25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 KİYI KİME DUM DOIA BEIIIÇAK Tel: 0.212.512 05 05 Fob: 0.212.512 44 97 Eğer kayalıklara bayrak çekilecekse sap ve saman birbirine karışır- sa böyle olur. Üç yıl önce de böyle olmuştu... Türkiye ga- zetesi muhabirı Yusuf Şan- cak, Saraybosna'ya gitmiş ve gazete- ci kımliğiyle olayları izlerken, eline sila- hı almış, ateş etmişti. Bu olay, gazete- cilık başarısı şeklinde yazılmış ve ga- zetesi de "Cephede bir Sırp vurdum" manşetını atmıştı. O zaman şöyle demiştik: "Gazetecınin tarafsız olmasını bek- lemek yanlıştır. Gazetecınin tarafsız ol- ması, onun dünya görüşü olmadığını gösterır. Doğru bildıği değerler açısın- dan yanlışları ortaya koymak gazete- cinin görevıdır. Bır olayın haber olarak yazılması ya da görüntülenmesi, olayı izleyen gazetecınin, taraf olduğu görü- şe göre biçimlenir. Ne var ki gazeteci, olayın gelişımınde tarafsız olmakla yü- kümlüdür. Gazeteci taraf olmakla bır- lıkte izledıği bir olaya müdahale ede- mez. Bunun tek istısnası ınsan hayatı- nı kurtarmaya yönelik olaylarda kabul edilebilirki. bu biletartışma konusudur. Gazeteci olaya müdahale ederse hem habere konu ofan olayın doğal seyrini değiştirir, hem de kendısi olayın içine gırdiği için habere konu olur. Gazete- cınin görevı habere konu olmak değil haben kamuoyuna yansıtmaktır." Şimdı de, Yunanıstan'daki yeni hü- kümetin bir ıç politika malzemesi ola- rak kullandığ/ Bodrum'un hemen öte- sindeki Kardak kayalıkîannda aynı olay yaşanıyor. Kayalıklardan birine Yunan bayrağı çekilince, Milliyet gazetesi muhabirı Mehmet Ali Vanş helıkopterte başka bir kayalığa gidıyor ve Türk bayrağı di- kıyor Ardından Hürriyet gazetesi muhabır- leri Aykut Fırat ve Cesur Sert Yunan bayrağını indirip yerine Türk bayrağı çekiyor. Ortada. ulusal ve son derece hassas bir konu var; uluslararası boyutta cid- di bir olay yaşanıyor... Gazetecınin görevi, kayalığa çekilen Yunan bayrağım görüntülemek ve bu haberi kamuoyuna duyurmakla sınırlıy- SESSÎZSEDASIZ NURİKURTCEBE "ken tiraj ve reyting uğruna bayrak in- dirilıp, bayrak çekiliyor. Eğer kayalığa Türk bayrağı çekile- cekse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumları bu kararı alır ve uygular. Gazeteci de karann uygulanmasını iz- ler, haber yapar. Kaldı ki. devletın çek- tiğı bayrak. gazetecılerın çektiği bayrak gıbi bırkaç saat sonra indirilemez! İki ülke arasında savaşa neden ola- bilecek böylesi bir olay karşısında. ga- zetecilerin bayrak indirip, bayrak çek- mesi sorumsuzluktan başka bır şey değildir. Aynı şekilde Yunanıstan'ın ka- yalığa çoluk-çocuk göndermesi de şaklabanlıktan öte değildir. Bu arada kımse Hasan Tahsin'ı ör- nek göstermeye kalkışmasın. Hasan Tahsin, Izmir'ın işgalı sırasında silahını ateşlerken gazeteci kimlığini kullanma- mıştı; objektiflere ve kameralara poz vermemişti! Ve... Türkiye'yı ıdare etme alışkanlı- ğındakı gazete yöneticıleri unutmasın kı, dünya kamuoyu tencere-tava kupo- nu kesmiyor! İki analıtara dava |_ _ ı atandaş Erol Sofuoğlu, iki » # I a n a n t a r vereceğinî i ^f söyleyen ve başbakanlığı I 1 süresince vaatlerini yerine getirmeyen Tansu Çiller aleyhine dava açtı. Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesini veren vatandaş Sofuoğlu, kanıt olarak DYP'nin seçim bildirgesini ve Çiller'in demeçlerini gösterdi. Sofuoğlu dilekçesinde, iyi koşullarda büyütebileceğini umarak çocuk sahibi olduğunu da belirterek, "Başbakanımızdan ev ve araba beklerken neredeyse açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldık, bir şişe süt almakta bile zoriandık" dedi. Vatandaş Sofuoğlu, uğradığı zarar yüzünden Çiller'den 200 milyon lira maddi, yaşadığı moral çöküntü nedeniyle de 1 milyon lira manevi tazminat talep etti. Mert Ali Başarır'dan SÖZDEY/ŞLER Nosîaljin kadar konuş. Hafta sonu 'kısa bir süre hizmet dışı' kalan bankamatik E . mlak Kredı Bankası'nın Caddebostan şubesindeki bankamatiğın üzerıne geçen 1 ' cumartesi bır kâğıt yapıştınlmış, "Bankamaîık kısa bir süre hizmet dışıdır" diye. Yazının altına da "Caddebostan Emlak Bankası" imzası atılmış. L Cilıcın Demirci den -»-) A F O R 1 Z M A L A K Hayattayken bır otopsi yapılsa, aslında yaşamadiğı ortaya çıkacak pek çok insanın! Kadıköy'den Rabia Kervan, bu "hizmet drşılık'ın bir alışkanlık haline geldığmi belırtıyor. Bir çok banka müşterisi de aynı kanıda olmalı ki, duyurunun yanına bır kâğıt dana asılmış: "Bankamatiğınız cumartesi, pazar ve bayram günlennde sistemlı olarak anzaya geçmiş bulunmaktadır. Bizim mevduatı bize vermeyip de hafta sonları repo mu yapıyorsunuz? Sizi basına -şayet oluru yoksa- Genel Müdürlüğünüze şikâyet edeceğiz." Rabıa Kervan, bankamatik çalışmaya başladı mı diye, şubeye uğradığında yeni bir duyuru asıldığını görmüş: "Yalnız cumartesi pazar mı? Her akşam bu bankamatik devre dışı bırakılıyor, hizmet dışı koyuluyor. Yaptığınız ayıp, çok ayıp." Hafta sonu "duyuru"!ar birbirinı izlemış: "Kısa bir süre hizmet dışılık, hiç bozulmadan iki gündür devam edıyor." "Başka şubelerden bankamatikle Caddebostan'a ulaşmanın yolu yok." Ama bir duyuru daha var kı, en can alıcı eleştıriyı yapmış: "Demek bu bankanın birgece bekçısi bıle yok. iki gündür duyurudan geçilmıyor.'" Zonguldak, Muğla, Gaziantep toplantılarından izlenimlereçen haftaki Cumhuriyet okurlarının etkinlıklennden izlenimler sürüyor. Okurların bildirdiğine göre Zonguldak, Muğla ve Gaziantep'teki toplantıiardan ızienimler şöyle: Zonguidak Zonguldak toplantısı. "Toplantımıza esnaf, doktor, ev hanımı, öğretmen, biyolog. avukat, öğretim görevlısı, eczacı. memur sendıkası yöneticısi, öğrencı, işçı, memur, muhasebeci. maden mühendisi, jeofizik mühendisi. makine mühendisi. bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi, emekli ziraatçi, emekli bankacı. emekli memur. emekli öğretmen, emekli işçi 59 kişi katıldı. Atatürk, Uğur Mumcu ve devrim şehıtieri anısına bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstanbul ve Ankara'dan gelen kutlama teigraflan okundu. Zonguldak'taki Cumhuriyet okurları ailesı olarak üç saat süren toplantımız son derece samimi bır havada geçti. Gericı güçlere karşı cumhuriyet ilkelerinı savunmak amacıyla kurulan Zonguldak Kültür ve Eğıtim Vakfı, Ataturkçü Düşünce Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi örgütlenmelere üyelik çağrısı yapıldı. bu orgütlerin sürdürmekte olduğu çalışmalar doğrultusunda proje önerilennın gelıştırilmesi istendi. Cumhuriyet gazetesini ekonomik imkânsıziıklar nedeniyle alarnayanlann talep etmeleri durumunda. ücret ödemeksızin aboneliklerinin gönüllü katılımcılarca karşılanması konuşuldu. Okurlar arasında ıletişim kolaylığı sağlamak amacıyla Aydın Kasapoğlu, Erol Sarıal, Vesile Dermenlr, ibrahim Çetin ve Alaaddin Çakır'dan oluşan beş kişilik iletışım ön komısyonu kuruldu. Bir sonraki toplantının 17 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı." Muğla toplantısını Cumhuriyet okuru Abdülkadir Bozacı anlatıyor: "40'a yakın okur bir araya geldik. Katılanlar arasında bır komisyon oluştu; Abdülkadir Bozacı. Hüsnü K/y/rcık, ibrahim Şahin, Hüseyin Ülkü, Sülün Erbaş komisyona seçıldı. Komısyona şu görevler veriîdi: Muğla'da Cumhunvet Gazetesi Okuyanlar Derneği adında bır dernek kurulmasının ve kuruluş aşamasındaki hukukı ve ekonomik boyuîunun araştınlması. Cumhuriyet gazetesinin daha çok okunması ıçın çalışma yapılması; Muğla'nın Karabörtlen beldesindekı halk kütuphanesine Cumhuriyet alınması. gazetenin alınmastnm ve okunmasının takibinin yapılması. Cumhuriyet'in daha güzele ulaşması için 'öz denetim' çalışmalarının yapılması. ilk öğretim çağındaki çocuklara, orta öğretim çağındaki gençlere yönelik yayın yapılmasının önenlmesi. Başta ADD ve ÇYDD olmak üzere demokratık kitle örgütleriyle ortaklaşa bır lokal açılması yolunda çalışılması ve lokalde erkek egemen' yaşantıya yer verilmemesı. Toplantıların ayda bir yapılmas/ ve bundan sonraki toplantının 2 Mart'ta düzenlenmesi." Gaziantep Gaziantep toplantısı: "28 okurun katıldığı ilk tanışma toplantımız samımı bir havada geçti. Ortak düşüncele-' etrafında birleşıp üretime geçebileceğımiz ve düşünce üretmek zorunda olduğumuz konuşuldu. Toplantı sonunda inşaat yüksek mühendisi Necdet Sökücü, gazeteci Kemal Bağcı. makine yüksek mühendisi Semih Tırfarlıoğlu. araştırma görevlisi Filiz Yalçın ve avukat Mehmet Tuncel, komisyonda görev aldı." Bir Uğur Mumcu dostunun ortaya yüreğini koyması. O ~~j gece. siyah giyınmişti. i Ayakkabısı, pantolonu, gömleği, yeleğı ve dahi 1 başındaki şapkası siyahtı. Yurt çapındaki Uğur Mumcu yu anma etk/nlıklennın hemen hepsme yetebıldiğınce bir küçük katkıda bulunmuş ve 24 Ocak gecesı Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ''yapım"ını üstlenmiştı. Anma etkinlıkleriyle ilgili olarak bir yandan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılik Vakft'nın çalışma'anna katılmış, bir yandan Cumhuriyet gazetesinin çalışmalarını kooröıne etmişti. Modern dans ve ışık gösterisi eşliğınde Uğur Mumcu'nun Sesleniş yazısının da seslendırıldığı ve bir sanat şölenine dönüşen geceye a'dan z'ye emek vermışti. Trıbünlerı dolduran binlerce kişi, spotların ulaşmadığı loş bır yerde, simsıyah gıysıleriyle zaman zaman koşuşturan, bazen durup soluklanan bu kişıyı farketmedi bile... Zaten o. bütün bunlan farkedilmek için yapmamıştı. Bir Uğur Mumcu dostuydu ve herhangi bır Uğur Mumcu dostunun yapabifeceğini yapmaya çalışıyordu. Profesyonel bir kadronun bıle üstesınden gelmekte zorluk çekeceği bır etkınlığı (kı bir hafta surdü) yüreğıyle ve yüzünün akıyla gerçekleştirdi. Ortaya yüreğini koymuştu, Cumhuriyet'in Ankara ıdarı sorumlusu Mehmet Açıktan... Uğur Mumcu dostlanndan Açıktan 'a teşekkürlerola... ÇİZGİLİK KÎ.MİL M. 15 İHAİİ HARBİ SEMtH POROY jfryk \, J \uj / / /A /A \ \ GADDAR DAVIT MRİKIRTCEHE u AŞAGt KAFAMIX TAJ GlBl OLPU-- FAKAT /LLE t>e HtSSETAAEMİZ HISSepEBUK ABÜ/ -RAP-RUP- RAP Bl Ll T BEBEK \VR\\ ÇİFTÇİ bars ne .' Seni al, 3l,onİ3r; /w, ya TARIHTE BUGUN MUTAZ AR/KA\ 3! Ocak OPEFMDA OYNAMAYAN TENOR.. 1921'D£ BUGÜN, LMUI AMERIKAU TEHCK MAeıO LANZA OOSOU. ITALYAN ASILLİ i^>A12All34Z'bE SESINİU SÜ~ zMLUĞfJt FARK£OEN KUSMUZ•ımçıc/ seeçey YlTSKY TA&AFINDAN KEÇFE&İLEteK,811111! bı'Ğ' ÇOK BAŞARlLI KOHSOZ TuHMELERJ İZUYECEK- TlR. HOt-LYWOOO'OA, HAGM ŞlRKETIYLE İMZALAOI- S/ /coMTRAr JSOMUCU, MUZIKAL CAK , 8U ARADA B/GCOH PLÂK POPÜl-ER OLAJC/Ş OPe/M PA/SÇAOHR.IAJ} MESIMe KARŞIN, IAH2A HlÇgıR OP£EAM ROL ALMıYACAKTIIS. SES'M GeÜŞT/RM£#: l/£ ÜMUHU ıSTSYeH MAftlO LAHZA, MBSLB/Û YOKSUN OLP t/ĞUAIMH, ÖeA)eĞW BıR CAZuSO VErA 61GLI DÜZEYIfiie S£LSMlY£~
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle