23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA 18 SPOR Yeri hâlâ dolmadı Gülegüle Rıdvan• Mıl>onlann sevgılısı. mıllı takımın \e FBahçe"nın golcu^u, Sarı-Lacı\ertlı formayı bugun son kez gıvecek dıve rapor \erdıH İ L M I T I R K ^ Spor Ser\ ısı - Fenerb ıh- v e \e mıllı takınıın son \ıl lardı vetistırdıgı en bıı jk tutbokulardan Rıd\<ın Dil- men bugun \apacagı jubıle ıle I ^ v ıllık aktıftutbokuluk va^amına nokla kovacak Dana oiKe çeşıtlı aksılık- lcr nedenı> lc ıııbılesinı 3 kez ertelemek zorunda kalan Rıd\an ın ıııbıle maçında Fenerbahçe ıle Bursaspor karsj karsıvagektekler ka- nal D mnnakkn vavımlava- cagı Fenerbahçe Stadı nda- kı ına», saat 2(1 00 de basja vatak 1*0 200 400 bın lı- radan satılatak bıletlerden elde edılecek gelır Rıd\an Dılnıen urafınd ın kas hasta- si çocuklara \e Bosna- Hersekh \ atandaş,lara bagış,- lanacak Rıd\an h \ıl gıvdı- gı 8 nunıaralı fornu ıle son kezvihava lakımınınbaîjin- da kaptaıı ol ırak çikacak Maç oiKesinde Fenerbah- çe ıle Galatasarav lı eskı ^oh- retler bır gosterı maçı vapa- caklar Dıle kola\ degıl tam 14 kez amelı\at nıasasına vattı o\namakta kararlı\dı kendısinı toparlamava bas- ladı bu kez Osieck engelıv le kar^ıla^tı ardından İ>ıç çıktı kar'-ısına Hıgoslav vo- ne ıme"Benım ışımevara- maz bu dn Rıdvan ın sonu oldu Rıdsan bıze gore bu Fener- bahçe takımında rahat rahat ovnaıdı takat İvıç gıbı vo netıcıler ovnamast ıçın bu tutbolcuya sıcak bakmadı lar Muğla'dan Fener'e 1962 vılında Nazıllıdt dunvava gelen Rıdvan Dıl nıen profesvonel tutbolcu- luk havatına Muglasporda basladı Daha sonra Bolus por a traııster olan Rıdvan tutbol camıasına adını ılk kez buradan du\ urdu 1983 vılında Sarıver e transferolan Rıdvan ortava kovdugu basarılı tutbolla traııster pıvasasında en çok ısmı geçen tutboku oldu Galatasarav verıne Fener- bahçe vıteruhederek 1987 88 sezonunda 167 ozel ve resmı maç oynavan Rıdvan 40 kez mıllı oldu A mıllı torma altında da * gol attı Dun kulupbınasinda Ba;;- kan Alı ^en le bır toplantı duzenleven Rıdvan Dılmen buradavazılı vegorsel med- vava bugunku lubılesı ıle ıl- gılı bılgıler verdı Şen Rıd van a altvapıda antrenorluk vapması ıçın her zaman vap tığı teklıfını bır kez daha vıneledı Boşnak futbolcunun ikinci yarıda yıldızı söndü Boliç gözden düştüSpor Servısi- Buvuk umutlarla ve sans -a~Aon varatarak Feııerbahçe ve traııster olup ılk varıda attıgı gollerle herkesın bıranda ılgt odagı halıne ge- len Boliç ın ıkıncı \arıdavıldızı son du Futbokııda gozle gorulur bır form dusuklugu soz konusıı Ikıncı varının baslamasıvla bırlıkte Boliç ın ovna- dıgı futbol hıç ıç açiu degıl Gerek Gcnvlerbırlığı \e gerekse karsıvaka ınaçlannda ovnadıgı surelerde salıa da \arlık gosteremeven Bosnak tut bokuııun ->u gunlerde neden ısteksız oldugıı arastırıhyoı -\\kut uıı form • Sezon ba^ındd transferde buyuk umutlarla alınan Bosnak futbolcunun gıderek futboldan uzakla^ması Fenerbahçelılerı endı^elendıruor tutarak ılerı ıkılı>e gırmesıv le takım dakendısıne veraravan BOIK teknık dırektorCarlos Alberto Parreıra va orta salıada hutuma donuk ovnamak arzıisundaoldugunu ıletıp vınc ılkoıı bırde veralnıasına ragmuı ısteksızlı gı ve geıektıgı kadar kosmamasi ııe denıvlekendısını bıranda takımın dı- s,ında buldu Dereagzı Testslen nde dun ıdman sonrasinda basının gorusme ıstegme "olumsuz" vanıt veren Boliç ıçın Futbol Şubesi sorumlusıı Şadan Kal- kavan, "Kendisını toparlamak zo- runda, aksı takdırde formavı bır daha zor gı\er" dedı Gazıanteps- pordan buvuk umutlarla transfer edılen ancak lıg basjnda çızdığı grafıkten şjmdı havlı uzaklarda gozuken futbokunun gete havatına dıkkat etnıemesı tormsuz olmasının basjıca nedenı olarak ılerı suruluvor Şevtan lakaplı futboku bugun futbola veda edivor. 4 bin kişiye 200 koltuk protokol sorunu yarattı Şereftribünü kargaşası• Gençlerbırlığı - Fenerbahçe maçında çıkan ola> laıdan sonra cuma gunu yapılacak Gençlerbırlığı - Be:?ıktas, maçında ^eret trıbununun naMİ duzenleneceğı merak konusu \\K VRA(\\)-Genç- Mudurlugu vetkılılcrı lcrbırlıgı ıle Fenerbahçe arasında ovnanan Turkıve k.upası Çevrek Fınalı ılk maçında \asanan sı.rct trı- buıuı kargaşası "Butrıhü- nc kınılcr gırer" sorusunu gundunı. m.tırdı kunu ıle ılgılı ol ırak A \ muhabırıııın vaptıgı ara>tır- mavagor*. dıınv ınınhı^bır ulkesinde biskenttekı gıbı \oV. sıcnıskapsamlıbırsertt trıbunıı protokolu vok An- kara nın ^eret trıbunu pro- tokol lısteMiıde ver alan 4 bın kısne kar^ılık tnbundc sadett 200 koltuk ver alı- vor Gençlık \e Spor Genel Seba'nın listesine kimler girecek ve bütçe nasıl oluşacak? Beşîktaş'ta kongre atağı 4 S E \ \ O Z K \ N \aklav«ı nıart avı oncesi Be^ık- tas ta se^ını atagı başladı Mart av ın- da gerçekleşeLek kongrede vedıncı kez baskanlıga seçılmese hazırlanan Sulevınan Seba venı voneümde kınılerın ver alatağım daha dtıflrtMi su venı vonetım kuruluna eskı vö- netımden kımlerı alacagını belırler- ken Inonu Stadı nda monte edılen skorboard la da bır kez daba Korg- re uvelerının alkı^ını aldı 1W4 vılındakı kongrevı kazana rak Turkı\e'de en uzun sure >><>- rev \apan kulup başkanı' uınaııı nı elde eden Seba mart avındakı kongreden de galıp çıktıgı takdırde hem kendı rekorunu kjracdk hemde %m*fim9>r guy^ııl rekora ını/a ata cak Be>ıkta^ ın deöı^nıez başkanı Seba nın klasık kongre taktığı bu I ezdaha farklı oldu ve Seba venıte- sıslerden soz etmek yenne 700 bın dolara mal olan skorboard ı Inonu Stadı na monte ettırdı Besiktas. ku lubu ^">ü bın dohrıııı kendısı i>() bın dolarını da eskı vonctiLilcrden \lı Balkaner ın odedıgı skorboard savesınde Inonu Stadı na 2 vıl surev le kıra ödeıoeyecek Skorbo<ırd dan dde edılen reVIam gefînnın vuzde 60 ı \h Balkaner L vtızdc ^0 ude\- lete odenırken gcnve kalan vuzde 10 luk pav ISL Besiktas Kulııbu nun olatak NEYMIŞ ABDLLKAIiIR Yl CELMAN Uğur Mumcu Uğur Mumcumuzu andığımız 24 ocakta yurdun dort bır yanında duzenlenen etkınlıkler ıçınde bır de ' Uğur Mum- cu Satranç Turnuvası vardı Beşıktaş ta CHP lı gençlerın organıze ettıgı bu turnuvanın açılışına katıldım Çevremde pırıl pırıl bır genç grup o acılı gunun heyecanını ve de Ugur Mumcu gıbı bır kışının adına bır turnuva duzenlemenın gu- rurunu yaşıyorlardı Salona gırışte herkese verılen bır fotokopıyı bana da verdıler Uğur Mumcu nun bır yazısıydı 'Sorumlu Olmak ' başhgını taşıyan bu yazıda Mumcu şoyle dıyordu Kımler gelır kımler geçer Bır donmedolap gıbıdır yaşam Bakar- sınız yuksektesınız bır bakmışsınız ınmışsınızdır o yuksek yerlerden Gerıye sadece ınsanın kışılıgı ve onuru kalmış- tır Yırmıncı yuzyılda uygarca dırenışın adıdır me- denıcesaret Bu konuda çok zengın bır toplum değılız Bır kaplumbaga gıbı yaşamayı bır surungen gıbı beslenmeyı bır yılan gıbı yukseklere tırmanmayı huner saymışız yıllar- ca Yureksızlıgın ozrunu bır parça da kendı kuçuk dunya mızın mutluluguna sıgınarak gıdermek ıstemışız Uy- garca paylaşılan sorumluluk bılıncı özgurluğun de demok- rasının de tek guvencesıdır Bu guvence saglanmadıkça demokrasının temelıne bır tek taş bıle konmuş olamaz Mumcu sorumlulugun ozgurce yaşamanın ınsanca yaşamanın bır geregı olduguna ınanıyordu Ama acaba gunumuzde yaşadıgı çevrenın sorumlulugunu uzennde nefes alıp verdıgı yurdunun sorumlulugunu bıreysel ola- rak ınsan olarak uzerıne duşen kışısel sorumlulugu duyan kaç kışı var dersınız 7 Gerçegı sadece gerçegı konuşan kaç medenı cesaret sahıbı sorumluluk sahıbı var çevre- mızde'? Guneşı balçıkla sıvamak gıbı bır aptallıgı zeka sıv- nlıgıne donuşturen koşe donuculugu ışbıtırıcılıgı başa- rılı adam nıtelıgıne sokan medyamız ıle daha başka nasıl bır gelecek umut edebılırsınız? Ugur Mumcu gerçegı yalın bıçımde kamuoyuna sunan paletıne tek renk karıştırmadan doganın ve olaganlıgın çıplaklığını acık açık ortaya koyan adamdı Ulkesının ve haikının adına demokrasının temelıne saglam taşlar otur- tan bır duşunce adamıydı Satranç bır beyın sporudur Ugur da duşunce adamıy- dı O ınsanlan duşunmeye yonelten ve yonlendıren dog- ru ıle yanlışın sevgı ıle şıddetın ay rdındaolabılmek ıçın on- ce bılgı sonra fıkır sahıbı olmanın geregıne ınananlardan- dı Ugur Mumcu adına beyınsel savaşımın bır sımgesı olan satranç turnuvasını duzenleyen o gençfere başta Murat Yamanguç olmak uzere teşekkur edıyorum ve bu turnu- vanın her yıl 24 ocakta yınelenmesmı ve gelenekselleşme- sını dılıyorum Bu konuda ben uzerıme duşen her gorevı yapmaya hazırım bunu da o gençlere buradan duyurmak ıstıyorum • • • Beşıktaş Beledıye Başkanı Sayın Ayfer Atay, Turkıye Spor Yazarları Derneğı nın ıstedıgı koruluk ıçın yer olarak Levent ın ıkıncı kopruye yakın kesımındekı Çıleklı de Ugur Mumcu Caddesı nın tam karşısındakı bolgeyı seçmış At- tıgın ımzaya helal olsun Ayfer Agabey TSYD nın Say n Başkanı Atılla Gökçe, bugunlerde der- negımızın uyelerı adına 700 agacı (fıdan degıl) dıkecek Ve o koru kısa zamanda bır ormana donuşecek Çunku Al man ve Avusturya lıselerı ıle Lıons kuluplerı de bu yere agaç dıkmeye hazırlanıyorlar Her tsteyen de Beşıktaş Beledı- yesı nden alacagı bır agacı bu yere dıkebılır Sanırım bu or- manın adı da çok yakın bır zamanda Ugur Mumcu orma- nı olacaktır Demokrası şehıdımız Uğur Mumcu bugun aramızda de- ğıl Ama duşuncelerı kafamızda beynımızde Işte o or- manda buyuyecek agaçlar gıbı Ugur Mumcu nun duşun- celerı de gıderek bo> atacak ve gelecek kuşak'ara dek uza- nıp gıdecek Bogaz dan gelen ruzgarın ugultusu ve yap rakların hışırtılı sesı gelecek kuşaklara Ugur Mumcu nun mesajinı ıleteceK Mezar taşı gıbı suskun olmayın gerçe- gı konuşun Cesurlar bır kez korkaklar bın kez olurler Besjktd^'ııı skorboardu'nun Turkı\e"de esı \ok. (Fotourat DENİZ ÜCRİNSL ) Sukvınan Seba nın olusturacıgı venı vonetım kunıluııdavsa s.ımdı kı vonetıcılerden Serdar Bılgılı. Latıf \\a/, hahrettın C uroğlu, Olgun Komurcu, İlker Ozbılek ve t rhan Solu veralatak Seba nın parasol sorunlan aşmak ıçın ankı>- tığı venı ısımlenıı bjsindav>ı Ha- va^ ın sahıbıTurgav C ıneı gıJıvor ^enı vonetım ıçın >-skı baskanlardan Mehmet l stunkava nın oglıı Ke- rem l stunkava \<. ısadaıııı Erdo- ğan Dcmıroren ınogkııuııı ısıınle rı de geçivor Daum'a Mustata baskısı Dıgervandan Mustafa nın kav- strıspor maçında muhte^em peı tor mans sergıledıgını belırtcn voiKtici latif \\a/. Daum a "sakat olan Kunt/"un \erme Mustafa'vı ov- nat" onerisinı goiureı.egını sovler- ken "Daum, Muslafa'vı vedckte tularsa ısteğını kırar Sakat olan Kuntz o\ nama/sa. dun\ anın sona gelnıe/. Mustafa"\ı bu haftakı Gençlerbırlığı maçında ovnatıp kazanmamız gerekıvor" dedı An karada ovnanan onemlı maçlarda va^anan kargaşa nın en buvuk nedenı olarak protokol listesındt çok sav ı da kı^ının bulunmasına rag niciı koltuk savısının azlı gını gosterıvorlar Buııa maç gunlerı seret tnbununt gıreceklerı koııt rol eimekle gorevlı olan kı- silerın gerek gıv ını kus ım larından gerekse ters bır soz ı^ıtnıekten çekındıklerı ıçın kınıseve kıınlık soıamama ları da eklenıiKe bu sav ı da- ha daartıvor Bovlebırpro tokolun hıçbır ulkede bu luıiıiıadıgını behrten sttkı lıler ornek olarak Ingılte- rede Kralıçe dişinda basin mensupları dahıl herkesın ınaça bılet alarak gırdıgmı so\ ledıler konu ıle ılgılı bır açıklama v ıpan Cn.nı,lık \e Spor \nkara İl Muduru Se- /aı Bagbaşı. onuıııuzdekı Luma gunu ov nanacak Genç- leıbırlıgı-Besıkta^ maçı oıı ı.esınde bazı tedbırler alavak lannı \e şeret trıbunuıiı. gırc tı.k kısjlerın \ ıdeo kanıtrav- la tcspıt Ldılccegını bıldırdı A.Gücü'nden Şen'e tepki \\k\R\ (Cumhurı- \ct) - \nkaragucu Kulubu Fcnerbıhçe kulubu Başkanı \lı Şen ın Irabzonspor ma- çı ıle ılgılı basında çıkan be- vanlarınatepkı gosttrdı \n karagucu Genel Sekreterı \e DasinSozcusuZulkuf \ker dun vaptıgı vazılı açıklama da kuluplerının ba^kentın gurtırlu h ıvsıvttlı ovn ı\an bır takınıı oldugunu belırttı \nkarauus.u 11,111 "Trab- /onspor karşısında o\na- ınadı. Fenerbahçe've aslan kesılecek" dıve bır bev ınat \enmenın ınsafla bagdasiıı 1 dmı ıfade ettı G Ö R İ Ş / H\I İT DFRlNf.OR 'Şereflîler Tribünü' mü?.. Bazı sozcukler vardır kı bır turlu bunları yerlı ye- rınde kullanamayız Ornegın bunlardan bın de "şe- ref sozcugudur Şeref ve şerefsızlık sozcuklerı so- yut bırer kavramdırlar Kımlerın gerçek şereflı veya şerefsız olduklarını bılmek çok zordur Çunku alın- larında yazmaz Şereflıhk ve şerefsızlık kışılere go re zamana zemıne gore bırbırlerıyle degıştırebılen sozcuklerdır Kımı zaman şereflı ınsanlar şerefsız gı- bı gosterılır şerefsız ınsanlar da şereflı olarak gos- tenlır Bu gıbı durumlara sanırım hepımız tanık ol- muşuzdur Spor sahalarında ayrılan bır bolume 'şereftnbu- nu denmesını ben oldum olası eleştırınm Bunun ıçın de bırkaç kez bu sutunlarda bunu yazdım Şe- ref trıbununden kasıt devlet protokolune aynlmış b\r yer ıse ona dıyecegımız yok ama şeref trıbunu de- nıldıgı zaman oraya gırenlerın şereflı gırmeyenle- rın ıse şerefsız olduklan da duşunulmuyor mu'? Ama bu yerlere protokol trıbunu sozcugu takılırsa bunu kımse yadırgamaz Çunku protokole dahıl ınsanlar arasında şereflı oldugu gıbı şerefsız ınsanların da olması mumkundur Kaldı kı bu yere protokol trıbu- nu denmesı dahı çok zordur Çunku bu trıbunlerde protokole dahıl kımselerı parmakla gostermek da- hı zordur Şeref trıbunu dıye adlandırılan bu yerde protoko- le dahıl kımselerın dışında her turlu meslek erbabı- nı gormek olasıd" Çogunlukla bunları protokol kar- tı almış kışılerın yarenlerı resmı makamlarla alışve- rış yapan muteahhıtler onların ayakçıları makam şoforlerı kabzımallar veya koşebaşı mılyarderlerı teşkıl eder 1 Bır yazımda da belırttıgım gıbı bunlar şeref trıbunune ellerını kollarını sallayıp gırerken za- manın reısıcumhur adayı Muhsın Batur Paşa nın şeref trıbunune alınmadıgını ıbretle ızlemıştım Şe- ref trıbununun keşmekeşırte n^btf iKrrdâT engeı oıa- mamıştır ve de olabılmesı çok guçtur Geçen haf- ta yenı bır olaya tanık olduk Hem de olay huku- met merkezı Ankara nın şeref trıbunu dıye adlandı- rılan bolumundecereyanedıyor Gençlerbırlığı Baş- kanı nın yanında oturan şeref trıbununun bır şeref- lı mısafıı 1 Fenerbahçe Başkanı Alı Şen e ana avrat dumduz gıdıyor Tabıı Alı Şen de buna karşılık ver- me durumunda kalıyor Bu olay hem de hukumet uyelerının onunde cereyan edıyor Bu ne bıçım bır şeref trıbunudur"? Bu gıbı olaylar ancak kenar ma- halle kahvelerınde gorulebılır Boyle bır durumun karşısında ben de olsam belkı Alı Şen mısalı aynı şekılde karşılık verırdım Ama eğer Fenerbahçe başkanıysam bır an duşunur ve boyle bır provokas- yona gelmezdım llgılıler bu ış ıçın vakıt geçırmeden onlem alma- lıdırlar Sosyal patlamaların genış boyutlara uzan- dığı bu gunlerde bu trıbunde hepımızı daha da çok uzecek olayların cereyan edecegını bılmek ıçın kâhın olmaya gerek yok 1 AIDS'ı yenen Johnson basketbola merhaba diyecek 'Sihir'in dönüşü Fl\TkOZ,LtKLU \\ASHI\GTO\ - "Htv. gt-rı don- dum' . \a şımdı \a da asla 16 \aşında- v ını Kjjer son sc\ ını, çıglıgı olacaksa bu olsun. hskıden vaptığıın bazı >e\lerı hâ- lâ vapabılıvorutn." NİagıcJohnson,doıt v ıllık bır aıad ın sonra potalara donduğunu vukarıdakı sozlerle açıkladı AIDS e vol açan Hl\ urusunu kaptıgı- nı ogrenınce n Kasım W91 de potalaıa ve- da eden Johnson hastalıktan kavnaklanan "erken emeklHiğıni" sona erdırme kara- rını duvururkı.n unlu gulusunu sergılıvor ve "çok nıutlu oldugunu" dıle gctırısoı du ABD nın en uddı gazetelerı \lagı<- ın donu^unu 1 savtadan ve maıisetten verdı- ler Lnlu basketbokuv la bırlıkte ovnarken •MDS e \oi açan Hl\ vırıısunun kendıle- rıne bulasma rıskının hemen henıen vok denes.ek kadar az oldugu konusunda takım arkada^ları \e basketbol dunvasinın bırı,ok ismının bılınçlenmesıv le donu* kararı alan Magıc eskı tormasına ka\ usatak Johnson 1991 de basketbolu bıraktıgını açıkladıktan sonra Lakers ın patronu ol- mus sinema salonu satın almıs \e zamanı- nı basketbol antrenorkıgıı ıle çoeuguna ada- Lnluvıldız ontekı gunkubasin top- lantisında "Oğlumun basketbol ovnadı- ğımı gormesını ıstıvıırum" derkı.n mıl vonlan da duvgulandırdı lohnson kurdugu basketbol >ov takınııv- la da dunvanın ıt e'}itlı \erlennde turnelere katılmıs bunlardan bırınde dt_ Turkıve ve gelerek Llker ıle karsıla^ıp sevıaıvle bu- tunlesmıştı Maç bıtımı \edasi bıle huzuıı- luolmus avaktaalkı>lanıpvogunse\gı n<. denıvle salondan avrılamamıstı Los \n geles Lakers takı v uzde s hk hissesını dev - reden Magıc Johnson ın 40 maç ıçm 2 *> mılvondolarl 15S mılvaı laLKagı ıddıaedı- lıvor Magıc Johnson "26 vaşında bir Ma«ic değılim. Takımda başka ov uncu- lar da var Benıııı gore\ım onlara yar- dınıcı olmak. 36 vaşında olduğum unu- tulmamalı" ^eklınde bır aı,ıklama vapar ken doktorları Magıc ın bu vuzvılın sonu nu gormesının çok zor oldugunu belırtıvor- lar ^ kez NBA nın en decerlı ovuntusu se- çılen(86-X'' 88-89 89-90) 9kezNBAnın en ıvı be^ıne seçılen NBAda tunı zaman- ların asist kralı 19 7 sav 1 ortalamasına sa- hıp 14 \gustos I9S9 Lansıng Mıchıgan dogumlu Magıc Johnson \BA tarıhıne adını v azdırmı>)tı Magıc Johnson antrenmanlarda goz dolduruvor. TEMSKULİS Herkül veya Amazon Olmanız Gerekmiyor • Butun gunlerımız tenısle do- lu geçıyor tıryakılerın bır sıgara yı sondurmeden dıgerını yakma- sı gıbı bır turnuva bıtmeden dıge rı başlıyor Istanbul Uluslararası Bayanlar Tenıs Turnuvası goz açıp kapayıncaya kadar gerıde kaldı Bızı ılgılendıren tek tenısçı (Gulberk katılamadı) İpek Şe- noğlu ydu Bu genç kızımız ılk tu- ru geçtı Ikıncı turda turnuvayı kazanan Avusturyahya kıl payıy- la ve şanssız bırkaç topla yenıldı Az maç oynamanın bedelını bır kere daha odedık Çıftlerdeyse yarı fınale kadar geldık Turnu- vadan bır başka ılgınç not, 1959 yılı VVımbledon fınalıstı olan Cns- tıne Truman ın kızını turnuvaya getırmesıydı Ancak kızı 1 80 bo yu ve guzellığıyle anasına çek mış Yarı boyundakı Avusturyalı karşısında elenıp gıttı Şu anda TED kapalı kortunda 1996 Turkıye klasman turnuvası oynanıyor Yarından ıtıbaren çok guzel maçlar seyretmek ısteyen tenısseverler bu fırsatı kaçırma sınlar Kapalı kortısıtılmışdurum da ve gırış ucretı de yok Haydı tatıldekı ogrencıler gelın ve tenıs- le tanışın • Başlık konumuza gelınce On beş gun boyunca Avustralya Open Grand Slam turnuvasını ız ledık YaşasınEuro-Sporttelevız yonu yaşasın kablolu TV Nefıs bır yayındı Çok ılgınç ve favorı lerın dokuldugu heyecanlı bır tur nuvaoldu Becker ın beş yıl son- ra şampıyonluğu kazanması Monıka nın ıkı yı! kortlardan uzak kaldıktan sonra yıne zırveye çık ması uzun uzun anlatılacak ve yorumlanacak olaylar Ancak bı^. bır başka noktaya değınmek ıstı yoruz Chang bu turnuvantn en flaş adamlarından bın oldu Dev tenısçıler arasında şışe mantarı gıbı ufacık kalan çekık gozun ba- şarısı tenıs oynayanlara posta- lanan bır mesaj oldu Herkul ya- pılı erkekler amazon tıpı muthış guçlu kadınlar arasında Chang ve Sanchez gıbı sokakta gorsenız Bunlar mı dunyanın en lyılerı ara sında7 dıyecegınız tıpler çıkıp masal kahramanları gıbı devlerı devırıyorlar Onun ıçın Bu boyla bu yapıyla tenısçı olunmaz çok- bılmışlığıne son vermek lazım Her spordaoyle degıl mı'' Beyın çalışmazsa yuregın mangal gıbı değılse adale yığmları ve kule gı- bı boy neye yarıyor'? Ozellıkle bızım tenısçılerımıze Chang 1 or- nek almalannı onerırız \OLEYBOL Avrupa'da 3 zor sınav Spor Servısı - \olevbol- d 1 A\ rupa kupal ırında mu- (.adele eden ^ takımımız van tınal grubu maçlannın dorduncusunu bugun ovna \ \i_jk Şampıvon kulup- lerdekı temsıkılenmız Halkbanklulvatla Fczacı- ba^ı bavan takımı Avustur- vada Kııpa Gahplerı nde ıse E(.zacıbası erkek takımı (.ek Cumhıınvetı nde mu tadele edecek \\rupa Şampıvon ku lupler kupası Vırı Fınal Grubu nda nıucidele eden Halkbank Italva da Sıslev Freviso ıle saat 18 00 de kirsıla>acak Etzacıbası ba v ın takımı A\rupı Şampı- von kulupler Sarı Fınal Grubu ndakı4 uncunıaçını bugun Av usturv a da Post V\ıenıleovnavacak Buzor lu ınucadele 18 00 de basla- vacak Bılındıgı gıbı Ecza- ı.ıbası ovnadıeı •> maçtaıı bırını kazandı ıkısını kav- bettı Avrupa kupa Gahplerı kupası \arı Fınal Gru- bu nda niucJdele eden Ec zıcıbaşı Lrkek takımı (,ek Cumhıınvetı ndeDuklaLı btre'. le dorduncu maçını ovn ıv i(.ak Vakıfbank yenildi ANK\RA (Cumhurı- \et Burosu) - \okvboldı Bavanlar ^rupa kupa Ga- hplerı Kupası Lıgı ndekı 4 maçında Vakıfbankspor kendı sahasında Alman- va nınCJDBtilın takımına i-l \enıldı \ ıkıfbank bu venılgıvle ılk ıkıve gırnıe olasilıgını bu>uk ökude azalttı Olimpiyatların yayın tıakkı EBU'ya verildi • Spor Servisi- 2000 ıle 2008 vılları arasında olımpıvat ovunlannın vayın hakkındakı mucadele dun sonuçlandı Buna gore merkezı Isvıçre nın Lozan kentındekı Lluslararası Olımpıvat komıtesı vavın haklannı 1 5 mılvar dolarlık teklıfı veren Avrupa \avin Bırlıgı ne(EBL)sattı Olımpıvat vavın hakkı ıçın bır suredır kulıs vapan uluslararası basin ımparatoru Rupeıt Murdoch ıse bu durumda amacına ulaı>amanıi!} oldu Yavm hakkının EBU va verılmesı olımpıvat ovunlannın aralarında TRT nın de bulundugu ulusal va>ın kuruluşlarınca alınabılmesı anlamına gelıvor G. Saray çalıştı • Spor Sen ısı - G Sarav \ltav mat,! hazırlıklanna basladı Teknık dırektör Greame Souness vonttımınde vaklaşık I 5 saat suren antrenınanda Sarı- kırmızılılar tekpasveçıft kale maç ovnadılar Neselı geçen antrenman maçında veşil lakım ıle kırmızı takım 4-4 berabere kaldı Bu arada Gallı tutboku Saunders sikıtlıgının uzamasına doktorl ırın vanlıı? teshısinın neden oldugunu sovledı Saunders ın kupa maçına vetıştırılnıeMne ı,alısıldığı oğrenıldı Ümit Milli Takım galip I Spor Servısı - 11 A\ rııp 1 L mıtler Şampıyonası Fleme Grubu maçlarına hazırlanaıı Lmıt Mıllı Futbol Takımı ozel maçta 3 lıg takımljrından Bevlerbevı nı 2-1 vendı l mıt Mıllı lakım ın gollerını Tamer ve Mustata kavdettı Lmıt Mıllıleıın hazırlık kaınpı bugun Bevkoz la vapılacak ozel maçla sona erecek Spor-Loto devretti B Spor Ser\ ısı - Spor-Toto Spoı-Loto ve Toto-Gol un 22 hatta kesm degerkııdınne sonuçları beîh oldu Bu hatla Spor- L otoda *< beraberlığı bılen çıkmav ınca 11 ınılyar 475 nııvon 6>7 bın 199 hra ıkramıve 2^ hattava devretti >apılan açıklamava gore 22 hahada 7 bılen 29 kı>ı 79 mılvon ^68 bın >96 sar hra ıkramıve kazandı Spor-Toto da ıse 13 ırtı 1 bılen 62 kı^ı 23 mılvon ^39 bın "M hra 13 bılen 113kı^ı 14nııl>on588 bın S-^Ohra 12 bılen 3 bın I9kisıde^9"bın 1^7 ser hra alacak Bu arada Toto- Gol un 22 hattasında da 7 berabeılıgı bılen çıkmadı ve 1 mılvar^l mılvon gelecek hattava devrertı Toto-Gol de fı bılen 24 kısı ıse 9 mılvon 43 bın 941 er hra kazandı Sraat Bankası set vermedi H Spor Senısı - Erkekler \olevbol l ıgı nde vapılan maçta Zıraat Bankası Aselsan 1 ^-0 PTT ıse PetrolofiM nı3-l vendı Seles'e ölüm tehdidi • MELBOIRNE(V\)- Tenis duııvasının onemlı isimlenndtn Monıca Seles ın olum tehdıtlerı aldıgı bıldınldı A\ustralva pohsinden vapılan açıklamada Açık Tenıs Turnuvası na katılan Seles ın bır tehdıt teletonu aldığı bıldınldı Sun Herald gazetesınde veıılen haberde de bu tehdıt vuzunden turnuvanın vapıldıgı kortlar çevresinde polısın guvenlık onlemlennı arttırdıgı kavdedıldı 1 KOŞl: F Lçanvunus(3) P Arapkızı"(4) PP Ahum 1 (11 S Sehervıldızı 1 (>) 2. KOŞl F TendersSon(2) P Sırenıta (") PP Hakan 3 (11 S \urzuhal (5) * KOŞl F Sultan 16(11) P Rışa (10) PP Sev>are 75 (4) S Canverbev O) 4. KOŞl- F Metehan I (>) P Fantasti(.(6) PP Elzem(^) S GoldenHom 1 (2) 5. KOŞl F M kasemumka ra(l) P Ladv Angela(9) PP Jakarta(7) S Tropıcano 1 (5) 6. KOŞl F Avsekı O) P Lltet (17) PP fncıhan (14) S Batu(l) SS Guruhan(3) 7 KOŞl:F Banazbev(3) P Şahbatur(l) PP Şentay(ll) S AvgulCl (•ıınıın tkılısı 1 kosiı I 9 TabelaBahıs s r 14 1 3 ALTILI GANYAN 2 11 3 1 6 7 2 1 11 5 17 14 1 3 3 1 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle