23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İ1OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 İLMLERİ Yaşamak Güzel Şey 09.30 atv Güldürü "İ7\ Lnunu vıtırmis eskı bıraktrist avrıldıgı ijarkıcı eşı ve kuçuk og- d' luv la bırlıkte Anadolu tumesıne çıkar Halıt Ref ığ ın yonettığı film- le Oztıırk Serengıl Selda Alkor ve Engın Ç aglar var Ajşecik Şevtan Çekici 09.30 Shovv TV Dram /Î7\ Bırbırlennden n n v aşay ın annesı ıle baba^ını banstııan bır kız ço- Kİ> cugunun ovkusu Atıt \ılmaz ın filmınde Eşref Kolçak BeİL'in Dooık ve Zeynep Değırmencıoglıı var Hesap Günü 10.00 Kanal D Macera (T? Karisina tecav uz edenlerden ıntıkam almak ıçın vemın eden bırpo- Vl> lısın oykusu NejatOkçugıl ın vonettıgı filmde SerdarGokhan ıle Parla Şenol var Dost Varası 11.10 GAPTV Dram ®A\nı k/zı se\en ıkı kardeşın oykusu konu alınıvor V oııetmenlıüı nı K Kan ınvaptığı filmıııbaşrollenııı Izzet Utınmeşeıle Alev Sa- >m paylasıyor Küçük Baba Keko\\a... 11.25 Sbow TV Guldurü ® \lmanva da ıslcrının kotugıımesı nedenıvle çalismak ı^ın Hollan- da vadavisınınvanınagıden Keko nunovkıısu \a\uz Fıgenlı nın filmınde V uııus Bulbul ıle Sıbel Ookçe \ar 12.10 interstar Macera Ulesmı oldurenlerden ıntıkam almak ıç ın hapısten ka<,an Kemal m o\kusu Cunevt \rkın ın hem yonetıp hem deovııadıgı fılnıde sa natçıva Osman Betıne'>fık edıvor Şafak Sökerken Kral Benim 12.55 Kanal 6 Dram ® \ılesının oldurulmesı uzerıne ıntıkam yemıııı cden bıı geiKin ov kıısıı konu alnııvor \ onetmenhgını Cetın Inanc. ın>aptıgı fılmde \ alçın Gulhan ıle Fatnıa Belgen \ar 13XX) I Shovv TV/Doktor Moreau'nun... Aynntı yanda Ana Kucağı 13.30 TRT INT Dram Bdbasi AJmanvj da annesı ıse alkolık olan kuçuk bır kızın \d$A- ınıukusiı Vonetmenlığını *ı ucel Lçanoğlu nun vaptıgı filmde Cevlan ıle Ozleın Omırsil \dr El Kapısı 15.25 atv Dram Hasta çocugunun amelıv.ıt parasim (emın edebılmek amacıv la ça- lismak ıçın Mman>a vagıdenbırannenınovkusu Orhanfclmasın filmınde Hul\a Koçvığıt ıle Tanııı Korel \ar Gülcan-2 17.30/03.00 TGRT Dram nın bogulmasından kovden avrılan Sııt \ga «orunılu tutıı- lur \ onetnıenhgını > unus \ ılma/ ın vaptığı fılnıın basrollerınde, Alev Oraloelu ıle Umıt Acar var 18.00 / İnterstar I Nehir Babalann Babası v Aynntı yanda 18.00 Kanal D Macera Basindan çesıtlı maceralar geçen kabadavı bıradamın eskı knrisı- na ve uç oğluna donmek ıçın verdıöı mucadelenın ovkıısu Natıık Baytaa ın fTlmınde Cunevt \rkın ıle Fılız Akın var Savulun Battal Gazi... 18.20 Shovv TV Tarıhsel ®Battal Gazi nın kahraınanlık ovkıisiı konu alınıvor Yonetmenlığı- nı NJafıık BJ\tan ın vaptıgı filmın ba^rollerıııde Cunevt \rkııı ıle Zuhal Aktan var 19.55 Kanal 6 Macerabehşet Yolue " *"" (Road FUmer)- \rabalnnvla tatıleç'kan ıkı aıleve volda hırser- serı çetesi musallat olur Dernn Sarafıan ın tılmınde Chrıstopher Lambert ıle C raıg Slıeffer var İnek Şaban 20.35 Shovv TV Gulduru ©K ırpıızculuk vaparken bırdenbıre unlu bır kaletı olan İnek Şaban ın ovkusu Vonetmenlığını Ostnan Sedeıı ın vaptıgı tılınde Kenıal Su- nal ıle Defne ^ alnız var 21.001 İnterstar I Başanmın Sım Aynntı yanda Güneş Savaşçılan 22.30 Kanal 6 Bılımkurgu /TT\ (Rıders of the Sun)- Bıvoloıık bır taua sonticu dıınvanın vonetı- v ^ mıkanaNiısamı*ı.anavarlannelınegeçer CrıoH Santnao nun fil- mınde Rıthard Northon ıle Brıgıtta Stenberg var 22.451TRT21 Gerilla Ölüm Hattı Aynntı yanda 23.50 atv Macera ©(Red Lıne)- Profesyonel van^çı olma hayallen kendisıne verıle- cegı vajtedılen sponsorluğım bozulınasivla vıkılan Jım ın oykusu John Sjogren ın filmınde Chad VlcOueen ıle Mıchıel Mıdsen var Geç Gelen Adalet 00.10 Shovv TV Macera | (77\ (Distant Justice)- Kinsı oldurtılup kızı kaçırılan Japon pohs mu- v y fettışının oykusu Toru Murakavva nın filmınde üavıd Carradıne ıle George Kennedy var 00.151 HBB I Çok Şey Bilen Adam Aynntı yanda Harp ve Sulh-4 00.20 TGRT ? Crack 00.55 Kanal 6 Macera (Crack)-lvu:>rumcukiçakçılıgına karşımucadeleverenbırdedek- Vrv* tıt bır tederal aıan ve bır evalet polisinın ovkusu Barrv Shearin filmınde Rıthard Gere ıle Clıtf Gennan vnr Ejder Yumruğu 01 30 Kanal D Ölmeden Önce Son Kez 01.50 atv Macera (Once Before I Die)-2 Dunva Savası sırasmdı Fılıpınlcr de sa vasan bırgrup Amenkan askennın ovkusu lolınDeıek ınhemjo netıp hem de ovnadıgı filmde sanatçıva Lrsula \ndress eşlık edıvor Yunus Emre 2 03.20 Kanal 6 Dınsel uıuı^ Fmre nın \asjantisi \e ba^ından gtçen ılgını, nlav larkonu alı nı\or \ onetmenhüinı Hakan Balamır ın vaptıgı filmde Ozdeınır Bır\el v u Hz. Yusuf 03.30 Shovv TV Dram ©kardeijlen tarafından kuuıva atılan Hazretı \ usufla tlnvını kızı Zııle\ha nın a^k ovkusu konu alınıvor Nurı Akıncı nın vonetlıcı filmde N a^ar V aumur ıle Bahar trdenız var Agustos Sıcağmda 03 30 HBB \ âr Etmem Seni 03.35 atv Dram l Herkesin vardımına koşan Durdıı kadıııla ona çok kotu davranan ~^y kov agasinın ovkıısu V onetmenlıgını Fıkret Lçak ın vaptıgı filnı- Je Bedıa Akartııık ıle Tuğnıl Meteervar Bekçi 05.30 Shovv TV Macera 77\ (LeSentenıIle)- Almanva dagumnıktee»alarıaraııaıı ıkıgenç Pa- •Z/ rıs e geldıklerınde çantalannda kesık ınsan katası bulur ^ on \c- aud Desplechın Ovn Eınanuelle Salınger Bruno Todeshını İzleyîn )tıh Orta Halli > tıhuııc ı HBB oo 15\ Alfred Hıtchcock'un aynı adlı fılmlennden ıkıncısı Bela getiren fisdtdar Çok Şey Bilen Adam The Man \\ h« Kııt'u foo Much > onetnıen \lfred Hıtchtock Ovıınuılar James Stewart, Dorıs I)a\. Brenda De Ban/ıe. Bernard \lıles. Ralph Truman. Danıel delın. Alan \lo«bra\, ( arolvn Jones, Hıllan Brooke I9V> \BD 20dakıka James Stenart (sa«da) \e Daniel Gelin "Cok Bilen Vdam'da. SE\İNOK\ Hıtchcock ın ıvnı adlı ıkı fılmı- nın ıknuisinıı/lıvi)rı/7 O I934vapımısıvah-bevaz " ^ Bilen Adam"ı bıı versivondan dı- ha ıvıdırs ınkı F ılının on/ınal vcrsı- voııu vonetmenı o kadır etkılemı^tı kı bır kezc/ahct > »pabılecemnı ve bıı IMI) altından aloıııın akıv la vikacagı- nı dıısundıı H ıtt ı ıkın^ ı fılmın d.ıha ıv ı olcKagını bıle uıııut edıvoıdu Bu M.feı olavlarFas tageçıvorıılk tılnı- de lsviı,ıe devdı) \m ı hıka>e he- men hemeıı ıvnı Hiti.ln.ock vapınıı zengınlevfırmı^ tılmın -.urcsıne de 4^ d ıkıka eklcmı^ Dr Ben VL Jo NİcKcnna (StenarJ ve Da>) Fas t<ı tatıl vapan \at ım ^ıını \ı. sırın ıkı tıııisttır Ogulları Hank ıle wah.it tderkr ntıMerının her ,1111(1111 t ıdıııı vikdiırlar Dukcn dost tanlisı bır lıiüilı/ turıstv ı(t olan B ıv v e Biv ın Dr ıv ton ı Milet \ c De Banzıelvt I nnsiz Loııis Beınard la (Cîelın) t ınışıı lar Loıııs dt dost can- lısıdır ınıı avııı /amand ı suphe de tıv indınr [) ıh ı sonra Ben ve lo pa zardaalıs\tnsederken bır \rapde- Azerilerle cep telefonu projesi lı gıbı onlan dognı koyır Sırtından bıçakl ınnııştır Btn dıı^cnadamı tu- tırvt delıset ıçıııde bıınun tebdıl kı- valet dolasan I ouıi Bernard oldu- eıınu ızorıır Bernard son nefesinı \enrken Ben e fiMİd.ıvarak bır^evler sovler ve bovlece onıı .ııicak Ben ın ı,o/e bıleceuı ıılusl ırarasi bır cntnkanın Kine ıtu i ılmın bııtvesmın ılk fılnıın but- <,esıııden (azla ofdııgu hcr lıalındcn bellı (ıciit HıtLİıtotk uvmıkadrıı lar kol gezıvor s.ırk nı \a dı ta/la hn,bır kareves rastlanmıvor l stad gtne filınıııı vırguluiK kadarhakım olarak vonetmı^ \lbert Hall dekı siııkast tesebbusu ıle ka\,ıı ılaıı Hank ıçrn buvukeİLihkte vapılan arama filmın ıkıl/ doruk noktasinı olu^turu- >or Ikısi de hevecan vencı Aıtıa sankı ılk tılmdekı Mbert Hall tına- vetı dah ı he>ecan veritivdı Nevse Dorıs Dav Hıtthcock lılmİLrının vegane şarkısını so>lu \oı ,la\ I ningston ıle Rav F\an$ ın ıııiAisını tası>an f n (vı ^.ırkı üsttir ı al.ın sonrı da bır 'hıt* olan "Que Sera Sera" \lfred HıtcİKock ozel merakından va/geç- ııııvorvv.gtnekııçuk bır loldeovnu- v<ır f n hevecanlı aıılarda orkestra- vı voneten :?ahıs ıse fılnıın muzığını vapan Bernard Hermann. TAVFL'N IŞBİLEN Turkıje de ı.ep telefonu ıçın GSM şebekesı kurarak ı^leten ıkı fırmadan bın olan Turkcell Azer- baycan da kurulacak GSNf >ebeke- sine 'kno«-ho>\' hızmetı verecek Bovlece Turk fırmalannın teleko- munıkasvon alanında Orta Asva Lumhıırıvetlerınde surdurduklen valısmalara bır venısı dalu eklen- mış olacak Azerba>can da kıırulacak olan "Azercell GSM ^ebekesi"nın Turkı.ell ın 'kno\»-hoH' hızmetı ıle gerçekle^eceğı bıldırıldı Turk- cell den venlen bılgıye gore '* \zercell GSM Şebekesi'"nın ku- ııılui çalışmalannı vakında Azer lıavcan ınbuvuk kentlerındebaşla- ııacak \zerbavcan hııkumetıvle ortakla^a v urutuleı.ek olan bu pro ie ba^langıçta 20 senelık bır lısans suresını kapsavacak Turkcell ın hızmetı dışında " \zercell"deisletmecıolupolma vacagı ıse kesınlık kızanmadı Otevandan Turkıve deGS\l>e- bekebi kuran dıgı_r llrma Telsim de ürta As>a va i(,ılma\ı planlıvor Ancak Turk Telekom AŞ taratın dan vurtKind^kı GSM ışletmecılık lısansı ıptal ıdılen Telsım - e\dekı sorunu çozmeden' dı^arıva ı,ıka nııvor Konu hıkMnda Cumhurı>et ın sorulannı \anıtlavan TeNım Pazar- lama vı. Satı-. Genel Mudur "rar dımcısi Oğuz Ozcu Orta Asva va vapıldLik v ırırımların^ımdılıkpek karlı _orunmedıgıııı ancak uzun vadedc kır bekleııebılecegını sov- ledı kurulması dusunulen Azer- cell \zerba\(.an ın ılk GSM sebe- kc;ı olatak \zerba>(.an da halen Vtobıl teleton si>temıne benzeven bır sistem az i.ayıda aboneye hız- met vuıvor TV'ninyayına başlaması TV Servısı- Ilk vavınını Anka- ra da bır bodrcım kitından yapan TRT televızvonu kurulıışunun 28 va^ınıkutluvor i | Ocak |968>ılın da \nkara MıthatpasaCaddesı nde bulunan 49 numaralı apartmanın bodrum katından çok darolanaklar- laya>ın hajatına ba^lavan TRTte- levızyonu gcçensureıçerısındeva vın kanallarının savısım vedıve \\- kardı î I Ocak 196H de Telev ızvon Daıre Ba^kanı Mahmur Talı On- goren ınkonu>maMvlavavınha>a- tına baslayan TRTT\ si ıle ılgılı ılk (,alı>malar 1962 v ılında Alman var- dımıv la ba>ladı 196^ v ılında Fede- ral Mnianva v la teknık vardını an- la^ması ımzalandı TRT nın kurulmasının 28 yıldo- nıımu nedenıvle bu akjam saat 22 30 da TRT I de ozel bır prog- ram da yeralıvor TRT2 ~22İ5\ Osman Sınav yazdı ve yönettı 'Gerilla' kodlu tehdit mektuplan riRH4\GlRK\N Cjerılla kod adlı mektuplarla olunıle tehdit edılen ıınhı bır ısada- mıv la koruın isına aldmı eskı emnı- vet uorev lısının ov kıısıı Osman Sı- na» ın I99s te çektıt'i "Gerılla"' vakın tarıhımi7in sıvas.'l vefoplum sal olavlarıııa isik tutan ycnlımlı surukleviLi bır hcsıplasmanın dra- mı Polısıve bır t.ıbanı otıırtulan ov kıı ınvinlık siıçu u/enne vonını vap- Gerilla onetmcn-Senarvo Osman Ovııncıılar Mehmet \slantu». Vvşegul Mdınç. Fıkret Hakan. Jonırıs Oğu/alp. lanju Korel 19^ TR T \nkar.ı 7 V vapımı Fılmdt fcrorıın cgtnn.ii oldugu donemde bır ırava ızclen sılalı tııcca n polıs orL'iıt uvesı <:ıbı «.e^ıtlı ke Mtnlerden ınsanlaıın scruvenı ver alıvor Terorun bıtmesıııe karsın ıç teroru vasamavj bışlavan bu ınsan lar asktan d ı n isiplerını almakta »e- ctkmıvnrlar Inaııdırıcı veetkılevı cı bırovun cıkaran Vldinç, <•) \da- na \ltın kozı dauı ıvı k.ıdın ovun- cu Oğu/alp >2 \ntaha f ılm $en- lıcı ndeciı ıvı v.ırdımcı k.idınoyun- cıı odullerını aldılar 12 I vlul l9S()darbesioncesi "in- sanlıksuçıı" ıslcvcrekbuvukservet sahıbı olan sılalı tıiccan bır lyıdanıı sureklı olarak^ dit mektuplan ılnıava baslar Ada- mın karısı ki7i damadı metıcM de panık ve korkıı ıcındedır k.ıırdugu gorkemlı para ımparatorlugunu kar snı konıma«ız kaldıgını anlav ıp olıı nıun solus.'iımı lıeraıı ensesındc dıı v ın adım somınıın vakla^tıgını L'O- rıınce eskı bır emnıvet norev IIMIII korıınıa olarak vanına alır derılla kıırbanının kendısıv, le bır odesnıeve gınnesını v c sonunda v ıcd ınınd ı bo gulnı ısmı bcklenıcktedır Gerilla ıle amansi7 bıı savasıma •ıırcıı konıma gorev lisi dedekfıf ısadamının ucnç gu/el kansına asık oltınca ısler karı- şır korıımı gorev duvgıistıvla askı ırasında bocalamaktadır HBB 22 30 'Yüksek Tansiyon' TV Servısı-Erhan Akvıldu ın sundugu "\uksek Tansı\on"da bu hafta "SSk krızı \ c gcç emek- lilık" konıisu tartısıhvor Pro gramda "SSK neden krize gır- di"'. "Krizden çıkış volları ne", "Fmeklilîk vaşının > ukseltılme- si bır çozum mu", "Krizın ger- çek sorumlııları kımler". "O/el sigorta şırkttlerı. sendıkacılar. uzmanlar krızı nasıl değerlendı- r n o r " sorularına vanıt aranıvor ">uksek ransı\on"a SSk Ge- nel Mudurıı Kemal kılıçdaroğlu Isvıçre Havat Genel Vludunı Ab- dullab karacık. OISK Genel Baş- ka*ıt Rıdrati Bntfati vrt>osval Gıı- venlık uzmanı Burhanettın De-X mırcıoğlu katılacak Kanal D 22 40 'GerıfJd'da polısıve bır tabana oturtulan ovku. ınsanlık suçu uzerine \orum vapnor. Mehmet Aslantuğve \>;egul Aldinç başrolde. Gören'in felaketfilmleriuzanbsıT\ Servısı - Şerıf Goren ın 197 7 de vonetnıenlıgını vaptıgı "Nehir'Tılmınde Fırat Nehrı nde sallarla vola çıkaıı Istanbullıı seku gencın soluk kesen olum-kalım ->a- vasının seruvenı anlatılıvor Go ren ın odonemdemodaolan "Dep- rem". "Kopru", "Tomruk"' gıbı tek adh felaket fllmlerının bır uzaıı- tısıolan "Nehır" bırbıkinn \me- rıkalı vonetmen John Berman ın I9"7 2 dcJamesDıckev ınovkusun den çektıgı Burt Revnolds. John Voight. Ned Beatt\ nın ovnadıgı Oscaradav ı •'kurtuluş-Deli\eran- ce" fılnıının ba>arılı hır uvarlama Nehir onetnıen V ı f C o r c n Ovuncular larık Akan. Mıi|de \r, Sevda Aktıılga, C enı Sendıl, Cı\an Canova. Selın Sel. korkut Altın, Marcııs Henrıch. \ ernnıca Vendel I 1 »?" 7 Arzu Fılm vapımı sı V abanu kokenlı olmasina karsin sıriciıunii7da ^ımdıvedek vapılagel- nm tn ıv ı senıven fılmlennden bın olan '"NebıV'ın kevıflı bır nehır volcııiıiL'Uv la pek bır ılüisı vok 7 eh- lıkelı ve LO>kuiu seruvenlerle dolıı ov kıı K ındcbı rav uç gencın ontedo- ızav la sonra da dnuadakı kotu ınsan- lırla «.atışmasinı vore halkı arasın- dakı celıskıvı doual bıcınıde ortava kovuvor [)oua-ınsan catısması ıcınde bır saldııı ııldunne kaçıs ve oç ovku- sıınıın senrılendıgı akıcı ınlatımı nelıır tızerınde çekılmi', kusıırsuz «lorunlulerıvle one çıkan verlı malı bırgerılım-telaket (llmı omeğı tstanbullu sekızgenç Gunevdogu ıllerınde gcverken bır Ingılız turıst çıttının peşıne takılarak Fırat Nelırı uzerınde keleklerle tehlıkelı ve cos- kulu bır volculuga çıkarlar bır sure sonra aralanna bılınmeven bır ne denle polısten kaçan suclu bırgenç de(Tarık \kan)katılırvekafilede- kı bır genc kızla (Mujde \r) duv- gusal bır ılıskıvegırer Bır egl^nce olarak guzel ve neşe- lı başlavan sal volculugu gıderek garıp rastlantılarla urkutucu bovut- lara varacak kanlı bır senıvene do- nuşur 'Böyle Gitmez' TN Servısi - Daha once pazar- tesı akşamlan ekrana gelen "Bo\- le Gıtme/" bıından böv le hcr hat taçanjamba ekrana gelecek kadir Inanır ın sunduğu program. 17 va^ındakı bır kızın ov kusııv le baş- lavacak Daha sonra Vlıllı Egıtım Bakanlıgı ndakı bırskandalınvan- sıtılacak Avncaprogram, Israıl'eışçıola- rak gıtme umuduvla paralarını Kıbnslı bırtuccara kaptıran saf va- tanda^ları konu edınecek "Bovle Gıtmez" Kadır Inanır ın Dınar ızlenımlerıvle son bulacak İnterstar 24 001 'Dünyalar' T\ Servısı - Alı Povrazoğlu Tıvatrosu'nun gerçekleştırdıgı oyun "Dun\alar"da para ve ekonomı dunv ası bebeklerın dun- vasi ogrencılenn dunv ası fllm dunvası polıtıkacıların dunvası gıbı konular ele alınıvor Çok geniş bır ovuıiciı kadrosu- nasahıp"'Dun\alar"'da Alı Pov- razoglu Altan Frbulak. Cem Ozer, Peker Vçıka/ın. Zerrın Sumer ızıbı ovuncular rol alıvor 'Yuppie* rii\asının gerçekleşmes» konu edıliyor •Gelecege Donuş' filmlerının basrol ovuncusu Mıchdel J. F«»\ 'Başanmın Sırrı'nda. Aksiyon, yatak odasına girinceTV Servısi-\ev\ Vork takıtasra- lı bırkıi7en basirıva ulasm ıv i karaı- lıdır Bıldık bır duıumtııı bırazcık "Gecevarısı Kovbovu*" tadı katıl ı lak sunulnnsi Bır vatak odası taisı bır ^ırket komedisi Ualı ı dogrusu bır "\uppie" ruvasının gcrvekleş mesı Ke merdıvenın en aJf basaına gından bislıv ın lo\ p<.)^tavlı ılgı lenmevı bıraz ılerı vardırıvorveelın- den gcçeıı her>evı okıımava baslıvoı Bojlece dc zengııı aıncasMiın *,oku- lııslu sırketıne ılıskııı parlak bırplan gclı^tırıvur Basaıı meıdıvenının ba- samaklarını lıı/lı «,ıkarken keııdısı gıbı vonetici ol.ııı Htkn Slater lada ılgılenıvor Bıırava kadar ıııesele vok \ncak aksiyon gencI kııııılodasından yatak odasına gettıtıı /amaıı saçmasapan bırfaisadonıısııvor Sırkcttekı sırttaıı bıcaklama duruntları lıavlı torpule- nıvor Fınalde de kotu kalplı patron zevcesı sıhırlı dennesııııı sallıvor Başarının Sırrı Sh«\ TV 13 oo\ Burt Lancaster başrolde Çılgm Dr. Moreau © Doktor Moreau'nun Adası The Island of Dr Vloreau Vonetmen Don Tavlor Ovuncular Burt Lancaster. >lıchael \ ork. Nıgel Davenport. Barbara Carrera. Richard Basehart 19^^ ABD vapımı 98 dakıka T\ Servısı - 1911 de Pasıfik te gemılen batan denızcılcr cılgın bır doktorun havvan mutasvonları ııze- rınc denevlcr vaptıgı bır adava çı- karlar H.G. VVells ın amelıvat masası- navatırdıgı havvanlarla ınsanlardan venı vantıklar varatan bovlece de bır adava hakını olan çılgm doktor uzerıne romanı aslında bevazperde ıçın bırmcı sınıf nıalzeme saglıvor Çunku sivasi ımaları da var Ne var kı Tavlor ın rllmınde Frle C ken- ton ın tılmı "Island of Lost So- uls"un meşum hav jsındaneservok 19^0 vapımı ılk versivonda kenton kıtabın potansivalıne ıhanet etme- mı^tı Don Tavlor ıse butun ılgınç vıırguları vumuşatıp ızlev ıcılerı gor- sel \e anlatımsal uslupla vurmivi dcnemı> Bovlecedemeselevı bıraz "erkek çocukların seru\en kıta- bı" duzevıne ındınnı^ Ada "anti- septıkbırcennet" Dr Moreau ıse amk beva? takım elbıselı sadıst bır somurgecı degıl sınırı a^miş bır bı- lım adamı Tek etkılevıcı bolum MıchaeJ V oık un metamortoz geçı- rerek bır havvana donu^mesı Lan- caster ıvı ama 1932 vapımı tılmın Dr Moreau su Charles Laugh- ton ın duzevıne erışemıvor The Secret of Mv Sııccess V onetnıen Herbert Ross Ovuncular MııhjelJ. Fox. Helen Slater, Rırhard lordan. Margaret \\ hıtton. lohn I l'ankov». C hrıstopher Murnev 19X7 \BD vapımı I lOdakıki 'Medeni Haller' TV Servısı - \ onetmenlıgını- l ğur r rkır ın vaptıgı di7i tilm "Medeni Haller"de geçen hatta ba^layan oykıınun son bolumu ek- rana gelecek Zuhal Olcaj. Haluk Bılgıner, Selitn Naşıt, Sukan Kahraınan. Deııı/ kurdoğlu ve Fethı kantarcı nın ovnadıgı dızı- ııın ozetı ^<'yle Hıvdar geçırmekte oldugu agır gnp nedenıvle bır(,ok kabııs gomr Bıınlardan bazıları kenJısını kılı bık bır koca ıltıdarsız bır erkek olarak gorduğu kabuslardır Hay- dar hasta vatagında zor dakıkalar gevnrken Sımten ve Sedet lalci Gullaç Baci >a hl baktırmava de vamederler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle