05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcı, RP'ye gönderilen yardım iddialarıyla ilgili sonuç alamadıklannı söyledi Yargıtay belge beldîyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Yargıtay Cumhuri- yet Başsavcısı HaİukYardım- cı. Lib> a De\iet Başkanı Mu- ammer Kaddafi tarafından kunılan İslama Cağrı Cemi- yeti'nin RP'ye gönderdiği kaydedilen 5Ö0 bin dolarlık yardımla il- gili iddiaları incelemeye devam ettikle- rini, ancak henüz bir sonuç alamadıkla- nnı bildirdi. Yardımcı. TBMM Araştır- ma Komisyonu tarafından. konu ile ilgi- li bugünekadarkendılerinehukuki nite- likte belge ve bilgi gönderilmediğini be- lirtti. Yardımcı. RP'nin. Beşir Darçın adlı kişi aracılığıyla Libya'da bulunan İslama Çağn Cemiyeti'nden. I989yılı yerel se- çimler öncesınde 500 bin dolar yardım aldığı yolundaki iddialar üzerine. dün bir basın açıklaması yaptı. Yardımcı. açık- • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Yardımcı, Uluslararası İslama Çağn Cemiyeti'nin RP'ye gönderdiği kaydedilen 500 bin dolarlık yardımla ilgili iddiaları incelemeye devam ettiklerini, ancak henüz bir sonuç alamadıklarını belirtti. • Yardımcı, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan konu ile ilgili belge gönderilmediğini söyledi. Yardımcı, Meclis'te grubu bulunan partilerin genel başkanlarının da yasağa uymayan siyasi partilerin kapatılması için başvuru yapabileceklerine dikkat çekti. lamasında 2820 sayılı Siyasi Partiler Ya- sasf nın 79 c maddesinde. siyasi partile- rin yabancı devletler. milletlerarası kuru- luşlar ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler ile yabancı ülkelerdeki dernek. grup ve kurumlardan herhangi bir suretle doğnı- dan veya dolaylı yardım kabul etmereri- nin kesinlikle yasaklandığı ve bu yasağa uymayan siyasi partinin. aynı yasanın lOOve 101 incimaddelenylekapatılaca- ğının belirtildiği anımsattı. Siyasi parti- lerin kapatılması davasının cumhunyet başsavcılığı tarafından res'en açılabile- ceai sibi. TBMM'de erubu bulunan si- yasi partilerin genel başkanlarının yazı- lı istemi üzerine de açılmasının müm- kiin olduğunu söyledi. Yardımcı. RP'nin kapatılması hakkın- da dava açılabilmesinin. yasaca aranan ni- telikte somut. yeterli ve elverişli delille- rin varlığına bağlı olduğunu \urguladı. Yardımcı. RP'nin Beşir Darçın aracılığıy- la İslama Cağn Cemiyeti'nden 500 bin dolarlık yardım aldığı iddialarının. 1994 y111 şubat ayında basında yer alması üze- rine. bu konuda titizlikle inceleme ve araştırma yaptıklarını bildirdi. Bu yön- deki çalışmalarımn lıalen de\am ettiğini belirten Yardımcı. daha sonraşunlan kay- detti: "TBMM Araştırmakomisyonu'nda buna ilişkin delil bulunduğu ileri süriil- mekte ise de ilgili araştırma komisvonu başkanlığının 7 Mart 1995 giinü Cumhu- riyet Başsavcılığımıza ulaşan A. 01. 1. GEÇ. 10/198 -199 sayılı ce\ abi yaasında. komisyonun bu konuda y urtiçi \e yurt- dışında araştırmalarının sürmekteoldu- ğu, bu aşamada komisyonda başsavcılı- ğımıza verilecek nitelikte hukuki delil teş- kil edebilecek bir belgenin bulunmadığı, istenen nitelikte belge elde edildiği takdir- de gönderileceği bildirilmiş. bugiine ka- dar konu ile ilgili bilgi vebel- ge gönderilmemiştir. Elde edilen fotokopi belgelerin gerçekliğinin tespiti yönün- de yapılan araştırmaları- mı/dan. bu belge asıllannın y urtdışında oluşu nedeniy- le henüz bir sonuç alınamamıştır. Titizlik- le siirdiiriilmekte olan inceleme ve araş- tırmalarsonunda.\ asanın öngördüğü ni- telikte delil elde ediİdiği takdirde, yasal ge- reğinin yerine getirileceği tabiidir." ANAP Grup Başkanvekıli Murat Ba- şesigoğlu. Yardımcı'nın açıklamalanyla ilgili olarak şunlan söyledi: "Cumhuri- yet başsavcılıgı basında çıkan haberleri ih- bar kabul edip, işlem yapabilir. Başlatn- ğı işlem sırasında da gerekü görürse biz- den bilgi ve belge isteyebilir. Bizim şu aşamada müracaat etme hazırlığımız vok." Balkan, Libyayadönmeyebılır CHP'li Haydar Oymak 'REFAHYOL kadrolan işgal etti' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Oymak, RP'nin. önceki gün yapılan kongresinde laıklik \e Atatürkçülüğe sahip çıktığı imajını vermeye çahştığını belirterek. bunun •takıyye" anlayışının bir uzantısı olduöunu söyledi. Oymak. CHP Genel Merkezi'nde düzenledıği basın toplantısında. hükümeti ve hükümeti oluşturan partilerin uygulamalannı eleştirdi. REFAHYOL'hükümetinin 100'üncü gününü doldurduğunu. bu süre içindeki uygulamalann sorunları çözmeye yönelik oîmadığını savunan Oymak. yanlı bir davranışla devlet kadrolarının işgal edildiğini iddia ettı. 100 günlük süre içinde. belediyelere yapılan yardımlar konusunda aynmcılık gözetildiğini de ifade eden Oymak. iktıdar partilerine mensup belediyelere ölçüsüz kaynak aktarılarak. başka partilere mensup başkanların basında olduğu belediyelerdeki hâlkın cezalandırıldığını savundu. Hükümetin. tam bir takıyye anlayışı ile hareket ettiğini ve söylenenler ile yapılanlann birbirini tutmadığını savunan Oymak. 'takıyye' anlayışının. dün yapılan RP kongresinde de yaşandığını. bu partinin. laiklik ve Atatürkçülüğe sahip çıktığı imajını vermeye çahştığını söyledi. Oymak. bunun toplum içinde kavram karmaşası yaratmaya dönük çabalar olduğunu ifade etti. Oymak. sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu. yurttaşlardan gelen tepkileri dikkate alarak. özü ile sö/ii bir olmayan. yani 'takıyye' anlayışının sergilenmesidir. Ka\ ram karmaşası yaratıp. ortalığı bulandıracaksınız, bu bulanık ortamda da siz yolunuza devam edeceksiniz. Geçen 100 gün içinde bunun birçok örneğini hep birlikte yaşadık." Mevlana'nın. "Ya olduğun gibi göriin ya da göründüğün gibi ol" sözünü hatırlatan Oymak. "Hükümeti oluşturan partilere bunu hatırlatmak istiyorum" dedi. Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında toplananCHP MKYK de laiklik karşıtı akımlar. uygulamalar ve bu yönde eğıtim yapan kurumlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bir komisyon oluşturdu. Çöplerin geri kazanım oranlannda Türkiye Avrupa 'nın önünde Ambalaj atiklannın geri kazanımında Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye'de binlerce insan çöp kanştırarak gecimini sürdürmeye çalışıvor. Kendiliğinden gelişen ve 5 trilyon liralık bir büyüklüğe ulaşan kay ıt dışı geri dönüşüm endüstrisi, Çevre Bakanlığı ve ÇEVKO'nun yaptığı çalışmalaria kay ıt altına alınmaya çalışılıyor. Sektör. tahmini verilere göre yalnı/ıa İstanbulda 5 bin kişiyi istihdam edivor. Ambalajatığı kazanç kapısıCEM ULITAŞ Endüstn devrimini 19. yüzyıl başla- rında gerçekleştiren Avrupa'nın 100 yıl ardından gelen Türkive. ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda Italva ve Isviçre'den sonra A\rupa'nın üçüncüülkesi konumunageldi. Herne kadarCocaCola'nın dünyadaki toplam geri dönüşüm rakamlarını gösterdiği listesinde Afrika-Ortadoğu kategori- sinde gösterilse de Türkiye. A\ rupa'nın 15 ülkesini geride bırakmış durumda. Adı geçen listede Türkiye. atıkların geri dönüşümü açısından dünyanın 31 ülkesi arasında da 9. sırada bulunuyor. Ancak. Çe\rz Koruma ve Ambalaj Atıklannı Değerlendinne Vakfı (ÇEV- KO) yetkilileri. ilk bakışta olumlu gi- bi görünen bu verilerin. Türkiye'nin azgelişmişliğinin bir göstergesi oldu- ğuna dikkat çekiyor. Standartların çok altında yaşayan yüzlerce Türk insanı. ilkel toplumlar- daki gibi toplayıcılık e\ resinde yaşıyor. Ancak bir farkla: Ağaçlardan meyve de- ğil. sokak ve çöplüklerden çöp toplu- yor. satıyor. CEVKO'nun tahmini ve- nlerine göre yalnızca İstanbul'da yak- laşık 5 bin kişiyi 'istihdam eden' geri dönüşüm sektö- ründe. tüm ülke ça- pında "üretilen*' 1 milyon tonluk ka- zanılabilir atığın piyasa değeri 5-6 trilyon liraya ula- şıyor.CEVK.0 Ge- nel Sekreter Yar- dımcısı Dr. Erol Metin. işsizlerm ve yoksullann hijye- nik olmayan or- tamlardan topla- dıkları ambalaj atıklarının çoklu- ğunun. ülkenin ge- nel olarak refalı se- \ iyesinin düşüklü- ğiinün de bir gös- tergesi olduğunu söylüyor. Bu kadar yüksek oranda am- balaj atığının geri kazanımı. aynı zamanda ülkede düzen- li çöp depolama alanlannın olmadığı- nı da gösteriyor. Yoksullann kazanç kapısı olan am- balaj atığını toplayarak satma işi. an- cak gelişigüzel bırakılan çöplüklerin 1 Ceri dönüşüm miktarıl Avrupa'da pet şişe bazında geri dönüşüm miktarlan Avrupa Italya. Isviçre Türkiye Fransa Avusturya Hollanda Isveç Almanya Belçika Ingiltere Finlandiya Danimarka Ispanya Yunanistan 1995 15.000 12.800 6.000 2.600 3.200 5.900 3.000 3.100 1.900 1.400 500 300 300 100 Rakamlar 'ton' olarak 1996 27.500 15.200 7.000 6.000 4.400 3.700 3.500 3.400 2.600 2.100 500 300 500 300 verilmiştir. bulunduğu alanlar- dayapılabiliyor. Re- fariiseviyesi yüksek Batı toplumlarında çöplükleri karıştı- ran insanlar ve dü- zensiz çöp alanları bulunmadığından. geri kazanım oran- ları da Türkiye'den düşük oluyor. Düzenli çöp de- polama alanlannın giderek yaygınlık kazanacağı önü- müzdeki 10 yıl için- de. Türkiye'nin de geri kazanım oran- larının düşeceğine dikkat çeken Dr. Metin. zaten ilkel yöntemlerle gelişi- güzel yapılan gen kazanım metotları- nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Hiçbirsisteme bağlı olmaksızın kendi- liğinden gelişen sektörün. kayıt dışı ekonominin önemli bir kalemi haline geldiğıni anlatan Dr. Metin. "Avru- pa'nın çok çok ilerisinde anormal bir geri dönüşüm var. Çe> re Bakanlığı'nın yay ımladığı yönetmelikte 2000 yılı için belirlenen hedefleri şimdiden tuttur- duk" dedi. 'Sektöre' dev yatırımlar ÇEVK.O verilerine göre ülke çapın- da üretilen toplam 2.5 milyon tonluk ka- rışık (ham halde) çöpün kilosu. ortala- ma 6 bin lira. Bunun I milyon tonıı ge- n kazanılabilir türden. kâğıt. karton. pet. PVC. alüminyum \e teneke kutu- lardan oluşuyor. Bu miktarın piyasa değeri 5 trilyon lirayı buluyor. Geri kazanım sektörjn- de mevcut 30 atık kâğıt değerlendinne fabrikasına karşılık. Izmit'te YeşüPlas- tik \e Gebze'de Ekomelt adı altında plastik ve alüminyum atıklannı değer- lendirmek üzere toplam 10 milyon do- larlık yeni yatırımlar yapılıyor. Cevre Bakanlığı'nın İ992'de çıkar- dığı "Katı Atıkların Kontrolü Yönet- meliği"nden sonra. firmaların ürettik- leri ambalaj atıklannın. her yıl artan oranlarda geri toplama yükümlülüğün- den doğan CEVKO. toplanan atıklann kayda alınması ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak amacıy- İa çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Kripto ıçın soruşturma başlatüdıLALE SARlİBRAJHİjVjOğyj ANKARA-Dışişleri Bakanlığı. Cumhuriyefin ortaya çıkardığı ve Türkiye'nin Libya Büyükelçısi Ateş Balkan ile merkez arasmdaki gizli yazışmayı içeren kriptonun basına sızmâsıyla ilgili olarak. bakanlık içinde soruşturma başlattı. Başbakan Necmettin Erbakan'ın, tüm uyanlara karşın gerçekleştirdiği ve skandala yol açan Lıbya ayareti üzerine danışrnalar için çağnldığı Ankara'da bulunan Türkiye'nin Lıbya Büyükelçısi Ateş Balkan'ın. kaleme aldığı kriptoda Libya lideri Albay Muammer KaddaH hakkında sarf ettiği sözlerin basına yansıması nedeniyle görev yerine geri gönderilmesinin sakıncalı olacağına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı, yurtdışı temsilcılikleri ile merkez arasında yap'ıhın ve 'çok gizli' sınıfına eiren kriptonun kim tarafından basına sızdınldığı konusunda bakanlık bünyesınde dün bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, bizzat Başbakan .Necmettin Erbakanın talımatıyla. Dışişleri Bakanı Tansu Çüler tarafından başlatıldığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ender olarak iç politik gelişmelere alet edildiğine dikkat çeken • bir diplomatik kaynak. bakanlık bünyesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, knptonun kim tarafından sızdınldığının tespit edilmeye çalışılacağını söyledi. Ancak gizli yazışmalann genelde üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri dışında alt düzey diplomatlarca muhafaza edilmesi mümkün görülmüyor. Bu nedenle soruşturmanın daha çok üst düzey diplomatlar arasında yoğunlaştınldığı kaydedildi. Yazanmız Cüneyt Areayürek'in "Güncer adlı köşesinde 10 ekim günü yayımladığı ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ateş Balkan'ın Ankara'ya gönderdiği kripto, daha sonra Hürriyet gazetesinde de yayımlanmıştı. Ateş Balkan'ın Libya lideri hakkında ifade ettiği olumsuz düşüncelerin basında yayımlanması nedeniyle danışrnalar için geldiği Türkiye'den Libya'daki görev yerine yeniden gönderilmesinin sakıncalı olacağına dikkat çekildi. Meclis'e sunuldu Hükümetten basm yasasına yeni öneri ANKARA (ANKA)- RP ve DYP, gazete dağıtımının. dağıtım şirketleri ve bayrler tarafından engellenmesi durumunda cezaların arttınlması için yasa önerisi verdi. RP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz ve DYP Grup Başkanvekili Mehmet Gözlükaya imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan öneri basın yasasına iki madde eklenmesini öngörüyor. Öneriye göre, süreli ve süresiz yayınlann dagıtımını yapan şirketler. mevzuatın öngördüğü koşullan yerine getirmesi durumunda, dağıtımını yaptıklan diğer yayınlann satış fiyatlan ile tirajlanna göre aldıkları dağıtım ücretini aşmayacak şekilde bir bedel karşılığında bu dağıtımlan yapmak zorunda olacaklar. Aksine da\ rananlar, dağıtımdan kaçındıklan yayının toplam bedelinin yüzde 50 si oranıda para cezasına çarptınlacak. Tekrar durumunda bu ceza iki kat oranıda arttınlacak ve dağıtım şirketinin çalışmalan 3 aya kadar durdurulacak. Onerinin diğer maddesi ile de süreli ve süresiz yaymlann satışa sunulduklan yerlere ulaştınlması halinde bayilere bu yayınlan satışa sunma zorunlulugu getiriliyor. Bu zorunluluğa uymayan işyerleri mülki amirler tarafından üç gün kapatılabilecek. Bayinin bunu tekrar etmesi durumunda ise kapatma cezası üç aydan az olmayacak. Devlet Bakanı Ayfer Yılmazdan Başbakan Necmettin Erbakana ret Hükünıette atama bunabmıHÜLYA K.ARABAĞLI ANKARA- DYP'nin hükümet ortağı RP ile ata- ma bunalımı yaşadığı bildirildi. DYP'nin yurtdışı öreütlerine atanmak üzere hazırladığı Dış Ticaret Müsteşarlığı listesı ile Hazine Müsteşarlığı atama listelerine. Başbakan Necmettin Erbakan'ın öner- diği isimleri almaması sıkıntı yarattı. Erbakan. ata- ma kararnamelerini iptal etti. Kulislerde. bu duru- mun REFAHYOL hükümetinde ilk ciddi sıkıntı ol- duğu vurgulanırken olayın muhalefetin verdiği gen- soru dönemine rastlaması dik- kat çekti. Devlet Bakanı Ay- fer Yümazda konuya ilişkin otarak "Biz karanamemizi bir kez gönderdik" demekle ye- tinirken. Erbakan'ın istediği isimlerin kararnameye eklen- olumlu karşılık alan Erbakan. daha sonra Yılmaz'ı aradı. Yılmaz. öneriyi reddetti. Bunun üzerine. Baş- bakan Erbakan'ın atama kararnamelennin tümünii iptal ettiği öğrenildi. Yılmaz. dün gazetecilerin so- rusu üzerine "Biz kararnamemizi bir kez gönder- dik**diyerek. Erbakan'ın istediği isimlerin kararna- meye eklenmeyeceğinin de mesajını verdi. Bir süre önce boşalan Dış Ticaret Müsteşarlığı gö- rev ine çok yakındaatama yapılacağını belirten Yıl- maz. "Müsteşarın, kurum içinden mi yoksa dışın- dan mı atanacağı" yolundaki soru üzerine. "Benim meyeceği mesajını verdi. Hazine ve Dış Ticaret müs- teşarlıklannın yurtdışı örgüt- lerine yapılacak atama liste- si hükümetin RP kanadını ka- rıştırdı. Hazine Müsteşarlı- ğı "ndan sorumlu Devlet Ba- kanı UfiıkSöylemez ile Dış Ti- caret Müsteşarlığf ndan so- rumlu Yılmaz atama listesi hazırladı. Söylemez listesine 5, Yılmaz da 11 kişilik atama listesi verdi. Dışişleri Baka- nı Tansu ÇiUer. her iki atama listesine onay verdi. Atama kararnameleri Erbakan'ın önüne gelince bunalım başla- dı. Erbakan. kararnameleri im- zalamadan önce Söylemez'i arayarak. Hazine listesine önerdiği isimlerin de eklenme- sini istedi. Sövlemez'den Hükümetin kaderini DYP'li muhalifler belirleyecek Gensoru için hesaplaşma yarın ANKARA (Cumhurij^t Bürosu) - Muhale- fetin, hükümetin dış politika uygulamalan ile ilgili verdiği gensoru önergelerinin gündeme alı- nıp almmaması için yann yapılacak oylama. hü- kümetin geleceği açısından en önemli göster- ge olacak. Büyük Birlik Partisi (BBP)dışındaki muha- lefet partileri ve bağımsızlann önergeler lehin- de oy kullanması beklenirken hükümetin ka- derini RP ile koaüsyondan rahatsız olan DYP miüetvekilleri belirleyecek. DYP Grup Baş- kanvekili Ali Rıza Gönül, DYP içinden farklı ses çıkmayacağını belirterek muhalefetin hü- kümeti düşürmek için gerekli olan 276 sayısı- na ulaşamayacağını savundu. RP ile koalisyon ortaklığından rahatsız olan DYP Ankara Milletvekili İlhan Aküzünı de "elma ile armudun kanştırılmamasr gerekti- ğini vurgulayarak "Gensoruya 'evet'diyerek nıubalefeti kahraman yapmam" dedi. ANAP, DSP ve CHP'nin Afrika gezisi dip- lomatik skandallara neden olan Başbakan Nec- metin Erbakan ve hükümet hakkında verdik- leri gensoru önergelerinin gündeme alınıp alın- mamasına ilişkin oylama. TBMM Genel K.u- rulu'nda yann yapıtacak. REFAHYOL hükü- metinin de kaderinde etkili olacak oylama ko- nusundaCumhuriyefe açıklama yapan DYP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gönül, gensoru üzerinde DYP'de farklı bir ses olmadığını sa- vundu. DYP tüzüğü uyanncabağlayıcı kararalı- nabileceğıni de vurgulayan Gönül,"Muhalefe- rin gensoru oylamasında hükümeti düşürmek için gereken 276 sayısına ulaşacağma kesinlik- teihtimal vermiyorum" dedi. DYP içinde sıkın- tılan oiduğunu vurgulayan DYP'li Aküzüm de muhalefetin gensoru önergelerinin Libya skan- dalının ardından verildiğine dikkat çekti. "Ya- ni bu skandalolmasavdh her şey normal mi ola- cakh"diyen Aküzüm, "elma ile armudun ka- rışünlfnaması" gerektiğini söyledi. Gensoru- ya "evet" demeyeceğini kaydeden Aküzüm, " Muhalcfeti kahraman yapmak istemiyorum" dive konuştu. bürokrasiden gelen alışkanhğımla her şeyi ortaya çıkardıktan sonra açıklayacağım. Yakında bu ata- ma yapılacak. Müsteşaritğımız.çok iyi niteliklork' ken- di müsteşarını çıkaracak boyutta*' dedi. Halen müsteşarlığa vekâlet eden Dış Ticaret Müs- teşar Yardımcısı Güven Erdal ile müsteşareski yar- dımcılan Osman Doğangün ve Yalçın Burçak. ay- rıca Türk E\imbank Genel Müdürü Can Veşilada. Hazine Müsteşar Yardımcısı CüneyiSel'in adı müs- teşarlık için geçiyor. Erbakan'ın onaylamadığı ka- rarname Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Bülent Şahinalp ve İhracat Genel Müdürü Değer Berkol'un da aralarında bulunduğu 34 DTM çalışanının yurt- dışınatayiniöngörülüyor. Kararnamelerde. ayrıca Hazine Müsteşarlığı Si- gortacılık Genel Müdürlü- ğü'ne Özelleştirme Idare- si Başkanvekili İsmailKa- rakaya'nın kardeşi Mali- ye Başmüfettişi Mehmet Karakayanın. Teşvik Uy- uulama Genel Müdürlü- ğiine de Ergün Koç'un Emlankbank Genel Mü- dürlüğü'ne SinanSoktk'un atanmaları öngörüldü. Ufuk Söylemez'in. Ha- zine Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne, Dışbank Genel Müdürü olduğu dö- nemde 158 milyon dolar- lık usulsüz kredi dağıttığı- nı ortaya çıkararak. suç dııyurusunda bulunulma- smı isteyen Maliye Bakan- lığı Teftiş Kurulu'ndan bir müfettişi atamak isteme- si dikkat çekti. Süleyman Demirel'e 'onursal doktor' unvanı verildi Ozal Tıp Merkezi hizmete açddı TAHSİN AKÇA MALATYA - Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel,açılışını yaptığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nin. Özal'ın şanına layık şekil- de dünyaca ünlü hale geti- rilmesini istedi. YÖK Baş- kanı Prof. Dr. Kemal Gü- rüz. öğrencileri sahte cen- netler vaat eden. "uydu- rukçu, köktendincile- rin"safsatalarını ciddiye almamaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. bir günlük zi- yaret için geldiği Malat- ya'da. tnönü Üni\ersite- si "nin yeni eğitim ve öğrc- tim yılının açılışına katıl- dı. Demirel. daha sonra üni- versite bünyesinde yapıl- makta olan Turgut Özal Tıp Merkezi'nin tamamlanan bölümlerini hizmete soktu. Düzenlenen törene Demi- DEMİREL MALAT> A'DA - İnönü Lniversitesi vt Tıp Merkezi'ne hizmeti geç- miş olanlara birer plaket verildi. Plaket alanlar arasında bulunan Semra Özal'a Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. üniversite adina plaket verdi. Ancak Semra Özal, plaketin oğlu Ahmet Özal'a \ erilmesini istemesi üzerine Cumhurbaşkanı De- mirel, Semra Özal'a "Şilti ben size veriyorum. Siz de Ahmet'e verirsüıiz" dedi. (AA) rel'in yanı sıra ANAP Genel Baş- rel tarafından kendisine şildi ven- yan Demirel.Türkiye'nin ilkokulça- lirken "Şildin ailenin babalık göre- " " "kanı Mesut Yılmaz. 8. Cumhurbaş- kanı TurgutÖzal'ın eşi Semra ÖzaL oâulları Ahmet ve EfeÖzal ile kar- deşi ANAP Milletvekili Korkut Özal. Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam. Sağlık Bakanı Yıldırınt Aktuna. Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan ile çok sayıda milletvekili ve işadamı katıldı. Tö- rende. sırayla Turgut Özal Tıp Mer- kezı'nın yapımına katkıda bulu- nanlara şilt verildi. Şiltlen İnönü ailesi adına Gülsüm Biigehan, Özal ailesi adına Semra Özal aldı. Sem- ra Özal ise Cumhurbaşkanı Demi- vini üstlenen.Ahmet'e verilmesini ri- caediyorum" dedi. Demirel de Ah- met Özal'ı yanına çağırdı ve Sem- ra Özal' a "Şildi ben size veriyorum. Siz de .Ahmet'e verirsiniz" dedi Törende Cumhurbaşkanı Demi- rel'e de onursal doktora unvanı ve- rildi ve bir şilt sunuldu. Demirel yaptığı konuşmada. eğitimin bir ül- kenin en önemli sorunlarından bi- ri olduğunu söyledi. Türkiye Cum- huriyeti tarihinin başarısını tescil eden en önemli unsurun eğitim ala- nındaki gelişme olduğunu vurgula- ğına gelen herçocuğuna eğitim ver- me olanaûına kavuştuğunu bildir- di. Demirel. Özal Tıp Merkezi'nin 8 tnlyonluk bölümünün tamamlan- dıgım. geriye 3 trilyonluk bölümü- nün kaldığını kaydederek sözleri- ni ş'ıyle sürdürdü: "Elimde bir şablon \ar. Gelen tüm hükümetlere bitirilmesi gere- ken projeleri veriyorum. Sonra da takip ediyorum. Öncelikle bitiril- mesigereken projeler arasında üni- versite hastaneleri var. Onun haşın- da da Özal Tıp Merkezi var."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle