26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15EKİMI996SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Mafyayı yüceltmeyen, bu kuruma yergiyle yaklaşan 'aykırr bir yapım ekranda [7G)showTvoı.oo| Londra mafyasının ikizleri Atalay \lçalı Kanal 6'ya yeni müdür T\ Se-<*îsi - Eski TRT'cıkrten AtaİJj Ak- çalı. <anaI6 ûen;l Mi.- dürlüğii'ne getınd:. ^ Ekım 1996tarhınden ıtı- baren gör-ve ba-jlayan Akçalı "Kınal 6'yı vine tn çok izleıen kaoallar- dan biri haiine getirece- ğiz" dedı. 967 ıle 1W(» yılları arastıdj TRT'de çalışan Akçılı. e\ li \ e bır çocuk baba ı. MLRATOZER Mafya filmleri denince aklaiIkgelenler.ABD'deki İtalyan kükenü mafyanın başrolüne soyunduğu y apıt- larolur. Bize mafya dünya- ->ını tanitan fılmlerdir bun- lar Ancak mafyanın yalnız- ca ABD'deki İtalyan köken- U "baba"lann tekelindeol- madığını gösteren yapımlar dn-sıkolmasabıle-çıkaror- taya. Sinemalarda "Kra> Kar- deşler" adıyla gösterilen "Y ıllar Sonra". bu katego- rıdeyeralan "farklı" nıaf- >a filmlerinden bırıdir. Bu filmın başlıea farkları. olay - lann ABD yerine tngılte- re"de geçmesi, "görkem- li"sahneler yerine "alçak- gönüllü" görüntülerın >er alması \e olaylann dinami- ğinden çok kişilenn iç dün- yalarına eğilmesidir. "Yıllar Sonra"nın öy- küsü tıpık mafya filmlerin- den oldukça değışik bir gö- riintü eiziyor... I96Ü'ların Londrasi'nda geçen film. iki karde^n yıllara yayılan "gerçek" yükseliş \e dü- şüş öyküsünü anlatıyor. İç- lerinden biri eşeinsel olan Kray kardeşler (Kemp & Kemp). yeraltı dünyasında adları sanları duyulmamiş iki serseridir. Ancak bölge- nin babasi ve adamlarını "bilmeden" hırpalayan ikıli. bırden bire mafya içın- de önlenemez bır yükselişe geçerler. Bu arada kiiçük yaşlarından berı onların kö- tii işlere bulaşmalarını önle- meye çalışan annelen (VV'hi- telaw). bu gidışın nerelere \arabileceğinin bılıncınde Kray kardejleri umutsuzca engellemeye çahşir... Bir zamanlar "True" ad- lı parçalarıylaortalığı sarsaıı İngilizSpandau Balletmü- zık grubunun iki elemanı Gar> Kemp \e .Martin Kemp ın başrollerını pay- laştıkian " \ ıllar Sonra". filmlerini çoğunlukla İngıl- Sho>vT\ 22.45 "32. Gürf araştırdı ıHBB 22.30 VVnkara'da Güncbm' T\' Sen ki - Yapımeı- lığını \e sını.culuğuııu Orhan l »uroğlu'nun şaptığı "Ankara'da Günderrr'projrarıında savaşan şahnler F-!6'lar tanıtılacak. P-ogramda *"Sa\aşan şıhinlernasıl üretiliyor". "Hangi iil- keyekaç F-;6ihraçedil- d i " şeklınd?kı sorulara vanıt aranacık. Yargılanan TC Anayasası Kanal E 22.35' 4 Açık Toplum' TY Sen isi - Antropo- log \e\\al Seu'ndi'nın hazırlayıp suıduğu Urtış- ma programı ""Açık Top- lum"un bu ikşamki ko- nusu ••Laiklik' 1 olacak. Laıklığin. anayasal. bılim- sel \ e aktüel bo> utu> îa ele alınacaöı progranıa ko- nuşmacı olank sos\olog Doç. Dr. Nilüftr Narlı. Doç. Dr. Sühejl Batunı \eRPlstanbu \1ıllet\ekı- T\ Ser\isi - Mehmet AIi Birand'ın ^undugu haber programı "32. GiiıT'ün ılk dosyaM *'TC \na\asası mahkemede. Avrupa'dan kovuluyo- ruz" ba^lığını ta^ıyor. Türkiye'nin anayasaM ın- >an haklan ihlallerı \e özellikle HEP. DEP \e ÖZDEPpartilerının kapa- tılmaM. vönetıcilerinin \argilanma.si nedenivle Avrupa ln*an Haklan MahkemeM nde vargıkmı- yor. Birand bu konuvu Gü- neydoğu'da ve A\ rupa'da araştırdı \e ••Türki>c'nin Ana>asası değişir mi de- ğişmez mi" sorıiMjna _va- Şevket Kazan, progra- mın canlı \a\ın konuğu. nıt aradı. Yapımın ıkıncı bölü- miinde "Erbakan'ın mu- halif arkadaşlan" \ar. Dişgezileri. ilginı;baglan- tıları ile Erbakan'ın arka- daşlan ekrana geliyor bu bölümde. Rıd\an Akar, konuvu Refah Parti>ı'nin Bü\ük Kongrcsi'nin ar- dın'dan araştırdı. "32. Gün" ekibinden Cüneyt Özdemir Kıb- ris'ta sicak bölgeden ızle- ninıler sunacak. Asnca CelalTalabani Süle\ma- niye"y i nasıl aldığını can- lı yayında Birand'aanlata- cak. Afganistan'daki sa\a- şın nedeni i>e program içe- rİMnde degişik acılardan ele alınacak. Birand"ın canlı \ayın konugu Şevket Kazan olacak. Kazan. ola\Iı Lıb- ya gezİM. genNoru önerge- si. cezae\lerınde bitmek bilmeyenölümlcr. laıklık- şeriat tartı^malan. Selçuk Parsadan'la pazarlık ıd- diaları gibı konularda açıklamalarda bulunacak. Programın son bölü- münde '"Güneydoğu'da öğretmen olmak" konu- su ele alınıyor. "32. Gün". olağanüstü hal böl- gesinde öğretmenleri ko- nuk edisor. tere'de çeken Macarköken- li yönetmen Peter .Me- dak'ııı imzaiinı taşı>or. "A Da> in the Death of Joe Egg - Joe Egg"in Öliimün- den Bir Gün" (1970). "The Changeling - Deh- şet"(198ü). "Romeo is Bleeding - Aşk Bir Fahişe- dir" (1993)gibi yapıtJarın- dan tanıdığımız Medak. bu fılminde de "ajkın" >ine- masının izlerini takip edi- >or. Şiddetin \e kanın "salça estetiğfnden arındırılmı^ bır gerçeklikle \an>ıtıldığı yapım. dö'nem Londra^ı'nın yeraltı trafiğıni de alabıldi- ğine yalın bir biçemle be- yazperdeyeyansıtıyor. Maf- yanın genellikle yüceltildı- ği, mafya elemanlarının kahramanla^tırıldığı Aıııeri- kan filmlerinin tersıne bu kurumayergidolubirüblup- Yıllar Sonra - The Krays / Yönetmen: Peter Medak / Senaryo: Philip Ridley / Görüntü: Alex Thomson / Müzik: Michael Kamen / Oyuncular: Bille Whitelaw, Gary Kemp, Martin Kemp, Susan Fleetvvood, Chartotte Cornvvell, Jimmy Jewel, Avis Bunnage, Kate Hardie, Alfred Lynch, Tom Bell / 1990 Ingiltere yapımı, 119dakika. la yaklaşan "Yıllar Son- ra", gerçeklerden yola çı- karak gerçekçi bir filmin na- MI olması gerektiğinın altı- nı çızen önemli biryapıt. Za- manında yalnızca bir sine- mada bir hafta gösterimde kaldığı düşünülürse. pek iz- leyeninin olmadığını söyle- yebıleceğımiz bu ılginç ya- pım. gecenın geç saatlennde de oha seyircbıni beklıyor. Dış yapımlardaki belirsizlik sürüyor •Otelde Kargaşa'nın jıldı/ı Dudlej Moore. Mesajlaryanlış kişüere iletilirse? TV Ser\ isi - jt\ "de lıer sa- lı ekrana gelen "Sinema Sa- lı Kuşağı"nda bu hafta Mark Hermanın "Otelde Kargaşa" adlı komedisi \ar. Ba^rollerinde adı komedı filmleriy le özde^le^en Dud- le> Moore ıle Brvan Brovtfi'un yeraldıgı filnıde her >e>. otel çalı^anlarından birının ı>ımlen birbırıne ben- zeyen üç nıü^tennın me>ajla- nnı kan>tırma>ıyla ba^lıvor. •^er Venedik'teki Otel Gabrielli. Tek arrucları otel- lerıne gelen müşterilen en ı\ ı bıçımde ağtrlamak isteven bir otel. Ta kı bırı mafya ba- bası. bın utangaç \alı. diğe- ri de sakar izcı lıderi olan üç adamın nıesajları kansana atv 22.00 Otelde Kargaşa • Blame It on the Bellboy / Yönetmen: Mark Herman / Oyuncular: Dudley Moore, Bryan Brovvn, Richard Griffiths / 1991 ingıltere yapımı, 78 dakika. dek .. Bu mesajlar ö\]e bir karı^ırkı hıçbıri iyn ıçınden çıkamaz. Çünkü mafya ba- bası geııç \e güzel bır kızla randev uy a göndenhrken va- lı deeskı bireşyaya yollanır. İzeı lıdcn ı.se bireinayet dı- rektitl alır. T\ Senisi-TRTGenel Müdürlüğü seçıminin uza- nıası. kurum dnına yaptırı- lan programların durumun- da belırsizliğe neden oldu. "Vaz Evi", "Erol E\gin Show" gıbı yapımların ye- ni bölümleri. yönetim kuru- lu karan çıkmadığı için sa- tın alınamıyor. Edinilen bilgıye göre. TRT yönetim kurulu bu du- rumdaki vapımlar hakkın- dakarar\erebilmek içinve- nı genel müdürün atanması- nı beklıyor. Bu arada. yeni bölümleri alınamayan "Yaz Evi"nin yayımı dur- durulurken."Erol Evgin Show"undaeski bölümle- ri ekrana gelmeye başladı. "Erol E\gin Show"un ye- ni bir karar çıkmaması du- rumunda aralık ay ına kadar eski bölümleriyle ekrana geleceği. daha s.onra bu programın dayayımına son \erilecegi bildirili-.or. EKO Ty yeni yılla birlikte gelecekT\ Sen isi - koç Holding \e Kanal D is.bırliğıyle kuru- lan EKO TV. "l Ocak I99^'de nonnal yayınına başlayacak. Test yayınları hâlâ süren EKO TVntn Ge- nel Yayın Yönetmeni Ah- met Çelenk. TV kanalının müzik. magazin \ e spor ağır- lıklı yayınlar yapacağını lik kanalı" olduğunu belır- ten Çelenk. EKO TV'nın ye- ni yıla kadar süreklı olarak deneme yayınlar gerçekle^tı- recegini sözlerineekledı. Bi- lindiği gibi EKO TV'nin \e- rıcilerini. gerekli teknik do- nanımını ve personelini Koc Holding saglarken. işın ya- yın bölümünü de Kanal D ^stjeniyor. __ ,,. ,. ., MERCEKLE BAK1NCA MAHMUT T. ONGOREN Bir Beceri Konusu Ben bu yazıyı yazdığımda yeni TRT Genel Mü- dürü henüz atanmamıştı. Üç aday vardı: Tuncer Erginertan, Yücel Yener ve Prof. Dr. Aysel Aziz. Ilk iki adayı yakından tammıyorum. Prof. Aysel Aziz'le üniversıtede beraber çalışmıştık. Her şeyden önce şunu söylemek gerekıyor: 12 Mart'tan sonra hatta 12 Mart'tan kısa bir süre ön- ce de TRT kurumu iktidara ve Millı Güvenlik Kuru- lu, MİT ve benzeri kuruluşlara bağımlı duruma ge- tirilmişti. 12 Mart'tan önce. ne yazık ki TRT'yi ba- ğımlı duruma getirenler, özellikle TRT Genel Mü- dürlüğü'nü de etkı altında tutan TRT Haber Mer- kezi'ydı. Nitekim. 12 Mart'ı ızleyen dönemde çok sayıda TRT elemanı (TRT Yönetim Kurulu'ndaki kimi üyefer de) bir yolu bulunup ya görevden uzak- laştırıldı ya da kendilıklerınden ayrılmaya zorlandı. Ama TRT Haber Merkezi'nde çalışan hiç kimsenin burnu kanamadı. Aynı dönemde, daha sonra TRT Yasası da de- ğiştirilerek devlet radyolarının ve televizyo.nunun bağımlılığı, söz yerindeyse, yasallaştırıldı. Özerk- lik kaldırıldı. En önemlisı de yasalardan daha da öteye gidilerek TRT'de çalışanların bu bağımlılığa "alıştırılması" başarıyla gerçekleştirildi. 12 Eylül'den sonra bu bağımlılık hemyasalarçı- karılarak hem de "alıştırma "bakımından daha da ileri bir noktaya getirildi. Günümüzdeki TRT işte bu düzeyde görev yapıyor. Artık TRT'nin "bağımsız- lığı" ve "özerkliği" hiç düşünülmüyor. Çünkü dev- let televizyonunun ve radyolarının genel yapısı 12 Mart'ın ve özellikle 12 Eylül'ün yarattığı olumsuz- luklara ayak uydurmuş durumda. Gerçi arada bir TRT'nin "özerk" olduğundan dem vuran politıkacılara ve TRT yönetıcilerine de rastlamadık değil. Bu gibi açıklamalar ya konuyu bilmeyen ya da kamuoyunu bilerek yanıltmak is- teyen kışilerce yapıldı. Şimdi yeterli bır TRT Genel Müdürü'nden neler beklenebilir? TRT'nin gerek yönetsel alanda ve gerek yayın- cılık bakımından çeşıtli sorunları var. işletmecilik neredeyse sıfır düzeyde. Özel radyoların ve tele- vizyonların çekincesizce bu alana girmesinden sonra onların düzeyine inmeden TRT'nın dtnleyi- cisini ve izleyicisıni kazanması gerekiyor. Televiz- yonun karşısında TRT radyolarının yıllardan beri karşılaştığı ihmalden kurtarılması da kaçınılmazdır. Bu gibi sorunları ortadan kaldırmak ıçin belli dü- zeyde bir profesyonellik ve TRT'nin eskisi gıbı ba- ğımsızlığa ve özerklığe kavuşturulması başlıca ko- şullar arasındadır. Günümüzde bu nıtelikleri TRT'ye gen vermenin pek olanağı yok gibı görünüyor. Yeni TRT Genel Müdürü, TRT'nin sorunlarının daha da derinleşmesıni önlese. kurumun en baş- ta Refah Partisi'nin ve dıncılerın etkısi altına girme- sini engellese, yolsuzluklara yol açmasa. yanlıl/ğı olanakları ölçüsünde ortadan kaldırmaya çalışsa; TRT'nin kendi en yeteneklı elemanlan yıllardan be- ri boş otururken TRT dışındaki şirketlere mılyarlar ödeyerek diziler yapılmasına son verse, yeter de artar bile. Ama bakalım. RP-DYP hükümeti böyle bir baş yöneticiyi TRT'ye atamayı becerebilecek mı? Yayıncılık durumumuzu değerlendıren bır çalışma: Prof. Dr. Aysel Aziz, ''3984 Sayılı Radyo ve TV Ya- sası" (AÜ iletişim Fakültesi Yıllık 93'ten ayrı basım), aynı fakülte yayını. Ankara, 1993. KENT HABERLERİ Giyim eşyası kaçakçılığı • İstanbul Haber Servisi - İtalya'dan Türkiye've kaçak yollardan 261 parça giyim eşyası sokan L'Kiye Cankurtaran adlı kadın. polı.N tarafından vakalanarak gözaltına alınjı. Tahran Belediye Başkanı • İstanbul Haber Sen isi - Tahran Belediye Başkanı Ghol.ımreza karbasehı. İstanbul Büyüksehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan"ın konuğu olarak dün Istanbui'a geldi. Atatürk Ha\alımanı'nda biraçıklama yapan konuk Belediye Başkanı Karbaschı. istanbul ile Tahran'ın büyüksehır olarak sorunlarının benzer olduğuna dikkat çekti. Gıda fuarı • İstanbul Haber Ser\isi- CNR Uluslararası Fuarcılık. TÜGİDER. SETBİR \e Türk Gıda Sanayi İş\erenlerı Sendikası'nın işbırliğiy le düzenlenen "Gıda "96 \e Super Marketsho\\ "96 Fuarı '. varın Tarım \e Köyışleri Bakanı Mıisa Demırci tarafından açılacak. Fuara 300 tlrma katılacak. Yeni doğmuş çocuk terk edildi • İstanbul Haber Sen isi - Pendık'te yeni doğmuş bir kız çocuğu terk edılmiş olarak bulundu. Yetkililer. Pendik sahilinde bulunan bebeğin ayaklarının sakat \e kaburgasının da kırık olduğunu. tedauye alındığını belirttıler. Papsadan'ın yargılanması • İstanbul Haber Servisi - Sinema >anatçisi Perihan Sa\aş"ın adırıı kullanarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in de aralannda bulunduğu 25 kişiyı dolandırdıkian öne sürülen Selçuk Parsadan ile diğer 5 sanığın ^argılanmasına de\am edildi. Sanıklann tahliye taleplerinin reddedildiğı duruşma ertelendi. Stajyer avukatlar • İstanbul Haber Ser\isi - İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezı'nın üçüneü staj dönemı törenle başladı. Martı Sanatevi salonundaki açılişta konuşan Staj Eğitim Merkezi Başkanı Enis Çoşkun. yeni döneme 318 stajyenn kaydının yapıldığını belirterek. bitirme belgesı alınabilmesi içm "20 saatlik ders programının içinden 120 ders saatinın tamamlanınası gerektiğini bildirdi. İşadamından kaçırılma iddiası • İstanbul Haber Ser\isi -Muse\i asıllı işadamı Sami Manisa. 19 ya^ındaki oğlu İshak Manisa'nın önceki akşam kendilerini polis olarak tanıtan 2 kışi ^arafından kaçırıldığını söyleyerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne baş\urdu. Toptan et ticareti yaptığı öğrenilen Sami Manisa'ya. aradan geçen süre içerisinde herhangi bir fidye talebinde de bulunulmadığı kaydedildi. 'Kredili sisteme hayır' eylemi • İstanbul Haber Sen isi - İstanbul Cnı\ersitesi Edebiyat Fakültesi öğreneileri. fakülte tarafından bu yıl uygulamaya konulan kradili sistemin yüzlerce öâreneinin mağdur olmasma yol açacağını sa\unarak. okul yönetımınin bu karannı ımza \e dilekçe eylemi düzenleyerek protesto ettiler. Öğrencılerden imza ve dilekçeleri alan Dekan Yardımcısı Prof. Dr Feridun Emecan ıse karan öğretim üyelerine danışarak aldıklannı belirttı. 6 Yurda başvuran açıkta kalmayacak' YURT-KUR yetkilileri İstanbul'daki yurtlann kapasitesinin dolmasından sonra dışarıda kalan öğrencilerin misafirhanelere yerleştirileceğini söyledi İl Cenel Meclisi YLSLFZİYA AY Kredı \e Yurtlar Kurumu'na (YURT-KUR) bağlı yurtlara baş\ unılann sona ermesinin ardın- dan. asil listeden toplam 4 bin 893 öğrenci. İs- tanbul'daki yurtlara yerleşmeye lıak kazandı. Yedek lısteye giren 2 bın 210 ünı\ersite öğren- cisi iseekımayı sonuna kadar. aMİ listeyegıren- lercten kaydmı sildiren \e kayıt yaptırnıayanla- rın y erine y urtlara y erleştirılecek. Yetkililer. "\urtlardaki kapasitenin tama- men dolması halinde açıkta öğrenci kalma- yacağını" bildirdi. Ktanbul'daki ^"LRT- KLR'a bağlı 10'ukız. I l'ı erkek toplam 21 öğ- Binbirdivek Sarnıcı restore edüiyor İstanbul'un ikinci büyük sarnıcı olan Binbirdirek Sarnıcrnın restore edilerek. Yerebatan Sarnıcı gibi turistik hizmete açılacağı bildirildi. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan restorasyon projesine \erilecek onavla \ akıflar Genel .Miidürlüğü'nce onarılacak Binbirdirek Sarnıcı'nda şimdilik temizlik çalışmaları >apılıyor. (Fotoâraf: BERTAN AĞANOĞLU) ABD Cenel Hizmetler işci Sendikası Genel Baskan Yardımcısı Jack Hovvard 'İşçilerin mücadelesi için birlik şart' renci yurdunda. 5 bin 5O5'i kız. 11 bın 1 7 5'i er- kek toplam 16 bin 680 kişilik kontenjan bulu- nuyor. Bu yurtlarda bin 947"sı kız, 4 bin 435"i erkek olmak üzere toplam 6 bin 382 kişilik boş yatakkapasitesibulunuyor. YURT-KL'R'abağ- îı yurtlara. 12 ağustosta başlayan baş\urular. 6 eylülde sona erdi. Yun kayıtları halen sürüyor. Baş\uru sonucunda yurtla- ra yerleştirilmek isteyen bin 596"sı kız. 3 bin 297"si er- kek olmak üzere toplam 4 bin 893 öğrenci asıl listeye girdi. Bas\ uranlardan 94O'ı kız, bin 2^0'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 210 üni- \ersite öğrencisi ise yedek Jistede yer aldı. Yetkililer, halen de\am eden yurt ka- yıtlarının, kapasite dolana kadar devam edeceğini be- lirterek. "Listeje gireme- yen öğrenciler ka>gılan- nıasm. Her \ ıl ekiııı a\ ı so- nuna kadar yurtlara kayıt japtıran öğrenci/erin bir kısnıı kendi olanaklarıvla ev kiralıy orlar v e > urt İca- yıtlarını sildiriyorlar. O nedenle açıkta kalan öğ- reneileri mutlaka yurtla- ra jerleştireceğiz. Yurt- lardaki kapasitenin tama- men dolması durumunda bile hâlâ açıkta öğrenci kalırsa onları da çeşitli ka- mu kuruluşlarının misa- firhanelerine > erleştirece- ğiz. Açıkta kaldığını söy le- yen öğrenci bize gelsin. Onu mutlaka biryereyer- leştiririz" dediler. BARIŞ DOSTER ABD Genel Hizmetler Işçi Sendikası (AFSCME) Genel Başkan Yardımcısı Jack Ho«ard, "'Işçiler için mücadele etmenin yolu birlikten geçer. Ayrı ayrı miicadeie etmenin başan getirmediği görüldü" dedi. Türk-İş'e bağlı Belediye-Iş Sendikası ile AFSCME "nin ortaklaşa düzenledikleri "Yerel Yönetimler ve Politika Sempozyumu" için ülkemizde bulunan Jack Houard. Cumhuriyet'in sorulannı yamtladı. Kendilerinin ABD'de işçilerin bırliğini saglamak için çalıştıkiannı ve bu y üzden sık sık sert eleştirilerle karşılaştıklannı anlatan Howard. özellestirme konusunda. ABD'de ideolojik yaklaşımlar olduğunu öne sürdü. Hovvard. "İnsanlar, bir • Jack Hovvard ABD'de partilerin değil adaylann ön planda geldiğini belirterek hem cumhuriyetçi hem de demokrat adaylann desteklendiğini söyledi. Howard "Onümüzdeki seçinılerde Bill Clinton'ı destekleyeceğiz" dedi. şirket özel sektöre geçriği takdirde. onun daha iyi çaiışacağına inanıyorlar. Bize göre, özellestirme çok dikkatli yapılmalı ve ancak kamu yararına olacaksa özelleştirmeye öncelik verilmeli"' diye konuştu. ABD'deki sendika-siyaset ılişkilerini değerlendiren Ho\vard, konuşmasina şöyle de\am etti: "ABD'de sendikalarla partiler arasında doğrudan bir bag yok. Fakat yine de sendikalar partilerle çok sıkı bir iletişim içindeler. Sendikalar, politik eylemk're katıln orlar ve politikanın içinde jer alıyorlar. Fakat tek bir partiye bağlı değilter. Biz kendi göriişlerimize yakın adaylara destek veriyoruz. ABD'de sistenı bireye öncelik verdiği için, parti değil. aday ön planda geliyor. Desteklediğimiz adaylar arasında hem Cumhuriyetçiler, hem de Demokratlar var. Onümüzdeki seçimlerde ise Başkan Clinton'ı destekleyeceğiz'' ABD'deki sendikal yapının Türkiye'den çok farklı olduğunu dile getiren Hovvard. bu ülkede eyalet sistemi olduğu ve eyaletlerin yasalan da farklı farklı olduğu için her eyalet ve sehirde ayrı ayn örgütlendiklerini belirtti. Öğrenciler ne diyor? YURT-KUR'a bağlı öğ- renci yurtlanna başvuran öğrenciler. yetkililerin "bu yıl yurtlara yerleştirilme- yen öğrenci kalmayacak" sözüne inanmadıklannı be- lirterek. "Geçen \illarda da benzeri açıklamalar yapılmıştı. Ama aylarca açıkta kalan öğrenciler ol- du"' diye konuştular. Bazı öğrenciler. yerleştirildikleri yunların. okullarına çok uzak mesafede olmasından yakınırken. bazılan da yurt- İara baş\uru formlarının YURT-KUR "a bağlı bütün yurtlarda bulunmamasına tepki gösteriyor. İstanbul'daki devlet üni- versitelerinde yaklaşık 175 bin öğrenci öğrenim görü- \or. Okul satışlan kasım ayına kaldıİstanbul Haber Sen isi - İstanbul İl Genel Meclısı. Millı Eğitim Bakanlığı'nca da ^atışı uygun görülen Emınönü ilçesindeki Ge- dikpaşa ilköğretinı Okulu. Mahmutpaşa Meslek Oku- lu ve eski Emınönü llçe Millı Eğitim Müdürlüğü bı- nasının satışını görüşmek üzere dün olağanüstü top- landı. İl Genel Meclısı bınasın- daki toplantıya ba^kanlık eden istanbul Yalısı Rıd- \ an V enişen. Eminönü Be- lediyesı ıle anlaşmaları ha- linde 2 bin 535 metrekare- lik Gedikpaşa İlköğretım Okulu'nun yerine yap-iş- let-dev ret yöntemıyle i>y e- ri ve otopark yapılacağını söyledi. Otopark ve ı^yen- nin 49 yıllığına Eminönü Belediyesi'ne verıleceğinı belirten Valı >'enışen. bura- dan elde edılecek kiralara ortak olunacağını öne sür- dü. Vali \'enışen. 3 bin metrekarelik bir alana sa- hıp Mahmutpaşa Meslek Okulu ile ^26 metrekarelik bir alana sahıp eski Eminö- nü İlçe Milli Eğitim bınaü- nın ise ihalevle satılacaöını açıkljdı. Toplantıda söz alan siya- sı partilerin grup sözcüleri ıse satışa kar^ı çıkmadıkla- nnı. ancak İl Ozel Idare- si'nce hazırlanan ve İl Da- imı Encümeni'nce de uy- gun görülen teklifin daha önce kendılerine sunulma- dığını belirtiler. Bu neden- le belirlenen fiyailar konu- sunda bılgıleri olmadığını sav unan grup sözcüleri. teklifin kasım ayında oy- lanmasını i>tediler Daha sonra yapılan oylamada. 2 oku) ve bır eski ilçe mılli eğitim müdürlüğü bınası- nın satışına ilişkın teklif. 74 kabul oyuna karşılık. 83 ret oy uy la kasım ay ına ertelen- di. " Jl Özel Idaresfnın İlçe Takdır Komisyonu. İstan- bul TicaretOdasi \ebirem- lakçıdan aldığı fiy atlara gö- re Gedikpaşa İlkögretım Okulu'na 4-6 trilyon lira. Mahmutpjşa Mesİek Oku- lu'na 1.5-4 trilyon lıra. es- ki İlçe Mılli Eğitim Müdür- lüğü binasına da 63ü mil- yar ıle 1 5 trilvon lira ara- sında değer biçildiğıni bil- dirdi. OKUR MEKTUBU 'Esenyurt Belediyesi'ne bağlanmak istiyoruz' Bınlerce ınsanın yaşadığı ancak mahalle ısmi. sokak ısmı. kapı numarası. suyu. kanalı. yolu. okulu vb. ol- mayan bir yerleşim yerınin Avcılar. Fıruzköy Turantaş- lık diye adlandınlan bölge- nın Avcılar Belediyesi'ne bağlı olmadığını sanırsınız. Oysa Avcılar Belediyesı bu bölgenin kendısıne bağlı yoğun bir yerleşim bölgesi olduğunu \e bınlerce ınsa- nın yaşadığını çok iyi bıl- mektedır ki seçime üç beş gün kala bu bölgenin yolla- nna göz boyamak ıçin bol toprakîı. çakıl. moloz yavıp yollarını düzledı. Gerçekte oy toplamak ıçin kendi \o- lunudüzlemış olacak kıyol- ların hepsı bır yıl bile geç- meden bozulup tarla gıbı ol- du. O gün bu gündür Avcı- lar Beledıvesi bu bölgeye bir çıvı bile çakmamıştır. Söylentılere göre Sayın Başkan aynen şöy le denıiş- tır: ""Biz o bölgede seçim- lerde 3. sıraya düştük. bize oy çıkmadı." Bu söylenti doğru ya da yanlış olabılır. Ancak doğru olan bir şey varkıoda Esenyurt Beledı- yesı'nin bölgesındeki hız- metlennı halk takdir edıp ımrenıyor Bölge halkı E^enyurt Belediyesi'ne bağlanmak ı^tivor. Ancak bunun nasıl olaeağını bılmı- yor. Sayın Başkan bölge halkınaşu ıvılığı yapstn. Bu bölgeyı Avcılar Beledıyesi sorumluluk alanından çıkar- Mn. Bu gıdi^le onlar bize hızmetbızdeonlaraoy ver- meyeceâız. • PİRİBALCI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle