25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOM Uzanlar, işçiyle görüşmeye ve protokolü imzalamaya yanaşmayınca diyalog kesildi, istifalar kesinleşti ÇEAŞ'ta sonınıda ipler koptuSAMİH AZMİ EZER ADANA-Çukurova Elekt- rik AŞ'de (ÇEAŞ) uzlaşma sağlanabilmesı için valilikte yapılan toplantıva. sendikav- İa protokol ımzaİanmayacağı- m bildıren Izanlar'ın temsil- cileri katıimadı. Tes-İş Sendi- kası. notere \erilen istifalann geçerli olduğunu, artık çalı- şılmavacağım. bundan sonra hiçbir görüşme vapılmayaca- |ını açıkladı. ÇEAŞ'ta vardi- yada olan işçilerin sağlık ve ya- şamlarından endişe eden ya- kınlannın sav cılığa suç duvu- rusunda bulunacağı belirtiîdı. Adana Vali Vekilı Sami Du- rukan'ın çağnsı üzerine dün sabah 10.00'da vilayette dü- zenlenen uzlaşma toplantısına. Türk-^4. Bölge Temsılcisi HüseyinKa- ja Elbek, Te^-îş Sendikası 2 No"Iıı Şu- be Başkanı Ali Örk, diğer .sendika vö- neticileri \e kapsam dışı personel tem- sılcileri katılırken işveren tarafından kımse gelmedi. Toplantıda ver alacağı bırgün önce belirtilenLzanGrubu'ndan eski yönetim kurulu üyesi Nedim Öl- nıezerile>aklaşik30dakikalık birbek- levişin ardından telefonla görüşen \'ali Vekili Sami Durukan. sendikacılarlabir- liktebasınaaçıklama vaptı. Işverentem- silcrlerinin protokolü ımzalamayacakla- nnı bildirdiklerini kaydeden Durukan. şunları söyledi: *Vönetimolarakyerimizeoturahm,du- rumu incelevelim dnorlar. Zanıan isli- voriar. Toplu işsözleşmesini u>gula\acak- İannı. 3 Kasım 1995'teki işçilerle işe de- vam edeceklerini sözlü olaraktaahhüt edi- yorlar. Ama ya/jlı taahhüt yoh. İşci gü- vensin diyorlar. Toplu iş sözJeşmesi bir akittir. bundan dönemezler. ıngularlar. Ama işçi arkadaşfanmız vazıİı taahhüt istivorİar. Göriişmeler sürecektir. Biz de\ let olarak. elektrik üretimi ve dağın- mının devamıvla ilgilivi/. bir de güven- tigin sağlanmasjvia. Bu oiağanüstü bir du- rum. Deprem felaketi nasılsa bu da öj- Yargı yoluyla mücadele sürdürüliiyor SPK Yargıtay'a başvurdu ÇEAŞ'tan işçilerin ayrılmasıvla arua halinde müdahale edecek ekip yok. le. Enerji a\nı şe>. Bundan dolavı elekt- rik üretimi devam edecek. Şirkelin sahip- leri, yöneticileri elektrik üretimini de- \aın ettirmekle \ ükiimliidiir." Vilavetteki toplantının ardından sen- dika binasına giden şube başkanı Ali Örk. sendikanınkarşısındayeralanoku- lun bahçesinde bir araya gelen işçilere hitaben konuşma yaptı. Olayı çözümsüz- lüğe götüren tarafın personel olnıadığı imaıını \crme\e çalıştıklarmı. bugüne dek \ ali \ e emniyet müdürünün tüm top- lantı çağrılarına uyduklarını belirten Örk. "Bugünkü (dün) istişari toplantı- \a da gittik. Ama bu istişari toplantıya, olayın çözüme kavuşmasını isteme\en işveren tarafı katıimadı. Anlaşılan, isti- faedenetsinrnantığıhâkim"<Jed] Ener- jinin kesintiye uğramaması için bugüne dek her türlü özveriyi gösterdiklerini kaydeden Ali Örk. şöyle konuştu: "1475 sa>ılı İş Yasası'nda işveren ta- rif edilir ve işveren işin se\k >e idaresin- den sonımludur denir. Bundan sonra sevk ve idareÇEAŞişverenine ait. Şu an- dan itibaren hiçbirmüzaken?e katılma- >acağınu, toplu iş sözleşmesine uvulaca- ğına \e işgüveneesi sağlanacağına Uişkin protokolimzalanıaJan durumunda, pro- tokoliin diğer tarafını bir başka odada inuaJavacağımı ifadeedh orum. BizTiir- khe'de ka\ bolnıuş bir şe> i an>oruz. in- sanlığ). Şu aııdan itibaren hepimiz işsi- ziz'.' Sendika Başkanı Ali Örk. öncekı gün sabah 08.00'de işyerine giren 50 ki^ilik son \ ardı> anın hâîâ içeride olduğunu. i>- çilerin dışarı bırakılmadığını. sağlıkla- rından \e va^amlanndan endışe eden ailelennin sa\cılıga suç duyurusunda bulunacaklannî bildırdıklerini sövledi. Artık ÇEAŞ'la bir ılgileri kalmadığmı \ urgula> an Ork. "Anza olursa müdaha- le edecek bir ekip >ok" dedi. Örk bu arada. ÇEAŞ Vakfi'ntn 1 mil- yon 212 bin dolartutanndakı para.Mnın Letkoş,a'dakı Imar OfF Shore Banka- sı'ndaki 16001526 no'lu hesaptan. \'a- kıflarBanka.si'nın Adana Merkez§ube- sfndeki 2(X)347<) no'lu hesaba havale edilmesi için 22 ocakta yazı gönderdik- lerini ısaret ederek "Hesabın vadesi 27 ocaktadoldu. \adenin u/atılmamasuıı >e paranın fai/iyle biriikte ha\alf edilme- sini istedik. Bugün para hâlâ gelmemiş- ti. Sanıirııi>etsizliklerinin son ömeği bu. Onlara uü\tıınıi\oru/. Bu >ü/dcn de vaalı taahhüt istivoruz" dedi. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Sermave Pivasa.M Kurulu (SPK), Adana Ticaret Mahkemesf nın. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın atadığı özel denetçinın genel kurul çağrısı vapınava yetkili olduğu yönündekı kararının iptali için Vargıtav 11. Hukuk Daıresi'ne temv iz başv urusunda bulundu. Yargıtav'ın kararı temyiz etmesi durumunda ÇEAŞ'ta Uzanlar'ın tekrar vönetıme gelmesine olanak veren genel kurul kararına ılişkin yargılama yenıden vapılacak. SPK vetkilileri. Sanayi Bakanlığı'nın ÇEAŞ'ta genel kurul çağnsı vapmak üzere özel denetçı atayarak. Lzanlar'ın tekrar yönetime gelmelerine neden olan uvgulamasının iptali için tüm vargı vollarını deniyor. Ankara Idare Mahkemesı'nde. özel denetçinin hükümsüz olduğu gerekçesıv le dava açan SPK, mahkemeden çıkacak kararı beklemeden Yargıtav 'a da başv urdu. Alınan bılgilere cpK' göre. SPK. Adana Ticaret Mahkemesi'nın Sanayi Bakanlığı'nm ÇEAŞ'ta genel kurul toplama çağnsı vapmak üzere atadığı özel denetçinin vetkili olduğu yönündeki karannın iptali için Yargıtav 11. hukuk dairesine temyız başvurusunda bulundu. SPK'den alınan bılgilere göre ÇEAŞ'ın işletme devrini içeren bözleşme hükümlerı çerçevesınde 1994 vılında Türkiye Elektrik C'retim AŞ ile Elektrik Enerjibi Fonu'na olan 3.5 trilvonluk yükümlülüğünü karşılamavan Uzânvöne'timi. TRT've 1990-1994 yılları için vermeleri gereken 250 milyar liralık ve 1995 vılında vermeieri gereken vaklaşık 80 mılvar liralık pay ödemesini de vapmadı. Yetkililerayrıca. Lzan vönetiminın 15 milyar lıraltk vergı borçlannı da ödemedıklerıne. bütün bu vükümlülüklerin ÇEAŞ'a kasım başında SPK'ce atanan yeni yönetimce kar^ılandığına dikkat çektıler. CHP'de ÇEAŞ tartışması A.MCARA (Cumhumet Bürosu) - Sana>i ve Tiearei Bakanı Fuat Ça>'ın. Çukurova Elektnk Anonıın Şirketfne (ÇEAŞ) ılijkın ı^leınler sırasında Enerji Bakanlığı ik Sermave Pivasası Kurulu'nun (SPK) usulsüzlükle suçladığı L'zan aılesını kollavan bır tav ır izlemesı parti grubunda tartışma yaratırken. CHP lıderi Deniı Baykal suskun kalmayı veğledı. CHP Samsun Milletvekilı Murat Karavalçın grup toplantisında "Ö/el denetçi atanırken, neden SPK ile bağlanti kurulmadı.' Genei kurula gidilirken 7.6 trihon liraııın geri alırınıası konusunda »ü\ence alındı mı? SPK'nin hazırladığı >etki vasa tasansr neden Bakanlar Kurulu'nda imzalannıadı?" sorularını vöneltti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çav bu soruları vanıtlarken. yasaların gerektirdıgı işlenılerin vapıldığını. -SPK ile Czanlar arasında bakanlığın bir tercihi olnıadığım" söyledi. Çav'ın bakanlığın müfettı^ raporlarına dayanarak yaptığı ıncelemeler sonunda ÇEAŞ konusunda tavrını belırledığinı anlattığı ve "SPK ile L'zanlar arasında bakanlığın bir tercihi vok. Vasaların öngördüğü biçimde davrandık" dedıği öğrenıldi. Çav "ın 7.6 inlvon \ıranm gen alınma>ı konusunun ıse kendıleriyle ılgıli olmadığını söylediği bıldınldı. Amerikan tütünündeki gümrük vergisinin sıfırlanması için Sabancı Holding ile ABD'nin baskı yaptığı ileri sürülüyor Sabancı'ya ithal tiitiiıı suçlamasıESRA YE.N'ER ANKARA - Gümrük birligiyle biriikte Avrupa Bırlıgi'nden ithal edilen sigaralardaki gümrük vergı- lerinin sıfırlanması.Türkiye'yetü- tün ihraç eden ABD ile yurt için- deki sigara üreticisi sanayicileri harekete geçirdi. ABD ihraç mik- tannın düşmemesi. sana> iciler de pazar pavının daraimaması için >urtdışından ithal edilen Virginia tipı tütüne uvgulaııan yüzde 25 ora- nındakı gümrük vergisinın kaldı- rılması ıçın lobı faalıveti başlattı- lar. Yetkililer. >urt içinde özel si- gara üretımı vapan tek grup olan Sabancı Holding ile ABD'nin tü- tün ıthaline uvgulanan gümrük ver- gisinin kaldınlması için baskı yap- tığını bildirdiler. Bürokratlar. tü- tüne uvgulanan gümrük vergisinin ABD'nin isteği doğrultusunda kaî- dınlması durumunda. yerli üretici- nin yok olma tehlikesiyle karşı kar- şı.va kalacağını vurguladılar. AB ile gümrük birliğine gırişle biriikte topluluğa karşı birçok mal- da uvgulanan gümrük; vergilerinin sıfırlanması. aralannda ABD'nin de bulunduğu üçüncü ülkelerin Tür- kiye"ve \aptıkları ihracatt etkilı- vor. Özeİlikie AB'den gümrüksüz sigara ithal edilmesi nedeniv le sat- tıg"ı tütüne olan talebın azalacağı y ö- nündeki beklenti ABD'nin tepki- sine neden oldu. Tütün ithalinde uvgulanan fon- ların azaltılması ve gümrük vergi- lerinin düzenlenmesı konusunda Malıye Bakanlığı ile Dış Ticaret MüsteşarhgVnda bır çahşma yürii- tülüyor. Yetkılilerden alınan bilgilere gö- re ABD. Türkive'ye ihraç ettiği tü- tün mıktarının azalacağı yönünde- ki görusler üzenne Türkiye'den tü- tün ithaline uvgulanan vüzde 25 vergınin kaldınlnıasını ıstedi. Yetkililer. tütünün bırtanm ürü- nü olduğu için gümrük birliğı kap>- samında olmadıgına dikkat çeke- rek. "Sigara.saiiayi malı. Ovüzden topiuluktan ithal ederken vergi alın- mı\or. Ancak toplulukzaten tütün üreticisi değil. Türkhe tutünü ABD'den ithal edi>or" dediler. ABD'den ithal edilen tütünden üretılecek sigaranın maliyetinin. AB'den gümrüksüz ithal edilecek sıgarava göre daha yüksek olaca- gma dikkat çekenve'tkılıler. "ABD bunugöriincelobi faaJhetlerini art- tırdL Tütün ihracatının kısılmanıa- sı için ithalata uvgulanan vergile- rin kaldınlnıasını istıŞor" dediler. Tütüne karşüık makarna ABD'nin. Türkiye"nm makar- na ihracatı için başlattığı soruştur- mav ı öne sürdüğünü anlatan yetki- liler. "ABD.tütün ithalindeki fonun kaldınlmanıası durumunda, Tür- kiye'nin makarna ihracatınasınır- lama getirilebileceği vönünde şan- taj yapı\or" dediler. ABD'nın baskılannın vanı »ıra yurt içindekı sigara üreticilerinin de baskı vaptığını anlatan yetkililer, "Zaten Türkije'deki tek özel siga- ra üreticisi Sabancılar. Onlar da ürefikleri malın pazarpay ının fi>at \üzünden diişeceği \e>a kâr marj- İannın azalacağı endişesıŞle tütün ithalindeki \ergi)erin kaldınlnıası- nı istiyorlar" dediler. Yetkilıier. tütün ithalinden alı- nan vergınin kaldınlması duru- munda. Doğutütünüyle yapılan si- gara ile yabancı tütünle yapılan si- gara arasındaki malivet farkının yok olacağına dikkat çektıler. Tütüne uvgulanan gümrük \ergisi ABD'nin isteği doğrultusunda kaldı- verii üretici \ok olma tehlikesiv le karşı karşıva kalacak. Baycan Mobilya sözünde zoraki durdu 1 994 yılı Mayısı'nda almış olduğumuz dairenin parasını peşin ödememize karşın, 1.5 yıldır bazı eksikliklerin giderilmesini sağlayamadık. Evin kapı, pencere doğramaları ve mobilyalarını yapan Baycan Mobilya, bizi çeşitli yalanlarla oyaladı. Evi teslim ederken kısa bir süre sonra eksiklikleri giderme garantisi veren Baycan Mobilya, hâlâ bir odanın duvar lambrilerini, üç adet duvar dolabını ve bir çalışma masasını yapmamakta ısrar ediyor. Araya birçok aracı koymamıza, yasal işlemleri başlatmamıza karşın bir yıl 7 ay süresince bizi oyaladılar. Daha sonra işyerlerini kapatan Baycan Mobilya'nın sahipleri Ali ve Bülent Baycan kardeşlere çeşitli kaynaklar aracılığıyla ne kadar ulaşmaya çalışırsam çalışayım, bir türlü beni aramalarını sağlayamadrm. Önder Eken / ÇANAKKALE Türkiye'deki tütün tekeli 12Eylül'dekınldı ANKARA (C umhurivet Bürosu)- Türkiye'deki tütün tekelınin kaldınlarak ABD'- den tütün ithal edılmesine ilışkin karar. Bülend L'lusu'nun ba^kanlıûındaki "l2E>tülhükîimetr döneminde alındı. Dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Recai Baturalp ile bazı bürokratlar. tütün tekelınin kaldınlmasını öngören yasa tasansına karşı çıktıkları için görev jen uzaklaştınldılar. Tütün tekelinin kaldınlması: ABD'nin ıstekleri doğrultusunda. Yunanistan'ın NATO'- ya dönmesine kar^ı veto hakkını kullan- mayarak Türkiye'nın ulusal çıkarlannı kollayamavan l2Eylül askeri vönetiminın. ülke adına verdiği en önemlı ödünler arasında yer aldı. Prof. Dr. Çetin ^etkin'in, Ümit Yayıncılık tarafından basılan "Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika" adlı kıtabmın "ABDve Ortaklannın İsteklerinin ^erine Getirilmesine Bir Örnek Ola> - Tütün Tekelinin Kaldınlması" başlıklı bölümündeveralan bilgilere göre dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı emekli korgeneral Recai Baturalp. Başbakan Ulusu'ya lOArahk 1981 tarihinde gönderdiği 6-1 7852 sayılı yazısında. tütün tekelinin kaldırılmasındaki sakıncalara değinerek yasa tasansının çıkmasına gerek olmadığını bildirdi. Baturalp. vazısında şu görüşlere yer verdi: "Sigara sanaviinde: Hazine'yerisksi/gelir sağlama şeklinde ifade edUebilecek mali amaçlann vanı sıra tütün tanmının ekonomik ve sosval jeri de dikkate alınacak olursa üncmli bir görev ifa edilmektedir. Bu nedenle, hükümet programında yer aldığı için sunulan yasa tasansının çıkmasına gerek olmadığını takdiıierinize sunanm." Baturalp. Ulusu'ya gönderdiği yazıdan 11 gün sonra bakanlıktan ayrtlmak zorunda bırakıldı. Bir süre sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda tütün tekelinin kaldınlmasına karşı çıkan bürokratlan temizleme operasyonu yapıldı. Llusu hükümetınin Devlet Bakanı \e Başbakan Yardımcısı TurgutÖzal'ın döneminde, 3 Haziran I986"da 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası'nın 20. 21.38.41 ve43. maddeleri vürürlükten kaldınldı. Yedek parça sıkıntısı çözüm bekliyor O kurumuzun bize vermiş olduğu telefon numarası ile Baycan Mobilya'ya ulaşmamız mümkün olmadı. Daha sonra yerel gazetelerden birinde Baycan Mobilya'nın ilanına rastlayan okurumuz. bizi arayarak Baycan kardeşlerin yeni numaralarını bildirdi. Sonunda Baycan Mobilya'nın sahıplerinden Bülent Baycan'a ulaşarak okurumuzun şikâyetini ılertik. Evin eksikliklerinin en k/sa sürede bitirileceğini söyleyen Baycan Mobilya. bu kez sözünde durdu. Okurumuzun 1.5 yıl süren mücadelesi sonunda verdiği sözde durmayan Baycan Mobilya, başka kaçış yolu bulamayınca eksiklikleri giderdi. Bir süre sonra bızı arayan okurumuz. 19 ay süresince kendilerini oyalayan Baycan Mobilya'nın tüm eksiklikleri giderdiği haberını verdi. • S ataş Sonrası Servis ve Yedek Parça Hizmetleri Tebliği'nin. haz/rlıklar tamamlanamaz gerekçesiyle, 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde resmi gazetede yayınlanması, tüketicıyı bir süre daha sıkıntı çekmeye mahkûm etti. Sanayi Bakanlığı'nın, 1996 yıfının ilk aylarında yürürlüğe sokmayı planladığı tebliğin uyum süresinın uzatılmasında üretıci firmalar ile bazı meslek kuruluşlarının göstermiş olduğu tepkiler etkili oldu. Tüketicı ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sezen Turhan. 24 Aralık tarihinde yayımlanan tebliğin 6 ay sonra yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, "Daha önce 3 aylık intibak süresi düşünüyorduk. Bazı meslek kollannın hazırlıklann tamamlanamayacağını ileri sürmesi üzerine bu süreyi 6 aya çıkarttık" dedi. Tebliğin her bölgede 30 servis istasyonu kurulmasını öngördüğünü söyieyen Turhan, bu istasyonlarda verilecek hizmetlerin TSE standartlarında olması gerektiğını anımsattı. Tebliğin sanayi malı üreten. satan ve ithal eden firmalara yedek parça bulundurma zorunluluğu getirdiğini belirten Turhan, kurulacak bölge servislerinin yedek parça temin etme görevini üstleneceğinı kaydederek. bu hazırlıklann yapılmasının zaman alacağmı bildirdi. Sanayi Bakanlığı'nın. üreticı firmalann tebliğe uyum göstermesi için tanıdığı 6 aylık süreden, olumsuz yönde etkılenen tüketiciler oldu. Bozulan beyaz | eşya ve elektronik cihazlannı tamır ettirmek için bu zamana kadar koşuşturmak zorunda kalan tüketa/er, bu durumda bir süre daha koşuşturmaya devam edecekler. Gazetemiz çalışanlarından Basri Yılmaz'ın televizyonunu bir an önce tamir ettirebilmek için verdiği mücadele, üretıci firmalann servis hızmetlerine gerekli özeni bir an önce göstermesi zorunlufuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yılmaz'ın hıkâyesi şöyle: 5 yıldır kullanmış olduğu Sony marka televızyonu bozulan Yılmaz, yetkili servise başvurmuş. Bozuk televizyonu kontrol eden yetkili HÜLYA CENÇ servis. 'flayback trafo' adını verdikleri parçanın yanmış olduğunu söylemiş. Söz konusu parçanın kendilerinde bulunmadığını. bölge müdürlüğünden istemeleri halinde tamirin 15 gün gecikeceğını vurgulayan yetkili servis. Basri Yılmaz'dan yedek parça bulmasını istemiş. Yılmaz yaptığı araştırma sonucunda Karaköy'de yedek parça satan bır mağazada söz konusu parçayı bulmuş ve yetkili servise götürmüş. trafoyu takan yetkili servis, televizyonun hâlâ çalışmadığını görünce, arızanın başka bir şeyden kaynaklanmış olabileceğini belirtmiş. Gerçekten de televizyonun arızasının başka bır parçadan kaynaklandığı daha sonra ortaya çıkmış. 7 milyon liraya satın aldığı trâfoya boşu boşuna para vermek zorunda bırakılan Yılmaz, söz konusu parçayı düşük bır fiyatla yetkili servise satmayı önermiş. Bu teklıfi reddeden servis yapılacak bir şey olmadığını söylemiş. Basri Yılmaz'ın konuyu bize iletmesi üzerine Sony'nin ithalatçısı Eur- asya Pazarlama şirketini arayarak. halkla ilişkiler sorumlusu Tayfun Köksal'la görüştük. Sony'nin Avrupa grubu televizyonlarını ithal ettiklerini belirten Köksal, Yılmaz'ın tamir ettirmek ıstediği televizyonun Ortadoğu grubuna ait olduğunu bildirdi. Avrupa grubu televizyonlarda yedek parça sıkıntısı çekmediklerini belirten Köksal. Ortadoğu grubu cihazların tamiri sırasında yedek parça sıkıntısı çekifdiğini dile getirdi. Piyasada bulunmayan Ortadoğu kökenli yedek parçalan Brüksel'den istettiklerini bildiren Köksal, gümrüklerde bir sorun Çikmaması halinde bir hafta içinde yedek parçayı teslim edebildiklerini vurguladı. Yetkili servisin trafoyu değiştirmeden arızanın neden kaynaklandığmı bulma şansının olmayabıleceğine değinen Köksal, olayın bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum olmadığını ileri sürdü. Basri Yılmaz'ın piyasadan almış olduğu parçanın orijinal olmayabileceğinı kaydeden Köksal, yedek parça arayan tüketicHeri taklit mallara karşı uyardı. • BENCE IZZETTIN ONDEK Fransız Kredi İşleminin Medyada Saptırılışı Fransız hükümetince sağlanmış olan kredi ile Istan- bul Üniversitesi'ne bağlı tıp fakülteleri radyoterapi bölümlerine radyoterapide kullanılan tıbbi teçhizat alımı ihalesi bazı kişilerin özel ilgisini çekmiş olacak ki, birer kamu aracı olan medyayı günlerce işgal et- miş ve maalesef. olay kamuoyuna çarpıtılarak yan- sıtılmış bulunmaktadır. Köşe yazılarının çok özel ko- nulara tahsis edilmemesi gerektiği ilkesini benimse- miş olmama rağmen, bir yandan bu konunun kamu- oyuna mal olmuş bulunması, diğer yandan da olayın kamuoyuna yansıtılış biçiminin yansıtmadan öte bir çeşit sorgulama ve saptırma olduğu düşüncesini ta- şıdığımdan dolayı, değerli okuyuculara olayı yansıt- mak ve bu konudaki fikrimi onlarla paylaşmak istıyo- rum. Fransız kredisi ile alınacak olan radyoterapi cihaz- ları ve buna ek olarak bir-ikı cihazla ilgili ihaleye, 2886 sayılı yasa uyarınca ilk defa Resmi Gazete'de. iki de- fa Istanbul'daki, ıki defa da en yakın büyükşehir olan Bursa'daki gazetelerde ilan verilmek suretiyle. ge- rekli rekabet koşullan oluşturulduktan sonra çıkıldı. ihaleye, tüm yasal koşullan yenne getirmiş olan Sopha Devloppement firması katılabildi. ihaleye baş- vurmuş olan Sanesco AŞ firması teminat mektubu- nuibrazetmediğinden. Interaktif firması iseihale ko- nusu dışı olan eski aletlerin sökümü işıne talip oldu- ğundan ihale dışı kalmışlardır. Bunun üzerine ihale, pazarlık usulüne uygun olarak yapıldı. Fakat, paket ihaleye çıkılmış olduğundan dolayı. bu ihale, onay ma- kamı olan Maliye Bakanlığı tarafından ertelenmiş ve kalem kalem ihaleye çıkılması uygun bulunmuştur. Ci- hazların bakım ve tamirinde kolaylık sağlamak ama- cı ile tek markaya yönelme sonucunda uygulanan pa- ket ihale yönteminın ertelenmesi. bir yolsuzluk ve hatta usulsüzlük nedenine bağlanamamış, sadece şe- kil şartı bağlamında ele alınmış bulunmaktadır. Hal böyle iken, çeşitli medya kanalları harekete ge- çirilmiş ve kimi "istanbul Üniversitesi'nde İhale Yol- suzluğu" başlığı atarak. kimi de ihalede alınanların Af- rika'ya verilen demode cihazlardan oluştuğu gibi cid- di olmayan ve gerçek dışı savlarla çeşitli medya araç- ları kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yapmıştır. Bu savlar, doğru oldukları koşulda, fevkalade cid- didir. Bu nedenle, sadece Istanbul Üniversitesi'nin de- ğil. fakat ülke çıkarının korunabilmesi açısından bu savların medyaya değil. yetkili mercilere yöneltilme- si gerekir idi! Bu davranış, kamunun çıkarlarının ko- runması açısından, bilgi sahibi olanların kaçınama- yacakları bir görevdir. Ama böyle davranmayıp, med- yaya denetımsız ve gerçek dışı haber sızdırmak, an- cak sızdırmanın nitelikleri ile ilgili görülebilir. Diğer taraftan kamusal nitelikli hizmet gören med- ya da iki konuya gereği biçimde ıtina göstermeden. acul bir görev anlayışı (!) ile kamuoyunu yanıitmıştır. itina gösterilmesi gereken ilk konu. reklamlar yolu ile finansmanı topluma yıkılan medya kanallarının her da- kıkasının, israf edilmeden nitelikli programlarla dol- durulması gerektiğidir. Aksi takdirde toplum, sırtında. verimsiz çalıştığı iddia edilen KİT'lerin yanında, med- yayı da taşımış olur. Belki de öyledir! Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta ise medyaya yansıyan bır ihbar veya haberin gerekli biçimde ın- celenmeden ve yanlış ifadeler kullanılarak ekranlara yansıtılmaması ve böylece kişilik haklarına saygısız- lık oluşturmamaya özen gösterilmesi gereğidir. Bel- ki de böyle bir amaç ile "Temiz Eller" programı ya- pımcısı Istanbul Üniversitesi'nde Rektör, Rektör Yar- dımcıları, İhale Komisyonu veTeknik Komisyon üye- leri ile söz konusu ihaleyi tartıştı ve çekim yaptı. ih- bar kaynağı belırtilmeden(!) sorulan bir dizi sorulara doyurucu cevaplar almış olacak ki, program sorum- lusu bizlerin ihalede bır yolsuzluk yapılmadığı konu- sunda iç huzurda olup olmadığımızı öğrenmek iste- diğini ve bizim bu konuda rahat olmamız halinde programdan vazgeçeceğinı, yaptığı çekimi yayımla- mayacağını açıkladı. Bunun üzerine, İhale Komisyo- nu Başkanı olarak ben, bu kadar insanın böyle bir so- ruya muhatap olamayacağını belirterek böyle bir so- runun sorulamayacağını ifade ettim. Bu arada iki öğ- retim üyesi de aynı yönde konuşma yaptı. Bu esna- da Rektör Profesör Berkarda'nın bu ihalede herhan- gi bir yolsuzluk olduğunu düşünenlerin fikrini beyan etmesi gerektiğini bildirmesi üzerine, tüm üyeler iha- leyi tasvip ettiklerini açıkladılar. Sanki hiç bunlar konuşulmamış gibi, geçen gün- lerde, Temiz Eller programı içinde "ıstanbul Üniver- sitesi'nde İhale Yolsuzluğu" başlığı altında ve yakla- şık 30 dakikalık bir çekimden ancak 5-7 dakikalık cımbız seçışi görüntülerle kamuoyu yanıltılmıştır. Medya çok güçlü bir araçtır. Ama medya, ele ge- çirilince istendiği gibi kullanılan bir araca dönüştürü- lürse, demokrasi ve şeffaflığı sağlayan değil, fakat hak- sız ve despotizme hizmet eden bir ortam oluşturur. Program yapımcılarının ilk programdan bir hafta son- raki programda Rektör Profesör Berkarda'ya söz hakkı vermesi olumlu ve demokratik bir davranış ol- muştur. Ama o programın açılışında da aynı başlık, "Istanbul Üniversitesi'nde İhale Yolsuzluğu" başlığı kullanılmıştır. Oysa "yo/suz/uA'"ifadesinin neanlama geldiğinı sanırım program yapımcılan da biliyordur! Yolsuzlukla suçlanan bu ekip işbaşındadır; ertelenen ihaleyi aynı ekip yapmıştır ve bu sefer ihale onaylan- mıştır. Biz kendimizi kanıtladık, şimdi sıra başkalan- nın kendilerini kanıtlamasında! Kanıtlamalılardır ki, televizyonun karşısına oturup, bu programları izleyen- ler: "Kimbilir bu sefer hiçbir ciddi araşttrmaya gidil- meden, kimler ucuzca suçianarak harcanacak" 6e- meden, güvenle programları izleyebilsinler! ŞIRKETLERDEN • E.MLAK BAMÇASI, yuva kredisi uygulamalanna getirdiği kolaylık sayesinde, 1353 kredi müştensine ait 428 milyar liralık kredıyi tasfive etti. • TÖPRAKBANK 29 ocakta hizmete giren Bağcılar ve Topkapı Sanayi şubeleri Ue şube sayısını 83'e çıkardı. •'SÜMERBANK Dış Islemlerve İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Dr. Metın Berk atandj. • KOÇ-L'NIS^'S'ın Türkive temsilcisi olduğu finans vazılımı CODA. 1995'ın En lyi İş ve Finans Yazılımı ödülünü aldı. • PAMLKBANK Bireysel Bankacılık Grubu. Mecidiyeköv deki yeni bina.sına taşındı. • ORİFLA.ME başanlı satış dırektörlerini Tavland ve Hong Kong gezisi ile ödüllendirdi. H IVfİGROS Maslak'ta yeni açılan MMM Mağazası'nda 15 şubata kadar 2 mılyonluk alışverişe 200 bin liralık alışveriş çeki kampanyası başlattı. • TÜRK PİRELLİ Ticaret Direktörlüğü'ne Ibrahim Orhon atandı. • COCA COLA. geçen yıl global satışlannı yüzde 8 oranında arttırarak. net kârını 3 milvardolara ulaştırdı. • ŞARK HA\AT SİGORTA Bolluca Çocuk Köyü'nde yaşayan 64 kimsesiz çocuğa sağlık sıgortası yaptı. • MOTOROLA'nın geçen yıl hisse başına net kân vüzde 11 vükselerçk 2.93 dolara ulaştı. M CONTOLR HİPER1MARKET. ramazan nedeniyle gıda maddelerinde yüzde 30'lara varan ındirime gitti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle