25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15EKİM 1996SALI OLAYLAR VE GORUŞLER 'Sözü' Başka 'Ozü' Başka Aydınlar TALIPAPAYDIN • • nlu Rus?aın ^e^"nışenko. ~\a- U şantım" adlı kıtabının bır \e- rınde dene\ ımlerınden çıkar- dığı \ argiMnı so_\ le dıle getınr "Ğordiim ki bir adamın aklı, bildiklerinin toplamı değildir. lnsanlan olduklan gıbi tarmabilme, onları anlajabilme \e \ ardım edebilme gucüdur. Bu açıdan bakınca. tanıdığıın birçok okumuş kimselerin. korkütük bilgisi/ askerier, kö> lu- ler, işçiler. hatta sahıkalılar kadar bile, bilge kişiler olnıadıklannı sö\le\ebilirim. Bcninı gozunıde a\dının so\lıısu. Fflatun'dan Kat- ka')a, lo\v.e"a kadar her şeji ezbere bilip bunlar üzerinde saatlerce konuşan kişiler değil. * ureğini cıimle âleme açabilen kişi- dir. Okumuş iıısanların ukumuşlukları. kendi namussu/ltıklarını şuncacık gider- me\e taramamışsa. onları a\aktakımın- dan daha aşağı yorurum." Eskı bıroğreneisi olarak eğıtımcı Ismail Hakı Tonguç'ıın derslennde. ozel konusma- larında kıtaplannda \e >azılarında benzer gorusler ılettıgını soş lemelı> ım Kla^ık eğı- tımdengeçmi!). kurubılgılerledoldunjlmus. halka <,ok uzak dus,mus okumu^lar takımı. onu en çok rahatsız eden dusunduren konu- lardaıı bırndı Halkınıızın gelısmesıne bu tıp aşdınların hemen hıçbır katkisi olamaşaca- ğı kanı>ında\dı Nenı bıra>dın tıpı \etı^tır- mek gerektığını soşlerdı ko_\ Enstıtule- rı'nde uşguladığı ~iş içinde iş aracılığı ile iş için" eöıtını likesı bu amaca donııktu Yanı okuN an kisi halkın \ asamına katılacak onun gıbi (.alı^acak uretecek. onun zorluklanna ortak olacak ve onu değıstırecek. gelıştıre- cek Ona uzaktan \e vukarıdan bakmava- cak O\sa bızım klasık eğıtımden geçmıs a\- dınlar ıs,e \ aramaz bır y ığın bılgılerı> le bel- kı kendı rahatlannı sağlnorlar ama halkın gehsimıne fazla bır katkılan olmuşor Halkı kuçumsu>orlar.onuhorlu\orlar Hattaınsaf- sızca somuruyorlar Bılgılen kendı bencıl- lıklerının. do>umsuzluklannın bıraracı olu- \or TaOsmanlı'danbenboNİebu Istermed- reselı olsiın. ısterokul dıplomalı. heleonenı- lı bırışınbaşinageçmısse. kendını halkınte- pesınde buşurgan olarak goru\or Benmer- kezcı bır tutuma gımor Halkın çıkarlannı değıl. kendısmın \e kendı sınıfının çıkarla- nnı one alı>or Sankı baska bırulusun gore\- lısı gıbi kendı halkına \abancılas,ı\or. uzak- tan bakı\or Ovle kı halk devletten \e dev- letlıden umudunu kesıvor. ona guvenmez oluvor Osmanlı dönemınde % aşanan bu olgu. v a- zık kı cumhunvette de > aşandı Fazla bır de- ğı^ıklıkolmadı Aydınların vetı^mesındecıd- dı bır sorun olduğu kesin \a»ıl oluvorda bır halkde\leti olarak kuruian cumhumetyöne- timinde -haJk" bu denlı gozden uzak tutula- bılı\or'Hemhalkınbilısızlığı haklarınıara- vamaz duzeydeolmasi hem de avdınlann ve- tısme bıçımı. alışkanlıklan bu sonucu olus- turuvor ış ortada Bır \andan halkın cumhurn et > urtta^ları halıne getınlmeM, bır \ andan da a>dınlann "halk a>dınlarT olarak \etıstınlmesi Bunun ıçın okulların ıınner- sıtelerın \enı bır anlavı^la duzenlenmesı Halkın \aranna oiabılecek bır eğıtım u\gu- lanmasına geçılmesı Nasıl olaeak bu eğı- tım ' Once laık bılımsel dun\a gorusune otu- ran okunıusiı halk \ığınlarından koparma- yan. halkın yaşaınını değistınne\ ı aır.açlavan bır eğıtım O\lekı.oku\an ınsanlarkendıle- rını halkın ustunde bır sınıt olarak gormesın- ler Bo\le bır hak >ok. olamaz Kalkınmak. gelı^mek halkla bırlıkte olacak Halktan a>- n bır bin:t \aratan eğıtım çağdaş değildir Tonguç. kı^ılık eğıtımıne t,ok onem venr- dı ^anı ınsanınkendiMolabılmeM kendı ka- tası ıle duşunebılmeM Ba^kalarına bağımlı olmaktan kurtulmaii fvendı gucunun a\ nmı- na \arması Buna kı^ının bıre> olmaü da denılebılır Yalnız bire>'le bencillik farklı şeyler Bırev ola\ım derken beneıllık açma- zına du>ulduğu sık gorulen bır olgu Dun\ a- va kendı gozu\le bakabılen ı>ı >etı>mışbır ınsan. bencıl olamaz Ke/ıdısı K'in ıstedığı ^e kullandığı hakları ba^kalan ıçın de ıster Bu- nun ka\gaMnı \enr Kendısını toplumdan so- \utlamaz Bunun bır ba^ka adı ""demokrat" olabılmektır Demokrat olnıa\ ı ıçıpesındıren kiıji bencıllıkten kurtulur \hlak\apiM.onur du\gu^u buna gore bıçımlenır Başkalan da kendıs>ı gıbi vaşasın. toplum o duzeve gelsın ıster Son > ıllarda ne çok orneğını gorduk. nıce okullarbıtımiıs dıplonıalaralnıis bılımun- \anları kazanmıs kısıler. ahlak \e onur olçu- lerıne \urunca umut kıncı sına\ lar \ erdıler Bunlara butun olarak bakınca ılk a^amada korkunç bır eğıtım şanlı^lığı ortava çıkıvor Bu eğıtım duzenı. kendı çıkarlannı one alan bencıl ın^anlar \etı^tırı\or Llke\e toplum bılıncı Joğrudurust \erilemi\or Okumuş ve >etkı >erlenne gelmis kısı. once kendisinın \e \ akınlannın çıkarlannı dusunuvor -\hlak v apısı da za\ ıfsa. kendisinı her tur kotuluğun a\mazlığıniçindebulu\or V'ukarıdana^ağı- \a vonetımın hemen her kesımınde sağhklı bırkışılık eğıtımındengeçmemı^ onurvok- sunu ınsanlar gormek. eğıtım dızgemız (sis- temımız) ıçın nebuuık bır çokuntudur >e\- tu^enko nun dedığı gıbi a> aktakımından da- ha a^agılık ınsanlar Bır eğıtımcı olarak Tonguç hep bunun acısını çekmis ınsandır Kuru bılgılerle dol- durulmus ağzı bır > ığın laf yapan okumus- lar kar^ısıııda dcnn derın ıçını çeker, ba^ını ıkı\anjsallar ~Bunlariaomaz,bunlariahiç- bir iş >apılmaz" derdı Onun du^ledığı ba>- ka bıra\ dın tıpı\ dı Toplumun her sorunu ıle ılgılenen halkın gelı^mesı ıçın canla başla çahijan ozu ıle ^ozu bır. davanıklı avdın kı- sıler lştebuınsangerçek>urtse\erdır A.ldı- ğı i!>ı sorumluluk du\gusu ıçınde vapar Bu- nu namus konıisu bılır Kisi olarak Tonguç. son derece \alın. duz. her turlu gosterışten uzak alçak gonullu (mu- te\azı) bır ınsandı konu5.ması \e da\ranış- larıılekendiMnıkolavcaanlatabılenbırozei- lığı \ardı Kımı çe\relerde onu "kö\lü" dı- >e kuçumsemek îsteven bır ha\a sezılırdı Ama o valın gorunıisıı altında. derın bır kul- turun \e kava mbı saülam bır ınancın da\at- bellı olurdu Yalınkat aydınlardan de- ğıldı Dennlığı olan koklu bır kışılık sergı- lerdıgerçekten Konuştukçaetkıler\egu\en \erırdı ınsana Kendisi bırko\dençıkıpgel- mış ama okudukça dusundukçe. halktan \a- na sağlıklı bın a\dın kı^ılığı kazannu^tı Bu\aık ı^lerı omuzla\ıp basaran kısıler. çok kez bu tıp ınsanlar arasından çıkmıstır K.o\luluğun \anlis ve çuruk vanlarını en ıv ı o bılırdı Ama nedenlennı de açıklardı Yukarıdan gelen sakat etkılesımler ozu bo- zamamıştı Halk sağlıklı bıreğıtımden geçı- nlırse çok çabuk gelısebılırdı Yasamı \e dunvava baktşi değıştırılebılırdı Bıreğıtım- LI olarak omur bovu bunun sa\a>ımını \er- dı \eter kı onu vanıltmavacak. ona oneuluk edecek durust avdınlarvetı^tırılsın Ulkenın asıl çıkmazı buradan kavnaklanıvordu Yazık kı Tonguç'un guzelım dut>u gerçek- le^emedı \'arım bırakıldı Halkın karanlığı- nı kendı çıkarlan ıçın araç gıbi kullanan "öziı başka sözü başka" okumuslar. obur gerıcı guçlerle ışbırlığı vaptılar ve ulkenın gelece- ğını kararttılar Dev letın ba^ta doğru çızılmı^ rotasınıdeğıstırdıler Hele şu son \ıllarda na- sıl vanhşlara sapıldığı apaçık ortada. \\dın denilen okumuş, diplomah pek çok insanın ihanetiçinde olduğu. halkınıızın yaşamını ka- rarttığı saklajıama/ bovutlara vardı. DemekkıTonguçhaklıvdı '»anlıseğıtım- den geçen. bencıl ınsan vetıştıren bu eğıtım ulkenın felaketıvdı Ov le de oldu Bır kovlunun dedığı gıbi. "Bunlarneoku- vorlar acaba? Bunca kötülüğü. \alam dola- nı. hırsızlığı okullarda nıı öğreni>oıiar?~ Anlasılmazbır ıs' ARADABIR AYDIN ERDOGAN Ankara Barosıı a\ııkutlanndan Yargıdaki Tahribatı Durdurun Adalet Bakanı Şevket Kazan, yargı erkını adım adımtahrıpetmektedır Kazan m adalet bakanı olma- sı bırtalıhsızlıktır Bılındığı uzere Bakan Kazan, Sıvas katlıamı davasında bazı sanıkların savunmasını ust- lenmıştır Bır davadakı suçlama (ıtham) ne olursa ol- sun sanığın savunma hakkı vardır Işın bu yonu tar- tışılamaz Ancak Kazan savunma gorevını ustlenırken mılletvekılıdır 3069 sayılı TBMM Uyelığı ıle Bağdaş- mayan Işlerı Belırleyen Kanun'un 3 maddesı uyarın- ca "devletın şahsıyetıne karşı ışlenen suçlar"da. "ve- ktl olamaz''dı Bu yasağın sonuçları şunlardır iyımser bır yorumla Kazan, kapısını çalıp savunma- sını ustlenmesını ısteyen sanıkların savunmasını bu yasağa aykırı olarak almıştır Bu durumda. yasak ol- duğu. savunuculuk gorevı yapması mumkun olmadı- ğı halde vekıllık ustlenerek muvekkıllerını kandırmış, 3069 sayılı yasanın yanında Avukatlık Yasası ıle avu- katlık meslek kurallarını ıhlal etmış ve suç ışlemıştır. Gerçek ıse şoyledır Kazan, şerıat duzenı kurmak ıçın ayaklanan ve ınsanlan yakan sanıkların savunma- sını yapamayacağını bılerek duruşma salonuna gel- mış, sanıklara 'arkanızdayız' mesajını vermıştır Duruş- maya gelmesının savunma gorevı ıle hıçbır ılgısı yok- tur Tumuyle şerıatçı teror orgutlerıne sıyasal destek- tır Bu mesajın gereğı, Kazan'ın bakan olmasından sonra yerıne getırılmış, başka tutuklular ıçın uygulan- madığı halde bu davanın sanıkları Sıvas'a nakledılmış- tır Yargılama hukukunda bıçım, adıl yargılanma açısın- dan onemlıdır Genış anlamda bıçım (şekıl) yargılama makamlarının gorevlerını yargılananların haklarını, yargıçların atanmalarını yargı bağımsızlığını, yargıç guvencesını ıçerır Bır parçası da yargı makamların- da bulunanların kıyafetıdır Yargı makamlarında (sav, savunma, yargıç) bulu- nanların kıyafetlerı, yargılananlar ızleyenler uzerınde haksız bır yargının ortaya çıkacağı etkısını bırakma- malıdır Bunun ıçın zorunlu kıyafetler kabul edılmıştır. Kıyafetın belırgın ozellığı. açık başla cuppe gıyılmesı- dır Yargıç, avukat ve savcılar, kendılerı ıçın belırlenmış kıyafetle duruşmaya çıkmak zorundadır. Bunun tersı kabul edılemez Kıyafetın ortadan kaldırılması çaba- sı. yargılamada "bıçım"m (şeklın) ortadan kaldınlma- sına yonelık gırışımlerdır Bıçımden her uzaklaşma, adıl yargılamadan uzaklaşmaktır Bu sadece zulum getınr Bakan Kazan (ya da bakanlık operasyonu ıle gore- ve getırdığı personelı, kı bu da onu sorumlu kılar) tur- banlı yargıç adaylarının dosyalarındakı yargıçlık yapa- mayacakları yonundekı raporu dosyalarından çıkar- tıp gerçeğı Hâkımler ve Savcılar Yuksek Kurulu'ndan gızleyerek mesleğe kabullennı sağlamıştır Yapılan ış resmı evrakta tahrıfat fıılı olarak yorum- lanabılır Ancak daha hafıf bır değerlendırmeyle gore- vı suııstımal suçudur Hıle yapılarak atanmaları sağ- lanmıştır i Boyle hılelı bır ışlem ıle yargıçlık gorevıne atanan yargıçların adıl bır yargılamayı gerçekleştıreceklenne ınanılabıhnır mı'' Ataması yapılan yargıçlar hılelı ışlerden bılgı sahı- bı olsunlar ya da olmasınlar. yargıç olmaya hak ka- zanmamışlardır Daha fazla yıpranmadan ıstıfa etme- lerı en doğru tutumdur Yargıçlığa atanan bayanların ınançlarının bu tartış- ma ıle hıçbır ılgısı yoktur imam okullarında kızlar okutuluyor. O vakıt önce- lıkle ımam okulu mezunu kızların, ımamlık hakkı içın mucadeleetmelerını. Refah Partısı'ndeyonetıcı, mec- lıs uyelıklerı ve mılletvekılı adaylığı ıçın mucadele et- melerını kendılerıne onerırız Yargının tahrıp edılmesı- ne yonelık gırışımler ıse kabul edılemez. ızın venlemez Yargıç ve avukat adayı olarak başvururken bu ku- ralları bılen adayların kendılerı ıçın bu kuralların du- zeltılmesını ıstemeye haklan yoktur Bu kurallar, ınsan- lığın adıl yargılanma hakkı ıçın verdığı bınlerce yıllık mucadelenın urunudur. çağa uygun olarak değıştın- lebılır. asla gerıye goturulemez. değıştırılemez. Kazan'ın yargıç-savcı atama kararnamesı, yargının tahrıbı yonunde atılmış cıddı bır adımdır Yolsuzlukla- rı kovuşturmuş, laıklığe sahıp çıkmış yargıç ve savcı- ların cezalandırılması ve tasfiyesıne yonelınmıştır. Şerıat kurallarına dayalı (Kuran'ı ezberleyenlerın ce- zalarında ındırım yapılmasını) bır ceza ınfaz rejımı one- rerek tumuyle hukuk dışı bır tutum sergılemıştır Avukatlara yonelık olarak yasadışıorgutlereyardım ettıklerı kuryelık yaptıkları bıçımınde haksız. temelsız suçlamalarda bulunmuştur, sıyasal davalarda gorev alan avukatlar zan altında bırakılmak ıstenmıştır Gerı donulmesı olanaksız yerlere varılmadan, TBMM nın laıklığe ve hukuka bağlı uyelerının ustune duşenı zaman geçırmeden yenne getırmelerı gerekıyor Kentleşmede Kent Bilgi Sistemleri... Dr. ZUBEYDE ALKIŞ Coğmfî Bılgı Sıstemı L'zmanı Y erlesım alanlarını ıl ve ılçe olarak butunuııe aıt \enlenn be adlandırmak. her seçım dönemınde alışageldığımız bır olgu Bellı ol- çutlerden ve bılımsel araştırmalar- dan uzak. kolavca ıl ve ılçe oluve- ren verlesım alanları evrensel an- lamda kentle^mış savılmazlar Çunku. kenHeşme ekonomık ve sosyal gelışmesinı çok uzun vurede tamamlavan verlesım alanlanııın ulke ekonomiM- ne vaptıklan katkıvla doğru orantılıdır Sanavısıv- le. ticaret ve kultur merkezlerıvle ekonomıve ve sosval vaşama artı değer katan verlesım alanları kentleşmede vol almiş sayılırlar Dolavısıvla kent- leşme gelısmıs ulkelerde olduğu gıbi kalkınmanın olçutlennden bın sayılır Sanavı \e hızmet sektor- lerının buralarda kurulmasi. dolavısıvla tarım dışı iş olanaklarının varatılmasıdır Ne vazık kı sadece >onetsel (ıdarı) adının kent olmasi. o verlesim ala- nııı gerçek anlamda kent olduğunu gosterınez Kentleşmeyen \e halkı kentlılesemeven yerieşim alanları adı ne olursa olsun kov lulukten kunulamaz Bugun ulkemızde adına kent dedığımız ama he- nuzkentleşememış, halkı uvgar bır kentlının vasam duzevıne ulaşamamış verle^ım alanlaıına baktığı- mızda kalkınmıslıktan sozedebılır mıv ız ' Kentler- de uvgar bır ınsan gıbi vayivabılmenınkosulu.çağ- daş konut. vetennce su. enenı. sağlıklı bır kanalı- zasvon sistemt, temızçevre \edogal guzellıklerın korunmasıdır Ovsa denetımsız nufusa. çarpık va- pılaşmaya. vetersız su. enerjı. kırlenmis çevre ve vok olmaya yuz tutmuş doğal ve tarıhsel guzellık- lere baktıkça. bugun kentlerımızde uygar bır ya- şamdan soz etmeye hakkımız yoktuı Kentlerde her yıl artan nufusa karsılık sabıt ka- lan toprak. hava. su gıbi doğal kavnak ılıskılerının ınsan yararı ıçın lyı duzenlenmesı. korunması \e ıdaresı gerekmektedır Işte bu gorevı de halkın oyuyla ışbasına gelen yerel vonetımler ustlenmış- lerdır Buamaçla, !98Ö'lı yıllannba^ınddnbenge- lişmiş ulkelenn ulke ve yerel yonetımlerı daha lıız- lı. daha doğru karar almalartna daha saydam ve çağdas lıızmet vermelerıne olanak sağlay an coğra- fı bılgı sistemlerınden (CBSl yararlanmaktadırlar Coğrafı bılgı sıstemı. dunya uzerınde karmasık sosyal. ekonomık. çevresel vb soıunların çozunıu- ne yonelık buyuk hacımlı coğrafı venlerın. bılgı- sayar ortamına depolanması ıslenmesı. mekânsal analız ve sorgulamalarının ve buna bağlı olarak da çok çeşıtlı goruntuleme ıslemlennın yapılabılme- sinı sağlayandonanım.yazılını veyontemlerbutu- nudur Yonetıcılerın doğru ve hızlı karar \ermele- rıne destek sağlavan kent bılm sistemleri de kentın ı bır teknıkle bılgisayar ortamında ıslenmesı ve toğrafı analızler yapılma- sını sağlay an sistemlerdır Gerçek dunyaya an butun \enler, bılgisayar or- tamına taşindığından, ongorulen tum coğrafı (me- kânsal) analızler sonucu gerçeklestırılınek ıstenen nesnelerın onceden tasjnmı yapıLıbılır Orneğın yeııı bır tunel yol gokdclcn \b yapıını planlandı- ğında. mevcut venlerle (verlesım alanları. orman yol. çevre kırlılığı \b) bu nesnelerın çevreyle uyu- mu yaklaşikmalıyetı onceden tasarlanabılır Mev- cut venlerle nıevcut koşullarda tasarlanan nesne modellerının. olçuler değıştığınde ya da kosulların değışeceğı \arsayıldığmda. model tasarımmın da etkıleşimlı olarak değiştığı ekranda gozlenır Nu- tus artışı. yeryuzu sıcaklık artışının bıtkı ortusune etkisi vb \e dolavısıvla doğabılecek olası sorunla- rın spekulasyonuyapılır ve bunlara ılıskın bırsuru istatıstık sayılar uretılır Oysa bunldiın t BS'de ta- sarımı ıle ekranda etkıleşimlı olarak gorulnıesi sa- yılardandahaetkıleyıcı vedoğrudur Coğratı bılgı sıstemı olanaklarından y ararlanamay an kuı uluslar- da \d da kent bılgı sistemıııı kurmayan verel yone- tıınlerde analog venlerle ış uretılmeye çalışıldığın- dan buralarda. çok fazla eleman çaliştırılır. gerek- sızburokratık işlemleryapılır tazla savıda jrşıv ev- rakları bırıktırılır ve en onemhsı de gereksiz verı tekrarı yapılır Bu da zaman ve parasal kayıp de- mektır Hızlı nufus artışı pek çok sos-yal. ekonomık \e çevresel sorunları da beraberındegetırmektedır Dunyanın ekolojık dengesi gıderek daha çok bo- zulmaktadır Nufus artişina bağlı olarak artan bu so- runları çozmek ıçın ıse kurulıışlar daha çok ınsan guuı ıstıhdanı etmekte. dolav isi\ la daha çok ucret odemekte v e boy lece malıy etlerı de siıreklı artmak- tadır Buna karsılık gene de sorunların çozumun- de yelersız kalmaktadırlaı Zıra ınsan gucu ıs uret- mekte sınırlıdır Kalkınmişlığın gostergesı olan kentleşmede ve kentlılere çağcıl yaşam koşullan- nı sağlamada buyuk soruınlulııkları olan yerel yo- netımlerın. kenttekı coğrafı nesneler \e halk hak- kında doğru ve hızlı bılgı edınmelerı gerekır Kent bilgi sistcmi kurulmuş bir kentte. kanıuva ait araziler belirlenir \e >er \erilerine dayanarak yurltaşların üzerine çağdaş konutlar vapacağı arsalar uretilir. Hava fotoğrafları kullanılarak kaçak yapılaşma onlcnir. Binaların imar \erile- rine uy«un olarak yapılıp \apılmadığı denetle- nir. Uydıı verılerınc davanaıak kentın arazı kulla- nım harıtaları ve bu harıtalara uygun ımar planla- ma verılerı uretılır Imar ıznı. yapım ve ışyerı ruh- satları bu şekılde doğru verılere dayanılarak ven- lır 'ı onetımın nesnel (objektıf) ve saydam olması sağlanır Binaların ısıtmasıstemlerınegınlerekya- kıtlardan kaynaklanan hava kırlılığınm onune ge- çılır Çevre kırlılığıneneden olan konut ve ışyerle- rı saptanır \e bunlann urettıklen sivı. katı \e gaz atıklarının cıns ve mıktarlan hesaplanır. buna gore onlem alınır Uydu goruntulerı yardımıyla çevre kırlılığınm nedenlerı belirlenir Binaların yapım materyalıne gore yangın ve yıkılma rısklen saptanır Afetlerın kente etkısi (bına. yol. kopru tunellerın \b yıkıl- ma. su basma. yanma olasihkları) ve bunlardan ko- runma. kurtarma planları yapılır Böyle bır afet anında acıl durum araçlarının sevk planlaması ya- pılır Kentsel toprak değer analızlerıne gore taşın- maz mallar gerçek değer uzennden vergılendırılır. kamulaştırmaharıtaları uretılır Mulkıyet verılerın- dendeyararlanılarakemlak vergılerı vekırabedel- lerı daha doğru ve daha hızlı tahsıl edılır \luhen- dıslık tasarımı ve çozumlerınde planlanan bır ya- pının modelı oluşturularak çev reye uy umu onceden kontrol edılır Kentın doğal ve tarıhsel dokusunun korunmasın- da doğru verılere ulaşilır Kentte yaşayanların sos- yolopk \e demografık harıtaları uretılır. bunlara gore kentın kulturel. sağlık ve ekonomık gelışme- si ızlenır Seçmen kutuklerı ve bolgelerı kolaylık- laguncelleştırılır Teknık altyapı kurumlarınınlsu. kanalızasyon. elektrık. gaz. telefon vb) eşgudumu sağlanır. dolayisiyla bırının arızası gıderılırken dı- ğenne zarar vermesi onlenır Cadde ve sokaklann cınsı. yonu ve şerıt sayısına gore trafık yoğunluğu hesaplanır. bunagöre ulaşım ve sınyalızasyon plan- laması yapılır CBS teknolojısınde verı tekran yoktur Sayisal olarak elde edılen coğrafı verılerı guncelleştırmek daha kolay ve ucuzdur Lygun ve ortak verı stan- dardı ıle bır başka CBS'den verı aktarmak yenıden uretmekten daha hızlı ve ucuzdur Çunku bır kent- te buyuk hacımlı coğrafı venlerın say isal olarak el- de edılmesi ve bılgisayar ortamına aktarılmasi çok uzun zaman almaktadır Bu nedenle yukanda sozu edılen ÇBS olanaklarından tam olarak yararlan- mak da uzun zaman alacaktır Bunun ıçın hızmet- lerde sureklılık sağlayan duzenlemeler yapılmalı- dır Boy lece her seçım dönemınde ışbasına gelen sıyasal yonetımlerın bır oncekının yaptığına kuş- kuyla bakmaması sağlanmalıdır Boyle bır sistem- den tam olarak yararlanma olanağı. bır seçım do- nemıneyetişmeyebılır Buyatırımlarınmeyvesıge- nellıkle uzun zanıanda alınır Lygarlığm ve kalkın- manın temelının kentleşmede olduğuna ve bılımın onderlığıne ınanan y onetıcıler hıçbır şey y ıtırmez. tersıne çok şey kazanabılırler VEFAT Değerlı mesaı arkadaşımız Kalite Kontrol Laboratuar Müdürü Dr.T. Aydın Hızal' zamansız kaybetmenin derın üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederlı ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. BİLİM İLAÇ SANAYİ veTİCARET A.Ş. KOPAŞ KOZMETİK PAZ. ve SAN. A.Ş. Aydm'ımızı kaybettik. Acımız sonsuzdur. Cenazesı 15 10 1996 Salı gunu oğle namazını muteakıp Levent Camıı nden kaldırılacaktır Annesi AYŞE HIZAL Kız kardeşi NEYYİRE HIZAL Not Çıçek gönderılmervesı a r zu eöerlenn Turk Eğıtım Vakfı na bağışta bulunmalan nca o jrur VEFAT Istanbul Tabıp Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu üyesi \e İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesı öğrencısi SEZAİ DURMAZ'ı kavbettık Acımız sonsuzdur Aılesıneve arkadaşlanna başsağlığı dılerız İ>tajıl>ııl Tabip Otla^ı \ öııetiııı Kurulu > e Tıp Oğreııcileri Konıi>\ onu ILAN T.C. AKDAĞMADENİ K.ADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 1994 27 ^ £s a s Davacı Orman Işletme Mudurluğutarafındandavalılar Alı Recep Akdag. Celal Arıkan Fındık Arıkan ve Ismail Pekoz aleyhıne açılan kadast- ro tespıtının ıptalı davasının mahkememızde yapılan açık yargılaması sırasında verılen ara kararı gereğınce. Akdağmadenı ılçesı Karapınar Koyu'nde yapılan kadastro çalışmalan sırasında Karapınar Koyu Ağılardı mevkıınde 112 ada 6 no'lu parsel adına tespıt gorduğunu. bu nedenle yapılan tespıtın ıptalı ıle taşmmazların orman adına tescılıne karar venlmesını talep etmış. davalı Alı Recep Akdağ adına çıkanlan davetıyelerın teblığ edılemedığı ve açık adresı de tespıt edılemedığınden dava dılekçesının Basın İlan Kurumu Mudurlu- ğu'nce ılanen teblığıne karar venlmıştır Davalı 24 10 1996 gunu saat 09 00'a musadıf bulunan duruşmaya gelmedığınız veya bır vekıl ıle temsıl edılmedığınız. ıbrazetmek ıstedığınız belgelen ıbraz etmedığınız takdırde tahkıkat ve yanzılamaya yokluklarında bakılarak hukum kurulacağı ılanen teblıö olunur Basın 109660 PENCERE Hoca'mn Eşeğine Göre Merkez. Sıyaset pazarında kullanılan kavramlar delıbozuk saçmasına donuşunce polıtıkada yorum. uçmayan keklığe barutsuz tufekle ateş etmeye benzıyor : Dıyorlar kı - Refah, merkez partısı olacak1 Maşallah1 Hoca'ya sormuşlar - Dunyanın merkezı nerdedır?. Doğru yanıt vermış - Eşeğımın sol ayağının bastığı yerdedır Bızım polıtıka dunyamızda eşeğın sol arka ayağı nereye basıyor? • Once Avrupa'dakını gorelım. bunun ıçın bırtek so-. ru yeterlıdır - Batı toplumlannda laıklık kavgası varmı?.. - Yok!. Ronesans-Reform-Aydınlanma uçlemesının suz- gecınden geçerek durulmuş sanayı toplumlarında devletın dınden annması geçmış çağlarda yaşandı. Bızde ıse bugunku sıyasal kavganın eksenını ne oluş- turuyor'' Laıklık tartışması değıl mı? Yada şerıat kavgası1 r Yalnız bızde mı? Sanayı devrımını gerçekleştır» mekte yaya kalan 1 5 mılyarlık Islam coğrafyasında* Muslumanla Musluman sıyasette bu tartışmayı sürT duruyor • 1923'te Cumhurıyet devletı bır devrımle kuruldu-T ğunda. 'oncelık' ve 'sonralık'lar Avrupa'dakının ter-{ sıne bır "takdım-tehırle oluşmuş 1 Nasıl? 1923'te bızım toplum ulus değıl, ummet duzeyın- dedır Once devlet kuruluyor, sonracumhunyetın mıl-^ lı eğıtımıyle uluslaşma surecıne gırılıyor Batı'da bu sureç tam tersınedır. uluslaşmadan sonra ulus dev-« let kurulur Avrupa'da merkez bankası devletın dışın-# da ortaya çıkıyor, burjuvazının urunudur Osmanlı'da merkez bankası, Fransız-lngılız ortaklığıdır, Cumhu- rıyet devletı kurulduktan yedı yıl sonra ulusal merkez bankasını kuruyor Mıllı marşımızın guftesı devletır> kuruluş aşamasında seçılıyor marş bugunku soyle- nışıyle kuruluştan yaklaşık on yıl sonra bestelenıyor.- Darulfunun bır tur medresedır, çagdaş unıversıteı 1933'te duzenlenebılıyor 1923'te bızde ne burjuva- zı var, ne sermaye bınkımı 1 Her ıkısının de devlet elıy- le oluşturulması gundemdedır Dunya edebıyat ve! felsefe klasıklerının dılımızde çevırılerı yok, 1923 dev- rımınden yaklaşık yırmı yıl sonra Cumhunyet devletı: çevırı seferberlıgıne gırışıyor Avrupa toplumu nerede 7 Turkıye neresı? * Dıyorlar kr - Avrupa'da Hırıstıyan demokratpartılerı var... Yok canım 1 Hınstıyanlıkta devletın anayasasını, ceza hukuku- nu, aıle hukukunu, borçlar hukukunu, tıcaret huku-' kunu mıras hukukunu 'Incıl' mı saptamış'' Laıklık kavgasını yuzyıllarca once bıtırıp devlet ıle dın ayrımını gerçekleştırdıkten sonra demokrasıye > geçmış Avrupa'da merkez kavramıyla bızdeki -toırl mı? Ekonomık açıdan Turkıye'dekı butun partıler merkezde 1 Tumu ozelleştırmecı. pıyasacı, devletçı- lığe karşı, tumu de ne solda, ne sağda, kışılıksız, kım- lıksız bıryıvışmanın ıçınde buluşmuşlar, ama ımam- hatıp okullarını temel ogretım kurumlarına donuştu- rerek çağdaşlığın kokune şerıatçı oğretımle kıbrıt su-' yu ekmek ısteyen bır partı nasıl merkeze otuaır?.. ' • 12 Eylul un generalı Evren"Ataturkçuyum" deyıp; zorunlu dın derslerını anayasaya soktu Erbakan da Ataturkçu kesıldı Sorun bakalım kendısıne - Hoca "şerıatçı değılım' dıyebılır mısın? Gıkı çıkmayacaktır Aydmlanma Bilgesi... i n a r Çınar Yayınlan Rrfat tlgaz Kultur Merkezı Kuçukparmakkapi sokak No 23 80060 Beyoğiuistanbul Tel 212 293 2398-99 Fax 212 293 2896 ^JEŞİLELMA Seyahat Acentası Cumhuriyet Bayramı'nda ASSOS istıkiai Cad 81/1 Beyoğlu IST Tel 0212 249 52 11 Fax 0212 293 20 76 25-29 Ekim Assos'un tam zamanı... 4 gece, ulaşım, Assos Akropol gezisi dahil kişi başı * Terrace Motel ^ ibOOJJOOTL * Sıdar Pansiyon j« 3 3OOJOOTL Assos'ta Ekstra Gunlük Turlar 1-KazDağı:27Ekım 2- Truva: 28 Ekım Ulaşım öğleyemeğı, rehberlık dahıl - JJZVTL Başka Istanbul Gezileri: 20 Ekim Pazar - GALATA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) KORUNMAYA MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİMLERİNE KATKILARINIZ İÇİN ÇELENK BAĞISLARINIZI BEKLİYOR. Tel: (312) 418 06 14 - 417 42 02 Faks:(312)417 53 65
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle