03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İ8 EKlM 199C PAZARTESİ CUMHUR/YET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ] 9 Amerikan askerinin ölümüne yol açan bombalı saldınyla iigili olarak 6 Arap tutuklandı Dahratı salchrısı ay(hıılaıııvorDış Haberler Servisi - Suudi Arabis- tan'ın Dahran kentinde haziran ayında 19 Amerikan askerinin ölümüyle sonuçla- nan bombalı saldınyla iigili olarak 6 kişi- nın turuklandıgı bıldirildi. 3 Suudi. 2 Kuveytli ve I Lübnanhnın geçen agustos ay ında tutuklandığını belir- ten Rıyad'daki Batılı dıplomatik kaynak- lar. Suudi yetkılilerin soruşturmanın ta- mamlanmasından sonra söz konusu kişi- lenn kimliklenni açıklamalannı bekledik- lennı kaydettıler Soruşturmanın birkaç hafta daha sürebıleceği belirtiliyor. Tutuklananîardan üçünün Şii Arap ol- duğu kaydedılirken, bu Şiilerin Suudi va- tandaşı olup olmadıgı belırtilmedi. Batılı diplomatik kaynakiar bu 6 kişi- nin Şii Araplan biinyesinde toplavan bir • Batılı diplomatik kaynakiar, üçü Şii olan tutuklulardan bazılannın Afganistan'da da çarpıştığını belirtiyoriar. şebekenin üyeleri oldugunun ortaya çıka- nldığını ıfade ettiler. Şebekenin Afganistan'daki savaş sıra- sında Sovyet ordusuna karşı sa\aşan Arap mücahitleri biinyesinde topladıgını kay- deden aynı kaynakiar, bu kışilerin yaka- lanması sırasmda Kuveyt makamlannın Suudi Arabistan'a yardımcı olduklannı. bazı şebeke üyelerinin de Yemen'e kaç- mayı başardıklannı belırttiler. Ancak Ye- men'in de bu şüpheliler hakkında soruş- turma yürütülmesinde yardımcı oldugu kaydedildi. Arap dıplomatlar. Yemenli yetkılilerin Afganistan'da çarpışmış bir grup Suudi vatandaşını iade ettiğini bil- dirdiler. Suudi Arabistan'ın Dahran ken- tındeki hava üssünün vanında bulunan Amenkalı askerlere art bınaya 25 hazıran tanhınde bomba yüklü bırkamyonla gin- şilen saldında. 19 Amerikan askeri öl- müştü. Suudi Arabistan'dakı ABD Biiyü- kelçıliğı görevlileri. Suudi yetkılilerin son tutuklamalar hakkında kendılerine bilgi venp vermediği konusundaaçıklama yap- maktan kaçındılar. Amerikan Federal So- ruşrurma Bürosu (FBI), Riyad'da geçen kasım ayın da dilzenlenen ve 5 Aınerika- lı ile 2 Hintii'nin ölümüne yol açan bom- balı saldından suçlu bulunarak ıdam edi- len 4 kişiyle görüştürülmemesınden ya- kınmıştı. Batılı diplomatlann verdiği ha- berier. Suudi muhalefetinin iddialannı doğrularnıtelikte. Londra'da üslenen Su- udi muhalıfler. ağustos ayında yapnklan açıklamada, Dahran saldınsıyla iigili ola- rak tutuklanan 6 kişinin suçlannı itiraf et- tigini öne sürmüş. ancak bu iddia Suudi arabistan ve ABD tarafından yalanian- mıştı. Suudi vatandaşı Şiiler, ülkede rutukla- malann sürdügünü bildirdiler. Hicaz în- san Haklan Savunma Komıtesi, Lefko- şa'da yayımladığı bildiride, ülkenin do- ğusunda Şiilerin bulundugu yüzlerce ki- şinin tutuklandığını öne sürdü. Bildiride bazı Şiilerın öaydırtutuklubulunduğuve hâlâ ne ıle suçlandıklannı bilmedikleri kaydedildi. PRİMAKOV BÖLGEYE GİDİYOR Moskova Ortadoğu'ya dönüyor • Sovyetier Bırliği'nin dağılmasından sonra bölgeyle ilgisi fiilen kesilen Rusya, yeniden denge unsuru olmak için ilk adımı atıyor. Dış Haberier Senisi - Rus- ya Dışışlen Bakanı Yevgeni Primakov tehlıkeyegiren ba- n ş sürecinin canlandnlması- katkıda bulunmak ama-na cı> la bugün Ortadogu'ya ha- rekeı edıyor. Arap dJnyasını yakından tanıyan Prima- kov'un ilk duragı Surive ola- cak. Primakov, 7 günlük gezisi sırasmda Sunye'den sonra Lübnan. Mısır. Israil. Filistın ve Ürdün'ü zı>aret edecek. Rusya'nın Örtado|u banş sürecinin Avrupa, özellikle de Fransa"ya vakınJığı nede- nıyle Primakov "un Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chi- rac gıbi Arap ülkelen tarafın- dan oldukça sıeak. Jsraıl tara- fından ise soğuk karşılanma- sı beklenıvor. Fransa Dışişle- ri Bakanı Hene de Charette, Rusya'nın Ortadogu politi- kası ıçın "Bizinı konumumu- za çokyakın. neredeyse a\nı" ifadesini kullanırken Rus- ya'da yayımlanan Nevazıssı- maya gazetesı de Prima- kov'un Chırac'ın karşılaştıgı sorunları yaşayabılecegıni yazdı. Chirac'ın Dogu Ku- düs'ü ziyareti sırasında tsra- ıl güvenlik ku\vetlen kim- seyle görüşemeyecegi şekil- de etrafında etten du\ar ör- müş. durumdan rahatsız olan Fransa Cumhtırbaşkanı. sest- ni yükseltmek zorunda kal- mıştı. Primakov'un da Chirac gı- bi Israil Başbakanı Benyamin NetanyahıTdan Madrid kon- feransında öngörüldiiğü gibı -Toprak karşüıgı banş" 11 ke- sını kabul etmesini isteyece- gi tahmin ediliyor. Bilindigı gibi Netanyahu, 1995*te ım- zalanan Israil-Fılıstın anlaş- masının öngörmesine rag- men. Israil askerlenm El Ha- lil'den gen çekmek için yenı koşullar öne sürüyor. Netan- yahu. Sunye'den alınan Go- îan Tepeleri'nin iadesine de yanaşmıyor. Primakov 'dan eteştiri Netanyahu'nun tutumunu eleştiren Primako\, geçen hafta yaptığı açıklamada "Banş siirecine herseferinde sınrdan baştayamayız. Bu üretkt bir vaklaşım değildir ve bize yıJiâra mal tdur" de- mışti. Primakov'un yardımcısı V'iktor Posuvalyuk. Dışişleri Bakanı'nın gezısı sırasında Özellikle Jsraıl \e Sunye've somut önerıler getırecegını söyledi, ancak ayrıntı verme- di. Primako\ 'un, Sovyetier Birlıgi'nin dağılmasından sonra ABD'nin bölgede tek isim haline gelmesi nedenıy- le oluşan dengesizliğin banş. sürecini bozduğunu savuna- rak Avrupa ve Rusya'nın önemini vurgulavacağı tah- mın edılıvor. Ülkede 200 yıldır vabanci kabtıJ editen Tutsüer, sovrJaşlannın yönetimde olduğu Burundi ve Ruanda'nın destegiyle ilerlijt)r. Yanm mUyonHutu kaçma>a çalışıyor. MISIR GAZETESMN İDDtASI: Sııriye smırına îsrail yığınağı D«ş Haberier Senisi - İsra- il'in, Sunye sınınna askeryıg- maya başladığı öne sürüldü. Netanyahu \önetimi. Filis- tın "de 3 bın boş evi Yahudıler için satılığa çıkanvor. Mısır'da vayımlanan yan resmi El Ahram gazetesi. gör- gü tanıklanna dayanarak \er- digi haberinde, tsrail'in. Suri- ye sınınna son üç gün içinde alışılmışın üstûnde birlik sev k ettiğini yazdı. Haberde. "Bir- liklerin kav dınlması perşembe giinü başladı ve cumartesive kadar sürdü. Surive sınınna doğru çok sa>ıda tank \e arb- lıaracın ilerlediğigörttldü" de- nıldı fsraıl askeri yetkililen. ge- çen av Surive'nın Lübnan'da 35 bin askerinı yeniden konuş- landırmasından du>duklan en- dışeyı dıle getırmışlerdı. ;imci evleri etmeye çalışmakla suçladı. Netanyahu'nun kayın- bıraderi Hagav Ben .Artzi ıse N'etanyahu'nun El Halil'den çekilmeyi kabul ettiğini öne sürerek. protesto amacıyla bu kente yerleşecegini açıkladı. Zaire savaşın eşiğinde BM yardım görevlileri uçakla bölgeden çıkartılıyor. 31Z000 Hutu mültecı 220.000 Hutu mütteci Uvıra bölgesjnden kaçıyor. Banyamulengeler (Asııiar önce Ruanda'dan Zaire'ye göç etmiş Tutsiler) Bukavu ve Uvira'yı ele geçirmek istiyorlar. Kaçan multecıler mültecı kamplan Çatışmalar Yerethalk çatışmalardan kaçıyor Dış HaberlerSenisi-Zaıre'nın dogusun- da azınlık Tutsiler ile ordu arasında on gün önce başlavan çatışmalar bölgeye yayılı- yor. TutsiJerin hükümete karşı ayaklanma- sı sonucu patlak veren çatışmalarnedeniy- le iki yıl önce Ruanda'da yaşanan kanlı ıç savaş sırasında Zaire'ye sığınmak zorunda kalan yanm mılyona yakın Hutu mülteci- nin veniden yollara döküldügü bıldirilıyor Clkenin doğusundakı çatışmalar giderek yoğunlaşırken. hükümetin bölgeye takvive gönderdıği bildinldi. Ruanda sının yakı- nındakı bir mültecı kampı dün iki kez vo- gun top ateşine tutuldu. Ruanda'da iki yıl önce yaşanan kanlı ıç savaştan kaçan Hutu mültecılenn kaldığı kampın. şu anda Tut- silerın yönetımınde olan Ruanda daki bir tabur tarafından bombalandığı bıldınlıvor. Saldın sırasında bir Zaire asken öldü. Ça- tışmalann yayılmaya başlaması nedenıyle Zaıre'nin doğusundakı Goma Havaalanı uçuşlara kapatıldı. Havaalanının kapatıl- ması nedeniyle ülkeden kaçmaya çalışan bir yabancı yardım görevlılerı grubunun bulundugu uçağın da havalanmasına ızin verilmedigı bildinldi. Savaş bolgesındekı yardım görevlilerini uçakla Zaire'den çıkaran Birleşmiş Millet- ler (BM). tüm Orta Afrikava yayılmakta olan kanlı çatışmalann bir an önce durdu- rulması için uluslararası bir konferans dü- zenlenmesi çagnsında bulundu. BM tara- fından yayımlanan bildiride. Zaire. Ruan- da ve Burundi "nın "şiddet veanlaşmazlık- lann tırmanmasına neden olan her türlü harekefvesözden kaçııunalannı" istedi. Za- ire'nin komşusu olan Burundi ve Ruan- da'da azınlık oluşturan Tutsiler yönetimde. Batılı diplomatlar. bu iki ülkenin de Za- ire'deki iç savaşa bulaşmalannm an mese- lesi olduğu yönündeki kaygılannı dile ge- tıriyorlar. Ruanda ve Burundi'den kaçan 1 miryo- nun üzerinde Huru mültecinin banndığı Za- ire. her iki ülkede şu anda,işbaşında olan Tutsi yönetimlen Zaire'deki azınlık Tutsi- lere ayakJanmalan için askeri destek ver- mekle suçluyor. Bundan 200 yıl kadar ön- ce Ruanda'dan Zaire'ye göç eden ve ken- dilerine Banyamulenge adı verilen 300 bin kişihk bir azınlık toplulugu oluşturan Za- ire Tutsilen. hükümeti kendılerine vatan- daşlık vermemekle ve ülkeyi terk etmelen için kendılerine baskı uygulamakla suçlu- yorlar. ABD Dışişlen Bakanlıgı. Amerikan va- tandaşlanna "Zaire'ye gitmeyiıı'' uyansı yaptı. Bölgedekı durumun giderek kötüleş- tigı belirtilen bildiride, kabılelerarası çatış- malann bir iki noktadan yayılarak, ülkenin doğusunu ve sınır bölgesıni tamamen etki- sı altına almakta olduğu belırtıldı. İsraıl Başbakanı Benyamin sletanyahu. Fıhstın'de boş ola- ak tutulan 3 bin yerleşimci •vinin \'ahudılere satılması fin veşıl ışık vaktı. Söz konu- u ev lenn yapîmı. Işçı Partisi «tidan sırasında durdurulmuş. letanyahu'nun zamanında ıse üratle tamamlanmıştı. Israil ıdyosunun duyurdugu haber ;m Filistın'de hem de Israil'de pkilere yol açtı. Filisıtin Yüksek Egıtim Ba- ını HananAşravı, Netany ahu ikümetını banş olanaklannı ıltalamak için elınden geleni pmakla suçlarken İsrail ba- , örgütü u Şîmdi Banş" da, ;tanyahu"yu banş yoluna en- 11er koymakla suçladı. fşçi rtisi. hükümetin El Hali) an- ması öncesmde yerleşimci- e hedive verdığinı bildirdi. lcuMeretz Partisi de Netan- ıuyu dünyaya sırtmı lerek, banşın en büyük düş- nı yerleşımcılen memnun ÇAĞIN HASTALIĞI DİSLEKSİ'YE DİKKAT! ANNEVEBABAİAR.COCUGUNUZ ZOfiÖGftGCNBİR^' 1 ' 1 OUBİÜR!,, DİSIEKSİHAKNINDA Ö6RENMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY SİYASİ PARTfLERDE BİR SONRAKİLİDER KİM OLACAK?.. PARTİLERDELİDERADAYLARI... KURTULUŞ SAVAŞI'NDA ÇERKESLERİN ROLÜ VE İHANET SUÇLAMALARINA CEVAPI MEZAR POLEMİKLERİ DEVAM EDİYOR... ANİBAL'DEN SONRA TUNÜSLU HAYREDDİN PAŞA GÜNPEMDE POÜTİK BEKLENTİLER PARBE NEPENİSAYILABİLİR Ml? ADÜ HATA SONUCU KAYBOLAN HAYATUR... GENC BİR ÇİFTİN SUÇSUZ OLDUĞU HALDE CEZAEVİNPE GEÇEN YILLARI BAKANLIKİLAC FİYATUR1N1NASIL DÛŞÜRECEK? • JHOUİSTJıiru WXWA« TAUBANUHN YASiTnÛ CBHENNaiI ANLUT1 • kWTO\ CITU MS \RD1\TM\ CRTÎEMV GIUK VtTl" SOIOI1 Nofcta Dcrgjsi, internet Web Adres<:http: »w».m«Jvalext.com notu Nokta OersHİ, E-Mai Adresi: nokla«rned>atexLcoın 171 SANAYİ ŞİRKETİNİN mMmmı PIYASADAKf PAMUR NEREYE AKACAK? 1997 BÜTÇESİ TARTIŞILIYOR ŞIRKETLERDEN HABERLER: HEKTAŞ, T. DEMİRDÖKÜM MUDURNUTAVUKÇUUJK,B«SA POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ABD, İran'a Göz Kırpıyop... Iran'ı bir numaralı terönst devlet ılan eden ve yıllar- dırTahran rejiminı devirebılmek ıçın ekonomık ambar- go ile silah ambargosundan sıyasal tecrite kadar her yolu deneyen ABD, ani bir dönüş yaparak iran'a di- yalog önerdı. ABD Dışışlen Bakanı Robert Pelletreau Bırleşik Arap Emirlıkleri'nde öncekı gun yaptığı açıklamada "Iran'la temelanlaşmazJıklan" tartışmak ıçın resmı dı- yaloğa girmeye hazır olduklannı soyledı. Pelletreau temel anlaşmazlıklann başında. "iran'ın teronzme verdiği destek, Ortadoğu barış surecıne karşı olum- suz tutumu, bazı ülkelere karşı saldırgan tavn ve nük- leer silahlar" gibi konuların geldığını belırtti. ABD'nin iran'a yaptığı açılım, her şeyden önce VVashington'un Körfez'de bir süredir uygulamaya ça- lıştığt "doubte contaı'nement-çıfte kuşatma" politika- sının iflasını sergitemektedir. Double contaınement' polrtikası uyarınca ABD, Körfez'de hem Irak hem de Iran'ı tecrit etmeye çabalamaktaydı. Bu polıtıka aslında eylül ayında Mesud Barzani ıle Celal Talabani arasında yeniden patlak veren çar- pışmalarda Talabani'nın iran, Barzanı'nin ise Irak'tan destek almasıyla ıflas etmiştı. Kızlardan bın davulcu- ya, ötekısı ıse zurnacıya kaçmıştı. 0 günlerde Amerikan basınında Thomas Fried- man, Stephen Rosenfeld gibı bazı yorumcular, ABD'nin çifte kuşatma politikasını degiştırip İran'a yaklaşmasıgerektiğınisavunmuşlardı. TheNew York Times'ın yazartarından Thomas Friedman, eylül baş- lannda Tahran'dan gönderdigı yazıda. ABD ıle iran'ın çıkarlannın aslında aynı dogrultuda olduğunu, ıkı ül- kenin de Saddam Hüseyin'ın Kuzey Irak a dönme- sini istemediğını ve Kürdıstan Yurtseverler Birliği li- deri Celal Talabani'yi destekledıginı belırtfyordu. The VVashington Post'un yazarlanndan Stephen Rosen- feld ise VVashington'un Tahran'la ılışkılerım düzeltıp, Körfez'de yenı bir denge oluşturmasını oneriyordu. • • • ABD'nin Iran'la Irak'a karşı uyguladığı, daha dog- rusu uygulamaya çalıştığı 'double containement' po- Irtrkası VVashington'un müttefikleri arasında da ıtibar görmedı. Avrupa ülkelen, İran'a karşı ekonomık am- bargo uygulamayı reddederken, Irak'a karşı uygula- nan ambargodan da giderek daha fazla tedirgin ol- duklannı belirtmışlerdır. Son olarak Fransa Cumhur- başkanı Jacques Chirac Ortadoğu gezisi sırasmda Irak'a sınıriı petrol satışı ıznı veren uygulamanın (pet- role karşı gıda), bir an önce başlatılmasını ve Bağ- dat'la dıyalog kurulmasını istedi. Aynca VVashington, eylül ayında Irak'a düzenledi- ği fiize saldınlannda da hıç ummadığı bıçımde yalnız kaldı. VVashington'un bu ortamda ışlemeyen çifte-ku- şatma po/itikasında ısrar etmeyıp, Tahran'la dıyalog kunmanın daha gerçekçı bir tutum olacağına karar verdiği anlaşılıyor. • • • ABD'nin yeni polrtikası sonuç venrse, Körfez'de dengeler yeniden değişir ve Saddam Hüseyın rejimi lyice tecrit olur. Ama ya bu seferde İran fazla güçlenir ve petrol böl- gesinde etkinliğini arttırırsa? O zaman ABD. Tahran'dan uzaklaşıp Bağdat'a ya- naşır. Herdurumda Türkiye'nin konjonktüre ters düşme- mek için ABD'nin Körfez politikasını çok dikkatli bi- çimde izlemesi gerektığı açık. • • • Gelelim başka bir noktaya. ABD, yıllardır bir numaralı terörist ilan ettiği iran'la diyaloğa hazır olduğunu açıkl/yor. Şimdi ülkemizde 'sahibinın sesi' rolünü üstlenmiş olan kimi çevrelere şu soru yöneJtılmelı: Türkıyenın Bağdat'la diyalog kurması gerektiğı savunulduğu za- man kıyamet kopartıldı. Kuzey Irak'takı otonte boş- luğunu PKK'nın doldurduğunu, ulkemızın Irak'a am- bargodan 30 mılyardolarzararettığını söyleyıp, Bağ- dat'la dıyalog kurulmasını ısteyenler 'Saddamcı', 'di- nozor'olaraknıtelendırildı. 'BağdatHaramısı'. 'ulus- lararası parya' ile hıç dıyalog kurulur muydu? Peki şımdi ABD, ulusal çıkarlan gerektırdıği için Irak'tan daha tehlikeli olarak gördüğü, bir numaralı te- rörist ülke ilan ettiği iran'la diyalog kurmaya hazıria- nıyor. Yerlı Mberaller buna ne derler acaba? Hemalde ona da isyan ederler... BULGARİSTAN SEÇİMLERİ Peter Stoyanov açık farkla önde • Bulgaristan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne karşı "Birleşik Demokratik Muhalefet" adıyla oluşturulan "blok"un adayı Peter Stoyanov en çok oyu aldı. Yiizde 44 oranında oy alan Stoyanov, Sosyalist Parti adayının 18 puan önünde yer alarak 2. tur için büyük bir avantaj eide etti. SOFYA(AA)- Bulgaristan'da dün yapılan cumhurbaşkanlıgı seçimlerinde aday lardan hiçbin yüzde 50 barajını aşamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre "Birleşik Demokratik Muhalefet"ın ortak adayı Peter Stq>anov oylann yüzde 44'ünü alarak ilk rurun galibi oldu ve 2. tura geçmey e hak kazandı. Peter Stoyanov 2. turda eski Komünisî Parti'nin devamı Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin(BSP) adayı İvan Marazov ile karşı karşıya gelecek. îvan Marazov ilk turda ancak yüzde 26 oranında oy alabildi. Cumhurbaşkanlıgı seçimlerinin üçüncü güçlü adayı olan ve radikal görüşleriyle tanınan Jorc Gançe> ise ilk turda beklenmedik bir başan gösterdi. Jorc Gançev "ın \ üzde 23 oranında oy aldıgı bildırildı. Cumhurbaşkanlıgı seçimlerinin ilk turunun resmi sonuçlarının yarın öğleden sonra açıklanması bekleniyor. Bulgaristan'da toplam 6 mılyon 746 bın seçmenden yüzde 60'ının oy kullandığı tahmin ediliyor. 'Seçileceğiraden enıinim' Bu arada. Birleşik Demokratik Muhalefet'in ortak adayı Peter Stoyanov düzenlediği basın toplantısında. ikinci turda cumhurbaşkanı seçileceğinden emin olduğunu söyledi. Peter Stoy anov, cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ılk işinin Başbakan Jan Vldenov'un yanına gitmek olacagını belirterek. "Ona halkın kışı nasıl geçireceğini \e ülkevi içindeki krizden nasıl çıkaracağını soracağım. Başbakan bu somlara ccvap vermek zorundadır" dedı. Bulganstan'daartık sağduyunun korkuyu yendiğinı de kaydeden Stoyanov. *Halkın çogunluğu Bufgaristan Sosyalist Partisi'ne karşı olduğunu açıkça ortaya koymuştur" diye konuştu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle