09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cörkemli kutlama Jetlerimiz îstanbul semalannda Haber Merkezi - Cumhuriyetin kuruluşunun 73. yıl kutlamalan çerçevesinde Istanbul'da Türk Hava Kuvvetleri uçakları gösteri uçuşu yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalan nedeniyle Bandırma'dan havalanan 4 adet N'P-5'A tipi uçak. Istanbul'da aösteri uçuşu yaptı. Bandırma- Jstanbul arasını 7 dakikada alan uçaklar, dünkü uçuşlarında gösterinin yanı sıra özellikle bugün saat 12.30-13.00 arasında yapılacak uçuş için pist belirlediler. Cumhuriyet Bayramı kutlamalan çerçevesinde bugün yapılacak gösteri uçuşuna ise Türk Hava Kuvvetleri'nin aynı tip 7 uçağı katılacak. Kutlamalar kapsamında bugün Istanbul'da gerçekleştirilecek etkinükler şunlar: Saat 13.30'da îstanbul K-adın Kunıluşlan Birliği, Atatürk Külrür Merkezi 'nde "Cumhuriyet Erdemdir" adı altında açıkoturum. dinleti ve gösterilerden oluşan bir etkinlik düzenleyecek. Açıkoturuma yazanmız İlhan Selçuk'un yanı sıra Meriç V'elidedeoğlu. Necla Arat, Nazan Moroğlu katılacak. Etkinlikte. Esin Afşarda bir dinleti sunacak. TOBAV üyeleri. saat !0.30'da Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanıp. Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koyacaklar. Bayram nedeniyle bugün saat 13.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde yapılacak törene îstanbul Valisi Rıdvan Yenişen. l. Ordu K.omutanı Org.Hüseyin Kıvnkoğlu, Büyükijehir Belediye Başkanı Recep Ta>yip Erdoğan katılacak. Saat 21 ÖO'de Kadıköy Belediyesi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde Cumhuriyet Balosu düzenleyecek. 11 -14 yaş grubundaki çocukların Cumhuriyet Bayramı ile ilgili çalışmalan. Kadıköv As Sinemalan Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlayacak. Maltepe Belediyesi. Cumhuriyet'in 73. yılını sahilde düzenlenecek bir şölenle kutluyor. Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre. bugün saat 13.00*te başlayacak olan şölende. çeşitli etkinükler yer alacak. Atatürk 28 Ekim 1923'te arkadaşlanna, 'Yarm Cumhuriyeti ilan ediyoruz' müjdesini verdi Cıımhuriyete bir gün kalaANKARA (AA) - Tarih: 28 Ekim !923... Yer: Çankaya Köş- kü... İsmet Paşa. Halit Paşa, Kema- lettin Sami. Vfilli Sa\ unma Baka- nı Kâzım Paşa. Fethi Bey, Rize Milletvekili FuatBey. Ary'on Mil- letvekilı Ruşen Eşref Bey, Musta- fa Kemal'in ak^am yemeğinde bir arada. Mustafa Kemal. yıllardır tasarladığı büyük projesini açıklı- yor: "Arkadaşlar. yarın cumhuri- yetiilanedeceğiz." Yemektekilerin heyecanla kar- şıladıklan bu haberden sonra. he- men yapılacak i^ler için kısa bir program düzenlendi vegörevlen- dirme yapıldı. Konuklann ayrılmasından son- ra. Mustafa Kemal. büyük Türki- ye için hedefledigi yönetim biçi- minin uygulamaya konulmast için en yakın arkadaşı îsmet Paşa'yla geç saatlere kadar çalıştı \ e hazır- ladıkları tasanda. bugün "değişti- rilmesi dahi teklif edilemeyecek" şekilde jnayasaya giren modern • Mustafa Kemal, büyük Türkiye için hedefledigi yönetim biçiminin uygulamaya konulması için en yakın arkadaşı İsmet Paşa'yla geç saatlere kadar çalıştı ve hazırladıkları tasarıyla Türkiye'rın temel taşlarını bir bir yerlerine koydu: "Türkiye devletinin hükümet biçimi cumhuriyet olacaktı... Türk devleti. Büyük Millet Meclisi'nce vönetilecekti..." Türkiye'nin temel taşlarını bir bir yerlerine koydu: "Türkiye devk> tinin hükümet biçimi cumhuriyet olacaktı... Türk devleti. Büyük Millet Meclisi'nce yönetilecektL. Türkiye Cumhurbaşkanı. dcvlc- tin başkanı olacaktı... Meclis. yü- rütme> i bakanlar aracılığıy la sağ- layacakfı..." 'Yaşasın cumhuriyet...' Mustafa Kemal. ertesi gün ye- ni Bakanlar Kurulu'nun seçimi için toplanan Halk Partisi grubun- da. bir saatlik izin istedi ve odası- na çagırdığı arkadaşlanna hazırla- dıkları yasa tasarısını gösterdi. Parti genel kurulunun öğleden sonraki toplantısındaokutturulan Mustafa Kemal'in tasansı tartış- malarla karşılanınca parti toplan- tısına son verildi ve Meclis toplan- tısına ueçildi. Başkuınekili İ>met Paşa'nın önerısi üzcrinc Mustafa Kemal'in hazırladığı aıuyasanın deği.ştirilmesi ile ilgili ta^an ı\e- dılikle görüşüldü. Soııunda > j>a. saat 20.30'da birçok milletvekili- niıı. "Yaşasın cumhurijet»."1 ıııda- ları ara.Mndakabul edildi. Bundan 15 dakika sonra cumhurbaşkanı seçimi yapıldı vekatılan 158 üye- nin tümünün oylarıyla Mu>tafa Kemal. Türkiye'nin ilk cumhur- başkanı oldu. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. seçimin hemen arkasından bir konuşma yaparak teşekkür etti. Atatürk. konuşma- sında özetle şunlan kavderti: "Efendiler. asırlardan beri do- ğııda haksı/lığa ve zulnıe uğramış olan ınillciinıi/. lürk nıilleti. ger- çektc sovdaıı sahip hulunduğu Mİksck kabilin'tlerdcn \oksun /aııncdilriurdu. Son yıllarda milletinıi/in tlili olarak gösterdiği kabiliyet. istidat \e kavrauş. kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil \c ne kadarjjerçeği görnıekU'n u/ak.gö- rünüşealdananinsanlarolduğunu pek "üzel ispat etti. Millctimiz. kendisinde \aro\an \asıfları vede- ğeri. hükümt'tin >eni adıy la mede- nİM't dünvasına çok dalıa kolay- lıkla «österebilecektir. Türkiye Cunıhuri>eti, dün\a dc\ k'tleri ara- sında tuttuğu yere la\ ık olduğunu eserleri> le ispat edecektir. Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son dört >ıl içinde kazandığı zafer. bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir." Cumhurbaşkanı. bir gün sonra Türkiye Cumhuriyeti "nin ilk baş- bakanlığına Ibiiıet Inönü'yü atadı. Yeni Türkiye'nin yeni cumhu- riveti. gece yansından sonra yüz bir pare top atişiyla bütün ülkeye duyuruldu. Bundan sonra hedef. denıokrasınin kuruluşu \e çağdaş uygarlık kurumlannın oluşturul- masıydı... Sahanatın kaldırılmasıyla mo- narşik \e teokratik idare d'e tarihe karıştı. Hilafetin kaldınlnıasından sonra ise cumhuriyet tam anla- mı\la hayata geçiriîdi. fşte Türk milleti. 73 yıl önce Kurtuluş Savaşı destanını yaratan büyük kadronun hevecanla kur- duğu cumhuriyeti. bugün o günkü heyecan ve sevgiyle bagrına basıyor. "Saşasın cumhuriyet-" aissance'da iyetgecesi Cumhuriyetin 73. kuruluş yıldönüınü. Renaissance Polat îstanbul Hotcl'de düzenlenen görkemli bir baloyla kutlandı. Tüm geliri Atatürkçü Düşiince Derneği ve Mehmetçik Vakffna bağışlanan baloda. Cenıal Işıksel im/alı Atatürk fotoğraflannın gösterimi \ apıldı. Politika, sanat, iş \e metha dünvasının tanışmış isimlcrini bir ara>a getiren gecede a> nca, Ankara De\ let Tiyatrolan sanatçılan taralından C umhuriyet konulu tcatral kolaj sergilendi. Amaçlannın bu gece\i gelenekselleştirnıek olduğunu söyle>en otel yetkilileri ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün himavesinde gerçekleşen ve o de\irierin sosval yaşamına adeta damgasını \ uran ilk Cumhuriyet balolannı yaşatmak istiyoruz" diyc konuştular. (Fotoğraf: KA.AN SAGANAK) AYDINLANMA EMRE KOxNGAR İktidar Onaylıyor mu, Muhalefet Uyuyor mu? Kültür konusundaki üçlememin ikincisi olan De- mokrasi ve Kültür kitabımda, paradoksal bir isim ko- yarak okuyucunun dikkatini çekmek istediğim "Altı Çağdaş Klasik Türk Yazarı Üzerıne" adlı makalem- de Yaşar Kemal i, Attilâ İlhan'ı, Sait Faik'i. Haldun Taner'i. Aziz Nesin'i ve Çetin Altan'ı incelemiştim. Yazımın altbaşlıkları, içeriği yansıtan bir biçimde şöyle düzenlenmişti: Yaşar Kemal ve Feodalitenin Çöküşü. Attilâ ilhan ve Kapitalizmin Yükselişi. Sait Faik ve Ezilmiş Insan ile Doğa Sevgisi. Haldun Taner ve Küçük Burjuvanın Eleştirisi. Aziz Nesin ve Evrensel Boyuttaki Türk Insanı. Çetin Altan ve Azgelişmiş Ülke Aydınının Trajedi- si. Sonuç. • • • Bu altı yazarın üçü ebediyete göçmüş; Sait Faik, Haldun Taner ve Aziz Nesin. Kalan üçü, Yaşar Kemal, Attilâ İlhan ve Çetin Al- tan ise çeşitli nedenlerle şu anda yargı önünde ya da yargılanıp hüküm giymiş. Yazımın girışinde şöyle demiştim: "Klasik çağdaşlar. Ya da çağdaş klasikler. Hem çağdaş olacaksınız. Hem de klasik. Doğrusu zor iş. Deyiş olarak da bir ölçüde terslikler içeriyor: Ses- sizliğin haykınşı ya da karanlığın ışıltısı gibi. Aslında bu izlenim aldatıcı. Çünkü çağdaş olmak da klasik olmak da aynı özelliklere sahip bulunmayı gerektiriyor. Insanoğlunu, birey ve toplum olarak, evrensel değerlenyle güzel bir biçimde verebilmek. En çağdaş alanın klasik ya da en klasik olanın çağ- daş nitelik kazanması da bundan değil mi? Bir ölçüde ulusal ile evrensel arasmdaki ilişki de burada yatmıyor mu? Ulusal özgünlüğün dorukları değil midir, bir kültür öğesini evrensel yapan ? Ya da ulusalı evrenselin zaman ve mekân dışılığı etkilemez m/?"(Remzi Kitabevi. 2. basım, 1991. ss. 101-108) • • • Demokrasi. mutlaka. ama mutlaka. birdisiplin re- jimidir ve bu disiplini "hukuk devleti" sağlar. Çünkü demokrasilerde temel hak ve özgürlükler hem özüne dokunulamayacak bir biçimde korunma- lı hem de vatandaşların bu temel hak ve özgürlükle- rini başkalarının temel hak ve özgürlüklerini zedele- yecek biçimde kullanması önlenmelidir. Işte bu zor dengeyi. ancak net bir hukuk devleti anlayışı, kesin bir yargı denetimi, özetle, sıkı bir de- mokrasi disiplini sağlar. Gerek sistemin genel fonksiyonu. yani iktidarların belirlenmesi ve denetlenmesi, gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması. bu demokrasi disiplininin hukuk düzeni içindeki tutarlı ve etkin iş- leyişine bağlıdır. Öyle gözüküyor ki, benim bütün varlığımla savun- duğum "demokratik hukuk devleti" kavramının işle- yişinde bazı teknik aksaklıklar var: Hırsızlıkları ayyu- ka çıkmış bazı insanlar ortada geziyor. Bu hırsızlık- larla ilgili paylaşım sorunlanna bağlı dnayetler işle- niyor ve bu arada masum insanlar da kaza kurşun- lan ile ölüyor. • Arkast 6. Sayfaıia, Dünya'da ve Tiırkiye'de PVC Doğrama Kalitesini Onaylayan Bu Belgelerin Tümü Birden... f TÛBKSTAMDAflOLMBENSTtTÛSU KALİTE UYOUMLUK BELCESİ Pvmtf Plasac Constmctim UaurialsCo Gebıe.Trtoyc fcl 1 Î I I H ! • ! • ! < » I I 1 I H J M l l 1 I I I I I T'l TV nfc^r^HKm a araıirt ı» *c An• • nr U»lMİ İHBSBCTP00 POCCS^ * OOO?C44 Mr Sa«>K<A«VRAn9 vMga Mjr d>ı rı 3O 35.O0C*.5.^* VERLEIHUNGSURKUNDE nMAS Ptoaik lnul »tbtmrirri A r^iıııı (7ı»w Tttuı» !•!•!• ff1ı>ıll Prûfyncben dcr Gûtegemeınachaft Kunststolf-Fensterprofıie im Oualııâtsvvmaik] (CuoststofTerzeugntsse e\ - &U.-GZ Tl&ı • Cnvfiv T S i v e TSEK: PIMAPEN, üikemızde pvc Pencere sistemlerinin kalite siandartiarının beJîrlenmesine öncülük eden ve sektöaın TSE Kafite Belgesi'ne sahip ilk markasdır. ISO 9 0 0 1 : "Tasanm, Geliştırme, Üretim, Tesis ve Servis'i içeren en Itapsamlı ISO Belgesine sahip PİAAAPEN, b« bdgeyi yurtdışından (SGS Yarsley ICS'in ile teAikinden başarıyla geçerek) almıstır. IFTî PİAMPEN'in tüm performans testleri Almanya'daki Rosenheim EnstiHsü'nce (IFT) /apılmakta ve uluslararası standarriara uygun kaÜtesi burada bir kez daha bdgelenmektedir. GOST>R: Rusya İnşaat Bakanlığı'nca verilen ve RAL: Alman PVC Pencere Profili ve Profil Hammad- sert ildim koşullan için beiirlenmiş SIÜIIJUIAJIU uygunlu- desi Üreticilerin oluşturduğu RAL tarafından verilen ğunu onaylayan bu belge sadece PİAAAPEN'de var. ve stondarliara uygunluğunu onaylayan bu belge yine PİMAPEN'de var. I PİMAPEN Türkiye'de PVC Pencere Sistemlerinin öncüsü, lideridir. Bugün tüm Türkiye PVC pencereyi PİMAPEN adıyla tanımış, benimsemiştir. "PİMAPEN bir ENKA kuruluşu olan PİMAŞ'ın ürünüdür." Tüm yenilikleri, öncülükleri PİMAŞ geliştirmiş, başkaları onu izlemiştir. PİMAPEN'in uluslararası kalitesini onaylayan belgeler bunun kanıtıdır. ® PİM/t! BOSENHEIM 6OST-R 9001 RAL Tüketici Danışma Hattt: 0800 211 41 55 PİM/IPEN PVC PENCERE SISTEMI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle