03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15 EKİM 1996 SALI 10 DIŞ HABERLER Yeni Yunan stratejisi • ATİNA (AA) - Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı savunma stratejısinde günümiLze kadar uyguladığı politikanm. yenı Sa\ unma Bakanı Akis Çohacopulos tarafmdan değiştirileceği bildirildi. Hükümet yanlısı Etnos gazetesine göre. Akis Çohacopulos. Türkiye ile Yunanistan arasında bundan sonra mevdana gelebılecek sıcak olaylar sırasında. Vuna/ıisran Silahlı Kuvvetleri'nın. sadece savunma durumunda kalmavıp. "Türkive'ye fiilen de cevap \ermesini" öngören yeni birstrateji uygulayacak. Gazete, Sa\ unma Bakanı Çohacopulos'un, Türkiye ile Yunanistan arasında. silahlanmada savıca bir orantının muhafazası yerine. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin kalıte açısından takviye edilerek. "akıllı sılahlarla donatılması" mantıgı ile hareket edeceğinı de vazdı. Tayland'da sel: 70ÖIÜ • BANGKOK (AA) - Taylandüa son günlerde meydana gelen sel baskınlannda. toplam 70 kişinin öldüğü. birçok evin de tahrip olduğu bildirildi. Tayland fçısleri Bakanlıâı. sellerde 18 bın 320 hektâr tanm alanmın sular altında kaldığını. maddi hasann ise 76 milyon dolara ulaştığım açıkladı. Lebed'e ABO tepkisi • MOSKOYA(.AA)- Ukrayna'nın Kırım Cumnuriyeti'nde bulunan Sivastopol kentinin. Rusya'nın birparçası olduâunu öne süren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreten Alexander Lebed bu açıklaması ile ABD'nin tepkısinı çekrı. Interfax"ın habenne göre. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbot. "Rusya. daha önce yaptıgı bütiin açıklamalarında. Kınm'ın. Lkrayna'nın aynlmaz parçası olduğunu belirtiyordu. Lebed'in şaşırtıcı demecinin. Rusya'nın resmi tutumu ile bağlantısı bulunmuyor" dedi. Stephanopoulos aynlıyop • VVASH1NGTON (Cumhurhet) - ABD Başkanı Bill Clinton'ın "Sağ kolu" olarak bilinen Yunan asıllı damşmanıGeorge Slephanopoulos'un görev inden aynlacağı bildirildi. Clınton'ın 5 kasımdaki seçımlerı kazanmasının ardmdan görevlerinı bırakmalan muhtemel isimler arasında yer alan Stephanopoulos. New Yorker Degisi'ne verdiği söyleşide "Beyaz Saray araçlanna binmekten sıkıldıgını" dılegetırdi. BeyazSaray'a AIDS külleri •VVASHINGTON (Cumhuriyet) - Hedetleri AIDS'edikkatçekmek, ve çare bulma >önündeki çalışmalara daha fazla bütçe payı a>Tilmasını sağlamak olan AIDS etkinliklen olaylı sona erdi. AIDS etkinliğine katılan "Eyleme geç" adlı bır grubun üyeleri AIDS'ten ölenlerin külJerini Beyaz Saray"ın bahçesine artılar. Taleban'm eline geçmesinin üstünden bir ay geçmeden, başkentte yeniden silah sesleri duyulmaya başladı Şah Mesud KâbiPe dayandıDış HaberlerServisi-Eski hükümet birlik- lerınin kuzevden saldıma geçmesı ardmdan yenilgi üstüne yenilgi aîmaya başlayan şen- atçı Taleban örgütü. İran"ı eski Devlet Baş- kanı Burhaneddin Rabbani'nin giiçlerine destek \ermemesi vönünde sert bir dille uyardı. Ahraed Şah .Mesud'a bağlı güçlerin KâbıTedavandıklanbıldirilirken. şeriatçıör- güt. kenrtekı savunmasmı yoğunlastırdı. Bu arada. Taleban'ın Sa\ unma Bakanı'nın haf- tasonu SalangTüneli'ndegerçekleşençatış- malarsırasında eski hükiimet birliklenneesir düşrüğü bildirildi. Kâbil'de silah sesleri Başkent Kâbil'de dün akşam saatlerinde silah sesleri duyulmava başlandığı bildirildi. Görgü tamklan. havanın kararmasıyla bır- likte kentte uçaksavar. silah ve makineli tii- fek seslennin duyulmaya başlandıgmı bildirdiler. Son günlerde sürdürdük- leri saldırılarla kuzevdekı Cebel Sarac. Cankar kasa- balan \e stratejık Saiang Tünelı'nın denetimini ele geçıren Şah Mesud'un baş- kent KâbıTe 4 km kadar yaklaştıkları ilerı sürülüyor. Taleban'ın olası bir saldın- ya karşı kentın sa\ unmasıni güçlendirmeye başladığı bildirilıyor. Görgü tanıklan. 2 n eylül- de Kâbil'i ele geciren Tale- ban'ın. başkent Kâbil'e ba- tıdan ulaşan anayol ile kuze- >e giden iki anavol üzerındekı mevzilerini güçlendirdigini belırrtıler. Reuters muhabinnin biIdirdiğinegöre Şah Mesud'un vardımcısi Muhammed Davud. başkent Kâbil'e kuze>den 4 km yaklaşrıkla- nnı bıldinrken. başkente 1 saat mesafedeki Bagram hava üssünde de Taleban güçleriv- le şiddetli çatışmalar sürdüöünü haber ver- di. Taleban Dışişleri Bakanı Şer Muhammed Stanakzai. dün düzenlediğı bastn toplantı- sında. Mesud'a bağlı güçlenn Cebel Sarac \e Çarikar kasabalannı gerı aldığını dogrular- ken. Kâbil'e 30 dakika mesafedekı Bagram ha\a üssünü basanyla savunduklarını kav- detti. Stanakzai. "Cebel Sarac şu an onlann elinde. ancak Bagram hava üssü \e biraz da- ha ilerisi hâlâ Taleban'a ait" dedi. Mesud'un başkent Kâbıl'ı alacak cesare- ti ve becensı olmadığını kaydeden Stanak- zai. yinede herolasilıga karşı kentın savun- masını arftırdıklarını belinti. H Son günler- de yaşadıklan yenilgilerin geçici okJuğuıuT \ urgulayan Stanakzai. Taleban'ın enkısaza- manda karşı saldınva geçeceğini ve Pençşir Vadisi"ndeki saldınlanna bıraktıkları verden devam edeceklerini bildırdi. • Güçlerini birleştiren Afgan muhalefeti karşı saldınsını sürdürürken, Taleban, Iran'a "Ben de senin topraklanm kanştınnm" mesajı verdi. Bu arada. Şah Mesud'a bağlı güçlerin. haf- ta sonunda Çarikar kasabasım efe geçirme- leri sırasında. yüzlerce Taleban militanının öldügü bildirildi. Tahran'daki Afgan yetkili- ler. çatışmalar sırasında yüzlerce Taleban mi- litanının da ele geçirildiğinı söylediler. Tale- ban örgütü, lran'ı uyararak Taleban'ın dene- timindeki Herat kentine olası bir saldırı kar- şısında eski yönetime destek vennemesini istedi. Taleban'ın Dışişleri Bakanı Şer Mu- hammedStanakzai. "Eğer İran sınırlanmız- da sorun varatmava nivetteniyorsa, güvenli- ğimiz, onurumuz \c sınırlanmız için bizim de aynı şekilde da\ranacağımızı bilmelidir" dedi. Stanakzai."Jran'a kaçarıeski Kâbil re- jiminin destekçileri sınırda sorun yarafmak istivor. ancak başanlı olamavacaklanndan eminim" dedi Atganistan'ın batısında İran sınınndaki Herat bölgesinin eski asken yalisı General Muhammed İsmail Han'ın. Taleban'a kar- şı yeni bireephe açtığı ve He- rat bölgesıni kurtarmak için geniş çaplı bir saldınya ha- zırlandığı bildiriliyor Iran'daki muhalifAfgan kay- naklan, Taleban güçlerine karşı komando operasyonla- rının sürdüğünü veasıl bitiri- ci saldınnın çok yakm oldu- gunu belirttiler. Herat'ın eski valisi İsmail Han'ın Taleban'a karşı iiçlü koalisyon kuran Rabbani kuvvetlerinin komutanı Şah Mesud. Özbek General Ra- şid Dostum ve İran yanlısı Şii lider Kerim Halili ile önceki gün Mezar-ı Şerif kentinde bir araya gelerek, yeni saldırı ile ilgili hazır- lıklar konusunda görüştüğü kaydedildi. Dostum-Rabbani göriişmesi Afganistan'ın kuzey kesimlerinı kontrol altında tutan Özbek lider Raşid Dostum. devrik hükümet lideri Rabbani ile görüş- me yaptı. Taliban'a karşı ortak mücade- le ve Afganistan'ı Savunma Konseyi'ne bağlı bir ıdari komite kurulması amacıyla yapılan ve 5 saat süren görüşmelere. dev- rik hükümetin Ordu Komutanı Ahmet Şah Mesud'un yanı sıra bölgede Taliban ege- menlığine karşı mücadele veren diğer güç- lerin yetkililermin de katıldığı bildirildi. Rabbani hükümetini tanıdıklarını, ancak Kabil çevresinde konuşlanmış Rabbani güçleriv le işbirliği yapmayacaklannı bildi- ren Dostum'un sözcüsü General Muham- med Yusuf. "Rabbani'nin hükümetini tanıvoruA diğer partilerin olduğu gibi Dostum gûçlerinin de bu hükümet için- de alacağı rollerin ve sotumlulukların orta>a çıkarılması için bir komisyon kurmava karar verdik" dedi. BekJenmedik bir zafer kazanan I ak-haıı. İK'klemediği bir yenilgivle kar>ı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı, gezisini değerlendirdi Kafkasya'nın yeni konuğu Fransa • Herve de Charette, Azerbaycan'ın 20 yıl sonra petrol üretiminde İran'la aynı düzeye geleceğini belirterek. Kafkasya'nın Fransa için stratejık öneme sahip olduğunu söyledi. STRASBOLRG (AA)-Fransa Dışişleri Bakanı Her\e De Charette. Kafkasya'nın. Fransa için stratejik bir bölge olduğunu söyledi. Geçen hafta, Rusya. Ermenistan. Azerbaycan ve Gürcistan'a resmi bir ziyarette bulunanan De Charette. Le Figaro gazetesine verdiği özel demeçte. "So\yetler Birliği dağıldıktan sonra. Kafkasya'daki ülkeler. geçmişteki rolİerine kavuşarak. Batı ile Doğu arasında tekar köprü olma yolunda ilerliyorlar" dive konuştu. Fransa Dışişleri Bakanı De Charette. Azerbaycan "ın 20 yıl sonra. İran kadar petrol çıkartacağını belirterek. Hazar Denizi'nin diğer bölümünde Kazakistan ve Türkmenistan'ın da önemli petrol potansiyeline sahip olduğunu hatırlattı. Fransa'nın. ABD ve Ingiltere'ye oranla bölgede yatırım yapma konusunda gecikip gecikmediği yolunda bir soru üzerine De Charette. "Fransa'nın ilk dönemde gecikmiş olmasına rağmen". şu anda Azerbevcan lideri Haydar Alivev ile oldukça iyi ilişkiler kurulduğunu söyledi. De Charette, Aliyev 'in ocak ayında Paris'e geleceğini belirterek, bu gezi sırasında iki ülke arasında çeşitli ekonomik anlaşmaların imzalanacağını söyledi.Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili bır soru üzerine ise De Charette. bu konunun bir iç mesele olduğunu belirterek gezi sırasında. hem Petrosyan hem Alıyev'in sorunun çözümü konusunda Fransa'nın yardımcı olmasını istediklerıni söyledi. De Charette. "İki ülke arasındaki sorunun çözümü konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız. A/erbaycan'ın toprak bütünülüğünün korunması gerekir. A> rıca Azeri mülteciler bölgelerine dönebilmeli. Öte vandan. Ermeni azınlığın haklarına da saygı göstermek gerekir" diye konuştu. KAYALIKLAR KRIZİ Bl<YXTOR Yüce Gerçek'ten Hong Kong'a tehdit • Çinliler'le Japonlar'jn hak iddia ettiği adalara Çin bayrağı dikilmesi üzerine Tokyo'da metro istasyonuna sarin gazı atmakla suçlanan tarikat, aynı eylemi Hong Kong metrosunda yapma tehdidinde bulundu. Dış Haberler Servisi - Japonv a v e Çın arasında süregelen "Kardak kayalıklan" benzeri "ada krizi". terör örgütlerinin de sahneye girip tehdıtlersavurmasıvla venı bir bovut kazandı. Japonya'da bır metro istasyonuna sarin gazı atmakla suçlanan Yüce Gerçek "Aum" tarikatı. Çin'ın Diaoyu. JaponVa'nın ise Senkaku adını verdiği kayalıklar üzerindekı Çın ıddialan sürerse. Hong Kong Metrosu'na bu gece (salı) zehırli gaz atacağı tehdidinde bulundu. Sing Tao gazetesine göre Hong Kong polısı. Mart 1995"te 11 kişinin ölümüne. 5 bın kişinin de zehirlenmesine vol açan Tokyo Metrosu saldınsını gerçe'kleştirdıği öne sürülen Aum tankatı adına konuştuklannı sövleven üç kışıden tehdit telefonlan aldı. Kimliği beürsiz kışilerin. Çin- Tavvan \e Japonya arasında sorun olan ve Çinlilere göre "Diao>n". Japonlara göre "Senkaku" olarak adlandınlan adalara 7 ekim tanhınde Çin ve Tayvan bavraklannın dikilmesine misilleme olarak bu gece Hong Kong Metrosu'na zehirli gaz atacaklan tehdidinde bulunduklan belırtıldı. Tehdit telefonlan uzerine polis voğun güvenlik önlemleri aldı. Birpolıs vetkilisı "Önlem olarak Hong Kong Metrosu'nda ve rüm duraklarda güvenlik görevlisi savtsını arttırdık" dedi Tacikistan Afgan smınnda çatışmaDış Haberler Semsi - Afganistan'dan Tacikistan "a girmeye çalışan radikal Is- lamcılarla Rus askerleri arasında sınırda çıkan çatışmada. 6 radikal İslamcının öldügü bildirildi. Duşanbe'deki Rus askeri yetkilileri tarafından dün vapılan açıklamada. ola- vın önceki gün sınırdaki Pyanj ırmağı vakınında meydana geldiği. çatışmanın çıktığı bölgede silah ve patlavıcı mad- deler bulunduğu kaydedildi. Tacikistan'daki Moskova yanlısı hii- kümete karşı olan radikal İslamcılar. Afgan topraklarından sızarak sabotaj e> lemlen düzenliyorlar. Bu tür saldırıla- nn önlenmesi amacıyla. söz konusu sı- nır bölgesinde çok sayıda Rus askeri de bulunuvor. Filipinler Ateşkes yürümüyorDış Haberler Servisi - Filipinler'in gü- nevinde hükümet güçleri ile Müslüman genllalar arasında çıkan çatışmalarda 10 kişı öldü. 81 kişi de yaralandı. Moro Is- lami Kurtuluş Cephesi'nin (MILF) hafta sonu başlattığı saldınlara karşılık veren hükümet güçleri, güney Mindanao böl- gesinde bir çok köye roket saldınları dü- zenlediler. 7 50 ailenin kö>lerini boşalttı- ğı bildınliyor. Saldınnın. geçen ay Filipinler hüküme- tinin 24yıldan beri bağımsızlık mücade- lesi veren Moro Ulusal Kurtuluş Cephe- si (MNLFJ ile anlaşma imzalamasından ben yaşanan ilk büy ük gerilla hareketi ol- duğu belirtıliyor. Görüş farklılıkları \ü- zünden MNLF'den ayrılan MILF. bu an- laşmavı kabul etmediğini bildirmışti. Filipinler ordusunun komutanı general Noel Detoyato tarafından yapılan açıkla- mada. 200 kadar MILF militanınm hafta sonu Carmen köyünde Japonlar tarafm- dan kurulan ve halen yapımı süren 133.3 milyon dolardeğerindeki barajı korumak- la görev lı askeri bırliklere saldırdığı. an- cak saldınnın ueri püskürtüldügü bildiril- di. Siviller de öldü Detoyato. çıkan çatışmalarda 4 MILF militanının ve 6 siv ılin yaşamını kaybet- tığini belırtti. Yerel yetkililerde Carmen, Paralungan ve Pikıt köylerinde yaklaşık 7 50 ailenin evlerini boşaltmak zorunda kaldıklannı açıkladılar. MILF isevaptığı açıklamada. hükümet güçlennın 6 köyü havan topu ile bomba- ladıklarını ve 5 e\in tamamen tahrip ol- duğunu ılen sürdü. Filipinler Devlet Başkanı FidelRamos. 197 7 yılında MNLF'den a>nlan ve yak- laşık lObınmilıtanı bulunan MILF ile de banş görüşmelerinde bulunmak istemiş ancak görüşmeler daha ilk etapta tıkan- mıştı. Mindanao bölgesındeki iki ayrılıkçı Müslüman gruptan bın olan MILF. bara- jın bulunduğu bölgedekı toprak sahibi Müslümanların tazminat haklarının veril- mediği gerekçesıyie. inşasına başlandığı 1991 vılından beri baraj projesini engel- leme ginşimlerinı sürdürüyor. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ BASIN MÜZESİ GÜZEL SANATIAR SEMİNERLERİ RESİM ÇALIŞMALARI: NESRİN SAĞLAM - MERAL HIZAL Desen. yağlıboya, Kolaj, Pastel, Suluboya. Haftada bir gün saat 11.00-16.00 arası. Ücretayda 2.000.000 TL • Çocuklara Resim Çalışmaları: 8-12 yaş grupları ıçın. haftada bir gün saat 11.00-16.00 arası (Sürekli). Ücret ayda 2.000.000 TL. • Güzel Sanatlara Hazırlık Çalışmaları: Haftada bir gün saat 11.00-16.00 arası (Sürekli). Ücret ayda 2,000.000 TL • Minvatür- NERGİS AKÇURA EL SANATLARI • Kumaş boyama-Gümüş işleme: GÜLTEN SOYAR • Cam süsleme-Ebru: BENGİ TÜRKOĞLU • Heykel, Takı Hafta Içi : 30 Ekim Çarşamba Hafta sonu : 2 Kasım Cumartesi başlıyor. Ücret ayda 2.000.000 TL Doğru, Eridleyici, Güzel Türkçe Konuşma Devlet Tiyatro Sanatçısı GAMZE YAPAR tarafından haftada 4 saat, toplam 4 hafta sureli. Toplam ücret 20.000.000 TL. KayrHar Sürüyor. Seminerler 2 Kasım'da başlıyor. Adres: Basın Müzesi, Divanyolu Cad. No:84 Çemberlitaş-lSTANBULTel: (0212) 513 84 58 BİR aÖSTERl Mehmet ESEN BARDAK CAFEBAR r 16 •20 Ekim 1996 saat: 20.30 Bayındır Sokak No: 16/B Knıkıy/fiMKflRfl 3363170-336 6716-3454827 Tursab 885 Ü«? Taksîtl AYVALIK-FOÇA-BERGAMA I KAPADOKYA AKÇAY-JUNOA ADASI- Ç. KALE 26-29 EKİM 3 gece 4 gun BBERKı***lZE'>TiNCh*** Sarımsakıı da ozel piaj, >uzme h açikbuîe kahvafîı akşan>emeklen konfo'iu odaiar sıcaK su ge; ler a ulaşm dahıı 9.900.000 ANTALYA - KAŞ - KEMER ÜRGOP • G0REME - IHURA VAOISI - AVANOS - HACIBEKTAŞ 26-29 EKım 3 gece 4 gun Eock Otel ı***ı Aç'kbufe kan^aii ıt akşamyemettj^rı k2lonterlıkorictrl<ı sdsıar duşWC sıcak su gır:ş ucret;en GEZ'LEFt ve ULAŞIM DAt"L 10.900.000 PAMUKKALEPHASELB-NOEL BABA FMIKE-KALE IÇI DÜDEN -ANTAIYA PARKI - KONYAALTI 26 - 29 Ekim 3 gece 4 gun Gökso/ Otel D '-5 t J ' a l e t s ı c a k s u k a l o n f e r ^ ' < • * • , Odaurda knma TV duş W: n k a h v a i t l v e a k * a m >' m e l < ı e " 2 d e ' a '= su kalonfer. jçttûle kahvaltı ve akşam h a v u z a 9"1 ? h 'e r a o°"s 9 K l S i ' e "' yemeklen gırış ücretlen GEZ!L£= /e !İa '"" UUŞIMDAHIL 11.900.000 ÇEŞMEIUCAMOm • ! gece PAMUKKALE ( * • * • * ı O"EL 26-3C EKim 4 gece 5 gun 14.900.000 26-29Ekırr 3gece4 gun ş 11.000.000 11.500.000 989 276_2.8.1989 nolu çalışma ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür HALİL UĞURLUK.UL DENİZ DEREV DEŞARJ TESİSt TAMİR ETTİRİLEÇEKTİR SEKA DALAMAN \ltrESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Müe.v>e>ennz Atik.su Derın Deniz Deşarj tesısinde hasar gö- ren deniz bölünıü imalatlarının tamiratı ve yenilenmesi ışi >art- namelerine uv gun olarak vaptınlacaklır. Ihalemıziçin5 II.1996 tarihıne kadar VerGörme BelgeMalınma.Mşarttır. Buijeaıt^art- nameler mesai saatlerı ıçınde müessesemız Tıcaret Kısım Mü- dürlüğü'nden IO.OOU.000 - TL adeı fiyattan satın alınabilır. thale dosvamıza aöre hazırlanacak teklıtlenn 12 11 19% günü >.aat P.OÖ'se kadar nıüe^se^eI^ıze \enlmeM acreklıdır Süre- sındc \erilme\en açık gelcn leklıtier dikkale aTınmaz. Müosc- semız28S6sayı|ı_va.\a)arabıdeğıldır. lhale>ı>apıpyapmamak- ta \e dılediâıne vâpmakia serbesttır Detaylı bilgı için telefon: (() 252)69"'56 (Hlllanolunur Bjsın 1I0951 T.C İLAN İZMİR 8. ASLİ\T HUKUK HÂKİMLtĞt'NDEN DosyaNo: 1995.781 Vakıflar Genel Müdürliiğü vekili Av. Yurdun Fi- şek tarafından açılan Izmir ili Konak ilçesi Ali Reis Mahallesi 169 pafta. 1559 ada 5 parsel sayılı taşın- mazın I 2 hisse malıki olarak görülen Mustafa oğlu Hasan'ın(Hasan Gümüşdal) vemirasçılannın gaip- liğine karar verilmesi isteğini taşıyan da\a nedeniy- le: Gaip oîduğu ileri sürülen Hasan Gümüşdal ve mirasçıları Izmir ili Konak ilçesi Alı Reis Mah. 169 pafta 1559 ada 5 parsel sayılı tas.ınmazın 1 2 hisse maliklerı olarak görülen Mustafa oğlu Hasan Gü- müşdal ve mirasçılarından haberli olanların bir yıl içinde mahkememize başvurmaları gerektigi ilan olunur. 2.10.1996 Basın: 110913 AÖF öğrenci kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür. NİMMETÇAM ANKARA GAYRLMEMOJL SATIŞ İCRA DAİRESf\NDEN GAY RİMENKULLN AÇIK ARTTIRMA İLAıM DosvaNo: 19% 53^ Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsı. kıvmetı. adedi. evsafı: Ankara. Çankava ilçesi. Küçükesat Mahallesi Ba^avuş Sokak"ta 92 kapı nolu 50. Yıl Apaıtmanf nın bulunduğu \ererastlayan imarın 5349 ada. 6 parselıni teşkil eden 931 m : miktanndaki arsa üzerine ınşa edıimiş kâgırapanmanda 10 !34 arsa pavlı 2. kat 10 nolu 3 oda L salon ve müştemılatından ıbaret daire. bir borçtan dola> ı. Adlıye Sarayı K. Blok Zemin Kat 59 No'lu odada açık arTîırma suretı ıle satılacaktır. Genış ev safı dosyada mev- cu: şartnameye ılışık bilırkişi raporundaaçıklanmıştır. Daırenın kullanım alanı 100 m-'dir Takdir edilen değeri: 2.500.000.000.- TL Saftş şartlan: 1- Satıs. 26 11 1996 günü saat 09.45"ten 10.00'a kadar vukanda yazılı verde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraffarını geçmek şanı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıvla 06 12 1996 günü aynı yerde ve avnı saarre ıkınci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememi^se ga>rimenkulen çok arttıranın taahhü- dü sakh kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana iha- le edilecektır. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmın edilen kıymetının > üzde 40'ını bulması \e satış isteyenin alacağjna rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevirme ve p3ylaştırma masraflarını geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttırmava ıştırak edeceklerin, tahmın edilen kıymetın yüzde 20sı nispetınde pey akçesı veya bu miktar kadar ınilli bır bankanın temınat mektubunu vermeleri la'imdır. Satış peşın para ıledır. alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilır. Tella- lıye resmi. ıhale pulu. tapu harç ve masrafları alıcıya aittır. Birikmiş vergiler satış bede- lınden ödenır. 3- İpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerın (*) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı. hususıy le faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı beleelen ileon beş gün içinde da- ıremıze bıldırmeleri lazımdır. Aksi takdırde hakları tapu sicilı ıle sabıt olmadıkça paylas- madan harıç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretıyle ihalenin feshine se- bepolan tüm alıcılarvekefillen. teklifertıkleri bedel ile son ihale bedeh arasındaki fark- tan \ e diğer zararlardan v e ay rıca temerrüt faızinden müteselsılen mesul olacaklardır. İha- le farkı ve temerrüt faızı avrıca hükme hacet kaimaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelıkle temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şarrname. ılan tarihınden itıbaren herkesın görebilmesi ıçın daırede açık olup mas- rafı venldiği takdırde ısteven alıcıya bırörneğı gönderılebılir. 6- Satı^a iştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak- ları. baskaca bilgı almak isteyenlerin 1996 537 sayılı dosya numarasıyla müdürlüeümü- ze başv urmaları ılan olunur. 03 10 1996 ("") Ilgılıler tabırine ırtıfak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 110900
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle