25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 EKİM 1996 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Cumhuriyet Erdemdir Prof. Dr. NECLA ARAT E şt gorulmemii bır çağ de- ğıştırmeatılımıolan 'Cum- huriyefımızm. kuruluşu- nun n i vıldonumunde ne- den bır erdenı olarak nıte- lendığını. satırbaşlarıyla ev khn ak gereğını duvuyorum Çunku '"gaflet dalalel \e hıyanet içinde olanlar" hr geçen gun bıraz daha kustahlaşıvor 'erdem'den bıraz daha uzaklaşıp "Cum- huriyet'e \e kurucusıına duşmanlıklarını gıderekarttınyorlar Tanh bılıncınden \oksun bu zavallılar belkı de duyunç (\ ıtd ın) ve belleklerını yıtırmiş old'ukları ıçın "ateşi \e ihaneti" gormıjş olan \e "hasta adam" olarak ad- landınlan Osnıanh'nın umutsuzluk vok- ILK voksulluk ıçındekı Turk uIuMinun alınyazisimdeğıştıren 'Cumhurnet'ekın kıisuyorlar O Cumhuriyet kı "'\aistiklal\aolum" ılkesınden hareketle "manda" seçeneğı- nın karşisına O Cumhuriyet kı "uçurum kenannda yıkık bir ıilke"den "yıllarca süren savaş- tan sonra" ıçerıde ve dı^arıda saygı ıle ta- nınan yenı bırvatan yenı bırtoplum ve- nı bırde\ let oluşturmuş. Turk halkınacoş- ku guven vegururaşılamıştı O Cumhuriyet kı teokratik kökenli meşruti monarşiden halkegemenliğıııeda- >alı bir vdnetime >e bu monarşinin •kul'undan çağdaş 'yurttaş'a geçışı sağ- lamiştı I$te bu gerçeklerı unutan u gafU- lerin ve hainlerin" şimdı karşi çıkmakta bırbırlem le varı^tıkları \e genç ku>akla- rı zehırleverek kendisine karş kışkırttık- ları Cumhuriyet, tam bağınısızlığı. \ aro- lu^unun vevaroluşumuzungüvencesikıl- dığı aydınlanmaya ve bilime dayandığı ıçın 'erdem'dır "Dağ başındaki çobarun bile okur-yazar olmasını" amaçladığı tunı ulke> 1 dersha- neler halıne donu^turup ulusal eğıiımı av- dınlanma ılkelen ıle donattığı ıçın "er- dem'dır Cağdaş unıversıtelerın bılım felsefe \e sanatın vaşanacağı ortamı ve duşunce ıkhmını yarattığı halkevlerini,halk oda- larını ve Köy Enstituleri'nı kurduğu sor- gulayan ara^tıran kadın-erkek "birey" yurttaşlaryetıştırdığı ıçın 'erdem'dır \ozlaşmış geleneksel değerlere ve ku- rumlara boş ınançlara. dogmalara, "dar kafalı bağnazlığa" ve yobazlıga cesaret \ e kararlılıkla karşı çıktığı "düşuncelerde- ki hurafeleri tamamen yok etmeyı"" ıste- dığı ıçın 'erdem'dır Devletın temelıne dinsel istenç yerıne ulusal istenc ı oturttuğu v e ulusumuzu çağ- daş uygarhğm doruklanna taşimay 1 amaç- ladığı ıçın 'erdem'dır Doğal ınanç sıstemını koruyarak dev- let ve dın işlerını ayırıp İaik-Musluman- lar'dan oluşan eşı gorulmemiş yenı bır toplum varattığı, boyleceınancasa\gidu- van laik devlet vonetımını kurup laikliği anavasal duzenın kaynagı yaptığı ve de- mokratikle$meolanaklannı açtıgı ıçın 'er- dem'dır Şımdı bağnaz dincilerin baş dus>man gı- bı gorduğu ve "darul harb" ılan ettığı bu Cumhuriyet, aslında demokrasi ıle vıc- dan ozgurluğunu laiklik ıle guv encev e ka- v uşturdugu. dev letı dinden v e gelenekten gelen esaslara goredeğıl akıl ve bılım ıl- kelenne gore vonetme ıstencını gosterdı- gı ıçın 'erdem'dır Bu Cumhuriyet, kurduğu yenı laık hu- kuk rejımı ıle çağdaş demokrasının teme- lını oluşturan tum hukuksal kavramları hukuk sıstemımıze ve toplumsal kulturu- muze kazandırdığı ıçın "erdem'dır V ıne bu Cumhuriyet, ılerlemecı ve va- ratıcı bır duvgu ıle gerçek anlamda değı- şımı gerçekleştırıp o gorkemli kıilrür dev- rimini yaptığı toplumun çağdaşlaşması ıçın gereklı ozgûr duşunce \ e akla uvgun kultur çevresının altvapısını hazırladığı ıçın 'erdem'dır Butun bunlara ek olarak koylu ışçı ve çalışan kesime değer verdığı •*insan"a saygıgosterdığı. heralanda halkçı,laikve ulusal ekonomıyı guçlendırıcı bıryonte- mı benımsedığı ulı^un olanaklannı ul- kenın varlıklarını valnız halk varanna kullandığı ıçın 'erdem'dır Bu Cumhuriyet, aynca toplumun yarı- iinı oluituran ve yuzlerce vıldır "görun- mez" kılınmiş bulunan kadınlanmızın oz- gürleşmesini sağlayan çağdaş-e^ıtlıkçı \urttaşlar Vasası'nı hazırladığı kadınla- ra bovlece ozguryurttaş olma hak ve bı- lıncını kazandırarak onları kamusal alana yonlendırdığı ve Turkıye"nın aydınlan- macıdinamiklerikıldığı ıçın 'erdem'dır \e yıne kadınlara, gençlere hatta ço- cuklara vonetıme katılma bılıncını ver- meye çalı>arak geleceğın 'katılımcı de- mokrasisi'nın v e sivil toplumun tohumla- rını attığı >anı gerçek demokrasiyi on- gorduğu ıçın "erdem'dır 73 kurulu^ vıidonumunde bellek, bı- lınç veduyunçlannı y ıtırmış tum Cumhu- riyet du^manlarına onem v e ozenle duy u- rulur (İstanbul Kadın Kunıluşlan Birli- ği, laık vedemokratık'Cumhuriyefın ger- çek sahıplerını bugun -28 Ekim 19% Pa- zartesi- Saat: 13J()'da \taturk Kultiır Merkezi'nde duzenlenen kutlama toplan- tısına çağırıyor) ARADABIR KE>IAL OCAK tmeklı \1EB \lukttiji Büyük Bayram Yarın Cumhuriyet Bayramı'nın 73 kuruluş yıldo- numunu buyuk bır coşkuyla kutlamaya hazırlanı- yofuz Gerçek şu kı cumhurıyetın anlamlı ve onem- lıyonu kaynağınıTurkulusundan onuntarıhınden, ozgur ve bağımsız yaşama tutkusundan ve ulusal kurtuluş savaşından almış olmasındandır Ancak bu ulkede zaman zaman devlet adamları aydın ge- çınenler ve kara aydınlar, sıyaset yapanlar, kımı ya- zarlar. çızerlerhâlâ bunun bılıncrnde değıldırler Bu nedenle bır kez daha tarıhın tozlu sayfalarını çevı- rerek cumhurıyete ve bağımsızlığa gıden 0 dıken- lı, taşlı mayınlı ve kanlı yollara bakalım 1908 ikıncı Meşrutıyet'ın ılanı 1911 TrablusSa- vaşı 1912 Balkan Savaşı ve 1914 Bırıncı Dunya Savaşı ve bu savaşın sonunda Batı'nın Osmanlı'ya ırnza attırdığı Mondros sılah bırakışması ve Sevr Barış Antlaşması Bu anlaşmaların sonucunda da Turklere "Ateşten Gomlek" g/ydırılmek ıstenmesı ya da "Turklerın Anadolu'dan, Asya bozkırlarına" surulme duşlerınm ve planlarının kurulmasıdır Işte Turk ulusu ve Turk orduları bu savaşı verır- ken yalnız Anadolu yu değıl Hıcaz'ı Yemen'ı, Lıb- ya'yı Kafkasya yı ve Balkanlan da dış guçlere kar- şı savunmak durumunda kalmış hatta Mustafa Kemal Derne'de Tobruk'ta, Bıngazı'de ışgalcı Ital- yan ordularına karşı goğus goğuse savaşarak Os- manlı-Lıbya topraklarını savunmuştur Bu konuda Falih Rıfkı Atay'ın "Zeytın Dağı" adlı yapıtında anlattığı Hıcaz dakı, Kanal dakı Kut-ul Amar'dakı olaylar yurek parçalayıcı sahnelerle doludur Çol- de lokornotıfler havaya uçurulmuş, kopruler bom- balanmış, karakollar ve hastaneler basılmıştır Yı- ne bu kıtapta Turk ordularının ingılızler'e karşı "Arz-ı Mev'ud"u (vaadedılen toprakları) ve Medı- ne'yı savundukları "Bırakmayız, Medıne'deyata- nı,/Can verırız, kurtarınz vatanı" dedıklerı gunler- de ve topraklarda Arap emırlerı ve şerıflerı ta r afın- dan nasıl arkadan hançerlendıklerı de belgelerle verılmektedır Ben, bu tarıhı gerçeklerı burada verıyorum, ama hemen belırteyım kı bız duşmanlıklardan yana de- ğılız ve karşdıklı çıkarlara baglı saygılı olçulu.den- gelı ılışkılerden ve dostluklardan yanayız Ancak bu onurlu tarıhı geçmışımızı her yerde her durumda ve her şekılde korumak ve kollamak yıne her Tur- kun gorevı ve odevı olduğu ınancını taşımaktayız Doğrusu bazı çevreler Cumhurıyefın 73 yıldo- numunde ve butun bu olanlar karşısında hâlâ cum- huriyet yonetımını ve Atatürk (Kemalizm) gerçe- ğını ulkede hafıfe almak budalalığı ve ıhanetı ıçın- deler Buna karşın butun bır tarıhı bılmezden gele- rek de vatanı en kotu gunlerınde hem de duşman zırhlısına bınerek terk eden sultanı ıse goklere çı- karmaktadırlar Yıne ne acıdır kı bu kışıler, ımpara- torluk enkazı uzerıne kurulan cumhuriyet yonetımı- nın, laık, ozgur ve demokrat ortamında yetışıp nı- metlerınden yararlanırken bır yandan da bu cum- hunyetı hırpalamaktadırlar Ama bılmelıdırler kı bu cumhuriyet Kuvay-ı Mıllıye'nın Gazi Mustafa Ke- mal Atatürk'un ve Turk ulusunun kazandığı zafer- lerın onuru ve temellerı uzerıne oturmuştur Aynca bunun bedelı de bugune kadar odenmıştır Bugun artık cumhurıyetın temel amaçları da belırgınleş- mıştır Buamaçlarekonomık. kulturel sıyasalalan- da tam bağımsız olmak, evrensel değerlen benım- semek çağdaş uygarlık duzeyıneyukselmek, bıl- gı çağını yakalamak Turk ınsanını zengınlık ve mut- luluk ıçınde yaşatmaktır Şımdı şu çok anlamlı gun- lerde bıze duşen başta tum okullarda, kamu kuru- luşlarında yerel yonetımlerde, askerı kışlalarda ve unıversıte çevrelermde bu bayramı buyuk bır gor- kemle ve coşkuyla kutlayarak 'mıllı ırademızı ve ulusal onurumuzu yıtırmedığımızı" butun dunya- ya gostermelıyız Bu bağ.amda laık cumhurıyetın temellerını korumak ıçın de gereklı onlemlerı yenı- den gozden geçırmelıyız O onlemler şoyle sırala- nabılır • Laık, demokratık ve sosyal hukuk devletı olan Turkıye Cumhurıyetf nın temellerını oymak ısteyen koktendıncı akım orgut ve kamu yonetıcılerını ız- lemek etkısızleştırmek ve devletın bolunmez butunluğunu (unıter yapısını) korumaktır • Dılde, tarıhte yaşam tarzında ulusal değerlerı butunleştırmek ve ulusça 1920'lerın ulusal bılıncıne ve bırlığıne ulaştırmaktır • Eğıtımının ulusallığını ve bırlığını korumak, sek- ız yıllık ılkoğretımı zorunlu kılmak yaşama geçır- mek ve bu eğıtımı almayanlara ust eğıtım olanak- larının kapısını kapatmaktır Kesınlıkle. sıyasal amaçla da olsa parlamentoda, 8 yıllık zorunlu eğıtımden odun vermemek, eğıtımde fırsat eşıtlığını getırmek bolgeler arası dengesızlıklerı gıdermek- tir Boylece Atatürk'un dedığı gıbı, "Turkıye Cum- hurıyetı ılelebet payıdar kalacaktır " En buyuk bay- ramımız kutlu olsun Kanış terner kırma ıkı buçuk aylık ya\ ru köpekler se\ gı \e özenle bakılacak aılelere verılecektır Tel:418 31 88 Cumhuriyet ve Demokrasi BAH1R M. ERURETEN Hukukçu Y akla^ık ıkı >uz vıllık bır gerıle- me donemı sonucunda. tarıh sahnesınden Mİınmesı kaçınıl- maz olan Osmanlı Dev letı yen- ne. Llusal \nt Mnırları ıçınde, çoğunluğunu Turk halkının olu^turduğuvenı Turkıye Cumhunyetı'nın kuru- lu^u. \ uce \taturkve ona vurekten ınanmıs ul- ku arkada^ları taratından gerçeklestırılıp Turk ulusuna armağan edıldı Yarın bu en buyuk ulu- sal bayramın 73 yıldonumunu kutlayacağız Cumhuriyet yonetımı kayıtsiz-koşulsuz ege- menlığını elınde bulunduran halkın. tenısıle da- yalı parlamenter sıstem ıçınde yonetılmesıdır Halkçı bır devlet olan Turkıye Cumhunvetı de- ğısrnez ılke olarak. ızleyıcısı ve uvgulayıcisi ol- duğunun kanıtı olarak, devrım ılkelen ıçınde bı- rıncı sırayı bu ılkeve vermıs bulunmaktadır Bu nedenle -\taturk devnmlerı, a, anlatımla 1923 Cumhuriyet Devnmı olarak tanımlanmaktadır Gerçekten de devnmlerın Ulusçuluk ve Halk- çılıkılkesı ılebırlıktedeğerlendırıldığınde. ulke- mızde Cumhunyet rejımı. gerçek demokraM ıle e:> anlamlıdır Vuce Ataturk bu konuda sunları so\ Iuv or "Cumhuriyet rejimi demek. demokra- si sistemi ile deslet şekli demckrir. Biz. C umhuri- yeti kurduk, on yaşını doldururken. demokrasi- nin butun gereklerinL sırası geldikçe u\gulamaya koymalıdır... Demokrasi esasına mustenit hııku- metlerde, egemenlik halka. halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, egemenliğin ulusta ol- duğunu. başka yerde olama\acağını anlatır. De- mokrasinin en belirgin şekli cumhurıyettir...'" '»enıden kurulan Turkı\e Cumhunvetı nın Halkçılık ılkesi. toplumu oluşturan. e^ıt haklara sahıp bıreylenn vonetıme egemen bulunmasını. Ulusçuluk ılkesi ıse. Turk kımlığının on plana alınmasını zorunlu kılıyordu Bu nedenle yenı dev letın adı doğal olarak Turkıye Cumhunvetı ol- du Bu yadsınamaz doğallığa bugun bıle anlam- sız bır yadırgama ıle karsı çıkmaya yeltenenler bulunmaktadır Hatta bu sapık du^uncenın sav u- nuculan Buvuk Atatürk'un Turk ulusunu yu- celtmekamacı ıle kullandığı "Ne mutlu Turkıim diyene"sozlennıbıleyadırgamaaymazlığını sur- durmektedırler Ataturk değerlı bırduşunurveeşsızbıreylem- cı kımlığı ıle, venı Turkıye Cumhurıyetı Devle- tı'nı gerçekle^tınrken, toplumu dıl. ulke ve ulku bırlıgı ıçınde çağdas bır ulus olarak yapılandır- mayı da basarmiştır V uceOnder. halkını eğıtmekamacı ıleyazdır- dığı Medenı Bılgıleradlı yapıtına >u tanımlama ıle basjıvordu "Turkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Turk ulusu denir" bu tunıce ıle yenı ku- rulan devletı olusturan halkın. kokenıne bakıl- maksizın Turk olduğu yadsınamaz bır bıçımde açıkça \ urgulanmakta ıdı Nıtekım. Turkıve Devletrnın, devnmlersure- cındekı anavasasını olusturan 1924 tanhh "Teş- kilatn Esasiye Kanunu"nun 88 maddest bu ko- nuda şu tanımı yasalla^tınyordu "Turkiye hal- kına, din \e ırk farkı olnıaksızın vatandaşlık yo- nunden Türk denilir." Bu maddenın gerekçesıy- se. konuv a su açık vorumu getırmektedır "Mad- de, Turk kimliğinin gostergesidir. Osmanlı salta- natıortadan kalktığından.artık ulusun bireyleri- ne Osmanlı denilemez. Llusal onur. bir haneda- na bağımlılığı kabul etmez. De>letimiz bir ulus de>lettir. L'luslararası yada ulus ustunde bir dev- let değildir. De\let Turk'ten başka ulus tanımaz. Vurt içinde eşit haklara sahip başka ırktan gelme kimseler de buluııdugu için. bunların ırk farklı- lıklarının ayırdında hir ulusallık duşunulmemiş- tir. \vrıca vicdan ozgurluğu kabul edilmiş bulun- makla, din de ulusaliığa bir engel say ılmamıştır. Her yeni ulus gibi Turk ulusu da aynı ırktan gel- tneyen bireyleri bir arada kavrayabilir. Ancak Turk kimliği, butun uruk'u (soylan) toplamak yeteneğini taşımaktadır" (*) Bu tanımlamalar ulkemızde tum Turk vatan- daşı kımlıgını taşıyan bıreylenn. ırk. cıns ve dın tarkı gozetılmeksızın. Turk olarak anılmalannı unıter bır devlet yapısı ıçınde ust kımlık goster- gesı olarak toplumu kucaklayan bır zorunluluğu ortaya koymaktadır Yururlukte bulunan 1982 AnayasaM da 66 maddesı ıle. aynı ılkeve bağlı gonısu surdurmektedır "Türk De\letine \atan- daşlık bağı ile bağlı olan herkes Turktur." Goruluyor kı Ataturk ulusçuluğunda. ne ırkçı ve ne de a^ırı ulusakı (>o\en) bır goruş asla soz konusudegıldır Vuce Ataturkbukonuyu Buyuk Nutku"nda >oyle açıklıvordu "Hiçbirsınırtanı- mayarak, dunyada bulunan butun Turkleri, bir devlet olarak biıieştirmek elde edilemeyecek bir amaçtır...Panislamizm. Panturanizm siyasetinin başarılı olduğuna >edünyada uy gulama alanı bu- labitdiğinetarihte rastlanmamaktadır. Bizim açık \e uygulamaya olanaklı gördüğıimuz siyasal gö- ruş, ulusal siyasettir, ulusal siyaset dediğimiz za- man, amaçladığım anlamın içeriği şudur: Ulusal sınıriarımız içinde, her şeyden once kendi giıcu- muze dayanarak >artığımızı korumak. ulusun ve y urdun gerçek mutluluğuna >e kalkjiimasuıa ça- İışmak." Buyuk Ataturk'un bu anlamlı sozlennde. ulu- sal onurun korunması geregı kadar O buyuk ın- sanın gerçekçı kışılığının yansiması vardır Ls- telık bu sozlerde. son zamanlarda sıy asetçılenmı- zın sıkça kullandıklan "Adriyatik'ten Çin sed- di'ne kadar" soylemı ıle dılden duşurmedıklen slogana anlamlı bıryanıt vardır Boylece. ulusal kımlık olarak. devletın varlı- ğını olu^turan toplumun sayisal çoğunluğunun adı olan Turk sozcuğunun. ulusa ve onun devle- tıne ad olarak venlmesınde yadırganacak hıçbır von bulunmadığı yadsınamaz bır gerçek olarak ortaya çıkıvor Bunun tersını savunmaya kalkı- ^anlar. devletımızın kulturel mozaığı ıçınde yo- resel farklılıkları. ulusu bolmekamacında kullan- mak isteyenlerdır Ataturk un29Ekım 1933gunuCumhunyet"ın 10 yılı eoskuyla kutlanırken halkına seslenışın- de Turkluğu ve Turk ulusunu onurlandırmak ıçın soylemıs olduğu "Ne mutlu Turkum diyene!" onurlandırmasını yadırgayanlar. aslında tumuy- le. Turk dev rınııne. çağdas ve laık Turkıye Cum- hunyetfne karşı olanlardır Ulusal kımlığı ve ulu- sal bılıncı yadsıyarak. ulusu ortaçağ karanlığına goturmekte kışısel ve sıyasal yaran olanlardır Lozan Antlaşması ıle pekıştınlen. Turk Devle- trnın ulusu ve ulkesıvle bolunmez butunlugune karşı olan boluculerdır Turkluğu. anayasal tanımı ıle ve buyuk bır onur duy arak ıçlerıne sındıremeyenlenn. f urkluk adı- na mutluluk duymaya elbette haklan yoktur Ye- n geldığınde, bayraga saygısızlıkta bulunanlar ıle devlete ve llusal onura saldın yapıldığında tepkı gostermeyenler bıınlardır Turkluğun yuzyıllardır var olan "ustun mezi- yetlerini"ortaya koyan ve ısrarla vurgulayan Yu- ce Ataturk'e ve Onun devrımlerıne vurekten bağlı vatandaşlar olarak. ulusal bırlığımızın son- suza dek surdurulmesı ıçın yılmadan savunmak gereklılığını ve o buyuk ınsanın şu sozlennı ha- tırdan çıkarmamalıy ız "Turk vatanı bir butun- dur asla parçalanamaz!" I *) Tuı k Paı lamt nıo Taı ıhı II Donem C Isa 431 TARTIŞMA RTUK'ün Oluşturuluşundaki Yanlışlık... D evamlı olarak vurauluyoruz RTUKve TRT yasalannda değışıklık şarttır Bunun ana nedenlerı her ıkı vasanın da gunümuz gerçeklen karşısında işlevlennın olmayışi ve demokratık duzene uvgun duşmevı^lerıdır RTUk amaçlı kurulan bır organdır Zamanın sıyasal ıktıdarlannca ozel radyo ve televızyonlann yavınlannı denetım altında tutmak amacıyla kurulmuştur Sonrakı ıktıdarlarda ışlenne gelen bu yasaya dokunmamakta ısrarlıdırlar 3984 say ılı RTUk \asası her şeyden once tam bır taratsızlıktan uzaktır TBMM'de yapılan uye seçımlennde ıstenılen kışıler. vasanın anlaşılması guç maddelennden yararlanarak bazı sıyasal partı gruplarının ışbırlığı ıle seçılmışlerdır Bunun sonucu olarak TBMM'de grubu bulunan ıkı sıyasal partıden DSP ve CHP aday larından bır tekı bıleRTUK'e seçılememıştır Ne ganptır kı bu partılenn lıder veyetkılılen bu konuda suskun kalmaktadırlar Seçılen uyelerın çoğunluğunun yayın ve yayıncılıkla ılgısının olmadıgını bır sıyasal partının uyesı ya da sempatızanı olduklannı ozellıkle vuraulamak ıstenm Uyeler ıncelendıklennde değıl bır bırkaç sıyasal partıye gınp çıkmış kışılenn bıle seçılmeyı başardıklarını hayretle aormekteyız Halen RTUK'te ANAP'tan veDYP'denö. Refah Partısı'nden de 3 uye bulunmaktadır Bunun açık anlamı çeşıtlı sıyasal goruşlerde olan mılyonlarca ınsanın seslerının RTUK'te duyulmadığıdır RTUK her ne kadar TBMM've bağlı bır kuruluş ıse de radyo ve T\ 'lerden topladığı Ust Kurul paylannın Sayıştay ya da başka bır malı denetım kurulunca ıncelenıp denetleneceğı yolunda açık bır yukumluluk yoktur Kısacası. RTUK kendısı toplar. kendısı harcar Uyelenn son derece luks makam odaları ve altlanndakı son model Avrupaotoları harcamalar konusunda yeterlı bılgı vermektedır sanınz TRT'ye aelınce. 2954 sayılıTRTYasası 1983 tarıhınde yururluge konulmuştur \asada tum yetkıler o zamankı anlay ışa uygun olarak Genel Mudur'e venlmıştır Bu yasa halen yururluktedır 2954 sayılı yasa kurumdakı tum sorumluluk ve yetkılen Genel Mudur'e vermıştır TRT Vasası'nın uygujamada taşidığı hantallık. denetım kurullanndakı katılık \e tartışılmazlık. kurumu nıtelıksiz bır program uretme merkezı konumuna getırmıştır 1980"lerden bu yana gelıp geçen tum sayın genel mudurlenn başansız say ılmalannın esas nedenını bıraz da bu yasada aramak gerekır Bu yasaya uvgun olarak bundan sonra atanacak olan yenı genel muduru de aynı husranlı sonucun bekledığını soylemek gerçeğı ıfade etmek olacaktır Avdın Olgun Eskı TRT Denetleme ve TV Drama Repertuvar Kurullan Başkanı VEFAT Merhume Mufıde Sargut ve merhum Atıf Sargut'un kızı, merhum Rıdvan Sorak'ın eşı, merhum Ibrahım Sargut ve Emeklı Amıral Tevfık Sargut'un ablaları, Necıp Gungoren'ın teyzesı, merhum Burhan Ayanoğlu'nun kayınvalıdesı, Seba Ayanoğlu ve Cana Sorak'ın annelerı, Ayşe. Mehmet ve Ahmet Ayanoğlu'nun anneannelerı, ATIFET SORAK 26 10 1996 Cumartesı gunu vefat etmıştır Cenazesı 28 10 1996 Pazartesı gunu Teşvıkıye Camn'nde kılınacak oğle namazını muteakıp, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedılecektır AJLESİ Not Çelenk gondenlmemesı ısteyfenlerın T E V 'na bağışta bulunmaları rıca olunur Aramızdan aynlışının ikinci yılında İZZETRIZA YALIN'ı sevgı ve öziemle anıyoruz. 4İLESİ T.C. FATİH SLXH HUKUK HÂKİMLİĞİ'INDEN 1996 430 Mahkememızdenverılen 10 10 1996 tanh ve 1996 430-812 karar sayıhılam ıle Fatıh, BeyceğızViah cılt 011 O5.savfa 8 kutuk 422'denufusakayıtlı6 12 1995doğumluku- çuk Denız Şenozer e aynı yerde nııfusa kayıtlı annesi Şuknve Derva Şenozer vası tavın edılmıştır Ilan olunur 10 10 1996 Basin 113668 patent & marka \/ PARAGON/ Daruşmanlik Temsücüık ve Tıcaret A Ş Tel;(312) 818 47 SO Fa»:(318) 818 47 18 "TEKERLEKLI SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BÎRINSANLIK GOREVIDIR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Dayanışma Der. Tel:(0216) 370 8166-4410834 CUMHURİYET'TEN j OKURLARA ORHAN ERtNÇ ' • ••Kulluktan Vatandaşlığa Kulluktan vatandaşlığa geçışın 73 uncu yıldoi numunu bayram olarak kutlamaya bugun başlı- yoruz. Turk tarıhının bu en onemlı donemecını bızler gı- bı coşkuyla kutlayanlara karşın cumhurıyetı yıkr mak ıçın yemın eden şerıatçıların ve onların go-? nullu destekçısı gıbı davranıp dırsek temasında bulunmayı ılencılık sayanların varlığı, gorevım/zır> onemını bır kez daha gozler onune serıyor . Yayın yaşamına başladığı 7 Mayıs 1924'ten bu yana laık cumhuriyet ılkesını odun vermeden sa- vunmaya ve korumaya çalışan Cumhurıyefın, ala- nında tek oluşundan gurur duyuyoruz, ama sevı- nemıyoruz "Kuruluşunun 73'uncu yıldonumun- de Turkıye Cumhurıyetı bu hallere mı duşmelıy- dı" sorusu ne yazık kı kendılerını laık ve laıklığırt garantısı olarak gostermeye çalışan partı lıderle-"' rı yuzunden "hayır" kesınhğı ıle yanıtlanamıyor.' Kısa bır gelecekte yanıtlanabılecegınden de kuş-î ku duymamak elden gelmıyor Ancak bu durum karamsarlığa kapılıp savaşımh bırakmak ıçın geçerlı bır neden değıl Osmanlı Im- paratorluğu'ndan devralınan eksıklık ve yanlışlık^ ların Cumhuriyet sayesınde nasıl gıderıldığın* anımsamak, savaşım gucumuzu tazeleyecektır' \şte gazetenız bu nedenle Cumhurıyefın 10'un-" cu yıldonumunde Eğıtım Bakanlığı tarafından ya- yımlanan "Osmanlı Imparatorluğu'ndan Turkı-- ye Cumhurıyetı ne Nasıldı?NasılOldu?" adlıbel- geselı 63 yıl sonra yenıden gundeme getırıyor 48 sayfalık belgeselın tıpkıbasımını, ekledığımıa. 4 sayfalık açıklama ve sozluk bolumlerı ıle bırlık-^ te salı, çarşamba ve perşembe gunlerı toplam 52. sayfalık bır ek olarak sızlere sunacağız Cumhurıyefın, okurlarının ozverısıne karşılığı' bununla da kalmıyor Bugunden başlayarak hef pazartesı gunu Ekonomı ekımız okurlarımıza ulaş-" tırılacak Bankası pazarlama şırketı olmayan tek;1 gazete durumundakı Cumhurıyefın Ekonomı ekı/ bu nedenle de ayrı bır değer taşıyor Tarafsız vei bağımsız haberlerle yorumlar gunluk yaşamımı-^' zın heranını ve alanını kapsayan ekonomı ıle ılgı-,, lı sorunlannızı ve meraklarınızı gıderecek dopdo-, lu bır ıçerıkle elınızde olacak A Edıtorluğunu Ekonomı Servısı Şefımız BülenC Kızanlık'ın ustlendığı ekımızde, ekonomı servısO ıle burolarımızda çalışan arkadaşlanmızın urunle-tj rının yanı sıra ekonomı yazarlarımızla uzmanların- goruş ve yorumları da yer alacak ' Perşembe gunu yayımlayacağımız Kıtap ekı-j mız ıse tam 64 sayfa TUYAP Kıtap Fuan'nın açı- lışı oncesınde verdığımız geleneksel ekımız, kı-' tapla okuru buluşturmanın tum seçeneklerını suA nacak bır ıçerık taşıyor h Hazırlıklan suren yenı eklenmız hakkında ona-J muzdekı haftalarde yenı açıklamalarla karşınızda 1 olacağız > Turk sanayıinın onemlı kışılennden Vehbi Koç'ûVl-' naaşının çalınmasıyla ılgılı haberde, Cumhuriyet daha ondeydı Devrim Sevımay ve Bertan Ağa- noğlu, olay yerıne ılk gıden gazetecıler oldu Bu ar- kadaşlarımıza daha sonra da Uğur Günyüz katıl- dı Olaydan sonra Koç'un mezarı başına gelen Koç Holdıng Yonetım Kurulu uyesı inan Kıraç'ı, savcı- lığın zabıt tutma aşamasını yalnızca Cumhunyet fo- toğrafladı Bunu ıçıne sındıremeyen bır gazete, "Cumhuriyet muhabırlerının mezarı bulamadıkla- rını" yazmak gıbı gerçek dışı bıryol ızledı Bızler bu tutumdan uzulmek yerıne memnunluk duyduk Çunku haksız bıle olsa tabak-çanak kavgası yerı- ne haber kavgasının başlamasına neden olmuştuk. • "Teror orgutune yıyecek yardımı yapıldığı" ıd- dıasıyla devletın, gıda ambargosu uyguladığı Tun- celı'dekı ınsan haklan ıhlallennı CHP'lı bır grup parlamenter yerınde ınceledı CHP'lı Orhan Veli Yıldırım'ın, Harıtadan sılecekler" dedığı Tunce- lı'dekı ınsanlık trajedısını, bolgeye gıden arkada- şımız Alper Ballı aktardı. • REFAHYOL hukumetının hayalı "denk butçe" hesabını tutturabılmek ıçın KİT'lerın butçe ode- neklerını tırpanlamasını arkadaşımız Esra Yener haberleştırdı IMF'nın. "/?aya/pe/'esf"dıyenıtelen- dırdığı REFAHYOU butçesı ıle ılgılı hukumete uya- rılarını da yıne Yener aktardı • DYP Isparta Mılletvekılı Ömer Bilgin ın Turban Genel Mudurluğu donemınde boyutu 3 5 trılyon lı- rayı bulan yolsuzluklarla ılgılı dosyayı Ayşe Sayın haberleştırdı Sayın, Turban'ın ÇeşmeOtelı ve Bod- rum Marına işletmesı'ndekı akıl almaz yolsuzluk- laria ılgılı belgelı yolsuzluklarını ortaya koydu. • Kıtap pıyasasını tarıkatlann ele geçırme çaba- larıyla ılgılı gelışmelerı Asuman Abacıoğlu yaz- dı • Kamu emekçılerının hak arama eylemlerıne savJ cıların da getırdıklerı yorumlarla memurları haklr bulmalannı Necati Aygın haberleştırdı • REFAHYOL tarafından hazırlanan bedelsız ıtha- lat kararnamesının. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylanması uzerıne otomo- tıv sanayıcılerının yasal yollara başvurma kararı al- dıklannı Canan Soysal yazdı • Tunzm Bakanlığı'nın kumarhanelere Turk va- tandaşlarının gırmesını yasaklamasının ardından kumarhane ışletmecılerının, ışletmelerını yurtdışı- na taşıma kararı aldığını Hülya Genç duyurdu • Faızı haram buldukları ıçın kâr payı esasına go- re bankacılık sıstemı uygulayan ozef fınans kurum- larında doların 'helal' algılanması nedenıyle mev- duatın yuzde 90'ının dolar uzerınden olduğunu Sabiha Semerci ortaya koydu. • Erdemır'ı ozelleştırmek ıçın en geç yılbaşında ıhale açmayı planlayan REFAHYOL'un, yuzde 30'luk kamu hıssesını cazıp hale getırmek ıçın yuzde 10O'luk yonetım hakkını koz olarak kullan- dığını Tahsin Akça ortaya çıkardı. • Onumuzdekı pazartesıye kadar gonlunuzce bır hafta geçırmenız dıleğı ve saygılarımızla
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle