28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmti\az Sahihi: Berin Nadi Genel \d\m\ onetmenı Orhan Erınç 0 Genel \a\ın Kûordınatoru Hıknıet Çetınkava 0 ^ azıı^lerı Mudurlcrı İhrahını \ıldız (Surumlu). DinçTavanç 0 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel > onetmen Fıkret Eser Dn> Halxrkr Şındsı Danı^oglu 0 Ktıhb ııjt Cengı/\ ıldırım 0Fkonomı Buleııt kı/jnlık 0 kultur Handan Senkoken 0 ^p>>r Abdulkadır > ucelman 0 Makalekr Samı kjraoren 0 Duztltıvu. AbdulUh \ d/ıcı 0 Foto^ut Erdoğan Koseoğlu 0 Bıbı-BJ^e Edıbe Bu«r,ı 0 'ı un Hakrlerı Mehnıet K ar~a( > ı\mkurulu llhan Sdçuk ıBa^kant Orhan Enn^ Okra\ kurthokt Hıknııt<,etınka\a. şukran Sonır. Fr«unBakt Dın^Ta^an^ Ihrahım V. ıldı/ Orhan Bursalı Mustafa Balbav Hakan Kara \nkaraTeni 1 . IUM Mustata Balbav 0Habcr Muduru Doğan Akın Ataturk Bııh an No 12^ kaı 4 Bakanlıklar -\nkaraTel 41 9S02O r hdt) Faks •+19^0:'' 0 Izmır TemMİcısı Serdar Kızık, H Zı\a Bl\ 13^2 S 2 3 Te! 4411220 Fak 1 - 4 4 l l ) l l ' T 0 A.dana TemsılciM Çetın > ığenoğlu, InonuCd l l v S No 1 kat I Tel ^22->MJ Faks ^ 2 2 ^ 0 Mucssese MbJunı Erol Erkut 0 koordnıator Ahmet korulsan 0 Nfuha^be Bülent \ ener 0 tdjre Huse\ın Gurer 0 l^letme Onder Çelık 0 Bıljı-Ulem Naıl Inal 0 Bii.jsa\ar SMem \1uru\et Çıler \1ED\.A C • 'uınuını kurulu Biskını Cı^nel \tudur Culbın Erduran # koordmaıor Reh* Işıtman # Cıenel \îudur \ ardtmusı Mıne \kdag TtH M4 0"" ^ }enı Cun Havr ıanM Basın ı e >awrKr!(k A s PK 246 Utanbu! Tel ıf) 2I2> M 2 ı (0 212ı * 15 EKIM Inısak 5 44 Gunes "09 Ogle 12 57 [kındı 16 59 Akşam 18 32 \atsı 19 51 HABITATI Türkiye'nin başansı' I A\KARA(Cumhurhet Biırosu) -HABTATII Koordın,atoru Euvukelçı Uğunan Akınc Turkı>e~nın ev sahıplısını vaptıöı ~H ABITAT II însan Serlesirnlerı KonferamM 'ndAı basarının. dahabu>uk organızaısvonlann da aerçekle^tırıleb leceğını kanıtladığ nı so»ledı Dısışlerı Bakan ığı. HAB1TMII Koordmatoru Buvukelçı Akıneı, Basbakanlık Toplu Konut Idaresı Başkanlıgı'nca >a>ımlanan • HABİTAT irbultenınde yaptığı açıklamada 3-13 hazıran tanhlennde Istanbultla szerçeklestınlen HABIT\T Îİ Konteransı nın oasarıyla sonuçlandınldığım belırttı Doğu Akdeniz-96 tatbikatı • \NKARA(Cumhurivet Bürosu)-Turk Denız Kuvvetlerı nın planlı tatbıkatlarındanolan Dofu Akdenız-96 Tatbikatı. ABD. ttaha Frsnsa ve İspanva Denız Kuvvetlen nın de katılımıvla ba^ladı Turk\e muttefık denız kuvvetlen araMnda isbırlığını gelıstırmek ve denız hareketının çeşıtlı a^amalarında eğıtım duze\ını \ukseltmek amacıv la planlanan tatbikatı Tııgamıral A>dın Gurul \onetı\or Tatbıkata katılan sa\a^ eemılerının Jzınır Lımanı'nda toplanmaM\la ba^la\an tatbıkat 23 ekıme kadar devam edecek Ord. Prof. Köprülü anılıyor • İstaııbul Habcr Ser\isi - Istanbul Lnı\ersıtesı Edebıvat Fakultesı tarafından duzenlenen "Olumunun 30 \ ıldonumunde Ord Prof Mehmet Fuad Koprulu'vu Anma Toplantılan" ba^ladı Edebnat takultesı genel kurul salonunda japılan ılk toplantıda, açılış konu^masını \apan İ U Edebnat Fakultesi Dekanı Prot Dr Sııha Gonev. Kopnılu nun Turk edebıvatına tanhıne\e sı>aset ha\atına onemlı katkıları olduğunu anımvittı Velilere özel okul kredisi Mıllı Eğıtım Bakanlıgı, ozel oğretımde okulla^ma oranını arttırabılmek ıçın stratejısını değı^tırdı Oncekı \a^a teklıflennde. kurumlann te^vık edılme\ını ongoren bakanlığın venı hazırladığı \asa tasansmda ozel okul ucretlen \elılere kredı olarak \enleeek Veiıler ozel okul harcamalarını \ergıden du^ebılecek Her bebeğe Hepatit-B aşısı • \.\KARA(Cumhuri>et Bıirosu)-Sağlık Bakanlıgı bumesınde toplanan AIDS \e Hepatıt Danı^ma Kurulu. her>enı doğan bebeğın Hepatıt-B'\e karşı a^ılanma^ını kararlaştırdı AIDS \e Hepatıt Danışma Kurulu oncekı gun toplanarak Hepatıt-B've kar^ı alııımaNi gereken onlemlen belırledı Kurul. \enı dogan bebeklerın Hepatıt-B >e karşı a>ılanma*ı karan aldı Dünya Gıda Günii • İstanbul Haber Senisi - Dun>a Gıda Gunu \ann kutlanacak Bahçelıevler Beledı\esi gun dola\isi>la ucretsiz ekmek. sut \e sut uruıılen dağıtacak Beledı\e Ba^kanı Saffet Bıılut un \erdıgı bılgı>e gore çe^ıtlı >erlerde vapılacak dağıtım saat 'l 0 00 da ba^ia\acak Bilim ödüllepj • 4>.KARA(VNKA)- Turkıve Bılımsel \e Teknık Araştırma Kuruınu (TLBITAK) ıleTurkne Bılımler Akademısf nın (TLBA)ortakla>a duzenledıklen bılım. hızmet \e te?,\ ık odullerı bu«uıı Cumhurbaşkanı Suîevman Demırel ın de katılımı\la bugun sahıplerını bulacak SİT alanındaki yıkımlar için Koruma Kurulu'nun kesin proje onayı beklenmedi Galata katliamı 'fafli meçhul9 değil Kule çevresindcki tarihi binaJar y ıkılmadan bnce bölgenin »orünumu bo\ ledi. \ ıkım gerçekleştikten sonra Galata Kulesi'nin çe\resi bu hale geldı. • Bevoglu Beledtyesı. Galata Kulesı çevresındekj kentsel SIT alanını oluşturan tarıhı bınaların "a\an proje>e gore vıkıldıklarını" bıldın\or RP'lı Kultur Bakanlıgı \onctımı ı->e vıkımın Koruma Kunılu karaıı keMnleşmeden geıçeklc^tığını bıldıren Mınuıldr ()dasi'na, "Bızı nıe^gul etmevın" ^cklındc rcsını vanıtlar \erı_\oı OKTAV EKİNCİ BırsiıredırduNarlı kamu- ovunun "tepkivlc" ızledığı Galata kulesi karMsındakı \ıkınılann "gerekJi\a>»ali^n- İer \e kararlat alınıııaddiı" gerçekleştıgı orta\a çıktı SİT alanındaki tarıhsel bı- naların ırestora-Aon amaçlı bıleolvi)\ıkıljbılmelerı i(,ın >ıne \asal zorunluluk olaıı •*u>gulama projelerinin" de ılgılı koruma Kurulu nui lıe- nuz "ona\lanmadığı" oğre- nıleıı bıtışık 8 adet \ jpı par- selme Be\oglu BeledıveM "ona\ lı a\ an projc\ e gore \ ı- kım ruhsatnerdi0ni" bıldı- rı\oı Ov^.ı kı Koıunu Ku- rulu nun 26 6 1996 tarılı \e ^896 sa\ılı soıı kararında kıııııl ı sunulıin a\aıı proıede "du/eltmclcr" ıstendığı gıbı u\gul mıa>aget,ebılmek n,ııı de "\eniden kesin prujenin kuruld »etirilmesr hukmu \er alı\or Ote \ andan Kultur Bakan- lıgı IM. 1 beledı\enın bakanlı- gabağlı kurul karannaavkı- rı olarak \erdığı "\asadışı ruhsatlaria" \a*anan bu ta- nhsel kent tahnbatını belge- leven İstanbul Minıarlar Odası natesekkuretmekbır ZEMIN 1 s <r a S ]D[nnnnü[ h nnnn ]Q[ n dhoobocPASAJ PASAJ PASAJ KAFETERYA OTOfARK OTORMK OTOPARK OTOPABK /7777777777777777777777777777777777?77777777777777777777777 '/////////A Yeraltına 7 kat giren dev otel + çarşı projesi vana "tenkit>azılan" gon- dermekle meşgul Odanın "\ ıkımlar.k.esin- leşmemiş bir a\an proje\le \apili\or" şeklındekı 3 10 19%tanhlı-acirbav \ urusunu ancak 15 gun son- ra vanıtla\an Kultur ve Ta- bıat\arlıklannı Koruma Ge- nel Muduru Altan AkaL Kul- tur Bakanlıgı nın kurulu^. ka- nunuııda "Mimarlar Oda- sı'na bilgi \erme konusunun yer almadığım" belırttıöı M) 10 1996 tarıhse 4436 sa- >ılı resnıı >aziMnı >onunda bakın nasıl noktalı>or "\\ rıca. ikinci bir uvarıda bulunma\a gcrek du\ ulma- dan. bu tur \ a/ışmalaria ba- kanlığınıı/ın meşgul edilme- mesini rica ederim..." Genel Mudur du>arlı mes- lekodalarını u\ar<adau\ar- masa da bu v ıkımlarda orta- >a çıkan "politik gerçek". Kultur Bakanlıgı nınkendı- sine bağlı Koruma Kurulla- rıverıne vınekendısıne "si- >aseten" bağlı beledıvelerı koruduğu^eklındeozetlenı- >or Koruma Kurulu'nun kararları Çunku Koruma Kurulla- n'nın tum kararlan. ıncelen- mek \e an>ı\lenmek uzere bir kopvası Kultur Bakanlı- Sına da uonderılıvor Ozel- hkleson^ANA\OL\e RE- F\H\OLdonemındekı vo- ğun "bakanlık gözetimi" > u- zunden dıdık dıdık edılen bu kararlar. doğal olarak Koru- ma Genel Mudurluğu ncede çok ı\ı "bilini>or". Bunedenlea\nı genel mu- durluğun Bevoğlu Beledı- yesı'nce duzenlenen >ıkım ruhsatlannın Koruma Kurul karan alınmadan \enldığı- nı oğrendıkten sonra > apma- sı gereken >asal gorevı ıse "Kultur Bakanlıgı kuruluş kanununa göre" bu hukuk- dışilığa hemen mudahale et- mek \anı bir \ andan beledı- > e> e \ azı \ azarak **j ıkımla- rın durdurulmasım" ı^te- mek obıır > andan da SlT alanının>asadı>ı tahrıbatına \olaçanlarhakkında"sa\cı- i^asuçdmurusunda" bulun- mak Genel Mudur Altan Akat bu ~>asal gore* ini" vapmak verıne "sivasalgore\ini" da- ha çok onemsi) or \ e bakan- lığın dıkkatını çeken me;>lek odasına "Bize kanşmajın" turunden \azılar<ıonderı>or O\-,a hemT\1MOB'nın\e odalann kurulu^ \asasında hem de "ana>asa'nın 135 maddesınde MımarlarOda- Otelin projesi, 'tarihi tünerin üzerindeGalata'dakı vıkımlara neden olan proıe hakkındakı teknık ve mıman bılgıler ozetle şovle I) İstanbul 1 Numaralı Kultur ve Tabıat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca ıncelenerek hakkında "koşullu kararlar" alınmasına rağmen Kultur ve Tabıat Varlıklarını Koruma Genel Muduru tarafından "bilgi verilmek istenme>en'"çok vıldızlı dev otel projesi. Galata Kulesi karşısındakı tapuda 39 patta. 283 adada ka>ıtlı27-47-48-49-50ve5Ino'luparsellerı kapsıvor Bu parscllenn "birleştirilmesi" ıse henuz gerçekle^mı^ değil 2) Bevoğlu Beledıvesi nce duzenlenen 987/7547 savılı bir ımardurumu belgeMnde "Parsellerin altından tunel hattı gecti0nden. inşaat safhasında konu dikkate alınacaktır" şeklınde bir not bulunuvor Ne \ar kı Koruma Kurulu ıua "duzeltmeler" ı^tenen ve beledıvenın de "jıkım ruhsatına davanak tuttuğu" avan projede bu onemlı ko^ula ai.ik.Iik getırıeı bir çozum bulunmu\or 3) Proje. zemın ustunde "5 kat" olmasına rağmen ver altında da tam "7 kat bodrum" olarak dıızenlenmış En a^ağıdakı 4 katı otopark olaıı bu bodrumların ılk 3 katı ıse "çarşı- pasaj ve kafetena" \anı proje otel ı^levının vanı sıra veraltında dev bir alısverı^ merkezı olarak da Galata Kulesi bolgesıne vuksek tıcan voğunluk ongoruvor 4| Bolgede zaten vetersız olan her turlu altvapıvı olumsuz vonde etkılevecek bu buvuk "otel + ticaret merkezi" ışlevı vıne Galata ıçın yıllardır tasarlanan "vavalaştırma ve kultur alanı" hedeflennı de artık olanaksız kılabılecek 5) Bu proje ıçın vıkılan bınalar arasinda "tescilli eski eser" olanlar da var Tanhı Sancak Sineması'nın vanı sıra. tarıhtekı unlu Galata bankerlerının "lojmanları" bıle vok edılerek ıkı buvuk otel kutlesı ve bir buvuk İokanta bınası tasarlanıvor sı gıbı kurumlar "kamu \a- rarına çalışan mcslek kunı- luşlan" şeklınde tanımlanı- v or v e "de\ lete >ardımcı ol- malan" ongoruluvor Kul- tur Bakanlıgı ıse kamu v ara- n venne artık "başka beklen- tilere"değerverdığınden ola- cak. Galata Kulesi karşısm- dakı kultur katlıamını dur- durmak ıstevenlerle değil, "gerçekleştirenlerle birlikte" davranmavı veğlıvor Kente geri kazandtnJmali Istebovlesi bır~resmisü- recin" sonunda "çok >ıldız- lı luks bir otele ver açmak için" vasadısı olarak tahnp edılen tarıhsel kent dokusu, nasıl kurtanlabılır1 Birincisi; Bevoğlu Bele- dıvesfnın avan projeve go- re >ıkım ıznı verdjgını be- lırtt'mı 06.09.1996iZuiT"\e 3622 sa>Mİe 24.09.1996 gun ve 3881 savılı vazılannı "2863 savılı Koruma Vasası'na a>- kırı oldukJan için" savcıla- rın. suç belgesı olarak ınce- lemeve almaları tıerekıvor RP'h' Kultur Bakanı. RP"b beledı>enın bu tutumuna kar- si sessiz kalsa bıle Tarihsel dokuyu korumak zor değil Ikincisi ıse vıne vıkılan bınalann eskı ozgun konum- Iarını vemımanlerınıgoste- ren çok savıda totoğrat ve roleveler var Yenı uvgula- mada. bu tanhsel dokunun ">eniden kente veCalata'va kazandınlmasrv onunde bir "restitus.Non projesi" gelış- tırmek de zor değil Bu ne- denle Koruma Kurulu'nun. henuz onavlamadığı kesm projelerdebudu>arlı vakla- sımı araması beklenıvor Üçuncüsu de koruma ko- nusunda artık sadece bakan- lığın ve beledıvelerın vetkı- lennı değil. kultur alanında ılgılı meslek odaları ve sıvıl toplum kuruluslannın da "de- mokratik denetinı" olanak- larını tanımla>an ve zorun- lu kılan yenı bir vasal dii- zenlemeje ıvedı gereksin- memızolduğugorulu^or Ne var kı bu sonuncu hedet ıse şu andakı "shasi iradeden" farklı bir çağdas anlavısın ulke vonetımınde ve TBMM'de etkılı olmasıvla ancak gerçeklesebılecek Erozyon, temiz enerjirun ömrünü kısaltıyor CEM ULLTAŞ Termık v e nukleer santral- lann>erıne. temızenerjıal- tematıfı olarak sunulan hıd- roelektrık santrallann da erozvon vuzunden ekono- mık omurlerını kısa surede bıtırıvorolmaları umutsuz- luğa neden oldu DSİ ven- lenne gore Ankara'dakı Ç u- buk-1 Barajı. kapasıtesının yuzde "7 5"ını. Adana'dakı Se>han Barajı da vuzde 46'sını erozvon nedenıvle kaybettı turki)e Erozyonla \1u- cadele Ağaçlandırma ve Doğal \arlıklan Koruma Vaktı (TEMA). erozvonla birlikte venmlı toprak kav- bının. taşınan bu toprakla- • Termık \e nukleer santrallara alternatıf olarak sa\ unulan hıdroelektrık santrallar maruz kaldıkları şıddetlı erozvon nedenn le kısa sürede devre dışı kalıvor nn hıdroelektnk santrallann ekonomık omurlennı tuke- tısının ulaştığı bovutîan ve- rınde gotmek amacıv la haf j ta sonunda Malatva Elazığ ve Adıvaman ıllerının olus- turduğu hav zav a bir gezı du- zenledı Kav sen "den otobusle ha- reket edılerek Pınarbası Gu- run ve Darende ılçe sınırla- e-posta : tan 'a vol. com. tr nna giren erozyon sahalann- da vapılan ıncelenıelerde şıddetlı eroz\ona maruz ka- lan genellıkleeğımlıarazı- lerın bulunduğu bolgede topraklann tamamına vakın bolumunun asınıma ugra- varak çıplak anakavanın or- tavaçıktığıtespıtedıldı TE- MA \akfı Baskanı Ha\ret- tinKaracave Başkan \ekı- lı Nihat Gok>i0t'ın de ka- tıldığı gezıde çoksavıdade- re se ı,avla beslenen Fırat Nehn nın. uzennde kurulu bulunan Keban Karakava \e Ataturk baraılannı. ta^ı- dığı aluv \ on v e sedımentler- le I sııv la tasınan parçacıklar) tehlıkelı bıçımdedoldurdu- ğu bıldırıldı Gezıde basina bılgı ver- mek uzere eslık eden Gunev - doğu dakı 13 ılın bağlı bu lunduğu ElazığOnnan Bol- ge Vluduru ^ ucel \lım, her v ıl denız \e gollere 500 mıl- von ton toprak tasındığını anımsatarak "Türki>e'deor- man tahribatı >e \anlış ara- zi kullanımı sonucu buvuk masraflarla inşa edilen ba- rajlar. kısa surede dev re dı- şı kalmaktadır" dedı Or- nıan Bakanlıgı na bağlı Ağaçlandırma ve Erozvon Kontrolu Genel Mudurlu- ğu ı AGMlyetkılılerıde Fı- rat Nehn'nın vı Ida ISOmıl- v on ton sedıment tasidığını uzennde kurulu bulunan ba- raılardan valnızKeban avıl- da 31 5 mılvon ton sedımuıt doldurduğunu bıldırdıler AGM Elazığ Bavmuhen- dısi Faruk Köksov. soz ko- nıısu havzada vanlıs arazı kullanımının asırı tavda- lanmava bağlı olarak doğal bıtkı ortusunun vokedılme- sının bolgeve ozgu sert ık- lım kosullanv la birlikte vav- gın bir toprak erozvonuna vol açtığını belırttı Koksov, erozvonun siddetle çoğal- dığına dıkkat çekerek Ke- ban Karakava ve Ataturk baraılarının sulanıa veeııer- jı uretımını de oluınsuz et- kıledıüını sovledı Galata Kulesi müze haline getirilecek Givency'nin 1997 yazı Fransa'daki moda gösterileri sürüvor.. Öncekj gun İngiliz modacı John Galliano'nun, G'ivencv modaevi için hazırladığı koleksivonu izlevenlere tanıtıldı. 1997 ilkbahar-va/ se/onu gi>silerinden biri de /incirlerte \usleiimis sutveıı ve ta\t takımıvdı. iFotoüraf RELTtRS) D l V G l DLRGLN Istanbul'un tanhı me- kânlarından Galata Ku- lesi, İstanbul Buvuksehır Beledı>eM karanv la mu- ze haline donuşturuluyor Konuv la ılgılı tahlıve da- vasına 17 ekımde ba$la- nacak Isletmesını. Anıtlarve Muzeler Yuksek Kurulu ıle vapılan anlasma uya- rınca 1967'den bu vana Lnal Kardeşler fırması- nın yuruttuğu Galata Ku- lesi buvuksehır beledı- vesı tarafından Kutupha- ne ve Muzeler Mudurlu- ğu "ne dev redıldı Beledı- ye meclısı tarafından onaylanan karar gereğı. Galata Kulesi bundan bov le muze olarak etkın- Iık gosterecek 1348'de Cenevızlıler tarafından ınşa edılen ve Anıtlar \ uksek Kurulu ve Bevoğlu Beledıyesı karanyla "turistik İokan- ta, gazinoveseyirkuJesi'olarak etkınlık gos- teren Galata Kulesi. Istanbul'un kulturel ve tarıhı geçmışınde kendıne ozgu bır ve- n> le >ıllardırtunstık bırmekân olarak hız- met venvor Galata Kulesı'nınmuze>edo- nuşturulmesiyle ılgılı olarak goruştuğu- muz Kutuphaneler ve Muzeler Mudurlu- ğu Başkanı -Vli Mazak, kulenın restoran olarak ışletılmesının bınanın tanhsel ozel- lığıne avkın olduğunu belırtereku 4macı- mız,Galata Kulesi'nin aslhetini korumak. Ben gidip gordum. L st katı şu anda disco olarak kullanılıvor. İçeri girerken meşru- bat kasaları. patates çuvaJlan ile karşılaşı- \orsunuz. Galata Kulesi'nin İokanta olarak kullanılmasını tasv ip etmivorum. Bize geç- tiği takdirde kuçuk bir Turk kah>esi köşe- si duşiınulebilir" dedı Sergi mekanı Galata Kulesi nın muzeye donusrurulme- sı amacıv la bu\ukşehır beledıvesıne bız- zat başvuruda bulunduğunu belırten Ma- zak, Kutuphaneler ve Muzeler Mudurlu- ğu depolarında 'kumaş eşva, cam eş>a, ta- sa»Tif \e tarikat kı>afetleri, >ağlıbo) a eser- ler' gıbı değerlendırılemeyen pek çokese- rın bulunduğunu bu eserlerın sergılenme- sı amaeıvla Galata Kulesi mbı mekanlara gereksınım duvulduğu- nu sovledı Istanbul'da, amacına uygun bırşehır muzesıolmadıgını mev- cut olanın da 'sıradan bir EtnoğrafŞa Muzesi' ola- rak kullanıldığını soyle- yen Mazak, Galata Ku- lesı'nın gerekırse tekba- şına bir muze' olarak du- zenlenebıleceğını ekle- dı Mazak Galata Kule- sı'nden sonra Gulha- ne'dekı askerı bınaların bır bolumunun de muze olarak faahvete geçme- sı konusunda ba^\ uruda bulunacaklannı belırttı Galata Kulesi'nin ıs- letmecı fırması Lnal Kar- desler ın avukatı Bekir ucel ıse. kulenın 'turis- tik İokanta, gazino ve se- vir kulesi" olarak isletıl- mesı konusunda 196^'de Anıtlar Yuksek Kuru- lu'ndan çıkmı^ bır karar olduğunu anımsatarak donemm beledıve bas- kanı Haşim İşcan zama- nında beledıyenın de uvgun gorduğu bırpro- jev le kulenın bugunku ışlev ıne kav uştuğu- nu belırttı Kulenın Anıtlar \ uksek Kuru- lu proıesıne uvgun olarak ısletıldığını sa- vunan \ ucel, kulenın gece saat 24 00'e dek halka hızmet verdığını ve turistler ıçın duzenlenen Turk Gecelen nın oncusu ol- duğunu belırterek "Turizmeolumlu hizmet verivoruz. Burası bir kamu kurumu hali- ne getirilirsenedurumadüşer"dıve konuş- tu Yucel kulenın bırıncı \e ıkıncı katla- nndabeledıveveaıtsergı mekânlannın bu- lunduğunu, ancak bugune dek kendılen- ne sergı duzenleme konusunda talep gel- medığını sözlerıne ekledı Galata Kulesi'nin muzele^tırılme kara- nnı değerlendıren Mimarlar Odası. vaptı- ğı açıklamada Galata Kulesı'nın kulturel amaçlı bır proje doğrultusunda kullanılma- sinı olumlu kaısıladı Galata Kulesi'nde- kı eğlence amaçlı ısletmede çesıtlı aksa- malar vaşandığı belırtılen açıklamada mu- ze proıesının geçıcı bır proje olarak orta- da kalmaması gerektığı v urgulandı Kurul- masıdusunulenmuzenın 18 vuzvıl ılebır- lıkte yoğun bır tıcaret merkezı halını alan Galata semtının tarıhı geçmişinıyansitacak sekılde duzenlenmesı gerektığıne dıkkat çekıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle