24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA 14 KULTUR Amerikan Müzik Ödülleri'nin pop-rock dalındaki sahibi, ödülü daha önce 18 kez alan Michael Jackson'm oldu Amerikan Müzik OdüDeri sakiplerim bukhı 2Obını aşkın plak tuketıcibinın katıldığı anket sonucu belırlenen Amerikan Muzık Odullerf nde Marıah Carey (yanda) en ıyı kadın şarkıcı seçılırken, \ılların eskıtemedığı grup Eagles, en ıyı grup dalında bu yılkı Amerikan Muzık Odulu'nü kazandı Kultur Servısı-2^ Amerikan Muzık Odullen oncekı gece Los Angeles takı Shnne Odıtoryumu nda duzenlenen bırtorenle sahıplerını buldu Caniı >avımlanan odul torenının e\ sahıplıgını unlu komedyenler JefT Fo\worthv ıle Sinbad \aptilar Pop rock dalında en 1yı erkek şarkıcıodulu 1980 199 i >ılları arasında Aınerıkan Muzık Odullen nı iSdefa kazanan Michael Jackson ın olurken en ıvı kadın şarkıcı odulune Manah Canrv değer goruldu Manah C are> soul \e rvtlım and blues dalında d ı en ı\ı kadın şarkıcı odulunuıı sahıbı oldu \ ılların eskıtemedığı grup Eagles ıst pop-rock dalında en ıyı grup odulunu aldı Odul torenındc gıtanstlerı Tinıoth\ B. Schnııtı taratından temsıl edılen Eagles ın "Hell Fıwen O\er~ adh albumıı ıse en ı\ı dlbum seçiidı Hootıe and the Bkmfish en ıvı genı, şarkıcı odulune deger goruldu Countrv dalında oduller beş dalda sahıplerını buldu tn ı\ı erkek countr\ şarkıcı odulu "TheChange' adlı şarkısıvla geçen vıl Oklahoına C ıt> dekı bombalı sjldınvı protesto eden Garth Brooks a verıldı \ılın sanatçısı seçılen Garth Brooks bu odulu kendısınden çok satışı mılvonlara ulasan "Cracked Rear \ıe\\~ jlbunılenvle Hootıe and the Blovvtish ın hak ettıgını belırten konuşmasıv la odul torenınde ılgılen ıızerıne çektı "The Change" adlı s.ırkisinın canh pertormansıvia ızlevıcılere duvgulu dakıkalar vaşatan Brooks en ı\ı erkek şjrkıu odulunun \anı sıra "Hıts" adlı albumuvlc albunı dalında da odul aldı Country dalında en ıyı kadın şarkıcı odulu Reba McEntire'ın olurken AJabama en ıvı countrv grubu olarak odule deger bulundu Shaina Twain ıse countrv dalında en ıyı genç şarkıcı odulunun sahıbı oldu Amerikan Muzık Odullen nın soul \e r\thm and blues dalında en ıvı erkek şarkıcı odulunu Luther Yandrosskazandı Brandv en ıyı genç şarkıcı olarak sevilırken en ıvı grup \e en ıvı albunı dallarında Bovz II Men odullen topladı Odul torenıne katılmayan Seattle soundu nun onemlı temsılcılerınden Pearl Jam ıse Heavv Metal ve Hard Rock daiında en ıv ı grup odulu ıle en ıvı alternatıt şarkıcı odulune değer goruldu Rap \e Hıp-Hop dalında Coolio En Ivı Şarkıcı seçılırken bır sure once sınemalanmızda gosterılen Dısnev vapımı "\slan Kral" (The Lion King) ıse en ıvı fılnı şarkısı seçıldı 2 Vuncusu gerçekleştınlen Amerıkan Muzık Odullen nın bu v ılkı sahıplerı gelecek ay sahıplennı bulacak Grammv Odullerı nde oldugu gıbı muzık endustnsinden katılımcılann oylanyla degıl plak alıcılannı kapsayan buyuk bır anket soıuıcunda belırlenı>or Bu vılkı ankete ıse 20 bını aşkın plak tuketıcısının katıldığı saptandı Venedik'in tarihi opera binası yandı Kultur Senısi- Tarılıı \enedık Ope- ra Bııidsi 'La Fenıce'l pazartesi gecesı çıkan vaııgıııdakuloldu Gecesaat2l 00 sularındabaslavan vangın ıtfaıveekıple- rının ıkı saat suren vangın sondurnıe ça- lışmalarına ragmeıı onemlı olçude hasa- ra ugradı Bına bakıma alınmak uzere kapatıldı Henuz nedenı belırlenemeven >angında can kavbı olnıadığı ancak vet- kılılerının elektrık kaçagı >a da sabota] olasilıgı uzerınde durduklan belırtıldı Bınava helıkopterle su bombası atan ıttaıjegorevlılerı çatısından başlavarak ^annıava baslavan tarıhı bınanın I saat 20 dakıka ıçerısınde kul oluşuna seyırcı kalarak hızlaılerlevenvangınamudahe- Ieedeme7ken çevredeoturan vatandaş- lar M) nıetre vukseklıge ulaşan alevler ıçemındekı bınavı ızlemek ıçın caddele- rı doldurdııl u Vangının ce\ redekı bına laradazararverdığıbıldırıldı Fllennde- kı patlavıcı malzelerle bınanın gıriş ka pılarını açmavı dene>en ııtaıve gorevlı- lerı sicaklığın oldtırucu ısısı vuzunden başanlı olaınadılar \angına nıudahale edılenıemesinın en onemlı nedenı olarak \enedık ın su kanallarındakı rezervın şu mınlerde etkılı olan med-cezır v uzuıı- den azalması gosterılıvor 1500 seyırcı kapaşıtesıne sahıp olan La Fenice 1 "*74 te>ınebırvangııı sonu- cu tamamen kul olan San Benedetto Tı- yatrosu nun bulunduSu vere ınşa edıl- mıştı Bına 1773 tekı ılk vangındanson- ra 1 836 da az bır hasarla bır vangın da- ha atlatmış ve kısa zamanda eskı halıne donuşturulmuştu Pazartesi gecesı bır- kaç saat ıçinde kul olan La Fenice 7 av suren restorasyonundan daha venı çık- mıştı La Fenice vangını kısa surede dunva kamuovunun dıkkatlerını çekerken İtal- van gazetelerı vangını 'Venedikale\ler- leboğuştu" başlığıvladuvurdu La renı ce yangınını Roma da bulundugu sirada oğrenen unlu tenor Lucıano Pavarottı ıse duvgularını " O. vaşa\an. ınsan gıbı ne- fes alan bır tıvafrovdu İtaha'nın, hatta dunvanın en IM akustıgıne sahıp binasıv- dı Lmanmbugeçıcıbırka\ıpolur\eLa Fenice bır gun tum gorkemıvle venıden dogar" sozlerıvle dıle getırdı Vencdık ııı onemlı tarıhı bınaları ara- sinda \eralan ve tumuvle ahşap malze- meden ınşaedılmışolan Fenice 160vıl- lık geçmışı ıle Venedık ın savılı mımarı vapılan arasında gostenlıvordu 17 92 yı- lında mımar \ntomoSelvataratından ın- şa edılen bına kısa sure ıçınde Avrıı- pa nın onemlı sanat merkezlerınden bı- n olmuştu Rossinı, Bellını ve Doni/ettı gıbı unlu Italvan bestecılerının pek çok vapıtınııı sahnelendığı opera bınasında Nerdı nın 'Rıgoletto', 'La Tra\ıata* ve 'Hernanroperalannın dunvapromıver- lerı de gen,ekle»tırılmıştı La Fenice de bu vıl mart avında \Vmxh Allendan bır vapıt sahnelenecektı İtahan Hukumeri'ni n. La Fenıce'in restoras\onu ıçın 12.5 milvon dolara gereksınimi >ar. \\rupa komısvonu ise onannıa 123 bın dolar ile katkıda bulımacağını açıkladı. Peronistler Madonna'yı tehdit ediyor Kultur Servisı - Peronistler Madonna va kızgın 4lan Parker ın v onenıgı "Evita" fılmınde rol alan Madonna nın Peronistler taratından tehdit edıldıgı açıklandı Fılmın ya- pıniLiları ve Aııantın vetkılılen polısı bu konudj uvardılar Arjantın Dev let Baskanı Carlos Menem ın de gızlı servısın uvaıısı uzerıne polısı harekete geı,ırdıgı Arjantın gazetele- rınde ver alı\or Geçen hjfta 60 milvon dolar butçelı mu- zıkal fılmını,ekımlen ıçın Arjantın egıden Madonna vı Pe- ronistler "Madonnadefol \aşasınE\ıta**vazılıpankartlar- la karsılanıışlardı Peronistleı \1adonnj nın vanı sıra Par- ker ın ekıbınde ver alan \ntomo Banderas \e Peron ıı can- lanaıran Jonathan Pnce ı de "ı<>tenme\en ınsan"(persond non grata) ılan ettıler Evıta vı gençlık vıllannda bır tahışe olarak gostereıı lıı- an Peron u vekıtlelençekıcılıgıvleuvuşturan bır ınsan ola rak anlatan fılmın Eva Peron un anı sinrzedelemesındenı,ekınıvor Pero- nistler Madonna ıse Arjantın gaze- telerme verdıgı demevlerL kızgın Arjantınlılerı vatiştıımava çahsivor Eva Peıon u guçlu ve saglam karak terlı bıı ınsan olarak canlandıracagı- ınsovluvor Arıantın ı 1946-I95>\e I9^"î 19""4 vılları arasında voneten halkçı ba^kan Juan Peron un ıkıncı eşıolan ve I9s2 vılında ^ vaşındav- ken olen Eva Peron Arjantınlılerı ıkıve bolmuş durumda Evı Peron fakırışçılerarasında savgınlıgınıha- len surduren azıze ılan edılmesı ıçın Vatıkan a dılekçeler gondenlen bır kahraman olarak anılırken ozellık- le Peıon ların ulusal sosvalızmının karşıtlan tarafından ıse "ışçılenn sırtından gecınen bır de- magog" olarak anılıvor Sahnedekı erotık gosterılen v uzun den katolık kılisesını kendısıne dusman eden Madonna ıse bu duruımı Evıta nın çekıcı vanı olarak degerlendınvor "Kımılen onu bır melek olarak nıtelendınrken. ba/ısı da ona dışı şevtan dı\or Benım dc kendrmı onunla ozdeşleştır- dığım > on bu Hakkında bır çok şev okudum. okudukça bu rol bana çok daha çekıcı geldı" dıvor Madonna gazetelere veıdıgı denıeçte Bu açıklamalarj ragmeıı Madonno Bu- enos Aıres te gozlerden uzak kalmava gavret edıvor Hav- ranlarından kaçıvor tırsat buldukça Peron un eskı bakan- larını vepartı tarıhçııerını zıvaretederektepkılerı vumuşat mava çalisivor Madonna vı gıttıgı verlere vanında bır ko ruvucuvla gonderen vapınıcıları ıse bJski bır onlem alın- madıgını Parker ınçekımlerı Anantın venneMacarıstanda vapacaâı sovlentılerının de dogru olnıadıgını belırlıvorlar Aııantın Dev let Biskanı C arlos Menem ıngoruşu ısese- narvonuıı taratlı oldugu ve Eva Peron a haksızlık vapıldıgı vomınde Menem buna lagnıen Paıker ve ekıbıne çekını- leı konuoiında bırguçluk çıkarılmavacagını belırtıvor "Diaghilev: Rus Balesinin Yaratıcısı" adlı sergi, Londra'da Barbıcan Centre'da açıldı Rus hidcsiııi çağmm ötesine taşıyan adam Kultur Senısi - bnlu Rus muzis>en Sergeı Dıaghılev, oğretmenı Rımsk>-Korsako\ onu buvuk bır pıvanist ve muzısven olacak kadar yeteneklı bulmadıgını soyledıgınde Korsakov a şu karşılıgı vermistı "Tarih. hangımizin daha ivı olacağını gosterecektir" Nevse kı şans Diaghilev e vardım ettı ve muzısven dun>aca unlu bır orkestra şefı olarak hak ettığı un \e başannın çok daha fazlasını elde ettı 1872 vılında Rusva nın Novgorod voresınde dogan Diaghilev (vakın dostlannın taktığı adla Chıncılla) bıtmek tukenmek bılmez enenısı tutku dolu sanatçı kişılıgıvle kendısınden sonra gelen kuşakların en onemlı e^ın kavnağı oldu Rus dans ve balesını Avrupa \a tanıtan adam olarak bılınen muzısven ulkesınde çok başanlı sanatçılann vetiştınlmesındede onayak olarak Rus balesını çağının otesıne taşımayı başardı 1911 'de Ballets Russes topluluğunu kuran Diaghilev Chalıaplin, Rahmanınov ve Rinıskv- Korsakov u Fransızlara tanıtan kışı oldu Pavlova, Nijınskv, Karsavına gıbı onemlı dansçıların vanı sıra Fokine, Massıne. Balanchıne gıbı buvuk korograflarla da çalışan Diaghilev ıçın aralannda Debussj, Satıe, Ravel ve Prokofiev olmak uzere pek çok unlu muzık adamı unutulmaz vapıtlar urettı Başarılı sanatçı kımlıgıvle oldugu kadar karmaşık du>gusal vasamıv la da bılınen Diaghilev Rusva nın vetıştırdıgı onemlı dansçılardan Nıjınskv ıleoian ılışkısıvle de anılıvor Nıpnskv vı tutkulu bır aşkla seven muzısven dansçısının bır başkasına aşık olup onunla ev lenmesı uzerıne Nıjınskv vı 'Ballets Russes tan ıhraı, etmıştı Genellıkle despot bın olarak da bılınen Diaghilev Nıjınskv juzunden çektıgı acıvı asla unutmadı ve unlu dansçı olumcul bır hastalıga vakalandıgında vardım edebılecek tek kışı ıken ona sınını donmevı veğledı Iştc gerek fırtınalı Creator of the Ballets Russes) adlı sergı Paul Uart'ııı tasarımı vc Ann Kodıeck ın kuratorkmuvle gerçekleştırılıvor kodıeck üenc, kuşak dansçıların Sergeı Diaghilev ın adın bıle duvmadıklanna dıkkat ı,ekerek keııdısuıı kuçuk vdşkırdan berı etkıleven bu unlu adamı konu ılan bovlc bır sergıııın nıutlak ı duzenlenmesı neıektıgını sovluvoı Serszıde ver alaı malzemelcnn buvuk bıı kismı Russıan Museum bt Pe'ersburj; Tıvatro Muzcsi Moskov ı Tretvakov Sanat Galerisi ııden getırılmiş Sergının bır onemlı ozellmı de daha once hıçbır verde ızlevıcı karsısııı ı ı,ıkmamış oluşu Dnglıılt\ iMİevı v îsadıgı kımlıgıvle her zaman adından soz ettırmış bu buvuk muzısvenı konu alan bır sergı ocak avıııın soıı gunlerındc Londradakı Barbn.au Centreda açıldı Gent, kuşaklanıı Diaghilev 11 ıııım ısın ı olanak veren "Dıaghılev 'Ballets Russes'ın Varatıcısı" (Dıaghılev doneının ılensıre taşımakla kalmavıp Rus sanatının \vrupa ulkelerınde tanınmasını sagladı Bu amaç doürultusunda Paris Berlın gıbı onemlı merkezlerde sergıleı sinat etkınlıklerı duzenledı Bunl ırın ırasında en onemlısı Dııghılev ın 1906da Parıs tt duzenledıeı 'Rus Resıııı Sanatı" sermsivdı Diaghilev bovlelıkk ulkeMiıın sanatını yurtdışına taşıvıp uluslararası sanat çevrelen ılt bığlantılır kumıa volunda onemlı adımlar atarak kısa zamanda tanınmış bır emprezarvo oldu Barbıcan Centredakı Diaghilev sergısı bu çok yonlu sanat adamını her vonuvle ele alırken sanatçının 'Ballets Russes' donemını ozel olarak ıncelıvor Toplulugun sahneve kovdugu en onemlı vapıtlar ara^ında ver alan •Petrushka" ve 'Şehrazat' temsıllerının dekor kostum ve set tasarımlarının da ver aldıgı sergıde ızlevıcıler tanınmış Rus dekorcusu Bakst'ın tasanmını vaptığı'Kleopatra' 'Prens jgor"ve dızavnını Golovıne nın vaptıgı 'Ateş Kuşu' operalannın tarklı sahnc duzenlemelen arasında dolaşabılıvorlar Bu duzenlemelerde Diaghilev ın esın kavnagı olarak kendı ulkesının sanatını degıl Avrupa nın avant- garde akımlarına vonelmış oldugu açıkça goruluvor Petersburg dakı Dev let Muzesı ıle Londradakı Tıvatro Muzesı nın depolannda çurumeve bırakılmış 18 kostumun ver aldıgı sergıdekı ılgınç kostumlerın başında, Nıjınsky nın •Giselle' balesınde gıydığı donenvn ahlakı değerlerıne ve estetık anlavışına uvgun bul'inmadığı ıçın unlu dansçtnın bır daha asla Impenal Theatre da sahnevc çıkamamasına neden olan nını şort gelıvor (Ballet Russes ın temellerı de bu ola\dan sonra atılmış) 189^ yılında annesıne vazdığı mektupta "Benbir şarlatanım ama ne vaptığını bılen, kendıne guvenli bir şaıiatan!.. Akıllı. HkelL sevimli hatta dâhi bile olduğum sovlenebılir; sanınm vapmak ıstedığım şevi çok ivi bılıvorunv Sanatın patronu olmak. Bunun ıçın. bir tek şev dışında. ihtıvacım olan her seve sahihım: O da para'" dıven Diaghilev ıse sergıde onu anlatacak ne bır totoğraf ne de ozei eşvası olmasına karşın ha>aletıvle ızle> ıcıler arasında dolaşı>or sankı "lOYönetmen 2 Film"in galası yapıldı Kultur Servısı - Turk M- nemıdunvasi oncekı gece Turk sınemasının onde ge- len lOvonetmenının kurdu- ğuSınemaVakfi nınılkpro- jesı olan "10 \onetmen 2 Fılm"ın galası ıçın Fıtaş Sı- neması nda bır arava geldı Kalabalık vonetmen ovun- cu davetlı \egazetecı toplu- luğununsalonasıgmadıgı ve buyuk bır ızdıhamın vaşan- dığı galada Sınema \akfı uvesı 10 vonetmenın çektı- ğı lOkisatılm ıkı uzunmet- raılı fılm halınde ızlevıcıle- re sunuldu Bu fılmlerden ılkı "\er- çekımlı \şklar"adlı fılm "Nerçekımlı Aşklar' Or- han Oguz un "Şo\ahe, Pa- muk Prenses \e Haın". Alı Ozgenturk un "Sır", Banş Pırhasan ın "GulıleAdem". Memduh Ln un "Ona Sev- dığımı Sovle" ve Atıf 'S ıl- maz ın "Kazandıbı Ta\uk- gogsu" fılmlerınden oluşu- vor Ikıncı fılm ıse Omer Kavur un "Buluşma",Irfan Tozum un "Monte Knsto", \usufKurçenlı nın"Çunku Onu Sevıvorum"', Erden Kı- ral ın "\\ Hıkâvelen" \e Zekı Okten ın "Hep A\- nı^adı kısa fılmlennın ver aldıgı "A$k l zenne So> len- memış Her Şev ** Turk sınemasi resmı ge- çıdı gorunumundekı ıkı fılmde Turkan Şorav. \lı Povrazoğlu. Zuhal Olca\, Lale Mansur. Hale Sovgazı. Macıt Koper. Fıkret Kuşkan, Tank Akan. \vtaç Arman gıbı unlu ovuncular rol alı- vor Efes Pılsen ın sponsor- lugunda gerçekleştınlen filmler smemalarda9şubat ta gostenme gırecek Yazar Harold Brodkey öldü Kultur Ser\ısı - Amenkah vazar Harold Brodkev (6^) ıkı yıl once vakalandığı AIDS hastalıgından kurtulama- yarak geçen hatta Nevv York taoldu Amerıka nınenve- teneklı >azarları arasında ver alan Brodkev eleştırmen- lerce Proust ve VVhıtman ın çağdaş uzantısı olarak gos- tenlıvordu 1930 da lllınoıs te dogan Brodkev okuma vazma bıl- meven bır ışçı aılesının çocuğuvdu Anne \ e babasmı cr- kenyaşlardakavbeden Brodkev çocukluğunda uzunca bır sure psıkolojık tedavı gordu 1952 vılında Harvard Unıversı- tesı nden mezun olduktan sonra The Ne\v Yorker ve Amerıcan Poetrv RevMev gıbı gazete ve dergılerde makale ve şiır uzerı- ne deneme yazıları >azdı Kısa oykulerını topladıgı ılk kıtabı 'First Love and Otîîer Sorrtws' 19^7 vılında vıvımiandı Adını ovkulerınden çok ro- manlarıvla duvuran Harold Brodkev nın kendısıne uluslara- rası un getıren en onemlı roma- nı 1960 ların başindakalemeal dığı 'TheRunawa\ Soul* ıdı Va- zılışındantam3l vıl sonra 1991 de vavımlanan buroman ay nı zamanda v azann en bııv uk > apıtı oldu C ağdaş Ame- rikan romanının buvuk ustalarından bın olarak adlandı- nlan Brodkev vapıtlarında ınsan bılıncının çeşitlı durum- larını gunluk davranışların altında vatan avrıntıları ge- rek ıçenk gerek bıçım olarak ımgelemı yoğun bır vazın dılı ıleelealıvordu Ikı vıl once AIDS evakalanan Brod- kev kendısı de bır roman yazarı olan ıkıncı eşı Ellen Sctmamm ıle bırlıkte Nevv York'ta yaşıvordu Murat Ağçiçek ve resim sergisi in Kultur Ser\ısı-Murat Ağçiçek ve Salıh Keleş ın ortaklaşa duzenledıklerı resim sergısı 1-14 şubat tarıhlen arasında lstanbul DevletGuzel Sanatlar Galensı nde gerçekleştınhvor 1964 vılında doğan Salıh Keleş Marmara Unıversıtesı Ataturk Egıtım Fakultesı Resım Anasanat Dalı nda egıtım gordu Btrçok karma grup ve varışmalı sergılere katılan Salıh Keleş 1992 yılında ılk kışısel sergısını açtı Salıh Keleş ıle avnı takultede egıtım goren ve 1965 doğumlu olan Murat Ağçiçek ıse ılk kışısel sergisinı 1991 vılında açtı Sanatçı a>nıyıl 5 Tekel Resım Vanşması odulunu aldı Takı sanatçısı Nelli, Hollanda'da sergi açıyor Kultur Senısi -Takı sanatçısı Nellı ılk vurtdışı sergısını 2-17 şubat tarıhlen arasında Belçıka nın La Louvıere kentınde açıvor Turkıvede bırçok kışısel sergıve ımza atan Nellı ozellıkle broşlardakı ılgınç tasanmları ıle sovut sanata gondermeler vapıyor Izleytcıvı duşundurmevı de amaçlayan sanatçının yapıtları salt takı olmaktan çıkarak mını hevkelcıklere donuşuvor KÜLTÜRtÇ İ Z İ K K A M I L M A S A R A C I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle