24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhurıyet Genel Vavın Vönetmenı Orhan Erinç# Dış Haberler Ergun Balcı • ktıhbarat Cengiz Genel Ya\ın Koordinatörü Hikıtıet Vıldırım • Ekonomı Bülent Kızanhk Çetinkava» Yazıı^lerı Mudûrlerı f 4 l H d • İ h V . d D i T S l İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Merkezı Muduru Hakan Kara • Görsel Yonetmen Fikret Eser « Fotoeraf Erdoğan Köseoğlu •Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlerı Mehmet Faraç V.a\ınKunılu İlhanSelçtıkfBaşkan) Orhan Erinç. Okta> Kurtbökc. HikmetÇttinltaıa. Şükran Soner. Ergıın Bala, Dinç Taı anç, İbrahim \ıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balba». Hakan Kara. -\nkara Temsılcısı: Mustafa Balba> 0 Haber Müdûrö Doğan \kın Atarûrk Buhan No 125. K J ! 4 . Bakanliklar- Ankara Tel 4195020 (7 haı). Faks 4195027 • tzmır Temsılcısı Serdsr Kızık, H Zıva Blv 1352 S. 2 3 Tel 4411220. Faks. 44! 9117 • Adana Temwlcısı Çetin Yiğenoğlıı, InönüCd M9S. Nol Kat 1. Tel 3522550. Fafc, 3522570 Müessese Müdurü Erol Erkut # Koofdınatön Ahm«t Korulsan # Muhasebe: Bütent Yener • Idare HüseyinCürer01şletme Önder Çelik • Bılgı-lslem ISail tnal • BılgısavarSıstem $Iüıü\etÇiler MEDVAC:«Vonelım Kurulu Ba^kanı-Genef Mudur Gulbin Erduran 0 Koordınator Reha •v'raan 0 Genel Mudur MEDYA G : 0 Vonetım Kurulu Başkanı - Genei Mudur L'stÖR \kmen 0Murahhas Yaıdımcısı Minc Akdağ u\e Bora Gönenç Va>ımla>an \e Basaıı: Yenı üun Haber Aıansı Basin \e > a\mcılık A S Turlcocajı Cad 39 41 Cagalogiu 34334 U t P K 246 kanbul fel lO 212} 512 05 05 <2(> hatı Faks |O 212ı M 3 X5 « 31OCAK1996 Inısak: 5.42 Güneş:7.10 Ögle: 12.25 Ikindi: 15.01 Akşam 17.25 Yatsı: 18.47 MED\ACTel 514 0" 53 - 513 95 80 - 513 8460-61. Faks 5118466 Kreasyon tamtımı • Haber Merkezi-Bisse firması, sunuculuğunu sinema sanatçısı Meral Konrat'ın yaptığı tanıtımla Çırağan Sarayı'nda yeni kreasyonlannı sergiledi. Tanıtim için Bisset. Harrison Ford, Chuck Norrisgibi ünlü oyuncularla fılm çevirmiş olan Amerikalı Ken Insley'ı Türkiye'ye getirdi. Insley daha önce Lee. Calvin Klein, Ralph Lauren. Oris. Richs, Old Spice gibi pek çok ünlü markayi tanıtmışti. Opera ve balede kadro sorunu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Kültür Bakam FikriSağlar. biryılda Milli Eğitim ve lçişleri bakanhklanna 33 ile 50 bin kadro \eren dev letin. aynı yaklaşımı opera ve bale sanatında sergilemediğini belirterek. "Devlet Opera ve Balesi'ne son 15 yilda yalnızca 375 kadro verildi" dedi. Sağlar. düzenlediği basın toplantısında. 1991- 92 sezonunda 260 bin olan opera ve bale seyirci sayısının 1994-95 döneminde 500 bine yükseldiğini belirtti. 'Enİyi Apkadaşım Şiir' • Haber Merkezi-Mavi Radyo'da çarşamba günleri canlı olarak yayımlanan şiir ve söyleşi programı "En lyi Arkadaşım Şiir Hakkında Bildiklerim"ın bugünkü konuğu şair Osman Çakmakçı. 89.6'dan yayın yapan Ma\ i Radyo'daki programı şair Enver Topaloğlu hazırlayıp sunuvor. Has'taniOO milyarlık yardım • İstanbul Haber Servis - Işadamı Kadir Has. Marmara Üni\ersitesi Hastanesi'nin yapımına harcanmasi için 100 milyar lira para yardımında bulundu. ML' Rektörü Ömer Faruk Batırel. Has'ın daha önce de aynı miktarda yaptığı yardımla şimdiye kadar Marmara Üniversitesi'ne en fazla bağışta bulunan kişi olduğunu kaydetti. İzmir'de deprem • İZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu)- Izmir'de dün gece 4.5 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem. lzmir'in yanı sıra ilçelerinde ve Manisa ile Balıkesir'de de hissedildi. Kandılli Rasathanesi"nden verilen bilgiye göre. saat 19.41'de olan orta şiddetteki depremin merkez üssünün Foça-Karaburun arasında Ege Denizi olduğu bildirildi. Gemide yangın • İstanbul Haber Servisi - Rus bandıralı 5714 grostonluk Profesör Zubhov adlı yolcu gemisinin güverte flikasinda dün akşam saat 19.45 sıralannda yangın çıktı. Boğaziçi Köprüsü'nün altından geçtiği sırada çıkan yangın çevrede heyecan yaratırken, yangın gemi personeli tarafından söndürüldü. Türkiye Denizcilik Işletmeleri geminin normal seyrinde seferine devam ettiğini bildirildi. Kadınr korumasc • ISTA>BUL(AA)-Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı Hukuk Danışmanı avukat Canan Arın. kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil ekonomik ve psikolojik boyutunun da bulunduğunu söyledi. Arın, Türk hukukunun kadınları şiddete karşı yetennce korumadığını da sav undu. Dev 'Rhopilema Nomedica'lar ağustos ve eylülde Doğu Akdeniz'e akın edecek Denizanası uyarısı• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü. geçen yıl Mersin'de görülen dev denizanalannın bu yıl kıyılarımıza akın edeceğini belirledi. Ağırlığı lOkiloya, boyu 1 metreye ulaşan denizanalan insanlan ağır şekilde yaralıyor. A.NKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Mersin'de görülen \e ınsan- lann yarâlanmasına yol açan dev denizanalannın ağustos ayında Do- ğu Akdenız sahıllerıne akın ede- ceğı belirtildı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)DenızBilimleri Enstitü- sü"nce yapılan biraraştırmada. ge- çen vılMersin'in Erdemlı ılçesın- de yüksek oranda görülen deniza- nalannın "Rhopilema Nomedica" adlı bır türe aıt olduğu belırlendı. Yetkıliler, ağırlığı 10 kilova. boyu 1 metreye kadar ulaşan bu türün. pek çok ınsanın ağır derecede ya- râlanmasına yol açtığını söyledi- İKİ YÜZDEN FAZLA TÜRÜ VAR Masum görünümlü tehlike ANKARA(Cumhuri>et Bürosu)- Yaklaşık 250 çeşidı saptanmasına karşın tüm denizlere yayılan 200 dolayındakı türüyle bilinen. dalgalarla sürüklenen çan ya da şemsıye biçimindeki denizanalannın göründükleri kadar masum oimadıklanna dıkkat çekiliyor. ODTÜ Deniz Bılımlen Enstitüsü öğretim üyelerinden FergunTont ile Britannicca Ansıklopedisı'nden alınan bılgılere göre bazı denizanalannın insanlan birkaç dakikada öldürebılecek kadar güçlü zehirlen var. Ortalama yaşam sürelerı I ayla 3 ay arasında değışen denizanalarının vücutlannın yüzde 99'u sudan oluşuyor. Derin denizlerde bulunan denizanalarının daha uzun süre yaşadıkları kaydedilıyor.Denizanalannın çaplannın 10 mılimetre ile 2 metre arasında değiştığı, av larını sokarak zehırledikleri bildirili>or Küçük su hay vanlanyla ya da sudan süzerek aldığı "planktonlar"la beslenen denizanalarının bazılannın da hiçbir şey yemeden bir süre yaşayabildiklerine dıkkat çekiliyor. Kesın bilgiler bulunmamakla birlikte, denizanalannın "coronatae" adıyla bilinen takımının türünden 600 ile 180 milyon yıl kadar önce türediği tahmin edilıyor. Denızanaları "omurgasız deniz havvanlan" sınıfında bulunuvor. ler. Ağustosun başı ile e\ lülün so- nuna kadarkı dönem ıçinde görü- len denizanalarının turizmi de olumsuz yönde etkilediğini vur- gulayan yetkilıler. Doğu Akde- niz'in Nomedıcalann üremesıne olanak tanıdığına dıkkat çektıler. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü- sü Öğretim Üvesı Doç Dr. AliCe- mal Gücü, "Bu denizanalan Sü- ve> ş Kanab voluv la. Kızıkit'niz'den Aİdeniz'egeçnıektedir" dedı. Gü- cü. denizanalarının kirlenmenın yoğun olduğu \ erlerde daha kolay çoğalabildıklerıni vurgulayarak "Nomedicalar, e> se) atıkJann zen- ginleştigi sularda, kola>ca vavılım olanagı bulmaktadır. S'azın en st- cak olduğu /anıanlarda da çok ça- buk ürenıektedirier" uyarısında bulundu Bu yıl ağustos ayında de- nizanalan sayısında bir patlama beklediklennı kavdeden Gücü. Do- gu Akdenız sahıllerinde denize gi- receklerden ihtiyatlı olmalannı is- tedi. Gücü. denizanalarının eylü- le doğru çürümeye başladıklannı belirtti. Iskenderun'da da görülen Nomedıcalann hav at döngüleri in- celendığınde. Doğu Akdeniz'in çoğalmaları için uygun birortam sağladıgını kaydeden Gücü, şun- lan söyledi: Yarahyor "Geçen \ıi y''!sek sayıda görü- len denizanalanndan pek çok in- san olumsuz yönrîc etkilenmiştir. Söz konusudenizanalan,ani bir aa- ya yol açmakta ve güneş yanığı gi- bi yaralara neden olmaktadır. 1995 ağiıstosunda pek çok insan deniz anasının ısırması sonucu tıbbi te- da> i için hasiane ve sağlık ofısleri- ne basv urmuştur. Bu vönden deni- zanalan.turistik bolgeleriçin olum- suz sonuçlar doğurabilir." Gücü. balıkçılarındadenizana- sı akınlanndan etkilendiğinedeği- nerek. balık larvalanndaki azal- maya dıkkat çekti. Doğu Akde- niz'deki balık stoklanndaki düşü- şe işaret eden Gücü, bu gelişme- lerin turizm etkınliklenne de zarar verdiğıni kaydetti. Kortta İvokaiıı skandah 9 • Geçen yılın mayıs-haziran aylarında Paris'te yapılan uluslararası tenis turnuvasında Isveçli yıldız Mats Wilander ile Çek Karel Novacek'in bıraktıkları doping testinin pozitif çıktığı ve bu tenisçilerin idrarında kokain izlerine rastlandığına ilişkin haber tenis dünyasını altüst etti. GLRHAN L'ÇKA.\ STOCKHOLM - Ingılız gazetesı News of the VVorld'ün bır sav ı, tenis dünyasını altüst etti. Gazete. geçen yılın mayıs-hazıran aylannda Parıs'te yapılan uluslararası tenis turnuvasında Isveçli yıldız Mats VViiander ile Çek Karel Novacek'ın bıraktıkları doping testinin pozitif çıktığını. bu tenısçilenn ıdrannda kokain izlenne rastlandıgını yazdı. Her iki renisçinın de son ikı haftadır BV ukatlarıv la gizli görüşmeler yaptıklan. onur savaşı vermek ıçın gereklı hazırlıklara girdikleri ögrenıldı. Mats VVilander. gerekırse Isveç Tenis Federasyonu'nu dava edeceğini de söyledi. tkı vıl önce Alman tenisçi Boris Becker, "Erkek tenisçiler arasında kokain kullanılmasının yaygın olduğunu" söyledığı için Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından yazılı olarak uvanlmıştı. Becker. tenis yıldızlannın kokain ve marijuana kullandıklannı. İki yıl önce kokain konu- sunda yaptığı açıklamalar nedenivle Uluslararası Tenk Federasyonu tarafından ya- zılı olarak uyanlan Becker, haber konusunda yorum yapmaktan kaçınıvor. maçlardan sonra vapılan testlerin dostlaralışverişte görsün türünden olduğunu söylemişti O sıralar bu tiir söylentiler. en çok Björn Borg \e Vıtas Gerulaitis hakkında ağızdan ağıza dolaşmaktaydı. Bons Becker. Avustralya Open'da yer aldıktan sonra gazetecilerin sorulannı şöyle yanıtladı: "Yaznı. basın toplantısına gelmeden az önce okudum. Henüz bir \orumda bulunmak istemivorum. \\ ilander ve Nmacek, benim en >akın arkadaşlanm arasında. Bir şe> sö> lemeden önce kendilemlegörüşmek istiyorum. Şunu söv leve\ im ki söz konusu yazı beni şaşırtmadı. Daha bir gün önce bir şe> lerin dönmekte olduğunu sezinlemiştim. Şurası açık ki tenis sporıı. doping kurallannın dışında değildir. Herhangi bir özel ola> konusunda yorum yapmak istemem. Önce o\ unculann savunma hakiannı kullanmalan gerek. Bir kişinin suçlu olduğuna, sa% kanıtlanmadan karar verilemez. Hiçbirimiz. herhangi bir seyi saklama derdinde değtliz." Uluslararası Tenis Federasyonu'nun Başkanı Brian Tobin. Paris'teki turnuvada >apılan testlerin sonuçlarının açıklanmasının neden sekiz ay aldığı sorusuna herhangi bir yanıt \eremedi. 32 yaşındakı Mats W ilander, bır süredir sönük kaldıktan sonra şu sıralar yeniden kortlara dönüyordu. 30 yaşındaki Karel Novacek'ın ise dünya sıralamasında en yüksek veri 8.'likti. Her iki ovuncu da Avustralya Open'a katılmaktan son anda vazgeçerek Londra'da kalmayı yeğiedi. Björn Borg 1990'da. 80'li yıîlann onalannda kokain "denediğini'" itiraf etmişti. Vıtas Gerulaitis de kokain problemi olduğunu açıklamıştı. Erken ölümü bu bakımdan spekülasyonlara neden olmuştu. ama daha sonra gaz zehirlenmesınden ötürü öldüğü saptanmıştı. 32 yaşındaki Mats VVilander. gerekirse mahkemeye başs urabileceğini açıkladi Şarapseverlere ^sagjıldı' haber Şarabın insan sağlığına etkileri konusunda uzun araştırmalar yapan Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Kurumu, şarabın 'ölçülü içildiği takdirde insanlarda koroner kalp hastalıklan riskini azalttığını' açıkladi. Alkolün sağlıkla ilişkisindeki anahtar sözcük "olçü"'. ÇeviriServisi-Şarapseverleriçin i>i haber! Dünyanın en eskı ve en çok tü- ketilen ıçkılerinden biri olan şarap ak- landı... 1990'lara kadar "sağlığayarar- hdeğiWir'*,'*tavîiyeedilmez* karalama- lanyla Amerikalı şarapseverlen üzen Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Kurumu. uzun araştırmalardan sonra. şarabın "ölçülü içildiği takdirde bazı insanlarda koroner kalp hastalıklan riskini azalttığını" açıkladi. Buna gö- re günde bir iki kadeh şarabın zarardan çok yaran var. lyi haberler bu kadarla da kalmıyor. Ölçülü şarapçılardaha çok yaşıyor, da- ha az soğuk algınlığına yakalanıyor ve içki nedeniyle oluşan göbelderi daha kü- çük oluyor... Ölçülü şarapçılann başı- na gelebılecek en kötü şeyse, şarap ka- salan taşımaktan ötürü ara sıra sırt ağ- nsı çekmeleri! Ama kalplere tatlı birçar- pıntı getiren asıl haber. kalp hastalık- İanna ilişkin olanı. Araştırmalar. düzenli şarap içiminin kalp hastalıklarına yakalanma oranını v üzde elli azalttığını ve ölçülü içmenin hiç içmemekten daha yararlı olabildi- ğinı gösteriyor. Ama gizi tam olarak çö- zülemeyen birtakım noktalar var: Şa- rap içicilerinin neden bu kadar sağlık- !ı oiduğu. şarabın diğer içki türlerinden daha mı i>i olduğu ve ne kadar içilir- se daha sağlıklı olacağı tam olarak bi- linmivor. Yapılan araştırmalara göre şarap ve alkol tu'ketiminde Fransızlaryıllardırbi- rinciliği kımseye kaptırmıyor. Fransız- lann beslenme biçimlen de Amerika- lılardan farklı. Yüksek oranda mevve, sebze ve tahıl tüketiyorlar. Günde üç dört bardak şarap içenlerin herhangi birne- denebağlı olan ölümoranı. daha azya da hıç şarap ıçmeyenlere kıyasla yüz- de otuz - kırk oranında daha düşük. Damar tıkanıklığına çare Bazı araştırmacılar ise yalnızca şa- rabın degil, diğer içki türlerinin de sağ- lığa yararlı olabileceğıni düşünüyor. Bütün alkol türleri. damarlardaki yağ artıklarına yapışıp tıkanmaya yol açan küçük kan hücrelerinin (trombosit) ya- pışkaniığını azaltarak atardamarlan te- miz tutuyor. Ve alkol HDL oranını (iyi kolesterol) yükseltiyor. Bilimadamlan. ölçülü, düzenli veye- meklerle birlikte alınan içkinın en sağ- lıklı içmeyöntemi olduğu üzerinde bir- leşiyor. Yemeğin yanında ise çoğun- lukla şarap içiliyor. "Ölçülülük" alkolün sağlıkla ilişki- sini araştıranlann anahtar sözcüğü... Uzmanlar, ölçülülüğü erkekler içm gün- de iki kadeh. kadınlar için bir kadeh ola- rak tanımlıyor. Bütün bu araştırma sonuçlannın ta- mamen doğru olduğu varsayılsa bile, herkes, hatta hiç içki içmeyenler de ilaç nıyetine şarap içmeli mi? Hayır... Çünkü alkolün her insana aynı ölçüde yararlı olduğu kanıtlanmış değil. Alko- İün yarar sağladığı insanlar. orta yaş ve üstü erkekler ile menopoz sonrası dö- nemdeki kadınlar gibi kalphastalıkla- nna yakalanma riski yüksek olan insan- lar. Şarabın sağlıklı bir besın olduğunu fanatikçe savunan uzmanlar bile bazı insanlann hiç içki içmemesı gerekriğin- de birleşiyor. Buna göre beş ana nsk gru- bu var: 21 yaş altındakiler, ailesinde al- kol sorunu olanlar. bazı ilaçlan kulla- nanlar. araba kullananlar v a da yüksek düzeyde dıkkat gerektırenişleryapan- lar ve hamile kadınlann içki içmeme- sı gerekiyor. Araştırmalara göre içki, sigara tirya- kileri için de zararlı. Sigara ve içki bir araya geldiğınde çeşitli kanserlere ya- kalanma riskini çok yükseltiyor. Az ya da ölçülü içki içen yetişkinler bu keyiften vazgeçmek zorunda değil. Ama yalnızca sağlık nedenlerinden ötürü içmek de sağlıksız bir içme ne- deni. Ve pek çok doktor. olumlu araş- tırma sonuçlanna karşın, alkolün bir ilaç gibi değerlendirilmesının karşısında. Uzmanîar. "az miktar" ölçütünün ın- sandan insana değişebileceğıni belirti- yor ve uyanyorlar: Ölçülü olarak içe- bilirsiniz, ancak sakın bunu aspırin al- makla kanştırmayın! I öğretiminde kalite düştü FtGEN ATALAY Lisansüstü öğretiminde ciddi biçımde kalite sorunu yaşanıyor. Aşın kalabalık sı- nıflar. yeterli yetkinliğe sa- hip olmayan öğretim görev - lileri ve öğrenciler. lisansüs- tü öğretimin kalitesınin düş- mesine neden oluyor. Nite- liği arttırmak ıçın öncelikle lisansüstü enstıtülennin ba- ğımsızlığa kavuşturularak. "lisansüstü fakültekr"e dö- nüştürülmesi gerektiği vur- gulanıyor. İstanbul Üniversitesi Sos- yal Bilimler Enstitüsü, Mü- dür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ateş Oktar'a göre yaklaşık 13 bin ögrencisiyle en kala- balık. ama en az gelışmış enstitü. Oktar, lisan- süstü enstitüle- nnin en önem- li sorunu olarak Lisansüstü Eğı- tim ve Öğretim Enstıtülerinin Teşkilat ve Iş- leyiş Yönetme- liğı'negöre fa- kültelere baglı olmasını göste- riyor. Oktar'ın anlattıklanna göre. enstitüler- de bunun sonu- cu olarak yetki ve görev çatış- ması yaşanıyor, özerk ve güç- lü değiller. Sınıflarvehocalar, fakül- telerin ilgili bölümleri tara- fından karşılandığı için ens- titülerin hiçbir konudatasar- rufyetkisı yok. Örneğin her- hangi bır program için ens- titü, 40 öğrenci kontenjanı veriyor, ilgili bölüm konten- janı yükseltiyor, itiraz edıl- diğinde "Sınıfı, hocayı ben buluvorum. saıta ne" diyebi- livor. • Aşın kalabalık sınıflar, öğretim görevlisi eksikliği ve yetersiz öğrenciler nedeniyle kalite kaybına uğrayan eğitimin düzelmesi için enstitülerin bağımsızlığa kavuşturularak 'lisansüstü fakülteler'e dönüştürülmesi öneriliyor. 'Kanser gibi' Enstuülerin,. statüleri ge- reğı bölümlenn tekliflenne bir tür onay mercii olarak ça- lıştığına dikkatçeken Oktar. şöyle devam edıyor: "Bizde 180 channda prog- ram var. Herprogramda 10 ders olsa bu binin üzerinde hoca demektir. Lisansüstü öğretimin büvümesini engel- levecek mekanizmava sahip değiliz. Lisansüstü öğretim kanser gibi bü\ üdü. Talep çok fazla, çok sayıda ünher- site mezunu \ar ve farklılaş- mak Lvtivoriar. Doktora öğre- timi lisansın devamı değiL akademik kariv er sürecinde çok ciddi bir aşamadır, süre- cin en önemli basanıağıdır. Program lan n daraltılması çok önemli. Lisansüstü kon- tenjanlann münıkün oldu- ğu kadardüşük sa> ıda tutul- ması gerekir. Çünkü lisan- süstü öğretimi sadece bunu yeteneği ve çalışması ile hak eden öğrencilerin \apması gerektiğini düşünü.voruz. Kk- lesd bir biçimde v üksek lisans ve doktora öğretimi > aptınl- ması uzun dönemde ülkenin bilim yaşantısına çok bü> ük zararlar verir. Lisansüstü. lisan- sın doğal bir de- vamı değildir. Bağımsız düşü- nülmesigerekin" LısanMJstü öğ- retimin kalıtesı- nı olumsuz etki- leyen faktörler- den bin de dersi \eren öğretim görev lısinin ni- teliği. Bu sorun, özellıkle yeni açılan üniversi- telerde yaşanı- yor. Kimi üniver- sitelerde saat 08.00'den 21.00'e kadar li- sans dersı veren eğitimciler, ek olarak bir de master ve doktora derslerine ginyor. Temel amaç. üniversite- nın yetişmış ögretım elema- nı ihtiyacını karşılamak. Yard. Doç. Dr. Ateş Oktar bu konuda. "Sorun dersi ve- ren hocanın unvanı degil, o yetkinliğesahipolupolmadı- ğıdır. Öğretim üyesi açığını karşılamak için bazı kişiler arkalanndan itilerek haket- medikleri umaniaıia dona- nıyorlar. Sorun budur" di- vor. Ateş Oktar. lisansüstü öğ- retimin kalitesınin arttınl- ması için öncelikle enstitü- lerin bağımsız olması gerek- tığinı vurguluyor. Oktar'a göre Batı'daki "graduate school" benzerı lisansüstü fakülte ya da lisansüstü üniversite adı altında bağım- sız okullar olmalı. Çöp vergisi için son günEkonomi Servisi -Çevre temızlık vergısinde ödeme süresı bugün sona enyor. Çev - re temızlık vergısı ödemele- rı. beledıyelenn açtıklan pos- ta çekı hesaplanna veya he- sap ışleri müdürlüklerine ya- pılabılıyor. Ödemelerinı son güne bı- rakan mükelleflerın zorlana- caklannı belırten yetkilıler. daha önce bu konuda uyan- da bulunduklarını belirtîıler. Ocak ayı boyunca süre ta- nınan mükelleflerın ılk 20 gün boyunca ödemede bulun- madıklannı belırten yetkıliler. son bır hafta ıçerısınde ise büyük yoğunluğun yaşandı- ğını belirtıler. Beledıyelere kaynak yarat- mak amacıyla geçen yıl uy- gulanmaya başlanan çevre te- mızlık vergısı ödemelen. il- çe belediyelen tarafından tah- sıl edıliyor. tstanbul'da vergi tutarı. ev ler için 672 bin ile 2 milyon lıra arasında değişir- ken ışyerlerınde 100 milyon lıraya kadar varabiliyor. Son gün de vergısını öde- meyen mükelleflerden heray ıçın yüzde 10 gecıkme bede- li tahsıl edılecek. Gecıkme cezasının çok yüksek olması nedeniyle mü- kelleflerin son bır haftada be- ledıyelerde uzun kuyruklar oluşturduğunu belırten yet- kilıler. hesap ışlen müdürlük- lerınin vanı sıra posta çekı hesabıyla da ödetne yapılabil- dığinı bıldırdıler Çöp vergısının ikinci tak- sidi ise temmuz ayında tahsil edılecek. ÛNUfMA BALUNUN İÇİNE, KU ÛKÜMET ıCİN t>UYMAVI ÖİLtOI ULMASINI İ5TEP1&İMIZ İHÜ ÜYASİ OfMFCİ YAIlN. ÖZL'R - İD-O1-IVV6 tarıhlt gazetede Tan Oral ın karıkalünınim alt \azısı teknik bır huiu nedennle çıkmamijlır Kurıkalörün alt \urı.?ı "tktidar Boşluğu " olacaktır. Okın uculanmızdan özıır ılılerız
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle