03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURfYET SAYFA TELEVKYON 17 Sho\v TV 19 00İ Tempo' T\ Servisı - Shou >T\ dehartaıt,ı hergunya- 'yımtanacak "Tempo'"ad- îı yenı bır aktuel program ,ba>lı\or Sunuculuğunu £Tarık Tarcan \e Ceylan »Saner"ın vonetmenlığını 'Banu Zorlutuna ıJe Ta/ip •Korkmaz'ın ustlendığı :""Tempo"nun haber mu- *iurluğunu ı-,e Çetin Solak >apı\or Ana haber bulte- Jnı oncesinde vanm >aarlık '^aman dılımı ıçınde ya- >ımlanacak programda, '->on 24 saare damgasını v u- ran. poh>. adlıve yangın \ e magazın haberlennın > am MTJ topluımal ola\ lar daaynnîıldnyla ekrana ee- Uece'k ı Ekranı 'önemsiz' yabancı filmlerin doldurduğu bir gün 'En kötüsü' üzerine. •J KanaJD 22 30 Sh<w TV 22.45 Rıdvan Akar'ın arastırması '32. Gün'de Kanal6 21.45 Çiller 'Başköşe'de T\ Ser\isi - Şeyda Açıkkol'un sunduğu soy- Jeşı programı "Başkö- je*'ve, Ba^bakan Yardım- cısı ve Dı^ışlerı Bakanı Tansu Çiller katılıyor Çıller kendısıne bugune yoneltılen elestırılen ya- nıtlavacak TRT2 21.25 Konuk Ağaoğlu TV Ser\isi - Nilay Günden'ın Mindugu "Sa- natçıların Sanatçıla- h"nın be^ınu bolunıunde Adakl Ağaoğlu ve Ruhi A>angil \er alıyor Prog- (•anwıı her bolumunde. bo- jumün uzerıne ın^a edılen sanatçı. "kendi sanatçı- sı"nı anlatı\or İnterstar 00.15 "Dr. Stress' T\ Servisi - "Dr. Stress"bu hafla\a ozgu olarak pazartesı ak^amı ek- rana gelıvor Nedim Sa- ban'ın Minduğu ve "Tür- Jviye'de cinsel ayırımcı- |ık" konusıınun tartı^ıla- cağı programda. basketbol ûntrenonı \ e nısanlı bırde- JıkanliN ken cınsıvet değış- tırmeve karar \eren Ke- hıarıtı (Levla) ovku^u de kerabvor MIRATÖZER Bazı gunler \ardır tele- vızyon ekranlarında "dik- kate değer", uzerıne vazı- labılecek bır film bulmak alabıldığıne zorla^ır "İpe sapa gelmez" >a da uzerı- ne soylenebılecek fazla bır şey oîmayan bır >ığın fllm dolduracaktır o gun beyaz- camı "Sıkıntı" ınanılmaz boyutlardadır Bır şeyler > azıp karaiamak gerekmek- tedır En azından bır filme genı>çe bır % 'mekân" a> ır- mak onun uzerınde gezın- mek zorunda olduğunuz gerçeğı sızıadeta "kıvran- dırır". l>te boyle gunlerden bı- rıjdı 28 ekım pazartesı. ya- nı bugun Bugununekran- da sınema lıstesıne baktı- ğımda. karşımıza onemsız >a da \asat filmlerden olu- şan bırgorunum çıktı "Ne >apmaîı"dı>e saç başyol- duran bu durumdan kurtul- nıanın ve bır gunluk de ol- sa sayfadakı yerımden ol- mamanın yolunu, uzun bır "kriz" sonunda buldum \eden ıyı bır fllm arıyor- dum kı gıdıp en korusunu yazmalıydım Enkotufilmı yazmak da *'dikkat çeki- 'Kobra'da yasayı kendine göre yorumlayan bir polisin serüvenleri anlatılıyor. ci"bırdurumdu Bukezye- nı bırsorunortayaçıktı Bu kadar kotu filmın ıçınde en kotusunu bulup çıkarmak Ve bunca "eziyeften son- ra George Pan Cosma- tos'un yonettığı Sylvester Stallone'un (nam-ı dığer Sly )ba^rolunu "oynadığı" berbat otesı filmı "Kob- ra"yı seçtım "Kobra". yasayı kendi- ne goreyorumlavan veken- dı >asalarını \ıne kendısı \apan bır polısın ^eru\en- lennı anldtıvor Çe\resın- dekı butun polıslerın "ap- tal", butun suçluların da "serseri" olduğu bu "ölıim makinesi", onune gelenı y ere > ığarak (oldure- rekl su<; dun\a;,ının bır nu- maralı duşmanı oluvor Bu arada Sl\ 'ın o donemlerde- kı karısı "silikon göğüs'" Brigitte ıNielsen de "ha- şin" poliMmızın etrafında per\ane olarak goruntu (dolgu) malzemesı olarak aorev ü Gorduğumuz gıbı bır "polisiye baş>apıt"ın ozellıklerı vok •"Kob- ra"da Her ne kadar Clint Eastwood'lu'Dirt\ Harr\ - Kirli HarıV'nın (197i") ızınden gıden bır gorunumu olsa da bu karaktenn Har- r>"nın >anına vaklaşması bıle mumkun değıl "Vefeneksizlerin _>ete- neksizi" Sl>\ester Stallo- ne \e ondan daha \etenek- sız Brigitte Nıelsen'ın "tencere\u\arlanmışka- 'Şehnaz Tango'da gerginJik T\ Ser\isi - Perran Kutnıan. Erdal O/yağcı- lar, Macide Tanır. Ale* Sezer'ın ba^rolde ovnadı- ğı "Şehnaz Tango"nun 84 bolumunde Fato>. Zı- ya'nın uzerındekı etkısını arttırırken onlann ılı^kısı Şehnaz" îsarsmış. valnızlı- ğı ıvıce vogunla>mı^tır A\nı bo^luğu )aşa_\an Muhbin ıse bunu paslaşa- cağı bmnı bulur Bu ger- gınlık, Muhsın"le Şehnaz"ı bırpatlamava surukler Taner Aloardar'ın vo- nettığı "Şehnaz Tan- go"nun senar>osu O>a V iice've aıt (l'nterstar, 21.20). Mühendisin köprii yapma mücadelesi Köprü - Yonetmen. Şerif Gören / / Oyuncular Kadir inanır, Necla Nazır, Fikret Hakan, Hüseyin Peyda, Betül Aşçıoğlu, Levent Inanır/ 1975, Akun Fılm yapımı TV Ser> isi - Kopru vapı- mı nedenıvle çatı^an bın muhendıs. oburu -<alcı ıkı u\e> karde^ınovkusu Şerif Görenın 1975te Ahmet Lstel'den uvarladıgı "Köprü" filmınde. çetın doâa ko^ullannda ulaiimın ılkel sallarla vapıldığı. nıce kurbanlar. canlar verılmı^. bır nehır uzerınde kopru >apmdk ıste\ en \ oreden ş e- tışmı> a\dın bır muhendis- le buna kar^n,ıkanaıleMnın çatı^mjsı \e bu olunılu gı- rişimın. ko\lulerce bılınç- sizce engellenmesı anlatılı- vor 'ı alın. gerçekçı bırovku- den vola çıkılarak çatı^ma vuzunden ı,ıkanola\ları sa- de ozenlı bır dılle anlatan Goren. kımı yanlı^lar \u- zunden beklenen ba^arıva ula^amıvor Toplumsal >o- nu olan. hojjgoruvle ızlen- meve değer bır kırsal kesım dramı Kobra - Cobra / Yonetmen. George Pan Cosmatos / Oyuncular- Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrevv Robinson, Lee Garlington, John Herzfeld/1986ABD yapımı, 87 dakıka. pağını bulmuş" de>ımıne u>gun performansları da vapımın "mide bulantıla- rı" katsavısını vukseltme- sıne neden oluvor "Kobra" hakkında da- ha fazla vazarak hem be- nım. hem de sızın sınırlerı- nızle ovnamak ıstemıyo- rum Bu filme dıkkatınızı çekmek îstıvorve kesınlık- le ızlememenızı, hatta ışı daha da buvuterek o s>aat- lerde telev ızv onunuzun ka- nalljrında Kanal D'yı tpta! etmemzı onerıyorum Bu akşam ekrana gelecek her film (bın harıç). "Kob- ra"dan bırkaç gomlek us- tunvapımlar Vasatolsalar da bır >erınden tutarsanız MZI kapıp goturebılecek bu filmlerı de en azından adla- nvla analım ıstersenız TRT 2'de ılgınç bır Fransız filmı "O\unun Kuralı" (Jean Renoir"ınkı degıl) atv'deCorev Allen'danbır T\ filmı, "Son Kaça- mak" (The La^t Flıng) Kanal D de Lee V an Cle- eflı "Ka>ıpTaşlar"(The Heıst) Shou T\ 'de Ro- bert Carradine'lı "Bir ftumara"(\umber One \vıth a Bullet) TRT 3'te Da\id Lqwell Rich'ın vo- nettığı "Ödiınç \\ >a da Çal"(Beg. Borrovv or Ste- al) CINE 5'fe vapımcı- vonetmen Stanle\ R. Jaf- fe'dan " İ / Bırakmadan" (W ıthout a Trace) Son bır tllmın adını daha anmjk ısterım bu >azıvı sonlandırmadan once, In- teMar'da go>terılecek olan "Sessiz Tetik" (Algonqu- ın Goodbvel "Highlan- der"cı Russell Mul- cah>'nın vonettığı filmın "bü>ük kozu"Sly'ın "amansız" rakıbı Dolph Lundgren Yeteneksızlık konu^unda Sl> "la atbaşı gı- den bu "sanatçı" bakalım bu filmıvle gecenın "gali- bi" olabılecek mı 1 Aczmendiler dosyasıT\ Servisi - Haber program "32. Gün"un ılk dosvası "Aczmendiler, nereden geldiler. nere>e gidi\orlar"sorusuna >anıt arnor Mehmet Ali Bi- rand veekıbının hazır adı- ğı programın bu dosvaMnı Rıd\an Akar ara^tırdı Aczmendıler, dunlen. bu- gunlerı v e v arınlarıy la can- lı yayında ekrana gelıyor Kuzey Irak'ta bıtmeyen sa\a!)in arka yuzunu Cu- ne_\t Özdemir yerınde ın- celedı Ozdemır. her gun el değıştıren ^ehırlerı dola>tı 10 yıldır ayda 3 mılyon lı- raya iavaşan pe^mergeler- le. bırs,a\a>radvoiunun ıl- gınç gunluğuyle sava^ın golgede kalan yuzunu orta- yaçıkarıyor Programın bır Programda Can \ ucel de kendini anlatacak. dığer bolumundeyse du- ^unce suçlularının arasına katılan mızahçılar var Le- man dergısı yazarları. çı- zerlerı mahkeme onunde "\ argılanan mizah dos- >ası" başlıklı bolumde Can ^ ücel kendını anları- yor. Ahmet ^esin babası Aziz \esin"ı A>dın llgaz mahkeme kapılannı aşın- dıran babası Rıfat llgaz'ın ılgınç oykusunu anlatacak "32. Giin"un sureklı bo- lumu "Saatli Maarif bu kez cumhunyetı gosterı- yor 28 Ekım'den 29 Ekım"e cumhunyetın ıla- nının gergın gecesı. ılk cumhurıyet balosu ve Onuncu Yıl Nutku konu edılıyor Geçen haftayayının uza- ması nedenıyle ekrana ge- lemeyen "Güneydo- ğu'daki öğrcfmt'nlerin ö\küsü" bu kez yayımla- nacak Rengin Güner'ın hazırladıSı dosyada oğret- menlerın dertlen. sev ınçle- n, korkuları yeralıyor Köylü-aydm karşıthğı TRT 121 00 Yaban - Yonetmen Nihat Durak / Oyuncular: Aytaç Arman, Sanem Çelik, Tomris Oğuzalp, Can Kolukısa, Menderes Samancılar, Cezmi Baskın, Ozan Bilen / 1996, TRT Ankara TV yapımı KadriTURHAIN GURKAN Cephede kolunu yıtıren bır yedek subay teğmenın kurtuluş Savaşı gunlerın- de biğındığı Anadolu ko- yunde. kendısıne "ya- ban" gozuyle bakan koy- lulerleılışkılen veacıbıten bır aşk oykusu \akup Karaosmanoğ- lu'nun 1932'de yazdığı. buyuk yankılar uyandır- mı'ş. 194'2 C HP Roman Ar- mağanı Ikıncılığı'nı kaza- nan "Yaban" yapıtının. 1996"daTRTelıy'leuyarla- ması Ziya Öztan'ın se- naryolaştırıp Nihat Du- rak'ın vonetmenlıöını Yakup Kadri'nin romanmdan uvarlanan \e başrolünu Aytaç Arman'ın oynadığı 'Vaban'da, köylii ile aydın arasındaki uçurum gösteriliyor. yaptığı "Yaban"da, yıl- larca yûzustu bırakılan koylu ıle aydın arasındaki karşıtlık ve uçurum goste- rılmeye çalışılıyor Bır Anadolu koyune yerleşen ozurlu asker Ahmet Ce- lal'ın dışlanışını ve yalnız- lığını anlatan anı deftenne dayananyapıt, 15 lstanbul Fılm Fesfıvalı Altın Lale Bolumunde yarıştı 33 Antalya Fılm Şenlığı'nde Te\fik Şenol, Vusuf Gii- \en goruntu. 10 Adana Al- tın Koza Şenlığı'nde Sa- nem Çelik y ardımcı oyun- cu odullennı aldı Yedek subay olarak ka- tıldığı Bınncı Dunya Sava- şfndu bır kolunu yıtıren pasa çocuğu Ahmet Celal (Arman), Istanbul'a Ingı- lızlenngırmes] uzerıne es- kı emırerı Mehmet Alı'nın Porsuk Çayı kıyısındakı koyune yerleşır Çevrede yadırganıp yaban gozuyle bakıldığı ıçın koyluyle kaynasamayan ve tüm duygularının tukendığını anlayan teğmen. emır en- nın karde^ı Ismaıl'ın genç karısı Emıne'ye (Sanem) â^ık olur Yunan ordusu- nun yakıp yıktığı koyden Emıne'yı yanına alıp ka- çarken ıkısı de yaralanır KENT HABERLERI VJEREKLÎ11Tayyip Erdoğan, Mimarlar ve Mühendisler Grubu'nun toplantısına katıldı w Koıauııa kurulu kaldiHİmalr EREKLÎ1 ELEFONLAR Korganlılar buluştu • İstanbul Haber Ser\isi - Korganlıların bıraraya geldığı ""Korganlılar Tanıtım ve Tanısma Şolenı" dun Zeytınburnu kapah Spor Salonu'nda gerçekleştınldı jOrdu Mılletvekılı Hasan Oz, korgan Beledıve iBa^kanı Mahnıut \\\ Akkıraz ve Korgan kaymakamı JMustata ^ ıldız'ın da katıldığı şolenı Korganlı >arkıcı ve tıırkuculer soyledıklerı Karadenız turkulenyle Kesik baş cinayeti lstanbul Haber Seru'si - Kuçukyah'da bırlıkte alkol aldığı arkadaşını. aralarında çıkan tartışma ısonucu bıçaklayarak olduren ve kafasinı kestıkten Isonra da kesık ba^ ıle bırlıkte karakola teslını olan İKenan Erkan. çıkanldığı nobetçı mahkemece 'tutuklandı Mahkeme olayın meydana geldığı sirada :evde bulunan Mehmet Baydar. -\lı Lnlu ve Recep ıK.ıraIı'yı ıse tutuksuz yargılanmak uzere serbest ibıraktı Katalitik soba can aldı • İstanbul Haber Servisi - kdrtal'da aynı evde ,kalan Doğan ^kın. Mehmet Parlak ve Zıya Parlak adlı 'gençler. soııen katalitik sobadan zehırlenerek olduler 'Polıs yetkılılerı. bekârevınde kalan gençlenn. yatarken açık bıraktıkları sobanın bır sure sonra 'sonmesı uzerıne meydana gelen gaz kaçağından zehırlendıklennı. soruşturmanın surdurulduğunu bıldırdıler Ucuz ekmeğe saldırı • lstanbul Haber Ser\isi - Lmranıye de ucuz ekmek satan bır bakkal dukkânı kundaklandı Kazım Karabekır Mahallesı -\dern "» avuz Caddesi"nde mevdana gelen olayda. Mahmut Topal'a aıt bakkal dukkanı kımlıgı belırlenemeyen kışıler tarafından kapı onune benzın dokulerek yakılmak îstendı Çıkan yangm. buyumeden sonduruldu Vetkılıler. yangının ucuz ekmek rekabetı yuzunden fınncılar tarafından çıkanlmiş olabıleceğını bıldırdıler İstanbul Haber Ser\ isi - tstanbul Buyuk^ehır Bele- dıve Ba>kanı Recep Tayyip Erdoğan. Kultur ve Tabıat \ arlıklannı Konıma Kuru- lu'nunıcra kurulu olmaktan çıkarıiıp. ıstı^are kurulu ha- lıne getınlmesı gerektıgını belırterek. "Bu belediye, Kiiltür *e Tabiat \arlık- lannı Koruma Kurulu ka- dar hassas değil de 5 kişi mi bu işte hassasiyet gös- teriyor? \ ani seçilmiş in- sanİar İstanbul'un haini oluyor da, bu 5 kişi se\eni mi oluy or. Boy le saçmalık olmaz" dedı Mınıar ve Mühendisler Grubu nun Dedeman Ote- lı'nde duzenledıöı kah\altı- lı toplantıya kanlan lstanbul Bu- inşaatı yaptırmayacaktır. Istan- PTT'ye bomba • İstanbul Haber Servisi - Alıbeykoy Postanesı'ne dun gece saat 22 30 sulannda kımlığı belırsız kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı Olen ya da yaralananın jlmadığı patlamada, PTT bınasıyla ıkı ozel itomobılde hasar meydana geldı Patlamadan kısa >ure once Alıbeykoy Saya Yokuşu uzerınde korsan josten yapan kuçuk bırgrupda la»tık yaktı \e bıldm iağıttı Grup. guvenlık guçlerı olay yerıne gelmeden lağıldı Gazı Mahailesı'nde meydana gelen olayda ıse nr bınaya kımlığı belırsız kışı ya da kışılerce bombalı •(ısü verılmış bırpankart asıldı Olay yerıne gelen >omba uzmanlannın yaptıklan ıncelemde patlayıcı naddeve rastlanmadı yukşehır Belediye BaîjkanıRecep Tayyip Erdoğan. Beykoz, Sanyer ve Uskudar ın S1T dlanı olmaktan çıkarılmaMnı ıstedıklerını kaydede- rek. kultur ve Tabıat \ arlıklannı Koruma Kurulu'nun varlıgına kar- şı oldıığunu soyledı SIT alanında- kı bırarazıdebına vapılmasına Ko- ruma Kurulu'nun ızııı vermesı ge- rektığını belınen Erdoğan. şunları soyledı "Belediye de bir yerde inşaat y apılmasını istenıivorsa. >ani bu- ravı SİT alanı kabul edivorsa. bu Erdoğan, gecekonduyla miicadelenin süreceğini söyledi. (YUSLF Z\\ A Elmalı Barajı çevresındekı yıkı- mın bıtınlmeMnden sonra burayı mıllı park halıne getıreceklerını sovleven Erdoğan îstanbul'a goç- te azalma olduğunu kaydettı Goç sorununun çozumu ıçın "nakil il- muhaberi" uygulaması getınlme- sı konusunda Içı^len Bakanlığı'nda yoğun ^alı^mafar yapıldığını belır- ten Erdoğan bu uygulamanın ger- çekle^meNi durunıunda buy uk kent- lere goçun denetlenebıleceğını ve nutııs hareketlılığının ızlenebılece- ğını soyledı Istanbul'dagecekondu otarak baslanıp 5-10 katılı apartman buTu kanunla koruyamadıkları- nı gorduk /aten. Koruyabilseler- di bu hale gelmezdi. Bizinı ddne- mimizde y uzde 95 çi\ ı çaktırma- dık. Bunun Koruma Kurulu ile bir alakası yok. Ben koruma ku- rulunun varlığına dahi karşıyım. Koruma kurulu, bir isrişare ku- rulu olarak kalabilir ama bir ic- ra kurulu olarak kalmasının y an- lış olduğuna inanıyorum \e bu kurulun belediyelere, seçilmişle- re büy ük bir darbe olduğuna ina- nı>orum" dıve konu^tu halıne gelmış bınalarbulun- duğunu sovleven Erdoâan. bunlann durumunun meşru- laştınlmasinın ımar affı oî- madığını ıfade ettı Ntanbul Buyuk^ehır Belediye Başka- nı Recep Tayyip Erdoğan. şoyle devam ettı "> üksek para cezaları \ e siy asetten men cezaları- nın getirifmesiy le bu işe ke- sin bir mahkûmiyetgetiril- mesi lazım. Devlet bugıine kadar yapılmış binaların parasını tahsil ederek, be- lediye olarak iskân \e ruh- satınıalmaksuretiylebu işi bir meşruiyet çizgisine ge- tirmeliyiz. Niye bunu isti- yoruz? Bir defa bu binala- ra en ufak bir mudahale imkânı yok. İstanbul'da bir mil- yon adet kaçak bina var. Bir mil- yon binayı ben vıkamam. Bu bi- naları yıkarsam, bu insanları ne- reye koyarım? Bizim teklifimiz, buaraziler60milyonundur. De\- let, bedelini alarak bu arazileri vatandaşlara satmış olsun. Bun- dan sonra meşruiyet çizgisi için- de yıkacaklarımızt yıkahm, ka- muİaştıralım. Aksi taktirde yeni bir düzenlemey e de gidemiy oruz. Bu davadan da boylece kurtul- muş oluruz. De\ letin de bir geliri olur." Bılinmeyen Numaralar: 118 Yangın Ihbar: 110 Polıs Imdat: 155 Jandarma: 156 ZabıtaMudürluğü153 ALOİSKİ Arıza 185 • SAĞLIK HızırAcıl: 112 Sağhk Müdürlüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 MarmaraTıp: 0-216 327 10 10 ÇapaTıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 Şişlı Etfal: 0-212 231 22 09 Taksim ilkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliğı: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY lçHatJar:0-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DOY Sırkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatlan: 0-212 244 42 33 Deniz Yollan: 0-212 244 02 07 Denız Otobüsü: 0-216 362 04 44 I T E K ElektrikAnza:186 Beyoğlu:0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefakoy: 0-212 551 15 74 Sanyer: 0-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezariıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 P Hava Tahmını Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 C u m h u p i y e t ' t e n o k u r l a r a d u y u r u Belçikalı heyetten Esenkenfe ziyaret Belçika August V ermeylen \ akfı \e Belçika Çağdaş Türk Dernekleri Federasyonu (ÇDF) üyesi 35 kişilik heyet, HABITAT-IIsırasında gezdikleri Esenkenfi tekrar ziyaret etti. Esenyurt Beiediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan tarafından karşılanan heyet, Esenyurt \e Esenkent'te incelemelerde bulundu. Rıfat llgaz Küitür Merkezi'ni de gezen konuk heyet, "Esenkent projesine hayran kaldık. Bir belde belediyesinin de\letten yardım almadan böyle bir projeyi gerçekJeştirecek olması büy ük başarıdır" diyerek Çapan'ı kutladı. Gürbüz Çapan. heyete Esenyurt'taki kentleşme çalışnıaları ve Esenkent projesi hakkında bilgi \erdi. (Fotoğraf ALPER TLRGLT) Kent haberleri sayfamızda, okurlarımızın kentteki yaşamla ilgili sorunlarını, sorularını ve isteklerini dile getiren mektuplarını bekliyoruz. Mektuplarınızın, yer sıkıntımız nedeniyle yarım daktilo sayfasını geçmemesini istiyor, saygılar sunuyoruz. Adresimiz: Venigiın Haber Âjansı Basın ve \ auncılık A.Ş. Türkocağı Caddesi, 39/41 Cağaloğlu / lstanbul - Faks: 513 85 95 / 513 90 98 OKURMEKTUBU TEM'de trafik rezaleti Hersabah Kozyatağı-F S Mehmet Koprusu arasında tam bır trafik rezaleti yaşanıyor Emnıyet şerıdınden gı'tmek artık olağanlaştı Bu yuzden butun gırıs-çıkıslarda trafik allak-bullak Ba>kalarının hakkını gasp etmeyı ılke edınmış trafik anarsı^len dort şerıtlı yolu gıdılemez hale getırdıler. Yaz aylannda bellı yerlerdekı emnıyet şentlenne koyulan plastık korkulukların hepsı bu anarşıstler tarafından parçalandı Buna karşın Trafik Mudurluğu hıçbır onlem almıyor En onemlısı bu yolu kullanan mevkı sahıbı bırçok kışının bu durumdan hıç şıkâyetı yok1 Trafik polıslennın ışlevı nedır1 Arabalarında oturup hıçbır sey le ılgılentnemek mı, yoksa "Benim kim olduğumu biliyor musun?" dıyen kustahlann tehdıtlenne boy un eğmek mı' Bu rezalete kım son verecek merak edıyorum MEHMET DEDEOĞLU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle