05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15EKİM1996SALI HABERLERIN DEVAMI istanbul Etfarne Çanakote Kocaei Izınır Manısa A>dın De^ıızli PE PB PB P3 PB P3 PB PB 1 7 20 21 13 23 22 25 2" Şinop PB 17 Ssmsun PB 19 Trabzon Y 17 Giresun Y 17 Ankara PB 15 Konya PB 15 Eskişehır PB 16 Sıvas PB 17 Zcngulda* P3 18 Antalya PB 26 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van PB PB PB Y Y Y Y Y 28 27 18 13 17 17 14 12 Jstarbu' Yjrdun dogu kesımle- rı parçalı ve çok buLt- • u. Dogu Karadenız. Dogu Anadolu nun kuzey ve dogusu ne Guneydoğu Anado- u'nun dogusu sağa- nak ve yeryer gokgu- rultutu sağanak yağ.ş- 'ı otekı yer ler parçalı ve az bulutlu geçecek Marmara ıle yurdun ıç kesımlerınde sabah saaîlerı.ide sıs gorule- cek Lor.dra Pans Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel Y Y Y PB Y Y Y Y 1/ 18 17 18 16 15 18 14 Budapeşte Y 19 Münıh Atina Milano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn PB Y Y Y Y Y Y Y ^1 21 8 7 10 23 19 19 Y 20 B 25 0Açı, D a'çalı bulutlu Ss'ı GÜ1N CEL Cİ >EVT ARCAYİ REK • Baştarufı 1. SayfiıJu Dılıpak'a göre "Atatürkçü bir Erbakan ımajının karşılığt şerıatçı Dir Atatürk'tür." Özüne ınersek köktenciler bile Necmi Hoca'nın uygun dille "takıyye " yaptığını kabul edıyorlar. Atatürkçü görLnrne. laikliöi sanki savunuyormuş gibi kımi cümleler sıralarnasındaki ana öğenin bu- günü geçiştirmek. RPzihniyetine karşı olan dirı güç- lerin hışmını artK çe<memek olduğunu onlar da kabul ediyor. Hoca. aktör. Rol kesiyor. numara yapıyor. Daha güçlendiğı. ülke düzeyinde kadrolaştığı, tek başına ıktıdar kapısın. araladığı gün, bugün söyle- diklerımn hepsını yadsıyacak. Hiç kjşKunuz olmasın. Düne kadar laıklığe küfreden, Atatürk'ün adını ağzına almayan 27 yıll k köhne bir kafa, belırlı ve gız- ledığı bir amacı olmasa birdenbire kongre salonu- na Atatürk'ün kocaman portresıni astırır mıydı? Hoca'nın sözlennin içi boş. Masal. Atatürk diye- rek laiklik diyerek kafalarda "değışen bir Erbakan" izlenimı yaratacağını sanıyor. Atatürkçülüğün ıçeriğini sıralıyor: "Akılcılık, ken- di gücüyle kalkınma, sanayileşme, şahsıyetlı dış polıtıka, bağımsızlık, muassır medeniyetı aşma." Nerede temel ılkeler? Nerede Cumhuriyetçilik, nerede laiklik, nerede çağdaş devrimcilik? Yok! Laikliği yıllardır nas« yorumluyorsa yine öyle yo- rumluyor. Oyle süslü cJmlelerkuruyorki sanki Nec- mi Hoca laiklığin başlıca savunucusu. Ne diyor "veliaht" Tayyip Erdoğan? "Dava ına- dı taşıyan kutlu lider Erbakan." "Kutlu"yerine "kutsal" dıyebilirdi. Hoca'nın kol- tuğuna otururken diyecektir de. Nıyet açık: Toplumun her kesimine önce kitle par- tisi RP'yi yutturacaklar. orta sağ parti masalıyla ül- kenın. devletin dizginlerini ellerine geçırdiklerinde. yobazlığın, şeriatçılığm önde gideni olacaklar! Şeriatçılığın bellı başlı yayın organı Yeni Şafak. Hoca'nın davramşlarıyla suspus olmuş. Erbakan dışında tek bir partılıye konuşma hakkı verilmemiş, hatta din ve inançlarına uygun nıdalan bile sustu- rulmuş delege ve dmleyicilerden oluşan kongreye "banş mesajı" nitelemesini bahşediyor. Yazarı Ahmet Taşgetiren.takıyyeyı dillendiriyor: "Ideolojik açıdan bakılofığında 'günü kurtaran' bu ifadelehn, Erbakan 'ın ve RP'nin moralkişiliklerı dik- kate alındığında 'dilden gönüle ulaşmadığı'r» dü- şünmek zorlama olmaz." Kim inanır? Laiklik ve Atatürkçülüğe giydirdiği yeni kisve de "banş amaçlıymış"? Hoca. idare-i maslahatçılığın yeni mesihi. Hoca laık, Hoca Atatürkçü... Hadi oradan, hadi, hadi! Hoca'nın laiklik, Atatürkçülüğü benımseme ma- nevralarını, gerçekleri bilenleryutmayacaklar. ama; kuşkunuz olmasın. Tansu bunlara dört elle sarılıp "Hoca'yı hizaya getirdiğini" dört bir yana gerine gerine yayacak. En başta, hükümetin sürmesi içın bir iki parma- ğı yeni yeni oynayan siyasal felçlı DYP grubuna RP'nin sardığı yalancı dolmaları yutturacak. Ve işte Tansu: Rehine şaibe hanım. RP kongre- sindeki gelışmeleri duyar duymaz ne nezlesı ne de gribı kaldı. Koşa koşa gazetecılerın önüne. Pür ne- şe. "Dosyaların hepsi uydurma. Meclıs 'ten geçtıkten sonra bağımsız yargıya gideceğiz" dıyor. Neden Meclis'ten geçtikten sonra yargı? Eğer söylenti doğruysa: Necmi Hoca'ya ikı ko- nuda Kuran üzerine ant ıçtirmiş. iki yıl sonra baş- bakanlığa gelecek ve soruşturma komisyonlarında RP desteği ile aklanacak! Hoca da Kuran'a el bas- mış! "Kaldırın şu dokunulmazlıklan diye ben 4-5 ay- dır söylüyorum" diye bir de caka yapıyor. Oysa, Mesut Yılmaz genel seçimden önce birlikte çık- tıkları TV'de yolsuzluğun. malvarlıklarının mahke- melerde incelenmesi için dokunulmazlıkların kaldı- nlmasını önermiş. Tansu da öneriyı kabul etmişti. Dokunulmazlıkların kaldınlıp bağımsız yargıya gı- dilmesini gerçekten ıstıyorsa, neden anayasa de- ğişikliğini imzaya açmıyor? Kim inanır Tansu'ya? Hadi oradan, hadi, hadi! DSP lideri Ecevit'ten ^ Çok bulutlu : Yağmuriu Karlı koşullu evet • Ba$tarafı 1. Sayfada lecek uyuşmazlıkları çöz- mek içın de koalisyon ortak- ları arasında hir "Ortaklık KurulıT oluşturulmalıdır. # Kısa sürede aşılamay a- cak kadar ağır bir bunalım sürecinde bulunan ekono- mınin düzlüğe çıkarılabil- mesı içın 3 yıllık bir geçış programı gereklidir. # Yılda iki kez ara yerel yönetim seçimi uygulama- sına son \eri'mesi için D- SP'nin hazırlayıp TBMM Baj.kanlığı'nasunduğuyasa önerisi koalisyon ortaklann- ca benimsenmelidir. Hangi yerleşim birimlerinin belde. ilçe ve il olacağı da nesnel ölçülere bağlanmalıdır. # Tek dereceli ve makul genel barajlı nıspi temsil dı- şında herhangı bir seçım sis- temi üzennde durulmamalı- dır. # Partılere doğrudan ve- ya dolaylı bağışlarla ilgıli kıırullara işlerlik kazandırıl- malıdır. Anayasadeğişiklık- lerinin uyum yasalan sürat- le çıkarılmalıdır. # Laiklik. eğitimden baş- layarak. sağlam güvencele- redayandınlmalıdır. Sünni- Alevi a\rımcılıeı önlenme- lidir \e din hizmetlerine de\ let katkısında eşitlik sağ- lanmahdır. # Kamu yönetıminde kadrolaşmanın önlenmesi etkili kurumlara dayandırıl- malı. KlT'lerde de sıyasal kanşımcıhöa son verilmeli- dir. # Yüksek Denetleme Kurulu. Başbakanlık'tan ay - nlarak özerkleştirilmeli \e Meclis soruşturmalarına teknikdüzeydeyardımcı ol- malıdır. # Bölücü terorden \e te- röre kar^ı alınan önlemler- den zarar gören \urttaşlan- mızın ekonomık. sosval \e eğitsel gereksintneleri önce- likle \e i\edilikle karşılan- malıdır. Ece\it. CHP lideri Deniz Baykal'ın. iki sol partinin anla^arak sos\aldemokrat bir hükümet kurması yö- nündeki önerisini ele^tire- rek. "Bö> le birşe\ in olnıaya- cağını Ba> kal da bili>or. DSP ile CHP'nin a/ınlık hiikü- nıcfi kurması durumunda. sağ partilerin bizi destekJe- >eceğini beklemek ha\al. Baykal'ın bunu sö>lemedeki amacı. parti içi çekişmeye vönelik" dedi. Çîller'in bankaeısına 6 trilyon DOĞAN AK1N AMvARA-Cumhuri\et. 20 Ekim 1WI >eçimlerininardındai)kurulan koalişşon lıükümetlerınde süreklı olarak Tansu Çiller lıderlığindeki DYP kanadının vönetımınde bulu- nan Türkive Halk BankaM'nın. ıkti- dara vakııı kı^ı \e kıırukı^lara "tenıi- natsız" va da "düşiik teminat" kar- ^ılığında trilvonlarca lıra nakdi \e ga>rinakdı kredı aktardığına ilişkin resniı belgelerı elegeçırdı. Çiller ailesine >akınlığı>la bılı- nen \e Demırbank ıle Deınır Fınan- jal Kıralama A.Ş'nin sahibi olan Halit Cıngıllıoğlu. Halk Bankası ka\ naklarıııdan en çok \ ararlandırı- lan kişıler arasinda \er aldı. Halk BankaM Genel Müdürlüğü. I Mart 19^6 tarihinde Cıngıllı Holding A.Ş've. 5 milvon dolar (>akla*ık 47 0 mı K ar lira ı dö\ ıze endeksli kre- di açtı. Yönetim kurulunıın kredi\e ili^km2c )Şubar IW6tarıhli karann- da. "Açılan kredhe karşılık Vöne- tinı Kurulu Ba'jkanı Halit Cıngıllıoğ- lu'nun kefaleti alınacaktır" ifadesı- ne >er \erilerek kredının maddi te- ıninaia bağlanmadıgı ortaya kondu. Söz konusu kredi \azısına ekCın- gıllıoğlu Holding'ın "Otorize Kre- di Cct\eli"nde(genel müdürlükyet- kısi>le kullandırılan krediler cet\e- ii). lioldıngeHalk BaııkaM'ndanak- tarılan ka\nak toplamının. daha ön- ee açılan kredılerle bırlikie toplam 20mıl\ondolara(>akla$ık I (rilvon 8X0 nıilvar lira) ulaştığınadikkatçe- kildi. Halk Bankasf ndan DenıirFi- nan>al Kıralama A Ş've açılan bazı nakdı \ega\nnakdı kredılerde ^öy- le >ıralanı\or: Ağustos 1995'te 1 trihon: Halk Banka.si \önetım Kurulu. istan- bul Kızıltoprak Şubesi'nın 7 Ağus- tos 1995 tarıhli \ azısı üzerine, I gün sonra. S Ağustos I995'te. DemirFı- nansal Kıralama A.§'\e. "gerekti- ğinde ithalat akreditif kredisi olarak kullandırılmak iizere" U) milvon dolarlık (vakla^ık 940 milvar liraı ~dö\ize natık teminat mektubu" kredisi açılmasına karar verdı. Yö- netım kurulu kararını içeren 10 DYP'ye Halkbank trilyonları Yılmaz:Rakamlardahafada MALATYA (Cumhuriyet) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz. Halk Bankası'nm trilyonlar- ca liralık kaynaklannın DYP Ge- nel Başkan Yardımcısı Hasan Pe- ker ile DYP tstanbul Milletvekıli Sedat Aloğlu'nun şirketlerine ak- tanldığına ilişkin Cumhuriyet ın ortaya çıkardığı belgeleri TBMM araştırrnasına konu edebilecekle- rini söyledi. Yılmaz, "Benim bil- digitn rakam daha fa/la. Haberi inceleveceğiz. Gerekli göriirsek, Meclis araştırması vereceğiz" de- di. ANAP lideri. Halk Banka- sı'ndan sağlanan kuşkulu kredile- rin büyüklüğü ve DYP milletve- killerinede kaynakaktanlmasının nedeninin banka yönetiminden degil, bagiı olduğu bakanın yöne- timinden kaynaklandığını söyle- di. Yılmaz, bu sözleriyle. bir dö- nem Halk Bankası Genel Müdür- lüğü de yapan DYP'li Devlet Ba- kanı l'fuk Söylemez'in de geli^- melcrden sorumlu olduğu mesajı- nı verdi. Sövlemez. Maliye Tefti$ Kurulu'nca da. Dışbank Genel Müdürlüğü döneminde 158 mil- von dolar usulsüz kredi dağıtmak- İa suçlanmış ve hakkında da\a açılması istemi Maliye Bakanlığı raporuna geçirilmişti. Yılmaz. Özelleştirme Yasasfna göre kamu bankalannın özelleşti- rilmesi için öngöriilen iki yıllık sürenin bir ay sonra dolacağını anımsatarak. "Henü/hk;birkamu bankası özelleştirilmedi. Emlak Bankası'nm yasasına göre iseşim- di bu bankanın özeUeştirilmesi ge- rekhordu" dedi. Yılmaz. yasanın uygulanmamasının bir yaptınmı olup olmadığma ilişkin bir soru üzerine. "TabüSi\asisorumluluk gerektirir. Meclis*te bunun hesa- bını soranz" dive konuştu. Ağustos 1995 tarihli "gizli" vazıda. "Açılan kredi>e karşılık Cıngıllı Hol- ding A.Ş, AJi Cıngıllıoğlu \e Halit Cıngıllıoğlu'nun kefaleti alınacak- tır" denilerek. maddı bırgiıvenceve üerek uöriilmedı. " Kaslm 1995'te 329 mil\ar: Halk Bankası N'önetim Kurulu. İstan- bul Kızıltoprak ŞubeM"nm 15 Ka- sım IW5 tarihli vazısı üzerine. 17 Kasım 1995'tetoplanarak DemirFi- nansal Kıralama'va 3.5 milvon do- lar (vaklaşık 329 milvar lira) daha kredi açılmasına ızın \erdı. N'önetım kurulunun karara ilişkin 23 Kasım 1995 tarihli "gizli" vazısiııda mad- di bir temınata ver verilmcverek. "şirket ortaklarından Cıngıllı Hol- ding A.Ş. V önetim Kurulu Başkanı Halit Cıngıllıoğlu ile Ali Cıngıllıoğ- lu'nun kefaletleri alınacaktır" ifa- desivle vetinıldi. Mart 1996'da 799 mihar: Yöne- tim Kurulu. vine İstanbul Kızıltop- rak Şubesi'n'in 28 Şubat 1996 tarih- li \a7i.Ni üzerine. 1 gün sonra. 29 Şu- bat 1996"da toplanarak. Demir Fi- naıisal Kiralama'va S milvon 500 bin dolar | vaklaşık 799 nıiKar) itha- lat kredisi açılmasını uvgun gördü. Yönetim Kurulu'nun bu kararına ılıskın 1 Mart 1996 tarihli -gi/li" vazıda. vine herhangi bir •*maddi" teminata \er serilmezken. "Açılan krediv o karşılık Halit Cıngıllıoğlu ile Ali Cıngıllıoğlu'nun kelaletleri alı- nacaktır" ıtadesi veterlı görüldü. Yönetim kurulu. avnı gün. Cın-. gıllı Holdmg'e de 5 milvon dolar kredi açılmasına izın vererek. Cın- gıllıoğlu'nun iki sirketine. iki avrı kararla I güııde 13 milvon 500 bin dolarlık (1 trilvon 2 7 0 milvar lira) kredı sağlamıs oldu. Toplam 6 trihon: Halk Bankası Genel Müdürlüğffnün 29 Şubat 1996 tarihli "OtorûeKrediCeneli" de dıkkate alındığında. Demır Fı- nansal Kıraiama A.Ş'nin. genel ola- rak maddi temınata bağlanmavan nakdi ve gavrınakdi kredileri sövle siralandı: - 5 milvon dolar (vaklaşık 47 0 milvar lıra) dövıze endeksli kredi. - 1 1 milvon 250 bin dolar (vakla- şık 1 trilvon 57 milvar 500 milvon lıra) dövıze natık teminat mektubu kredisi. - 2 milvon mark (şaklasik 124 milvar lira) dövize natık terrrfliat mektubu kredisi. - 3 milvon 500 bin dolar (,vakla- şık 329 milvar lira) ithalat akrediti- fi vev a dö\ ıze natık teminat mektu- bu kredisi. - 10 milvon dolar (vaklaşık 940 milvar lıra) ithalat kredisi. (Ağustos 1995 tarihli bu kredi. Otonze Kredi Cetveli'nde kapanmış göründü.) - S milvon 500 bin dolar (vakla- şık 7 99 milvar lıra) ithalat kredisi. Otonze Kredi Cetveli ve Ağustos 1995 tarihli 10 milvon dolarlık kre- di dikkate alındığında. 1995 sonu ile 1996"nın ilk av larında Demir Fi- nansal Kıralama'va 38 milvon 250 bin dolar ve 2 milvon mark (toplam 3 trilvon 719 milvar lira) nakdi ve tzavrinakdi kredı verildi. Bu rakama. Cıngıllıoğlu Holding'e Mart 1996 itıbarıvla sağlanan 20 milvon dolar- lık (I trilvon 8S0 milvar lira) kredi deeklendiğinde. 1995 sonundaser- mavesı 5 trilvon lıra olan Halk Ban- kası'nça bu gruba açılan ve çoğu maddı güvenceve bağlanmavan nakdı ve gavrınakdi kredi toplamı. bugünkü kurüzennden 5 trilvon 599 milvar 500 milvon lırayı buldu. "Anastatü"sünde. amacı "küçük esnaf \e sanatkârı kredilendirme" olarak belirlenen Halk Banka.si'nın. sadece D^'PGenel Baş,kan Yardım- cısı Hasan Peker ıle D\? İstanbul Milletvekih Sedat AloğluveCıngıl- lıoğltı'nun şirketlerıne sağladığı kredi toplamı 10 trilyon lirava vak- lastı. Halk Bankası.'Aloğlıı'ile' Pe- ker'ıii .şirketlerine de 3 trilyon 120 nııKar lıra dolayında nakdi ve gay- rınakdı kredi saâladı. Çifler'in gölgesinde Grubıın sermayesi • Baştarafı 1. Sayfada Ûzel uçağı. Londra ve ABD'de evleri bulunduğu basına yansıyan Halit Cıngıllıoğlu. milyarlarca li- ra değerindeki yatlanna koyduğu isimlerle de dikkatleri üzerine çekti: "BalbPara" ve "TatlıPara"\ Cıngıllıoğlu'nun adı son olarak kısa adı "Samba" olan Suudi Amerikan Bank'ı almaya çalışın- ca kamuoyuna yansıdı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Cülçin Telci. 29 eylül pazar günü yayım- lanan yazısında. DYP Bursa Mil- letvekili Cavit Çağlar"ın talip ol- masına karşın satın alamadığı Samba'ya Hatit Cıngılhoğlu'nun sahip olduğunu bıldirdi. Sam- ba'nın, merkezı Suudi Arabis- tan'ın başkenti Riyad'da bulunan Suudi Amerikan Bank'ın Türkive şubesi statüsünde faaliyet göster- diği kaydedildi. Telci, Samba"nın Cıngıllıoğ- lu'na satılışında en somut adımın. eylül ayı ortasında Bakanlar Kuru- lu'ndan çıkan "anonim şirket sta- tiisü^ izniyle atıldığına dikkat çek- ti. Cıngıllıoğlu'nun. esj ile birlik- te, Tansu v e Özer L'çuran Çiller* i. eylül sonunda ABD'ye yaptıkları ziyaret sırasında bu ülkede karşı- ladığı da basına yansıdı. Haberle- re göre özel uçaklanyia Londra'ya giderek Hyde Park karşısındaki evlennde konaklayan Cıngıllıoğ- lu çifti, daha sonra ABD'ye geçe- rek Çiller çifti ile buluştu • Baftaraft 1. Sayfada ktme sermayesi "nin olmadığı or- taya çıktı. Şirketin. anında nakde çevirile- bilccck değerlerini gösteren "dö- nen varlıklan" ile borçlan arasın- daki farktan olıişan "işletnie ser- ma>esi r> nin hiç bulunmadığı ve 275 milyar 783 milyon lira düze- yinde "•negatif" değer verdiği tab- lolara yansıdı. Cumhuriyefin. mali tablolar üzerinde yaptıği in- celeme, Halk Bankası'nca tril- vonlarca liralık nakdi ve gayri nakdi kredi sağlanan şirketin borçlarının, sahibi olduğu nakit varlıklannı 275 mihar 783 mil- yon lira aştıgını ortaya çıkardı. Halk Bankası kayıtlannda bu- lunan mali tablolarda, 4 trilyon li- rayayaklaşan düzeyde kredilendi- rilcn Demir Finansal Kıralama AŞ'nin ödenmiş sermayesi "75 mihar lira" olarak gösterildi. Şir- ketin 639 milyar 252 milyon lira olarak kaydedilen "diğer gider- ler"inin yanı sıra 458 milvar 259 milyon lira da "faizgkleri'* göste- rilmesi dikkat çekti. Cıngılhoğ- lu'nun şirketinin. birfirmanın öz- kaynaklarıyla borçlan arasındaki oranı gösteren "fînansman ya da borçlanma oranı"nın da "son de- rece riskli" bir düzeyde olduğu or- taya çıktı. Resmi belgelerde, De- mir Finansal Kiralama AŞ'nin borçlanma oranının yüzde 1051 olması dikkat çekti. Mehmet Nafî Çapan yaşanmu yitircli ALPERTLRGLT Uvusturucumaf\asının tanınmışisimlerinden "Hacı Çapan" lakaplı Mehmet Nafi Çapan. 4 gün önce uğradığı sifahlı saldırıdan sonra tedavi gördüğü hastanede dün sabah havatını kavberti Bövlece Luckv S ve Kısmetım 1 operasvonları- na adı kanşan mafja babalanndan bıri daha va- samını vitırmış oldu. Şejhmus Daş ve Osman Avanoğlu'ndan sonra Hacı Çapan'ın da öldürül- mesı sıranın kime geldiğı sorusunu gündeme ge- tirdi. Tedavi gördüğü International Hospital'den çı- karken ülkücü baba SedatŞahin'in kardesi \edat Şahin'ın adamları Mehmet Tosun ve AlaattinÇu- hadar tarafından kurşıınlanan Hacı Çapan. ağır bir şekilde varalanmiştı. Çapan'ın bev in ile ilgi- lı tüm reflekslen iki gün önce durmustu. Hekim- lerin kurtulması imkânsız dedıği Hacı Çapan dün sabalıa karsı saat 03.00 sıralarında havatını kay- Havaliiîianında facia ucuz atlabldı • Baştarafı 1. Sayfada re daha gitse> di. dolgu \ apılarak yiik- seltilen şarampole \u\arlanır, ardın- dan da Havalimanı-Yeşilyurt >oluna inerek, bir facia>a vol açabilirdi" âc- diler. Pıstten çıkan Rus uçağı. depo- larında bulunan vaklaşık 15 ton _va- kıtııı bo>altılmaMnın ardından çekile- rek Atatürk Havalımanı'nda bakıma alındı. Barutçu: Pistte hata yok L'la$tırma Bakanı Ömer Barutçu. Atatürk Havalimam'nda mevddna geleıı kazalann hep pıstten kavnak- landığının ıddıa edilmesıne karşın. mev cut pistlerin vetersızliği > a da alt- vapı eksiklikleri nedeniyle bugüne dek hiçbır kazanın tespit edilmediği- ni v urguladı. Barutçu. bu tür kazaTa- rın neredevse vüzde 100'niin pilotaj hatalarından kavnaklandığını belir- terek. uçus ekıplerınin daha veterli hale getirilmesi hususlarının göz ar- dı edilmemesi gerektiğıni bildırdi. Barutçu. kazaların sıklıkla meydana geldıği 06-24 pistinın Uluslararası Sivil Havacıiık Organizasvonu'nun krıterlerıçerçevesindevapıldığını sa- vunarak. söz konusu pistte vılda 3?- 40 bin inis-kalkıs gerçekleştirildıği- ni kavdetti. Beton kaplama vasfında inşaedilenpistinperiyodikbakım ve onanmlarının da zamanında vapıldı- ğını anlatan Barutçu. iddia edildiği gibi pistte su birikeeek bir vapının bıılunmadıüına dikkat çekti. Devlet Hava Meydanları (DHM) yetkilileri de pistin son derece emni- yetli olduğunu s urguladılar. "Setl^ıIi 1- er. geçen ağustos avında Mısır Ha- vavollarf naaitbirııçağınpisttençık- masından sonra artan •pistgüvenlide- ğil* tartışmalarının yersız olduûunu belirttiler. Ağustos a>ında Mısır Havavolla- n'naaıt Boeing-707 tipi uçağın pist- te duramavıp. karavollanna çıkarak birtaksiye çarpması olav ının üzerine 06-24 pıstınin normal ölçülerden "00 metre kısa olduğu ve başıvla sonu arasında bir metrelik vükseklik farkı bulunduğu iddia edilmiştı DHMfGenel Müdürlüğü'nceısle- tilen ve Sivil Havacıiık Genel Mü- dürlüğü'nce denetlenen Atatürk Ha- valimanı'nda ikı adet pist bulıınuvor. Bunlardan. 18 36 pisti 3 bin metre uzunluğunda 45 metre neııisliğinde. 06 24 pısti ise 2 bm 300 metre uzun- luğunda \e 60 metre genı^liâindedır. İnis yapan uçağın durabılmesı için veterli mesafenin saülanması ama- cıyla Uluslararası Sivil HavacıiıkOr- ganizasyonu'nun knterlerine uygun olarak her iki pıstm her iki başına da 60\60 metre boy utlarında asfalt kap- lı 'stopway" (durma uzantısı) bulıınu- vor. Pistte önceki kazalar 27 Ağustos 1994: Eskişehır uçağı. Atatürk Havjlimanfna inerken pist- ten cıkarak tren raylarına kadar kay dı. 6Şubat 1995: Aırbus A310-300 ti- pı Çoruh uçağı. havalanmak üzerey- ken yağış nedeniyle kay dı. çamura saplandı. Lçak. pist kenarındaki las- tik bariyerlere takılarak durabildi. 22 Mart 1995: Ankara-Lstanbul se- ferinı yapan Airbus A3 10-203 tipı Ceyhan uçağı. pilot hatası nedeniyle pistten çıktı. Lç"ak. ancak tarlada ça- mura saplanarak durabildi 1 Ocak 1996: Romanya Havayolla- rı Tarom'aaıt Bocl-11 tipi uçak. ze- minin ıslak ve kaygan olması nede- niyle pistten çıktı. Lçak bir süre pist- te sürüklendi. 21 Ağustos 1996: Mısır Havayolla- n'naaıt Boeıng-"07 tipi yolcu uçağı. ıniş yaptığı sirada pistten çıkarak. ka- rayolundakı Mrtaksiycçarparakdur- du. betti. Çapan'ın cenazesi toprağa verılmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderıldi. 14 Şubat 1993 yılında ülkücü Eshabil Karataş ve Cihan Kaplan ın uy uşturucuanlaşmazlığı yüzündenöl- dürülmesiy le başlay an olav larda Hiisey in Temur- taş gözaltına alınmış ancak yeğeni Ramazan Te- murtaş cinayetı üstlenmisti. Uy uşturucu kuryesı Çelebi Kaplan. oğlu Ci- hanın katıllerinı öldürmesi içın Şahin'e 5 mil- yar lira vermı*. Şahin de "Kan kardeşim Esha- bil'i öldürten Çapan \e Te- murtaş'tan hesabını soraca- ğım" diyerek yemin etmişti. Şahin. 6 Ocak 1994 tarihin- de Hüseyin Temurtaş ve oğ- lu Çetin Temurtaş öldürttü. Ahmet A\cılar'ı ıseyaraladı. Polis. Sedat Şahin. Selahattin Çuhadarve9adamını gözal- tına aldı. Cezaevinden firar eden Şahin'ın. Çapan'a ait Sarı- yer'deki gazoz fabnkasina baskın düzenieyeceği habe- rinı alan polıs. Şahin'ı yaka- layamazken Çapan ve 5 ada- mını gözaltına aldı. Ancak. gece bekçisinin fabrıkada bulunan çok sayıda silahm kendisine aıt olduğunu söyle- mesi üzerine Çapan serbest bırakıldı. Şahin'in adamları İbrahim luran ve Engin V ıl- dız'ın. 29 Aralık 1994 günü Levent'te Çapan'a ait otomo- bili taramaları üzerine Hacı Çapan vekızı Gülben(9)ya- ralanmıstı. Çapan. Oktay Cincioğluve Bilal Akın adlı tetikçileri Baf- ra'ya göndererek Şahin'ın kardeşi Nihat Şahin' ı vur- durttu. Istanbul'adönen2te- tikçı ise Şahin tarafından ki- ralanan Nunushan Izunsoy tarafından Taksım Parkı'nda öldürüldü. Sulu kar t 6ok gurultulu G U N D E M \Il STAFA BALBAY • Buştarafi 1. Sayfada neği yöneticileriyle, Tunceli çevresındeki boşaltılan köylerin kimı muhtarlan Ankara'da başbakan arıyor. Özel kalem müdürüne kadar ulaşabildiler. Hafta sonunda gazetelerin kapısını aşındırdılar. Tunceli ve çevresı, özellikle 1994'ten bu yana te- rörle mücadelenin kurbanı. Bugüne dek boşaltılan köy sayısı 200'ü buluyor. Köylülerin karşılaştıkları sorunlar, terörle müca- delenin yer yer "halkla mücadeleye" dönüştüğünü ortaya koyuyor. Köylüleri dinleyelim: - Köylenmizı çok kısa zamanda terk etmek zo- runda kaldık, Hayvanlanmızı yok pahasına sattık. iki, üç yıldırbu satışlardan kalan parayla geçiniyor- duk. Artık elde avuçta bir şey kalmadı... ; - Tuncelı'ye ve Elazığ'a göçenlerın yarısından ço-; ğu işsiz. Geçici işlerde çalışanlar yarın ne olacağı-' nı bilmiyor. - Kimı yerlerde birkaç aile birden aynı konutlar- da kalıyor. - Tunceli'nin Ovacık. Hozat, Nazimiye ilçelerinde yüzlerce aile prefabrik evlerde. belediye düğün sa- lonlarında, bitmemış inşaatlarda yaşıyor. - Boşaltılan köylerde cevız ağaçlanmız var, on- lara bakmaya gıdemiyoruz. Büyüklerımızın meza- rını ziyarete gıdemiyoruz. - Gıda ambargosu nedeniyle bir torba unu bile özel izinle getirebiliyoruz. - Ovacık'ta son eczacı da eczanesini kapattı. Çünkü, aspirınden pansuman malzemelerıne ka- dar pek çok Hacı, "Terör örgütünün ışine yarayabi- lir" diye sattırmıyorlar. - Bir ilçeden ötekine gidiş büyük sorun. Çoğun- lukla, "yol kapalı" ya da "operasyon var" deyip çe- viriyorlar. - Çocuklanmızı okula gönderemiyoruz. Gelece- ğın gençliğı eğıtimsız büyüyor. Çat Köyü Muhtarı Emirali Kaya aldı sözü: "Bıze ışkence yapılıyor diyemem. Böyle bir şey yok. Ama bir yetkilıye gidıp derdimizi anlatmaya başladığımızda hemen, 'Sıze bunları dağdakiler mi öğretti 'diyorlar." Emirali Kaya'nın 9 Ekim 1994'te evı yakılmış. 13 ekimde Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş. Bir yıl sonra 25 Ekim 1995'te Ovacık Kaymakam Vekili Sebahattin Toprak imzasıyla başvurusuna yanıt verilmış: "...Evinizın kim tarafından yakıldığına dair sanık veya sanıkların kimliğı tespit edilemedığınden Me- murin Muhakematı Kanunu gereğince soruşturma açılmamıştır..." Kaya, "Benim evi yakanın omuzunda ay-yıldız vardı. Ben onu sorumlu bılırim. Derdime çare bul- ması için de yıne devlete başvuruyorum. Başka yere gitmiyorum ki" diyor. Köylüler, bu sorunlarını başbakana ulaştırama- maktan yakındılar. Takıldım: Kaddafi 'ye yazın..." Kötü... Daha kötü... Tuncelilileri dinledikten sonra Tunceli'den kimi yöneticilerı aradım. "Durumu kişiselleştirmemek için adımızı yazmanızı istemiyoruz" dediler. Şu bil- gileri verdiler: - Gıda ambargosu soylentilerı nisan-mayıs ile ekim-kasım aylannda çıkartılır. Çünkü terör örgüt- leri o dönemlerde stoklarını yaparlar. - Tunceli çevresinde 1994'teki aramalarda 400'e yakın sığınakta 89 ton gıda maddesı ele geçirdik. 1995'te 500'e yakın sığınakta 86 ton gıda madde- si ele geçirdik. Bu yıl ise sadece 11 ton. Bu göste- riyor ki bölge kontrol altında ve terör örgütleri eski- si kadar rahat gıda maddesı bulamıyorlar. - Yöre halkının bu durumdan etkilenmemesi için çaba harcıyoruz. Bir ülkede terör varsa ülke yönetimi onunla mü- cadele edecektir. Bu evrensel bir durum. Ne var ki Tunceli yöresınden iki yıldır gelen haberler, halkın bu durumdan bire bir etkilendığinı ortaya koyuyor. Burada iki olasılık var: - Güvenlik güçleri terörle mücadele ederken za- man zaman halkı da karşısına almak durumunda kalıyor. Yakınmalar bu yüzden... Bu kötü... . ! - Güvenlik güçleri haklı. Terör örgütü halktan da ' destek alıyor. O yüzden bu uygulamalara mecbur kalıyor... Bu daha kötü... Tunceli'yı "hınceli"ne dönüştürmeden. yöre hal- kına önyargıyla bakmadan. başkente kadar uzanan seslere. başta hükümet olmak üzere herkes kulak. i vermek durumunda... : ı Bilim gazeteciliği konferansı • HaberMerkezi-TMMOB Kımya Mühendısleri Odası İstanbul Şubesi. konferanslar dızisi başlattı. Dizıde ilk konferansı gazetemız yazarı Orhan Bursalı ""bilım gazeteciliği" üzerine vereeek. Bugün saat l9.30"da İTÜ Maçka Sosyal Tesislen'nde venlecek kokteyl ve yemekli konferans içın başvuruO2l2 -249 00 09 ve"ya25l 31 65 numaralı telefonlara yapılabilecek. Göktepe naporu TBMM'de • A.\K.ARA(.\,NK.\)-Gazetecı Metın Göktepe'nin öldürülnıesi olayını ara^tıran komisyonun raporu bugün ; TBMM Genel Kurııl toplantısında ele alınacak. Göktepe'nin polisler tarafından döv ülerek öldürüldüğü belirtılen raporda. benzer olaylann bir daha yaşanmaması için komisyonun özellikle Emniyet Teşkilatf nın düzeltilmesıne ılişkm uyanlan veönenleri yer alıyor. Tuncelililer TBMM'de • ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanvekıli KamerGenç. "Tunceli ve çevresindekı gıda sınırlaması olmamalı. PKK'lıler gıdalarını baska yerlerden de temın ', edıyorlar" dedı. Genç. Tuncelililer Derneğı yöneticilerı ıie , Chacık'tan gelen muhtarlan makamında kabul ettı. RTÜK'ten iki televizyona ceza • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Radyo Telev ızvon ' Cst Kurulu (RTÜK). "çocukların ve gençlenn ruhsnl ve ' ahlaki gelişımlermi olumsuz yönde etkileyen" yayınlar > yapıldığı gerekçesiy le Kanal D've 2 gün. İnterstar'a da 1 gün yayın durdurma cezası verdi. Şeriatçı eyleme 4 tutuklama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara DGM. RP Ankara II Örgütü'nce 4 ekim cuııu günü Kocatepe Caınii önünde İsrail'i protesto etmek amacıyla düzenlenen ve daha sonra şerıatçı gösteriye dönüşen olaylarda gözaltına alınan 9 ki^ıden 4'ünün tutuklanmasına karar \erdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle