30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15EKİM1996SA 14 KULTUR ar Ozel liyatrol bu sezon da parasızkakh IKatro Stüdyosu, geçenyıl geçirdiği yangının ardından tivatrosezonunu 'Histeri' ile İstanbul dışında açmakzorunda kaldı. Kiiltür Senisi- 1996 97 tivatro mev si- mi özel tıvatrolar ıçin sorunlu başlıyor. Kiiltür Bakanlığı. 1996 1997 tivatro sezo- nuna ılişkın yapım projelenne verilecek desteği bu y ıl oldukea geç bir tarihte ver- nreyi kararîaştırdı. Ozel tiyatrolann pro- jeîeriııın başvurusunun yaz me\simi ba- şına alınması. proje desteğının sonbahar başında venleceği beklentisini yarattıysa da. Bakanlıktoplantilannıngecikmesisöz konusu ödemeleri kasırn sonu ve aralık ayına dek geciktirdi. BöyJelikle pek çok tivatro yenı sezona yeni oyunlarla gire- meme sjıbı birdurumla karşı karşıya kal- dı. Devlet desteğmin yetersızliği. altvapı sorunlan.tiyatromuzunkronikbirsorunu olan salonsuzluk gibi pek de değişmeyen problemlere rağmen perde açabilen özel tiyatrolann yeni sezon içın hazırladıklan oyunlar şöyle: Tiyatro stüdyosu Geçen dönem perdelerini açmak üzere iken yangına uğrayan "yeni evi'nin (eski Odeon Sineması) de\re dışı kalmasıyla Tiyatro Stüdyosu tiyatro mev sinıını İstan- bul dışında açtı ve bir süre öyle sürdüre- cek. 1995 96dönemininsonlanndalstan- bul'da sahnelenmeye başlanan 'Histeri' ekim başında on gün Ankara'da sahnelen- di. Ardından Edirne'den Antalva'ya uza- nan eksende uzunca bir turne sonra Izmir oyunları. en sonunda da Karadeniz turne- si gelecek. Tiyatro Stüdyosu. yanan salonun ona- nmını, açılan kampanyada iyi niyetli kat- kılarla toplanan ancak işin çaptna göre çok yetersiz kalan parasal tutarın üstünde kendi vannı yoğunu koyarak başlattı. Ye- ni çatının yapımı şu günlerde sürmekte. Yangından bu yana geçen 7 aylık süre içinde Kiiltür Bakanlığı"ndan bir 'geçmiş olsun" dileğı bıle almadıklannı belirten Tivatro Stüdyosu"nun. tiyatro binası. sa- lonu. vapımı. oranımı vedonatımma iliş- kin bakanlık yönergesi çerçevesinde yaptığı istem başv urusıı ise -yetkili kurııl bu tarihe dek toplanamadıgından- hâlâ beklemede. Tiyatro Stüdyosu'nun bu dö- nem içinde sahneleyeceği oyun ise David Mamet'den 'SpeedthePkm'. Türkçesı he- nüz hazır olmayan oy unu Ahmed Leven- doğluyönetecek. Üç kışilıkoyun. Ameri- kan filmdünyasının bir kesitindenoluşan gerı plan önünde. tüm değerlerin başarı- para eksenı gücüne yenik dü^tüğü bir Amerika'yı. gıderek böyle bir "insanlığı" anlatıyor. Ancak 'Histeri'nin de. y eni oy u- nun da istanbul'da perde açma tarıhi. bü- yük ölçüde salon onanmının bu aşamadan sonraki onarım giderlerinin karşılanabil- mesivle tamamlanma sürecine bağlı. Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu Geçen yıl kurulan Aksanat Prodüksi- yon Tiyatrosu. IşıIKasapoğJu'nun rejisiy - îe benzersiz bir se\ da öyküsünü. 'Abelard ve Heloise'i. çok kısa bir süre sahnelemiş- ti geçtiğimiz sezon. (Jluslararası İsianbul Tiyatro Festivalı'ne katılan oyun Ronald Duncan tarafından yazıldı. Ze\nep A\cı tarafından dilimize İcazandınldı. Kostüm vedekortasarımım DuyguSağıröğlu'nun gerçekleştırdiğı oyunu Tilbe Saran v e Cü- ne>1 Türel yorumladılar. 12. yüzyılın önemli filozoflanndan Abelard ile Helo- ise arasında geçen destansı aşk öyküsünü anlatan oyun 22 ekimden başlayarak Ak- sanat'ta perde açacak. Dormen Tiyatrosu Dormen Tiyatrosu. bu yıl perdelerini ikı yenı oyunlaaçacak. İlk oyun. Ken Lud- Hİg'ten FilizOfluoğlu'nun çevirdiği 'Per- de Arkası" adlı güldürü. Oyunu Çetin Ak- can yönetecek. dekorlar Duygu Sağıroğ- lu. kostümler ise Güler Yîğit'e ait. 'Perde Arkası". tiyatrocu birçiftin öyküsü çerçe- vesinde. tiyatronun perde arkasını yansı- tıyor. Dormen Tiyatrosu'nun diğer yeni oyunu zengınveyaşlı bir İngilizin bıraka- cağı miras çerçevesınde gelışen bir fars. Ray Coone> ve Tony Hilton'un yazdığı oyunu Ülkü Tamer ve Haldun Dormen Türkçeye çev irdi. Haldun Dormen"in yö- neteceği oyunun dekoru Osman Şenge- zer. kostümleri Güler Yiğittarafından ha- zırlandı. Dormen Tiyatrosu. bu yıl da pa- zartesi gecelerini genç yeteneklerin sergi- leyeceği oyunlara ayırdı. Tiyatro Kare Tiyatrokare kuruluşunun beşinci yılın- da yine iddialı bir kadro ile son üç yılda gelenekleştiği üzere. güldürü ağırlıklı bir oyun sergileyecek. Yeni sezona kasımayi- nın başında merhaba diyen Tiyatrokare. Nedim Saban. yıllar sonra tiyatroya dönen Lale Belkıs. esiyle ilk kez aynı sahneyı paylaşacak olan Ateş Böceği Yalçın. Sa- ban ın "22 yıl sonra onun da tezkeresi gel- drdediği tiyatro kökenli sanatçı Esme- ray. Çiçek DilUgil. Aslı Aybars. Mualla Aktar'dan oluşan o\ uncu kadrosuyla Şiş- li Gönül Ülkü, Gazanfer Ülkii sahnesin- de. Fransız yazar Claude \fagniernin güldürü>ü 'Oscar'ı sahneleyecek. Engin Gürmen'ın yöneteceği "Oscar' hırsızların vearsızlann alkışlandığı günümüzTürki- yesineönemli mesajlarverecek. 'Oscar'ın ardından Gencay Gürün'ün konuk yönet- men olarak sahneye kovacağı •Portakallı Ördek' tivatro seyircısinin karşisina çı- kacak. Loleh Belon'un yazıp Nedim Sa- ban'ın rejisiyle izleyeceğimiz Brian Phe- lan'ın 'Tren Volu Ziyaretçisi* Tıyatrokıı- re'nin diğer oyunları. Tiyatrokare. Edin- burgh Tiyatro Fe.stivali'nin çağnsıyla agustos 1997"de Londra ve Edinburgh'da "L nlülerin Karılan" adlı oyunu sergileye- cek. Tivatro Ayna Dilek Tiirker- Tiyatro Ayna. yeni sezon- da perdelerini açmak ıçin Kültür Bakan- lığı yardımını bekliyor. Ticarı kaygılarla değil. sanatsal beklentilerle tiyatro yap- maya çalışan özel tiyatrolann çok az sa- yıda olduğunu vurgulayan Dılek Tiirker. devlet yardımı almanın giderek zorlaştı- ğını belirtıyor. Tiyatro Ayna'nın 'Rosa Lu.\emburg" \e "Zıyaretçı" gibi sevılen o>unlarla seyırcı karşısına çıktığını. ancak yenı sezonda perde açabilmesinintümüv- İe dev let yardımı ve salon tahsisine bağlı olduğunu söyleyen Dilek Türker. gereken destek alındığı takdirde. aralık ayında tek kışilik bir oyun ile perde açacak. Bizim Tiyatro Bızım Tiyatro. yeni *ezona Şili'de cun- tacılar tarafından öldürülen ünlü folk şar- kıcı^ı \'ictor Jara'nın yaşam öyküsünü anlatan •ÖlümsüzŞarkı' adlı oyunla baş- lıyor. Jara'nın dizeleriyle bırlikte Neru- da'nın şıırlenni de içeren oyunda geçmiş- ten gelecege uzanan süreç işlenırken Tür- kiye gerçeklerı de gündeıne getırılecek. Zafer Diper'ın oyunlaştırıp yönettiğı 'Ölümsüz Şarkı' ocak 1997'de Kadıköy Halk EğitimMerkezi ve Aksanat salonla- rında perde açacak. 11. gösterim yılında olan "Vargı' ve ikınci gösterim yılına gı- ren 'Dava' ise sahneîenmevi sürdürecek. Bizım Tiyatro. bu >ılın 'Nasrettin Hoca YılT olmaM nedenıyle •Nasrerfin Hoca ve Eşeği' adlı çocuk oyununu 20 ekimden başlavarak Kadıköy Halk Eğitım Merke- zı Salonu'da «.ergilevecek. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu Bu yıl 25. kurulu> yıldönümünü kutla- yan Alı Poyrazoğlu fıvatrosu. 20 kasım- da Kadıköv Halk Eğitım Merkezi Salo- nu'nda "Şaka Şaka' adlı oyunla perde açı- yor. Ali Poyrazoğlu, N'ücelZiko ve Ahmet Önel'ın yazdığı. Alı Poyrazoğlu'nun yö- nettiğı •ŞakaŞaka'müzık. kukla. şarkı \e dansın veraldığı bırçeşitleme. Oyun. bir ay sürey le ktanbul'da sahnelendikten son- ra Ankara ve İzmir turnelenne çıkacak. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun ikınci pro- je>i ise GenetClemensin 'MösyöŞehra- zat'adlı ikı kışılik oyunu. Oyun İstanbul. Ankara ve İzmır'de oynandıktan sonra uluslararası festivallere katılacak. Tiyatro Tanı Tiyatro Tanı. Carh Churchill'ın yazdı- ğı 'Zinedeki Oyunlar" adlı oyunu sahne- liyor. ÖzkanSchul/enın çevirdığı ve vö- nettıgı oyun. geleneksel. dınscl. tarihsel fark.lılıklara rağnıen ortak bir noktaları olan kadınları konualıyor Kadınlanerkek «özüv ledeğıl. kadın gözüy le anlatan oy un 'çağımı/ın kadını" olgusunu komık bir dil- le yansıtırken kadınların ataerkıl bırtop- lumdanelerpahasinabaşarılıolabıldikle- rıni \e bu başanyı erkekten daha erkek olabılirlerse yaratabıldıklennı anlatıyor. 'Zirvedeki kadmlar" her pazar saat 20.30'da. 2 kasımdan ba^layarak ise her cumartesi saat 21.00'de Martı Sanate- vi'nde sahnelenecek Theatrama Tiyatro TopluluÇu Tlıeatrama. yenı sezon ıçin çalışmala- rına Fran.MZ yazar Marguerite Durasnın Türkçeye ilk uyarlanan y apıtı "Parkta" (Le Squarel ile başladı. A>şe Başkufun uyarlayıp yönettiğı oyun 22 kasımdan başlayarak cuma gün- leri saat 19.30. cumartesi saat 15.00 ve 19.30'da Aksanat'ta sahnelenecek. İleti- »ını çağı olarak adlandırılan çağımızda yaşanan iletışımsızlik ve bütün toplum- [arda bıreyin giderek yabancılaşmasının yalnızlığını konu alan 'Parkta'nın ardın- dan üç projesı daha uır Theatrama'nın. Albert Cohen'ın yapıtı 'Efendinin Se\0- Hsi'lBelle Du Seigneur). Fran.sız komık tıy atrosunun önde gelen yazarlarından Jo- siane Balaskonun yazdığı \e Ayşe Baş- kııt'un sahneye kovacağı 'Büyük Bir Aşk Çığlığı* {Un Grand Cri d'Amour) \e y ıne Başkut'un sahneleyeceği "Diego Ri\i- era'nın kadınları: Frida Kahlo ve Angeli- na BelhofT Tiyatro Fora Tiyatro Forıu yeni sezona YVoddv Al- len'ın "TekrarÇalSam!' ve Eugenelones- cu'nun 'KralÖİmor'adh oyunlarıy la baş- lıvor. Geçen .sezon da sahnelenen 'Tekrar Çal Sam' her pazar saat 15.00'de Martı Saııat Evi'nde sergılehıvor. Tufan Kara- bulut'ım yönettiğı. müziklen Emre Tö- riin'e. dekor-kostüm tasarımı Seher Se- eer Danışoğlu'na ait olan oyun. Woody Allen'ın kadın-erkek ılışkılerınden hare- ketleyazdığı fantastık bırkomedı. Tiyat- ro Fora. arahk ayında lonescu'nun 'Kral Ölüjor" adlı oyununu sahneleyecek. Ölüm temasının ışiendiğı oyunu Tufan Karabulutyönetıyor. Müzık vekoreogra- fi ise Veşim Alıç'a ait. 'Kral Ölüyor'la ıl- gıli olarak şöy ledıvor lone>cu: "Berenger neden mi Kral? Çünkü her insan kraldır. kendi e\ reninin kralı. Kişi kendini düma- nın >üreği sanır. Ne zaman bir insan ölse dünva da onunla bitiikte yıkılır. Kral'ın ölünıü bir sürii gülünç. ay nı zamanda gör- kemli seremoııilerlegerçekleşn'rilhor. Gör- kemlüigin nedeni trajik olmalannda. Ya- şamdan çekilmeyi. kopma> ı çeşitJi aşama- larda izüyoruz: Yaşama tutkusu ve korku, acı, özlem. anılar >e sonunda kayıtsı/Jık. Sonunda tutunabileceği hiçbir şey kalmı- yor ona, istc o an çekiliyor >aşamdan" Crup Kafka Grup Kafka. ekim ayı sonuna dek Da- rioFove FrancaRame'nin 'KadınO>un- lân'nı sahneleyecek. Oyun. Fo ve Ra- me nın "KadınOjunlan'kıtabından. 'Ali- ce HarikaJan Olmayan Diyarda', "E\e Dö- nüyorum'. *Akil Hastahanesindeki Bir Fa- hişenin Monoloğu* v e 'Tecavüz' episodla- nndan oluşan bir kolaj olarak geleneksel tiyatro' biçemını kullanıyor. Hülya Kara- kaş'ıTi yönettiğı. Yavuz Pekman'ın dra- maturjısını üstîendiği oyun her cuma sa- at 20.00'deMart; Sanatevi'ndesahneleni- yor. Brlsak Tiyatro Atölyesi Bılsak Tiyatro Atölyesi. yenı sezon pro- jesı için 5 aylık birçalışmadoneminegir- di. Geçen yıl yitirdiğımiz.tiyatro adamı Heiner.Müller : in "Hamlet Makinası' adlı tiyatro metnınden yola çıkarak "düşünce- e>lem karşıtlıgı' üzerine temellenen oyun mart ayında sahnelenmeye başlana- cak.Topİuluk. orjinal 'Hamlet' metnini de göz önünde bulundurarak yeni bir metın çalışmasma girecek. Stüdyo Oyuncuları Geçen sezonun yankı uyandıran oyunu "Gergedanlaşma" kasım ayı ortalarından başlayarak Stüdyo Oyunculan nın sahne- sınde sergilenmeye ba^lanacak. Sezonun yenı oyunu ise ancak yılbaşından sonra perde açacak. Stüdyo Oyunculan, Şahika Tekand'ın. yönetmen Ömer Kavur'un 'Akrebın \biculuğu" adlı yeni filmindeki çalışmaların uzaması nedeniyle gecikme olabileceğini belirtıvorlar. Stüdyo Oyunculan. sezona ilişkinyeni çalışmalar konusunda Kiiltür Bakanlı- ğı'nın desteğinin artık bir anlamı kalma- dığı içın çok da önemli olmadığını. yeni projenin Bakanlık desteği olsun ya da ol- masın sahneleneceğini belirtiyorlar. Kenter Tiyatrosu Kenter Tıy atrosu. 15 ekimden başlaya- rak Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde geçen sezondan oy nadıkları 'Lütfen Kı- zımla Ev lenir misin" \ e "Ranıiz ile Jüli- de'yi sahnelıyor. Bu sezon birden fazla yeni prodüksiyonla seyircısinin karşısına çıkacak Kenter Tiyatrosu. 2 kasımda per- de açacak oyun. Refik Erduran'ın tiyatro oyunu "Dank". Oyunu Mehmet Birkiye yönetiyor. Mehmet Birkiye ve Hakan Ger- çek rol alıyor. Bir diğer yeni oyun ise 'Umut Şarkılarf. Athol Fugard'ınyapıtı- nı Yıldız Kenter sahneye koyacak. Oyun- da Elvan Boran veŞükranGüngörrolala- caklar. Edv^ard Albee'nin "Üç Boylu Ka- dın' adlı yapıtını ise yine \ ıldız Kenter sahneye koyuyor. Oyunda Yıldız Kenter'in yant sıra. As- lı Altıner ve Kadriye Kenter rol alıyorlar. Sezonun son yeni prodüksiyonu Müşfik Kenter'in tek kışılik oyunu "Nutuk" ola- cak. Müşfik Kenter. Atatürk'ün '.Nu- tuk'unu 23 nisana yetıştirmeyi umuvor. Yapıtı. Prof. Dr. Özer Ozankaya tiyatro metnine dönüştürüyor. Çağdaş Sahne. düzenlemesıni Halit Er- gör'ün yaptığı Tssız Ada Robinson" adlı muzıkh çocuk oyununu her cumartesi sa- at l!.30'da pazar günleri ise 11.30 ve 13.00'de Caddebostan Kültür Merke- zi'nde sahneliyor. Iki yıldır devlet yardı- mından yararlanamayan Çağdaş Sahne. Kadıköy Belediyesi'nin katkılarıyla per- de açıyor. Tiyatro Ti. Athol Fugard'ın ge- çen sezondan sahnelenen 'Ada' adlı oyu- nuyla Martı Sanat Evi'nde perde aça- cak.Kumpanva ise. geçen sezonun oyunu 'Haritadan Naklen Yayın'ı Aziz Nesin Sahnesi'nde sergılemek için girışimde bulundu. Ortaoyuncular. Ferhan Şen- soy'un 'KapsamaAJamDışında'adh sine- ma filmi dolayısıyla yeni sezon için hazır- lıklara henüz başlamadı. îstanbuVa Bir Ses VerlFEZA TANSLĞ Öğrencilik yıllarımda. Phila- delphia'nın Müzik Akademi- si'nde Phıladelphia Orkestrası ile dınletı vermeyı hep düs.lerdim. Bu düş. bundan on yıl önce. 1986 yı- lında gerçekleştı ve Phıladelphia Orkestrası ile aynı sahnedeyeral- dım. Milano'daki iiniü La Scala Opera Ev ı model alınarak yapslan 3000 kişilik kapasiteye sahip o görkemli Müzık Akademısi'nde Phıladelphia Orkestrası \\e birçok kez Berlıoz'un Ronıeo ve Jülıet adlı yaratısını seslendirdik. Phıladelphia Orkestrası dünya- nın en tanınmış ve en başarılı or- kestrasıdır. 16 Kasım 1900 tari- hinde ilk konsermı \eren orkest- ra. 1900-1912 yılları arasında Fritz Schleel ve Karl Pohlıg tara- fından yönetildığı dönemde ya- şam savaşıını verdi. 1^12 yılında başlayan yönetmen Leopold Sto- kovvski dönenıine kadar orkestra ancak Philadelphıa'lıljrm bağı>la- rı ileayaktadurdu. Stokovvskı'nin ardından Eugene Ormandy (1938-1980) ve Riceardo Mut'i (1981-) orkestrayı yönetti. Bu dönemlerde orkestra birçok kezekonomık knzeyakalandıysa da pek çok müzık>e\erın katkıl.i- rıyla bu krızlerı atlattı. Bir özel kuruluşofan PhıladelphıaOrkest- rasrnıbugündePhiladelplııa'lılar yaşatıvor. Orkestra her etkınlığı için sponsorlardan destek alıyor. Philadelphia Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralan. müziksev erlerin v e kültür v e sana- taduyarlıyöneticılerındesteğıyle kıırulmuştur. Bu desteği verenier. uluslararası sanat müzığini yaşat- nıavı kentlilik bılincınm önemli bir parçası olarak görmüşlerdır. İbtanbul'da 1945 yılında Cemal Reşıt Rey yönetımınde "ŞehirOr- kestrası" adıyla kurulan Senfoni Orkestrası. devletin desteği ve müzikseverlerın katkılarıyla gü- nümüze geldı. Yüzlerce yaratı- dan oluşan dağarıv la orkestra her hafta sonu sanat müziğının gözde dağarını dünden bugünetaşıdı. İs- tanbul Filarmoni Derneöı. bu da- ğan bugünden y arına taşımak için sizın gibi kent bilincine sahıp. kül- tür ve sanata duyarlı kışi ve kuru- luşların desteğinı arıyor. Bu des- tek içın "İstanbul'a Bir Ses \'er" projesmı gelıştiren İstanbui Filar- moni Derneğı'nın sponsorluk programında dört onerısı bulunu- yor. 50 yıllık geçmışi olan İstan- bul Devlet Senfoni Orkestrasfnı yaşatmak ve İstanbul'da. dünya- nın birçok büy ük kentınde örnegi göriilen "kent orkestrası" gelene- ğıni sürdürmek içın Ktanbullula- rın desteğıne gerek duyuluyor. Ayrıca. İstanbul Devlet Senfoni ile Filarmoni konserlerini en yük- sekdüzeydetutmak.lstanbulİarın biıv tik orkestralar düze\ inde mü- zik dinleyebıimelerini sağlamak, İstanbul Filarmoni dinletilerini desteklemek ve yıl sonlannda bü- yük gala konserleri düzenlemek hedefleniyor. Uluslararası sanat müziğinin Jstanburdadevamlılığı, sonraki kuşaklann da bu müzik- lerlebuluşabılmesi. İstanbul Dev- let Senfoni Orkestrasf nın geliş- mesı. kendi konser salonuna ka- vuşması için bu kültür vatınmına biz de imzamızı atalım. Orkestra- nın kentımıze yakışır. dünya ça- pında bir orkestra olabılmesı için İstanbul Filarmoni Derneği'ni destekleyelım. İstanbul'a sız de bir ses verin.' Derneğe. 252 25 78 numaralı telefondan ve245 67 17 numaralı faksdan ulaşabılırsiniz. YAZI ODASI SELİM İLERİ Sevgili Hümeyra Kasetlerimi derlemeye çalışıyordum. Eski bir dos ta kavuşurgibi, Hümeyra'nın YıllarSonra 'sıyla kar şılaştırn. Şimdi üst üste günlerdir Hümeyra'yı, Yıl- lar Sonra'yı dinliyorum. Yıllar sonra 1987'de müzikseverlere sunulmuş Kasetin iç kapağında Hümeyra elyazısıyla şunları yazmış: "Benim biricik, güzel yürekli dostum Se- lim'e sevgi. Hümeyra '87". Birden Hümeyra'yı ne çok özlediğimi düşündüm, Zaten o gece hemen aradım. Sanınm sesim tıtriyorT du. Geçen kıştan beri hiç görüşmemiştik. Arada öy- le başka kışlar, güzler, yazlar, ilkyazlar var. Ama sevgili Hümeyra dün ayrıldığınız gibidir. Bel- ki biraz daha alçakgönüllü, belki biraz daha kendi- ni gerilere çekmiş... Yıllar sonra, Hümeyra'nın ilk şark/larından sonra- kilere, o 87 yılı ıçin en yenilere bir yelpaze açmış. Ve. bu kasetı sevgili Hümeyra annesine adamış. Elim- de kaset. bir on üç on dört yıl öncesine döndüm. : Malike Akbay'ı hatırladım: Hümeyra'nın annesf dünyanın en zarif insanıydı. Büyük bir görgü usta- sı. Varlıklardan sonra azhklar dönemi gelip çatmış, ama Malike Hanım azlıklarda yenı yeni soyluluklar bulmuştu. Teşvikiye'de eski bir apartmanın çatı katında, bıt1 buçuk odada yaşıyordu. Orada birkaç kez akşam yemeği yedik. Hele bir sonbahar gecesi, yağmur ya- ğıyor, o kadar şık fakat küçücük sofranın az beri- sinde şıpır şıpır tavan akıyordu. Mum ışıkları vardı.. Bir resim... çok içli, çok güzel bir resim seyreder gi-,( bt bakıp duruyordum, sofraya, akan tavana, yağmur damlasına, o geceye... O zamanlar ben de Teşvikiye'de oturuyordum.. Bazı akşamlar, geceleri, hayli geç saatler Hümey-, ra'nın Maçka'daki evinden çıkar. Malike Hanım'la birlikte evlerimize dönerdik. Hayattan konuşurduk.- Her şeyi konuşurduk. Ve her şey, her söz Malike Ha- nım'ın görgü imbiğinden geçerdi. Hümeyra'yla ne zaman, nerede tanıştığımızı ya- zık ki unuttum. Oysa aynı başlangıç yılları: '65 sonrası. Aynı gra- fik: Parlak ç/kış, bile isteye geriye çekilişler, cayış-' lar. Tabii Hümeyra'nın başarısıyla boy ölçüşmeye kalkmıyorum. Kördüğüm", "Güzelliğin On Para Etmez" yeri yerinden oynatmıştı. Bununla birlikte 'uzaklaşma' duygusunda Hü- meyra'yla birbirimize çok yakınız... Yeni yeni şarkıların daha gün dolmadan tükendk ği, sonra yine yeni yeni şarkıların 'piyasaya' çıkar- Mdığı bugünkü ortamda, Hümeyra'nın şarkılan hiç eskimedi. Ne "Otuz Beş Kaş"eskimiş, ne "Tutku- lardan Intihar". Hümeyra bence Yıllar Sonra'yla bir doruğa ulaşı- yor. Kavafis'ten "Şehir", Bora Ayanoğlu nun bes- tesi "Pera" bu kasette çok cesur iki şarkı. Hümey-( ra Kavafis'in küskün şiirine bir şenlik havası estirerv bestesiyle, o acıyı daha da derinleştiriyor. "Pera "ya gelince, 'nostaljimodası'nmsağlayacağıfırsatran- tından ne kadar uzak! Sonra Ayanoğlu'nun iki bestesi daha var: "Ne Olur" ve "Yaz Bitti". Bu şarkılar da daha çok uzur> yıllar Hümeyra'nın sesiyle anlam kazanacak; öyle' sanıyorum ki asıl anlamlarına çok sonra kavuşacak- lar. Bu şarkılarda ve Hümeyra'da insanın yüreğini ya- kan bir şey. -Ama ne?-, gezinip duruyor. gelip yü- reğe çarpıyor. Sonunda '/r/ş/V/'Ate'kararkıldım. Hümeyra'nın, ki- şiliği en baskın şarkıc/mız olduğunu düşündüm. "Gecenin ortasında git..." Öyle diyor ve gerçekten çekip gidiyorsunuz, çekip gidiyor. "Dönme... git ve geri dönme..." Dönülmeyeceğini, dönülemeyece- ğini hissediyorsunuz. Bu çapta bir sanatçının, fırsat rantlanna gönül in- dirmediği için, gündemde olmamasına şaşıracak yaşı çoktan geçtim. Piyasa koşullarını elbette avu- cumun içı gibi biliyorum. Siz hiç Hümeyra'yı şarkı- sını küçük düşürürken gördünüz mü? Işte sıra "YıllarSonra"ya geldi; benim birkaç sa- tırımdan. Kısacık bir şarkı, Türk pop müziğinin bel- ki de en kısa şarkısı. Ama Hümeyra bestesiyle, yo- rumuy\a beni alıp yine kalp ağrılanna götürdü. Sevgili Hümeyra, telefonda, "Hemen görüşe- lim..." dedik. Lütfen hemen görüşelim. Sonra sevgili Hümeyra. bizim için lütfen yeni şar-t kılarsöyle... Havadan Antik Türkiye' Kültür Senisi - Fatma ve Orhan Durgut'un fotoğraflanndan oluşan 'Havadan Antik Türkiye' başlıklı fotoğraf sergi.si. 20 ekim tarihinde Almanya'nın Münster kentinde açılacak. VVilhelms Üniversitesi ile Münster Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği sergide Alman sanatseverler. Efes'ten Nemrut Dağı'na. Troia'dan Bodrum'a. Hattuşaş'tan Hoşap Kalesı'ne kadar Türkiye'nın dört köşesindeki ören yerlerini kuşbakışı olarak hiçbir yerde yayımlanmamış 50 fotoğraftan izleyecekler. Sergi benzerinin ilk kez 1995 yılında Ankara "da Uluslararası Arkeolojik Kazılar Sempozyumu'nda açılmasından , sonra Avusturya'nın çeşitli bilim ve sanat kuruluşlannın davetiyle ikinci kez Vivana'da düzenlenmişti. BUGÜN~ AKSANAT'ta saat 12.30'da la>er-disc'ten Mahler'in 1. ve 4. senfonilen dinlenebilir. İSTANBl'L SAVDAM GÜ.VLERİ kapsamında i Aksanat'ta saat 17.30 ve 18.00'de 'f:Otopsi' Cengiz s, Özakıcı. 18.30'da 'AmerikaGezi Notlan' Yusuf Tuvi,; 19 00 da 'Osmanlı İmparatoriuğu'nda Fotoğrar Engin Özendes Çağda$ Gazeteciler Derneği'nde. saat 17.45 ve 18.30'da "Batılı birgezginin gözünden Güneydoğu coğrafyası' ve 'Mitinglerden' Gültekin Tetik ' 19.15 'Güneydoğu'ya sarı yolculuk' Engin Kaban Fotoğrafev i'nde saat 17.45'de 'Yedigöller' ve 'Safranbolu' Mehmet Arslan Giiven GÖÇERLER FOTOĞR.AF KULÜBL nde saat * I9.30'da Tülin Dizaroğlu' nun "Ketendere'de Yaşam" başlıklı dia gösterisi izlenebilir. E\XÜL ıMÜZİK KLT.L'BL"nün ekim ayı programı - - kapsamında bu akşam Bülent Ortaçgil yer alıyor. TARANTA BABL KÜLTÜR MERKEZİ nde saat 18.30'da •"Bilinmeyen Savaş" başlıklı film izlenebilir. / EVRENSEL KİLTÜR MERKEZİ nde saat 15 00 te <• "Rusya'da Içsavaşın Tarihi" başlıklı belgesel film gösterilıyor. - BEKSAV'da saat 18.00'de Mustafa Köz'ün hazırladığı' "•Şiir ve Dil" başlıklı şiir işiiği izlenebilir. ' (Tel:349 91 55) SAHAF CAFE KÜLTÜR MERKEZİ nde saat '. 18.00'de 'Yirminci Yüzyılda Sanat Seminerleri' başlığı' altında Salvador Dali'nin resimlen üzerine bir söyleşi " yapılacak. ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle