23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ülke için zararlı sayılan eylem ve hareketlerde bulunanlann öğrencilikle ilişikleri kesilecek Burshı şeriatçılara inceleme• Mıllı Eğıtım Bakanlığı, yüksek lısans eğıtımı ıçın yurtdışına gönderılen burslu oğrencılenn şerıat yanlısı orgutlenme ıçınde oldukları, laıklık \e Atatürk karşıtı propaganda yaptıkları ıddıalan uzenne. ABD'de bulunan eğıtım ataşelıklen, YOK ve Dışışlerı Bakanlığı"ndan inceleme yapılmasını ıstedı A"NKARA (Cumhurhet Bürosu) - Mıllı Eğıttm Bakaniığı, yuksek lısans egıtımı ıçın yurtdışınagonderılen burs- lu oğrencılenn şerıat y anlısı orgutlenme ıçınde olduklan laıklık \e Ataturk kar- şıtı propaganda yaptıkları ıddıalan uze- nne ABD'de bulunan eğıtım ataşelıkle- n Yuksek Oğretım Kurulu (\ OK) \e Dışışlen Bakanlığı ndan inceleme \a- pılmasını ıstedı Bakanlık ulke ıcın za- rarlı say ılan ey lem \e haraketlerde bulu- nan oğrencılerın ıiışıklennın kesıleceğı- nı bıldırdı Cumhumet ın vurtdışına burslu gon- • denlen bazı oğrencılenn Ataturk \e laık cumhunvet karşıtı şerıatçı propaganda ı yaptıklarımortavaçıkaranhaberlen Mıl- lı Eğıtım Bakanlığı nı harekete geçırdı Bakanlıktan yapılan açıklamada ıddı- alarm ıncelenmesi ıçın Turkıye nın \Aashington. Los Angeles \e Nevv \ork egıtım ataşelıklen. \ ÖkveDışışlen Ba- kanlığı na bır yazı gonderıldığı belırtıl- dı Bakanlık ıddıaların ıncelenmesı, so- nucun bılgı \e belgelerle bakanlığa bıl- dırılmesını istedı \azıda I4İ6 sayılı '\abanei l Ikene GonderiJecek Oğrenei- ler Hakkında Vasa'va davalı olarak Ba- kanlar Kurulu nca çıkarılan 'Turk Oğ- rencilerin Vabancı lilkelerdekiOğrenim- Itn Hakkındakı \ onetmelik'ın "nıe\zu- ata a> kın hareketlerden dolav ı ilişık kes- me" hukmu getırdığı anımsatılarak şov - le denıldı "TurkiyeCumhuriveti vatandaşlığı ve- vaoğrencilikonurvesavgınlıgınıkıracak harekefte bulunanlann, mev/uata gore ulke için zararlı sav ılan fiil ve hareketleı - de bulunan veya bu çeşıt faalivetlere ka- tıldıklan belirİenenlerın. oğrencılıkle ili- şiği kesilecektir." Açıklamada Mıllı fcğıtım Bakanlığı \ OK. ve unıversıteler taratından yurtdi şina burslu oiarak gondenlen oğrenc ı sa- visının 4 bın 48 oldugu behrtılerek oğ- rencılenn seçımınm Ogreııu Seçıne \e \erlestırme Merkezı (ÖS\M) tarjfın- dangerçeklestırılensinavla vapıldıgı si- na\ı kazanan oğrencılcrm de guvenlık soruşturmasından sonra vurtdışına gon- derıldığı kaydedıldı Açıklamada ABDde Mıllı Egıtım Bakanlığı nın 793 burslu ogrenusi V OK \e unıversitelerce gondenlen de 2 bın araştırma gore\ lısının bulıındugu be- lırtıldı Ankara Unıversıtcsi Eğıtım Bılımleıı Fakultesi deyurtdışınaoüretım uvesı ve- fiştırılmeM amauv ld gondenlen oğrencı- lenn Tuıkıve kaı^ıtı goruslerle vetiştırıl- dığını bıldırerekgcrekhonlemlerınalın ınasinı isiedı Ankara L nıversıtesı Rek- torlııgu ne gondenlen takulte kurulu ka- ranndd basin \edigerkavnaklardanali- naıı bılgıleregore gondenlen oğrencıle- nn nıtelıklen veukınlıklerınınkuşkuve ka\gı u\andırdıgı \urgulanarak şovle denıldı "Vabancı ulkelerde öğrencileri- ını/iıı bilimsel açıdan başarısız oldukla- n. sıvası \e ıdeolojık faalıvetlcrde bulun- dukları bclırîılrnektedır. Gıttikleri ulke- de lurkive karşıtı gorusjerlc >ctı^tıril- nıektedir. Bu oğreneılerın donuşlerınde devletin olaııaklanvla, oğretim kadrola- rına doldurulaıak olmaları. kaygı vencı- dır. Bu konuda ımelemelerde bulunul- ması gerekmektedır." TUBA: Tarafsız seçim >apılmalı TlBABas.ka.ni Prof Dr A\hanÇa>- dar yurtdişına gondenlen ogrenulerın tarahız \e vaıisiz bır vontemle seçilme- sı gerektığını belırterek "Ulkenın ihtıva- cına göre befli alanlarda oğrenci gonde- rilmelidir. I\ı birdurum tespitınin vapıl- ması gerekiyor. Oğrencılenn bulunduk- ları ulkede iyi izlcnmesi gerekjvor. !>ım- diye kadar belli kesimlerden oğrenci gon- deriliyordu. Bunun dısıpline edıimesi şart" dedı Amenka Ataturk Cemıvetı mılvarlar- ca lıra harcanarak ABD ve gönderılen şenatçı oğrencılenn ey iemlennı "inter- ııet>olu\laAtatıirk'e'Ata donme "ıahu- dı kopeğı \efahi!>eçocugu gibihakaret- lerde bulunmak, cuma gunlerinı tatil ilan etmek. ^erıatın mukemnıcllığı başlıklı konferanslar du/enlenıek. sankld dola^- mak doktora tezlerinde \ taturk 11keIe- rının ve devnmlennın vanlıslıgı Turk toplumuna kavbettırdıklerı \edenıekle- rvideolojikbaskıvapnıak" bıı,ımınde si- ralamıstı Cemıvet. onlem alınması i(,ın Mıllı Eğıtım Bakanlığı navazıgonderır- ken Tuıkıve'nın ABDdekı Fğıtım \ta- >elıgı nedebu konuda ıhbarvapılmistı MERCİ MEK1ASALARIHİÇE 8 VYDI 9 şirkette hissesi varMİ\ASEİLK.MR RP nın "sade bir parti u>esi" olarak nıtelendırdığı ve "partinin kasası" oldu- gu \onundekı ıddıalan va- lanladıgı Suk'\man Mercu- mek m bırçok RP lı belc- dıveba^kanı ve partının ta- nınmis ısımlerıv le tıcan or- taklık ıçınde bulunduğu saptandı Bosna ıçın toplanan var- dını paralarını aına», dı^ı kullanarak haksız menfaat sağladığı gerekçesıvle re- kor para cezasina mahkum edılen vemınlı malı mu>a- vır Sulevnıan Mercümek vasalara avkırı olmasina İcarşı bırçok anonım sırke- te ortak oldu ve vonetım kurulunda gorev aldı Su- le>man Mercümek sırket- lerın bu>uk bır kısmını I98ü"lı vıllann ıkıncı van- sında kurdu Bu sırketler arasında şu ana kadar tespıt edılebılenler şovle "Hak İnşaat Ticaret Pa- zarlama Ltd. Şti. Ge-Pa-Da Genel Dağıtını *e Pazaria- ma Sanavi \e Ticaret AŞ. Ihlas inşaat Puriznı Sanavi \e Ticaret AŞ, Mılsan Ba- sınSanavi \Ş,^a-Da Vavın Dagıtım Pazarlama \Ş, Kor Konıur Işletmeleri Sa- nayi \e Ticaret AŞ. \eni Neşri\at AŞ, \eni De\ir Matbaacılık \Ş." Mercümek ın ortak ol- duğu >ayıncılık sırketlenıı- den MıKan BaMiı Sanavi Mercümekin ortakları 1-) Suleyman Mercumek- (Yada. Hak İnşaat, Ge-Pa-Da, Ihla» tnşaat ve Junzm Mılsan Basın Sanayıı. Kor Komür İşletmelen, Yenı Dev ır Matbaacılık, \enı Ne;>n>at, \ısan AŞ) 2-) Yucel Çehkbılek 3-) Kazım Avık 4-) Mehmet Ta^delen- <KarefIex. Hak İnşaat) 5-)HıkmetBaş(Hak İnşaat) 6-) Selahattın Aydın- (Hak inşaat) ?-) fbrahım Ocaktan- (Hak İnşaat) 8-) Sabahattın Kırkan- (Vada Ya\ın Dağıtım) 9-) Mustafa Ergun- (Yada Yavın D. Mılsan) 10) Osnıan Ulusan- ^Vada \ayın D) 11) Kadır Topbaş-( Yada Yavın D) 12) Samım Cumhur- (Yada Yayın D) 13) Mahmut CeJal TerzKYada \avın D. Mılsan) 14) Ergın Kulünk - (Yada Ya>ııı D ) 15) Sulevman Ozturk- (Hak Inş'aat) 16) Mahmut Doğan- (Hak In^aat) 17) Emın Turkucu- (Hak inşaat) 18) Mustafa Ozçelık- (Hak ınşaat) 19) AhmetZekıÇamlı- (mlasfnş.ıat, Mılsanj 20) İsmaıl Ergun-fİhlai İnşaat, Mılsan Ba^ın Sanavıı) 21)ÖsmanNun Önugoren-(Ihlas mşaat) 22) Abdmur Alkoç- (thlas İnşaat) 23) Hazım Oktav l 24) Halıl Frgün- (Mılsan) \Ş adetaresııııvavınorga- nı>miş gıbı vavın polıtıka- sını RP >e endeksleven Mıllı Gazete nın basım ıı?- lennı yurutuvor Mercu- mek ın ortak olduğu Venı Neşrıvat AŞ ı>>e Mıllı Gaze- te vı vavımlıvor Adil Düzen Ünhersitesi RPhSultanbevlıBeledı- ve Başkanı \JiNabi Kocak- cJa Mercumek'ın ortakları arasında bulunuvor Adıl Duzen UıııversıteM kurmak ıçın Sulevman Mercumek Sabahattin Kırkan.Osman l lusaıı, Mustafa Crgun. KadirTopbaşoncelıkie ^a- Da "Vavın ve Dağıtım A$ vı kuruvor Başlangıçta beş ortağın da 200 adet hısseve sahıp oldugu \a-Da şırketı- ne daha sonra Ergin Ku- lünk, Adnan Mercümek, Samiın Cumhur ve Mah- mur Celal Terzide katılıvor Ancak ıdare meclısı başka- nı Suleyman Mercumek ıle kardeşı Adnan Mercu- mek ın850hissesınekarşı- lıkdıgerortaklann IşOadet hıssesi bulunuyor Daha sonra Sultanbeylı Beledıye Başkanı Alı Nabı Koçak'ın da dahıl olmasıyla Sultan- bevlı de unıversıte kurmak ıçın alıııan ve ımar ıznı be- ledıveden kolaylıkla çıka- rılan arazı bu şırket aracı- lığıyla parsellenerek \1- manya dakı gurbetçılere sa- tılıyor Bosna paralarını araştırmak ıçın oluşturulan TBBMciekı araştırma ko- mısvonunun belırlemelerı- ne gore Uluslararası Insanı Yardım Teşkılatı hesapla- nnda gonılen RP nın para- larını Mercumek ve Mıllı Goruş Teşkılatı yonetıcısı Ali Rıza Sarı dışında bır tek Mercumek ın \a-DaŞırke- tı ndekı ortagı Ergın Ku- lunk çekebılıvor yatırıp kullanabılıvor Sulevman Mercumek'ın bır dıger RP lı ortagı da Bevkoz Be- ledıye Başkanı \ ucelÇelik- bileL 1985yılındakurulan Hak İnşaat Ltd Ştı nden şımdıkı Beykoz Beledıye Başkanı ^ ucel Çelıkbı- lek'ın hısselennı ->atın alan Sulevman Mercumek şır- kete ortak oluyor Ancak Mercumek sonradan hıs- selennı Kazım A\ık a dev- redıyor Hak inşaat Ticaret Pazarlama Lımıted $ırke- tı nde Suleyman Mercu- mek ın ortakları arasında Kazım Avık Ibrahim Ajık, Mehmet Taşdelen, Ahmet Baltacı. Selahattın Avdın, Emın Turkucu. tbrahim Ocaktanve Hikmet Baş da bulunuvor Milli Gazete'de 5 bin hisse Mıllı Gazete nınbasımı- nıyapan Mılsan adlı şirket- te Suleyman Mercumek'ın s bın hıssesı bulunuvor 1984 y ılında bu şirkette sa- dece *> hıssesı bulunan Mercumek ınbıryıl sonra- kı hıssesı bırdenbıre 5 bıne yukselıyor Bu şirkette Mercumek ın ortaklan ara- sında bulunan İsmail ve- Mustafa Ergun ısımlerıne başka şirketlerde de rastlı- voruz Mercumek ın ortak oldugu bır dığer şırket Kor Madencılık Kor Madencı- lık'tekı ortagı Mustafa Nev- zatKor MımkoMuhendıs- lık imalat Muşavırlık Ko- ordınasvon ve Ticaret AŞ"de de bır dıger RP lı mılletvekılı Kahraman Emmioğfu ıle ortak M e r c ü m e k U yanSi: Bu işten sıyrılaınazsınız• Bavkal " Mercumek bizı ılgılendırmez" de> ıp sıyrılamaz Bu, Mercumek"m mahkûmı\etının otesınde mahkûınıvetlen de berabennde getırı\or ANk \RA (Cumhurivet BUHKU) -CHP Genel Başkanı Başbakan \ardımcısı ve Dışışlerı Bakanı De- nb Bavkal. "RP'nin gizli kasası" olarak anılan Suleyman Mercu- mek ın -\ardimseverleri hilevedu- şurup çıkar sagladı0" gerekçesiv le 4 vıl hapıs, yaklaşık 20 tnlyon lıra para cezasına çarptırılmasinı deger- lendınrken "bu olayın. Mercu- mek'in otesınde mahkûmivetleri de gundeme getirdığrne dıkkat çektı Bavkal "Kimsenin Mercumek bı- zı ılgılendırmez devıp sı\nlması mumkun degildir. Şimdi da> anışma, dostluk, guven /amanıdır. Muslu- manlık da bunu gercktınr" sozle- nvleRPyıhedctaldı CHPgrubun- da da Mercumek ın "kendi başına mı yuksa bir sivasaJ urganizasyun içkıde mi" olduğunun araştınlmaM kararlaştınldı Baykal partisinın grup toplantı- sında vaptığı konuşmada Mercu mek davası kararının adlıye tarıhı- nın en onemlı kararlarından bırı ve cumhurivet tarıhınde ılk kez 20 tnl- yon lıralıkbırmahkumıvetın sozko- nusuolduğunusovledı Baykal *oz- lerını şovle surdurdu ~Bu çapta bir yolsuzluğu bir tek kişinin nasıl gerçekleştirdiği hepımi- ziduşundurecektır Bumahkûnme- tin Mereumek'le ilgilı olduğu açık.a- ma onun otesınde mahkûmnetleri de beraberinde gefırdıği tartışmanın otesindedir. Kimsenin. Bu sıradan bır vatandaştır dcvip sıvrılması mumkun degildir. Akıl var. izan var. Bu rekor bir rakam. olağanustu bir iiaykal. hovlesıne buvuk bir volsıı/luiju Meaıniikk n uk h iMiıa ^uçekle^tırdığıneinanmadıkJannısoyledi. olavdır. Bunun hesabını bııısı ver- melıdır. Kımse. Olav bı/ı ılgılen dırmez dev ıp elinı > ıkav ıp sıv nlnıa hakkına sahıp degildir. Şımdi dava- nışına. dovfluk. °u\cn /amanıdır. Durustlıık.ahlak. Muslumanlık bu- nu gerekfırır."" RP ilişkisi araşfrrılacak C HPgrubunun basıııa kapılı bo- lumundede Mercumek ın partı ıliş- kisının aı ı^tınlmasi kararlaştınldı Grup başkanvckıllcrımn dosyalan ıncelevıp Mercumek'ın kertdı başı- na mı voksa bır sıv asal organızasyon ıçınde mı oldııjunıın arastınlması henınisendı "Vüzkarası gasp kesinleşti* Kultur Bakanı Fıkrı Sağlar da dun du/enledıgı basııı toplantisin- da Bosiıa-Hcrsck ın bauımsizlıuı ıçın toplanan 15 tnlyon lıranın Mer- cumek taratından "gaspedildiğinin" yargı tarafından kesınleştınldıgını belırttı Sağlar "Bunlar.sanatıniçi- ne tukuren, baley i belden aşağı sanat dive nitek'ndiren hırzibnnetin tuan- tısıdır" dedı Turk halkının ozven- sinın kullartıldığınj ısaret eden Sag- lar ~Y uzkarası bir olav dır. Buayıbı vapanlar hiçbır zaman aklanmava- caklardır" dıve konuşttı HAFTAYA BAKIŞ AHMET TATVER KIŞLiUJ Aklıselim... "Aklıseltm ' Turkçe bır sozcuk değıl Karşılıgı ıse "sağduyu "Selım "aslında dogru durust kusursuz demek A- ma bazen sozcukler sızın kafanızda bıraz farklı an- lamlar kazanırlar Bana da hep aklıselım 'dogru akıl"m dogru duşunmenın bıraz dışında bır şeyler çağnştırır 'Sennkanlı duşunme yı sağduyu sozcuğunden daha fazla ıçerıyor gıbı gelır Bugun ANAP ta ya da DYP de sorumluluk taşıyan- ları, 'aklıselım 'e çağırmanm tam zamanıdır dıye du- şunuyorum • • • Once dogruları yanlışlardan bırer bırer ayıklanalı Sayın Çiller'ın lyı bır yonetıcı olmadıgı guven ver medfğı malvarlığı ıle ılgılı Doğan Akın ın kıtabında sergılenen gerçeklerı ıçıne sındırmenın zorluqu aşırı "ben-merkezcı"\\g\ ve aşırı basbakanlık tutkusa dog- ru' Ama "Çıller varsa bız yokuz anlamınagelecektu- tumlar -gene de- yanlış' Sayın Yılmaz ın "Çıller olmasın da ne olursa ol- sun' gıbı bır olumsuz hava verdıgı BBP ıle ışbırl.ğı- nın ve RP ye sıcak bakmasının buyuk bır aymazlık ol- dugu dogru1 Ama Çıller ın para ıle ya da başka yollardan yon- lendırdıgı basının çczumsuzlugc.n nedenı olarak Yıl- maz ı gostermesı yanlış1 Her ıkı partı genel başkanmın bırbırlerıne karşı faz- la onyargılı oldukları kışısel duygu ve beklentılennı zaman zaman toplum çıkarlarının onune geçırdıkfen ızlenımını verdıklen dogru' Ama çozumsuzlugun ve oiumsuzluga doğru gıdı- şın tek nedenı olarak bu ıkı kısıyı gostermek yanlış Yanlışları paylaşan ve neredeyse yangına korukle gı- den bır çevreyı gormezden geimek >anlış' • * • Bır buyuk yanlış da RP ıle ılgılı Tarıhı 25 Aralık 1995 ten sonra başİ3tırsanız RP'yı Avrupa dakı Hırıstıyan demokrat par+ı'enn Islam top- lumuna uyarlanmışı sanabılırsınız Ama RP nın 30 yıl- lık geçmışı mı onemlı yoksa 30 gunluk soylemı mı9 RP bu kadar kısa surede mucızevı bır bıçımde de- ğışmış ıse nıçın Meclıs Başkanlıgı'na başkasını degıl de Aydın Menderes'ı aday gosterdı 9 Soyadmdan dolayı mı yoksa Artık dının sıyasete degıl, S'yasetın dıne uydurulma zamanı gelmıştır dedıgı dıyebıldıgı ıçın m\f Daha once de yazmıştım Elbette kı Erbakan ın başbakan olması bu ulkede çok şeyı -bır anda- de- ğıştıremez Neekonomının vonudegışır nededışsı- yasetın Hatta ıktıdarda olmak RP yı daha gerçekçı daha ılımlı bır çızgıye de çeker Ve ustelık, belkı yıpranma sına da katk/da bulunur Oyleyse Hoca ve arkadaşları nıçın yarım-yamalak bır ıktıdar ugruna her odunu vermeye hazırlar^ Devletı 'ıçten ele geçurne surecını hızlandırmak ıçın' Yarının tam ıktıdar ınagıdenyolu guvenceal- tına alabılmek ıçın 1 Çıller ıle Yılmaz sadece bır karış otelennı duşunu yclar Erbakan ve arkasındakı guçler ıse çok çok uzakları yarınları Bunu gorememek ıçın ya cahıl ya 'gafıl ya da "ham" olmak gerekır 1 • ' I t • • • Ne yaprnalı 9 Sayın Demırel ın sık sık yıneledıgı gıbı 'abesle ış- tıgal" etmemelı' Ikı sol partıden bırısının dışarıdan destek verecegı bır ANAYOL hukumetınden başka aklıselıne uy- gun' çozum bulunmadıgı unutulmamalı' Bu gerçek bır kez kabul edılırse çozume goture cek formul de mutlaka bulunur Uikenın varoluş nedenı partıler partılerın varoluş nedenı de genel başkanlan degildir Partıler demoK- rasısını 'genel başkanlar demokrasıs» rnask<T-alığı- na çeviTnenm de bır tohammul sının ' vardıı Oyun kabak tadı vermeye başlayınca seyırcı kal- maz Seyırcısız de oyun olmaz Ustelık demokrası halkın seyırcı oldugu b> oyun değıldır Halkın katıldıgı bır oyundur "Halksız demokras yı gıderek 'haksız demok- rası ye çevınrsenız yaşarraz yaşayamaz 1 Şeriatçı basuıdan cezaya eleştiri İstanbul Haber Sen isi - Şerıatç ı ba- sın. RP nın "gizli kasası" olarak bılı- nen ve dolandıncılık suçundan 4 \ıl 1 ay hapıs cezası ıle 20 tnlyon 6ss piıl- var905 mılyon 37 1 bın 716 lıra para cezasına mahkum olan Suleyman Mer- cumek hakkında verılen kararı eleştır- dı Mercumek le ılgılı kararı -Şokka- rar" "Rekor ceza" "Bosna mahkum oldu" gıbı başlıklarla verdıler kararı "sivasi" olarak nıtelendırdıler RP vanlısı olarak bılınen Mıllı Ga- zete Mercumek le ılgılı haben "Bos- na mahkum oldu" başlığı ıle verdı Mercumek ın suçunun Bosna va yar- dım etmek oldugıınu one suren Mıllı Gazete haberde Bosna'va vardımın ceza aldığını savundu ve soz kontısu karann Bosna-Hersek e vonelık ola- rak başlatılan vardım çabalannı balta- lama gırışımıne son nokta koyduğunu ıddıa ettı Suleyman Mercumek ın. yardımlann Bosna'y a ulaşmasında za- man zaman aracılık etmış bır isım ol- duğunu savunan Mıllı Gazete ınahke- me kararına karşın "Mercumek u/e- rinden aktanlan yardımlann tek kuru- şuna kadar ilgililere ulaştığınu ulkemi- zin Bosna meselesıne başkalarının g«z- luğuvle baknıaya çalıştığı" yorumunıı yaptı "Venı Şa/ak gazetesı ıse Mercu- mek'le ılgılı kararı "Şok karar" ve "Yargıdan siyasi karar" başlıkları ıle duvurdu Mercumek hakkında \enlen kararın "hukukçulan şaşırttığınr one surdu Bazı avukatlann tepkılerıne y- erveren \enı Şatak davaya hukukçer- çevesindedeğıl ıdeoiojıkvesıyasıaçı- dan yaklasildığını one surdu Zaman gazetesı de habere ıkı sutun ayırdı ve "Mercumek'eağırceza" baş- lıgını kullandı Zaman Gazetesı Başya- zarı Fehmi Koru dıınku vazisında Mercumek evenlencezavı eleştırerek Turkıve Cumhunyetı tarıhınde kınise- nın boy le agır bır ceza alniadığını > az dı Sulevman Mercumek ın başından sonuna •'siyasi" bır olayın kahramanı olduğunu one suren Fehnıı Koru ozet- le şu goruşlere v er \ erdı ~\ argının tartışılır hale gelmesine v- ol aı, rnaktan. her kışi ve kurumdan on- ce > argının kendısinin kaçınması gere- kir~ Uzerinde durulması gereken bir Şeriatçı basın Mertumek'e verilen ee/a>ı "siyasi karar" olarak yorumladı. nokta da her ne kadar aralarıııda res mı hır ılıntı olnıasa bıle hu olavla ıluı- liolarakdvlarhovusuıjanaıı Ketah ca- miasının bu kararla hıssedeceklerı- dir. Seçinı sonrasında v j/ılıpçı/ılcn- ler. sıvasılerın dıslav n ı tav rı, ıç \e tlış «ııç odaklarının baskıları. hııkıımct kurııluşunıı gecıkfırecek vogıınluk- ta. RP olm isın d ı dıve başlavan cumleleı le en uaı ıp. en autıdcınokrjtık forınuller bıle ıtade edılebılıvor. Buna birde sıvası \onu bulunan bırdava- da uvgıın gorufen alışılmamış ağırlık- takı son te/a eklenince... l marı/ RP laıııı.ısı aşırılıkl.ıı j pnnı vernıe/..." \kitgizctes' ıse Meıuımekle ılgılı "Mercumek \vrupa Birliği'nden bu- vuk" Kislıgıvla \erdıgı haberde "16 gclışmıs. Batı ıılkesı Turkiye've ancak î'stnlvoMİukhibcvapdrken.mahkeme Stıkvman Meııumek'ten 21 trilvon li- ta ıstcnınesııu karar verdi... Bovlece Meıcuımk'ın ' \B"\ebedelolduğuda tesııl edılnıışoldu" gorıışunü sav undu ELEKTRİK-ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİNE ÇAĞRI DEMOKRAT ELEKTRİK MUHENDİSLERİ-DANISMA KURULU ADAY LISTESI ASIL ADAYLAR 1-HUSEYIN YEŞIL 2- CEMIL KOCATEPE 3 ALAETTIN ANAHTARCI 4- OMER ALTINOK 5- AHMET TARIK UZUNKAYA 6- ATILLA ERDOGAN 7 HUSEYINORMAN YEDEK ADAYLAR 1 MEHMET ÇAGDA$ 2 AYDO&AN OZDEMIR 3 TAHIRÇICEKÇI 4 GOKHAN ÇAVUSOGLU 5-A MİTHAT KARAOGLU 6 IRFANGE2EK 7- MUHITTIN KARAhAN Bız asagıda ımzasi bulunan devrımcı demokrat vurt^ever elcklıık nıuhendislcrı şerı atçı-katatası zıhnnele karşı çagdas ılerıeı laık bılımden u Lmduıı \ ııu bır vrmetım oluşunıu iı,ın yukanda loiınlen yazılı ^ onetım Kurulu adavlannı desteklıvoruz Genel hıırııl, 3 ^ubat tarıhınde V ıldız L nıversıtesı Odıtorv um Salonu ııda Se^ımler, 4 $ubat Şışlı Ermenı Karagozv ın \etımhane-.ı Flkokulu nda ( A.bıde-ı Huırıvet Cad \ o 228) vapılacaktır Katılımın bizi giıçlendirecektir. \. Mıthat Karaoğlu. Abdullah \ltııns<ıı.u. \hmet \kç<ı\. Vhmoı \kkııçük. Vhnıet Vlbavrdk. \hmet Kutlıılıa\. \hniet Izunkava. Mdettın Vn.ıiıt.n'.ı, \lı Bdşaran. \lı Durul. Vlı Hıknıet Krol. Vlı Kıılcu. Mı I ııtfîı \ o<^ııuk. Vlı (Knı.tn ()/cdm. Arıf f evucı. \suinan Kolcu. \tılld Erdogdn \vm doryulu \\nı()/tıl V\ı,.ı O/dyjc, A>doğan Ozdemır. Avfer Dtni/jltı Tekın. VvkutOlcd» Utdreriın St/»ın Behzat Durmaz. Berker Özd«aç. Bcvhan Bdltd Bırol Sumet. C an l ıak. Cemal (varakıs. Cemıl Kocdtepe. Çetın \k>ıdız, (, etııı \kwldı/. Dcı vış Bo/ Doğan Boncuk. Doğan Sovsuren. Durmu> Oztıırk. Dursun K.ıı jlun i nıel Be.iısel. hmın Kdraşın. Frclınç- \ enıdoğan. i rgun Çelıkkan I- ıhan Karjçav. i rsın Kd\d. Frtan lldan, Frtekın Sonme7, l'them trkoç. ^ık Bd»t;ın. faıl ^ dşdt Cursu , i-dtnıa (lUİIuidtı. Fıkret \kbıvık. Kılı/ v. ıhnjz. Fusun \vkutlu. (•alıp Dtnnrc.ın dd/ı İpt'k. Gnkhan Çaıuşoğlu. Goklidn Mııza. duldon Bıl^ılı. H.ıhıh Kıırııın. Hakan Bahçıvan. Hakkı Kdva Ocakdcan. Hakkı Sevım. lldlıl Bo/alp. H.ılıl Bo/dlp. Haluk l nal, Hasan Toka, H.natı Eren. lla\n Avdın. Hikmet Sdrısu. Hustvın Vrık Husevın Gundoğdn, Hustvın Ormdn. Huseuıı ()zt«ın Hu\e»ııı ^ t'^ıl I I rdıııı, Vvkutlu. Ibrahım \ksın. Ilkcr Okmen, ll\ds \lkı>. lıf.ın Go/ek. IMIIJII S.ır.ı. Ktni.il Atasov, Kemdl Şahııı. Korhan fsın. Kuhılav Bııcıık KuhıUv Sonnuv 1 atıl Karadd^. M Celdl Pındrgo/u. M Hdlıık Aktan. M.ıhıı Vkııııı MUIIIIKI vktıırk Mehmet Bdvrak. Nlehmet Çağdaş. Mehmet ()/ımn Mehmet 1 ckın. Mıltt-nı Soıımez Metın Taşkent. Metın I utun. Mııanııntt O/Iurk. Muhıtrırı h.ıkım Mıılııltın Karahan. Murat ^a\er, Mustafa \kçakdv, Mustafa Ozcan, Nasuh Perddhçı. Na/nıı Bavkara. \a/ım Ozturk. Necdet l rdem. \ecdet Oguz. Vtsnn Vkçav \e\/at (, eltek. Nev/at Çıftçıoğlu. Vurcan Buvukkapı. Oktav t-ırat Oımr Mtınok OMIMII K«ıaha> Rıza Vkcan, Sabrı Gunavdın. Sadı Gurfou/. Salıh Vklııılııt s.ımı lopı.ık. Selahattın Balta, Selamı \ ılma/. Selçuk F scn. Senııh Bu> ukk.ıpı. Senyul \ı jjcn. Serddr Paker. Serhat Ozenır, Servet Kumsal. St\lettın 'sonmo/ Sevıl GJ/I Bal. Se/a Çdj>dd>. Sudt O7enir, Sulevman Gundo<!dn, Sulı m ın Mert Sırd.^ kaıaboya. Ozgul. "jener lopaloğlu, ">eref Berekctoğlu. *>evkt( (.ıııuş St^ket Katıpo^lu. lahıı Çıçekçı, laner Devrım. 1 uran Incırtıs. l tıııt \lb.ı\r.ık l ııııt I r\.r l nal Lrdoğan. \ e>ıs Sarıoğaz. \ ural t rul \ jstnıııı So 'iıuk, ^ a»u/ S»rlnîcı ^ ucel Inal f.ul, > uk\el Bırd.ıl. \ usııl Bo<;al ıı > ıisut (•ıındoü.ın. ^ ılmaz Gundoğan. \ ılma/Horo/. /ckı Vklmık
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle