28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15 EKİM 1996 SALI 12 DIZIYAZI L) "3 Dr. Şükrü G Amerika 'şeytanın uçsuz bucaksız imparatorluğu' Bizım enım gıbı duşunmevenı Mev lana pek humanıst bılıntr dinimizde iş sa\aştadır. Hz. Pe>gamber kılıçla gonderildi" dıvor Islam duşuncesme gore Musluman kışı. kendısı gıbı duşunmeyenı \a kendisi gıbı duşundurteı.ek >a da oldurecektır Başka yolu vokrur Farklı duşunenlenn ulkesıy le onlar Musluman olana kadar olduruşme ve savaş halınde oldufumuz emredılmıştır O ulkelere "dan harb" denılır (harp ulkesı) (I) Farklı duşunenlere de "harbi" derler Harp edılecek adam demektır Halid bin \elid Iran halkına şoyle dıyor "Siz İslam dinine ginnız. gmen içinde yaşarsınız. Girmezseniz hâkımnetımizi kabul ediniz. Biz de sizi koruvalım. O takdırde bıze ciz>e vereceksiniz. Yok bunu da kabul etmezseniz, aramızdakı hukmu Allah verecektir. Fakat biz o> le bir ondu ile gelmişiz ki bu ordunun erieri. olumu sizin hayah sev diğınızden daha fazla se\en kimselerdir." (2) Adamı kendı du^uncesınde rahat bırakma \ok ^a bızım gıbı duşunecek. >a olecek ya da cızve \erecek Bu çıknıazı Islamla ılk karşılaşan Turkler de duymuşlar O sıralar bır Turk soruvor "Halife bizden ne ıstiyor. Oldurecek bizi soğukta. Ne istedığıni bılsek..." Islam gezgını İbni Fadlan yanıtlıyor "Butun ıstedıği, Allah'tan başka Tann vokturdemenız". Turk gulerek yanıtlıvor "Doğru olduğunu bilsek so> lerdik." (3) "Yestehleme" Farklı duşunenler ustune Kuran ın ve Hz Peygamber'ın emırlenne u>ularak neleryapılmış' Neleryapıldığını butun tnsanlık tarıhı yazıyor Orneğ'ın Turkler 800-900"lu vıllardd fıırkistanda kendı hallerınde yaşamaktadırlar Halkın kımisi Manı dınınde kımisi Budıst kımı de Hırıstıyandır Muslumanlar bunların varlıgını fark edınce sorun başlıyor kuran a gore Turkler ya Musluman gıbı duşunecekler \a olduruleceklerdır Sonucu \ıne tarıh kayıtlarından oğrenıyoruz "Seller gibi aktık. Şehirlerin üzerine çıktik. Put ewni yıktık. Buda neykellennin ustune vestehledık" (4) ka\dı duşuren Kaşgarlı Mahmutaçikhvor "Muslumanlann toreleri budur. Bir gâvur ulkesine gırdikleri zaman. Kafır Avrupalılar. bızım onlara soyledığımız laflann aynısıy la bıze karsi yuruvorlar- Haçlı Seferlen sırasmda 1146 larda Avrupa askerlerının dılınde şu dızeler \ardır "Askerler kâfîriere saldınn Turk \e Surhelı kâfirler Allah'a karşı geldiler Allah ocunu sizin elinizle alacak Onunuzde olacak Allah'ım sizi korusun" (21) Pl I de BujukPetro Turkler ustune Balkanlara şu bıldırıvı volluyor "Allah"ın iznıyle.Ortodoks Hırisriyanlan. gâ\ur zulmünden kurtaracağız" (22) Gorulduğu gıbı tarklı duşunenı oldurmek onlan ınsan yerıne koymamak yalnızca Islaın dınının değıl butun Ortadoğu dırtlennın nıtelığıdır 1492de Amerika keşfedıldığınde orada da yaşayan ınsanlar vardı \e onlar doğal olarak Ortadoğu dınlerınden farklı duşunuvorlardı Hırıstıyanlar. bu adamlan toptan oldurmek ıçın yıne kutsal kıtaba dayandılar "Bu varatıklar kutsal kitapta geçmijor, ovlîevse insan değildirler. oyleyseoldurelim!" kutsal kıtaptan aldıklan guçle Turkıve nın kırk mislı buyukluğundekı bırkıtanın butun ınsanlan yok edıldı $urada burada kalanlar da çıtler ıçıne alındı Hınstıyanlar. kanlar ıçınde bıraktıkları o 'azı araştırmalara göre. bugüne kadar dınler, farklı düşünme suçu ışlediklerı ıçın, günümüzdekı Türkıye halkının bırkaç katı ınsan öldürmüşlerdır. Yalnız Cezayır'de son dört yılda, ellı bın ınsan ruhçularca katledılmiştır. hakaret için putlann ustune yestehlerler." 15) Bır başka marıfet de şovle anlatılıyor "Attara bindik bız Uygur kentlerine vardık bi/ Buda'nın e\inı uktık biz Budanın ustune sıçtık biz." (6) Thomson Lvgurbaşkentı ldıkut u Pompeı \e benzetı\or Pompeı'de doganın yaptığı \ıkımı burada Muslumanlar yapmiştır Ç) "Bir yerde rahip elbiseli karmakanşık iskeletler. l stlerinde kan lekesi olan kadın elbiseleri..." (8) Kan değirmenleri Muslumanlann, farklı duşunuyor dı>e Turklere yaptıklarının tumunu burada say mak olanaksız On ıkı bın kii-ıvı kesıp kanından değırmen dondurmeler manastırlardakı altın hevkellen goturup erıtmeler "Birinizioldurme>eceğim" dı\e soz \enp aldığı kentın "birl~ dı^ında butun halkını oldurtmeler (ta o zamandan takı\\e \e hıle başlamış) Bunların sa>ılma\ı kıtaplar dolar ve zaten bu kıtaplar da \azılmıştır (9) Turkler sadece bırhalktır \ervuzundekı çofu halklara a>nı se\ vapılmıştır Dınler kendılerınden olmavanlan kolasca oldurtebılmek ıçın olduren mumıne cennerte olanaklar da sağlarlar Içkı me\\e hun gılman\s (56 P-24 \e dığer pekçok surede) kuran sovle so\lu\or "Allah şüphesiz, Allah \olunda sa\aşıp olduren \e olduruien muminlerin canlannı \e mallannı. Te\ rat. Incıl \e Kuran'da soz \erilmiş bir hak olarak cennete karşı satın almıştır. Nerdiği sozu Allah'tan daha çok tutan kım \ardır. Ojle>se >apağınız alış\erişe se\inin: bu bu>uk başandır" (9) Me\lana. bu alısverisi sovle yorumlusor "Kendiniucuza satma. l lu Tann buj urmor ki: •Ben sizi. nefsinizı. \aktınızı. mallannı/ı satın aldım. Eğer bunları benim içın harcar, bana u'rirscniz. bunun karşdığı olumsuz cennettir." (10) Goruluvor kı bır alıs\erı^ \e çıkar karşılığı Musluman gıbı duşunme\enlerı oldurmek ıçın ınsanlar heveslendırılıyor ve olum mangaları toplanı>or "Eli kan" 1993 vılı Hıcret takvımının 22 kasım savfasında "Hiçşuphesizcennetbeda\adeğildir" ujarısı var Cennete gırebılmek i(,ın Musluman gıbı duşunmevenlerle oldurusmek gerekır Gâvur oldurmeje gıderken şu dua ve dev ışler okunur Eli kan kılıcı kan Allah \olunda Şehıdı ur\ an Allah voluna cenk edelım kuran'da zafer vaadedıvor Hazretı ^ezdan Eğer gav ur oldururken ishal olur da olursenız y ıne doğrudan (.ennete gıdersınız E\ııp el F.nsari. bu kanaldan cennete gıtmıştır (II) Sen veter kı senın gıbı duşunmevenlerı olurmeve çık Cennet ışı kolav Yunus ve Mevlana Bu şehıtlık meselesı. Sümerlerden ben goruluvor Sumerlerde kral va da egerpenlerın ı,ıkarı ıçın olduğunuz zaman hıç beklemeden dogruta seks tanrıçası Inanan ın >atağına gıdersınız Sumerlerın ılk zamanlarından ben kralların çıkarı ıçın ote dunva zevklerı gosterılerek ınsanlar aldatılı>or ve kola>ca olume gonderılıvordu 10 2500 lerde Lr kentınde, Kral Mesanipadda'nın volunda bırçok kışının vaşamını verdığını bılı>oru7 Bu adamlar seks tanrıçasinın kollarını haval ederek geçıp gıttıler Acaba dort bın beş vuz vıldır tanrıçjvla halvetlerı suru>or mu dersınız En ınsanul ozan bıldıgımız \unus Emre bıle bu oldurme kulturunun \ e cennet sozunun etkisivle msan oldurmevı ınsan vakmavı ovebılmıştır "Havber Kalesın vıkan/ Kâflri orda vakan/ Şahinler gıbı bakan. Alı gibi er >atar"(12) Mevlana da pek humanıst bılınır Ama o da oldurme kulturunun etkisıvle "Bizim dinimizde iş savaştadır. H/. Pe>gamber kılıçla gonderildi" dıvor (9) \unus ve Mevlana bo>le duşundukten sonra dığer mumınler de elbet "Silahınıı çeksem çıksam dağlara/Onee Allah vokdiveni \ururum" dıvecek (14). > a da "Trabzon LIkucu Gençlik", 1979 da "Bir komunisti oldurmek. vuz kere Hicaz'a gitmekten ividir" fetvasını verecektır Câvur öldurmeye gidiş Toplu halde adam oldurmeve gıdış, hep dınsel anıacı v urgulavan semboller eşlığınde olur 1670'lerde Fransız elçisı olan A. Galland "Allah \olunda cenge" çıkişi sovle anlatıvor "Biradam Muhanımed'in ba>rağını taşnordu. Bu bavrak. bıı\ uk >eşil satenden \e dort tarafı. Arapça >e kuran'dan birvamı. \anışu: Allah tan baska Allah vokturve Muhammed pevgamberdır sozlenni ihti\a edivordu. Bav rak direğinin başında gumuş bir kâsede bir kuran \ardı. Bır başka Kuran. altın ve gumuş sırmalı bir de\e tarafından taşınıvordu. Bu devevi bir Arap vedivordu. Birdiğer Arap. başka bir devede Mekke'nin resmini taşıvordu" (15) Askerlık ışlemlerı camının onundekı masada gorulurdu (16) Bır danişmentnanıeden oğrendığımıze gore ordunun onunde sevvıdler. şeyhler valınayak dervisler vururdu (l" 7 ) Kemal Paşazade'nın 1^00 lerde vazdıgı Te\arihi Alı Osman'da "Zira gazilerdi ki Allah "a ortak koşanlardan ıntikam alıcılardır" dıvor (18) >anı kışı. başka turlu dusundu mu ıntıkama hazır olacak Manısa da bır hutbev ı de Doçent Ali Rıza Balaman derlemış "Pevamber efendimiz, Asker vuruvuşunden kalkan tozun gırdığı buruna cehennem dumanı gırmez bu>urmuştur. Pe>gambeıiikten sonra en \uksek derece. şehadet mertebesidir"(19) Ruhçular baskalannın duşuncesıne karışmaya. ovlesıne alışmış kı Napolvon1799"da Mısır'ı kolonıleştırmek ıçın bıze saldırdığmda sankı onun du>uncesmı. dınını değıştırtmek ıçın bızona saldırmışız gıbı halk şıırlerı sovlenmış "Cezzar Paşa der ki seni basannıMertlık kılıcını arşa asanm/ İnşallah futannı başın keserim/ \a gel sen kabul et şimdi imanı" (20) koea Mısır elden gıdıyor. adam oturmuş Napolvonu ımana davet edıvor Mumın kendısı gıbı duşunmevenlerı "kotu" gornıevı bırkultur bır alışkanîık halıne getırmıştır Alevılerı gorece hoşgorulu bıl, ız Almanva'da çalisan bır Alevı bırgun "Gâvura ividenme/ama m adamlar" dıvordu Gav ura ı\ ı denmeveceğı vuzvılların bırmeselı olmus Anadoluda Isin tuhatı "kâfır" dedıklerımız de bızı kâfır bılı>or ümerlerde kral ya da egemenlenn çıkan ıçın öldürdüğünüz zaman, doğruca seks tanrıçası Inanan'ın yatağına gidersınız. Sumerlerın ılk zamanlarından berı. kralların çıkarı ıçın, öte dünya ze\klen göstenlerek ınsanlar aldatılıyordu. Amerika va "Şe>tanın uçsuz bucaksız imparatorluğu" dıvorlardı Çunku oradakıler. (arklı duşunceydedıler yanı Hırıstıvan değıldırler Yanı şeytandılar Amerika dakı yerlılen tukettıkten sonra Hırıstıyanlar. Afrıkaciakı ınsanlan da vakalayıpçalışmaları ıçın Amerıka'ya kaçırdılar \erliler. kendı ulkelennde kolelıgı kabul etmedıklen ıçın Hırıstıvanlar. 15-20 bın kılometre uzaklıktakı baska bır kıtanın ınsanlarını kendılenne kolelık vapsın dıve taşıdılar 20 mıhon ınsanı avlavarak Atnkadan Amerıka'ya taşıdılar Bu ışte de kutsal kıtaba dav ındılar "Kutsal kitapta bunlar geçmiyor. O>le>$e insan değildiıier. ojlevse..." Bazı araştırmalara gore bugune kadar dınler. farklı duşunme suçu ışlediklerı ıçm gunumuzdekı Turkıye halkının bırkaç katı ınsan oldurmuşlerdır Yalnız Ceazv ır'de son dort yılda. ellı bın ınsan ruhçularca katledılmiştır Oldurulenler arasında muzıkçıler, onemlı bır çogunluktur Ruhçulara gore "Mıizik, inanan Muslümanlan dinden uzaklaştın>or" da ondan(23) Farklı düşıınenlen bo\ lesıne katleden bır kulrur, savaşın tam da haklı oldugu zaman. onu yapanlan lanetler Şeyhulıslamımız ve Allah'ın goİgesı olan halıfemız. fstıklal Savası nı vapanları lanetlemış. ustlerıne olum fermanları çıkarmıslardı Sıirecek Müslümanlann kâfir bildikleri Avrupalılar da kendıleı ıne gore kâfir olan muslumanlann uzenne haçlı ordulannı gondermişti. (1) C. L{ok ~2. Turk Hukuk Tarıhı (2) E. \\dtn 1994. 39 \a\tl Musluman Olduk. Ukara, Ba$ak. (3)E 4\dın 1994: 9. (4) Kaşgartı Mahmud 1919- 344. Dnanu Lugat-ıt Turk I Ankara TDK. ty 4\nı kıtap. 344. (6) 4 Inan I9'6 200. Eskı Turk Dını Tarıhı. Istanbul. kultur Bakanlı^ı D H. \ Orkun 1935 C: 545. Eskı Turk }azıtları İstanbul. (8) 4ynı \er (9) Bu kılaplardan bazılarr R. \iantran 1981. hlamm }a>ıli} Tarıhı Ankara, 4nk. in flahnat Fak. Taberı 1982. Mılletler ve Hukümdarlar Tarıhı. Ankara, \İEB. Z Kıtap(,ı. 1991 Hazretı Pe\gamber'ın Hadıslerınde Turk I arlığı. Isıanbul. Turk Dun\a\ı 4ra$tırmaları \aktı E 4\dınl994 \asıl Musluman Olduk 4nkura, Başak. (10) Mevlana 1954: 23 Fıhı Mafıh. 4/tkara. MEB. (11) E\h)aÇelebı 1983:62 Se\ahatname. 4nkara, Kültür Bakunlığı. (12) B Toprak 1934: '0. Yuıtus Emre (13) Metlana 195^:42. Mesnevı I /. 4nkara MEB. (14) 4şık Gulhanı Sıvas Folkloru. Şubat 19'4. (15) Galland 1949: 116.123. İstanbul'a 4ıt Gunlük Hatıralar 1 4nkara, TTK (16) 4\demır 196': 68 Su\u iru\un 4dam. Istanbul, Remzı. (1-) Barthold 196': 210. tslam Medennetı Tarıhı. (18) Çağata) 1963 328. Turk Leh^elerı Örneklerı. \ IU-\\ 111. r>. )azı Dılı. (19) Balaman 1983. 105. Gelenekler, Ture \e Torenler. lzmir. Betım. (20) 4tla\ 1992:6. Destanlarmtız. Mut. \enı Matbaa. (21)Bedıer 19^1: ll.Les Chansons de Crotsade. \^H lork. (22) 4bdullahZekı 1929- 99 Essaı Surles Causes de la Decadencede de l'Empıre Ottoman. (23) Cumhumet 21 9.1996. ÇALIŞANLARIN SORULARI /SORUNLARI YILMAZ ŞÎPAL Âskerlik süresine kıdem tazminatı ödeme koşullam Sorıı: Ben askerliğimi vapmadan once, bir kamu kuruluşunda ilk kez sigortalı oldum. Daha sonra 20 a\ âskerlik >aptım. Askerliğim bittikten sonra. bir ozel şırkette sigortalı ola- rak çalıştım. Bu işverinden çıkıp. bir ilçe beknlivesinde 33 av dev let memuru olarak çalıştım. Şu anda bir işçi sendi- kasında SSK'li ve kadrolu personel olarak çalışmaktav ım. Oğrenmek istediğim: Ben emekli olurken. askerlikte ge- çen surem için kıdem tazminatı alabilir mivinı.' Alabil- mem için odeme vapınam mı gerekli? H.A. Y AMT: Iş Yasası nın 14 maddesı uv annca "T.C. Emekli Sandı- ğı Kanunu \e Sos>al Sigortalar Kanunu'na \e\a \alnız Sosyal Sigor- talar Kanunu'na tabi olarak sadece ay nı y a da değişik kamu kuruluş- larında geçen hizmet surelerinin birleştirilmesi sureti> le Sosyal Sigor- talar Kanunu'na goreyaşlılık\eya malulluk ay lığına ya da toptan ode- me\e hak kazanan işçıve. bu kamu kuruluşlarında geçirdi0 hizmet surelerinin toplamı uzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı odenir." Yasada geçen "Kamu kuruluşları de>imi. genel katma \e ozel but- çeli idareler" ıle Kamu lktısadı Teşebbuslerı'nı kapsamaktadır Işçıye askerlık suresı ıçın kıdem tazminatı odenebılmesı ıçın on- celıkle bu surenın bır sosy al guv enlık kurumuna borçlanılmasi v e bor- cun tumunun de odenmış olması gereklıdır Borcun odenmış olma sı da yeterlı değıldır Işçının bır kamu kuruluşundan ve Sosyal Sı- gortaîarkurumu ndan "\aşlıükve>amalulluka\lığı\adatoptanöde- me almak anıacı ile hizmet aktini bizzat feshetmesi" durumunda as- kerlık suresı ıçın kıdem tazminatı odenebıletektır Ozet olarak askerlık suresı ıçın kıdem tazminatı odenebılmesı uç koşiılun bıraraya gelnıesıne bağhdır 1 llşçının askerhksuresını bırsosval guvenlık kurumuna borçlan- masi ve borcun tumunu odemesıne 2) Işçının çalıştığı ışvennın kamu kurum ve kuruluşlarından ol- ması 3) Işçının ıs akdını kendı ısteğı ıle ve Sosval Sigortalar kuru- mu ndan "Naşlılık. emeklilik \eya malulluk aylığı yahııt toptan ode- me almak amaeıyla" feshetmesıne bağhdır konuvla 1I21I1 varaı karar ozetlerı "Ozet: Borçlanılan âskerlik suresinin kıdem tazminatında na- zara alınabilmesi için çalışılan işyerinin kamu kurum ve kuru- luşlarından olması gerekir. İşveri bu nitelikte bir işyeri değilse borçlanılan âskerlik suresi kıdem tazminatı hesabında nazara alınmaz." (Yarsııtay 9 Hukuk Daıresı, 7 2 1991 tanh, 1991 1294 esas ve 1991 f37 3 karar) "Ozet: Değişik kamu kuruluşlarında ve bu arada askerlikte geçen hizmet surelerinin birleştirilebilmesı, kıdem ta/minatının odeneceği tum haller hakkında değil. işçinin sadece yaşlılık \eya malulluk aylı- ğı ya da toptan odeme almak anıacı ile hizmet akdini bizzat feshet- mesi halinde sozkonusu olabilecektir." (Varmtay Hukuk Genel Kurulu 9 3 1994 tanh 1994 9-5 esas ve 1994 144 karar) "Ozet: Kamu kuruluşlanndaçalışan işçinin SSK'yeborçlandığı âs- kerlik hi/met suresinin kıdem tazminatının hesabına dahil edilebil- mesı için. ış akdinin vaşlılık. malulluk veva toptan odeme almak anıa- cıyla işçi tarafından feshedilmesi gerekir." "(Varmtav 9 Hukuk Daıresı 10 6 1993 tanh 1992 15158 esas ve 1993 9984 kaıar) ANKAEA NOTLARI MÜSTAFA EKMEKÇÎ Yargıda Türban Olayının İçyüzü... Yargıç-savcı adavlarının uğraş (meslek) oncesı eğıtım sonunda bı'Uğraşa kabul aşamasının geç- mesı gerekıyor Bu^argıç, savcıadayları oncesta- ja başlarlar Ikı yıllık bır uğraş oncesı eğıtım surecı- nı bıtırırler Bunu bıt'r dıkten sonra uğraşa kabul de- nılen bır karar alınması gerekıyor Uğraşa kabul ka- rarını verecek makam da Yargıçlar-Savcılar Yuksek Kurulu Bu yargıçlık, savcılık uğraşına kabul yolu da şoy- le ışlıyor Adalet Bakanlığı Personel Genel Mudur- luğu'nde adaylann tum dosyaları toplanıyor Bu dosyalann ıçınde, staj gorduklerı, eğıtım gordukle- rı bırım amırı olan, genellıkle yargıç ya da savcılar- dan aldıkları fışler, yanı sıcıl raporları bulunur Sıcıl raporlarını kapsayan dosyalar, Yuksek Kurul'un onune getırılır Aslında bu dosyaların. bırıncı sıradan başlayarak tek tek kurulda ınceleme (tetkık) yargıcı olan yanı "raportoryargıçça' açıklanması gerekıyor Ancak Yargıçlar-Savcılar Yuksek Kurulu bır çeşıt yarım gun (part tıme) çalışan bır kurul olduğu ıçın bır çeşıt ek gorev gıbı bu gorevı gorurler Çunku bu Yuksek Ku- rul uyelerının Yargıtay da, Danıştay'da asıl gorevle- rı var çok ağır ışlerı var, bu asıl ışlenne ek olarak bu gorev/ yaptıkları ıçın yeterlı zamanlan olmuyor Ya- nı bır alt yarkurul (komısyon) kurup dosyaları tek tek ınceleyecek ınceleme olanakları yok Orneğın ıkı kurul uyesını gorevlendırıp bu dosyalann ınce- lenmesını sağlayabılırlerdı ama demek kı ona da zamanlan yok Çunku onlerıne çok sayıda dosya gelıyor, kurul sozcusu (raportoru) olan kışı, yargıç olduğu ıçın -daha doğrusu, sekretarya gorevını ya- pan bakanlık bınmınde genellıkle yargıçlar çalıştığı ıçın- bıraz da guvene dayalı olarak sozcuye derler kı yuksek kurul uyelerı - Sız bu dosyalann tumunu bıze anlatmayın, da- ha once bunlar uzennde ınceleme yapmadınız mı ? - Yaptık efendım1 - O zaman, sorunlu olan dosyalan bıze getırın lyı durumda olanları, orta ya da ortanın ustunde olan- ları zaten uğraşa kabul edeceğız Hıçbır engellen yok bunların, bunları ayıklaym, bunların ıçınde pu- ruzlu olan dosyalan, yanı olumsuz sıcılı olan dos- yalan bıze anlatın' Uygulama genellıkle boyle olur Son olayda da kurul sozculuğunu oluşturan Per- sonel Genel Mudurluğu nden ılgılı yargıçlar, sorun- lu dosyalan -272 dosyadan T3 tane dosyayı- ayır- mışlardı Bunların ıçınde ıkı "turbanlı" ıle ılgılı dos- ya da vardı Oburlerı. yanı 11 dosya ıse ufak tefek eylemlerı olan yargıç adayları ıle ılgılı dosyalardı Orneğın, bınavtufeğı ılebırınıyaralamış bın bırtra- fik kazası olayına karışmış kovuşturmaya yer olma- dığı kararı almış ya da aklanmış gıbı kımı belgelen olan kışıler bunlar Kurula sunulmak uzere bu 13 dosya ayrılıyor Ancak son gun ne oluyorsa oluyor, Yuksek Ku- rul toplantısının yapılacagı 16 Eylul 1996 gunu sa- bahleyın, ılgılı sozcu yargıç, buyuk olasılıkla Ş.K.'den aldığı bır yonergeyle (talımatla) yanı yu-j karıdan gelen bır buyrukla, ınceleme yargıcı bu ıkı dosyayı, sorunlu dosyalar arasından çıkarıyor Ş K , "Bu ıkı dosyayı sorunlu dosyalar arasından çıkara- lım" dıyor mu demıyor mu 7 Sorun burada Dosya sayısı 13'ten 11 'e duşuyor 272 adaylı dosya, kurul odasına goturuluyor Is- kambıl kâğıdı gıbı bır kenara yığılıyor Gerekırse ku- rul, oburlerınden bırını de sorabılır Ama genel ola- rak sormuyor Dosyalar kurulun onune gelınce - Hangılen sorunlu dosyalar, anlatın bakalım dı- yor Başlıyorlar anlatmaya Sırada kım varsa Kurul. - Geç onu, onu da geç dıyor - Efendım, bunun şoyle bır sorunu var Kabul ya da reddedılıyor Boylece sıraya gore gı- dıyorlar Sonunda ızlencelerını bıtırıyorlar Fakat turbanlı ıkı adayla ılgılı dosyalar, kurula açıklanmı- yor Kurul uyelerınden bırı ya da bırkaçı şunu soy- leyemezler mıydı - Basında sureklı yazılıyor, ıkı tane turbanlı aday da varmış, onların dosyalannı bıze sunmadınız Bunların arasında değıl mı bu dosyalar? Bunu bır soran çıksa olaya hemen el konabıle- cektı Ama buyuk olasılıkla kurul uyelerı uç ayda bır boyle bır olayla karşılaştıkları ıçın -çunku uç ay- da bır ad çekme olayı oluyor- kurul uyelerı bunun uç ay sonrakı kurula gelebıleceğını de duşunebılır- ler, duşunemezler mı"? Belkı onlar da pek gazete okumuyorlar ne bıleyım? Sozun kısası soran ol- muyor, 272 adayın dosyası goruşuluyor Bunlardan U.Ç. adında bır aday olumsuz raporu oldugu ge- rekçesıyle yargıçlığa alınmıyor Ama ıkı turbanlı ada- yın dosyası kurula sunulmamış olduğundan, karı- şıklığa yanı karambole gelıyor kurul 271 kışı hak- kında uğraşa (mesleğe) kabul kararı verıyor U Ç. hakkında ıse "çıkarma" kararı verılmış o\uyor BULMAGA SOLDANSAGA: lAenusgezegenı- ne venlen bır baş- ka ad Kuzu sesı 2/ Otlak Endo- nez\a'yı oluşturan adalardan bın 3/ Asıl parçava vol gosterıcıhk gorev ı vapan gırış muzı- ğı 4/ Çın ve Ja- ponvada ovnanan bırstratejıoyunu Hayat arkadaşı Kuşaktan kuşağa geçen kalıtımsal oğe 5/Hısse.pay \apıcı- lıkta dolmalann kavması nı onlemek ıçın bunların eteklerıne moloz tasıvla orulen kaplama 6/ Bır ba- 3 lıkcınsı Dunvamızın uv- 4 dusu 7/Bır dev letın baş- ka bır dev lete y aptığı bıldı- rı Argoda esrar 8/ Alet- lerde duz ve uzunca tuta- mak Eskı bır Fransız 3 halk dansi 9/ Japonlar a „ ozgu çıçek duzenleme sa- natı VLKARIDANAŞAĞIVA: 1/ L'fak bataklık va da çamurlu kuçuk sol Bır nota 2J Mustahkem yer \ararlanılan uygun koşuf 3/Hıç emek ver- meden ele geçırılen sev Destân 4/ Frgın 5/ \ ucut ısisı Tropıkal \frika dj vetışen bır jg.n, 6/ Fnis Bafur"ım bır si- ırkıtabı Eskı dıldeavak Tarla sinırı 7/lncıçıçegı Duz ve genış arazı 8/ lcranın ılımlı bır tempoda olması geıek- tığınıbelırtenmuzıkterımı 9/Rutbesızasker Lflemelıbır çalgı Tıtan elementının NII
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle