03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15EKİM1996SALI 18 SPOR Trabzonspor Gelsenkirchen'de Schalke 04, Beşiktaş Varşova'da Legia ile 2. tur ilk karşılaşmasına çıkıyor UEFA'da umudayolculıık• Scralke 04 - TrabzjnNpor karşıljs,ması 18 0O'de başla\acak. Polon.a"dakı Legia Varşoa - Beşiktaş maçının başlama saatı jse 20 00 Spor Senisi - Trab7ons- por\e 3eşıktaş UEFA Ku- pas!"nda2 tur ılk ma«;lan- nı bugun ovnuvorlar Trabzonspor'Lin rakıbı Alman\a'nın Schalke 04 ta- kımı Saat l8 00"de Park Sta- dı'nda başlavacak ve Shou TVden naklen vavımlana- cak macı Npamol hakem Jose Carcia vonetecek Bordo - Ma\ ılı takımda Is- tanbulspor a kavbedılen 2 Legia VVarşova Beşiktaş Szamotulszkı Yavoha Mosur Koçpızak Zelmsky Czykıer Komransto Betnarz Solnıka Mıelec Stanıek Recep Oktay Mehmet Ertugru Mrmıc Rahm Alı S»ga» Snan Yankov Amokaçhı puanın uzuntusu vaşanıvor Teknık dırektor Şenol Gu- neş bu maçı ıınutmak ve a\antjjlı bır skor ıçın saha- v a çıknıak zorunda oldukla- nnı sovluvor Isranbıılspor karşılaşmasinda sakatlanan Hami'nm dutumu maç sa- atınde bellı olaeak Bu futboluı o_\ navamaz- savenneOrhan tormagiye- cek Ogunisesakallığı geç- tı Onbırde veralaeakolma- sı kafılede memnunıvetle karşılandı Beşıktaş ıse Polonva'da Legıa Varşova ıle karşilaşa- cak C/NE 5'den naklen _va- vınılanacak Wojska Sta- dfndakı maçın başlama sa- atı 20 00 hakemı ıse Porte- kızlı \ictor Manuel Perre- ira Beşiktaş'ın en buvıık eksıklerı eezalı futbolcular Alpav'la Serdar Alpjv'ın venne K. Ali fornıa gıver- ken Serdar'ııı \erıne Sinan sol kanatta \er alacak Sı- valı - Be>azlıların guçlu ra- kıbı karşisında detansta en guvendıklerı ısını Rahitn Teknık dırektor Rasim Ka- ra. lıgde çok ıvı bır grafık vakaladıklarını \e bunu LEFA Kupası nda da de- \am ettırmevı arzuladıkla- rınısovledı Kara "l EFA Kupası'nda ilk ke/ 2. tura çıkarak kupalarda başarı- sız olduğumuza dair inıajı sildik. \rtık hedefimi/ daha ııst turlarda \er alabilmek. \arşo\a'nın gucu belii. \n- cak bi/inı de onlardan aşa- ğı bir taratımı/ \ok. İstan- bul'a avantajlı bir skor \a- kalavarak doneceğiz" dıve konuştu KOLN DEKİ KARŞILAŞMAYA BUYUK İLGİ Maçrn biletleri kapış kapış Schalke 04 Trabzonspor Lınke Nemec Lelmann Thon Wıimonts Multer Muller Latal Anderburger Kurz Martın Max Mehme Abdullafı \ tıat Ogün Cengız Cfnai Nemsadze Osrnan Tblunay Hamı lOttıanı Hasan Legia da aşılabilir BLLENT BLPA Beşiktaş'ıngerıde bıraktığımızvıl- larda Süle\man Seba ve arkadaşla- rı>la vonetım bağlamında. gelenek- sel İngılız soğukluğunda Gordon Ylilne ıle teknık duzevde >ukaladığı başarı. doğal olarak elde edılen 'Şam- piyonJuklar' bıçımmde algılanır. anımsamr \e de vorumlanır Ovsaşamptvonluktanotedahaan- latnlı olan bır başarı \ ardır, o da Be- şiktaş 'kurum" olına bıiıncını yaka- lamiş onu tum karşı kovmalara kar- şın dırençle vaşama sokmuştur Tum bu ulusal ba^anlara karşın. sureklı eksik kalan >a da aşilamavan ıkı temel sorun vardı Beşıktaş'ta II- kı vabancı futboicu alımında >aşa- nan sorunlaı. ıkıncisı Avrupa Kupa- ları'nda tum uğraşlara karşın a>ıla- ma>an ılk turdu Bu sezon. %urgulama>a çalıştığı- mız bu temel ıkı sorun. Rasim Ka- ra'nın > akaladığı doğru çızgı ıçten ve vureklı teknık adam goruntusin- le gerıve ıtılmış gorunuvor Şımdı- lerdeBe>ıktaşakılcıseçımıyleuçva- bancısından eksıksız venm alıyor\e deovnadıöı kupada ikıncı turu vaka- ladı' E\et bır soru ^anıt beklıyor Bun- dan sonra kupada ne olur' 1 Kalede Mrmiç'ın sorun yaşama- masını dıfıvor Recep, Rahjm \e \li ıle olu^turacakları uelünun Mrmıç'ın onunde ku^kusuz bır gu% ence olu>tu- racağını du^unuvoruz Orta beşlının sağında vedek gorunen Okta>'ın fut- bolu her geçen gun ı\ me kazanıvor. onunla sağ kanat canlanıvor, gol ataklan bo\utkazannor Vanko» gos- terışsız ama ıçten sa\ asımı\ la Sergen \e Şifo Mehmefe becerılennı sergı- leme olanağı tanı\or Ertuğrul go- runmuvor gıbı ama >akaladı mı go- Lcj^ıa kar^ısında Sergen orta sahanın etkili ismi olacak. lunu >azı\or Amokachitam bırpro- fes\onel. kasveakıl gucü u\um ıçın- de sa\aşivor. vardııııla>ıvor. atmak- tan ı;ok attırma\ı \eğh\or Oıfd A\rupa futbolu gerek ulusal gerekse kulup duze\ınde bı/ım tut- bolumuza ter^ gelır Legıa \ar^o- \a'nm uııunu bılme\eıı >ok O}na\a- cakları fııtbola karsı kov manın on ko- şulu 90 dakıkanın butunune \a\ılan akıl. dırenç \e diiipiın Bu ka\ram- lar da Beşıkta^'ın vakaladığı çızgn- le ortusuvor O\un alanına çıkanlar \a da Rasim kara'ııın \anında bek- İevenler 'başannın' \akalanacağı >ontemınbılıncındeler\edeakıl.kas gucu. dısıplınlı futbol anla\ isinın do- ruğıındalar \anı ikıncı turlatersınedonusturu- len kotu >azgı uçuneu turla neden pekiîftırılmesin Beşiktaş bunu başa- ıacak gunlerı vaşıvor AVRUPA KLT PALARINDA BEŞIkTAŞ Kartal 53. maçına çıkıyor Spor Senisi - Beşiktaş. Polon- >a"nın Legıa \arşo\a takınıı\la bu- gun \apacağı LEFA Kupasi ikıncı tur ılk rnaç.ı>la A\rupa kupalarında 53 karşilaşınasına çıkıvor Be^ıktaş. I959\ıl'ında başla>an Av- rupa kupaları seruv enınde.Turkıve v ı 10 kez Avrupa Şampıvon -Kulupieı 6 kez Avrupa Kupa Galıplen. 4 kez de UEFA kupası'nda temsıl ettı Sıvah-Bevazlılar. şimdıve dek ov- nadıkları 52 maçta rakıp fılelen 4ı kez havalandırırken kendı kalesınde 8" gol gordu Ovnadığı 52 nıacta 13 galıbıvet 9 beraberlıkalan Sıvah-Be- vazlılar. 30 karşılaşmadan da venık avrıldı Be'jiktaş UEFA Kupasi ndaşinıdı- ve dek 4 kez mu^adele ettı Bu kupava ılk kez !9 7 4-"5 sezo- ııuııda katılan Sıvah-Bevazlılar Ro- manva nın Steagul Roşu Bras,o\ takı- mını Istanbul'da 2-0 venmesıne kar- >ın ıovanşi 3-0>ıtırerek ılk turda ku- pa dışında kaldı LEFA kupası'nda ılk kez bu vıl 2 tura v ukselen Beşıkta>. 1985-f>6 sezo- nunda kpanva'nın AtletıcoBılbaota- kınıına 198^-88'de ltalva'nın FC ln- ternazıonale ekıbıne. 1988-89 sezo- nunda ^ugoslavva'nın Dınamo Zag- leb takımına ılk turda elendı Bu sezon. L EFA Kupasi on eleme turunda Bevaz Rusva'nın Dınamo Mııisk bırıncı turda da Belçıka nın R\\ D \lolenbeek takınılannı eleven Beşiktaş. bovlece tarıhınde ılk kez LEFA Kupası'nda ikıncı tura v ı başardı • 70 bın kışılık stadyumda en fazla 50 bin bılet satışa çıkarılabıhrken, Schalke 04. Turk ızlıyecelerın akınını önlemek amacıyla yalnızca Alman vatandaşlarına bılet satılması yoluna gıttı DENİZİNCEDİKEN KOLN- UEFA Kupasi ikıncı turunda bugun ovna- nacak Trabzonspor - Schal- ke 04 macı oncesı Alman- va'dakı Turk tutbolseverler arasmda hevecan doruğa ulaşirken Schalke vonetı- nıınırı cJbalanna karşın kar- şılaşmanın bır deplasnıan maçına donuşmesı beklenı- vor \crelsaatle 1'00'deGel- senkırchendekı Park Stad- vumu'nda başlavacak nıaç oncesı bıletler karaborsada satılırken. 12 - 14 marklık bıletlerın fıvatının ver ver 150 marka kadar v ukseldığı kavdedılı>or 7 0 bın kışılık stadvumda en fazla 50 bın bılet satışa çıkarılabıhrken Schalke 04. Turk ızlevece- lerın akınını onlemek ama- cıvla valnız Alman \atan- daşlarına bılet satılması vo- luna gıttı Ancak çok savıda Alman vatandaşı Turk'un toplıı bılet aldığı bazı Turk tutbolseverlerın de Alman arkadaşları aracılığıv la bılet bulmavaçalıştıklarıgozlen- dı Schalke 04. Trabzon'a maç ıçın toplam 15 bın bılet verıldığını açıkladı Bırıncı Alman lıgındeson maçını \Verder Bremen e karşı 3 - 0 kavbeden Schal- ke 04'un moralı ve perfor- mansında ıse onemlı bır du- zelme olmadığı belırtılıvor Eskı çaliştrıcı Jorg Ber- ger'ın işine son verılmesın- den sonra gergınlığın arttığı Schalke vonetımıne eleştırı- ler surerken. venı çalıştırıcı Hollandalı Huub Ste»ens ıçın. Trabzon maçı onemlı bır sınav nıtelıgı taşıvor Hollandalı çalıştırıcı. takı- mııı moralını bozmamak amacıvla VVerder Bremen karşısında alınan venılgıden sonra. Schalkelı futbolcula- rın denetımı ellerınde tut- tuklannı. ancak şanşızlık so- nucu maçı kaybettıklerıni belırttı Buarada Bremen maçın- da sakatlanan orta saha ovuncusu Adreas MülJer'ın Trabzon maçında ovnama- >acağı açıklandı Çalıştırıcı Stevens. son mağlubıvetı ça- buk unutarak kendılerını Trabzon maçına hazırlamak zorunda oldukları ve ılen donuk ovnavacaklannı be- Iırtıvor \l)dullah. Schalke karşısında Trab/onspor'un kozu. G O R I T Ş / MAHMl T SERT Trabzonspor sorunlu BİLİMSEL ÖNERİ Trabzonspor Schalke maçı once- sınde -Istanbulspor karşısında- or- taya koyduğu kotu futbolla duş kı- rıklığı yarattı Bordo-Mavılı futbolcu- far tel tel dokuluyorlar Takımın hıç havası kalmamış Deplasmanda bu- yuk yandaş destegıne karşın maçı bır turlu kopartamadılar 'Lıg maçlanyla Avrupa Ku- pası'nın havası bırbırıne ben- zemez turu bır karşı çıkışı be- nımsemek olası degıl Çunku lıgde şamp/yonluöu kovalayan Trabzonspor ıçın ıstanbulspor çok yumuşak lıgde alt sîralara kalmama savaşımı veren bır ekıptı Ve karşılaşmanın buyuk bır bolumunu on kışı oynadı Bordo-Mavılı ekıbın onemlı ozelhklerınden bın oyun alanına lyı yayılıp savunmadan ataklara çok hızlı bır bıçımde çıkabılmesıdır Ne yazık kı Trabzonspor bu ozellığını gı- derek yıtırıyor Ote yandan Schalke maçı once- sınde takımda onemlı eksıklıkler go- ze çarpıyor Bu eksıklıklerın odak noktasında ıse futbolcuların bıreysel formsuzluklarıyla bunun oyun duze- nı uzerındekı olumsuz etkılen goru- luyor Kalede Nıhat hıç guven vermıyor Tek forvetle oynayan Istanbulspor karşısında bılezorlandı Aynışeysa- vunma ıçın de geçerlı Cengız Os- man ve Tolunay ılk toplara gırmede kararsızlar Dengesız olmaları nede- nıyle, ılk harekette başarısız olunca ıkıncıde dağılıyorlar Ogun'un takı- • Bordo-Ma\ili ekibin önemli özelliklerinden biri oyun alanına iyi yayılıp savunmadan ataklara çok hızlı bir bıçimde çıkabilmesidir. Ne yazık ki Trabzonspor bu özelliğini giderek yitiriyor. ma gırmesıyle savunma bıraz topar- lanabılır Almanların -guçlu fızık ya- pıları ve yuksek top teknıklenyle- oyunu orta alan savaşımına çevıre- ceklerını sanıyorum Ancak Trab- zonspor'un orta alan oyuncularına baktığımızda Bordo-Mavılılerın yuk- sek tempolu bır savaşıma gerek fı- zık gerekse teknık olarak uzun sure dayanmaları guç gozukuyor Top teknığı yuksek Unal temposuz veoyundadevamlılığıyok GençFa- tıh yeteneklerını bır turlu sergıleyemı- yor Abdullah ıse kendıne aşırı guve- nı nedenıyle çok bıreysel oynuyor Her şeyı tek başına yapmak ısteme- sı takım oyununa zarar verıyor Gol adamlarından sakat Hamı nın yararlı olacağını sanmıyorum Istan- bulspor karşısında koşmakta bıle zorlandı Hasan sa henuz yeterlı golcu olgunluguna -kım- lığıne- kavuşamamış Bordo - Mavıhlerın son lıg maçında dık- katı çeken dıger bır nokta da gerek orta alan gerekse savun- ma oyuncularının çok kolay ça- lım yemelen Yardımlaşmalı oyun anlayışından uzak olmala- rı ıse bu çalımlann kolayca gol pozısyonlarını uretmelerıne ne- den oluyor Gorulduğu gıbı Schalke maçı on- cesınde Trabzonspor un teknık ve- n'en bu karşılaşmayı ıstenılen so- nuçla bıtırmek ıçın yeterlı degıl An- cak futbolda oyuncuların ruhsal du- rumlarının - maça yoğunlaşma ve guduienme gıbı etkenlerle- teknık ozellıklerı gerıde bıraktığı çoğu kez yaşanmıştır Bakalım Karadenız'ın ınatçı uşak- ları nasıl bır başarım (performans) gosterecekler 'Hakemlere ses maskesi ve telsiz' İZMİR (Cumhuri\et Ege Bürosu) - Futbol hakemlerının. ştatlardakı gurultuden olumsuz etkılendıklen belınılerek. "ses maskesi takmaları \e maçı çiz- gi hakemlerivle telsiz bağlanti- sıkurarak"vonetmelen onenl- dı Ege Lnıversıteü Tıp Fakııl- tesı KBB Anabılım Dalı oğre- tım uvesı Prof Dr Orhan Cura. »tatlarda vaptıklan bılgısavarlı ses analızlennde gııruitu dere- cesını saptadıklannı v e pek çok maçta bunu 90 desibel olarak bulduklarını sovledı Guıultıı- nun ınsan bunvesını olumsuz etkıledığını ıfadeeden Prof Dr Cura "Gurültii. sinir sistemini bozu>or,dikkati dağımor. kalp atışlannı hızlandırnor, görme bozukluklan >aratabili>or~de- dı Maç voneten hakenılenn de gunıltıılu ortamdan etkılendık- ferını vekonsantrasvonusağla- >abılmek. kendını kontrol et- mek ıçın buvukbırguç veener- jı sart etnğını anlatan C ura "Gıırultünün bun\e uzerinde gittikçe artan roliı nedeni} lege- nelde maçların son 15-20 daki- kalannda hakem hatalan olu- \or"dıvekonuştu Prof Dr Cu- ra. hakemlerın gurultulu ortam- dan valıtılması gerektıgmı »a- \ unarak jov le konuştıı "Bugun dıimada gurultu oranı vııksok bazı işkollannda ses maskeleri kullanılıvor. En guçlu ses maskesinin 50 desibel susturma gucu \ar. Bu oran gıi- rültunun hakcınkr uzerindeki etkisini a/allıı. Buna ek olarak hakem \evardımcılan birbirle- ri\ le kulaklıklı telsi/le bağlantı kurarlarsa. maçı. dış etkileri \e bunlann getirdiği hata olasılık- lannı a/altnıış olarak daha i>i \dnetebilirler. Hakemler bö\ le- ee konsantrasvon güçlerini zor- lamadan, çok rahat maç >öne- tebilirler." Soz konıisu maske ve telsiz sıstenıının hakemleı tarafından denenmesı \e sonuçlarına ba- kılması gerektıgmı belırten PıofDıCuıa "Şinidilik en azından biı silikon \e>a plastik hkaç takabilirler. Bunun dahi vararını gorecekler" dıve ko- nuştıı Galatasaray yönetimi, Hollandalı futbolcudan savunma istedi Van Gobbel hesap verecek \ an Gobbel, Samsunspor maçında sahanın \ ıldızn dı. MLST\F\ERSQ\ Galatasarav \ onetım Kurulu. Van Gobbel"den savunma istedi \an Gobbel'ın "Birkaç \onetici \üzünden gidi\orum" şekİınde ba- sinda çıkan sozlerıne tepkı gosteren vonetıcıler şivahı futbolcudan sâvun- nıa ıstedıler Hatah olduğunu belırten Sıvahı futboicu gıtmekibtedığını bı! dırdı Galatasarav "ın gozden çıkardı- ğı Hollandalı \an Gobbel ıçın South- hampton kulubunun bugun temınet vatırması halınde bu futboicu hemen gonderılecek Temınat vatmazsa \an Gobbel Saınt Germaın maçında ver alacak Flipescu gelnor Galatasarav'ıntransferettığı Rumen futboicu Adrian İlie'nın gelışi 24 kası- ma kaldı Cuma gunu istanbulcia ol- ması beklenen Ilıe'nın verıne Flipes- cu gelecek Steaua Bukreşh vonetı- cıîer Galatasarav kulubunu aravarak Şampıvonlar Lıgı'nde ovnamaları ne- denıvlellıe ve ıhtıvaçlarıolduğunuve bu tutbolcunun birkaç maç daha oy- namaM ıçın rıcada bulundular Narılan anlaşma sonunda Steau Bukreş Kulubu llıe nın verıne cuma gunu Ibtanbul'a gonderecek San-Kırmızılı takımın teknık dırek- toru Fatih Terim lıder olmanın degıl. lıgı lıder bıtırmenın onemlı olduğunu sov ledı Galatasarav 'da Samsunspor u venıp bırvıl sonra lıderolmanın sev ın- cı vaşanıvor Yonetıcıler takımın fut- bolunun ıvıve doğru gıttığını belırtır- ierken Fatıh Terım kendısine gonderı- len eleştırılerın onvargılı olduğunu sovledı Fatıh Terım şunları sovledı. -Hedefedoğru ilerli>oruz. Bi/inı futbo- lunıu/dan çok aldığımız skor onemli. Samsun gibi bir deplasmandan 3 puan çıkardık \e lider olduk. Bu. bi/inı için onemli. \ncak ligin ortasında lider ol- mak >erine ligi lider bitirme>i tercih ederim. Eleşririlere tamam dijorum, ancak omargıja karşıum. Pozisvonu- muz \ar. ancak gollinıü/ az. Biz her ma- ça avrı şekilde hazırlannoruz. Şimdi diışunmemiz gereken bir Paris Saint Germain maçı\ar" Galatasarav vonetımı perşembe gu- nu ovnanacak Parıs Saınt Germaın ma- çından 1 7mılvar lıra gelırbekhvor Bu maçın biletleri bugunden ıtıbaren satı- şa sunulacak Bıletler 150 bın 1 5mıl- von ve 3 mılvon lıradan satılacak Pa- ns Saınt Germaın tarattarlarına ı»e sadece 390 bılet verıldı Voleybol Netaş set vermedi Netaş: 3 M. Koleji: 0 SALON Bıııhun Felek HAKEMLER: Lınıt So- kulluoğlıt C) Oıhun Lı- kıııı C) NETAŞ: Dmnıs: /") Bu- ıif (6) Enııuh (") 4mln O llı ıf>> )tih\u (6/ -iı- dın (>> MARMAR.A KOLEJİ: /ı un ı ~) Melımei 16) 4lı (5) Muıek (") Osman (6) Hakaıı <5) SETLER: / * 6 15 9 /î ~ ALE\ ANAKOK Turkıve Erkekler \olev- bol Super Lıgı maçında Ne- taş Marmara koleıı'nı 3-0 vendı Turkıve Deplasmanlı Bı- rıncı BavanlarVolevboI Lı- gı nde vapılan maı,ta Dl\ Ortakov Bevkoz'u 15-3. 15-Me'l5-12 lık setlerle3- 0 mağlup ettı BuaradaAl- tınvur-Tercııman koleıı maçı Tercuman Koleji nın salona geimemesı nedenıv - le vapılamadı Vanspor Cihat Erbil imza attı Spor Servisi - Mehmef Başavgüıı un istıtasıvlaboj şalan Vanspor Teknık Dırek* torluğune Cihat Erbil getı- rıldı Cihat Erbil. Maçka OtelTnde Kulup Başkanı Paşa Kurşuoluoğlu veVo-; nctım Kurulu u>eM Faruk Tuncel ın katıldığı torende,' Vanspor ıle sezon sonuna kadar Nozleşme ımzaladt/ Nan^por un bu sozleşme karşıiığında Erbıl'e 100 bın mark odeveceğı açıklandı ' Kurşunluoğlu. Cihat Er- bıl'den beklentılerının bu- vuk olduğunu ve ılk van>ı 20 puanla tamamlamavı amaçladıklarını ıfade ede- rek. şovle konuştu "Bugu- ne kadar ovnadığımı/ 9 maçta 7 puan toplavabil- dik. Takımın performan- sından nu'innutıu/. ancak buMik şanssı/lık sonucu bu pertormansımız skor a vansımıvor. Cihat Erbil ile' şanssızlığımızı veneceğimK zi \e ligde ilk 8 arasına gi*-' receğimi/i umu>orum." Teknık Dırektor C ıhat Er~' bıl ıse bu hatta vapacakları' Fenerbahçe maçıv la takımın' başında olacağını ve bıf- maçtan ıv ı bır sonuç alacakj larına ınandığını sovledı ' Ankaragücü • yabancı arayışında BRl KSEL(Cumhuri>et) -\abaııcı santrtoraravışlan- nı Belçıkada surduren An-' karagucuvonetıcılen. Belçı- ka Bırıncı Lıgı "nde ıkı karşı- laşma ızleverek. Spotıng Genk Takımı nda ovanavaa Hırvat santrtor Strupar,: Branko vu beğendıler \ onetıcıler. beğendıklerı bu Hırvat tutboicu ıle ılgılı» karan Ankara"da vapacakİa-" rı toplantıdan sonra \erecek-» lerını sovledı î Spor - Loto 33 milyar devretti VNKAR.A (Cumhumet Burosu)-Spor Loto'nun 10 hafta kesın değerlendırme' sonuçlan bellı oldu Spor Toto Teş-kılat n w ; durluğıfnden vapılan açık j lamava gore Spor Loto'da 8 beraberlığı doğru tahmın eden ıştırakçı bulunmadığı ıçın 33 mılvarlırall haf- tava devretti Otevandan ^beraberlığı doğru tahmın eden 9 ıştırak- çı i\e 7 40 mılvon 549 bın lı- ra ıkramıvenın sahıbı oldu Sho« I \ . 17.50 Schalke 04 - Trabzonspor (Avrupa Ku J pasi karşılaşmasi). 21.45: Legıa Varşova - Beşiktaş (bant) CINE 5: 20.00 Legıa \arşo- > va - Beşiktaş(Av rupa Kupasi karşılaşmasi) SPOR-TOTO TAHMN SIRA 1 2 MAÇLAR Ze>f nDur nu Denızl spor T'abzonspor |18> (17) TAHMİN 1-0 1-0-2Kocae spor ı5 Bjr saspor r Antalyasoor Genc e'bırltğı 111) Gala'asarav (1ı Gazıarteospor 6 1-0-2 6 7 Altay Is'anbulspc Varspor Fener batıce |13| ,'5l |2| 1-0-? 2-0-1 (16)| C DaiJanel [12, 1-0 "0) Zorgu dakspor 3ı 10 11 Kjsadas Bucaspc Kemer Duzcespo' 2} 16) 4 6 1-0-2 12 PTT 13 [31 2-0-1 Dıvarbakı^spor '11 E az gspor (4; 14 15 Anka r a BŞ B'd ı4ı 1-0-2 Kûz Ereglı Bld Çaycuma (17) 16 Hakkan (12) Gerç Mura' n3ı 1-2-0 LOTO TAHMİİ 3-.S-1 l-U-l 9-22-24-28 2-6-13-15-20-21-25-30 l-4-lü-l2-r-23-29-34 2-8-12-13-18-22-27-30 5-6-9-I2-16-20-23-28 l -3-8-11-12-1 7-2 1 -25
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle