24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA 8 EKONOMI/PARA RAPORU BORSA VERILERİ Endeksler 3'leşık Enaeks Malı Endeks Sanayı Encieks Oncekı seans 458'38" 35624 61 5242217 1. Seans 46407 58 35919 37 53168.62 Değışım(°o) 130 0 83 1 42 2. Seans 46279 49 35787 87 53034 86 Değişım (%) -0 27 -0 36 -0 25 Iş'sm Hacrrı 7.657 103 101 320 00 BORSA (1. SEANS) 3OOG«KIS86 Htsse Senetîı fiıkseK kacanrs fatejı fıvatı > SOS t»s» ır« 3 * - ^ 2i ü&ttU Kfeıw* S5 ..t>- ı } TtiiBt iîıfe-Spaf, rE •B's îj" ISIr^oı rtfeı ••3 t,-a V 'te": 3d3 -r rtaj 'Sf s WıJ; ias j « 166 TW) U"İ:GS ••• latesm TSk'fcıılc* . sx £61 •Î3C S M ÎSflt 4S9 "Ssff iaî 51» :N9 38J Î15B 17=CÇ 11» 185 »H9 S S C K M M C » » * MB 115 19» 09 !85 1 W 19259 »7» İ799 13259 J'S oa ıSt 13 m «751 m •İÎX MM 'JICCC JT.H SJ9 75 i» •"-,/ !7» 2UM nm 380 57* İ5O3 2275 2125 •«a: -a] -tı 'SB: •& 5B3 eSB ESC -5'X0 5449 'EXC t 6 H « M T3.-7 15X3 2UB » 1 9 2IM 1M.5K 7 7 * 2JS 2)99 2 « <»M !SW <S5i t^g tm s ! « <m 2S59I 2S.S99 2J5İ 1 9 1 2tSB ZSJS ZTI*B sm cra Msa t-15 18999 "İriİ nm iii9R 21 a 55» Jt"Ö: 5"Sc İM JBJE İX! ım 311 ms sm 5.19 47ı.M 5'99 ö ZM 381 S25I 2'» mm m 751 2B999 Î54 m 1919! IT 22»! 519» !*!71 İM İ13« SW İJS 1SI (119 !.« SM ÜI9 iiı İM i » 759 »9 IS99 )« 21599 nm m 5119 ÎÎ5 LöC VÛOO ' T 2 S 1İ« 11» 1P5JK ;r= rrjl 2« 2G5 1 * 2125 4SS liDt MSH 2 5 « m "X İM 2M 1.S 2125 m 9» 1975 2H 2İ99 2P5 1711 İ M I15N s * 1İS» Sffl :1u USH 11.599 !3S 1359 İ4SI 33J 14251 ••cc "•: stn 3in 235» 3 * vm asgı 1299 5599 13J0 G7S9 590 1259 1S7SB «259 saı s * =Jt 5»: İIM İII. 19988 İM 172» 31599 5J99 155ft 3:50c 3353 299 'JOC 2275 51199 7JES 29T5 tiM a m 1 ü UM İ4M 5» •JE 1350 5JB 2325 SM IK5 3 1ÎS 21999 13« 2W 1SKS • a 5a, 13.75C 1775 ım 39İİ9 İSB : J. 5İ99 V» 13 a' İ2C 15 ."K 1559 •1 _ ^ j« i» 1 f? 3M «59) 3E.MC : ' \ " •-"23. 1» ESR 9S9 2TS •2S53 11759 139B- İÎ5» 2S9) !.-« HM 1İ599 2-5X ::3?: *jiX '3.753 <&. m 1599 !99 £999 tim m 1999 r.V 65. »299 971 '299 :5Cl :5/ İM İW 1191 33» 1351 1-OOC 1S2S 2CJE? ÎZB İ2B 15530 1:750 130D S5K 1599 33S9 !5M 3H İM •'3: 1450C «!S " "5, 12JE 11» 1251 3151 39 •57= 3151 T» 1119 19» 19259 11251 İ3SI ; « 3 -s :=: 7D 11» S2M £~c ; ; . r fî» »,M 2« (79M 2t25 IM 4359 24KK1 1399 25K) 5 1 » 2İ6U '12« «£: 29M «25 İ M 29Ü7 US 355: •.••/!.' S30S H519 1R99T1 39319 HİS9 M1İ9M 1131 2M I2I7M 2W 4-50 •i.";32C 4lK 'Sü! ?î'"î 7 5X 17R İ M 1İ33 2959 1X9 2'59 511 M 1H 21M m 25998 5159 '19J9S1 u mm i» mn m İH K7M İ H S» "C9JM *'« İIM 2.9O.M 'JJT TM 2IİB 7M üisg r a ;)i92 lî.S 1Ü.M 11229 1351 551SU itt SM 4» •;T) '•• 1W -IX 5SZ2H5 •:•> 553192 «! 34SİM a mm Î5T 1(75 «19 11173 2 3 » 3 3 « 23SR 211Ş W « 217i 22M IMM 55H 271M 13519 J21M •m \nm 1İ75 29UÎ5 13259 3» 1İ M 11) 175 22215 SJ5İ 13492 1311) 11» SM î E IÖ4 54M 15M S4fl ."• ! ir. ,-ıJ 250Ö 4 * K 2:-3 141J9 11.591 JE'J - 3 Û V Sffl 5199 1 57f1 7M « M 22S8I 33U T7HM Sffl İUM 51» nm 22 3C KI71 5155 ıır ': "50 üâüuC 1:7» •Ü53 ~W Î3K! ESCDC sjgg tii im 5UM 1:İ5 36 K '325 5IK0M 2M SM 17» •::, '..ci. 1.BJ !MM 2.159 251ÛB c3l\ 225.Cû nıstasssni I I "74M 4Î5J U-SM ? S 1KM 3i'- 5159 2S3Ş 'İ25 23» fitSi 10! 2W 4??5 1B 1559 9791 1351 4fl2S« !!« 2 * 3JC72I İ7M 15.5K 1 » M 15« j ı j j 3CXC 2i :r *:K '2::C' '-a 1G5 13IM 1E5 İM 4S6SIB 1113 « a 3İ314» 4J'Î! IM 93.SH 1757 --". T« :'J i a nj'ui İ41- '.m 423(111 SK İ351 ua1S5Ü3 531SGCC -?S 3İ50 1 K 125C 1İ5CC M4S7 VJ1 'Jâl K«S <SS 157S mm 159 1«Ü U1İM 1«77 HR T i * I5B 1IÜ 1BM ' I F I1S9 I M 99M «« «a £Xl •c.303 215C 2.150 "TÎİ V«i i!5N 14251 ÎJS9 1 T 9 11» 7Î.M 4İHİ 36JE ' K 3£JX V'X «E2C : " İIM 79N 7R M5M -; JS4 !S3S İU4 15R 15 3125» ıs vn ?K «1$ ' * «m 1İ25 1325 1925 3M '55; •2ffi İ M 771 "5* «Juj "« 999 !I1'121! M 2TC 33JO i?X 7'0C 7''[7 7IX itSB 225TO «J60 •'"53 •3Cİ3CO '19-: 12259 7 » M 11)59 133 2KM İ3S ~3M mm "]K 3M « X 3.591 15S 2£tOj: '£4" İİİŞ 2Kİ9 l'iî 11M1K72M I97« 3 * I339M 1CI 719 1*1MM 7(3 ;M :îer -.: BORSA (2. SEANS) SOOCAKISSB « Seoedı Buguuı l;fen J£ ort lıaajnıs Ueılı Fiyat< «!2UwCnıl9>l. 54» •cOût JSûffi -TSC H50C 22»: '3'5C LM 55H İ39I 255! «3 1:7: E.SH 4T0 i» cw :r= İİ99 « 1 H İ412 '6XC '6531C •?.<£ 2SS 54C3CB a 1 : 4Tİ 435(10 « " 255 ü » 265J0C 2KM3 ' « 2 4 X'W 245CC 2İD3 2SJJ3O 26W 24sD£ 175C 1 ~ 1TC 2063DO •35;: 571 3 30-: 17» 11299 İM İM 'K (SMıttîa ITSMCıımı Hlngt V Jnertas 'A Ç*» l * HtaıACn MDeaK MEjıMtrıt K7ESrt 1i» ( i Bnc* X ımı 5M 225 15 S» • -a İ7I9 4H 3'5CC 37»; lİSH iü, 4'5C IM IK "99" Î15İ İ-3S um "s. 1?"5C 11259 15 T9 13759 • X i'£ 1I.İ90 Ü 23>C. 2.1"! 13519 '325: Sjffi : « •İKÖ :;x 77H Kjiü -30053: »391 4.959 !225 :"4K •'*C 15599 963. IM KC 7SSÜ 205C 232Î 4İ5Û iii 2JSS 973C İM 3JC 2.u" 2.325 4450 24ÜK 24500 ••500 3130C 2ÜDJ 3650C S2X 65X 9233 îss, 77» SJ9İ 63C 13K 2™3 İ799 395CB •S75C 3C)X I I * 2K Sİ9İ 640 3500 7M <SS9 ş"rsi '375ü 1181 122» 1İ M İUM Î5& 3653 İ60Ü 69E ".W •İ2K 13759 HJ99 rx 7-x 3050! "J3K •jc M : 11599 1 1 A 350 T5 360 •3K 225K 230CC 2'25 t ,75 ^ 3 : ® v 000 r aon '4Oİ 5İ.3 1US9 1U59 !«C 5GD] 125 '275 •3» 1000 •SS» -301); 4.300 4OC 95K 370C 5300 5330 3tfC S5CÇ 9199 20 ;• •33E '33OC 2J2S 2159 •4a» liSOC 3 î 9£I0 98303 56X 5700 '"7 feTSÎ '25 Mj? ş •Jtes 13"'. 13StÜB 7M is;x •İ2£ 2253C '^753 ~5M X S 1İ 89 ise 5 5X 253 •C£ •:25C •32 45ffl 230C 62JCC İSB 2_153 5S3O 4TJ rM 115E 1125 ' •': İM 7.391 İJJO 153i -7500 1SJ0C 2*500 22.500 '"-OCO 10758 İ175B ffldt 31C0O Î3330 5» SM 1550=3 i£750 3 0 » 3'30! 415i 1200 i3 >us '5533 •44 Ma'OaasKa * Î45C0 147 PnH •3_33 1399 •-; »au- •fc'Ste JJ5CC 3âX 53OC 3SB 1-00 55X UüD 13599 'î:i 1C 5CC U5C 3-5J ıgg 13159 4000 3EJ0C 2'X 21M 1 1 » n rntaMnıTaı KJ59 •"b"--^sr £51 îfflj ES 2TC 71K irî 122a 12J-53 1J75 ıcae 1559 1f«l 1251 ıst 1<S9 113CC 3400 3230 "X£ «Oiüi •a " •ıâTrrstrtHa*5 •54T5KB •92 üoyeÇSrefc musM HÎKitlîtıra İM m 630C '0253 5JB 3.150 7S :î.?: 2 1 0 '5O0CC 2223: v-:: "-a i:5-3 İM 191IM 5)11 II» 1159M 11 «2 İM " i M İ279 2753 :15!H "50 565 3OC 1 7S 2200C 19» 1*1913 İİ9İ 5İM •m na 15751 S57M 1 1 H -17300 38i. 3-0X IM 18» 5S -3031*0 esre 115JOC 1050 1234300 2C25 10M0 4300 3İ935X :3E 3Jc't •4» 4J31M 4SH 2J41M e:t: " •c 1İN9 5İO0 5T0 2550 2 i X •325 "IH '5XC '53î 445C 4S5 2225 Î 2 7 ! 6'üOû 620GC 'J25 1C5C 1775 155C 2T5 215Î 5JK 5SE '1-50 5* 720 465C 4750 . 1 » 22.M 533C EDC'3 '553 173 •1TC 1ijt 2SH VX '5250 15 "50 235CO :i5X 13X0 'iSl '~- 153 1191 19.119 • OCC " T X 3650 «533 rJOÖ İ4ÜC 2753 2SO0 m 1703 :«i 565ü 6İCC S4fl •!» 11759 15 H •S5C 3 '2 3U2S3 ':Jffl 15503 '525 '575 'C5S '1335 3*33 345C 1591 1 1 9 11259 14JS 335S 33DC '325C "CA +"GO0 3tax 23'; 2-X- 2iw nm 13 TSO 14759 1175) '2.519 s:;] 55c: 1550 1625 EJOO 69a: 6300 73CS 7500 saoş 2'î ;T3: 7.M : » i/- '45E • ' 5 : '• "50 11750 12250 12.7:3 12J3 'JS 1375 i-SCHl 12C30C 3900 7M MM 155ÛC '27.AJJ 1S30Û 440ESOC 22J30 •255.3» 'C250 3555000 '1753 187 7S î-500 33C130C 5799 l l i :00ü 15-303 îKi A'JİB 15.TC 25-033 r i r 34053 j'3; :3TJU 1İ599 İ M 41» 111i M 56Û3 2CCtt 251 43SK •ÇZ '7S43K Ü l 10 70333 4500 '21»J 227; 2/S3ÜC 5230C '024ÛO 1355 '3:450) 1825 14' T 000 2'X ÎI1400- Şjffi 104.0EC 720 ''193CC 4T3C î>31 21» 273M 55S 2»B3 i:25C 14856.5» 25B 4,ir4fJ 1İ253 65200C 24 53. "3000 ' - 1'iJOC 256 X: '3" 30: 1911 Î4H7ÎS 1"DCC '"333 «500 2.3SS~5 S.5K «CCC İZS '7503 2753 U3L " 5 9 74" 1I2F 5İ 2J42 15522 İ795 2025 3235331B3 -:000 36501 24CO0 3623: 630Û -•733C :22' s-cc r . K S-SL I E 3:'iy s' 21MI799UH SSSI 111 İSJffi 4133 IJ99 TM4U 132! 19199 < 7 M 1971 S M «13)311 5771 53; 27633C E 1 3350 571)33 3.366 23i; ;ısj 1 6 «751 4J3IJ99 U B J 19500 4J0O3 19535 •J300 235iCa: 13602 12M IMM 11931 IİJS9 71M 1131 C " 3 3İ53 51533 3573 6603 3000 6"K •ÎW ISLJOC -5(B2 14599 SJ31M 14(19 3'ÖOC 22't) 30342 5'X""59C'54 53M • OK "13T SOC •3ÛC 11259 2.473M 19K 360 -53430: 364 '300 8533C •82- 225OC -95303 2 3 C 2150 2*6000 215C 2730 tJKjffi im - 500 •53C0C 2-13- SK( '135SX jjii <<M HSIM9 13,121 '275 65İO0O 1İ5C '3000 750C0 I33OC •5 "50 531030 1S5S 4 S 9-6433 4333 9T33 23960C :300 103» 951' 5300 9355 C 3 242 E-3TC t'i' 7M tSIM Î79) l.S. .'Zei •!'*• 2159 İI71M 2977 '.500 1C45CC 1423 0 j 3 97030 30D5CO S648 57CO 71M K f i i M ÎİS59 71İ2 1535 17-38 2>iS "373 32371 5721 4M 151 1275 İM •5750 3400 7S 5*33 97! İK 56CO 163OİX 6 3O0 '6E.XC 3-5: '2LZ2 13759 2419M •KS: :"»»: î::c »a 15500 37ECEB '525 25373D3 i'O3S (3S00O 5*1 3T43CC 1799 İİ29.29İ 'S'S: ? "'3c 1Î259 ŞSM 13253 3^3)3 3S3OS İGCO 14 "59 12195(6 12» 79474 = V "6'3-S 68K 112305 6SX 21300 73CC 3.063^ 57C-91S40C 2TC 5035 m tnın •453 »IM ••3J 2,aucc 12250'1835203 12.750 £80.000 'JS 596 600 "5.000 342 55C 3650 2"3XC <M 41Sİ9 1S7S S B M 1215 Î1518 5«C °t:ır m mm 11530 535600C 3.430 185SSH 31502397 5cî 7SÎ i ' : » . •«" 35: x: 15522 3C368 3 1 ? II» ıcı 5565 2535 •325 •:=0 'ISS »5-iJ LT8 5 3S '}*: 150 2i: 4 £65 2)9* 24": 5312 J333 11 m 152": 1551 l'i» 1025 «603 2» 21JT '4144 12151 "SC? 7BS K'S- 11 «2 12J53 12750 '55: •'3.353 Î5M 3J22 1535 1215 J 52- lî! 319= :3S4 125 günlük ihalenin sonucunu "faiz pazarlığı" belirleyecek ı SÖYLEŞİLER Harineşansınızorluyor• Yılbaşından bu yana büyük talep göreri ihalelerle ilk 3 aylık geri ödemenin yukünden kurtulan Hazıne, bu kez vadeyi haziran av ına sarkıtmaya çalışıyor. • Faızlerin daha da düşürülmeye çalışılması halinde paranın dövız. repo ve gecelık faizlere kayabileceği ileri süriilih'or. Ekonomi Scr\isi- Son ıha- lelerde sati!) yapmaktan çok fa- ız duijurme vonunde hareket eden Ha/ıne nın, bugun ıçın açtığı 125 gunluk ıhaledekı "faiz politikası'' pı\ asalann vonıınu belırlevecek Hazı- ne'nın faızlerı >ukseltmcsı halınde kamu kâğıtlanna olan talcbın süreceğmı savunan uz- Bonoların yıllık bileşik faiz seyrı (% 29 Araiık 9Ocak 15 Ocak 22 Ocak 27 Ocak manlar. terü bırdurumda pa- ranın alternatıf vatınm araç- lanna kavabıleceğını belırtı- \orlar En son actıği 105 gunlük ihalede>ılhk bıle^ık faızı \uz- de 164'lere kadar çeken Ha- zine'nın faiz ındınnımcdevam etme.Mht!İ>ndekjnıukâğıtla- nna olan ılgının >on değiş- tırmesı beklenivor. Uzman- lar.vılhkbıle^ık faızlerınvüz- de 170'ın altına du^mesı du- rumıında bankalann bonola- ra fazla ıigı gostermevecegı- ne dıkkat çekerlerken, "Sis- tem kağıda boğuldıı. Son giinlerdc dö\ izde dc bir ha- reket gözlenijor. Para oltna- dığı için gecelik faizler de ta\an se\iyelerde. Bu or- tamda düşiik faizle bono\a gitmck ne kadar doğru olur?" şeklınde konuşu>or- lar. L zmanlanhaledeohıyıcak faiz \e satı^ konusunda tah- mın >apmaktan kaçınırken "Phasalarçok karışık. Vük- sekenflas\nn beklentisi \ar. Ne olacağı henüz netleşme- di. Bugünkü ihale önemli ölvüde belirle\ici olacak. Trend tersine dönecek mi. dönme\ccck mi belli olacak. Bu arada Merke/ Bankası şııbat için dö\iz kuru açık- lamadı. Bu dolar yönünde- ki beklentilerde bir belir- sizlik >aratı\or" gorüşünde bırle^ıvorlar Bu arada Hazıne'nın en son 24 Ocak'ta duzenlediğı 104 gunlük bono ıhaleMnde orta- lama vıllık t\vzy uzde 111 99. \ıllık bıleşık faız ısc vuzde IMolnıu^tu Bu ıhaledekı sa- tı> mıktarı ıse 66 3 tnKon olarak gerçekleşmişti . Rantla değil üretimle ilgilendiklerini söyleyen Halkbank Genel Müdürü: Aldığımız bono, yok denecek kadar azEkonomi Servisi - Geçen yıl e^naf. sanatkâr \e kuçuk. orta boy ı^İetnıelere \erdiklen loplam kredının 50 trıKon lı- rava ulaştığını açıkla\an Halk Bankası Genel Muddru \enal \nsen. kamu ban- kalarının ıç borçlanmadakı tıkanıklığı a$mak için Hazıne bono.su aldıklan ıd- dıalannı reddederek."Aldığımız bono >ok denecek kadar az. Vüksek dü/e>de rant elde etmek >crine sadece nıüsttri- lerimi/den gelen taleplcrini karşılamak amacıyla bono aluoruz" dedı Halk Bankası'mn ranl araçları venne uretımı arttırmaya vöııelık kuçuk nlet- nıelerle esnaf ve sanatkâra dönük kre- dılereyöneldığını kaşdeden Genel Mii- dur Ansen, 199-Tte \5 inlvon lıra olan plasvmanlarında geçen yılyüzde 114"lük reel artış sagladıklannı kaydcttı. Halk- bank Genel Mudıını. geçen vıl öngörü- len 20 tnlvon lıralık kredı hedefını ha- zıranda aştıklannı. kredılen temmuzda 24 tnlvon. evlülde de 27 5 tnlvon lıra- yaçıkardıklanmbelırterek. "Odönem- de M I sonundaki si\ asi gelişmeler bel- li değildi" dıve konu^tu Bu vılın ılk avında da 3 tnlvon lıralık kredı kullan- dırdıklannı belırten Ansen, IW6 için esnaf ve .sanatkâra 50 tnlvon. KOBlMe- re de 30 tnlvon lıralık kredı kullandır- mav ı hedefledıklennı. gençler \ekadın- lar ıçın sağlanacak kredılerle hacmın 100 tnlvona ulasaeağını ıfade ettı Halkbank'ın ozellıkle KOBl'lere kul- landırdığı kredılenn taızlerının yuzde 40'lara kadardüştıığünu, esnafve sanat- kâra uygulanan kredı faızıntn ortalama yüzde 75'lerduzev ınde olduğunu da be- lırten Genel Mudıir Yenal An.sen. nıev- duat faızlen nedenıvle kavnak malıve- tının bunun uzennde olduğunu ve geçen > ıl için 4 5 tnlvon lıra olarak hesaplanan faız farkının bir bolumünü Hazıne"den tahsıl ettıklerını soyledı. Halkbank'ın ılen Mİrüldiığugıbı mev- duata da yuksek faizler vermedığını. sa- dece reei faız vermeye özen gösterdık- lerını kaydeden Genel Müdür Ansen. Hazıne bonoiannı ıse mıişterılennın ta- leplerı ve yasal yükiımlıilükleri nede- nıvİeçok sınırlı mıktardaaldıklannı an- lattı Ansen bu tav ırlanna ornek olarak 128 tnlvon liralık bono ıhalesınde Halk- bank "m sadece 500 mılyon lıralık altm > apmasını gösterdı Yenal Ansen, Hazı- ne'nın 19%'nın ocak avında vapılan 400 tnlvon lıralık bono satıs.ıvla mart ayına kadar ıhtıyacı olan kav nagı eldeet- tığını, artık bü\ uk bir borçlannıa gere- ğı bulunmadıgını da savundu Ansen, Hazıne'nın bankalardan dövız cınsınden kaynak talepettıgı volundakı ıddıalar konusunda da "Sağladığımız kaynaklan kredi olarak kullanmak isti- > onız. Ama talcp olursa. karşılığını öde- me$i koşuluyla Ha/ine'vt de \erebiliriz. Ancak Hazine'den hu doğrultuda bir ta- lep yok. Bugünlerde 4 bankanın kah- lıımla ISOmihondolaıiıkbirsendikas- yon kredisi alma bazırlığındayız"dcdı MERKEZ KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustrafya Dolan 1 Avusfurya Şılmı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Ftn Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı I Ispanyol Pezetası 11sveç Kronu 1 isvıçre Frangı 100 Italyan üretı 1 Japon Yenf 1 Kanada Doian 1 Kuveyt Dınarı 1 Norveç Kronu 11ngılız Steriını 1 S Arabıstan Rıyalı BANKASI DOVİZ ALIŞ 62 387 41977 46297 5 967 2 041 10 839 13 697 12213 37474 491 8970 51559 3.903 579 45.270 208.302 9 571 93 898 16 636 SATIŞ 62 700 42188 46530 5 997 2 051 10 893 13 766 12 274 37 662 498 9015 51818 3 923 585 45 497 209 349 9 619 94 370 16 720 31 OCAK 1996 EFEKTİF ALIŞ 62 200 41851 45 603 5937 2 031 10 785 13 560 12 T6 37 099 479 8 925 51404 3 864 566 44 817 204136 9 523 93 616 16386 SATIŞ 62 888 42 315 46 670 6 015 2 057 10 926 13 807 12311 37 775 506 9 042 51973 3 935 593 45 633 209 977 9 648 94 653 16 770 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ ABD Dolan Alman Markı İsvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ingılız Stedını S.Arab Rıyalı Avusturva Şılını 1001ta! üretı 62450 42000 51500 12200 37400 93700 16550 5960 3885 SATIŞ 62600 42150 51700 12300 37600 94200 16700 5980 3925 ALTIN CfNSf ALIŞ Cunhjnyet 5-100000 Reşat 5500000 24ayaraltın 816000 22 ayar btteZ)k735000 SATfŞ 5500000 5800000 82^000 802000 ÇAPRAZ KURLAR 1 4862 1 3475 10 4545 30 5700 57 560 4 5547 5 1085 1 6648 125 87 6 9550 1 2100 1598 09 107 10 1 3781 6 5185 3 7500 1 Sterlin. 1ECU 1SDR. 1 SDR: 1 ABO Doları Alman Markı Avusturalya Doları Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ispanyol Pezetası Isveç Kronu İsvıçre Frangı Italyan Lıretı Japon Yenı Kanada Dolan Norveç Kronıı S Arabıstan Rıyalı 1 5051 ABD Doları 1 2324 ABO Doları 1 4525 ABD Doları 91 072 TL YATIRIM FONLARI 30 Katılma belgesı adı A TİPİ FONLAR Is Yatrrs 2 Iş Ya'ınr 3 Iş Yatrrm 7 Iktısat Vat 4 Garaitı Yat 4 Garant' Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Dışbank Beyaz Dışbank Mavı Dışbank Per*-be Tutun Fon 1 Fınans Fon 2 Fmans Fon 4 Halk Fon 3 Emfak Fcn 2 Enlak Fon 5 Ege Fon 2 Kalkınma Fon-2 Demır Fon-1 Turkbank Fon-1 TSKB Uzman Fon Akbank A Tîpı Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Globa! Fon Korfez Fon-1 TeOrnfon Ke^tfon CU S.aorta For A'tenifıf F-* Hakfon-1 Seke'For-1 ö,akfoi-1 EKsores Fon-1 Gedık Hısse F B TİPİ FONLAR Iş Yatınm 1 Iş Ya'ırm 4 !ş Yat'nrr 5 ış Yat'n~i 6 Inte^on 4 He r fon 5 Ikt sa» Yat 3 Ikt Atı! - F Garar'ı Yat l Garantr Yat 2 Garantı ı'at 3 Yonca Fon-1 Esûark Fon 1 Bugunku Deg 522703 338628 53-18 401469 129456 286669 140156 228580 788523 834730 262444 303604 643851 302966 203773 243363 24123 63498 36527 155312 93417 105115 34722 49118 102644 145279 42449 78812 65944 50657 29329 45516 24186 26259 23130 21464 13119 11400 965333 149731 106974 319586 309455 802'8 399008 470150 1168131 422149 268805 31345 859832 0' 0 05 -0 03 -0 21 0 23 •3 49 -2 08 -1 73 -0 24 0 01 -013 -0 07 -108 0 01 0 77 -1 58 010 -0 24 -0 0< -0 39 -0 22 -1 20 -0 10 -0 05 -0 63 0 08 -0 67 -1 41 -0 65 0 59 -0 74 -0 50 -0 66 -0 72 0 33 0 26 -1 31 -1 00 -0 20 027 028 -0 06 0 31 0 37 0 21 0 23 025 086 0 26 068 0 31 0 59 Katılma belgesı adı Esbaik For 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon 3 YKB ^on-4 YKB Fon-5 YKB F01-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fo"-9 Vakıf Fon 2 Vakıf Fon 3 Vakıf Dunya Vakıf Fon 6 Tutjn Fon 2 Tutjn Fon 3 Fınans Fon 3 Fınans Fon 5 Zrraat Fon 1 Z raat Fon 2 Zıraat Başak F Zıraat Fon 4 Halk FO n 1 Halk Fon 2 Parruk Fo--1 Pamuk Fon-2 Emlak Fon 1 E-nlak Fon-3 Emiak Fon-4 Sumer Fon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 Tanş Fon-2 Turkbank Fon-2 Etıfon Akfon-1 Ak Karma Fon Tekstıl Fon-1 Tetotı! Fon-2 Koçbaik Fcn-2 Korfez Fon-2 Tebınfon-2 Aftematıf F-2 EczaobaşıF-1 SYK8Yatınm-1 Ekın Fon OCAK 1996 Bugunku Deg. 279085 968543 762131 8-4171 838220 600071 750264 452509 329012 254200 -635175 326955 276987 154616 174566 17323 455574 286012 453471 349011 384241 354941 411764 251843 348013 252248 330210 121715 363905 201056 216634 257600 139982 256783 116936 13218 224979 10U66 48153 62540 47725 67741 24227 15324 16464 26594 13959 12942 AA FON ENDEKSLERİ A A BILEŞIK A A (A) TİPİ A A (Bl TİPİ 711606 6094 37 8628 67 % 0 61 0 20 0 09 -0 91 0 35 019 0 36 0 32 0 36 1 30 0 30 034 -016 048 030 0 3- 0 33 0 29 0 01 0 33 0 32 0 30 0 38 0 49 0 28 0 29 0 28 0 32 0 42 -0 03 0 31 0 75 0 46 044 0 05 0 55 -0 04 0 24 0 20 -0 71 -0 27 0 22 0 29 014 026 0 95 0 1 4 035 -0 02 -0 47 0 29 DUNYA BORSALARI Altınınonsu -1Q7 20S Dolar-Mark Parrtesı 1 4890 Doiar-Ven Pantesı 107 25 Sterlın-Dolar Pantesı 1 5C30 HanPetrcll^arı!) 16 70$ MERKEZ BANKASI Emıs>orı {30 Ocakı 206 305 1 mılvar Interbank faızlen %75-1107 Isien Hacnı 55 531 2 mılyar Gecelık %95 Haftahk repo % 88 51 AylıKrepo 36 10350 BORSA'yı En Yeıü Teknolojiyle Real-Tîme İzleyin... MKB hisse senedi piyasası takibinde data hattı ve modeme SONtetanbuf: CumhunyeıCa!] ÛftadeSk NO 1 Em Han Kat. 2-3 80230 EhBdağ Te( (0212) 248 24 94-231 62 11 231 ^ 60 Faks (0212) 232 8C 77 Man. BoğazSk No 7/2 06700 Gazıosmanpaşa Tel 10312) J2'19 I3'3hat> Faks 0 3 1 2 U 2 ^ U 6 3 Bir TV anteni ve bılgısayar kartı ıle hisse senetlennin fıyat ve işlem adetlerıni anında (real-tıme) i?leyebılecek, portfoy yonetımı ve tekruk analiz yapabileceksiniz. # Seans ıçınde ahş/satış teklıfi, enduşuk/en yuksek ve son ışlem fıyatı ıle hısse bazında ışlem adedi ve sozleşme sayısı, # Seans sonunda ağırlıklı ortalama hyatlar, "8 Seans ı<ji ve tanhsel grafık, # Portfoy yonetımı/on lıne kâr-zarar hesabı, «S Teknik anah/1 (en yaygın 9 adet gosterge), # DDE olanağı ıle Excel e ven aktarma, © Meta Stock'a/Meta Stock'dan ven transferi, # Hısse senetlerının geçmışe donuk bılgılen. FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. KORKLT BORATAV "Hep Aynı Hikâye" "Ben soylememış mıydım?.." Zamanında ''felaket habercılığı" yapıp da haklı çıkmışsanız, bu sözlerı olur olmaz tekrarlamayınız Uyanlan kulak aröı edıp canı yananlar. hatalarının boylece yuzlenne vurulma- sından hoşlanmazlar. Sevımsızolmakla kalırsınız Yi- ne de laf dınlememış olanlara arada bir ezıyet etmek keyıflı olabılır. Iktısat polıtıkaları uzennde eskı yazılarımı geçenler- de gozden geçırdım. Sermaye hareketlennın serbest- leşmesının olası etkılerı uzerınde sekız yıldan berı yazmakta olduğumu fark ettım. Ve 1989 yılında 32 sa- yılı kararla Turkıye ekonomısının suruklendığı "kon- vertıbılıte luksü" uzerındekı kötumser ongorulenmde haklı çıkmış olduğumu da gördum. Hal boyle olunca ve finansal pıyasalann yenıden belırsızlık ıçıne suruk- lendiğı bir ortamda esk1 yazılanmdan bazı alıntılar yapmaktan kendımı alıkoyamıyorum. 1988 yılı ıçınde kambıyo kontrollerı adım adım kaldırılırken ve 32 sa- yılı karara gıden ılk adımlar atılırken Aydınlık gazete- sınde şunları yazmışım: "1983 sonrasında ozel kışılenn, şırketlenn, banka- lann, beledıyelenn ve KIT'lenn dovız tutma, dovız ış- lemlenne gırme ve hatta dovızle borçlanma ımkân- lan genışletılmış, yanı kambıyo ışlemlen ıle sermaye hareketlen de pıyasacı ve lıberal dogmalar doğrul- tusunda serbestleştırılmeye başlanmıştır. Boyle ko- şullaryuksek faızpolıtıkasıy'a bırleşırse ne olur? Ran- tıyeler, yuksek faızı çekıcı bulduklan ıçın kaynaklan- nı Turkıye 'de tutarlar, şırket/er, beledıyeler ve kamu kuruluşlan daha ucuz bulduklan ıçın drşarıdan borç- lanırlar. Dıkkat edelım• Son yıllarda dış borçlardakıpat- lama kambıyo ışlemlennde serbestıye geçıldığı 1984 'ten ıtıbaren meydana gelmıştır Kısacası, kam- bıyo serbestısınde ısrar edıldıkçe, kur ve faız polıtı- kalan ulusal ekonominın yatırım, uretım, buyume gı- bı reel sorunlanna yanıt vermek amacıyla kullanıla- maz." "Hükümet bu gelişmelere karşı değıl. Ancak artık bankalanmızın da gırmeye başladığı Tahtakale piya- sası var. Bu pıyasadakı dovız kurları ıle Merkez Ban- kası kurları arasındakı farkın artması, rantıyelenn TL'den dövıze kayması olarak yorumlanıyor Merkez Bankası bunun uzerıne yenı ıcat edılmış olan banka- lar arası dovız pıyasasına dovız surerek saldırıya ge- çıyor; dolann fıyatı bir gunde 30 lıra duşuyor Bir gun once satış yapan dolar sahıplerı koşeyı donuyor, ama faız de bu sayede dovız kuruna gorecelı olarak yıne yuksek kılınıyor. Ne zamana kadar? Bir dahakı dovız knzıne kadar. Bu arada kredı faızlerının yukseklığı ve kurlardakı belırsızlık, ekonominın uretıme donuk kay- nak tahsıslennde çok ağır sorunlar yaratmış olabılir; onemiyok. Saracoğlu, Tahtakale'yebirgoldahaat- tı mı atmadı mı 7 Buna bakalım. Kısacası, bızım lıbe- ral 'dogma'cılanmız kendı yarattıklan bir bela ıle bo- ğuşup duruyorlar." • • • 32 sayılı kararrian bırkaç ay oncesını betımleyen bu tablo ıle bugunun koşulları arasında ne farklar var? Sekız yıl öncekı saptamalardan bazıları çok eskımış. Dövız pıyasalannda knz ortamı. artık dolann fıyatı günde otuz değıl. bın lıra çıkar veya duşerse soz ko- nusudur Tahtakale pıyasasının rolunu bankalar ara- sı dovız piyasası ustlendı ve bankalanmız lyıce ran- tıyeleştı. Yanı aracı nıtelıklerını yıtınp arbıtraj gelırlerı peşınde koşmaya, spekulatıf ışlemlere ağırlık verme- ye başladılar Saracoğlu da artık Merkez Bankası'mn başında değıl Aradan geçen sekız yıl ıçinde döviz pıyasalannda ve finansal sıstemde bir büyuk bunahm ve çok sayı- da mını-krız yaşadık Merkez Bankası ıle Hazıne bir avuç ozel bankanın fıılı şantajına teslım olmuş goru- nuyor Bu fınans çevrelerı ıle rantıyelenn mıllı gelırden aldıkları pay tarım kesımın/n, yanı mılyonlarca çıftçı- köylunün payına yetışmış durumda. Dövız kuru ve fa-- ız, ulusal ekonominın orta-uzun donemlı hedeflerini oluşturması gereken polıtıka araçlan olmaktan çıkmış- lar; finansal sıstemdekı aktorlenn anlık eylemlenne kar- şı günü kurtarmak için kullanıîan oyuncaklarhalıne dö- nüşturulmuşler • • • 1994 krızı yaşanırken Strasbourg'da bir semıner- de Fransız bir "fonyönetıcısı" ıle karşılaştım. Sohbet sırasında, "1991-92yıllanndamuştenlenme Turkıye'de çok para kazandırdım, 1993'te Turkıye'den Meksı- ka'ya geçtım Turkıye'de bir yıl daha sabretseydım kazancımı lyıce katlayacaktım ancak, ıki yıl kalsay- dım, batardım" dedı Fransız bankenn ıkı yıl boyunca Turkıye'den elde ettığı yuksek kazancın Turkıye halkı tarafından oden- dığı açıktır Öte yandan 1994 knzınde bu tur Batılı spe- kulatorlenn canlannın çok yanmadığı da anlaşılıyor Aksı halde. 1995'te Meksıka pesosunun değer kay- bını önlemek ıçın sağlanan ellı mılyar dolarlık kurtar- ma operasyonunun bir benzerıyle Turkıye de karşı- laşırdı. Bızim krızımızın ana aktorterı Fransız ve Ame- rıkalı fon yonetıcilerı değıl. uluslararası bankalara kı- sa vadelı borçlanmış yerlı bankalar ıdı Bu tur borç- lann aksamadan odenmesı ıçın Turkıye ekonomısı 1994 yılında dış dunyaya en azından 6.5 mılyar dolarlık net kaynak transferi yaparak yoksullaşmıştır. 1995 yılın- da ıse dolar uzennden yuzde 40"ı aşan getın oranla- rından yabancı sermaye gruplannın ne kadar yarar- landığını ıse şımdılık bılemıyoruz. Sekız yıldan beri Turkıye ekonomısının karşılaştığı sorunlann ozunde ise hıçbır değışme yoktur Bazıları kızabılır. ama kendımı tutamıyorum: "Ben soylememış mıydım?.." İSTANBUL ALTIN Toplam işlem Hacmı Toplam Işlem Sayısı Toplam Iştem Mık (Kg) Kapanış Fıyatı BORSASI 1. Seans 3 925 12 300 30 OCAK 1996 2. Seans 0 0 0 406 40 $, ons 407 40 S.ons DOVİZİNİZİ ZİNCİRE VURMAYIN VADESİZ DOLAR VE MARK HESAPLARINIZA %8 FAİZ VERİÜR DERBANK MERKEZ ŞUBE / ŞİŞLİ / TEL: 231 47 61 ERENKÖY ŞUBESİ / TEL: 363 23 04 SİRKECI ŞUBESİ / TEL: 512 16 83 ANKARA ŞUBESİ / CINNAH CAD / TEL. 468 61 82
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle