03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 15 EKİM 1996 S 8 EKONOMI / PARA RAPORU BORSA VERİLERİ Enıetslef Onceki seans 3ılşıf Endeks Va Sc3y Erdeks J21toTtci Btfsl'shn mrjâ CJİ8I6» MMlEjeM B7lmCıMi M3 CeMt Haiat ie&m"5 """ ' mtmm MCmmtari tntmmi Otmut OttOnctCa KMını MDvaObt K : * 3 c «Ifj! £ • «EjtNılT» n > s m «5.-.5r »Spıriır EmMımlkt 75210.50 73277 46 82240 42 1. Seans 78116 52 72684 39 83976.42 Değişim (%) 26 2.8 22 2. Seans Değişim (%) 78015 62 73271 -0 12 0.80 83531.33 -0.53 14 024 995 240 095 00 BORSA (1. SEANS) u om Öı>c» Susmi Sufsfi*» Eugjıi». (jiem »2 ort kanam< cûs.» yuksek kapaıi'Ş Aıfedı T-tas «Flfcıı: 811 tosbttnı "E."CC 5i» ı» ssii S7I 740 n n 115H 11» ««M 7M 19SH! 3150 1152000 5310 1553401 14501 1057101 :B0 183IK 1! H «M «a rs» J15J SfflîŞ . cj." '*-':'?. ım tkm «751 S i l 3M u\m T Mo mm w '(üiifjJBİ um 17» T M 17 82 321» 29BM IM Ym ıjiiii im 4S5R 21781 44147 iooo ımm ne İM İ4710R İ7S 171 7MM IV 13M 1110R 12(91 İSM 55i »0 <4K 730 2 Î 2 1 M 7 " 11250 272M 11117 731M 13.250 m -m I» itso UH 4M YM 11500 102271 134ü 4M MM i» 75M 517SM '4H1 i » 473M 1515 2J2S 1B7171 287 210 7 H M 210! SM İ29S100 l « 3 I M 34 M 4K2 İ n 1542M 33» 1223M !1I 33 M :•: :cc ın JM !M s» tım ım nm »m 12*1 " İ M mm "_!IB 4)100 2 Ü İ «321 IM 21_Mr 23 1554 İM U3Îİ 3W ı rs 2411« i m 12251 52133i 12N am mm sm m »Mi ım ım ıtnm iw »I 1IM » İIH 121İM 3125 15.30 13İ4000 14İ7İ 21Ç IM 4511M 1334 • 42: !? jîı • - t 21M P M J3Î5C 25 ."0) IM MM I6İ 3FİÎ 4M 4 »4550 MOOO i"« H575İ İfiî 157» İ527M 1!H1 : ":•: J:- :O: : "a 27» 23GM 2(3! ımm m mm mm 20si a m nm 41I)4N 12 302 1175i »m İM 2531M M 235*337 SM 421-ij 538 S5O0 1734 78 İK teo ııı ZC7M ınt 7175 II74M 2171 11M21«I2) «06 16M 25SS57 tfiSM »M mm rw TM12117315 ÎÎ225 5401 483M 54SS MnCnHtı Hnüto :m ısoo iin tito ;KM 11751 1 1 5 * 12M 12M K I M 33M ]4M İ6M Sm JHM İIM NM «n » M 74M 77W 1701 !1H IM İISİM im 7511 ÎM 77B 1512» ım ım 2jsı m mm SM 5M İM fHO M M 3i5i ım }& r » 177iiı 1450 1451 1525 1475 140TM i * it» İO0 İ M lüOM 151 I» 1SH 17R 1020LM III 1100 1150 M25I442EM 4M 5M 5251 5251 7 M 0 M tm 5!» 51M sta mm İ7M RM ItOOO HM 3)5* 1J7S 1275 1 3 8 1300 7414313 1375 13SI 1 4 5 1425 I5JIIH 3İ jâ İ» 3M 2451* JM ÎÖ 2::. 2: x: ;-â -45: im 2751 (71 S3M «S 1H1İK2B 3791 2M OaTüSiı 2 M Staıa 110a OtottMabt IM Omsa 33500 ::F"r;r 3.i:m: ' 2C: Psan ' 11250 P n f t * 1 1 1 42MPılta »MSİ 181 ««S Stta 17750 3.J5İ 4 » 27M S M 2 * 23 M "6CC :IC İt500 41M 1351 14H 1300 1)51 5M 5M 213 2» )5N İM 24riJ7 2B "ii mm 1» N M 122JH 103» IJ0I 50İM Ü5Î İ4M 5H540 34013 ii!5İ " m 'm 11 i ısu mm ım S m 3S7457 43773 IIŞ CM 112)1 (M 111'3 4Eİ • s : "•• :cc • 555 2M IKÜN ım 1.M 51M IHt 2775 174G344 2240 1.1011IM.M 1151 2!M 7701153 21200 227ü 7 A M 22731 "."•T " - " T ""? «jü 'ımm ««' 14N TTtOOO 13S2 IJS 2SHM \m 5 M 1I51M S.D7 m ŞIBf 2271 m "••ım irii 257M 130 M 255« 4M 2KM î«5 İH0 « M 136i 3X 2N 2 » 2S<73 :K nCa S4» sânHcll»; 111 ! 2559 'i|!jnDtmı.Dönii 4551 115 te 2111 «üi'ıcr 1125 K5K 17250 f?l tM 920 W SM 1575H 21M 22M 45» 215 I H I 21ta 2D1al3S 45H im 37» ; « 10501 17M tOSO !<W 139 14M i» (M 22011 22251 2I2S 2 2 » •2 l'JfH 157 501 Î7Î2M 157 W 215M 2 T M 2111 4İSİ 13310) 4513 3W 1174SH im 17M SKCI 17171 ieu mm IN 14(01 E21M 13K1 İM 40M n 22251 D3Kİ 22221 2M 54)05 74 2110 İİ 32İ5M iîti BORSA (2. SEANS) 14 Hısse Senedı Öocekı kapanış mjnkü dusaı upkji »se> Islem 32 ort 1451 :4»0 23751 23751 24.M 1111 1»! K75I nm mm 11H114KH0 Mtoıu . Ca- Citstl» .:" t.TS.2 ' Ç -^ â:sa 7c 5a" 21-s 3Ü 5 " i'Pîa-î- ": Bff-ssr «Mıtnılt „: E.ır tSljıiM ttım 115» ?M 3151 S3R «251 137» !"3C 353: r:c •JS '3x IM !M •m •-533 "İ5C HxX 2533 ESOC -:5I :xc jjCC I * 24 M 11510 12M (M 72> HM 3250 :M '.m ;15R -li« •JJ-I -4750 1525 -BC 13 5R 14250 11751 13 5İ23K "2» T2357 ım IÜISD îm 11S2M K5H İ M lijOC 154-JCÖ •«53 !111 S27! 115K t':'; 14 :Ş :55C SSff •425; 14 M 2311.M 13 Ki .••5; ••*.•".": :-S3 î;5£ 12T;i] 353' 4J0 43SI 3» "ÎC 148 (M içs •4I5İ "3C42Ş -3ST 5Qr 4M1İ5H.5» ••%•: :?:YC İN L1I* ." IC 'c.:: -i 1425 tflM :"3J 3.330C •J-5C '4SC '"300 17.25C c-CH 3303 îâ'C 2:X 353] 33BC J3.TC J:SJ :s: ;;cc :âX : 5 X m 1 1 * •:"5; -sûcc •JfflO «3Û •» 751 T50 i-IJOC 24M 24M •ÎCO! mXi rcc 2423»; 25i" Î3Î5H! 8533 -233:: 43İ0C ':;•« :35C : r z c câr 4-433: 9M 3R3.M 751 2757M - 1 »] 'Wİ5C 24.251 557 M :35c "tra X- "J^I Kaa- Sr 3: itat KEacteıraıı BEacte'ıttıı •; E-rs 4 Sart T c-ars ti HtHM )S6 i c ! Facnua" S" î.rf S'l-ı» »IŞtaotC. lKltrşnn' 'i- l*fps 14ihıts)Mi! 141 lıpRÛMU 5 ;r r r=rs Fac :; PfJİO :;F--;-S ".' F»s Ea £. tet« t Saca' Paanrs ': Saos U s Btesa. * ,3.- .an— :s tssas CÇ tass :*oHwSar« - ISD «; 'r 2IM 4M 7İ.TT SjCC '3CC •xc 433: 2CS .IM 2 S M ":" "6CC •;.".=0 -353C 4M 41N 7)M "5X 55 IC 5400 2S5ğ 4İCC 39CC 350C ÎS3 ;scc 53! 4333 2125 2175 IH İSM 'İJOt 334ÖÎJ' i*33 533X0 22: 2CK0CC 2353 1316250 :CCC 4 "76 K 333 - » 3 2NKİI7M IX! ]& 14» »•54 E "3 3 ' ^ 4J:;C :p f: tM -; .13 •i "56 24223 h:: nx 'İİ-3 35C4 2D7 311 I'» 4551 m 14» IM »M 13İK "BK 13 M •sar Î5DC 6XC 4Sİ 3551 14* 1 M 328 iil 4» 3M İM 12» XM 1 » "61 "3CC 4-1 Jîjj 455: 4 B J •ÎİCC1 132S •"50 "KC » 1 0 ! ; M » 7 » -CCC 3."5C 3 36SM ; '." 3C9XC 3IS0 17tlM 4 H I H M 3M 17S7M tM 23ÜM 128 14 M » S a 41375) 7"X 44"5 )X •11 3400: 45S 36CDCC •iaO ?3!XC 2"5T •4-ttCO ;jj '13Î30C 31J5 4722 1711 1409 IHI 31115 "«5 4 "2 4535 •S-23 2"S "ÎK 22X0 "SC2 13.2» niM u a İ5X 4SCC0 3400 S'C •3K •10 5 K tCCC 4Î53C 23 OCC 35K4-354I1 •;cc 525 co: 3159 :*" Ü-Jt 956; •CCC f 324 •23J 2S-CC 2g: 3S ; • ! 4510 15.251 : a" 1351 1(25 5K 4H 4551 11251 2":c 1 ' 25250 255CC sar "S33C 25S3 16C3C0 Ş448 >;xc 3i' ım 45» 15251 1S75I 4S« :'1T 1S5 1375 1425 1451 :*XC 2'2S İ3M 1350C t"3 îil 4M IM tSİ 4 ^ 1İ2S1 İİ50I :"S :)X T55CC -575] 275C 2 1 2"3C 26CC ısı15 751 4 4CC 1375 1451 213CC tJSO tSO] 16-JÎ: 4M i'si 1 İ * 155CC ' "X 2 ^1" « M 3231M •":3X I M M 5515» 36 JK ' 35' 30: 4İ.IX L2BM "j27İ 5M •113 a: ••913*3 « a i :2i3XC 4513 15 4K J*4 1342 1.4B 2'M i3XS j -;3 ':I44 ım t® üa : "S İ l 2I7M M M 217» 21IM T5İ2 21247i 12» 12M 1320 13M472T4İ1 12 778 îil •:JCC 1 İ * 17 M •ıxr. •:IC "X 1415 11» J2» 51» =csc 3KC nr. 475C m :3X • ar 1İ5» i:XC K75I •3K "50C 3S3CC 33 5CC "SCC " « :a: f SCC !-5C : » İ5CC 1125 5211 5 » 2303 :•£ E3CC 45Ü; İM 770 59CC 31ü 3100 2'CC '5 51" 17 M s;a" 913K :•«; 11.58 Î:CC •23i»: 355İO 33 3CC 3 31' 7700 23SC SH 3İK ıa 350: ;TJ 1151 558 S78 «cCCC '325 • -53 3353 E4O3 4130 SS 3951 •15CC 2EIC i'5JŞ 771 S321M :3X "SIC sOCC 234 XC •:ÎC -5«-u: 7(1 5SJ S*"" •excr?-~;. -i'i. 11751 1*2» I İ K 1 SDÎ ?XXC 55I2C SeûCC c»."54: :30C 4?"BC --5 İ11.» 5.511232 17 M 9İCC i 555 KC İ3S "KC S " 3 K '•"•: 355a; 3-40CC sn 3dxB 4S-I 3Sİ22 "3CC -363342 "5"3 "5SC S0W 'İK 1300 2147ECC :sct mx 3-sc - e « 1S5JI8*» =3X -3""X: •5CC 24İIJV rsojsnn SM21IKM 57* tiirıii s'r: •:::;.. •300 "2J3'Î- '42-5T00K 2-32' :955 tâi 1133 5349 SÜT • 302 142: M13K 3cS" 4İ5C 19CC0 6": T3J3OC ÎH ncfsr 3451 ."3 CCC ıxı •32 41» 2İÎ5 -X IM - S H"5; 40OC •;ac 5151 2175 5J35 :: rsas ic^ı 39 7:-3s C':""coı Fa: 5 5% sooo 13 rr. 34H 2ö: 2C"5: :m 1:00c 33DC •5500 -3CC i:5OC l » 1B :"M SKC 2275 IM î~ SCC 225GC "30C 350C •İx ISX< m )SX 3 353 2£tCC 33») 91J3 '3 5OC 2051 = 700 17JKC "m 15 "5J İSO "3Cİ 5»] a •rs 2150C 2*5C 4K 3KC l ' E :^: 14M i5X 22İ5Î ::cc •scc 165ÖC 6 "33 930 1553a 2-503 27CO 45CC 5 "53 'E "S 35ü 2» 22H: 30K •0500 sJCC 35 ;x '253 "POC )18 44 IC •-5CC 3« 4151 •502 'S5C 12» "scc «5a: 'r? * 35C S3C 2.M SsCC 2533! 40CC sn 2.2» 5330 -72.5a 235Cf 11» 6XC 1£25t 3£5C ;\T3 :60C M 2 "53 4 700 33OC if5 •"CCC 6.BCC K IS75CO 2175C 2/50 4650 3 SCC 1"XC 2:5" ;5CJ1 3551 235214 2SCC :CC9JX 2!»: '-CJOC 2.9O0 2.173 3CC1 1U5C '0aXC _31X _7S7CÇ0 *'3a: :*iox •:S3C 4JİC0 I M 254MI J."5ÎC 451355 13250 -Î0O3 i3i -K:CC 4.151 İ S M n 399 3S5 2.833 1 '48 SCC 5!CC 3M35C msmm im İ5CM 22.5CC 9CC.3CC " « 266'Jffi 403CC 12SSC '3S 2 "S3J7JOO 53! 113Ü5C 2)25 13 407 M 335C 255CC İ35C nx~ •:=cc SM 81.K •38J»3 153 SCC •332": 5I7M 19ÜM 57CC 237236C 1"25CC - 3 X 233X 23S% 318 5 S » « :"CC 2559"33 1 5"52 4'37835 3600'2385517 SSOC 'JöîE 55Z ı '36963 ««9KM 4536 1K2 23~6 J 14K 3'5î 34JOt •222 İBİ 43 a " '533C :333 1135 İ7C4 "432 233) 3SJ 2:4S: 33'9 S3B 2185 İK; T 16İ' 3512 "96-1 5525 H 2ECC 6ır 5333 2 E32 465C 2736503 2900 2532CCO "525 40131- 16 "S EE--SC63 İSH 33CJCCC S40 3'3XC 155 XC -65100 21503 '3E£CC 2.750 2İ7S3SC 45tC 'İ74338 m . 25{'0CO •"209 354 H 14 M E7CC 22 XC 14251 8303 22.255 22CC -»: MSI IMM 6Ü3 2T63CC Z5cc r-oa: 2325 •35: 15 "'C 156349 4 36: 315 •m 14 M 6"?3 22İ-İ 2153 •m :m m ®m ım İslami finans kesimi bankaları ürkütmeden pazar genişletme çabasında Şeriatbank'a kılıf aramyorEkonomi Senisi- Pazar gunii topia- nan 5. Olağan K.ongresı'ndeîaık ve Ata- türkçü mesajlarvererek merkez sağda \er alan bır partı ımaıını çızmeve çalı^an Refah Partisi. dığer v andan >enat hukiiın- len u\arınca bırekonomık model oluş- turmak ıçın çalı^malarda bulunu_\or. RP'lı hükümet bu amaçla. »eriat hukünı- len uvannca faızsız bankacılık hızmet- lerı \eren özel finans kurumlannm onün- dekı engelien kaldırnıak ıçın kolları sı- \adı "Faizin haram olması nedcni\le _\ aslık ahında bekJetilen parasal ks\ nak- İarı ekononme aktarmak" özel fınan-> kurumlannm dcNteklcnmesındekı başlı- ca neden olarak gösterılırken: \arolan araçlann dı^ında \enı fınansal enstrü- manlann gehştınleceğı mesaıljrı \en- lıvor. MüitakılSanavıcı ve IşadamlarDer- neğı IMLSl AD> ı'le Islamıc Bankerder- gısinınortaklajadıızenledığı "Lluslara- rası İslami Bankacılık ve Finans Sempuz- \umu"dıiıı ba^ladı. Toplantıva katılan Devlet Bakanı Abdullafı Güİ, özel fi- nans kurumlarının bankahıla avnı ı:;le- \ 1 görmelenne ragınen daha fazla kı.s»- lanmalarından vakındı. "Faizsi/ siste- min de çalıştığını göstereceğiz. Bunun için hukuki afhapı var. Ama düzenle- nıelergetirnıek isti\oru/." dıv e konu^an Abdullalı Gül. getıreeeklen düzenleme- ler savesınde. faızlı bankacılığı haranı buldu^u ıçin ekonomıve gırmeven fon- lanvaıınmadönüşrürebıleceklennı ıfa- de etti Dev let Bakanı Gül, özelfinanskurum- lannın I994krızındeavaktakalarakgü- venırlılıklerını ıspat ettıklerını de söz- lenneekledı. ML'SlAD Ba>kanı Erol \arar, Müs- lüınan nüfusun voğun olduğu ülkelerde faalıvet gösteren özel finans kurumla- rının sadece kendı ülkelenyle sinırlı kal- mavarak iilkelerarasındafonakı^ında bu- lunmaları gerektığıne de dıkkai çekiı. Faızsız finans kurumlannm din nedeni\ - le faızlı bankacılık sıstemıne gırme\en fonlara erısmek amacıyla petrol zengı- nı Arap ülkelennden dogduğunu hatır- latan Yarar, Türkıyede sıstemın tüm bankacılık sıstemı ıçınde ^zde l'lik büyüklüğü bulunduğunu ıfade etti. Fa- ızlı bankacılık yapan kurumlann kaynak- lannı üretıme yönlendırmek yerine bo- no \e tah\ıle yatırdığını kadeden Erol Yarar, özel finans kurumlannm. sana\ 1- \ 1 \e yatınmJan beslediğinı iddia etti. Toplantıyı yöneten lngıltere'dekı Mus- lim College şenat danışmanı Zaki Ba- da»u İslami bankacılığın hukuki ve ah- lakı olmak üzere ıkı ayağı oiduğuna dıkJcat çektı. Ahlakı alt>apının bıreye aıt olduğuna. hukuki alryapının ise dev - letın meselesı olduğuna ışaret eden Za- ki Badau 1. Türk dev letının üzenne dü- ^en görev j vetennce yenne getirmesin- den dola\ ı memnuniyeti duyduğunu ifa- de etti. Toplantıva Malez\a'dan katılan Mu- hammad Hasni, faizin ekonomıdekı bır çok problemın ana nedenı oldugunu ıd- dıaettı veşunları sö\ledı:**İslanıüınıne- ffnin ifıfiv açlanna cev ap verivoruz. İsla- mivet ne önermişse bürtin dünva içindir. Faizü sislenıi ortadan kaJdjnnadan ken- disistemimizigetireceğiz." Malezva'da ve Türkıve karşıla^ılan problemlenn ben- zerJeriyle karşılaştıklannı ifade eden Muammed Hasni, »özlennı şöyle sürdür- dü^'Malezja'da özelleşlirmt'vc \e özel sektöre önem verivoruz. Faizli ban- kacılık sistemi ile faizsiz sistem bera- ber v'alışıv or. Faizli bankacılık sistemi- ni ortadan kaldırırsak kargaşa ortava çıkar. Bu sa> ede İslami finans sistemi daha çabtık gelişivor." BÖLGESEL (1. SEANS) Oncetı Hısse Seımi kapaıtı; 0C1 «a-i£»rx&3f. iSOC 3C *'«->«: 'S30C ı)33*sa-r,-eT: " S R4Iİ»|iw(t« 15» B5 Br.' 2- TO jOEBonaıjpE»: 555C «İOŞB» 71M M Gım 11M Mlrtıılsi .1.2ü 311 HBns*a :s:c (USta 2151 rıTcaı 1 » .4Vj>WftBia" PAZARLAR 14 BÜM1996 8ujLm«û Buıvms dûşûk »ühek !«C 350 133300 13C30C ••:5Î " S M7SI 151» 2'OCC 21 -50 5530 5«C 72M * M 11251 11751 21751 22.M 2 a1 :SJ: 2325 2 H IM 1» .a. Bvtmkû upanış 365C 1300OD 1'25C »751 2'TC 5HC 7!M 11751 21751 .a: ;S5( 1401 y% tdeıtı ^*C6XC sscc -31" m J33C tmm mm m •463CC H55IM 2I72M 13CC «8 ort Fıyatı -•« •s: ::•: • 3 15 251 ;•:.-<: nse 21175 .î.3 24» 1341 - a BÖLGESEL PAZARLAR (2. SEANS) 14 1396 OKetı Satünlu Bu{ıı«ka Butııoku HlSS/SfUHfl ÜMIIj Â" *&ts&mmn 5 ta] 32 *t.T CnMc 133 30C :G!AsarÇ.iert: - 2 5 0 3^1 *0Pi\rt£ Ç«^e "5 75C 3S 6*v 2" "5C jKflcrn.Vîot'C 5 50C X7 2*jur r,X£ msm fira ı33 3cmn5i 21 "50 :'C KaKâçors 3KC :'• «TKIİ :i3] :•< Sdea 2650 313Is3ar 5433 :'4 v aofraF-arsa'. ." "5C İSTANBUL ALTIN Toplam Işlem Hacmı (000) $ Toplam Işlem Sayısı Toplam Işlem Mık. (Kg.) Kapanış Fiyatı S ons VVorldSpotGoMSons lû>u* yaksrt Umn 34JJÜ \20MC c 15 Tt i a" 54CC -CÛ3 11751 2-O3J C 255C 2525 5130 :-;c .500 125ar •6 CCC •1 "53 5500 3C3ÜC 12751 2I53S lit 2'53 Î4EC •'3: 355C 22533 0 IS^ 2'750 54SC 74 000 12Î50 2' jffi 3553 255C i\X : -cc BORSASI 1. Seans 11.460 58 922 38150 7254 «X 'JCK :":' 1D3C 541M 15"2146C mn f¥X 1425ÎCC 6i"663X •y.'ji «S Ofl fıyatı 352 12326= 1S3CC 21"5! 5445 "4x5 12 M :i21: 25S" 2t23 -.:=.: .'X 14 EKİM 19% 2. Seans - - - - MERKEZ KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markt 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız frangı 1 Hollanda Flonnt 11spanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 11svıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 11ngılız Sterlını 1 S Arabıstan Rıyalı BANKASI DÖVİZ ALIŞ 93 574 6110? 74.083 8.691 2.967 15.948 20.478 18 063 54.514 720 14.202 74 650 6.150 835 69258 312225 14 404 147 753 24.953 SATIŞ 94.044 61.414 74.455 8.735 2.982 16.028 20.581 18.154 54.788 737 14 273 75 025 6181 843 69 606 313.794 14.476 148.495 25.078 15 EKİM 1996 EFEKTİF ALIŞ 93 293 60.924 72.972 8.648 2.952 15 868 20 273 18.009 53.969 702 14.131 74.426 6.089 816 68.565 305.981 14.332 147310 24 579 SATIŞ 94.326 61.598 74.678 8.761 2.991 16.076 20.643 18.208 54 952 743 14.316 75.250 6200 855 69.815 314.735 14.519 148.940 25153 ÇAPRAZ KURLAR 1 15313 1 2631 10 7660 31 5350 5 8675 4.5695 5.1804 1 7165 128 70 6 5891 1 2535 1521.60 111 62 1.3511 6 4966 3.750O 1 Sterlin: 1 £CU: 1SDR: 1 SOR: ABD Ooiarı Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şilıni Beiçıka Frangı Oanimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florıni Ispanyol Pezelası Isveç Kronu Isviçre Frangı Italyan Lireti Japon Yeni Kanada Ooiarı Norveç Kronu S. Arabistan Riyall 1.5790 ABD Doları 1 2535 ABD Ooiarı 1 4397 ABD Doları 135 395 TL. SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ ABD Dolan Alman Markı Isviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonni Ingılız Sterlını S Arab Rıyalı Avusturya Şılını 100ftal Lıretı 93700 61250 74600 18060 54500 SATIŞ 93850 61400 74850 18150 54750 147750148400 24850 8690 6140 25000 8730 6180 ALTIN CİNSİ Cumhunyet Reşat 24 ayar altın ALIŞ 7650000 7950000 1151500 22 ayarbılezık 1035000 SATIŞ 7750000 8400000 1154500 1135000 NASRULLAH AYAN BORÇLARINI ÖDEMEYE HAZIR Yabancı gözüyle - nın Unlüyöneticilerhatalannıanlatıyor tofarısı'nın favorihisseleri Afrika gezisine katılan işadamlarıne umdu, ne buldu? Paranıza yön veren dergi Korsan avcıları i$başında TREND EKONOMIYE BAKI: TAJVER BERKSOY Kısa Vade İyimsenlıği Yaz sonrasınm karamsarhavası dağıldı gıbı. En azıı dan kriz söylemi yavaşladı. krız beklentıleri ertelenc Ekonomıdekı aktorlerin kararlarına bır lyımserlık ege men oldu. Bunun gozle gorulur belırtılerı çıktı ortay; Örneğin, sıkışacağı ve ekonomıyı de krıze surükleye ceğı düşunulen Hazıne, faızı duşürup vadeyı uzatabı leceği ve borçlanma miktarını da arttırab/leceğı gore ce rahat bır ıktısadı ıklıme kavuştu. Aynı şekılde, bunlar artık Hazıne'ye bır kuruş borı vermezler. lıkit kalırlar ya da dovıze geçerler ve dovı; kurunu patlatırlar d/ye duşunülen aktorler bır ıhafede Hazıne'ye yarım katrilyon lıra borç vermeye gonullı hale geldıler. Böyle olunca, ddviz pıyasasında psıkolojık talep ha- reketı de gerçekleşmedı. dovız kurunda olabıleceği dü- şunulen sıçrama bır başka bahara kaldı. Hısselerın neredeyse bedavaya geleceğı Borsa'da bıle bır lyımserlık ve canlanma egemen oldu. IMKB en- deksı peş peşe rekorfar kırmaya başladı. • • • Pekı, ne oldu da yaz sonunun karamsar bekleyiş- lerı böylesine lyımser ve bonkor bır ortama yol verdı? Ekonomının dengelerı mı duzeldı? Orta-uzun donem trendlerı mi olumiu yone yöneldi? Sîyası nsk mı azal- dı? Yoksa, olan bıten karşısında ekonomının aktörfe- ri mı aklını yitirdi? Bunlann hıçbırisi olmadı. Ekonomının dengelerı dü- zelmediği gibi orta vadede daha da bozulacağma ılış- kin belırtiler çıktı ortaya. Gelecek yı/a donuk butçe ha- zırlıklarından dışarıya sızan bılgıler. kamu dengesızli- ğının süreceğini ve muhtemelen boyutunun buyuye- ceğını gosteriyor. Tüketım harcamalarını kamçılayan popülist eğtlimler, harcamalarla kaynaklar arasındaki dengesizliğın kamu açıklar/nın otesıne taşmasının su- receğıne ışaret edıyor. Ortaya çıkan yarım yamalak bıl- giler dış dengedekı bozulma eğılıminın artarak sure- ceğinı söyluyor. Sıyası rıskın azalmayıp arttıgını ve gıt- tikçe buyuyeceğ/ni soylemeye de gerek yok. Bu koşullarda ortamın lyımserliğe donuşmesının ne- denlerini. ekonomının orta-uzun vadelı gerçeklerının otesınde bir yerde aramamız gerekıyor • • • lyımserlık ve karamsarlık arasında oluşan bu sar- kacın temel belırleyıcılerınden bırisının, ıktisadi aktor- lerin karar vadeleriyle bu vadenın yonetıminde ızlenen yolun uyumu ya da uyumsuzlugu oldugunu duşunü- yorum. Bu nedenle de daha çok kısa vadelerde göz- lenen bu sarkaç hareketının. ekonominın gerçeklerin- den kopuk olarak gerçekleştığı ve abartılarak genel- leştırılip orta ve uzun vadeye taşınmaması gerektıgı kanısındayım. Kısacası ekonomıye egemen olan kısa vadecılıgın ürettığı lyımserlığın. ekonomının gerçek/erıyle uyuşma- dığını, bu nedenle abartılmaması gerektıgını, yakın gelecekte sarkacın ters yonde salınımına başlayaca- ğını söyluyorum. Kısa vadecilik, ıktisadi kararların agırlık noktasının ekonominın uretken kesıminden yanı reel pıyasalar- dan, parasal ilışkilere, yanı malı pıyasalara kaymış ol- masıyla bağlantılı. Denge bozukluklarının sonuçlarını doğrudan ve acılen yaşayan malı pıyasalarda ise ola- ğan kıpırdanışların kısa vadelı fırtınalara donuştüğu bı- linıyor. Bu tur bır karar ortammın karar vadesını gün- luk ya da haftalık boyuta ındıreceğı de açık. Iktisadi kararlann agırlık noktasının mali pıyasa/ara kaymış. bu piyasaların da çok kısa vadelı kararlar uzerıne oturur hale gelmış olması, lyımserlık ya da karamsarlığın da ekonominın orta-uzun vadeli gerçeklerınden kopup. kısa vadede oluşan malı kazanç olasılıklarına tutsak olması sonucunu doguruyor. Malı pıyasalarda kararlar ekranlardan akan anlık fi- yat bılgılerıne göre oluşuyor. Bu noktada karar veren- ler, sonuçları birkaç ay sonra ortaya çıkacak bır den- gesızlık olasılıgından çok o andakı fiyatın kısa dönem- de sağlayabıleceğı kazanç olasılıklarına göre davra- nıyorlar. Kısa vadede gostergeler kazanç yonune ışa- ret ediyorsa iyımserlik, bu yönde net bır ışaret vermi- yorsa kararsızlık ve karamsarlık egemen oluyor. • • • Bu koşullarda ekonomının yönetimı. kısa vadede açıkça hesaplanabilecek kazanç olanaklan sunacak biçimde yurütuluyorsa ıktisadi aktorlerin beklentilerı- ni iyımser yone yoneltıyor. Yok eger yonetım orta- uzun vade dengesizlıklerının onarımına dönuk, sonu- cunu hemen alamayacağı önlemlerın peşıne duşerse bu kısa vade kazançlarını en azından belırsizlık orta- mına itıp, karamsarlığı beslıyor. Kısa vadecilik tuzaâı- na düşmuş olmanın pek çok olumsuz sonucu var. fk- tısadı ıklimin iyımserlik ve karamsarlık arasındaki sa- lınımını kısa vadeye sıkıştırıp, ekonomi yonetımını de kısa vadecı olmaya zorlaması da bunlardan bırısı. Bu, üzerınde düşunmemiz gereken bir olgu. Zıra ıktisadi aktörlerı temel gerçeklerden koparttığı gıbı, yontem- leri de gelecek kaygısından bagımsız davranmaya özendiriyor. Kısa süren iyımserlik donemlerının ardın- dan, belirsızlığin egemen olduğu karamsarlıkların sokun etmesı dışında bır şey getırmıyor bu. Hep beraber salınıp duruyoruz. YATIRIM FONLARI 14 EKİM 1996 Katılma belgesi adı A TİPİ FONLAR iş Yatınm 2 İş Yatınm 3 İş Yatınm 7 IRtısat Yat 4 Garantı Yat 4 Garantı Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Dışbank Beyaz Dısbank Pembe Tutun Fon 1 Finans Fon 2 Finans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Emlak Fon 5 Sumerfon A Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Demır Fon-1 Turkbank FOP-1 TSKB Uzman Foı Akbank A Tıpı Tekstıl Fon-3 AtafoP-1 Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon-1 Tebınfon Ekofon Kentfon CU Sıgorta Fon Alternatıf F-1 Hakfon-1 Şeker Fon-1 Öyakfon-1 Eczacıbası F-2 Eksp'es Fon-1 Gedık Hısse F Toprakfon-2 Tekfer Fon-1 P TIPI FONLAR İş Yat.nm 1 jş Yatınm 4 İş Yatınm 5 İş Yatınm 6 Interfon 4 Interfon 5 ktısat Yat 3 Iktısat Atılım Garantı Yat. 1 Garantı Yat 2 Garantı Yat.3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Gunluk Oeğ. % 92^245 563687 90023 674563 231477 439701 215056 343914 '343028 403787 403306 1053363 500630 341131 337634 35901 12001 88083 55938 254832 ••54796 '45164 42617 76400 "74148 254570 65652 141342 99645 88417 11844 46110 75561 43359 43698 31222 34202 13829 19501 18381 12"1D 11979 1591367 240494 154105 535344 562058 139287 723715 841253 1962754 694455 448351 54765 1392761 447713 0 25 0 56 0 42 0 02 -0 08 -0 98 -0 85 0 25 0 53 048 0 02 0 39 0 40 -0 37 -0 32 -0 39 099 O 19 0 20 058 -Û61 -3 91 -0 01 0 0' -0 3S 064 0.55 0 89 0 27 -0.03 -0 55 0 27 0 38 0 09 0 14 -0 37 0 80 -3 17 -0 45 -0 10 CMS 3 29 0 54 054 3 38 0 53 0 71 0 51 3 71 J70 0 50 3 51 3 51 356 3 01 016 Katılma belgesi adı YKB Fon-1 YKB for-2 YKB For,-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 vakrf Fon 2 Vakı» Fon 3 Vakıf Dunya Vak-fFonB Ûışbank Mavı Tutun Fon.2 Tutun Fon.3 Finans Fon 3 Ftnans Fon 5 Zıraat Fon 1 Zıraat Fon 2 Zıraat Başak F Zıraat Fon 4 Halk Fon 1 Hafk Fon 2 Pamuk Fon-1 Pamük Fon-2 Emlak Fon - Emiak For-3 Emlak Fon-: Sumer Fon-1 Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarş Fon-2 Turkbank Fon-2 Etıfon TSKB Fon-2 Akfon-1 Ak Karrna Fon Tekst.ı Fon-1 Tekstıf Fon-2 Atafor-2 Koçbank Fon-2 Korfez Fon-2 Tebınfon-2 AJternatıf F-2 AKernat f F-3 Eczacıbası F-1 Ekspres Fon-2 SYKB Yatırım-1 Gedık Fon-2 Ekın Fon Kapıtal Fon-1 Toprakfon-1 AABILESIK Günluk Değ. AABLESIK A A (AI T P| A A (Bı T Pl '540138 '272396 1188025 1419622 949931 1269622 766743 556984 435166 279"857 556455 406123 261628 1319847 291271 28999 799117 478848 799520 631732 666415 614763 685851 420626 560820 426425 628744 217526 629267 334090 351088 425168 250753 441097 206789 23290 416435 15264 '62427 76506 101810 83346 11500 120308 42012 28257 28255 13842 43706 13795 24760 12705 21271 '6693 1360? 49 99 25 67 76 33 0 51 0 42 -0 77 0 69 050 0 68 0?0 068 0 28 0 76 0 5? 0 61 054 0 53 0 55 050 064 058 056 0 57 0 55 0 57 OO1 010 0 50 096 0 33 0 55 0 51 0 73 0 51 0 60 0.78 0 52 064 054 033 0 73 0 53 0 52 0 23 0 39 0 65 0.52 0 61 0 84 0 59 1 74 0 23 011 0 69 0 53 0 33 0.65 0 80 85 07 85 57 84 75 HER PAZAR BAYİNİZDEN ALMAYI UNUTMAYINIZ DUNYA BORSAURI Arhn/nonsu. 3816CS Dolar-Mark Pantesı 1 5285 Dolar-Yen Parıtesı 111 56 Sterlın-Dolar Parıtesı. 1.5795 Ham PetroKvan/l 23 74 S MERKEZ BANKASI Interbank rao- '- "- Işlem Hacmı c - : * ~ l,â'TL Gecelık K 7 4 82 Haftalık repo % 73 02 Avık repo % 74 67
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle