03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURtYET 28 EKİM 1996 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER Şah Mesud ve Raşid Dostum, Kâbil yolu üzerindeki en büyük engeli ortadan kaldırmaya kararlı Taleban'a büyük salckrı TURNIKE SEMIH GU1VV ER lolisle çaüştı I İSLAMABAD(AA)- akıstan'da koktendıncılenn un pariamento onunde apma\a çalışrıkJan âstende, rx»lısle çıkan ıtışmada 25 ktşının iralandığı bıldınldı olsuzluk >aprığı ;rekçesı>le Başbakan enazır Butto hukumetıne ırşı oturma eylemı ıpmaya çalı^an uhalefettekı tslamı emaat Partısı taraftarları, plısın engellemesıvle krşılaşınca taşlarla polıse sldırdı Goz >aşartıcı gaz \ cop kullanan polısle pstencıler arasında çıkan çtışmalarda çok :>a\ıda kışı yralandı l.lrak'ta işkence • KIZEYIRAK(\A)- lak K.urdıstan Demokratık Rrtısı(IKDP) ptşmergelen, Celal Talabanı lılerlığındekı Kurdıstan Yırtsev erler Bıriığı 'nı (} YB) korkunç ışkenceler yıpmakla »uçluyor JKDP ptşmergelen, yapılan bazı ıştence yontemknnı şoyle agklıyor "Talabanı guçlen, IKDP'lı esırlere korkunç ışience vapıvor En>a>gın ıştencelen ıse esırlere benzın ıçırmekn Esır aldıklan peşmergeve zorla benzın ıçınyorlar Sonra üzenne benzın dokup ateşlıvorlar Peşmerge panık veacı ıçınde çırpınırken bolca ıçınlen benzının de ale\ almasıvlapatlayıp parçalanıyor " İran'da 2 hınsran parmakları kesildi • TAHRAN (\FP) - Iran da gıderek vayılan suç dalgasının onune geçmek amacıyla geçen temmuz a>ında uvgulamaya konulan yenı ceza vasası uyarınca ülkenın gunevbatısında yakalanan ıkı hırsızın parmaklan kesılerek cezalandınldığı bıldınldı İran'da normaJde yururluJae olan şenat \asalanna gore bır hırsızın parmakJannın kesılebılmesı ıçın o kışının, sabıkalı bır hırsız olmasının yanı sıra yoksul ve hastalardan çalmış olması gıbı 27 onkoşulun gerçekleşmış olması gerekıyor Dış Haberler Senisi - Afganıs- tan da vonetımı ele geçıren şenat- çı Taleban orgutune karşı mucade- lc eden de\ nk hukumet guçlen \e Ozbek General Raşid Dostum'a bağlı bırlıkler. ba^kent Kâbıl'e gı- den geçıde savaş uçaklan tanklar \e toplarla buyuk bır ortak saldın başlattılar \hmed Şah Mesud komutasın- dakı devnk hukumet guçlennın komutanlanndan Said 4kber. Kâ- bıTe 25 km mesafedekı Deh Sabz Geçıdı'ne yonelık saldırının dun sabah TSİ 02 30 da ba^latıldıgını • Devnk hükümet, Dostum'un tam desteğini sağladıktan sonra atağa kalktı. Taleban vargücüyle direnmeye çalışıyor. so> ledı Başkente gıden Yenı Yol uzennde yer alan geçıt, stratejık onem taşıvor Bolgedekj gorgu ta- nıkları. 27 eylul tanhınde Kâbıl'ı ele geçıren Taleban orgutune bag- Iı guçlenn, >oğun Me>>ud-Dostum saldınsına karşılık \ermekte zor- landıklannı bıldınyorlar Dev nk Dev let Ba^kanı Burha- nettin Rabbani'nın komutanı Ah- med Şah Mesud un karargâhından yapılan açıklamada. stratejık geçı- de geçen çarşamba günu de bır sal- dınduzenledıklen ancak Dostum guçlen ıle Mesud guçlen arasında- kı "koordinasvon bozukluğun- dan" dolay ı saldınnın basanlı ola- madığı belırtıldı Oncekı gun kıme bağlı olduğu bılınmeyen uçaklar tarafından ıkı kere bombalanan Kâbıl Havaala- nı'na, dun bır ha\a saldınsı daha duzenlendığı bıldmldı Gorgu ta- nıklan, bombardımanların ardın- dan havaalanındakı hasann çok fazla olduğunu ancak saldınlarda olen >a da yaralanan olmadıgını belırttıler Uçaklann General Dos- tum'a bağlı olduğu yonunde tah- mınler yapılırken Ozbek Gene- ral"ın SOZCUMJ General Muham- med Vusuf, bu uçaklann kendıle- nne aıt oldueunu valanlavarak Taleban'ın elindeki Deh Sabz geçidi şiddetJi patlamalaria sarsıhvor. Dev rik hukumet guçlen geçidi ele geçirmeyi henüz başaramadı. "Bu uçaklar. Afganistan Savunma Konseyi'ne aittir" dedı Atganıs- tan Savunma Kon»ev ı 27 e\lulta- nhınde Doçtum ve Mesud guçle- nnın yanı sıra Iran yanliM Şıı Hizb-i\ahdet\e surgundekı Zahır Şah taraftan Pir Sa\«d Ga> lani'nın Olusal İslamı Cephesı'nın katılı- mıyla oluşturulmuştu Dostum'a saldırdılar Bu arada. Ozbek General Rasıd Dostum'un denetımındekı kuzey bolgelenne bır geçıt olus.turan \e Taleban'ın >enı bır cephe açtığı Bağdıs kentı ıçın ıkı taraf arasında şıddetlı çatışma- lar yaşanıyor Şerıatçı or- gut. oncekı gun yaptıgı açıklamalarda Bağdıs'ı ele geçırdıgını ve Faryab bol- gesıne doğru ılerledığını bıldırmıştı Ozbek Gene- raFın sozcusu ıse dun Me- zar-ı Şerıt kentınden yaptı- ğı dçıklamada Dostum guçlennın Taleban'ı Bag- dısten puskurttuğunu bıl- dırdı Taleban'ın Bağdıs'ı ele geçırmesının Afganıs- tan ın kuzeyının denetımı- ne sahıp General Dostum ıçın cıddı bır tehdıt olu^tu- racağı belırtılıyor Raşid Dostuın'un sozcu- su General Muhammed \usut, Mezar-ı Şenf ken- tınde >aptığı açıklamada. Dostum guçlennın Şah Mesud komutasındakı as- kerlerle bırlıkte Taleban'a karşı savaştıklannı dogru- ladı Bu arada. uluslararası ınsanı yardım kuruluşu •Sa\e The Children" (Ço- cuklan ICurtann), Atganıs- tan'da serıatçı Taleban'ın denetımınde bulunan bol- gelerde kadınlara yonelık uygulamalardandolayı bu ulkeye yardım programını askıyaalabıleceğını bıldır- dı ABD'nin diyalog önerisi, bu ülkeyle çatışmaya hazırlanan Tahran'da kuşkuyla karşılandı Tahran kulaklaruıa inanamadıDış Haberler Servisi - fran la diyalog kurma onemı, Tahran tarafından kuşkuyla kar- şılandı ABD Djşışlen Bakanı Ro- bert PeUetreau. oncekı gun Bırle- şık <\rap Emırlıklen nde >aptığı açıklamada 'temel anlaşmazlık konulannı'goruşmek ıçın Iran'la resmı diyalog kurmaya hazır ol- duklannı bıldırmıştı AFP'nın Tahran kaynaklı habe- nne gore !ran Dı»ışlen Bakan Yar- dımcısı Mahmut Varzi, dun yap- tığı açıklamada Robert Pelletre- au'nun onensının "VVashing- ton'un İran'a karşı izlediği duş- manca politikanın golgesinde inandıncı olmadığunı" soy ledı Mahmut Varzı şovle devam et- - • İranlı yetkililer, VVashington'un diyalog önerisinin, düşmanca politikalanyla bağdaşmadığını belirterek bu ülkenin Körfez'e yaklaşımında revizyona gitmesini istediler. tı "Anierikalılar,egerKörfezger- çeklerini gormeye başlariarsa, dış politikalanndarc\izyon >apnıala- nnın şart olduğunu kabul eder- ler." 'Reddedilecek' Sertlık yanlısı Cumhun İslamı gazetesının dunku sayısında çıkan bır haberde de adının açıklanma- sını ıstemeyen bır İranlı yetkılı- nın, diyalog onensının Tahran ta- ratından reddedıleceğını soyledı- âı belırtıldı Cumhun İslamı"ye gore İranlı yetkılı şoyle dedı "NVashington, inanılırlığını yitirmiştir. İran'a karşı izlediği düşmanca politika ise uluslararası alanda destek bu- lamamışnr." Washıngton Tahran'dakı ABD Elçılığı'nın 1980'de İranlı oğren- cıler tarafından basılması ve ıçe- ndekılenn rehın alınması uzen- ne, Iran'la dıplomatık ılışkılennı kesmıştı Oğrencıler. ABDElçılı- ğı'nı, Washıngton'un şah repmı- nı desteklemesını protesto etmek amacıyla basmıştı Iran Dışışlen Bakanlığfna ya- kınlığıylabılınen İranNevvsgaze- tesınde yayımlanan bır yorumda ıse ABD Başkanı Bill Clinton'ın ıkıncı kez seçılmesı durumunda yonetımmdekı Iran karşıtlannı te- mızlemesı durumunda. ıkı ulke arasında bır y umuşama gorulebı- leceğı kavdedıldı Ekonomik ambargo ABD. Hazıran 1995 te iran'a karşı ekonomik ambargo uygula- rpaya başlarnıştı Cluiton vöneiı- mı, ayrtca Iran'ın perrol sanaynsı- ne 40 mılyon dolardan fazlayatı- nm yapan tum yabancı şırketlere karşı yaptınm uygulanacağını açıklamıştı VVashington'un bu karan muttefıklennın sert tepkıle- nne yol açmış. Avnıpa, ABD'ye karşı mısılleme tehdıdınde bulun- muştu Iran'ın ABD'nin diyalog onen- sıne resmı yanıtının bırkaç gun ıçerısinde venlmesı beklenıyor Diyalog onensını yapan ABD Dışışlen Bakan Yardımcısı Ro- bert PeUetreau. Amerıka'nın Iran la ılışkılennı duzeltmek ıçın goruşmeier yapmayı her zaman ıstedığını soyledı Lausanne ve MontreuxCumhunyet Bayramı yarın Havalar soğudu ve sertleştı Hayat durmadan pahalılaşıyor Benzıne yı- ne yuzde 7 zam geldı Kımsenın sesı çıkmıyor Ha- nı zam olmayacaktı'' Hanı yenı vergı konulmayacak- tı9 Uretıcıler ısyan halınde Onlar "En az yuzde 40 zam şarttır" dıye dırenıyorlar ATAŞ çalışmalarını durdurdu Bu arada konferanslar, semınerler, sıyası etkınlık- ler duzenlenıycr Olanları protesto etmek ıçın değıl. Geçmışı anlatmak, eskı devlet adamlarımızı anmak ve ovmek dış polıtıkadakı eskı başarılarımızla ovun- mekıçın Bunlardan bırçoğuna ben de çağnldım 29 ekımde, Akşehır'e davetlıyız Emeklı buyukelçı dos- tum Ecmel Barutçu ıle bırlıkte gıdecek, Atatürk donemının dış polıtıkasından, Turk-Yunan ılışkılenn- den ve Kıbrıs'tan soz edeceğız Sabah erken saat- te araba ıle yola çıkacağız Akşam Ankara'ya do- nup Ankara Palas'ta Cumhurıyet Balosu'na yetışe- ceğız Yaşımıza gore cesur bır program Allahcum- lemıze akıl versın Vakıfbank, Orta Doğu Teknık Unıversıtesı, Inonu* Vakfı ve UNESCO Mıllı Komısyonu 23-26 Ekım" 1996 tanhlerı arasında Ankara'da "Cumhunyet Haf- tası" tertıpledı Vakıfbank ın Kultur-Sanat ve Proto- kol Muduru Sayın Perihan Gursoy, organızasyo- nun başındaydı Vakıfbank Genel Muduru Fehmi Gültekin. buyuk bır konukseverlık sergıledı llk gun, "Kabulunun 70 Yılında Turk Medenı Kanunu" ele alınmış Ben toplantıya gıdemedım Bır arkadaşım anlattı Laıklık ve evlı kadının genç kızlık ısmını ko- casının adından once kullanabılmesı ıstegı on plan- da goruşulmuş Laıklığın odun vermeyen savunu- cusu yıne Yekta Güngör Özden olmuş Ankara ve Anadolu Unıversıîesı hukuk fakultelerı profesorle- rınden Ülker Gürkan ve Ahmet Mumcu da goruş- lennı açıklamışlar Sorular sorulmuş Her ıkı konu- da da farklı goruşler ve yorumlar ortaya çıkmış "* Ben ıkıncı gunku bırleşıme gıdebıldım Lausanne ve Montreux ıncelenecektı Haluk Bayülken baş- kanlık ed'vordu Bayülken, uzun yılların verdığı de- neyımı ıle babacan bır başkanlık yuruttu Konuşma- cılan haklı olarak ovdu Şakalar yaptı Beş dakıka-, da ıkı anısını anlatacağını belırttı ve 20 dakıkada sozlerını tamamlayabıldı Gençhğınde Parıs'te so- kakta yağmura tutulup bır bınanın kapısının gırış kısmına sığındığını, yanına yağmurdan kaçan bır Fransız postacının yaklaştığını ve Turk olduğunu anlayınca Atatürk'ten ve yenı ve çağdaş Turkıye Cumhunyetı nden buyuk bır bılgı ve hayranlıkla na- sıl soz ettığını hâlâ unutamadığını soyledı Montre- ux Sozleşmesı'nın muzakere edıldığı tanhte, Ça- nakkale'de okulda on-onbır yaşında bır çocuk ol- duğunu orada gorevlı asken komutanın akrabası bulunduğunu Boğaz'ın sularından 20 kılometre mesafedekı 3000 jandarma en ve bır topçu fırkası- nın gorev başında nasıl soğukkanlılıkla bekledıkle- nnı_tatlı tatlı hıkâye ettı Özden Toker, sakın ve guleryuzlu, hepımız gıbı ve hepımızden çok hayranı olduğu babası Ismet Inönü'nun Lausanne muzakerelen ıçındekı muca- delesını anlattı Sevres ıle Avrupa'dan atılmak ıste- nılen Turkıye'nın eşıt şartlarla Batı dunyasına nasıl alındığının ınanılmazoykusunu tatlı bır masal gıbı dı- le getırdı Inonu'nun dış polıtıkadakı başanlannda ıkı buyuk desteğı varmış Ataturk ve eşı Mevhıbe Ha- nım Mevhıbe Hanım, Inonu'den kendısını de La- usanne'a goturmesını ıstemış Ataturk uygun gor- muş Mevhıbe Hanım henuz 26 yaşındaymış istan- bul'dakı kapalı hayatından ılk defa dışarıya çıkıp Av- rupa'yı gormesının, buyuk yararlan olacağını du- şunmuş Lausanne'da ılk defa radyo dınlemış, zen- gın vıtnnlı mağazaları çıçeklı parkları gormuş Ba- tılı kadınlar gıbı gıyınmış ve Inonu'nun her boş za- manında yanında modern Turk kadınını temsıl et- mış Ozden Toker babasının zekâsına, hafızasına, alçakgonulluluğune, yanında çalışan arkadaşlanna olansevgısıne mucadeleazmıneveAtaturk'ebağ- lılığına olan hayranlığını bıze tevazu ıçınde, hafıf te- bessumunu muhafaza ederek tekrariadı • Arkası 6. Sayfada Yabancı ortaklı borsa şirketlerinin avantajı AIDS, !. la ç üreticisini ihya etti İ$ kurmak isteyenlere büyük fırsat Balansı turizm sektörüne kondu Paranızayön veren dergi TREISTD NİĞDE ÜNİV İLA.N T.C. ERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ünıveriitemız bırımlenne 2547 savılı Kanun \e Oğretım Lvelıgıne V ükseltılme ların ba^\ urdukları anabılım dallannı belırten dılekçelerıne ozgeçmi^lerını onay- ve Atama Yonecmelıfı'nın ılgılı maddelerıne gore oğretım elemanı alınacaktır lı oârenım belgesı suretını 2 adet fotoğrat 1 adet nufus cuzdan ^uretını varsa bı- Yardımcı doçentlık kadrosuna ba^vuracak adavların başvurdukian anabılım da- lımsel calı^ma ve vavınlarını ekleverek lı ıle vabancı dıllennı belırten dılekçelerıne kısa ozgeçmışlerını. ıkı adet fotoğrat Uan tarıhınden ıtıbaren \5 (Onbe^l gun ıçensmde Lmversrtemız Personel Da- doktora belgelennı bılımsel çalı^ma ve >a>ıekle\erek Araştırma gorev lısi ogreıım gorev ]IÜ Bınmı EĞİTİMF\KLLTESİ EĞİTİM BlLtMLERl BOLLML E2ıiımde Psıkoloıık Hızmtılcr ABD Sl\lFOGRET\IENLlCl BOLLMU llkogrenm Sınıt Ogretmcnlıgi \ B D (Egıtım Fel>etesı) llkogretım Smıt Ogretmenhğı ABD (Genel Oir Metot) SOSV ACBILIMLER FGlThlI BOLLML Co*rafva Eğıtımı ABD FEVEDEBhUF\kCLTESI BhOLOJt BOLLML Genel Bıvolojı ABD Genel Bıvoloıı ABD Zooloıı ABD Zooloıı ABD BATI DİLLERİ \ E EDEBh ATI BOLLML AlmjnDılı\eEdebıutı ABD A!manDılı\ıEdt.b!\atı ABD Fransız Dılı \e Edebıvatı ABD IngılızDılneEdtbıutı ABD IngılızDılı \e Edebı\3tı ABD TARİH BOLLML Ortaı,aa Tanhı ABD AKSVR^ IKTİSADt \ E İDARİ BIL. FAK. İŞLETME BOLLML Muhasebe Fınansman ABD Muha>cbe Fınanbman ABD Lretım > onetımı \e Pazarlama ABD Lretım \onenmı \e Pazarlama ABD V onetım \ e Orgamzasvon ABD \ onetım \ c 0r2anızaw on A B D Tıcareı Hukuku ABD Kooperanfcılık ABD Savı^al^ûntem]er A B D KAML \0NETİMİ BOLLMU Sıvaset veSosıal Bılıraler ABD Hukuk Bıhmlerı ABD HıAul Bılımlen ABD V onetın Bılımlen ABD Kentle>me vc Ce\ re Sorunları ABD Kentle^me ve Çeve Sorunları ABD İKTlSATBOLLMLi lktı>at Polmkası ABD Iktisat Polıtıkan A B D Il.ti43! Tanhı A B D İktısatTanhı A B D vavınların kapsayan 4 (Dort) nusha dos- ıresı Başkanlığı na şahsen muracaaı etmelen gerekmektedır Sınav tanhı ayrıca adaylara bıldınlecek olup posta ıle muracaat kabul edılmeve- v e okutman kadrolanna başv uracak aday- tektır l n\anı kadro \rd Doç Ars Gor Ogr Gor Arj Gor Arç Gor Arş Gor Ars Gor An> Gor >rd Do, Ar> Gor Arş Gor \rd Doç Ar> Gor >rd D<\ \rd Doç Ars Gor \rd Dot, Ar^ Gor >rd Dc\ Arş Gor Yrd Doç >rd Doç Ars Gor Yrd Dov Yrd Doç Ars Gor Yrd Doç Yrd Doç An> Gor Yrd Doç Arş Gor Yrd Doç Arş Gor 4 7 4 6 4 6 4 } 6 \ • " 4 4 4 " 4 6 4 6 } 4 ~ 4 4 6 4 > Adel ht o/ellık 1 1 1 1 *** ***** 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 Bırımı tnvaııı kadro Adet ht ozeüık Ikt GdısmeveLlu» İktıvaı ABD Yrd Do, 4 1 Ikt GehşmeveLlUb tktısat ABD Ars Gor 4 1 tktısat Teon>ı ABD Y rd Doç 4 1 IktısatTeomı ABD Ars Gör 7 j MĞDEİKTİSADIUİDARİBİL FAK. IkTtSAT BOLLML JkTivat Teon» ABD Y rd Doç 3 i tktısat Teonsı ABD Arş Gor 4 1 Iktbat TeoriM ABD Arş Gor 5 i tkfisat Polıtıkaü ABD Arş Gor f 1 k-AMLYONETtMlBOLUML kentleşme v e Çev re Sorunlan ABD Arş Gor 1 ' YonerımBılmılerıABD Ar> Gör 7 1 Hukuk Bılımlen ABD Arş Gor 7 1 İŞLETME BOLLML Yluhdsebe Fınaniman ABD Ars Gor 5 1 Tnaret Hukuku ABD Ar» Gor 6 1 Tıuret Hu^aku ABD Arş Gor " ı SiusalYontemler ABD Arş Gor 6 1 Savısanonttmler A B D Arş Gor " 1 MÎHENDtSLfK-NltVHRLlK FAklLTESI JEOLOJI VILHENDiSLfĞI BOLLML GenelJtdon ABD t Goı 4 1' \kSARAY MESLEKYtKSEKOKlLl Ogr Gor 2 1 Egıtım Fak Eiektnk Böl mezunu olmak 4 1 \etennerFak veva Gıda Muh Fak mezunu olmak (Ingılızce) Okutman 4 1 ORTAkO\ MESLEkYtKSEkOkLLl tşletme Ogr Gor 2 1 Matematık Ogr Gor 3 1 Ataturk Ilkelen ve Inkılap Tarıhı Okutman > 1 Ingılızce Okuıman " 1 BOR MESLEk Y l kSEKOKLLl Yrd Dov ı 1 NOL * Çamardı Meslek Y'uksekokulu nda gorev iendınleı.ektır ** Zıraat Fakultesi mezunu olmak ve genel bagcıhk derslennı vermek uzere Llukişla Meslek Y uk-.ekokulu nda gorev lendınlecektır *•* Zıraat Fakultesi mezunu olmak ve Genel ve Ortu Altı Sebzecılıgı der>lennı vermek uzere L lukışla Meslek Y uk^ekokulu nda gorev lendınlecektır •*** Zıraat Fakulte>ı mezunu olmak ve Bahve Bıtkılerı Zararlan ve Hastalıklan derslennı vermek uzere Llukışla Meslek \ uksekokulu nda gorev lejıdınleıeknr »,,,, Zıraat Fakultesı mezunu olmak \e Bah^e Bıtkılen Derım Sonrasi Ftzvolojısı derslenn' vermek uzere Ulukışla Meslek Y uksekokulu nda gorev lendınlecektır Basın 113375 HER PAZAR BAYINIZDEN ALMAYI UNUTMAYINIZ (WHO) Dun\a Sağlık Teşkılatı kalp \e damar hastalıklannı "Dünyanın 1 Numarah însanhkDüşmanı"ılan ettı TÜRK KALP VAKFI TBL: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks: (0212) 212 68 35 Romanlarınız ve ansıklopedılerınız yerınızden alınır. Tel: 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle