifadesi nedeni\ le \ ar- gılanıvoruz. Halbuki esas vargı- İanması gerekenlen ihbara konu olan kişikrdir. Son hafta tçinde Hakkâri-\ ükst'ko\a'da ortava çt- kanlan, içinde tim amiri ve polis- lerin. koruculann. itirafçıhırın bu- lunduğu çete bir kez daha bizim haklılığımı/ı orta>a ko\uvor.~ Hakkı ve hukııku savunanların karsı tepkının "devlete \e askere hakaret etme\ in"v a da ~gü\enlik şevkini kırnıavın" şeklinde gelıstiğını belırten Uras, " Bu kadar antidemokratik tutunt olanıa/. KIİK'ttevasanan rv/aletle- ri eleştirnıek. gerçekleri açıkla- mak. M>I bir siyasi partinin ve top- lumda avdınlık bir gelecek için mücadele edenlerin ilk vapması gerekendir" dıve konııştu. Duı ıışmada sav unmaları alıııan dığersanıklarda Uras'ın göriışle- rıne katıldıklannı belirtti. Mahkeme Baskanı Nuri ^ıl- maz. gelmeyen sanıklann dınlen- mesi için durusiııavı erteledı. MECLİSTE DUA YERİNE KONSERİ ELEŞTİRMİŞTİ Çiçek'e partisinden de tepki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- AN A.P'ın muhatazakâr kanadında yer alan \e RP"\e vakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in. TBMM'nin dııa verine Cumhurbaşkanlığı Sentonı Orkestrasrnın (CSO) verdığı konserlc açılmasına gösterdıği tepkıve ele>tiri yağdı ANAP Nİıığla Milletvekili Lale Avtaman. disiplin kurulunu göıeve çağırırkeıı "Kendi partimden birisinin bunu vapmasından utanç duvdum" dedi. CSÖ Sevenler Derneği kuruculanndan. DSP Ankara Milletvekili L'luçGürkan da Çiçek'e yönelik tepkisini "Meclistapınak değildir" sözleriv le dile getirdi. ANAP Avdııı Milletvekili Vüksel Valova. "Geçecekse bu\ ursun RP"\e geçsin" dedi Istifa etmeyeceğini bildıren Çiçek ise kendisıni "Milletin meclisini açıvorsunuz. Antaha'da turistik otel değiP sözleri) le sav undu. Çiçek'in önceki gün TBMM kürsüsünde yaptığı. "Dualarla açılan Meclis'ten sonra. senfoni orkestrasıvla açılan Meclis'in çatısı altında olmak bana ıstırap \eri>or" sözlerıne muhalefetın vanı sıra kendi partisinden de tepki vaSdı TBMM Ba^kanı Mustafa Kalemli'nin özel olarak hazırlattığı bir mektubu pazartesi giinü Çiçek'e göndereceği öğrenildi. ANAP vöııetimi ile disiplin kurulunu Çiçek hakkında işlem vapnıaya çağıran Lale Avtaman. "Bu >apılmazsa ANAP kendi ilkelerivle tersdüşer" dedı. A\iaman. "Meclis. CSO jerine ne>le açılacaktı ki? Benim partimden birisinin bunu vapmasından utanç duvdum" diye konustu. Yüksel Yalova da. Çıçekın RP've geçeceği vönündeki sav ları anımsatarak "Çiçek RP'ye geçecekse buv ursun geçsin" dedi. RP Lİ YÜLEK: NAZIM HİKMET DE Ml R\LİFTİ Müslüman Kardeşlersavunması ANKARA (CumhurİM't Bürosu)- Ret'ah Partı'si (RPı. Mısır'ın terör örgütü Müslüman Kardesler'c ılgınç bir savunıııa getırerek. bu örgütün PKK gıbı silahlı bıı örüüt olmadıûıııı öııe sürdü RPAdana Milletvekili Ertan Nülek'ın. Nâ/ım Hikmet ile Mısır'ın terörist örgüt ılan ertıği Müslüman —^———— Kardesler arasında bağ kurması dıkkat çekti. >'ülek. Nâzını Hıknıct'in dönemin rejimiııe karsı silahkı değil. fikri) lc mücadele verdiğiııi belirterek. "Ben Nâzım Hikmet'e \atan haini dnemem" dedi. Yülek'e göre. Müslüman Kardeşler örgütü de. PKK'nin tersine silahlı bir grup değil ve rejıme karsı t'ikrı mücadele veri)or. \ülek bu vöndeki görüşlerini önceki uün ıki Alnıanya'nın birleşmesi vıldönümü nedenıvle Almanva'nın Ankara"dakı Büvükelçılıği'nde düzenlenen koktevldc dile ııetirdi. Yülek. Bajjbakan Necmettin Erbakan'ın Mısır zivaretınin bu ülkenın basbakanı tarat'ından geciktirilmesi ve Kahire'de karşılama töreııi Mrasinda Türk bav rağıııın göndere çekilmenıesıne ilışkııı gazeteeilenn sorularıııı vanıtladı. Muhalit basının o!a\ı abartttğını savunan Yülek. Erbakan'ın Mısir C umhurba^kanı Hüsnü Mübarek ın Türkivevi zivaretı sıraMiıda. Kahire ile arasında arabuluculuk vapnıavı öııerdiği Müslüman Kardeşler konusunda da ilginç saptamalarda bulundu. Yülek. Müslüman Kardeşler'ın ılımlı kanadının Mısır Parlamentosu'nda temsil edildiğini de belirtti. Yülek'ın sav unduğu Müslüman Kardeşler örgütü. bünyesı içinde pek çok şenatçı grubu banndınrken. bazı terörist gruplar bu örgütün van kuruluşlan olarak orta\a çıktı. SIFIR NOKTAS11 ORAL ÇALIŞLAR Son iki askeri darbeyi ilikle- rinde yaşamış bir insan olarak, darbeye ilişkin tartışmalan şaş- kınlıkla izliyorum. Uygulamala- rını onaylamadığım, seçilmiş bir Parlamento ve Meclis'te ço- ğunluğun desteğini sağlamış bir hükümet var ve Türkiye'de as- keri darbe konuşuluyor. Demokratik bir ülkede askeri darbelerden söz edilemez. Eğer bu yolda bazı niyetler ortaya çı- karsa, hemen bunun üzerine gi- dilir ve darbe nıyetlileri sapta- narak yargı önünde hesap so- rulur. Anayasal düzeni zorla de- ğiştirmeye kalkışanlara uygula- nan ceza. darbe niyetlilerine de uygulanır. Gelin görün ki. Parlamen- to'da yer alan partilerin liderle- ri. bu tür tartışmaların içine bü- yük bir pişkinlikle giriyorlar. Bu tür niyetleri olanlardan hesap sorulması akıllarının ucundan bile geçmiyor. Hatta eski dar- becilerle kol kola girmekten de geri durmuyorlar. REFAHYOL hükümeti, Türki- ye için büyuk bir şanssızhk. Ola- ğanüstu sıkıntıiarla yüz yüze olan bu ülkede. yaraları kaşı- maktan başka bir işe yaramadı- Laikliği Darbecilere Emanet Etmek... ğı da kısa sürede anlaşıldı. Tür- kiye'nin sorunu yalnızca bu hü- kümet mi? Türkiye, REFAHYOL hükümetinden kurtulursa. dar- be tartışmalarını bıyık altından gülerek izleyen ve buradan si- yasi çıkar elde edeceklerini sa- nan parti liderleri daha iyi çö- zümler mi üretirler? Alalım ANAP'ı ve Genel Baş- kanı Mesut Yilmaz'ı. Yılmaz. daha düne kadar RP ile hükü- met kurma çahşmaları yapma- dı mı? Mesut Yılmaz. şu anda- ki hükümetten daha demokra- tik bir anlayışa mı sahip? ANA- YOL hükümetinin başında iken. DYP Genel Başkanı'nı köşeye sıkıştırmanın keyiiyle REFAH- YOL hükümetinin yolunu açan o değil miydi? Köşeye sıkışan Tansu Çiller'in, "Gel, başka bi- risinin liderliğinde hükümet ku- ralım" önerisini reddederken böylebir nükümetin kurulacağı- nı hesaplamıyor muydu? Siyasi partilerin hiçbirinde en küçük bir demokrasi terbtyesı ve alışkanlığı yok. Birbirlerinı alt edebilmek için en tehlikeli yol- lara başvurmaktan çekınmiyor- lar. Şu andakı iktidara ve daha öncekilere de. demokrasi ve öz- gürlüklere verdikleri zarar nede- niyle bir itirazları olduğunu söy- leyebilirler mi? Bu _ siyasilerin, Mehmet Ağar. Ünal Erkan Doğan Gü- reş ve Cavit Çağlar gibi, Tür- kiye'nin son 10 yılına icraatıyla damgasını vurmuş malum isim- lerle, hükümeti yıkmaya çahş- maları. ne yapacaklarının da işaretlerini veriyor. Sanınm Mehmet Ağar'la laikliği koruya- caklannı. Ünal Erkan ve Doğan Güreş'le demokrasiyi. Cavit Çağlar'la dürüst ve temız yöne- timi kurabileceklerini düşünü- yorlar. Mehmet Ağar. polis müdürlü- ğünden en kritik bakanlıkların başına geldi. Onun polis şefliği dönemi, Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin, adam kaçtrmala- rın, yargısız ınfazların rekora doğru ulaştığı dönemler olarak tarihe geçtı. Adalet Bakanlı- ğı'ndaki uygulamaları cezaev- lerini kanştırdı. içişleri Bakanlığı dönemi ıse mafya hesaplaşma- ları ve mafyaya karışmış polis şeflerı dönemi özelliğiyle ön pla- na çıkıyor. Böyle giderse Ağar. yeni ku- rulacak hükümete başbakan bı- le olabilir. Askeri darbeyi içine sindirmiş siyasilerin kuracağı hükümete Mehmet Ağaryakışır. Türkiye'yi kan gölüne çeviren şiddet yanlısı tercihler. siyasi is- lamı kitleselleştirdı. Baskıdan. vurgun ve yağmadan yılan kit- leler. solun bastırıldığı ortamda siyasi Islama sığındılar. Şimdi ıse yıne eskı yöntemlerie, baskı ve korkutma ile siyasi islamın önüne geçıleceğı öne sürülüyor. Darbe planlarıyla karşımıza di- kilıyorlar. Sıyasilerde bu planlar- dan medet umuyor. Biz bu filmi çok seyrettik. 12 Mart 1971 darbecileri. dını ge- riciliğe karşı olduklannı söyle- yerek ve reformlar yapacakları- nı iddia ederek işbaşına gelmiş- lerdi. Solun üzerine yürudüler. anayasayı gericileştırdiler. De- niz Gezmiş'leri astılar. Islamcı akımlann önünü açtılar. 12 Eylül 1980 cuntacılan, Er- bakan ve arkadaşlarının Konya mitıngıni bahane ettiler. Sonun- da yine solu ezdiler. halkın ör- gütlenme ve ıfade özgürlüğü- nün önüne dikildiler. Anlı şanlı 1982 Anayasasfnı dayattılar. Askeri darbeden medet u- man siyasılerin. cuntacı Kenan Evren'e gösterdıkleri itibar. on- ların ne yapmak istediklerinin de güzel bir örneği. Halkı ezerek, dini gericilıği geriletmek müm- kün değü. 1982 Anayasa- sı'ndan kurtulmayı birtürlu akıl- larına getırmeyen, ülke içı so- runları "asken çözüm "leıe ema- net eden sıyasiler. laikliği falan koruyamazlar. Çünkü onlarda demokratlığın zerresi yok. Mehmet Ağar'a. Unal Erkan'a bel bağlayarak siyasi islamı ön- leyecekleri havasını yaratanlar. tam bir aldatmaca içindeler. Hepsi demokrasi sınavından çakmış bu siyasilerin laikliği fa- lan koruyacağına inananların vay haline. Diğer müdahalelerin sonuç- ları ortada. Böyle giderse aske- ri darbelerın mağduru rolüyle. siyasi islam daha fazla prım ya- pacak. CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHEUMOĞLL Sevinç ve Keder "Her şey şıirdir sevinç ve keder" dizesinin yer al- dığı ve belki de bu dizede özetlenebilecek şiirimi ön- ceki gün istanbul AKM Büyük Salonu'nda bini aş- kın izleyicı önünde okurken, o anda kendi hayatı- mın trajik bir gerçeğini dile getirdiğimi bilemezdim. Gerçi programdan bırkaç dakika önce sahne geri- sinde bir görevlınin elıme tutuşturduğu bir pusula- da babamın rahatsızlanarak Göğüs Cerrahisi Has- tanesi Yoğun Bakım Servısi'ne kaldırıldığı, orada beklenmekte olduğum yazılıydı... Fakat babam son birkaç yılda (birı yıne bu serviste olmak üzere) bir- kaç kez tedavı görmüştü. Pusuladaki mesajı tele- fonla yazdıran kardeşim, başkaca yakınlarımız ya- nındaydı. Hastanede acılen bulunmamı gerektire- cek bir durum olmasa gerekti... Salonu, balkonları dolduran izleyiciler. dinletinin başlaması için alkış- larla tempo tutmaktalardı... Böylece sahneye çık- tık. Yaklaşık bir buçuk saat süren dinleti sonrasıa- da da çok fazla acele ettığımi söyleyemem... Bir- kaç kıtap imzaladıktan, arkadaşlarla ve kutlamaya gelen ızleyicılerle bir süre sohbetten sonra Kadıköy Göğüs Cerrahisi Hastanesı'ne gittiğimde. babamı görebıleceğımı, ona dokunabıleceğimi. hatta belki konuşabileceğımizı, bırkaç gün sonra da daha ön- celerde olduğu gibi. onu hastaneden çıkararak evi- negötürebıleceğımızıumuyordum...Oyleolmadı... Babam hastaneye yetıştirildiğınde kalbi beş-on da- kıka önce durmuş, yoğun bakım servisindeki genç uzmanlann çabalanyla yeniden çalıştırılmış, fakat beynınışlevlerıyerinegelmemiştı... Yapaysolunum aygıtıyla nefes alıyordu... Kendisini görmemiz ola- naksız ve zaten anlamsızdı da... Onu ancak ertesi gece, kalbi bir kere daha ve bu kez sonsuzca dur- duktan bırkaç dakika sonra görebilecektim... Du- daklarımı dokundurduğum alnı sıcaklığını henüz koruyordu... (Kardeşim. mesajının program sonra- sında verılmesinı görevliden rica ettiğini bana son- radan söyledi.) • • • Bir babayı ne ölçüde tanıyabilir, onu ne ölçüde an- latabılirız? Yanıtlanması kolay olmayan bir soru... Benim çocukluk anılarım. olduğu kadarıyla, dahâ çok annemle ilgilıdır. Baba eve akşamları gelen, bi- raz yabancı. biraz düş gibi biriydi... Ergenlik yılları- mın babası, hayranlık duyulan. çekinilen, bazen de rakip gibi hissedilen yakışıklı, güçlü bir adamdı... Li- se yıllarımda o. kışiliğimi kanıtlamak duygusuyla kafa tuttuğum, ısyan ettiğim, fakat bana hep sabır- la karşıhk veren; sevmek, acımak, karşı koymak ya da sığınmak duyguları arasında bocaladığım bir in- sandı... Universitelı yıllarımda fikir tartışmalarımız başlamıştı. Fakat bu, aramızda dostluk, arkadaşlık diyebileceğim bir yakınlaşmanın da başladığı dö- nemdir... Onu arttk. sadece babam olarak değil, toplumla. başka insanlarla ilişkilerınde, bağımsız, nesnel insan kışiliğiyle de görebıliyordum... Namus- lu bir bürokrat, duygulu. onurtu. mert bir insandı... Onun altmışlı. benim otuzlu yıllarımda babam. yaş- lanmakta olan, kendısi için kaygı duyduğum, üzül- düğüm bir yakınımdı. Annemizle kişilikleri sanki öz- deşleşmiş, başlıca kaygıları evlatlarının mutluluğu olan tek bir kışı olmuşlardı... Fakat onunla gerçek- ten dostluğumuz daha da sonralarda, en yoğun bi- çimiylede şu son bırkaç yıldadır... ..».„,,..»( • • • ' '" ' Bir baba ne ölçüde tanınabilir. ne ölçüde anlatı- labilir? Hele bu. duygulu. iç dünyası derin bir insan- sa? Babanın karşılıksız. saf sevgisiyle evladın bu sevgiyi olağan saymaya yatkın şımarıklığı bir duy- gu bırlikteliğıne nasıl dönüşür? Acıtan, çetin soru- lar... Onun sınırsız baba sevgisini daha çok duyum- sayışımın, bu seviye daha çok gereksinim duyuşu- mun, benim de ona evlat ilgısi ve segisini gittikçe daha yoğun duyup gösterebilışimin bunca gecik- mesi ve yaşlı babayla artık orta yaşların sınırına gel- miş oğul arasındaki bu dostluğun apansız bir ölüm- le sona ermesı ne kadar avuntusuz, keder verici... • • • Iğdırlı bir Azeri ailenin, dava vekili Yusuf Bey'le Zehra Hanım'ın oğlu olan babam, bütün ailesini Kurtuluş Savaşı öncesinde bu sınır bölgesindeki katliamlarda yıtirmiş... Yine de onun ağzından hiç- bir zaman hiçbir ırka. hiçbir ulusa karşı kötü bir söz duymadık... İlk öğrenımini Kâzım Karabekir'in Er- zurum'da açtığı öksüzler yurdunda görmüş... An- kara ZiraatFakültesi'nin ilk mezunlarından... Bütün bunları. üniversiteöğrenciliği döneminde Atatürk'le birkaç karşılaşmasını TRT 2'nin "Cumhuriyete Ka- nat Gerenler" dızısınde anlattı... O önce, cumhuri- yetin kanat gerdığı kımsesiz kalmış bir çocuk, son- ra gerçekten cumhuriyete kanat gerenler arasında yer alan bir aydındı... Çeşitli ıllerdeki tarım müdür- lükleri sırasmda özverili çalışmalanna, başarılarına herkes tanıktır... Şiirde benim ilk öğretmenim, aynı zamanda da son günlerine kadar. kendini birazcık iyi hissettiği her an ürün vermekten geri kalmayan, utangaç. fakat şaşılacak kadar verimli, tutkulu bir amatör ressamdı... Seksen yaşını biraz geçmişti. Kuşağının birçok aydını gibi, yakışıklı, onurlu, kibar ve ülkesinin bugünkü durumlarına derinden üzül: mekteolan bir insandı... "Cumhuriyet" gazetesinin ve ben yazmaya başladıktan sonra da bu köşede- ki "Cumartesı Yazılan"run. artık büyülteç kullana- rak da olsa sadık. dikkath bir okuruydu... AKM'de- kı gecenin bitiminde. bini aşkın izleyici beni ve ar- kadaşlarımı ayakta alkışlarken, babamı sonsuzca yitirmiş olduğumu bilemezdim... O gün kendini iyi hissetmediği halde "çocuğun". yani benim dinleti- me gelmekte ısrar etmiş, yola çıkmak üzere karde- şimin arabasma bindikten birkaç saniye sonra kal- bi durmuştu. Babamız bize tek bir taşınmaz mülk, tek kuruş bırakmaksızın. sadece onurlu bir ad ve paha biçılmez duygu zengınlıkleri bırakarak bu dün- yadan göçüp gıttı... Onu. yirmi yıl önce uğurladığı- mız sevgılı annemızin yanıbaşına yerleştirdik... O gece AKM'deki alkışların bana ait olanları bence bg iki sevgilı ınsanaydı. inanarak ve içtenlikle söylüyo-- rum: Onlar sahip oldukları erdemler ve yetenekler- le. bu alkışlara benden kat kat fazlasıyla layıktılar..: Bölücülükle suçlanıyorlardı İHD'lÜer aklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Dernek bültenin- de vavımlaııan "Çözüm Banşta" başlıklı vazıda "bölücülükpropagandasr vaptıklan savıvla vargıla- nan İnsan Haklan Derneği (İHDl \öneticileri beraat ettı. Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görülen damnm dünkü duruşmasına. tııtuk- siı/ olarak vargılanan sa- nıklardan İHD Genel Bay kanı Akın Birdal ile dernek vöneticılerı Nihat Bulut, Erol Anar. Selahattin Es- mer v e sanık av ııkatlan ka- tıldı. Duruşmada son sözle- ri sorulan sanıklar. banş güııü nedenivle va)imla- dıkları bildirinin bölücülük amaci) la kaleme alınmadı- ğını. amaçlarının banş \e kardeşlığe katkı sağlamak olduğunu kavdertiler. Ankara 2'No'lu DGM Bnşkanı TurgutOkvay". da- va konusu bıldıride suç un- surlarının oluşmadığı ge- rekçesiyle. sanıklann bera- atine karar verildiğini belirtti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle