09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 IKYB, Erbil'e doğru ilerlemeyi sürdürürken Barzani, ABD'ye heyet gönderdi. Irak, Iran'a 'Ateşle oynama' diyor Kıızey Irak'ta 'satranç'kızıştıDış Haberler Senisi - Jrak Kurdıstan Yurtse\ erler Bırlığı (\k\ B) Kuzev lrak"ta baslartığı surpnzope- rasyonla geçen ay kavbettığı toprakları gerı almayı surdururken Mesud Barzani lıderlığındekı Irak Kur- dıstan Demokratık Bırlığı de (IKDP) onceden plan- lanangorusnıelerıçın ABD yedoğruyolaçıktı /rak, operasy ondj \K\ B guçlerınedestek verdıâı ıddıa edı- len Iran'a"Ateşleoynamaruyarısindabuîundu Kurt gruplannı çatişmalara son \erme\e ça*ıran \nkara ıse bolgedekı ulkelere "Kuze> frak'amüdahaleetme- yin" uyarısında bulundu Kuzey Irak'ta denenmı elegeçıren IKDPguçlen- nı puskurtmek ıçın bır operas-yon başlatarak oncekı gun bolgenın ıkıncı buyuk kentı Suleymanıve\ı ge- n alan 1KYB guclennm Kuzev Jrak'ta Koysancak. Kaladıza Ranı\a Çavar-Korna. ŞamşamaheTaktak kasabalarınm yanı sira, Suleymanıye nın doâusun- dakı Malepçe yedegırdıklerıbıldırıldı CelalTalaba- ni lıderlığjndekı JJO Btarafından yapılanyazılıacık- lamada. IKDPguçlennın Suleymanıye'nın kuzey ba- tiMndakı Hızob'da. IK1 ) B peşmergeİerıne saldırdık- lan. ancak bunun puskurtulduğu belırtıldı A.eıkla- mada uç gundur devam eden çatışmalar sonucunda. Suleymannedekontrolun saölandığı Kerkuk ve Er- bi 1 çev resınde genis bır bolgenın de ele geçınldığı be- lırtıldı 'İran-Irak savaşı başiar' IKDPtarafmdanvapılanaçıMamadaıse-İrandes- teğindeki" Talabanı guciennm Kaladızada IKDP guçlerıne saldırdığını. agır ka\ıpların venldıgı çatış- malarda IK\B nın başarı saglayamadığı belırtıldı Açıklamada. kayıplararasında Iran guçlerının de bu- lundugu o/ıe suruldu IKDP nın açıklamaMnda Iran ın çatı^nıalara doğrudan mudahale ermesınm Kuzey Irak'ta Iran-lrak sa\aşını tekrar başlatacağı bunun da bolge guvenlıgı açısından olumsuz etkısı olacağı kaydedıldı 'Barzani'nin sonu >aRııT CelaJ Talabani, El-Hayat gazetesınde >er alan ro- portaıda IK\ B nın Erbıl'ı gerı alıp almavacağının »orulmasi uzenne "Şu anda bunu planlamıyoruz. Çunku kcnt Irak tanklan ı'Je çevnT" dedı Ceİal Ta- labanı. dun Irak ordusunun Şamsjnıal ı ağırsılahiar- ia bombala\ arak mudahale ertıgını ancak bunun dur- durulduğunuda bıldırdı Çatışmalarsırasında Iran'dan • IKDP heyetinin ABD ziyaretı öncesınde Iran desteklı Talabanrnın saldırıya geçmesı, Barzani'nın hem askerı gücünü azaltıyor hem de Saddam'dan uzak durmasını ısteyen ABD'ye karşı zayıflatıyor. vardım jldıkları haberlerını bır kez daha valanlavan Talabanı "tum mutteflk guçlerin, Kurdistan halkına vapılacak bir saldınva mudahale etmelerıni ve bolge- de herhangi bir İran >a da Irak gucunun bulunması halinde, unlara karşı kovmalanna izin vermelerini is- tediğini" kay dettı Talabanı cumartesı akşamına ka- dar 10 bın savaşçısının Sulevmanıve nın kontrolunu ele geçırdıgını çatı^malarda 364 IKDP pesmergesı- nın oldunıİduğunu. IKV B kayıplanmn ıse çok az ol- duğunu belırttı Cela! Talabam "Barzani siyasi bir olüdur. Saddam Husevin herhangi bir mudahalede bulunmazsa. askeri anlamda sonu da \akındır" dedı Baâdat ise Tahran ı Kuzey Irak ta •*Ateşle oyna- ma!" dıverek uyardı \e tarafları Bağdat'ta duzenlen- mesı ongoaılen goru^meiere katılmava çağırdı Jrak vonetırnının resmı \a\ın organı El Cunıhurıve gaze- tesi "/ran,çe\resindekiherşe)inalev alabileceğini >e buyuk bır patlamava \()J açabileceğini bile bile ateşle ovnu\or'*dedı Türkive İran'ı uvardı Turkıye. MesudBarzanilıderlığındekı kurdıstan Demokratık Partısı (KDP) ıle Celal Talabanilıder- lığındekı Kurdıstan '»urtî.ever Bırlığı (KVB(arasın- da oncekı gun venıden ^ıddetlenen çatışmalarla ıl- gılı olarak Iran'ı ustu kapalı uvardı Bolgedekı ul- kelerın Kuzev lrak"a mudahele etmemelerını ıste- \en Turkıve, sınırldrının guvenlıgını korumak ıçın gereklı onlemlerı alma>a devam edecegını deaçık- ladı KDP nın ust duzev vonetıcılen Sami Abdur- rahman ve Nehçivan Barzani dun -\nkara\a anı bırzıvaret duzenledıler KDP'lı vonetıcıler. 15 bın askerın 6 koldan Kuzev Irak a gırdığını belırterek, ~Turki>e'den diplomatik destek bekJivomz'" dedı- ler KDP nın "_\ardım"ıstemıne Ankara'nın kar^ı çıktığı kavdedıldı KYB Polıtburo uvesı Adnan Müftıi'ntin de bır haftadtr Ankara'da olduğu. Tur- kıve'nın K> B'vıd^lamamasına vonelık temaslar- da bulundugu oğrenıldı Dı^ışlerı Bakanlığı Sozcu- su Buvukelçı Omer Akbel. dun duzenledığı basin roplantisinda, taraflar arasındakı sorunun barışçı >ontemler ıle çozulmesmın onemıne dıkkat çektı Akbel. ısım vermeden uvardığı iran'ın Kuzey Irak'takı çatı^malara mudahele etmemesını ı^tedı ABD nın ıniMyatıfınde ba^latılan gırı^ımlerle ılgı- lı olarak venıbırgelı^meolmadığını kavdeden Ak- bel "(, atışmalar, Turkmenler'in gutenliklerinin sağianmasının gerekiıliğinı gostermektedir" dedı Kuzey Irak'takj gelişmeler üzerine Irak iideri Saddam Hüsevin. Devrim Komuta Konsevi'ni topladı. Kakulides sırbndan yurulmuş • KKTC sınınnı geçtikten sonra vurulan Kıbnslı Rum'un arka kürek kemiğınden gıren merminın kalbıni parçalaması sonucu öldüğü bıldınldı. Kakulıdes'ın cesedı iade edıldı. Dış Haberier Senisi - KKTC nın Gu\ercınlık iinır bolgesınde oncekı sabah KKTC topraklarına vakla^ık 200 metre gırerek sınır ıhla- lınde bulunan ve Turk asker- len taratından açılan ateş ;>o- nucu olen Petros Kakulides in cesedı B\1 aracılıöıvla Ruın kesımıne teslım edıldı Petro-> Kakuhdes ın Gazı- magosa De\ let Hastanebi morgunda cesedıne dun sabah saat 10 30 da Ban> Gucu dok- torunun da katıldıgı bır hevet tarafındanotopsı vapıldı Saat 13OO'te tamamlanan otopsı îşlemınden >onra basın men- suplarına bır açıklama vapan Gazımagosa De\ let Hastane- sı Başhekımı Dr Ozmen Ikı- bıroğlıı olen Rum'un vucudu- na ıkı merminın ısabet ettığı- nı belırterek mermılerdenbı- nnın arka kurek kemiğınden gırıp. akcığerden geı,erek me- mealtınddnkalbıparçaladığı- nı ve olumunun kalbın parça- lanmasi s.onucunda mevdana geldığını bıldırdı Doktor İkı- bıroğlu, dığer merminın ıse sırta ısabetederekcıldı sıvırıp çıktığını iO>ledı Kakulıdes'in cesedi Kıbrıs Tıirk guvenlik guçleri taraf'ından da/ımagosa Hastanesı'ne goturulmuşru. Bu arada otopMden sonra Gazımagosa Polıs Mudurlu- ğu nde de bır basın açıklama- sıyapıldı Polıs mudurmuavı- nı ve basın subay ı Perv ın Gur- ler. ceset uzenne _v apılan ınce- leme sırasında olen Rum un uzun konçlu çızmelennın ıçın- den bır komando bıçağı ıle bogma telının çıktığını belırte- rek komando bıçağının uze- rınde tespıt edılen parmak ız- len ıle Petros Kakulıdes'ın parmak ızlerının uyduğunu bıldırdı Petros Kakuiıdes'ın cesedı. saat 13 50'de Gazıma- gosa Devlet Hastanesı mor- gundan BM've aıt bır ambıı- lansa konuldu Ceset saat 14 00'te de. "KKTC Gazıma- gosa 2.5 Mıl Kaıa Gın> Kapı- sı'ndan BM aracılığıv la Rum kesimıne teslım edıldı Başbakan Necmettin Erba- kan Kıbrıs'ta ortava çıkan gergınlık ve Kuzey Irak ta ya- >anan gelısmelerle ılgılı ola- rak Mıllı Guvenlık Kurulu (\IGK) Genel Sekreten Orge- neral İlhan KıJıç la goruştu Dun sababı konutunda ça- lışarak geçıren Erbakan. oğle- den sonra geldığı Basbakanlık bınasında. MGK Genel Sek- reten Kılıç'ia surprız bır go- rusme yaptı Alınan bılgıve gore, toplantıda Kıbrıs ı e Ku- zey Irak ıle ılgılı konular de- eerlendırıldı Dışıslerı Bakanlığı Sozcu- su Buvukelçı Omer Akbel Rum ve 'tunan tarafının Kıb- rıs'ta uzlasma ve dıyalog polı- tıkası yenne "gergınlık \e tah- rık polıtıkası" ızledığını be- lırttı Akbel. haftalık basın toplantısında. Kakulıde» ın vurulması ıle ılgılı olarak "Uzuntu ıle karşılanan bu olayda. Rum-Yunan taratının bırsuredır Ada'dagınştığı tah- nkkartutumlann etken oldugu suphesızdır" dedı Hannav kınadı kınadı Hannay. Kıbrıs Rum Yonenmı lıden Glafkos Klen- des'le yaptı|ı goruşmeden sonra Kakulides olayına değı- nerek. "Sıvıllerın oİdurulme- sını kınıyoruz ve kınamaya de- vam edeceğız" dedı Hannay. bu turolaylann ol- maması ıçın atılacak her adı- mın değerlı olacağını da vur- guladı İngıltere nın Kıbrıs ozel temsılcısı Sır Da\ıd Hannay. Kakulıdes'ın oldurulmesını Kıbns Rum Yonetımı Dı- şıslen Bakanı Alekos Vlıhaılı- des. Kakulıdes'ın vurulmasını Bırle^mış Mılletler Guvenlik Konseyı daımı uyesı 5 ulkenın Lefkoşa'dakı temsılcılen nez- dınde protesto ettı İsrail ve Filistin liderlerinin yann bir kez daha bir araya gelebileceği bildiriliyor Ildnci Arafat-Netanyahu zirvesi • Zıne haberlen öncesınde diplomatik trafık hızlandı. Arafat; Peres. ABD temsılcısı ve Kral Hüseyın'Ie görüşürken Netan\ ahu da ülkesındekı Arap dıplomatlarla bır araya geldı DışHaberierSen isi - Isra- ıl ın Bati Şerıadakı El Halı) kentınden çekılmesı ıle ılgı- Iı goruşmelerde bulunmak uzere Fılıstın lıden \aser Arafat ıle Israıl Ba^bakanı Benvamin Netamuhu "bu- luşnıası*" gundeme gelırken, olası zıne oncesı her ıkı lı- denn de dıploması trafığı ol- dukça hız kazandı Israıl muhalefet lıden \e banş gonışmelenndekı eskı muhatabı Şimon Peres ve L r- dun Kralı Hüseyin ıle once- kı gun goriişen Arafat'ın, Is- raıl Başbakanı Netanyahu ıle ie bır aray a uelebıleceeı bıl- iırıldı Fılibtın kaynaklannadaya- ıan Israıl radyosu Batı Şe- ıadakı El Halıl kentınden sraıl askerlerının çekılmesı- le ılışkın anla^mazlığın gı- lenlmesine ılıs.kın doruğun ann yapılabıleceğını kay- ettı. ancak goru^menın ye- ıne ılışkın bılgı vetmedı Filistin iideri Yaser Arafat, eski İsrail başbakanı, anamuhalefet İideri Şimon Peresie gdrüştü. Gorusmelere. Taba'dan son- ra Israıl'dekı Eylat kentınde devam edılecek Ote yandan Peres ıle go- ruşmesinı değerlendıren Arafaf "Peres'in çıkma/a girmiş banş gorıişmelerinin ilerlemesine yardımcı olaca- ğmıumduğunu"soyledı Pe- res i;>e "halefi sağcı başba- kan Btnvamin Netama- bu'nun banş surecine zarar \erip vermeyeceği'* y olunda- kı soruya "Banş siirecinin tehlikedeolduğunu sanrrmo- rum. ancak bazı guçluklerle karşı karşna" kar^ılığını verdı Bu arada A\ rupa da Orta- doğu barışında rol almak uzere gırısımlenne \enıden başladı Fransa Cumhurbaş- kanı JacquesChirac'ın Orta- doğu ya gonderdığı ozel temsılcısı Bertrand Dufour- ce Avrupa'nın. \\ashıng- ton un yanı sıra. Israıl ıle Fı- Iistınlıler arasındakı barı^ gorusmelennde yennı aima- sının zamanının geldığını soyledı Dufource Kahıre'de yaptığı basın toplantısında, bununla bırlıkte Fransa'nın bu konuda bellı bır gırışımı- nın olmadığını ve goru^me- lerın arabulucusu ABD ıle bu konuda bır rekabete gır- mekten kaçınacağını soyle- dı Dufource. Israıl'ın Fılıs- tınlıler ıle ımzaladığı anlaş- malara saygı gostermesı ge- rektığım de sovledı ABD'nın Ortadoğu ban;> goruşmelerı koordınatoru Dcnnis Ross Israıl-Fılıstın gonj^melerıne zemın hazır- lamak uzere oncekı gece Ba- tı Şena dakı Nablus kentınde Aratat ılegoruştu Ancak Fı- lıstın radyosu. Arafat ın da- nışmanı Nebil Ebu Rude- ina ya dayanarak verdığı ha- berınde "Ross'un, bugirişi- mi. özellikle İsrail'in El Ha- lil'den çekilmesi konusunda hiçbir sonuç \ermemistir" dedı Israıl tarafı da banş go- ruşmelenne yonelık dıplo- ması trafığıne hız verdı is- raıl Cumhurbaşkanı Eizer VVeizman ın Mısır Devlet Başkanı Hiisnii Vlübarekıle goruşmek uzere Mısır'a \ap- tığı zıyarerten sonra Başba- kan Netanvahuda fsraıl'dekı Arap dıplomatlarla bır araya geldı Yunanistan sertleşiyor• Dışışlen Bakanı Teodoros Pangalos, Kıbns'ta sının geçen Rum'un öldünilmesınm örgütlü bır cınayet olduğunu, Türkıye'nın görüşme ortamı ıstememesı nedenıyle bu tür eylemlere yöneldığını öne siırdii. MURATİLEM ATİMA - Kıbrıs'ta son ıkı ay ıçınde dorduncu kışının oncekı gun olmesınden sonra bıraçıklama vapan \unanıstan Dı- şışlen Bakanı Teodoros Pangaios olum- lerı cınayet olarak tanımlayarak "Bu ci- navctk'rorgutlu bir biçimdeişleniyor" de- dı' Pazar gununden bu yana ılk defa ola- rak suskunluğunu bozan Dışışlerı Baka- nı Pangalos gazetecılenn ısrarlı takıple- n sonucu olay lardan Turk tarafını sorum- lu tutan bıraçıklama yaptı Pangalos. oncekı gun Turk sınırlarını ıhlal ettı|ı sırada \ urularak hayatını kay- beden Petros KakuBdes'ın olumu konu- sunda şunlan scyledı "Açıkça belüdir ki işgal ku\ıetleri ta- rafından. katıl siahlann onune kınıgeür- segelsin vurulması konusunda emirveril- mistir. Turkiye. Kıbns sonınunun çozu- mu konusunda ctddi bır goruşme ortamı istemedıği. adada gerçekdtşı bır durum yaratmak istediğı içın boyle davranmak- tadır. Adadaki cinayetleri dışarıdan geti- rilen kişiler işlemektedir. Bu kışiler Türk tarafındaki bütun organızasyon- ların da içinde \er almaktadır. Turkı- ve olay lara sebebıvet \ermekle. adada Türk ve Rum toplumlarının bır arada yaşayamayacağını kanıtlamak istivor. Bu durum gerçekdışı bir şeydir. Bu- gun adada mevdana gelen olayfarı uluslararası toplum artık anlamıştır. Bu nedenle Tıirk ışgalinın adada sona ermesi içın gereken onlemlerin alın- ması şart olmuştur. Şunu da belirtmek istiyorum kı avnı uluslararası toplu- mun yakın coğrafyamızda me>dana gelen olayların durdurulması için alı- nan kararları nasıl u\ guladığı bellıdir. Kıbrıs'ta da çozüm konusunda alınan kararlar uluslararası organizasyonlar tarafından uygulattırılabılır. Bugun hayretle görmekteyiz kı uluslararası kuruluşlar. Kıbrıs'ta mevdana gelen olayları gormezden gelmektedirler ve bu şekilde Turkıve'vi cesaretlendır- mektedırler. Jşte bu yu/den adada dort kışinın olumu ile sonuçlanan olumler mevdana gelmıştir" dedı ÎLAN T.C. ANKARA GAYRİIvrENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 1995 31 Satılmasinakararvenlengaynmenkulûncmsı kıjmetı adedı evsatı l.Gaırımenkul: Ankara KeçıörenıIçesı.KavacıkSubavevlen Mah Fahrettın Alıa> Cad koknar Sk 1-3 kapı nolu apartmanın bulundugu vere ra^tlayan ımarın ^678 ada 64 parselını teşkıl eden 63"" m2 mıklann- dakı kargır apartmanın 14 198 arsa pay ına tekabûl eden 3 oda salon hol \e müjtemılatmdan ıbaret 85 m2 mıktanndakı gıns katı kalonferlı 1 \O- LL DAİRE bırborçtan dola\ı 4/ıkara Adlne Saravı K Biok Zemın kat >9 nolu odada açık arttırma suretıvle satılacaktır Genn e\ satı dosvada me\ cut şannamev e ılışık bılırkışı raporunda açık- lanmı>(ır Takdır edılen değerı: ^00 000 000 -TL l.Satışgunû\esaatı:03 12 I996gunûiaat 10 !^-1030 2. Gavnmenkul. Ankara Keçıören ılçesı Ka\acıkSuba>evlenMah Fahretiın Aftay Cad KöknarSk 1-3 kapı nolu apartmanın bulundugu yere rastlajan ımarın >67S ada 64 parselını leşkıl eden 63^ nû mıktann- dakı kargır apanmanın 14 198 arsa pa>ına tekabûj eden 3 oda. salon hol \ e müştemılatından ıbaret SSm2 mıktanndakı zemın kat kalonferlı 3 NO- LL DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat. 59 nolu odada açık arttırma suretıvle satılacakur Genıs e\ safı dosyada mevcutşartnameye ılışık bı!ırkı$ı raporunda açık- lanmıjlır Takdır edilen değen: 7 s0 000 000 -TL l.Safışgûnûıesaan: 03 12 1996 gûnü saat 10 30-1045 3. Ga\ rımenkul• Ankara. Keçıören ılçesı Kavacık Subâ) ev len Mah Fahrettın Altav Cad Koknar Sk 1-3 kapı nolu apartmanın bulundugu vere rastlavan ımarın 56 7 8 ada. 64 parselını teşkıl eden 637 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 14 198 arsa pa\ına tekabül eden 1 oda salon hol \ e muştemılatından ıbaret 60 m2 mıktanndakı zemın kat kalonferlı 4 NO- LU DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlı\e Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık 3rttırma suretıvle satılacaktır Gems ev safı dosvada mevcut >artname>e ılısık bılırkışı raporunda açık- lanmıştır Takdır edılen değeri: 750 000 000 -TL I. Satış gunü >e saatı: 03 12 1996 günû saat 1045-11 00 4. Ga\rımenkul: Ankara Keçıören ılçesı. KavacıkSubajevlen Mah Fahrettın Mtas Cad Köknar Sk 1-3 kapı nolu apartmanın bulundugu yere rastlavan ımann ^6^8 ada 64 parselını leşkıl eden 637 nû mıktann- dakı kargır apartmanın 16 198 arsa pavına tekabul eden 3 oda salon hol ve mü$temılatından ıbaret 75 uû mıktanndakı 1 kat kalonferlı 6 \OLL DAİRE bır borçtan dola)i Aniara Adlıje Sara>ı K Blok Zemın kat. 59 nolu odada açık arttırma suretıvle satılacaktır Genı* e\ satı dosvada mevcut şartnameye ılışık bılırkı^ı raporunda açık- lanmı^tır Takdir edılen değen: I 100 000 000 -TL 1. Satış gunüvesaati: 03 12 1996 gûnü saat 11 00-11 15 5. Gajrimenkul: Ankara Keçıören ılçesı KavacıkSubaye\lenMah Fahrettın Altav Cad Köknar Sk 1-1 kapı nolu apartmanın bulundugu vere rastlavan ımann *6~8 ada 64 parselını teşkıl eden 637 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 16 198 arsa pavına tekabül eden ? oda salon hol \e muştemılatından ıbaret s* m2 mıktanndakı I kat kalonferlı 7 NOLL DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma «uretıvle satılataktır Genı>evsafı dosvada me\cutşartnameve ılışık bılırkı^ı raporundaaçık- lanmı^tır Takdır edilen değen: 1 000 000 000 -TL l.Sahşgünınesaatı. 01 12 1996gunu»aat II IS II 30 6. Ga\rımenkul. Ankara Keçıören ılçesı Ka\acıkSubave*lenMah Fahrettın Altav Cad Köknar Sk 1-3 kapı nolu apartmanın bulundugu \ere rasllavan ımann ^6""8 ada 64 parselını leşkıl eden 63~ m2 mıktann- dak) kargır apartmanın 16 198 arsa pavına tekabûl eden 1 oda salon hol ve muijtemılatından ıbaret 7 0 m2 mıktanndakı 1 kat kalorıferlı 8 NOLL DAİRE bır borçıan dolavı Ankara Adlıye Sara>ı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma suretıvle satılacaktır Gem$ evsafi dosyada mev cut sartnameye ılışık bılırkışı raporunda açık- lanmıştır Takdir edılen değeri: 1 100 000 000-TL I. Satış gunü vesaah:0" 12 1996günusaai 11 30-11 4S 7. Gavrımenkul: Ankara Keçıören ılçesı KavacıkSubavevlerı Vlah Fahrettın Altav Cad Koknar Sk I-3 kapı nolu apartmanın bulundugu vere rastlavan ımarın S 67S ada 64 parselını teşkıl eden 637 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 16 198 arsa pavına tekabul eden i oda salon hol ve mûjlemılatından ıbaret62 m2 mıktanndakı 1 lcat kalonterlı 9 NOLU DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat <9 nolu odada açık arttırma suretıvle satılacaktır Genis ev safı dosyada mevcut şartnameve ılısjk bılırkışı raporunda açık- lanmıştır Takdir edılen değen: 1 000 000 000 -TL 1. Safış günu ve saatı: 03 12 1996 günu saat 11 4 v l 2 00 8. Gavrıroenkul 1 Ankara Keçıören ılçesı KavacıkSubavevlerıMah Fahrettın Altav Cad köknar Sk 1-' kapı nolu apanmanın bulundugu vere rastlavan ımann %^8 ada 64 parselını teşkıl eden 63^ m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 16 198 arsa pavına tekabül eden 1 oda salon hol ve mûstemılaıından ıbaret "^ m2 mıktanndakı 2 kat kalonterlı 10 NO- LL DAlRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat. 59 nolu odada açık arttırma suretıv İe satılacaktır Genis ev safı dosvada mev cut şarmameve ılı^ık bılırkışı raporunda açık- lanmistır Takdır edilen değen: 1 100 000 000 -TL 1 Satış gûnü vesaatr 03 12 1996 gûnu saat 12 00-12 1* 9. Gav rımenkul: Ankara Keçıören ılçesı KavacıkSubavevlerı Mah Fahrettın Alıav Cad Koknar Sk 1-3 kapı nolu apartmanın bulundugu vere raMİayan ımarın 5678ada 64 parelını ie^kıl eden 6P m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 16 198 arsa pavına tekabul eden 3 oda salon hol ve muştemılatından ıbaret ^0 m2 mıktanndakı 2 kat kalonferlı 11 \O- İU DAlRE bırborçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma suretıvle salılaeaktır Genış ev safı dosyada mev cut ^artnameye ılışık bılırkışı raporunda açık- lanmıştır Takdır edflen değeri: 1 000 000 000 TL I. Satış oiinüvesaati: 03 12 1996gûnü saat 12 15-12 10 10. Gav rımenkul: \nkarj Keçıören ılçesı KavaukSubavevlenMah Fahrettın Altav Cad KöknarSk 1-1 kapı nolu apartmanın bulundugu vere rastlavan ımann 567S ada 64 parselını teşkıl eden 6 " m2 mıktarın- dakı kargır apartmanın 16 198 arsa pavına tekabul eden 'oda salon hol ve muştemılatından ıbaret T) m2 mıktanndakı 2 kat kabrıterlı 12 NO- LL' DAlRE bır borçtan dolavj Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma suretıv İe satılacakur Genış ev safı dosvada me^cul şartnamev e ılışık bılırkışı raporunda açık- laıunıştır Takdir edilen değeri: 1 100 000 000-TL 1 Satış günû \e saati: 03 12 1996 gunû saat 12 K) 12 4* Satış jartlarr 1 - Satış vukanda vazılı verde açık arttırma suretıv İe va- pılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vüzde ^ ını \eruçhan- İı alacaklılar v arsa alacaklan mecmuunu v e satis masraflannı geçmek sar- tııleıhaleolunur Böv İe bır bedelle alıci çıkmazsa en çok armranm taah- hüdübakıkalmak>arti)la 13 12 I996gunuavnı>erveavnı saane ıkıncı arttırmava çıkarılacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememişse gavTimenkul en çok arttıramn taahhüdü saklı kalmak azere arttırma ıla- nında gostenlen mûddet sonunda en çûk antırana ıhale edıleceknr Şu ka- darkı arttırma bedelmın malın tahmın edılen kıvmetının v ûzde 40 ını bul ması ve satış ıstevenınalacagına rûvhanı olan alacaklann toplammdan taz- la olması v e bundan başka parava çev ırme v e pav laştırma masraflannı geç- mesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa valis talebı dûşecektır 2- Arttırmaya iştırak edeceklerın tahmın edılen kıvmetın vfade 20 si nıspetmde pev akçesi v eva bu mıktar kadar mıliı bır bankanın temmat mek rubunuvermelenlazımdır Satış peşın para ıledır alıcı istedıgınde20gu- nugeçmemekuzeremehılvenlebılır Tellalıveresmı ıhalepulu tapuharç ve masraflan alıcıva aıttır Bırıkmış vergıler satış bedeiınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın (*l bu gavnmenkul ûze- nndekı haklarını hususıvİe taız ve masrata daır olan ıddıalannı davanağı belgelerı ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksi tak- dırde haklan lapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan harıı, bırakıla- caklardır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvle ıha- lenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen teklıf ettıklerı bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve avrıca temer- rut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı »e temerrût fa- ızı avnca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olıınacak bu tark varsa oncelıkle temınat bedeiınden alınauktır f - Sartname ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçm daırede açık olup masratı verıldığı takdırde 'steven alıcıva bır orneaı sonderıle- bılır 6- Satışa iştırak edenlerın sartname)ı görmuş ve mûnderecatını kabul etmış savılacakları başkaca bılgı almak Mevenlenn I99s ;ı sayılı dos- vanumarasıviamudürluğumuzebaşvurmalanılanoiunur 02 10 1996 (*I llgılılertabınne ırtıtak hakkı sahıplendedahıldır Basın 110^1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle