25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1> EKIM 1996SALI CUMHURİYET SAYFA 13 Deniz SOM Internrt: http://www.pkmet.com.tr/Xn Elektronft posto: [email protected] Tefc 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Türkiye'deki Osmanlı evi nedir?irek küçük ama mide bulan- dırır. demışler... Ankara'nın il- çesı Ayaş'ta "Osmanlı evi" üzerine bir toplantı düzenlen- misti ve işin içinde Gazi Üniversitesi de vardı. TRT televizyonu Osmanlı evini bir güzel duyurmuştu.. Eir de Amasya Mimarlar Odası'nın •oKsı/la uluslararası düzeyde "'Amas- ya'da Osmanlı Evı1 ' semDozyumu dü- zeriendi, Osmanlı konuşuldu... Şimdi «oruşrrta sırası Prof.Dr. Ruşen Dora da: "Televizyondan Osmanlı yakıştırma- 5i ile ızlenen, geleneksel bir Türk evi- TIİZ ve Türk özelliklerimizdı. Merak edıyorum.. yöre insanına da Osmanlı halkı mı denilecek? Türkçemizde pek çok, yerinde, an- lamlı atasözleri ve fıkralar vardır. Bu deyişler tarihsel geçmişlerden günümüze uzanan büyük bir yaşamın kültürünü. dilini, âdet ve özelliklerini özümsemişlerdir. Örneğin: Körle yatan şaşı kalkar, Besle kargayı oysun gözünü, Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, Ak der- ken kara der, Ehem ile önemi karıştı- nr... Tümceter eğer yerinde kullanılırsa anlatımları da o denli öz olur. Bu Osmanlı evı de ne ola? Bugüne değin bildiğimiz Türk dili, Türk yurdu, Türk insanı, Türk âdetleri. Türk sofrası. Türk kültürü, Türk gele- SESSİZ SEDASIZ x—~\ / .' lll NVRİ KURTCEBE \ neksel mimarisi, Türk evi idi. Bu bütünlükte geçmişten günümü- ze en duyulmuş elli Türk toplumu ve devleti vardır. Bunlann her birinin ötekine özellikle- ri, kültürü, dil ve insanları ayrı değildir. Değişkeniikler çağ, yöre doğa benze- ri farklılıklardan etkilenen alt katmanlar- daki yüzeyselliklerdedir. Bu doğrultuda Türk kültürü dışında hangi Osmanlı, Selçuklu, Karaman evi- ne, âdetine övgüler düzerek ve ayrıca- lık kimlikleri vererek ülkemiz kültürüne katkılardan söz edilebilir? Amasya'daki sempozyumun ıçeriği de adına uygunsa, Türk evi Osmanlı evi oldu. Sen seni tanımazsan başkası hiç tanımaz ve saymaz!" Seçimsiz iktidar ' efah Partisi'nin "zapturapt" altına alınmış I büyük kongresinde çok 1 önemli bir unsur dikkatlerden kaçtı... Necmettin Erbakan, 4 milyon RP üyesinin 8 milyona çıkanlacağını ve Türkiye'deki seçmenin yarıdan çoğunun Refah Partisi üyesi olacağını söyledi. Bu aşamaya gelindikten sonra da artık seçim yapmaya gerek kalmayacağını açıkladı. Seçimsiz iktidar için de parti üyelerinin noterden getireceği belgelerin geçerli olacağını bildirdi. Bunun, üzerinde konuşulmayacak kadar saçma bir görüş olduğu söylenebilir. Ama unutmamak gerek ki başlangıçta Hitler'i de kimse ciddiye almamıştı! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Balığın ayakları olsaydı yine baştan mı kokardı? BAGFAŞ'ın pislik'leri ve TUBITAK'ın araştırması andırma'dakı gübre fabrıkası BAGFAŞ'ın "pislık"lerı konusunu gündeme getirince, fabrıkanın teknik genel müdür . yardımcısı Fatih Ancan'dan gazetecilık dersi almıştık. Yazmadan önce araştırma yapılması gerektiğini söylüyordu gübre fabrikasının yöneticisi... Acaba nasıl bir araştırma? Fabrikanın hazırladığı "tanıtım bültenleri"ni oturup yazmak araştırma ıse orada biz yokuz! Ama Balıkesir Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Talat Koç bır rapor hazırlarsa. bağımsız bilim çevrelerıne saygımız sonsuz... Buyrun, Talat Koç'un yazdıklannı birlikte okuyalım: "Çevre sorunları hızla güncelleşen, fakat bu hızla da önemli bazı noktalann gözden kaçınlabileceği bir konudur. Çevre konusu bütün öğe ve etmenleri ile ortaya konmuş değildir. Bununla birlikte çevre ile ilgili çalışmaların bilimsel zeminde ve bilimler arası konumda incelenmesı gerekliliğı açıktır. Çevre konusunda diğer bır gereklilik. olayın her yönü ile kamuoyunun bilgisine sunulmasıdır. Kamuoyu yeterince bilgilendirilmemekle birlikte BAGFAŞ tesislerine çevre ödülü verilmesi girişımlerinin olduğu duyumları alınmış ve bu konuda görüş açıklama ihtiyacı hissedilmıştir. BAGFAŞ tesislerine çevre ödülü verilmesi konusunda temelde üzerinde durulması gereken. hangi bilimsel veri ve raporlara dayanıldığıdır. BAGFAŞ tesislerinin son durumu hakkında yayınlanmış ulaşılınabilen herhangi bir çalışma yoktur. Yayınlanmış çalışma olmaması yanında kurumun elinde bulunan bılgılere ulaşma girişimleri L Ciluın Demirci 'den T > A F O R i Z M A L A I V Bayrağına duyarh milletımiz sağda solda zırt-pırt açılan \ es.il bavrakları "Yeşil Kart" mı zannediyor acaba'1 de başansızlık ile sonuçlanmıştır. Herhangi bir bilimsel alt yapısı olmadan bir çevre ödülü veriliyor ise bu büyük bir cınayet olur. BAGFAŞ tesıslerı ve ETİBANK kuruluşunu da ıçine alan en yeni çalışma bilindiği kadarı ile TUBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezı Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü tarafından proje no: 0727018901 ile gerçekleştirilen Aralık 1990 tarihli rapordur. Bu raporun varlığı öğrenildıkten sonra Çevre Bakanlığı kanalı ile sağlanması girişimlerinde bulunulmasına rağmen ulaşmak mümkün olmamıştır. Ancak ilgili rapor üzerinde yapılan kısmi incelemelerde BAGFAŞ tesislerinin önemli çevre sorunlarına kaynaklık ettiğinin vurgulandığı görülmüştür. TÜBİTAK raporunda aynı zamanda alınması gereken önlemler sıralanmıştır. BAGFAŞ yakın çevresinde çarpıcı sorunların varlığı yöre halkı tarafından da vurgulanmaktadır. Değişik zamanlarda kamuoyu gündemıne gelen bu konu hakkında BAGFAŞ tarafından açıklama yapılması gerekmektedir. Ulaşılınabilen kaynaklarve gerçekleştirilen görüşmeler bu kuruluşun çevre ödülü alması değil, çevreye verdiği önemli zararlar nedeni ile ayrıntılı incelemeye alınması gereken özelliklere sahip olduğu doğrultusundadır. Bilimsel temellere dayandırılmadan verilecek bir çevre ödülü olaya gölge düşürecektir. Çevre sorunları hava. su ve toprak gibi ortamlar ile sınırlı olarak algılanmaktadır. Genelde alışılan yaklaşım olarak doğal çevrenin incelenmesi yanında karşılıkh etkileşim içinde bulunduğu sosyal ortam ile ilgili boyutu da dikkate alınmalıdır. Bu nedenledir ki her kurumun ve özelde BAG r/ \Ş'ın kamuoyuna ve yöre halk,, ,a bilgi vermest gerekmektedir. Çevre sorunları ile ilgili konularda kamuoyunun bilgilendirilmesı ve karar alma süreci içine çekilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun karar alma ve uygulama süreci içinde olması çevre sorunlarına çözüm üretilmesinde uygulanması gereken bir yaklaşımdır. BAGFAŞ tarafından yapılan periyodik açıklamalar olması gerekirken bilgi alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. BAGFAŞ özelinde yaşanan çevre sorunları gündeme getirilirken amaç gelişmeyi önlemek değil sağlıklt bir gelişmenin oluşmasını sağlamaktır. Diğer ifadeler ile 'sürdürülebilir kalkınma', 'sürdürülebilir yaşam' kavramlannı gerçekleştirmektir. Amaç bu olmakla birlikte sanayici ve yöneticilerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği söylenemez; aksine çarpıcı sorumsuzluk örnekleri dikkat çekmektedir. Bu noktada kendi sorumluluğumuzu hatırlamak yerinde olur. Balıkesir Üniversitesi yeni kurulmakla birlikte personel ve teknik altyapı olarak hızla gelişme çabası içinde olan bir kurumdur. Balıkesir Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulamaları Merkezi kimya, biyoloji ve coğrafya gibi bölümleri ile bilimsel çözümler üretme potansiyeline sahiptir. Bu merkezler tarafından yürütülecek projelerin gerçekleşmesi ve uygulamaya geçmesi aşamasında özellikle sorunlara neden olan kuruluşların ekonomik destek sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir endüstrı kuruluşunun belirli kurallar çerçevesinde her istediği yerde etkinliğini gerçekleştirme hakkı olmakla birlikte çalışmalarını devam ettirmesi sırasında sorumlulukları da vardır. BAGFAŞ özelinde pek çok endüstri kuruluşunun bu sorumluluklan konusunda titiz davranmadıkları açıktır. Konuyu kendi açımızdan düşündüğümüzde Balıkesir Üniversitesi'nin, özelde bilim ile uğraşan ve yöre temelinde bütün sorunlara çözüm üretme çabasında olan bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirebilme potansiyelimiz vardır.1 ' Özetle: Bağımsız bilim çevrelerine kapını aç BAGFAŞ! DİYARBAK1R 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996 3 V Davacı Dicle Üni\ersitesi Rektörlüğü\ekili Av. \I. Sevfi Fi- dan \s. tarafından. davah OkaylarTurizmTic. Üretim İthalat İh- racat Lim. Şir. alevhine mahkememize açılan alacak da\asının vapılan yargılaması sırasında yerilen ara kararı uyarınca: Da\ah OkaylarTurizmTıc. Üretim İthalat İhracat Lim. Şir.'nin Rız\anağa Sokak. Zülküf Apt. 1 1 4. Ofis - Diyarbakıradresıne çıkanlan tebligatın bila teblığ iade edildiği. emniyetçe vaptırı- lan soruşturma neticesinde de tebligata yarar adresi tespit edi- lemediğinden. davadilekçesinin ilanenteblığine karar verilmiş- tir. Karar gereğince: vukarıda adresi >azılı bulunan da\alı şirke- tin duruşmanın bırakıldığı 12.11.1996 günü saat 09.00'da du- ruşmada bizzat hazır bulunması ve\a kendisini bır v ekille tem- sıl ettırmesı,durus.mayagelmediğinde vedava ile ilgili ıbrazet- mek istediği belgeleri durus.ma gününe kadar göndermediği gi- bi kendisini bir \ekille de temsil ettirmediğı takdirde. vargıîa- ma\a yokluğunda de\am edıleeeğı \e karar \erılecegı kevfiye- ti davetıye yerine kaim olmak üzere ilanen teblisi olunur. 26.9.1996 Basın- 110395 DİYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 495 Da\acı Sağlık Bakanlığı vekili Av. Esra Kejanlı tarafın- dan. davah Ebubekir İlhan aleyhine mahkememize açılan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında \erilen ara karan gereğince: Davalı Ebubekir İlhan'ın Doktorlar Sıtesi B. Blok. No: 12, Talas Kavseri adresine çıkanlan tebligatın bila tebliğ iade edildiği. emniyetçe yaptırılan soru^turma neticesin- de de tebligata yarar adresi tespit edilemediğiııden. da\a dilekçesınin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince; vukarıda adresi yazılı bulunan davah Ebubekir İlhan'ın duruşmanın bırakıldığı 7.11.1996 günü saat 09.00'da duruş.mada bizzat hazır bulunması veyaken- disim bir \ekille temsü ettirmesi. duruşmaya gelmediğin- de ve dava ile ilgili ibraz etmek istediği belgeleri duruşma gününe kadar göndermediği gibi kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde. yargılamaya vokluğunda de- vam edileceği ve karar verileceği keyfiyeti. davetive yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliö olunur. 24.9.1996 Basin: 110394 HAYVAJNLAR İSMAİL CCLGEÇ ÇİZGİLİK MİW/L MASARACI HARBİ SEMİII POROY GADDAR DAVUT siRt KIRTCEBE TO2. OL. BULLT BEBEK .vrmı çlrrçl MIRMIRLAR IĞIRIHHAK TARİHTE BUGl ı> \ICUTAZARIK.A>, 15 Ekim PIERRE LAVAL 'fN SONU! E SU&ÛN, FMAA/S/Z POLİr/tCAClSl LAVAL KUeşUMA D/Z/LDI ! POÜr/ltAYA 1914' S//S SOSyAUST OCA/SAK AT/L4N LAl/AL,OAHA SON- RA YAVAŞ YAl/AÇ SAGA tCAYMIŞTI, 192.S'T£ HÜkLÜ- METE &îeeıee< Üç K A LAVAL, Bü /fSADA AVUfCAT-LIKrA^J ve /Ş SlYLA ÎLfÇ/İÎL£f£rfiJDEU SUYÜkZ B/S. ZAAJPt. /KWC/ £>ÜA/y , SA'Y/ f$SAL EPEA/ NAZİLE/e'Le /ÇS/&UĞ/ YAP- MAICTPM Ç£K/IVM£0/. 8U YOLL4 &ETİ£/LDr, tUJKLA YOA/er/C/ OLDU SAI/AŞIN SOA/tJA/PA İSPAAJYA'YA KAÇAAI LAIY4L, S/e süee SSOMSA FeAuSA'yA GEE/ ve&coi V£ YA/ZG/CAA/A&4K /OAJU CEZAS/MA R.ILD/. ÇELTİK hLADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Savı: 1995 100 ESUJ, Da\acı Hazıne'yi temsılen Çeltık Mal Müdürlüğü tarafından davalılar Ahmet Akgül. Memı> Tepeoğlu. Izzet Güçlü. Mustafa Taşlıde- re ve Anf Akgiil alevhıne Çeltık ılçesı Ishakusağı Köyü \avla mevkimde kain 138 ada 21 par^el. 119"ada 53 parsel. 119 ada 52 parsel. 119 ada 54 parsel. 138 ada 22 parsel. 1 19 ada 27 parsel savılı taşınmazlara vönelık olarak mahkememize açılan miktar tashıhı ıkadastro tespıtmm ıptalı) \e tapuşa tescılı davasının vapılan açık duruşmaM sıra^ında davahlardan Ahmet Akgül'ün adına duruşma gününü bıldı- rır davetıve teblığı vapılamadığı gıbı adı geçen davalının zabıta marıfetı ile vapılan adres ara^tırmasında da tebligata elvenşlı açık adre- si tespit edilememİ!} ve bu davah adına ılan voluvla duruşma günü ile dava özetının kendısıne teblığ edılmcMne karar venlniüj olup: Konva ılı (, eltık ılçesı Ishaku^ıgı Kövü'nde tespit gören 13S ada 21 parsel savılı ta^ınmazın tespit maliki Arıfoğlıı Ahmet Akgül'ün mahkemenıi7dedurusınagünü olan 30.01.1997 günü saat 09.00"da mahkememız duruşma salonunda hazır bulunması \eva kendisini bir vekıl tarafından temsil ettirmesi \eavnca dava ile ılailı dehllerı varNabudehllerını de bıldırmesı. aksı halde tahkıkat ve vargılama\a\ok- luğundu devam edıleceûı ve hüküm venleceuı HL NÎknın 510 ve ılailı maddelerı gereâınee ilanen tebliû olunur. 1.10.1996 Basın: 110927
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle