28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ŞCAĞDAŞYAYINLARI NAD İ R NA Dj dostum mozart 2O0.0O0TL ÇH) Pazartama A.Ş. Yereoatan Cad Salkımsogut Sok No- 9/B i Tel 514 01 96*95 Postaçekıno 666322 Cumhuriyet <$, ÇAĞDAŞ YAYINLARI ZEHRA İPSİROGLU tiyatroda devrim " * # 150.000TL ? Çefl Pazartama A.Ş. Yereoitjifi Csd. Saikımsoğut.Sok. No. 9/B Caflatoğlu/lstanfel Tel 5 A 01 9SC5 Posla^aki no- 666322 T2. fl SAYI25M1 / 50000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU YUNüS NADİ (1924-1945/ BAŞYAZARI: IUDİR NADİ (1945-1991İ 15B0M1996SAU AFGAAİSTAN Mesud saldınyor Taleban geriliyor • Clkenin büyük kesiminde hâkımivet sağJa\an Taleban örgütii eski hükümet yanlısı birhklerin ^aldırısı sonrası gerılemeye b'aşladı. Ahmed Şah Mesud'a bağlı güçler Kâbıl'e davandılar. Kenti elinde tutan şerıatçı Taleban örgütü, savunmasını yoğunlaştırdı. •Taleban'ın Savunma Bakanfnın hafta sonu Salang Tüneli"nde gerçekleşen çatışmalar sırasmda eski hükümet bırliklerine esır düşrüğü bildırıldi. Taleban örgütü, tran'ı eskı De\let Başkanı Burhaneddin Rabbanı'nın güçlerine destek sermemeM yönünde sert bir dille uyardı. • 10. Suyfada IRAKTAN İRAN'A ITARI Kuzey Irak'ta 'satranç' kızıştı • Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği, başlatîıgı sürpriz saldırıvla geçen ay kaybettiği toprakları gen alnor. Önceki gün bölgenin ıkinci bü\ük kentı Süle\mani\e'vı geri alan 1KYB güçlerinm Kuzey Irak'ta Kö\sancak, Kaladiza. Raniva, Ça\ar-Korna, Şamşamal ve Taktak kasabalarının \anı sıra Sülevmanıye'nin doğusundaki Halepçe'ye de girdikleri bildirıliyor. • Irak, IKYB güçlerine destek verdigi iddia edilen iran'a "Ateşle oynama!" mesajı gönderdi. Kürt gruplannı çatışmalara son vermeye çağıran Ankara ise bölgedekı ülkelere "Kuzey Irak'a müdahale etmeyin" uyansında bulundu. B //. Suyfada YE1Nİ BILIŞMA Gİ NDEMDE Ikinci Arafat- Netanyahu zirvesi • İsrail'in Batı Şerıa'daki El Halil kentinden çekilmesi ıle ılgılı görüşmelerde bulunmak üzere Fılıstın lideri Yaser Arafat ile Israıl Başbakanı Benyamin Metanyahu "buluşması" gündeme gelırken, olası zırve öneesi her ıkı lidenn de dıploması trafiği oldukça hız kazandi. • İsrail muhalefet lideri ve barış görüşmelerindeki eski muhatabı Şimon Peres \e Ürdün Kralı Hüseyin ile önceki gün görüşen Yaser Arafat'ın. Israil Başbakanı Bemamın Netanyahu ile de biraraya gelebıleceğı bildirildı. • //. Sayfada DSP lideri ANAP ve DYP ile kurulabilecek alternatif hükümete sıcak bakıyör Ecevit'ten koşuDu evet'ANAP ve DYP kendı aralarında uzlaşsınlar' Kurulabilecek yeni bir hükümet içinde yeralabileceklerini belir- ten DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANAP ve DYP'nin ara- larında uzlaşarak başbakanı ken- di partilerinin içinden çıkarmala- rı gerektiğini vurguladı. Yılmaz \e Çiller'in başbakanlıktanfera- gat etnıeleri gerektiğini sövleyen Ecevıt, hükümet ıçındeki anlaşmazlıkları çö- zecek bir ortaklık kurulu oluşturulmasının gerektiğine işaret etti. ANKARA (Cumhurnet Biirosu)- DSP Genel Başkanı Biilent Ece\it. partı.sinin vetkılı organla- rı>la görüştükten soııra veııı hükümet ıcınde >er alabıleccklerını belırtırken. koali;>\on koşullan- nı da açıkladı. Yenı lıükümetın ANAP-DYP ek- senınde olacağına dıkkat çeken Eces ıt. partiMnin hükümete girme ko>ulunu. "iki partinin genel başkanımn başbakanlıktan feragat etnıesi >e üçüncii isinı ü/erinde u/laşılması" olarak özetle- dı Ece\ıt, başbakanı ıkı partinin kendı mılletve- kıllen arasından belırlenıesı uerektıöını \ureu- larken.CHPGenel Başkanı DenizBaykal'ın "sos- >aldemokrat hükümet" önerisı ıçın. "Olma\aca- ğını kcndisi dc bili>or. Sağ partilerin bizi destek- lenıesini beklemek ha>al" değcrlendımıesini vap- tı DSP Genel Baskanı Bülent Ecev ıt. dün düzen- ledığı ba>ın toplantı>ında. olası bir hükümet for- mulünedışarıdan. va da içinde yeralarak destek ko^ullarını açıkladı. Meclıs aritmetığının RP'sız bir hükümet oluşumu için DYP-ANAP eksenın- de bir hükümet forniülünü zorunlu kıldıöına dik- 'Laiklik ve eğitim sağlam güvencelere dayanmair Anayasa değişiklikleriyle ilgili uyum yasalannın çıkarılması ge- rektiğini sövleyen Eceu't "Eko- nomide 3 yıllık geçiş programı uygulanmah" dedi. DSP lideri "*Tek dereceli ve makul barajlı nispi temsile dayalı seçim siste- mi yaşama geçirilmeli" diye ko- nuştu. Ece\ it "Laiklik, eğitimden başlayarak sağlam gü\encelere dayandırılma- lıdır. Sünni-Alevi ayrımcılığı önlenmelidir" dedi. kat çeken Eee\ ıt. ~Ancak yıluı ilk yansında bu i- ki partinin kurmuş oldukları hükümet haval kı- rıklığnaratmıştı. HükümetinçöküşüneDSP'-nin hükümet içinde >er almaması değil. koalis>on or- taklarının çekişnıesi \e iki liderin inatlaşması ne- den olmuştu" dcdı Ece\ ıt. yenıden ANAP-DYP ekseninde bir hü- kümet kuruluşu gündeme gelmesı durumunda. ıçenden ya da dışarıdan destek olmak ıçın getır- dığı ko^ulları özetle şöyle sıraladı: # ANAP - DYP arasinda u\ umlu bir hükümet kurumsal gü\encelere bağlanmalıdır. Bu amaçla. »erekırse iki partinin genel ba^kanla- rı. başbakanlıktan teragat etmelıdırler. Bu parti- ler kendı millenekılleri ara^ından de\let dene\i- mı bulunnn bir başbakan üzennde anla^malıdır- lar Hükümet çalısmalan sıra>ında kar>ıla^ılabi- • Arkası Sa. 6, Sü. I 'de GENSORl OYLAMASI YARIN • 7. Sayfada RP nesli, imam-hatipler ile Kuran kurslarından yetişti" sözlerine tepkiler ^Lnanı-hatip ıııilitmı yetiştiriyor' Kuran kursları tartışması Erbakan'ın, partisinin önceki gün yapılan büyük kongresinde. "350'nin üzerinde imam-hatip okulu. üç bin Kuran kursu açtık. Bugünkü nesil işte o hamleler sonucu yetişti" biçimindeki sözleri. imam-harip lisesi ye Kuran kursları tartışmasını \eniden gündeme getirdi. İmam-hatip liselerinin sayısı. 36'sı çok programlı lise (ÇPL). 2 si süper. 107si Anadolu ve 464'ü de düz imam- hatip lisesi olmak üzere 609"a çıktı. • 5. Sayfada şeriatçı basında kongre rahatsızlığı Refah Partisi'nin 5. Olağan Kongresi'nde, Necmettin Erbakan'ın "U" dönüşleri yinelenince. şeriatçı basın •"takıyye"den duyduğu rahatsızlığı haber ve yorumlannda dile getirdi. Şeriatçı basın kongredeki Atatürk posterleri \e onun gölgesinde Erbakan"ı alkışlayan sakallı taraftarlardan duyduğu rahatsızlığı belirterek Refah Partisi'nin merkez sağda bir kitle partisi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. • 5. Sayfada RP yeni hesapfaşmalara gebe RP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal. partisinin 5. Büyük Kongresi'nde en az oyla MKYK'ye seçılmesi konusunda. "Se\meyen adam çizebilir. Demokratik, siyasi bir platform içindeyiz. Demokrasiye daha çok ahşmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı. Tekdal, partili gençlerin genel merkeze tepki duyduklanna ilişkin yorumları, "Gençlerin isyanı varsa tabiidir" sözleriyle açıklamaya çalıştı. • 5. Sayfada AtatürkHavalimanı'ndafaciayim lstanbul Haber Servisi- Moskova- Istanbul seferini yapan Rusya'nın Domodedovo Ha\ayolları'na aıt tl- suşin 62 tipı uçak. Atatürk Havalı- man/'na ınışinden sonra "*taksi- nıfdiye tabır edilen yan yola giriş yaparken pistten çıktı. Toprak ze- minde yaklaşık 100 metre ilerleyen uçak, YeşiKurt tarafına giden oto yola ınen şarampole 10 metre kala durabıldi. L'çakta bulunan 121 yol- cu \ e 14 mürettebat ölümden döndü. DHMİ Atatürk Havalimanı yetki- lileri, dün saat 08.10'da meydana ge- len olaya, kaptan pilot Semen>1chev Serguei'nin süratli olarak pıst biti- minden taksiruta geçmesinin neden olduğunun samldıgını kaydettıler. 06-24 pıstinde meydana gelen kaza- nın ucuzatlatıldıgını bildıren DHMİ yetkilılen. "Toprak zeminde >akla- ştk İ00 metre iierieyen uçak, 10 met- M Arkası Sa. 6, Sü. 3 te utlatıldı Rus uçağı, Yeşilyıırt- Havalımanı yoluna inen şarampole 10 metre kala durabıldi. Uçakta bulunan 121 yolcu ve 14 mürettebat ölümden döndü. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Cumhuriyet, Cıngıllıoğlu grubunun Halkbank'tan aldığı kredileri, dökümleri ve belgeleriyleyayımlıyor Çiller'inbankacısuıa 6trilyonlaedi ABD ve ingiltere'de evler ve özel uçak Halit Cıngıllıoğlu'nun mali tablosu Çiller'in gölgesinde •Ballı Para' ANKARA (Cumhumet Bürosu) - 20 Ekim 1991 seçimlerinin ardmdan kuru- lan koalisyonlarda DYP kanadınm yöne- timindeki Türkiye Halk Bankası'nca en büyük kredilerin saglandığı Cıngıllıoğlu Holdingin sahibi Halit CıngılİK^lu. Çfl- ler ailesine yaktnlığıyla biliniyor. • Arkası Sa. 6, Sü. 3te Grubun sermayesi negatif ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Halit Cıngıllıoğlu na aıt Demır Fmansal Kiralama AŞ'nin. istediği kredilere davanak olarak Halk Bankasfna sunduğu mali tablolarda büyük bir skandal belırlendi. Halk Banka- sı 'nca 4 trilyon liraya yakiasan düzeyde nak- di ve gayri nakdi kredi sağlanan şirketin "iş- • Arkası Sa. 6, Sü. 5te • Çilier ailesine yakınlığıyla bilinen Halit Cıngıllıoğlu'na ait holding \e Demir Finansal Kiralama AŞ'ye Halk Bankası'nca \erilen nakdi \egayrinakdı kredilerin toplamı 58 mıİNon 250 bin dolar \e 2 mılyon marka ulaştı. Bugünkü kur üzerinden Cıngıllıoğlu'na 6 trilyon lira düze\inde kredi sağlayan Halk Bankasfnın 1995 sonundakı serma>esi sadece 5 triKon lıraydı. Halk Bankası, birgünde ayrı kararlarla Cıngıllıoğlu'nun iki kurulutjuna toplam 1 triKon 270 miKar lira kredi sağladı. • Demirbank'ın da sahibi olan Cıngıllıoğlu'na sağlanan kredilerin bü\ük bölümü içın "maddi" teminat ahnmadı. "Ana statü'sünde, amacı "küçük esnaf \e sanatkârı kredilendirme" olarak belirlenen Halk Bankası'nın. "bir özel bankacıya" büyük kaynak sağlamasının altı çizildi. Halk Bankası'nın, DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Peker ile DYP Millet\ekı!i Sedat Aloğlu ve Cıngıllıoğlu'nun .şırketierine sağladığı kredi toplamının 10 trilyon liraya yaklaştığına işaret edildi. DDĞAN AKI\l'll) hab6Pİ • 6. Sayfada Şeriatçı saldırıya tepki ^:ğıtım-Sen, Lsküdar tnım-Hatıp Lisesi Felsefe CZjetmenı Sevil Akdoğan'a 5>,-.[!İan şeriatçı saldırıyı î^eıemen'dekı Kubilay C33ina benzetti. CHP ftsmbul İl Kadın Kolu d k a n ı Çelebı de saldınyı kradı. • 3. Sayfada GÜNCEL CL IVE\T ARCAYL'REK HadiOradan RP kongresinden sonra yazılanlar gerçeği daha be- lırgın bıçımde ortaya koyuyor. Örneğın: dünkü Akit gazetesinde manşet- "RP'nın şahlanışı." Gazetenin belli başlı yazarlanndan Dilipak ise "Ben bu kongreleri ciddiye almıyorum" dıyor: "Eğer bu kongreyı ciddiye alacak olursam laık, de- mokrat, cumhurıyetçı, Ataturkçu bir Erbakan 7 da ka- bul etmem gerek" diye yazıyor. • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de BORSA ûDun 78.015.62 Oncekı 76.210.56 DOLAR ûDun 93.850 Oncekı 93.600 MARK ÛDun 61.400 Oncekı 61.200 ALTIN ûDun 1.154.500 Oncekı 1.151.000 Mehmet Nafi Çapan öldü 4 gun önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan "Hacı Çapan" lakaplı Mehmet Nafi Çapan yaşamını yitirdi. Çapan'ın ce- nazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gazıantep'e gönder/ldi. • 6. Sayfada 'Şeriatbank'a kılıf aranıyor RP şerıat hükümlerı uyarınca faızsız ban- kacılık hızmetleri veren özel finans kurum- larının önündeki engelleri kaldırmak için kolları sıvadı. • 8. Sayfada Genco Erkal Fransa'da yine büyüledi Genco Erkal ve Mehmet Ulusoy bu kez 'Simyacı' adlı oyunla üç yıl içinde üçüncü kez hayranlık uyandırdı. • 15. Sayfada Özel tiyatrolar bu sezon da parasız Kültur Bakanlığı, 1996-1997 tiyatro sezo- nuna ilişkin yapım projelerine verilecek des- teği bu yıl oldukça geç bir tarihte vermeyi kararlaştırdı. • 14. Sayfada Galata katliamı 'faili meçhul' değil Beyoğlu Belediyesi, Galata Kulesi çevre- sindekı kentsel SİT alanını oluşturan tarihi binalann 'avan proje'ye göre yıkıldıklarını bildiriyor. • Arka Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Tunceli... Hınceli... Başkent. bugunlerde (de) karışık. Kımın ıdeolojisi kı- mın partisinde bellı değil. Ortamı boş bulanlar, vermedık salık, gırmedık kılık bı- rakmıyor. Muhalefet bir afet... Iktidar ortamı boş bulmuş, bacı çalıyor hacı oynuyor... Ankara'nın bu eğlenceli ortamında muhatap arayan bir heyet var. lstanbul, Ankara, izmir, izmit, Mersin Tuncelilıler Der- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle