03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AĞDAŞ YAYINLAR1 A T A I Ü R K i a N o z . : H . V . V E L İ D E D E O Ğ L U söylev 1 -2 5O0.00OTL Çağ^=artema A.Ş YeretoatarCad SaJkmsoJut Sok No 9/B l D u l T&514 0 95/96 Postaçekıno 666322 Cumhu <Ş ÇAGDAŞ YAYI.NLARI ) e r . S A M İ K A R A Ö R F N nadîr nadi'yi uğurlarken 300 000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9 B Caaafoğlu/tslanbul Tel 514 01 95/96 Posta çek no 666322 78. YBAYI25954 /50800Tl (KDV,çlndej KURUCUSU YUNUSNADI (1924-1945) BASYAZAR! MDHNADİ (1945-1991) Z8B0M1896PA2ARTESİ Fkonomi Gazete'den izlenir Camhuriyet Ekonomi borsadan tüketiciye, sanayiciden çiftçiye, eraekçiden emekliye herkesin ilgi alanına giren "yansız" v< "bağımsız" haber, inceleme ve yorumlarıyla; b<gün ve her pazartesi Oumhuriyet birlikte. Bucpün sayfayız Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Osmanlı saltanatı emperyalizm karşısındapes etmişti... Türk halkı cephelerde kazanarak emperyanstleri dize getirdi... Tıpkı basımının birincibölümü yann CumhuriyeC ile birlikte. 'Gvan'm vuruhnasma neden oldıı' Adnan Güngör'den sonra avukatı Muhiddin Yüzüak da Zeynep Özal'ı suçladı ÖZAL - Suçlanan. Cep telefonu SUÇİamaSI Adnan Güngör'ün a\ukatı Muhiddin Yüzüak, Turgut Özal'ın başbakan olduğu dönemde Erıcsson marka cep telefonlarmın Türkiye'ye girdiği sıralarda Zeynep özal'ın devreye girerek haksız kazanç sağladığını kaydettı. Yüzüak kamuoyuna sunduklan bu biigılen savcılığın "suç duyurusu" olarak kabul etmesı gerektığini vurguladı. YÛZÜAK-Suçlayan. 'ÇaklCI'yi yötilendirdi' Avukat Muhiddin Yüzüak. "Engin Cıvan'ın vurulması olayı hiç hesapta yoktu. Tamamen Zeynep Özal'ın gidıp Uğur Çakıcı'yı doldurması ve onun da kocası Alaaddin Çakıcı'yı arayıp durumu anlatmasıyla olmuştur. Selım'e de aynı şeyı yaptılar. 'Kanal 6'nın karartılmasını engelledik; ver, senin paranı da tahsil ederiz' dediler" diye konuştu. îstifa eden TBMM doktonı Yıldız'danaçıklamalar 'Devleti peşkeş çekiyorlar' DEVRİ\JSE\İM\Y Ozal a lesının eskı damadı Adnan Gungor, Turkıve'nn.8 Cumhurbaskanı Turgut Özal'ın kızıZejnepÖzal ı >>uçlamayadevamedıvor Gun- gor un aMikatı Muhiddin \ üzuak, Zevnep Özal'ın 'Ericsson' marka cep telefonlannın Tur- kıve'ye gınşınde yolsuzluk yaptığını one surdu Yuzuak bu konuvla ılgıl/ avnntıiı açıklamalann Adnan Gungor tarafından onumuzdekı gunlerde vapılacağını so>ledı \uzuak, eskı Emlakbank Genel Muduru Engin CKan'ın vurulması olayı- nın da Zejnep Özal'ın arava gırmesıyle gerçek- leştıgını belırttı Gungor'un, avukatı aracıhğıy la oncekı gun vaptıgı açıklamasında Ozal la bırlık- te suvladıgı eskı Ktanbul II Sağlık Muduru Temel Dağoğlu ıse Gungor u asılsız suçlamaları nede- nıyledavaedeceğını sovledı Dağoglu açıklama- sında şu goaıslere \er verdı "Devletin ozel sağ- lık polikliniği voktur. De\let hastanelerine >a da eğitim hastanelerine bağlı semt poliklinikleri var- dır. \ncak benim muduriuğum sırasında bu kü- niklere rontgen cihaa veedevatı alımı >apılmamış- tır. Bu konuda kimsenin de bana baskı vapması HU konusu olamaz. Zira rontgen cihazlan Sağlık Bakanlıgı Sağlık \akfı'nın ortak olduğu Bolu'da- • Arkası Sa. 6, Siı. 3 'te Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel 'Rüşvet alan trafîk poHsi ihraç edilecek' • Emnıvet Genel Mudunı Alaaddin Vuksel. \enı trafık yasasının kazaları en alt duzeye ındırme\ı amaçladığını belırttı, ' Ağacın arkasına saklanıp sadece ceza yazan polıs tıpını kaldıracağız" dıye konuşan Alaaddin Yuksel. canavarlı sloganlarla bır vere varılamavacağını one surdu \e "Standartlara u\gun k:ra\olu yapılmazsa kazalarazalmaz" dedı HULVA K\R.ABAĞLI \- Em- nı et Genel Mudu- ru Alaaddin \ uk- sei suruculerden ru\et aldığı belır- le*en tratık polıs- leinın ıhraç edıle- ce:ını so> ledı Po- lısn trafık hızmet- lennde ca\dıncı dızenleme ve de- ndeme ışlevını yeine getırmedığı- nıkavdeden Yuk- ;,e "Ağacın arka- sııda saklanıp sa- deeceza>azan po- lis tipini ortadan kadıracağız" dedı Tukıvede olumlu kazalarının insanının fcaleri" bıçımınde sotenlmesınden rahatsızlıkduvduğu- nıJılegetıren Yuksel "'Bualr>apı,eği- tin ve 65 mihonun sorumluluğunu bil- mtne sorunudur" dı\e konuştu ^ uk- se kaza saviMnda du^u^ sağlamak anaci) la uretılen "İçinizdeki trafik ca- naannı oldurun" sloganının amacına vıl^madığını bıldırdı .mnıvet Genel Muduru -\laaddm Yâ.sel trafık suçlannda ağır para ce- Trafik Yasası Ağır ceza dönemi• Cumhurbaskanı Sulevman Demırel'ın ona\ıvla Resmı Gazete'de vavımlanarak y ururluğe gıren venı Trafık Yasasi. trafıkte ağır ceza donemım getınvor Trafık kurallannı ıhlal edenlere. bır mıl\on8(J0bınhraıle 108 mılyon lıra arasında ceza \enlecek Yasanın para ve hafıf hapıs cezalannı onaoren hukumlerı. 1 Ocak 199 7 'den ıtıbaren geçerh olacak • 6. Sayfada zalannıongorenve kazaları en alt du- zeye ındırmevı amaçlayan yenı trafık yasası konu- sunda sorulanmızı >anıtladı - lasada surucu- leri denetlemek için fahri mufettişlik uygulaması getirü- di. Masıl değerlen- diriyorsunuz? - Ben fahrı mu- fertışlık olavına karşnim Çunku bızımherı^ıba^ka- sına havale etme gıbı alışkanlığımız var karayollarına konulan "İçinizde- ki canavan oldu- rün" gıbı tabela- dan da anla>ılı\or Bovle!,loganlarol- mayacak Hıçbır ı^e >aramadığı dunvada goruldu 65 mılvonu mufettış vapamadığımız tak- dırde bovle sloganlara sığmıhr - Trafık kazalaruıda 1 yılda yaşamı- nı vitirenlerin savısı ne kadar? - Oncelıkle kazalar Turk insanının kaden olmamalıdır 1 jılda. 6 bın ınsan, olay yennde bır bolumu de mudahale • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Zaire savaşın eşiğinde Ülkede 200 yıldır vabancı kabul edilen Tutsüer, soydaşlannın vonetimde olduğu Burundi ve Ruanda'nın desteği> le ileriivor. İki >ıl once Kuanda'da vaşanan kanlı içsa\aş sırasında Zaire've sığınmak zorunda kalan yanm mihona vakın Hutu mültecinin jeniden vollara dökülduğu belirtili>or. Hükumet bolgeje takvive guç gönderdiğini açıkladı. • //. Sayfada Dr. Levent Burak Yıldız, is- tifa nedenlerini açıkladı. • 4 5 mılyarlık fatura gorduğunu sov leyen Dr Yıldız. TBMM'nın usuKuzluk ıddıalarına duvarsız kaldığını one surdu "Parlamenterlenn at gozluğunu çıkanp çozum bulmas! gerekıjor" dıyen Dr Yıldız, Meclıs'ın harcamalarının bır çıkar grubunun elınde donduğunu one surdu Sağlık faturalannın vüzde 90 ının usulsuz ilduğunu belırten Tıldız usulsuzluklerı organıze edenlerın burokratlar oldueunu belırttı PÜRDANE KOCAOCLU ANKARA-TBMM'dekıı- laç ve tedavı >olsuzluklanna tepkı gostererek, gorevınden îstıtaeden Meclısdoktoru Le- ventBurak Yıldız. TBMM'nın yolsuzluk savlarına duvarsız kaldığını sov ledı TBMM har- camalarının bır çıkar grubu- nun elınde donduğunu savu- nan Yıldız sağlık faturalan- nın yuzde 90'ının usulsuz ol- duğunu ılen surdu Yıldız, sı- yasetçıye sınn gorunmek ıçın devletın olanaklarını usulsuz sekılde peşkeş çeken burok- ratların bu sa>ede bırtakım makamlara ulaştıklarını \e sessızce ışlennı yurutmeye de- %am ettıklennı savundu Dr \ ıldız kendısını ıstıfa- ya surukleven nedenlere ılış- kın sorulanmıza şu vanıtlan verdı - Neden istifa ettiniz. amacı- nıznejdi? - Son 5 aydır fatura ıncele- melen başladığından ben so- mut olarak gordugum bırta- kım olavlar var UsuNuzlukler var Bunlar 1989'dan ben >a- pılı>ordu ama ben hıç gorme- mı^tım bırtakım du>umlar alıyordum Somut olarak gor- duğum ola>lar vardı Bunlara mudahele etmeve başladım Kendınıce duzeltıvorum dı- yordum Gerçektendebırıler- leme sağlamıştık Herhangı bır tedavıde uvgulanmayan şe> lenn faturalara eklenmesı- ne ıtırazedıyorduk Ozel Hastaneler Sozlesme- sı'ne gore hareket edıvorduk Başkanlık Dıvanı'nın ozellık- le 1993 de aldığı bırtakım ka- rarlar var Faturalarda onlara uvulmuş. mu uyulmamış mı bakı>orduk Sonuç almaya başlamıştık Ozef sektor tem- silcılerı ıle karşı karşıva gel- meye başladık Geçmiste ne fatura gonderseler hıç ıtıraz- sız karşıhğını almışlar Bazı hastanelenn, kurumların kışı- lerın getırdığı hıçbır fatura>a ellenmemış ırdelenmemış • irkası Sa. 7, Sü. 1 'de İBDA-C ADD'YE SALDIRDI Gebze'de bombalı şeriatçı terör • Ataturkçu Duşunce Derneğfnın Gebze Şubesfne gelen uçu maskelı 4 kışı sekreten bağla>arak etkısız hale getırdıkten sonra 3 \angın bombası bırakarak kaçtı Bombaların bın patlarken dığer ıkısı polıs tarafından etkısız hale getınldı • Tuvalete kılıtlenen ADD sekreten ıse tesadufen derneğe gelen bır arkadaşı tarafından kurtarıldı Bu\uk maddı hasann meydana geldığı saldırı>ı gerçekleştırenler dernek dmarlarına, "Ya şerıat \a olum, IBDA-C" dıye yazdılar • 4. Sayfada layram coşkusu J^tlerimiz pkyüzünde ^ umhurıvet Bavramı lıLdmalan nedenıvle ©adırnıadan havalanan 4 aot NP-5 \ tıpı uçak Ssjıbul'da gosten uçusu 3atı Bandımıa-tstanbul ztr ını 7 dakıkada alan •DÇAİar bugun de saat 12 30- 1-K) arasında gostenlenne «ckım edecek • Sayfada GUNCEL CLINEYT ARCAYLREK Hizaya Geliş Çok basan ancak etkı alanı dar bır gazetedekı ha- ber doğru mu değıl mı, elbette ınsan ılk başta kestıre- mıyor Fakat haberın konusu ılgınç Ustelık bu konuya ya- kından ılgılı olanlar uzun suredırsuspus Gelışmelerde gıderek hızlanıyor Konu, rejımsel bır soruna donuşturulecek mı dıye beklentıier başlamışken daha başlarda "karşı vazıyet alması gerekenler" neden sonra yavaş yavaş sahne- • Arkası Sa. 6, Su. 1 'de Baykal'dan laiklik çağnsı • Çankava Beledı>esf nın Gecekondudan Çağdaş Konuta Geçı^ Projesı çerçevesınde Koza Sokak ta \aptırılan konutların dnahtar teslım torenıne katılan CHP Genel Başkanı DenızBavkal "Laık ve demokıatık Turkıve sonsuza kadar vaşavacaktır' dedı • 5. Sayfada Perincek 'Sömürge olacağız' • \enı Dunya Duzenı'nı Akdenız'e dokeceklerını sövleven Doğu Pennçek mevcut sıstemın surmesi halınde2020vıhnda Turkıye'nın bayrağı ve dev letı olmayan bır somurge olacağını sov ledı Pennçek, "Yıne empervalıst tehdıtle kar^ı karşıyavız" dedı • 4. Sa\fada Bulgaristan îlk turda Stoyanov önde • Bulgaristan'da dun vapılan cumhurbaşkanlığı seçımlerının ılk turunda, Bulgaristan Sosyahst Partısı'ne karşı "Bırleşık Demokratık Muhalefet"ın adavı Peter Stovanov yuzde 44 oranla en çok o\u aldı Peter Stovanov, bov lece 2 tur ıçın buyuk bır avantaj elde ettı • 11. Sayfada GÜNDEM MLSTAFA BALBA1 Kazan Kimin Bakanı? Tarıh15Ekım1996 Ankara Kapalı Cezaevı Savcısı Mehmet Bozkurt, Ankara Cumhunyet Başsavcısı llhan Mesutoğlu na cezaevındekı İBDA-C orgutu uyesı olmaktan yargıla- nan dort tutuklunun Kırşehır'e sevkı ıçın yazı gonde- rır "Kapalı cezaevımızde sılahlı İBDA-C orgut uyesı olmak suçundan dolayı Ankara 2 No 'lu Devlet Guven- lık Mahkemesı'nın 14 10 1996 tanh ve 1996/127 D M Arkası Sa. 6, Su. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle