24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 OCAK 1996 ÇARSAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER GOKTEPE Erbakan imzalan kabul etmedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin katillerinin bulunmasi için. toplanan 660 imzalı dilekçeyi kendisine vermek isteyen bir grup gazetecinin görüşme isteğini gen çevirdi. Erbakan'ın randevu vermemesıne tepki gösteren gazeteciler. RP liderinin bu tavrını antidemokratik olarak nitelediler. Göktepe'nin gözaltında öldürülmesini kınamak. katillerin bulunmasinı sağlamak ve olayı gündemde tutmak için geçen hafta Cumhurbaşkanı Sülcyman Demirel. DYPGenel" Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller. ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz. DSP Genel Başkanı Bülent EcevitveCHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la görüşen bir grup gazeteciye. RP Genel Başkanı Erbakan. randevu vermedi. Gazeteciler. Erbakan"la görüşmek için RP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Giil başta olmak üzere birçok yetkiliye başvurduklarını. ancak sonuç alamadıklannı belirttiler. RP yöneticilerinin. l4 Sayın Erbakan'ın işleri yoğun. Sizleri Sayın Şevket Kazan'la görüştüreceğiz" önerisini geri çevıren gazeteciler. "Cumhurbaşkanı başta olmak üzere diğer siyasi parti liderleriyle göriiştük. Biz Erbakan'İa görüşmek istiyoruz" yanıtını verdiler. Erbakan'a vermeyı tasarladıklan dilekçede 660 basın çalışanının imzası bulunduğunu belirten gazeteciler. RP liderinin bu ta\rını antidemokratik olarak nitelediler. Gazeteciler, şunlan söylediler: "Ağzından demokrasi söziinti düşiirmeyen ve siirekli kendisini Türkiye'nin tek sivil hareketi olarak tanımlayan RP genel başkanmın ne kadar sivil \e ne kadar demokrat olduğu ortaya eıkmıştır. Shil bir istcme yanıt vermemiş, her ortalama dcmokratın sahip çıkacağı bu gözaltında öliim olayını görmezlikten gelmiştir." YENİ SKANDAL Prens Philip'in telefonu dinlendi ZAFER ARAPKİRLİ LONDRA- Ingıltere'yi. ge- çen yıllarda bırbirine katan ve kralıyet ailesı fertlerının adı- nın kanştığı "telefon dinleme" olaylanna bir yenisı daha ek- lendi. Bu kez. telefonu dinle- nen kurban ise kralıçenın en ya- kınındakı kişi. eşi Edinburgh Dükü. yani Prens Philip_ Prenses Diana ve eşinın. sev- gilileri ile konuşmalannm bul- var gazetelennde yayımlan- masmın ardmdan. Ingiltere bır- birine girmış. hatta zaman za- man "iç gıcıkla>Tcr aynntıla- ra da yer verilen bu konuşma- nın bant ka> dı da 900'lü tele- fonlardandınlenebilmışti. Bu bantlarda yeralan ikı sevgıli- nin ateşli konuşmalan. Buc- kingham Sarayı tarafından bu- güne kadar da yalanlanmamış- tı. Bu kez telefon dınleyen amatör telsızcilerin agına. Edinburgh Dükü düştü. Ulke- nin en çok satan bulvar gaze- telerinden Sun gazetesinin ha- berine göre 21 aralık günü kay- dedildığı belirtilen konuşma sırasındâ Edinburgh Dükü, "ai- levisorunlan" bır arkadaşı ile tartışıyordu. Bu arada oğlu Prens Charles'ın boşanması konusunadadeğinıyordu. Buc- kıngham Sarayının henüzbir açıklama yapmadığı bu olay- la ılgılı olarak Sun gazetesinin. önümüzdeki günlerde de ya- yınını sürdüreceği belirtildi. Türkiye"den ve başka ülke- lerden farklı olarak lngilte- re'de taşınabilır telefon şebe- kelerının bir kısmı sayısal. bir kısmı da "analog' (daha basıt veeski)sistemleçalışıyor. Ana- log sistemle çalişan telefon- lar. "scanner" adı \erilen tel- sız dinleyıcilen yardımı ile ko- layca dinlenebıİıyor. ABD Başkanı, Demirel'i aradı Krizde, Clinton arabulucuANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ile Yunanıstan'ın. Kar- dakkayalıklanbunalımı nedeniy- le çatışmanın eşiğine gelmesi üze- rine ABD Başkanı Bill Clinton doğrudan devreye girdı. Cumhur- başkanı Süieyman Demirel'i tele- fonlaarayantlinton. Türkiye'nin kriz ile ilgili görüşünü Yunanistan yönetımine iletti. Cumhuriyet'in aldığı bilgilere göre. ABD Başkanı Bıll Clinton. Türkiye saati ile dün akşam üzeri Cumhurbaşkanı Demirel'i telefon- la aradı. Ikı lıderin. son gelişme- len değerlendirdikleri ve Clinton'ın "itidal" tavsiye ettıği ögrenildı. Edınilen bilgiye göre Demirel. Clinton'a. "Sorumın bu aşamada çözülmesi için tek çıkar yol. önce- likle kardak kayalıklanna çekilen Yunan bayrağının indirilmesi ve bölgedeki Yunan askeri birlikleri- nin hemen geri çekilmesidir" de- di Clinton da Demırel'e. bu me- sajı Yunanistan yönetimine iletti. Clinton'ın, Demirel'ınardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Kos- tisStefanopulos'u telefonla araya- rak Demirel'in dile getirdıği Tür- kiye'nin kararlılığını ve kendi öne- rilerini iletti. OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMADI Bakan Vefa Tanır devre dışı kaldı ANKARA {CumhuriyetBürosıı)-Yunanistan'ın. Bodrum yakınlanndaki Kardak kayalıkianna as- ker çıkannasıyla basjayan bunalım nedeniyle An- kara'da sıcak saatler yaşanırken sorunla doğrudan ilgili isimlerden Milli Savunma Bakam Vefa Ta- nır'ın devre dışı kalması dikkat çekti. RomanyaGenelkurmay Başkanı Korgeneral Du- mitru Cioflina'yı kabulünü gerekçe göstererek ön- ceki gün yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu top- lantısına katılmayan Tanır, Başbakan Tansu Çiller başkanlığında gerçekleştirilen iç güvenlik toplan- tılanna da girmedi. Tanır, Kardak bunalımıyla ilgi- li olarak kendisini ara> an gazetecilere "Benteteviz- yondaki geiişmeler dışında bir şey bümiyorunı" de- di. 24 Aralık seçimlerinde milletvekili adayı gös- terilmemesi nedeniyle Başbakan Çiller'le arasının açıldığı belirtilen ve 1 Aralık 1995 tarihinde yapı- lan Yüksek Askeri Şûra toplantısı için Genelkur- may Başkanlığı'nagiden Başbakan'ı karşılamayan Tanır'm, Kardak bunalımında devre dışı kalması dik- kat çekti. Tanır, Bakanlar Kurulu'nun ardmdan. Başbakan Çiller başkanlığında gerçekleştirilen iç güvenlik toplantısına da katılmadı. Kaynaklar. ABD Başkanı Clin- ton'ın doğrudan devreyegirmesi- nin, gerginligın soğutulmasında ve sorunun müzakere ile aşılma- ya çalışılmasında önemlı bir zor- îayıcı faktörolacağının altını çiz- diler. BM Genel Sekreten Butros Gali, Siyasi Işler Danışmanı Ma- racGoulding'ı. BM Merkezi'nde Türkiye \e Yunanıstantemsilcile- ri ile temasa geçmek üzere göre\ - lendirdi. Gouldıng. bu çerçevede dün sırasıyla Yunanıstan'ın BM Daımi TemsilciM Hriato Zacha- rakia ve Türkive'nın Daımi Tem- silci Yardımcısı Büyükelçi Tuluy Tanç'la görüştü. Gouldıng'in Tança. BM'ııin. Kardak anlaş- mazlığında pozısyon almayacağı- nı, ancak sorunun "vahim" bov ut- lara ulaşmasından endişe duydu- ğunu belırterek iki ülke basını ve diğer bazı özel kesimlerin bunalı- mın tırmanmasında rol oynadığı- ııa ışaret ettiğı belirtildi. ABD'nın dün Türkive ve Yuna- nistan'a "Ege'de ilk silahı atanın başı derde girer"şeklinde sert bir uyandabulunduğuöğrenıldi. ABD. bu yöndeki uyansını ABD Dıştşle- ri Bakan Yardımcısı Richard Holb- rooke aracılığıyla Türkiye'nin \Vas- hington Büyükelçısı Nüzhet Kan- demir ile Yunanıstan'ın VVashing- ton'dakı maslahatgüzanna ilettiğı bildirildı. Kandemir'in de Holbrooke'a. Yunanistan'ın. Kardak kayaiıkla- nna asker uöndermesının ardmdan dün de kav alıklara silah ve mühim- mat yığmasına dikkat çektiği öğre- nildi. Yunanistan'ın Kardak'acep- hane yığması, bıınalımı tırmandı- ncı birgelişme olarak değerlendi- rildi. Dün gece ABD'nın Türki- ye dekı maslahatgüzan FrankRkr- ciardone'nin Dışişlen Bakanlığı'nı ziyaret ederek. ABD'nin sert uya- nsını ilettiğı öğrenıldi. '48 saatte çözülebilir' Fuat Kozluklu'nun habenne gö- re, Türk \e Yunan cumhurba^kan- lanvla görüştüğiınü bildiren Bill Clinton,küçük bir ada için savaş çı- karmanın anlamsiz olduğunu söy- ledi. Clinton. "sorunun önümüz- deki 24 ya da 48 saat içinde sona ere- ccgi' yönünde umutlu olduğunu bildirdi. Holbrooke ise VVashing- ton'daki Yunan maslahatgüzan ve Türkiye Büyükelçısi Nüzhet Kan- demir'le kriz hakkında görüştü. Holbrooke. Kandemir'le yaptığı konuşmada "Konumunuzu ve gö- rüşlerinizi anlı>oruz. Birçoğuna hak da veriyoruz. \ncak bizim için en önemli olan. iki NATO müttefi- ğimizin birsavaşın eşiğine «elmeme- sidir. A\nı mesajı, Atina'ya da ve- ri\oru/*'dedı. Türk ve Yunan cevrecileri Bootieg Bcatlcs, giv imleri, saç şekilleri, sahnedeki tek mikrofonun başında burun buruna şarkj sö\ leyişlerivle tıp- kı Beatlesgibi. (Fotoğraflar: AYKUT KÜÇÜKKAYA) Ingiliz rock grubu Bootieg Beatles, üç gün süren Istanbul turnesini bitirdi Beatles ruhu, çağnya yanıt vermediMETİN HAKYERİ Gazetelerde ilanları var. Başlık "Shock in the Rock"... Yani? Bootieg Beatles Tür- kiye"de. üstelik Istanbul'da. hatta Ortaköy Dereboyu'nda... Şu cadde çocukları - jiks- ler'in hijyenik mekânı Rockhouse'ta. Rock geleneğınin atası. dünyayı sarsacak muha- lifrockkasırgasının ilkkıvılcımı. 1963 ten bu yana ilk kez Türkiye"de. Şaka mı 0 Şa- kadeğil.. Pulpyadaımıtasyonbelkı... Re- sımdeki gibi röprodüksiyon... John Lennon rahmetlı. George Harri- son. RingoStarr (Tek T" deöıl) ve tabıi ki PaulMcCartney. "Holdmetighrı. -This Boy"u. u Baby You Area Rich Man"ı. "Ele- nor Rigby"'yi. "Martha m\ Dear"ı tıpkı 1960'larda olduğu gibi. tıpkı 60Tardaçal- dıklan gibi seslendirecekler. 'Tıpkı' rasge- le seçilen birka\ ram sanılmasın. Fenome- nin bizatihi kendisi çünkü... Gazetelerdeki ilanlar. rock camiası ara- sındaki "telekomünikasyon" ilkin tuhaf bir merak. acabayla başlayan ince bir heye- can yaratıyor. Merak ve heyecan. ~Nasd>«- ni?" hayretiyle sorulaşıyor. "Gidelim, görelimciler". 1 ve2milyon- luk giriş ücretiyle merak ve heyecanlanna bir üçüncü ruh halıni eklivor: "Pahalı be abi!.." "Pahalı beabi!" tepkisi giderek daha sis- mik bir araştırmaya yöneltivor camiayı. Kim bu Bootieg Beatles ya?. Sismik araştırmadan alıııan ilk sonuç. bir İngilız topluluğu olduğu: John Len- non'ı NeilHarrison'ın. Ringo Starrı Rick Ringo'nun.George Harnson'ı AndreBar- reau'nun. Paul McCarmey'i PaulCooper'ın "oynadığı" volunda. Üstelik yeni dünya düzeninın ut'ak ufak sızmaya başladığı 19S2 SovyetlerBirliği'ndeturneyapan ilk Batılı Rock grubu Gerçek Beatles'tan da- ha fazla konser verdiği. grubun gerçek Be- atles'ın organızasvon müdürü Brian Eps- tein'ca bulunduğu. Dallas Covvbovs ile Chicago Bears arasında ov nanan Amerikan futbol maçının devre arasında 70 bin se> ır- ciye konser verdiklerı. kullandıklan tüm enstrümanların 1960'lardan kalması araş- tırnıanın aynntıları. . Bütün veri. bütün bilgi bu... Peki ne >a- pılacak. bu merak nasıl giderilecek' 1 Orta- da Beatles ve u merhum"un hatırası olma- sa. belki deboş verilecek. Boşvericilerya da peşinen bir pulp kokusu alanlar. mııtat Kemancı. Hades va da Sappho'da Bülent Somay ağzından Bob Dylan dinlediler bi- le. Merakını yenemevenler ise kendıierinı o üç gün süren iki saatlik hijyenik pulp konserde iğreti ve vabancılaşmış hıssede- rek ımıtasyon altı oldular. Belkı de sorun Bootieg Beatles'tan çok mekândavdı. Nereden bakılırsa bakılsm rock. bir rock cafe'den çok. insanı bir çır- pıdaeziverenbirplazayagiremezdi. Iri kı- yım bodyguard'ların elindekı telsizler. hıç- bir şeyin aksamadığı lüks bir servis. ihti- şam yanMtan dekor, sandalyesi masasından uzun oturnıa gruplarıyla rock'a değıl. nevv age rap'e (Türkive'de algılanan bıçimiyle) uyarlı bir plaza... Sağa sola yapıştınlmış "It's not just a place, it's a life snle" sloganıyla jiks mekân zaten ruhunu saklamıyor. Life style'cilere yapay bir ortam sunuyor. Bootieg Beatles giv imleri. saç şekilleri. sahnedeki tek mikrofonun başında burun buruna şarkı söyleyişierivle gerçekten de tıpkı Beatles. ıyi müzısyen ve kusursuz röprodüksiyon. Şehrin düşman işgalinden kurtanlışının temsili gibi... Tıpkı konseri izleyen coşku- suz. donuk ve rock'a uzak jiksler gibi. . Bootieg Beatles kadar 'pulp fiction' ve Bootles Beatles kadar ımitasvon... PKK operasyonunda 2 terörist öldürüldü 3 güvenlik görevlisi şehit SARAH İLE MUSA NIN AŞKI DİYARBAKIR (Cumhuriyet Büro- su) - Mardin'in Nusaybin üçesi merke- zinde güvenlik güçleriyle PKK'liier ara- sında çıkan çatışmada biri emniyet müdü- rû, biri emniyet amiri 3 güvenlik görevli- si şehit oldu, 2 PKK militanı öldürüldü. Ab- dulkadirpaşa ve Yeni Turan mahallelerin- de, PKK militanlannm banndığını haber alan güvenlik güçleri dün saat 17.00 sıra- lannda burada iki ayn eve operasyon dü- zenledi. 'Teslim ol' çağnlarına ateşle kar- şılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada. emniyet amiri EmrahGümüşile polis me- muru AHKerimoğlu olay yerinde şehit ol- du. 2 PKK militanı ölü ele geçirilirken 3 militan ise kaçtı. Çatışma sırasındâ Nusay- bin Emniyet Müdürü Nerettm Ersoy, ko- ruması Abbas Giindüz iie Abdullah Avcı çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Mar- din Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Daha sonra durumu ağırlaşan Emniyet Müdürü Nerettin Ersoy Diyarbakır Dev let Hasta- nesi'ne nakledilirken yolda yaşamım kay- betti. Olaydan sonra ilçe merkezinde güven- lik önlemleri arttınlırken geniş çaplı ope- rasyonlara başlandı. Mardin'in Omerli il- çesinde de PKK'liier iki kişıyi kaçırdi. Çimenli Köyü'nden Ömerli'ye hareket eden Kadri Altındağ'ın yönetimindeki pla- kasız otobüs, köy yakırrtannda PKK'liier tarafından durduruldu. Teröristler, sürücü Altındağ ile kimliği henüz belirleneme- yen bir kişiyi yanlanna aiarak dağlık kesime kaçtılar. Ateş: Sarah'yı sahipleniriz GAZİANTEP (AA) - Aileden sorumlu Dev let Bakanı Abdülkadir Ateş. Kahraman- maraşlı Musa Kömeağaç ılc dını nıkâhla ev- lenen 13 yaşındakı İngilız Sarah'vı. ülkesi- ne gıtmek ıstememesı hahnde sahıplenecek- lerinı sövledı. Ateş. bakanlık uzmanlannın Kahraman- mara^'ta inceleme vaptıklannı belırteıek "L'zmanlar. ön rapor sonrasında bir de de- tavlı rapor hazııiadılar Konuyu yakından izlhorum. Sarah. Tü rki>e'den gitmek istemez- se biz kendisini sahipleniriz"" dedı. Sarah" v ı. "Korunmava muhtaç bir gencimiz olarak düşünerek, kendi çocuklanmıza olduğu gi- bi mahkemeden karar çıkarabiliriz" dıvcn Ateş. sözlerını şöv le sürdürdü: "Önemli oîan, özellikle Sarah'nın. burada kalmak isteme- si. ailcsinin bu karara katılmasıdır." Ateş. Sarah'nın vesavetının Ingiltere'de mahkemekararıylaailesındenalındığınıha- tırlatarak şunlan söyledi: u A>nı kararı. bu- rada biz de aldırabüiriz. Konuyu çok vakın- dan izlivorum. Sarah'vı konıma alhna ala- biliriz. Ingiltere*deki mahkemenin \erdiği karar bizi bağlamaz \e Türki>e'de geçerli değil. Sarah'nın \esa\eti bi/im açımızdan anne \e babasında. ^'abancı m ruklu olması önemli değil." Bakan Ateş. İngiltere'nin de imzaladığı Dünva Cocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre Türkıve'nın Sarah'va vönelik kararlar ala- bıleceğıni bildirdi. Âtcs. sözlerını şöv le sür- dürdü: "Sözleşmede. çocuklann kendi ya- şamlanna ilişkin olarak onların iradekrine vetkili makamlann sa> gı «östcrmesi hükmü \ar. Sözleşme, Sarah'ya ve Türki\e'ye hak- lar tanıyor. Bu arada. bizi derinden üzen ola\ da oldu. Sarah'nın bekâret testine gönderiİ- mesi bizleri çok rahatsız etti. Doktorun. ba- sın toplantısı vapar gibi açıklamada bulun- ması, özel havatın gizliliğine avkın ve sakın- calı durumdur." 1 " ' * - * - ~ r ^ M I U I l l V V l l JV I V U I a l İ J IU U l 1^ J I I I U V I I U L U r U l ^ t l l l MLİ lil»*~1*4 ı r t v l I I U V U U I I ^lf.111 bin Emniyet Müdürü Nerettin Ersoy, ko- kaçtılar. tırlatarak şunlan söyledi: u Ay nı karan. bu- calı durumdur." Mahmut Şahin, şirketlerini kurtarmak için 4 milyon mark rüşvet verdiğini açıkladı Ozal ve Ş 'e 10 yıl hapis istendi Haber Merkezi - 8. Cumhur- başkanı TurgutÖzal'ın oğlu Ah- met Özal \e Emlak Bankası'nın eski genel müdürlerinden Bülent Şemiler hakkında 10'aryıl hapis istemiyle davaaçıldı Aslan şirketlergrubunun eski or- taklanndan Mahmut Şahin'in. yargılandığı davada şirketlerini kurtarmak için Ahmet Özal ve Bülent Şemiler'e toplam 4 milyon mark rüşvet verdiğini iddia etme- si üzerine lstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan so- ruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi "ne v erilen iddianamede. sanıkların 10'arvıl hapis ve ağır para cezasına çarp- tınlmaları ıstendı. Başka bir volsuzluk davası ne- deniyle hakkında tutuklama kara- n çıkmasının ardından y urtdışına çıkan Ahmet Özal ise halen Al- manya'da bulunuyor. Bülent Se- miler'in de cuma günü gittıği KKTC'de kredi borcu nedeniyle başı derde girdı. Şemiler: Tutuklanmadım KKTC'de Akdeniz Garanti Ban- kasfrıa olan kredi borcu nedeniv- le yurtdışına çıkışı kısa süreyle y asaklanan ve çıkarıldığı mahke- mede. kefalet ödemesi koşuluyla çıki:? yasağı kaldırılan Şemiler. hiçbir şekilde tutuklanmadığını bildirdi. Şemiler. dün yaptığı ya- zılı açıklamada. hakkında hiçbir şekılde tutuklama karan verilme- diğini belırterek "'Yayımlanan Ha- berlerde sanki tutuklu okiuğum \<e kefaletle serbest kaldığım intibaı bulunmaktadır. Hiçbir şekilde tu- tuklanmadım" dedi. Kıbrıs'ta bulunan bir banka ile arasında kredı borcu mıktan ve ödeme koşulları konusunda hu- kuki bıranlaşmazlığın mevcut ol- duğunu kaydeden Şemiler. bu ko- nuda 1994 yılından ben mahke- nıede hukuk davasının sürdüğünü ve karşı taraîın. borcun ödenme- sıni kendi ıstediği şekilde sağla- mak için mahkemeden, ada dışı- na çıkma yasağı konulmasını ta- lep ettiğini ifade etti. Şemiler. KKTC mahkemesinin seyahat özgürlüğünün kısıtlanma- sı yönündeki talebıreddertiğini.an- cak bır sonraki duruşmada tekrar adada bulunnıasını sağlamak ama- cı ile 200 milyon liralık bır temi- natın yatırılmasını karara bağlan- dıgını kavdettı. EkohjisÜerden ASLMAN ABACIOGLU İZMİR-Türkiye ve-Yuna- nistan arasındakı Kardak ka- yalıkları sorununa ekolojist- ler. çevreciler ve bilim adam- lan da karıştı. Kardak kaya- lıklan ıleçevresindeki küçük adacıklann akdenizfoklannın yaşam alanı olduğunu bildi- ren ekolojistler. foklann ko- runması için Yunanlı çev reci- lerle ışbirlıği ıçinde eylem yapmaya hazırlanıvorlar. Kardak kayalıkları ileçev- resindeki adalarda Cevre Ba- kanlığı'nın. foklan koruma projesini vüriiten bilim adam- İan ise Yunanıstan'ı sorumlu tutarken sorunun uzun sür- mesi durumunda foklann za- rar göreceğini sövlüyorlar. Türk Yunan Dostluk Der- neğı'nın beş yıl başkanlığını v üriiten Ordınary üs Prof. Dr. Ekrem Akurgal da 400 met- rekarelik bir kav aliğın bu bo- yutlarda büyütülmesinin ne Türklere ne de Yunanlılara yakışmadığını belırterek so- runun banşçı yollardan çö- zülmesi gerektığinı vurgulu- yor. Bodrum Gönüllülerı Söz- cüsü SaynurGelendost. Türk ve Yunanlı tüm çev recilere ve ekolojistlere çağrıda buluna- rak "Bu sorunu biz de ekolo- jik olarak çözelim. Orası fok- lann \eridir. Foklann ne nıil- liyeti ncsınırlarıvarvezaval- lıların sovu tükenmek üzerv. Madem onlan korumava ça- lışı>oruz hep biriıkteçaba gös- terelim" dedi. SOS Akdenizyetkılilerı de Yunanistan'daki Netuork Me- diteranean SOS ile bağlamı kurmava çalıştıklannı. Türk vc Yunan deniz kuvvetlerinın vaptıklan asken tatbikâtlarda akdenızfoklarının zarar gör- düklennı. bu krizın de son ya- sam alanlarını yok edeceğini. iki ülkenin işbirliğı yaparak ın- san elı değmemiş nadir yer- lerden bin olan bu kayalıkla- nn korunmasına çalışmalan gerektiğını söylediler. Kardak kayalıkları veçev- resındeki adacıklarda Cevre Bakanlıgıadına 1991 yılından berı "Akdenizfoklarını İzle- me Projesi"nı yürülen lstan- bul İjniversıtesi Su İ'rünleri Fakültesi öğretım üyesi Doç. Dr. Ba>ram Öztürk. iki gün öncesine kadar bilimsel ça- lışma vaptıklan kavalıkların ikı ülke arasında bir knze yol açmasından duv duğu şaşkın- lığı ve üzüntüyü dile getire- rek şöyle konuştu- •*O bölgede 6 fok bire> i ya- şıvorvebiz 1991 vılındanbe- ri bu bölgeyegittiğimizde Kar- dak'ta çahşıyoruz, gemimizi orava demirİiyomz. Bugünc kadar hiçbir problem çıkma- dı. kimse hiçbir müdahalede bulunmadı. \ ıllardırobölge- de çahşnıamız sırasındâ ada- da vattık \edik içtik, daldık çıktık. fok kovaladık. bunu belgeleyen > üzlerce fotoğraf, dia ve video çekimleri var. l'züntüm iki taraflı. bizim hâ- lâ orada vürüttüğümüz bir fok projesi var. Çavuşadası, Kardak, büyük ve küçük Ki- rvmit adalan bizim çalışma yerlerimiz. Bu gelişmeleri an- İamak mümkün değil." Bu krizden Yunanlıları so- rumlu tuttuğunu kavdeden Doç. Dr. Öztürk. "Eğer bir tane bile fok ölürse, sorumlu- su '»unanlılardır. Bu görüşü- müzü bütün düııv ;ı>a Internct aracılığıyla ilettik. Çünkü biz daha iki gün öncesine kadar orada çalışıyorduk. Bizi ra- hat bırakın çalışalım divoruz. Bütün bu manevralar foklar içinzararlıdır.tchlikelkiir" dı- ve konııştu. \'unan sanatı üzerine pek çok kitabı bulunan. \tina Cni- v ersitesı Fahn Doktoru v e Ati- na Arkeolon Cemiveti şeref üyesı Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal. son gelişmeleri de- ğerlendirırken Türk ve Yu- nan toplumlannın duvgusal olduklarını. bu sorunun ise akılcı \e sağduyulu bir yak- laşımla "banşçı bir >olla" çö- zülmesi gerektiğını söyledi. Türk Yunan Dostluk Dcr- neği'nın 5 yıl başkanlığını yaptıktan sonra bir vıl kadar önce dernekten aynlan Prof Dr Akurgal. bu .ivrılmanın nedeninı. "Türklerolsun \u- nanlılar oisun birbirinden farksız. akılcı değil. dııvgusal da>ranı>orlar" sözlerıv lc dı- legetircrek u Benşahsen,Tür- kiye'nin bu hususta tuttuğu politikavıdoğru bulmayan bir insansıfatıvlakonuşuyorum. Bize vakışnıavan derecede duygusal hareket ediyoruz. Halbuki Nıınan meselesi çok ıva/iktiı. Bu koniKİa büyü^ soğukkanlılıkla dıın>-a Unıu- ovunuıı du>gularına \t dü- şüncelerine dikkat ederek ko- nuşmamız lazım. Nitekim Yh- şişleri Bakanımız Deniz Bay- kal ölçülü ve akıkn konuşmak- tadır" dedı. Atina uyutmaya çalışıyor Yunanistan hn 'esneme* oyununa tepki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türkiye'nin. Kar- dak kayalıkları bunalımında pazartesı günü öğlen saatle- rinde \'unanistan'a karşı üs- lubunu sertleştirmcsinde. Atina'nın. "bir yandan yu- muşak üslup kulİanırken. di- ğer yandan kav alığa askcr ÇH karmasmın" rol oynadığı öğ- renildi. >ünanıstan'ın bayrak çek- mesı üzenne tırmanan Kar- dak bunalımında pazartesi günü öğlcn saatlerine doğru bir v umuşama hav ası yaşan- dı/ Bu ynmuşamada da Yu- nanistan'ın. Dışişlen Bakan- lığı'na çağırdığı Türkiye'nin Atina Büyükelçisı ÜmitPa- mir'e, ılımlı ifadeler içcren mesajlar vermesi rol oynadı. Pamir de basına yaptığı açık- lamada Yunanistan'ın Türkı- ye'nin Kardak kavalıkian konusundaki görüşünü din- lemeye hazır olduğu izlenı- mıni edindiğinı bildirdi. Pamir'inbuyöndeki izle- nımını aktarmasından hare- ket eden Ankara'da da kav a- lık bunalımının yatıştığı ha- vası yayıldı. Ancak Dışı^le- ri Bakanlığı.pazartesi öğlen saatlerindetartı^malı kayalık çevresindeki Türk Deniz Kuv vetlen'ne ait hücumbot- lan çektirdı. ancak Yunanlı silahlı kişileri kayalıklara çı- karken gösteren v ideo fi İm- leri alınınca. ^'unanistan'ın bir oy un oy nadığını fark et- ti. Yideo filmlerde. pazarte- si sabahı 11.40 sıralarında \unangemilennden aynlan iki hücumbotun içindekı sı- lahlı kişilerin kayalıklara çık- tıkları belirlcndi. Türkiye'nin pazartesi öğ- len saatlerinde tutumunu sert- leştirmesinde bu filmler rol oynadı \c Başbakan Tansu Çiller ile Dışışleri Bakanı Deniz Baykal. aynı gün ak- şam saatlerinde gerçekleşen güvenlik toplantısı sonrasın- daki açıklamalarında Yuna- nistan'ı. Türkiye'e ait olan kayalıklardan bayrağını der- hal ındirmeye v e adadaki sa- yılan 12 olarak saptanan av kerlerini geri çekıneye ça- ğırdılar. Bir diplomatık kaynak. Cumhuriyet'e verdiği bilgi- de. "Yunanistan pazar ak- şam saatlerinde Pamir'e > u- muşak üslup kullandı. Bu arada da ertesi gün sabah adaya asker çıkarma ha/ır- lığı y apıyordu. Aslında ama- cı yumuşak görünüp olayı tırmandırmaktır" dedı. Haşerelere Son! Sağlıklı bir yaşam için, yürüyen ve uçan haşerelere karşı... Kokusuz-lekesiz, kesin etkili, WH0 (Dünya Sağlık Örgütü) normlarında İlaçlamal Böcek UisBöcektmdMt StrrUi >Imdat Tel (0 212)527 10 77-527 47 25-512 38 30 Servis i Fax (0 212)513 53 97 MEİS CAFE & BAR Bu Çarşamba ve Her Çarşamba Saat: 22.30'da Aöırbaş Hakan Beşer Bülent Ortacgil Mis Sokak No: 20-BEYOĞLU Rez: 244 22 70 - 293 99 73
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle