26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-I5EKIM 1996 SALI • • • * CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Beşiktaş'ın eski futbolcusu Fergusorf un kurtarıcısı Manchester'ın kozu Johnsen SporSenisi- Be^ıkta> ın futboleusu Ale\ Fer- gııson'un kurîancısı Mane- huester'ın kozlan David Ia \e Ronn\ Johnsen. Dunaksam fvtanbul age- len Fenerbahçe"nın Şampı- yonlarLıgfndekırakıbı In- «ılız Super Lıgı'nın guçlu temsılcisi Manchester Lnı- ted'ın teknık dırektoru Ale\ Fergııson "Çarşamba bi- srim için en önemli gıin" de- Yarınkı Fenerbahçe ma- ç<nda en bu\ uk kozunun 21 vaşındakı orta alan o> uncu- ~.u Da\ ıd Mav olduğunu be- 11 rten Manchester Unıted" ın menajen Ale\ Ferguson. bu ayuncusu\la ılgılı açıkla- rnasında "Doğrusunu sov- lemek gerekirse; Dav id Maj BlackburnRovers'dan geldiğinde değerini anlava- nıadık. Aneak simdi onu n ne kadar başaralı \egerekli bır futbolcu olduğunu anlava- bilivoruz. Lherpool maçın- da superovnadı. Herkes Pe- ter Schmeıcherın vaptığı kurtarısları konuşuvor ov- sa. konuşulması gereken ba- na göre Da\ ıd Ma\ "ın muh- teşem oyunu. İleri uçta gorev \apanlar sa\ıınnıanın hata yapmadığını görıince daha ralıat ovnanıava başlıvor ve golgelivor." Mex Ferguson. varın Fe- nerbahçe ıle ovnavacaklan Şampıvonlar Lıgı maçını ıse çok zorlu ^.eklınde de- öerlendmrken sozlertnı $o\ le surdurdu "iyampivon- lar Ligi'ndeki en tehlikeli maçımı/. Ingjltere've puan- la donmemiz gerekivor. \n- Ale\ Ferguson. cak sorunlarımız \ an Da\ ıd Beckham Polanva ile ovna- nan Duma kupası eltrne grubu maçından vorgun \e sakat dondu. Bu nedenle ona Fenerbahçe maçında v- er vermevebilirim. Garv Palhster'ın da hafıf sakatlı- ğı \e \orgunluğu var. Ama Pailister'ı Liverpool maçın- da ovnatmavıp. Fenerbahçe karşılaşmasına sakladım. Fenerbahçe karşısında en çok güvendiğim ovumular grafikleri surekli vukselen Da\id Ma> ve Ronnv John- sen" E\e( Manehester L'nı- ted'ın unlıı teknık dırektonı Ale\ Ferguson ıın varınkı Fenerbahı,e maç. ındakı koz- lan Da\ıd Ma\ ıle Be^ık- tas'ın eskı futbolcusu Ron- n\ Johnsen B\SKETBOL GORIMM E Bahçe ve PTT'nin Avrupa smavı Spor Senisi - Ul- kemızı Basketbol Av- rupa Kulupler Kupa- srndatemsıleden ıkı takinıımız.Fenerbah- çe ve Turk Telekom PTT İtalva volcusu Fenerbahçe. grubun- dakı 5 maçını Scavo- lını Pesaro ıle ovna- vacak Ovnadıgı 4 maçta 4 galıbıvet el- de eden Sarı - Lacı- vertlıler bugun ovna- vacaklan maçı kav- betseler bıle ılk varı- vı lıder olarak ta- mamlavacaklar Kar^ıla^ma Ital- va'nın Pesaro kentın- deTSI 21 OO'de bas- lav acak Maçı Romualdas BrazauskasfLıtvan- va). Kamen Toshev (Bulganstan) hakem ıkılısı vonetecek Coach Murat Oz- gıil, Av rupada çok ıv ı maçlar çıkardıklannı ve 4 maçta 4 galıbıvetle lı- der olmanın buv uk bır zev k olduğunu belırterek 'Sca- volini'vi de >enersek işî- miz çok kola> olacak' de- dj PTTffiUibhet peşinae Avrupa kulupler kupa- »ı'ndakı dığer temsikımız Turk Telekom PTT f-e şım- dıve kadar ov nadığı 4 maç- ta 3 salıbıvet elde ettı Bugun TSI 21 30"da\e- rona kentınde Itahan ekıbı Rıello Basket ıle kar^ıla^a- cak Maçı Sloven Ales Kamnıkar Alman Bons Schmıdt hakem ıkilısi vo- netecek PTT coachu Ergin Ata- rnan. "İtalva'da bu maçı kazanmak için bulunuvo- ruz, ancak Riello takımı grubumuzun en guçliı ekibi. Dun ov nadıkları lig maçında Teamsvsteam Bologna'vı 82 - 77 vendi- G.Birliği'ne iki yabancı ANKARA (Cumhurivet Burosu)-Gençlerbırlığı Ba- sin Sozcusu Muammer Akvüz, Kulup Baskanı II- hanCavcav ınZambıaiı bır ,antrfor ve Fıldı^ı Sahılle- rı nden bır orta saha ovuıı- cusuvlaanlaşmava vardığı- nı ve varın gece bu futbol- cularla bırlıkte Ankara'va geleceğını açıkladı Akvxız.ZolaıleBanza vı Gunev Afrıka Cumhunve- tı'nın Olımpıakos takımına vereceklerını. Mutam- ba">adaBelçıka'danıkı ku- lubun talıp olduğunu nne ekledı Dallas- Fenerbahçe'nin kozu. ler. çok hızlı \e atak hıi- cunılarla otnavan bir ta- kım.güçlükadro\asahip. Ancak biz deplasmanda daha i>i ovnuvor ve kaza- nı>oruz. bu maçı da ka- zanmak için elimizden ge- leni \apacağız"dedı F. Bahçe'nin Brezilyalı Teknik Direktörü Lazaroni'nin şaşırtıcı demeci 6 Futbolcu değiştirıneyi sevmem' • San-Lacivertlilerin Brezilyalı çalıştıncısı, mantalitesinde 11 futbolcunun 90 dakika oynamak zorunda olduğunu belirterek "Oyundan aldığım futbolcu. hem maçın havasından çıkıyor hem de çabuk küsüyor. Zorda kalmadıkça değişiklik yapmam" dedi. HİLMİTLR^A^ Fenerbahçe'vı Avrupa Şampıvonlar Lı- gfndebuvukbırsınav beklıvor Sarı-Lau- vertlılerın rakıbı bu kez de fngıltere lıg ve kupa Nampi)onu68 mılvon sterlın (lOtrıl- von) değerındekı Manchester Unıted Fe- nerbahçe rakıbını \enerse rahatlavacak bu maçta Sarı-Laeıvertlılerııı alaeağı beraber- lık \e\a venılgı onlan çe\rek tınal volıın- dan edeeek Iste bu nıaç oncesi Fenerbahçe Bursas- porılekendı sahasın- da lıg maçı ovnadı 90dakıkada sonunda gulen tarat Fenerbah- çe oldu. ancak taraf- tar o\ nanan o> undan memnun olmadığı gıbı basta teknık dı- rektor Lazaroniol- mak uzere bazı tut- boleuları da vuhala- dı Fenerbahçe bu maçta ı\ ı top ov na- madı Kotusıı çoğun- luktavdı Zaten Laza- ronılı Fenerbahçe maçlarıııı kazanma- sina kar^ın henuz ıs- tenılen topu ovnava- mıvor Brezıivalı tek- nık dırektor hedet adam Hatalannın çok olduğunu sov le- nı\or Ozellıkle de ONuncudegıstırmele- rınde geç kaldığı. ovunu ıv ı okuvama- dığı. maçı bırtarattar gıbı ı/ledığı ıfade edılıvor \ onetiLiler arasiııda dd hoca ıle ılgılı homurdanmalar basladı gıbı Ancak Şampnonlar Lıgı ve lıgde pespese gelen onenılı maçlar nede- nıvle^ımdılıksıisnıa- vı veğlıvorlar Bursaspor maçın- da Lazaronı vıne ovuncudeğısımlerını sonuç.besdakıkanın ıçıne sığdırıverdı Iste bovle olunca tarat- taravaklandı ba^ladılar kendisını islıkla- ma\a. \uhalamava Ama hıç aldırnııvordıı bunlara 90dakika bıttmınde maçın deger- lendırmesını \aparken bu konu\a da de- ğındı Futbolcu değıstırmevı sevnıedığını sovledı Mantalitesindesalıavasurduğu 11 tutboli-usunun 90 dakika o>namak zorun- da olduğunu belırttı ve *ovle devam ettı "Saha\a surduğüm futbolcuyu zorda kal- madıkça değiştirmem. Eğer bir tanesini (iv undan alırsanı.maçın havasından kopar, kuser. Ben. işimi doğru vaptığımın farkın- davım. Kimseninde işime karışmasını iste- mi'itı." Küçük''ten destek Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ve- fa Küçük. son dakıkalarda ıkı ovuncu de- ğısıklığı vapan ve ta- raftarların bu\ uk tep- kısını çeken teknık dırektor Lazaronfve sahıp çıktı Kuçuk. "Bu durunı hocamı- zın takdiridir, biz ten- kit edemeviz. Bana gore hocamızın j apn- ğı doğruvdu. lakım kadrosu \edeğişiklik- ler konusunda tek velkili kendisidir" de- dı \arın gece Şampı- \onlar Lıgı nde ov na- vacaklan Manchester Lnıted maçına da de- gınen kuçuk. "Alaca- ğımız bir beraberlik bile bizim için çev rek fınal şansını zora so- kar. Bu nedenle Manchester United'ı mutlaka venmek zo- rundavız. Camia ola- rak bu maça kilitlen- dik. Butun hesaplan- mız galibivet uzerine" dıve konustu Kosta'va u>an G Ö R Ü Ş / H\LİT DERİNGÖR • Oynadığı futbolla >alnız kendini değil, tüm sa\ unmayı, orta alanı, bir anlamda Fenerbahçe'yi kurtanyor. La/aroni kendini sav undu. Bursaspor karsisın- da ovun sırasında ar- kadaslarına bağıran. sınırlenen ve o\un- dan alınırken de trı- bunlere el kol hare- ketlen vapan Kosta- dinov'un uvarılacağı belırtıldı Menajer Zafer Gonculer,"*Sa- hada herkes eşittir Maç içerisinde kimse- nin kimseve bağırma- \a hakkı voktur. Bağırması gereken birisi > arsa o da Lazaruni'dir. kendisini u> anlnıa- sı için rapor ede\regini T dcdı Bu arada Fenerbahçe Altvapı Derneğı venı bınası torenle hızmete açıldı Aı,ılısta konusan Baskan AliŞen, Fener- bahçe'nin gelecek v ıl butun borçlarının bı- teeeğını ve kasasında da \> mılvon dolar olacaûını sovledı EBahçe'yi Uche sırtlıyor Bunca yıldır futbolun ıçındeyım Ulkemıze çeşıtlı ekollerden, çeşıtlı sıstemlere yatkın bırçok futbolcular gordum. Bunlara kucak dolusu dolar odendı Odenen bu dolarlar gerı kalmış ulkelerın butçelerınden daha fazla oldu Ama gerçeğı soylemek gerekırse ulkemıze Uche gıbı bır futbolcu gelmedı. Hıçbır zaman futbolda bıreysellığı kabul etmem. Bunun yerı olmadığım > duşunurum Ancak, Uche başlıbaşına bır takım gorunumunde. Oynadığı futbolla yalnız kendini degıl, tum savunmayı orta alanı, bır anlamda Fenerbahçe'yi kurtanyor Komple bır futbolcu gorebılmek belkı olanaksız Ancak Uche bunyesınde değışık ozellıklerı taşıyan ender futbolculardan bırı Futbol kafası, soğukkanlılığı. zamanlaması, fızık kondısyonu, top teknığı, pozısyonları onceden koklayabılme ve karar verme ozellığı havadan gelen toplarda egemenlığı, oyun ıçındekı arkadaşlarla dıyaloğu arkadaşları arasındakı saygınlığı, Uche'nın ozellıklerı Boyle bır futbolcu karşısında bızım 100 mılyar ısteyen sıradan futbolcularımızın yuzlerı kızarmalı Bu gıbı futbolcuların ^ W % 3 f c ' ^ ^ ^ Nijenalı L'che,geldiği günden berı ortava kovduğu guzel futbolla Fenerbahçelilerin gönlünde taht kurdu. karşısında Uche'nın transfenne paha bıçılemez Uche'nın geçtığımız yıl- Nıjerya'dan gelemedığı ıçm- satılması gundeme gelmıştı. HerhaldeTanrı acıdı Fenerbahçe'ye Uche yalnız Fenerbahçe takımını değıl antrenor Lazaronı yı hatta yonetım kurulunu bıle sırtlıyor Aslında Nıjeryalı'nın Fenerbahçe'ye kaptan olması gerekırdı Uche gıbı bır futbolcuyu kazandıran yonetıme teşekkur borçlu olunmalıdır. Sanırım Alı Şen de boyle duşunuyordur Ama yuksek sesle duşunse daha erdemlı bır davranışta bulunmuş olur. HAFTANIN YORIMI / v\ DÎNÇER Haftalardır uç buyuklerın ve ıl- gınçtır Trabzonsporlu bazı fana- tıklerın bekledığı oldu ve Trab- zonspor Ogün suz kadrosuyla Istanbulspor dan değıl Ay- kut'tan kurtulamayınca 2 puanı inonu Stadı nda bıraktı ve Sam- sunspor'u 2-0 yenen Galatasa- ray lıder oldu Fenerbahçe Bursaspor'dan kurtulurken Beşıktaş da Ok- tay'ın oyuna gırışıne kadar ecel terı doktuğu Denızlıspordeplas- manından rahat bır skorla ayrıl- dı Oyunun bırıncı dakıkasında kazandığı penaltı ıle one geçen Fenerbahçe de Uche dışında oyuna tat veren olmadı Iktncı yarıda maçı kurtarmak ıçın son derece sertleşen Bursaspor kar- 4 Büyükler Sıralandı şısında penaltıya neden olan Deniz yıne mutlak bır gol kaçı- rınca takımının puan almasına engel oldu Okacha zaman za- man lyı bazen de topla oynama sevdası nedenıyle gereksız sert- lığe muhatap oldu Asıl dıkkatı- mı çeken Okacha'nın kastı faul- lerıne Vahap Beyaz ın suskun kalması ıdı Ama Uche ıse net temız ve faul dahı yapmadan ka- zandığı toplarla takımının kurta- rıcısı olurken belkı de "dunya futbolunun" mevkıınde en lyısı olduğunu ortaya koyuyordu Kostadınov ıse Fenerbahçe'de en acemı futbolcu goruntusu verdı Lazaroni, Tarık'ı yıne unutarak belkı de futbolumuzun bıryıldızını "es"geçıyor Beşıktaş ıse Oktay'ın oyuna gırmesıyle ateşlendı Gole ka- rambole ve sonuç değıştırmeye çok yakın olan Oktay'ın gelecek gunlerde Amokachi ıle ılerı ıkılı- de Ertuğrvıl'un yerıne duşunul- mesı soz konusudur artık Be- şıktaş, en lyı ve tempolu futbolu oynamaya çalışan takımımız Adı geçen nedenle Oktay da ta- kıma gereklı Galatasaray'ın maç oncesı ve sonrası karşılaştığı can sıkıcı du- rumlar maalesef buyutulmeme- lıdır Turkıye lıglerı sadece 4 bu- yuklere endekslendığı ıçın neler olup bıttıgını herkes gormezlık- ten gelıyor Ikıncı lıgde bu tur olaylar normal hale gelmıştır adeta 1 Ama anladığım kadarıy- la oyun ıçınde Samsunspor'un verılmeyen net penaltısı bu olay- ların başlangıcının nedenıdır K. Hakan'ın attığı nefıs gol onu se- vındırdığı kadar benı de mutlu ettı Zıra o kanattan yaptığı atak- larda vuruşlan o kadar kotu ıdı kı bunu gormek cna da moral ver- mıştır Ben lıgın gelecek haftalarında olacak bır sıkıntıya da şımdıden bır kez daha dıkkat çekıyorum Geçmış donemde bırbırını suç- layan demeçlerle boyutlan bu- yuyen bır sıkıntıya gebeyız Futbol Cörünüm SporServisi-Turkıve 1 Futbol Lıgının 9 haftası sona ererken lıderlığe Ga- lata^arav vukseldı HAF- TAMN TAKIMI: Gala- tasara>. HAFTAMN FLTBOLCILARI: A>- kut (IstanbuKpor). Lche (Fenerbahçe) HAFTA- M \ HAkEMİ: Vahap Bevaz (Fenerbahçe - Bur- saspor). HAFTAMN K.ARMASI:Fahrettın(ls- tanbulspor). Erkan (G Bırlığı). Lche (Fenerbah- çe). Erol(G Antep). Oktay (Besıktas) Mosheau (ko- caelıspor). Schubert (Ç Dardanelspor). Faruk (Ko- caelispor) Phın (G Bırlı- ğı). Avkut (Istanbulspor). Amokachi (Beşıktaş) •**•+* *•"' mtrmı tUOAR «96 Cannes Film f estivali En lyi Yönetmen Odulü /' ICBS « I U U İ İ SÎETE S1İA»B H. İİACI B3SCSBI BfR J0KL VE ETHAN COEBf FÎLMİ FAEGO ADNAN ÇOKER d e r l e m e l e r 11 Ekım 17Kasım 1996 MİNE SANAT GALERİSİ Bahariye Cad. Sokullu Sok. No:1 Kadıköy-lST Tel: (0216)345 64 40 Fax: 346 78 10 ola.yl&r l Beyo.iı. BEYOCUI 0rB«0) FtHlTE Altu»ıa<1e CAP1T0L BROMHMY 25'32 40 12 15 14 J0-16 45 19 00-21 15 236 28 64 1215 14 30-16 45 1900-21 30 Ci«na-C tesj 24 00 3100616 1100-1315-1530-1745-2000-2215 346 1481 11 15-13 45-16 30-19 15 21 45 SITKI OLÇAR Ç ı n ı S e r g ı s ı 15 EKIM- 2 KASIM'96 ADTİSAN ŞAKAYIKSOKAK NO 54/ 1NIŞANTAŞI TEL 247 90 8 1 MERAKLI Şarkılar ve Türkülerle Alaattin USTEL 272 C990 274 57 ü OrtakJarCa Batıçe'erSk Somay Işmerk The B r i t i s h C o u n c i l * Kültür Sanat ilanlannız ıçın: 293 89 78 (3 hat) 0 Misty ın Roots Reggae Konseri İSTANBUL 18 EKİM I996 STARAS STUDY- OLARI (BOMONTİ) SAAT 22 00 ANKARA 19 EKİM 1996, SAKUKENT SAAT 21 30 Bılet Satı; 750 000 TL (KDV dahıl) Bılet Sans Mekanlan Irtonbul OuıksıNer Magzalan Akmerkez, Carrefour Erenkoy Gallena. Vakkorafna MafTalaa Suadıye Rumelı Tateım Galem Pupa Tropık. Ankoro Quıloılrer Karom (Juıksılver Depar (Gallenal Vakkorana. Dost Musıc Center Qvık$ıtv*r'ın katkılonyta I Organnosyon Poztuf2l2 2S2 SI67 "The ;•• Brıtısh '.Councü ARTİ\ DEMİKCİ 12-30 Ekum 1996 EIHRIİRflU58ISI HlflllSI l.tıklal Cacl Klhamra Pa-ajı Kal 1 JSı» 2UJ Bı-vo|lu Tel ( 0212) 245 15 08 Beyoğlu'ıuUı satin bir toşe. Okumak, Sobbet elmek içtn Demlenepn blmre fyecet neıraıJtor KİTATLI !.>MUtofiSH.İ3l(T»*lW:!43a35 l ı \ \% Galeri i 1 Atölye l ;j ilanlannız için: £ İ293 89 78 > \ (3 hat) i ı \ ALANGOYA ÇOKER "ziguratlar"antik formlar 1. R e s ı m S e r g ı s ı 8 E k ı m - 2 5 E k ı m 1 9 9 6 Galeri B Husrev Gerede Cad Ftnn Sok Ho Z 1 Teşvıkrye (STANBUL TB* 10212)227 16 51Fax (0212)258 10 93 Galen Pazar ve Pazarîesı dişıoda hef gjn 12 00 18 00 aras» açiktır EKREM ATAER den Yeni biryapıt... ^E£^^EMJ^2^ KASETveCD 7 ^ ^ ^ E L E N O R PLAK- KASET «CD İMÇ 6 8tCX NO 63 4 JNICAPAN ST TEL ^2i i j AB ^ 2 33 24 FAX 5 2 33 25 J Zx Schmeichel: Tehdit haberleri saçma Spor Senisi - Yarın Fe- nerbahçe ıle Şampıvonlar Lıgı maçına çıkacak oîan in- gılterenın guçlu ekıplenn- den Manchester Lnıted'ın Istanbul'agelışı Ingıltere'de ola> \arattı Bılındığı gıbı. 3 >ıl once ovnan Manchester Lnıted - Galata^arav karşılaşması sı- rabinda bır taraftar sahava atlamıs \e Manchester Unı- ted kalecısı Peter Schmeic- hel tarafından sert hareket- lerle saha dı^ına atılrrn^tı Daha sonra vapılan açık- lamalarda ıse bu taraftann >asa dı^ı teror orgutu PKK uvesı olduğu belırtılmıstı İngıltere basını da bu konu\- la ılgılı olarak. bırkaç gun- dur "Schmekhera PKK'den öliim tehdidi" başlığı altında vazılar vazıvor Manches- ter'ın ba^anlı kalecısı Peter Schmeichel ıse İstanbul a geldıkten sonra bu konuda- kı goru^unu çok kesin ıfade- lerle açıkladı ve tartısmala- ra son \erdı Danımarkalı kalecı, "Bu konuda bütun >azılanlar saçmalık \e ben bunları okumaktan nefret edi>o- rum. Başımıza gelen talihsiz ola\dan bir \ıl sonra tekrar İstanbul'a geldiğimizde > ine avnı şevler \a/ılmıstı ama hiçbir şe> olmamıştı. Bu se- fer de herhangi bir tatsı/lık olacağını sanmı\orum~ de- dı \ e ekledı "Biz,şu anda Fe- nerbahçe ile yapacağımız zorlu maçtan başka hiçbir şe> duşünmü\oruz.'* Zeytinburnu umutlu Spor Senisi - Zevtınbur- nuspor teknık kadrosunda- kı değı^ıklığe kar>ın Genç- lerbırlığı maçında da galıbı- vete hasret kaldı Lacıven-Be>azlı ekıp. ve- nı teknık dırektor Gihenç Kurtar \ onetımınde çıktığı ılk maçında, Gençlerbırlı- ğı'ne \enılırken. kulup bas- kanı Dr. Adil Emecan, ta- kımda ba^anva \onehk ça- lışmalan hızla \apacaklan- nı so\ ledı Puan cenelınde rakıplen- nın çok gensınde kaldıkları- nı. ancak 3 puanlık sıstemde bunu kapatmanın nıunıkun olduğunu kavdeden Eme- can. îovlekonuştu "Teknik kadroda başla>an değişik- iiklerimiz, onumıizdeki gunlerde başarıva \6nelik olarak sürecek. Yeni teknik direktor Gu\enç Kur- tar'la, takımın kısa surede toparlanacağını umut edi- >orum. Hafta sonunda kendi sahamı/da Dtni/lis- por'la > apacağınıız maçta, şe>tanın bacağını kırarak galibi>etle tanışacağımıza inanı\orum." Sanyer'de sevinç Spor Senisi -Sanver son hattalardakı çıkışını MKE A.nkaragucu "nu y enerek sur- durdu San\erKulubuBasın Sozcusu Kenan Tuncer. MKE Ankaragucu maçında galıbı\etı hak ettıklennı \e altın değennde 3 puan aldık- lannı so\ledı Bu maçın her ıkı takım açımndan da çok onemlı ol- duğunu \urgulavan Tuncer. "Bunun bilincinde saha>a çıktık. Çok kontrollu \e akıllı bir futbol sergiledik. Sonuçta da 3 puanı aldık ve az da olsa rahatladık. Ancak erken havava gir- mememiz gerekivor. 3 pu- anlı sistemde her an her şev değişebilir. Bu nedenle bizim için lig daha >eni başlıyor" dı\e konustu Doğu'dan mal beyanı (Cumhurivet Bıirosu>- Gençlık \e Spor Genel Mudur\ekılı Doç Dr Gazanfer Doğu'nun ılk ıc- raatı mal bevanında bulun- mak oidu Doğu. Teftı^ Ku- rulu"ndakıdos>alannçoklu- ğunuoğrenıncede '"Volsuz- luk >apan babamın oğlu olsa gozunun vaşına bak- manT'dedı ' Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker ta- rafından Gençlık \e Spor Genel Mudurluğu'ne \ekâ- leten getınlen Gazanfer Do- ğu. durust \ e adaletlı bır an- ld>ış ıle Turk sporunun ve gençlığının hızmetınde ola- caklannı belırttı Federasvon baskanlığı se- çımlenne de değınen Gazan- fer Doğu. seçımierın aralık avı içerisinde vapılacağını ve seçılen başkanlann 1997 taalıvet programlarını ken- dılennın hazırlayacağını be- lırttı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle