23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Aliyev Türkiye'ye geliyop • ANKARA(Cumhuriyet Biirosu)-Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in yakın gelecekte Ankarayı ziyaret edeceği bildinldı. Uluslararasi petrol konsorsiyumunun. Bakü-Ceyhan hattını tehlikeye sokacak bir hat üzerinde çalıştığı haberleri üzerine kaygılanan Türkiye. petrol boru hattı konusunu da masaya getirecek. Aliyev in. önceki gün görüştüğü Cumhurbaşkanı Süleyman Demiren dün telefonla aradığı bildirildi. Alınan bilgiye göre Aliyev'in kesin ziyaret tan'hi gelecek günlerde belirlenecek. Clinton'ın avukatı kaçırıldı • VNASHINGTON (AA) - White\vater skandalı ile ılgili olarak Beyaz Saray'ın sözcülüğünü yapan Mark Fabiani. iki kişi tarafından silah zoruyla kaçınldı. Clintonlar'ın a\ ukatı olan Fabiani. bankamatikten •,-ektiği 1500 dolan saldırganlara \erdikten sonra serbest bırakıldi. Israil Lübnan'ı bombaladı • N A B A T I Y E H ( A A ) - Israil savaş uçaklan. güney Lübnan'daki Hizbullah nıevzilerini vine bombaladı. Cıüvenlik kaynaklarının verdikleri bilgiye göre ikı Israil savaş uçağı. Iran yanlısı Hizbullah gerillalannın Israil'e karşı saldında kullandıklan dağlık tklim el Tufah'daki Cabal Safi bölgesine 6 roket attılar. Bu arada. Israil ordusunun vaptığı açıklamada. bir Israil askerinın Batı Şeria"da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. ABD'de idam • SMYRNA(AA)- ABD'de I6yıl önce "içki parası için" amcası ve yengesini öldüren bir mahkum dün zehirli iğnevle idam edildi. Dela\vare Eyalet Cezaevi'nde idam edilen NVilliam Flamer'ın (41). şınnga damanna zerkedildikten I6dakika sonra öldüğü açıklandı. Igne damarına verildikten sonra ölüm uyku.suna dalmadan önce mahkum arkadaşlanna lıitap eden Flamer. cski eşinden özür diledi \e "Tann'nın rahmetiyle" dediği cümlebini bitiremeden esneyerek ölüm yoluna girdi. Muratoviç'in başbakanlığı • SARAY BOSNA (AA) - Bosna-Hersek Parlamentosu. Haris Sıladziç"in istifası üzerine başbakanlık görevine atanan Hasan Muratoviç'in atamasını onayladi. Parlamento"da yapılan oylamada. Muratoviç'in başbakanlığı. 5'e karşı 95 oyla kabul edildi. tktidardaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından başbakanlık göre\ine atanan Murato\iç. (IFOR)ile ilişkilerden sorumlu bakan olarak göre\ yapıyordu. Su sorununun çözümü için Prens Hasan bugün Ankara'ya geliyor Ürdün arabulucuANKARA (Cumhurijet Biirosu) - Ürdün'ün. Suriye'nin Ortadoğu banş sürecine aktif kattlımını sağ- lamak için Ankara \e Şanı arasın- daki su sorununun çözümü konu- sunda arabuluculuk yapmaya hazır- landığı öğrenildi. Bu amaçla. Ürdün Veliahtı Prens Hasan BinTallarınbirgünlük ziya- ret amacıyla bugün Ankara'ya ge- leceği bildirildi. Cumhuriyet'in aldığı bilgiye gö- re. banş sürecinin hızlandırılmasi- nabüyükönem\eren Ürdün ünve- liaht prensi. Fırat sulan konusunda Ankara'ya bu sorunu Şam ile çöz- mesi talebinde bulunacak. Türkiye. Ürdün'ün "banş süreci çerçevesinde. su konusu da terörie birlikteçözülsün" içenkli biryakla- şım içine girmesinden rahatsız. Türkiye bir süre önce Ankara"da Körfez ülkeieri nezdinde yaptığı su konusundaki uyarının ardından. Arap Birliği üyesi ülkelerdeki Türk büyükelçileriaracılığıyladalrakve Suriye ile çözülmesi gereken su ko- nusunun Ortadoğu'nun gündemine giremeyeceğini bildirdi. Türkiye Suriye'den sonra Irak'a da su konusundaki cevabi notasını geçen hafta verdi ve Bağdat'adaüç aşamalı plan için görüşme önerdi. lrak'in Arap Birliği'ndeki Tem- silcisi Nabil Nejm ise "ülkesinin Diele ve Fırafın sulan konusunda kardeş ülke Suriye ile işbirliğine ha- zır olduğunu" belirterek "Türkiye ile de iyi komşuluk temelinde işbir- liği ar/uladıklannr söyledi. Alınan bılgilere göre, Iraklı yet- kili önceki gün Arap Birliği Genel Sekreteri İsmet Abdülmecitile gö- rüşmesinin ardından yaptığı açıkla- mada. su konusunun görüşülmesi için Irak ve Suriyeli heyetlerin 10 şubatta biraraya gelmelerinin bek- lendiöini de ifade etti Türkiye, Suriye ve Irak'ın sorun haline getirmeye çalıştığı su konu- su hakkında yıllardan beri üç aşa- malı bir plan öneriyor. Söz konusu planda ilk aşamada mevcut fiili durumun belirlenmesi. daha sonra da her ülkedeki gereksi- nimin teknik düzeyde ortaklaşa sap- tanması öngörülüyor. Planın üçüncü aşamasını da, "saptanan gereksinimlerin Türki- yeYien kaynaklanan sular bakımın- dan hakkaniyete u>gun biçimde nasıl değcrtendirilebileceğinin belir- lenmesi"' oluşturuyor. Denemelerini tamamlayan Fransa, nükleer yasak için kampanya başlattı Fr ansa taraf değiştirdiDış Haberler Servisi- Diğer ülkelerin yoğun tepkilerine aldırmaksızın Güney Pasi- fikte peş peşe 7 nükleer de- neme gerçekleştiren Fransa. denemelerin tamanien sona erdiğinı açıklamasından he- men sonra bir silahsızlanma kampanvası başlattı ve ABD'yi üstii kapalı bir dille denemelerin dc\amı için ka- pıyı aralık bırakmakla suçla- dı. Fransa Sa\unma Bakanı Charles Millon. Fransa'nın deneme yapma olanağını elinde bulundurmak isteyen "ötekT ülkelerin aksine tam bir nükleer \ asak koydurmak için ellerinden geleni yapa- caklarını kaydetti. Geçen yıl Jacques Chi- rac'ın cumhurbaşkanlığa se- çilişinden hemen sonra yeni- den başlayan Fransız nükleer denemelerinin durdunılması öteki ülkeler tarafından memnunıyetle karşılandı. A\ustralya. Japonva \e Yeni Zelanda. Fransa'nın nükleer denemeleri daha önce dur- durması gerektığıni kaydede- rek eleştiride bulundular. 'Denemeier bittT Chirac. tele\ izyonda yaptı- ğı bir konuşmada denemele- rin Fransa'nın güvenliği için zorunlu olduğu ve istenilen sonuçların alındığını tekrar- layarak bundan böyle Fran- sa'nın deneme yapmayacağı- nı ve öniimüzdeki sonbahar aylannda imzalanması bek- lenen Nükleer Denemeleri YasaklamaAnlaşması'nı ını- zalayacağını duyurdu. Öte yandan ABD de Fransa'nın nükleer denemelere son ver- me karannı memnuniyetle karşıladığı bildirildi. ABD mcmnun Beyaz Saray basın sözcüsü Mike McCurn yaptığı açık- lamada. "ABD'nin. Fran- sa'nın karanndan memnuni- yet du>duğunu" belirterek "Fransa tarafından bugün yapılan açıklama, bu yıl son- larında imzalanması bekle- nen kapsamlı Deneme Yasa- ğı Anlaşması'nın tamamlan- ması çabalanmıza yeni bir i\- me kazandıracaktır" dedi. Fransa'nın nükleer dene- meleri 13 Şubat 1960'daota- rihte Frans.z toprağı olan Ce- zayir'de başladı. Cezavir ba- ğımsızlığını kazanana kadar bu ülkede 4'ü havada 13'ü İki Greenpeace üyesi Lahe> 'deki Dışişleri Bakanhğı önünde, vapma bir nükleer bomba altına astıkları pankartia nükleer denemeleri protesto ediyorlar. (Fotoğraf:REUTERS) yer altında olmak üzere 17 deneme yapan Fransa. 1966 vılından sonra denemelerini Pasifik'teki Mururoa ve Fan- ızataufa adalanna aktarmak zorunda kaldı. Bu adalardaki denemeler yer altında yapıl- dı. Fransa Charles de Gaul- les zamanında 30. Georges Pompidou zamanında 21. Va- leryGiscardd'Estaign zama- nında 55. François Mitter- rand zamanıda 86. Chirac za- manında ise 6 nükleer dene- me gerçeklcştirdi. Denemeler Çin devam diyor Dış Haberler Servisi - Çin. Kapsamlı Deneme Yasağı Anlaşması (CTBT) yürürlüğe girene kadar nükleer denemelere devam edeceğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Chen Jiang gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer denemeler konusundaki tutumunun açık olduğunu ve bu konuda bir değışikliğin söz konusu olmadığıııı söyledi. CTBT Jiang aynca bu yıl sonlannda.. imzalanması beklenen CTBT'r.in yürürlüğe girmesinin kendileri için de bağlayıcı olacağını bildirdi. Öte yandan Kuzey Kore'nin, çalışır durumdaki nükleer tesislerini uluslararası denetime açmaya hazır olduğu bildirildi. Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA'nın verdiği habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir heyetin yaptığı altı günlük ziyaret sonrasında bu karann alındığı belirtildi. Haberde. başkent Pyongyang da ve nükleer Yongbyon tesislerinde heyet ile yapılan görüşmelerin samimi bir havada geçtiği kaydedildi. Rusya Başbakanı Çernomırdin ABD'de Moskova mali destek peşindeVVASHINGTON (Cumhuriyet) - Eko- nomik ve teknik işbirlığı konuİannda gö- rüşmeler yapmak üzere hafta sonunda Was- hington'a gelen Rusya Başbakanı \iktor Çernomırdin. Clinton yönetimınin kaygıla- nnı azalhnak amacıyla ülkesinin reformla- ra devam edeceğini teyid eden açıklamalar yaptı. Serbest pazarekonomisi ileilgili reform- lardan taviz verileceği vönündeki ABD ve Batı ülkelerinin endişelerini ortadan kaldır- mayı hedefleyen Rusya. güçlükleri hafıfle- tecek düzenlemelere gidilmesi koşuluyla "reformlara ve ABD ile işbiriiğinedtn am sö- zü" verdi. Clinton yönetimi. reformlann süımesi yö- nünde Rusya Dev let Başkanı Boris Yeltsin'e destek olmaya devam edeceğini bir kez da- ha yinelerken Kremlin'den Beyaz saray'a "pazar ekonomisine geçiş sürecini yumuşat- ma isteğinüı" ılk sinyallerı de Başbakan Çer- nomırdin tarafından önceki gün verıldi. Rusya Başbakanı ve ABD Başkan Yar- dımcısı AIGore, "L'za>;Bilim veÇe\re" ko- misyonunun toplantısında ortak başkanlık yaptılar. ABD yönetimi de Rusya'da. özellikle son bir yıldır yaşanan gelişmeler karşısında tı- kanmaya başlayan ekonomik reformlar sü- recini hızlandırmak istediğini dile getirdi. Gore, iki ülkenin aralarında kurmakta oldu- ğu dostluk ve işbırliği köprüsünün inşaası- na devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Rusya Başbakanı da gazetecilere yaptığı açıklamada. ülkesinin Batı kredilenne ge- reksinimi olduğunu reformların devam ede- ceğini bjldirdi. ABD'li yetkililerin "ılımlı bir reformcu" olarak nitelendirdikleri Çer- nomırdin. Uashington'daki temaslan sıra- sında dikkaili ve hassas ıfadeler kullanıp IMF ve Dün>a Bankası'nın krediler konu- sundaki tediruinliğini hafifietmeye çabala- dı. Çernomırdin. reformlann önüne çıkan güçlüklerin özellikle sosyal alandaki bazı düzenlemelerle aşılacağını söyledı. Ancak bu düzenlemelerin neler olduğu konusunda detaylı bırbilgi vermekten kaçındı. RUSYA DA SEÇİMLER 16 R4ZİR4NDA Başkanlık yarışı kızaşıyor HAKAN AKSAV ,^_ MOSKOVA - 16 Haziran 1996'da Rus- ya'nın yazgısı değişebilir. Fiıli başkanlık re- jimi ile yönetilen ülkede. yeni liderin kim olacağı 4.5 ay sonra yapılacak oylamayla saptanacak. Ilk tur seçimlerden sonuç çık- mazsa en çok oy-alan ıkı adaydan bıri. tem- muz ayı içinde düzenlenecek ıkinci oylama sonucu başkanlık koltuğuna oturacak. Tabii iktidar. herhangi birgerekçeyle seçımleri er- telemezse. Sosyolojik araştırmalara göre bugün için en güçlü devlet başkanı adayları şunlar: Rus- ya Komünist Partisi (RKP) Başkanı Genna- diy Zyugano\, De\ let Başkanı Boriş >eltsin, Demokratik Yabloko Hareketi liden Grigo- rij- Yavlinski, Liberal Demokratik Parti Baş- kanı Vladimir .lirinovski. emekli General Aleksandr Labed, Başbakan Mktor Çerno- mırdin ve ünlü göz doktoru S\yatoslav Fyo- dorw. Son iki lider. şu ana kadar yaptıklan açıklamalara bakılırsa seçimlere katılma ni- yetinde değiller. RKPhenüzadav açıklamadı. Ancak sol ve yurtsever güçlerin ortak adayının oluşturul- ması için yoğun faaliyet gösteriyor. 17 Ara- lık 1995 parlamento seçimlerinde alınan oy- lara bakılırsa. RKP ile öteki sosyalist parti ve hareketlerin (Emekçi Rus\a-\iktor An- pilov hareketi. halk iktidan - Nikola> Rijkov hareketi. Rusya Tarım Partisi - Mihail Lap- sin ve diğer sosyalist gruplar) ov potansiye- li. yüzde 30-35 civarında. Son gelişmeler, öteki partilerin, başkanlık seçimlerinde Zyu- canov 'u ya da RKP'den çıkanlabilecek baş- ka bir adayı desteklemeye hazır olduklarını gösteriyor. Geçen seçimlerde pek başarılı olamayan General Lebed, yine de popüler adaylar ara- sında sayılıyor. Lebed. çoğunlukla sola ya- kın düşünceleri olan. ancak daha çok milli- yetçi-devletçi kesimlere seslenen bir lider. Rusya'yı "dürüstlüğün ve disiplinin kurta- racağını" söylüyor. Aşınsağ-şovenistgörüşleriylesertlikyan- lılarının başta gelen favorisi Jirinovski. An- cak tıpkı Türkiye"deki Refah Partisi olgusu gibi. Jirinovski de geniş kesimlerde korku yaratıyor; kendi oy potansıyeli ise yüzde 15- 20'yı aşamıyor. Ne var ki Jirinovski ile bu- günkii iktidar arasında yan gizli bir flörtün varlığı artık herkesce kabul ediliyor. Kimi- lerine göre iktidar. ikinci turda Yeltsin-Jiri- nov ski yanşı olması için önümüzdeki aylar- da şovenıst lideri desteklemeye hazırlanıyor. Kimileri ise Yeltsin'in Jirinovski'ye geniş yetkili başbakanlık vermesi durumunda. se- çimlerdeki oy potansiyelini oldukça arttıra- cağını öne sürüyor. Yeltsin'in şansı. iktidar olmanın idari, maddi ve progogandif avan- tajlarına dayanıyor. Aynca ABD'nin. öteki adaylara veterince güvenemediği için "bir dönem daha YeltsinV yaklaşımında oldu- ğunu savunanlar az değiî. Ne var ki ayııı an- da hem milliyetçi hem reformist hem sol hem de sağçevrelereoyna\an Yeltsin'in top- lumsal tabanı şu anda oldukça bulanık görü- nüyor. Özellikle Çeçen savaşının sürmesi, Yeltsin'in şansını azaltıyor. GAYREVIENKULÜN AÇIK ARTTRMA İLANI SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞLTNDEN DosyaNo: 1994 520 Tal. Bir borçtan dolav ı ipoteklı bıılunan \ e aşağıda cinsi. kıymeti. adedi ve evsafı belirtilen gayrimenkul açık artırma sure- tivle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderılmış olup. adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ılanının ilanen tebliği verine kaım olacağı ilan olunur. Tapu Kaydr. Silivri ilçesi. Kâmıloba köyü. Asfalt altı deniz kenarı mevkiinde kain 2 pafta. 428 parselde B blok B gi- riş kapılı 3. katta 60 nolu bağımsız bölümü teşkil eden 40 3500 aısa paylı (8) nolu nıeskenin tamamı. lmardurumu:Celalı\e Kâmıloba Beledive Başkanlığı Fen Işleri'nin 15.07.1994 tarih. 584 savılı ımaryazılannda: 'Ba- hıs konusu parsel. imar planı dahilinde olup üzerinde. korunacak yapılar »ınıfında bulunan gayrimenkul bulunmaktadır" denilmektedir. Halihazırdurumu: Satı>a konu gayrimenkul. Silivri ilçesi Kâmıloba kövü, asfalt altı denız kenarı mevkiinde tapunun 2 pafta. 428 parsel sa> ılı B blok B girış kapılı. 3. kattakı 60 nolu bağımsız teşkil eden 40 3500 arsa paylı (8) nolu daıre- dir. Parsel E-5 karayolunun deniz tarafmda E-5 karayoluna cephelıdır. Derya ile Hakan Siteleri ara.sındaki Huzur sitesi- dır. Motel Marin'ın yaklaşık 200 metre batısında \e Marmara Denızıne yaklaşık 50 metre mesafededır. Parsel 3890 m2"dir, 60 bağım^ız bölümü teşkil eden (8) kapı nolu daıre. vaklaşık 75 m2'dir \e 40 3500 arsa paylıdır. Parsel üzerinde 5 katlı 2 adet blok bulunmakta olup. apartmanın en üst katında bulunan bu daırenin 1 salonu. 1 odası. mutfağı. 1 banyo-\\ C"si. ön ve arka cephesınde 2 adet balkonu me\ cuttur. KiNineti: Gavrımenkulün değenne etki eden tüm faktörler göz önüne alınarak. taşınmaza bılirkışice 300.000.000-TL (üç yüz milyon Türk Lırası) kıymet takdir edılmiş olup. bu bedel üzerinden satışa çıkanlmıştır. Arttınna zamanı ve yerı: 1) Satış 11.03.1996 günü saat 11.30'dan 11.45'e kadar Silivri lcra Müdürlüğü'nde açık artır- ma suretıyle yapılacaktır. Bu arrtırmada tahmin edilen kıymetın yüzde 75"ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec- muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çikmazsa en çok arttıranın taahhüdü ba- ki kalmak şartıvla arttırma 10 gün daha ıızatılarak onuncu gün olan 21.03.19% Perşembegünü a>nı ver veaynı saatler- de ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada muhammen kıymetın yüzde 40"ını bulması ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmek şartıyla en çok arttırana ihalesi yapılacaktır. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanın temınat mektubunu venneleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze- re mehıl verılebılır. İhale damga pulu bedeli. tapuda alım harcı ve talılıye masrafları alıcı\a aıttir. Bırıkmış vergiler ve dellaliye satış bedelinden ödenır.. 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diger ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremıze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile >abit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- !hale\e katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretıyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklıf ettiklerı bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve a\rıca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak: bu fark. var- sa öncelıkle temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarıhınden itıbaren herkesin görebilmesı ıçın daırede açık olup masrafı verıldiği takdirde isteyen alı- cıya bir örneğı göndenlebıhr. 6- Satışa iştırak edenlenn şannameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş >avılacakları. başkaca bilgi almak isteyen- lerin 1994 520 Tal. savılı do\va iHimarasıvla müdürlügümüze başvunnaları ilan olunur. (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 67836 HINIS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1981,215. KararNo: 1993 28 Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarâsı yazılı dava dosyasının davacılan olan Karaçoban Maliye Hazinesi ve Molladavut köyünden M.Sait Süslü'nün. davalı- lar Şcvki Öztürk ve müşterekleri aleyhine ikame etmiş olduğu Molladavut köyüne ait 314 ve404 no'luparsellerin komisyon kararlannın iptalı davasının mahkememizce ya- pılan açık yargılaması sonunda; Davacı hazinenin davasının reddine, müdahil davacı M.Sait Süslü'nün 314 no'lu parsel yönünden davasının kabulüne. 314 nolu parselin M.Sait Süslü ve müşterekleri adlarına tapuya tesciline 404 no'lu parselin ise tespit gi- bi Şevki Öztürk ve müşterekleri adına tapuya tesciline karar verilmiş, mahkememiz kararı davacı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmekle. dosya Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlıgf nagönderilmiş, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 12.04.1995 tarih ve 1993 5958 esas, 1995 4043 karar sayılı ilamı ile dava konusu 404 no'lu parsel açısın- dan hüknıün onanmasına. dava konusu 314 no'lu parsel açısından hükmün bozulma- sına karar verilmiş olup. Yargıtay ilamı ölü davah Sev ki Öztürk v arislerine tebliğ edi- lemediğinden ilanen tebliğinin yapılması gerekmekle. ölü davalı Karaçoban Mollada- v ut köyünden Şevki Öztürk varisleri olan Sakine. Aysel, Hüsamettin, Hıyasettin. Kut- bettin. ÖzgürveGüzel Öztürk adlarına Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 12.04.1995 ta- rih ve 1993 5958 esas, 1995 4043 karar sayılı ilamınm, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tashihi karar talebinde bulunmadıklan takdirde 404 no'lu parselin kesinleştiri- leceği. 314 no'lu parsel açısından yargılamanın gıyabınızda yürütüleceği ilanen teb- liö olunur. 03.12.1995 Basın: 68024 İZMİRBEŞÎNCİASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN E. 1991/630 K. 1995-1022 Davacı Nurettin Donuk vekili Av. Bilal Eyyüpoğlutarafındandavalılar Dilaver Ha- beşli, Besim Kıvanç, Nazan Sever. Naime Yücekan. Ayhan Kıvanç ve Malive ve Güm- rük Bakanhğı aleyhine açılan tapu iptali ve tescili davasında yapılan açık duruşma sonunda: 1- Davacı tarafından davalılardan Hazine aleyhine açılan davanın husumet sebebiyle reddine. 2- Davacı tarafın diğer davalılar aleyhine açılan davanın kabulü- ne ve Izmir Merkez ilçe Sakarya mahallesi Emrez mevkiinde kain. tapu sicilinde paf- ta 24, ada 93. parsel 7. sayfa 752'de kayıtlı bulunan taşınmazın 1 4 pay sahibi Meh- met adına kayıtlı bulunan pay tapusunun M.K.'un 639'2. maddesi gereğince iptali- ne ve I 4 payın davacı Mümin oğlu Nurettin Donuk adına tapuya kayıt ve tesciline dair 12.12.1995 tarihinde verilen karar tetkikat gıyabında bitiriİen Ayhan Kıvanç'a tebligat yerine kaim olmak üzere Yaruıtay yolu açık olmak üzere ilanen tebliö olu- nur. 18.1.1996 Basın: 68418 RAMADAN DILMEN Canım babam. pamuk saçlı prensim, ayrılalı 7 gün oldu. Sen benim kalbimdesin. Sevginle bana verdiğin öğütler doğrultusunda senin izinde gideceğim. Seninle gurur duyuyorum ve senin e\ ladın olduğum için Allah'a şükür ediyorum. Rahat uyu. Biricik kızın İPEK DİLMEN BASIN TASHtHİ 29.1.1996 günü gazetemizde çıkan 68206 basın nolu karar özeti ilanında sehven mahkeme ismi unutulmuş- tur. Doğrusu Artova Asliye Hukuk Mahkemesi karar özetidir, düzeldiriz. SATILIK TERRIER 1.5 aylık sütbeyaz terrier yavrulan satılıktır. 411 24 41 -3X6 31 15 KKTC nüfus cüzdanım. askeri kimlik kartım ve sürücü belgenı çalınmıştır. Yenisini çıkaracagımdan hükmü yoktur. SLRSES KARAKOÇ Askeri kimlik kartım çalmmıştır. hükümsüzdür. SERTAÇ KARAKOÇ Pasaportumu kaybettim. hükümsüzdür. LMİTYAŞARMERİÇ Askeri kimlik kartım çalınmıştır. hükümsüzdür. SERK.4S SERVET KARAKOÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle