24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
313CAK 1996 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 'Bayrak inecek' \NKARA (Cumhuriyet Bansu) - Turkıye ıle Vuna- ot>tn arasında yaşanan Kar- dAcayahklan bunalımı Atı- n-i'un kayahklara asker çı- k^fiası \eordusunu bölgeve y<nendırmesı ıle "çarjşma" teıikesme donüştu Turkıve. p«e>3eşe yapılan olağanustu tojkntılarda, kendı egemen- lıl alanında bulundugunu açkadıgı Kardak kayalıklan- naHınan asken çıkanlmas.1- nı ">ınır ıhlali ve hukümran- luVlaklanna tecatuz" olarak degtrlendmrken butun dıplo- ITUXK ve askerı gın^ımlennı bu ıkenın allını çızecek bı- çınte planladı Yunanıstan a kaış olası bır askerı hareket ıçın "•fıilı sınır ışgali" nede- nıMt TBMM'den ayrıca karar çıknlmasi gerekniedıgı sav ı da tcplantılarda dı)e getınldı Ba»takan Tansu Çiller, "Tur- Irî v? toprağı uzerinde bır baş- ka ukjenin askenne musaade etıne** dedı Vunanıstan ın \nwra Buvukelçısı Dimirn- os>«eritis TurkSılahhKuv- vetie-i'nın (TSK) bolgeden bır at önce gerı çekılmesı y o- nundîkJ hukumerımn gorus- lenn Ankara'ya ıletırken Afınc*nın bu gınşımı "Ken- di egtmenlik sınırlanmız için- de a<fcerlerimizin geri çekil- mesııin istenmesi.ağır sonuç- lar Mratabılir" değerlendır- me^ne neden oldu 'Yunanistan'dan üsttinüz' Kardak kavaiıkiarı bunalı- mı ncdenıvle oncekı gun ya- pılan olağanustü Bakanlar Kuru u toplantısı \edun ıkın- cı kezyapılan ıkıncı güvenlık toplantısmda. kavalıklara \u- nan asken çıkanlması "Tur- ki\e suııriannın ihial edilme- si" darak degerlendırıldı Toplantılarda benımsenen stratejı çerçevesınde Turkı- ye"nın kendı toprağı oldugu- nu açıkladıgı bır bolge>e ya- bancı askerlenn çıkanlmflsına goz vumamavacagı. anlas- mazhğın çok kısa sure ıçınde çozulmemesi durumunda egemenlık haklarının gere- kırse asken onlemlerle korun- ması gerektıgı \urgulandı Çiller ın Bakanlar Kurulu toplantısında. Turkıve nın as- ken açıdan \ unanıstan dan çok ustun oldugunu vurgula- yarak olası bır operasyonda başarı sağlanacağı mesajını verdığı oğrenıldı Son gelış- melerın bugun îoplanacak Mıllı Guvenlık Kurulu'nda (MGK.J deSerlendınleceğı bıRTınlaı 'Bayrak inecek, asker gidecek' Çıiler dun Çanka>a Ko$- ku'nde Cumhurbaşkanı Su- levıııan Demirei'e ulke gun- demındekı konulara ılışkın bılgı sundu Çiller Koşk'ten avn'ırken kavalıklarınTurkı- ye'nın toprak parçasi oldugu gorusunu ymeledı Çiller. $u gorusJen dıle getırdı " Hiçbir şekilde Tıirki- ye'nın kararsı/lığı olmaz. Hıç- bir fiılı durumu kabul etme- yiz. 1932 anlaşmalan. mosnet- siz anlaşmalardır. 1932 ve 1947 anlaşmalanyla ortava konulan butun verilere gore kayalıklann Turkiye'nin top- rak parçası olmadığı iddiası doğm değildır. Kardak kaya- lıklan Turkıve'nin toprak parçasıdır. Turkiye. toprağı üzennde bır başka ulkenin as- kerine musaade ermez. Bu ba>rak inecektir. bu asker «ı- decektir. Eğer farklı duşunce- ler \arsa. bunun çozumu mu- zakerelerde ele alınmasıdır. Turkiye, hep buna hazır ol- muştur. Turkive topraklan uzerinde bir başka bayrağı dalgalandırmayız. Banşçı misyonumuz devam etnıekte- dir. Bir oldubittivı de Turkiye kabullenemez." Çiller daha sonra Başba- kanlık bınasında vapılan gu- venlıktopiantismakatıldı Dı- şışlen Bakanı \e Başbakan Yardımcısı DenizBa>kal. De- nız Km-vetlen Komutanı Ora- miral Guven Erka>a Mıllı Güvenlık Kurulu Genel Sek- reten Orgeneral İlhan Kıbç'ın yanı sıra asken \esı\ıl\etkı- İılenn katıldıgı toplanlının bı- tımınde bır açıklama \apan Çiller Turkıve nın kararlılı- ğını \urgula\arak "De\letı- ma. butun gerekii hazırtıkla- rını her alanda devamlı ola- rak tekamul ertinniştır" dedı Turkı\e nın soruna hukuk çerçe\esınde çozum bulun- masından vana olduğanu bıl- dıren Çiller şovlede\amettı "Anıa Bodrum açıklannda bizim oldugunu duşunduğu- nıuz \e iddıa ettığımiz »e kar- şıtının da ıfade edılmediğı bır ortamda bo\le bır şeye bizim musaade etmemiz mumkun değildir. Fiilı birdumm \ara- tarak. ora\ a asken getiripba>- rağı dikip vanlabilecek hiçbir ver >oktur Turki\e, bovle bir fiili duruma taviz vernıez. Tekrar ednorum, bu bavrak iner. bu asker gider. Burada Turkde\leti haklıdır.geregini yapar Ters iddialar \arsa. bu- nu çozmenın \olu muzakere- lerdır. fiili bır durum varat- mak değildir. Bu ulkenin \eh- lecek tek birçakıl taşı voktıır." 'Füli duruma ret' Ba>kal da dun GHP grup toplantısında yaptığı konuş- mada. Kardak'ın Yunanıstan egemenlığınde olmadıgını \ urguladı Baykal Yunanıs- tan'ın bolgeye bır fîrkateyn gönderdıgını belırterek, "Bu fiili durumu kabul etmeıece- ğiz. Bir an once. bir çatışmava «onelmeden bu sonın çozul- meli. Bir firkate\nin Vunan makamlan tarafından bolge- \e st-\k edildiğini oğrendik. Konu tırmandınlmak isteni- \or"dı>ekonuştu Yunanvet- kılılennm kayalıkta asker bu- lunduğunu >alanlamalarına karsın Yunan bırlığının Kar- d?k'a çıkmasının \ıdeo ıle tespıt edıldığını \urgula\an Ba\kal. "Askerlerin olmadı- gını smlemek'rini de olumlu karşılı\oru/. Bu. orada asker bulundurmama haklannın kabuludur. Bu konunun tır- manma\a donuşmeden ço- zumlenmesi gerekır. -\ncak Vunan Başbakanı Kostas Sı- mıtis adına yapılan açıklama. muzakcre_\e donuk vaKJaşım- larımıza vardımcı olnıuvor" dıve konuştu Ba\kal ka\a- lıkların hukukı durumunun belırMzlığını koruduğunu kavdederek su goru^lerını ılettı "Gerekenleri>apı>oruz. Terminolojnı belırlemek ge- rrkir. Kardak ka\alıknr Ada \e>a adacık değildir. Vunan egemenlığınde değildir. Lozan >e Paris antlaşmalan \ardır. Lozan antla^nidian Ege'dekı 12 adanın Italya'va de\redil- diğinı tanzim etmiştir. Parıs Antlaşması. Italva'jade^ redı- len 12 adanın isimlerini tek tek sa\ maktadır Ve bunlann bitı- şık adacıklarının Vunanis- tan'a de> rim tanzim eder. Bu adalann dışında kalan ka\a- lıklann \e adacıklann duru- mu ileilgıli bırduzenlemeyok- tur. Nitekım 1950'de Vunanln lar bize muracaatta bulundu. Sonuçlandınlmadı. Kardak dahil olmak u/erv bırçok ka- \alik. adacık \e ada ile ilgilı hukuki belırsizlik vnrdı. Va- pılması gereken. ıkı ulkenin bir ara\a gelerek kar>ılıklı muzakere ile sonınun çozul- mesidir. Vunanistan asker çı- karmış. ba\ rak dikmiştir. Bu- nun kabul edılmesi soz konu- su olamaz. Fjje'dekı durumu belirsız butun adacıklar ıçin. ka\alıklar içın kabul edılemez. Bunlann doğal olarak Vuna- nistan'a ait oldugunu gorüşü- nü Turkije kabul etmez." Ba\kal. dun at\ ve vaptığı açıklamada Egede Kardak gıbı egemenlık durumunun belırlenmesı gereken bın ka- dar kavalık ve adacık oldugu- nu beîırterek "Ege'de Kar- dak kavalığı gibi pekçok ka\ a- lık >e adacık var. Bunlann du- naıı egemenlığını kabul eder- sek,pekçok benzer durumda- ki adacığı V unan adası sa\ ma noktasına geleceğiz. O neden- le biz karartı davranmak zo- rundavız. Ege'de gerginlik ıs- temı>oruz'* dedı AB ve NATO'ya brifing Dı-fi^lerı Bakanlıgı Muste- şar Yardımcısı Bu> ukelçı tnal Batu dun Avrupa Bırlığı (-\B) ve NATO uvesı ülkele- nn Ankara dakı temsılcılerı- nebırbnfıng verdı Batu brı- fıngde. Kardak kavalıklannm "ne birişik. ne de adacık" ol- dugunu belırterek "Kardak kavalıklan. TuriJve ana top- rağından 3.8 deniz nıili uzak- tadırveTurkive\\eaırtir\ede Turkije'nin kavalık uzerinde- ki egemenliği tartışılamaz" açıklamasını \aptı Dışı^lerı Bakanlıgı Sozcu Yardımcısı Elçı NurettinNur- kan da toplantıdan sonra ga- 7etecılere vaptıgı açıklamada, bnfıngdee!çılereka\alıkiarın Turkıve"ye bağlı oldugunu belırten anlaşmalarla ılgılı teknık bılgıler verıldığını an- latarak "Vunanistan"a telkin gerekliliginin altınıçizdik" de- dı Atina: Gemilerinizi çekin Nezentıs dun sabah Dışiş- len Bakanlıgı Mustesan Bu- \ ukelçı Onur Oymen le go- ru^tu Goru^me ıle ılgılı bır açıklama \apan Dı>ışlen Ba- kanlıgı. Nezentıs ın Yuna- nıstan a aıt oldugunu ıddıaet- tığı Kardak kavalıklannm ka- rasuvunda bulunan Turk sa- vaş gemılennın bolgeden çe- kılmesını ıstedığını bıldırdı Dışı^len açıklamasında su go- rusjere vervenldı "Musteşar O\men. kendi- sine cevaben, uluslararası hu- kuka gore. bu kava parçalan- nın Turkhe'yeaitbulunduğu- nu. Turkive'nin oldubittileri hiçbir sunetle kabul edemeve- ceğini. halen kavalıkların uze- rinde bulunan Vunanaskeıie- rinin ve Vunan egemenlığini ispata çalışan tum işaretlerin ve karasulanndaki V unan ge- milerinin derhal geri çekılme- sini istemiştır." Dı^islerı Bakanlığı'ndan dun akşam vapılan bır başka açıklamada da \unamstan ın ıddıa ettıgî gıbı 1932"de Ital- >a ıle vapılan antla^manın \filletler Cemıvetı ndetescıl edılmediğı kavdedıldı "*Tur- kive'nin 1947PansBanş \nt- laşması'nı geçersiz bulduğu vnlundaki iddiada sadece hav- ret vencı ve gulunç olarak ni- telendirilebılir" denılen açık- lamada. \unanısran ın Doğu Egedekı adalaıını da ulusla- rarası hukuk kurallarınaaykı- rı olarak sılahlandırdıgı vur- eulandı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştaraft 1. Sayfada leştırıyor Yuz kaslannı genyor ve başlı- yor atlamaya "Kesın karartıytz Karariıiığımızı bılsın- ler Dostluğumuza guvensınler, ama duşmanlığımızdan korksunlar Odun vermemız soz konusu olamaz..." Sımrtıs'ten de aynı dozda bır duble demeç Boşuna uğraşmasınlar, bu krız ancak şoyle çozulur Bır mıktar masum terorıst alınır Hafıf sılahlandırıhr Izmır-Venedık seferı ya- pan fenbota ozenle bındırılır Lımandan aynldıktan hemen sonra terorıstler affedersınız bızım çocuklar fenbota el koyar Yunanlı yolcular ayn bır bolmeye konur Gelsın naklen yayın gıtsın lıderler, "Çocuklar yapmayın " Boylece Kardak kayalarına ne kadar çok sınırlendığımızı dunya kamuoyuna duyurmuş oluruz Herkes de bızım hak- lı olduğumuzu kabul eder Ancak ben medyayı bu konuda bıraz pasıf buluyorum Insan gıdıp sadece kayalara bayrak dıker de mı gelır? Yola çıkmışken istankoy'e uğrar, bır- kaç bayrak da oraya dıker Toplu halde Istıklal Marşı soylenır Donuşte de Kar- dak'a yenıden uğranır, tuy dıkıp Bod- rum'a gelınır Bu arada mutlaka bır Yu- nan hucumbotunun tacızıne uğramak ve tehlıke atlatmak gerekır kı bu olmaz- sa olmaz Bir Kardak Suda Fırtına... Buyuk gazetelenmız ıcraatta lyı de başlıklan sankı bıraz muhallebı koku- yor Şoyle okkalı bırkaç başlık onerelım de ornek olsun yenılerını uretsınler "Yunanıstan bağla kopeklennı, bek- le bızı, tutuşturacağtz eteklennı " "Atına'ya gelırız Katına'yı operız Kım ulan bu Kardak 'a Yunan bayrağı dı- ken kenz? " "Ege Turk'tur, zaten Turk'tu, ıkı nak- len yayın yaptık Yunan alçağı urktu " Gelen haberlere gore Kardak'ta hayat da yokmuş insan yaşamıyormuş Bu tıp kayalıklarda bır tek keçıler bulunur- muş Bakalım, kaya keçılerı mı ınatçı çı- kacak, başkent keçılerı mı? Konuyu bıraz tatsızlaştıralım Turkıye ve Yunanıstan sılah satın alan ulkeler sıralamasında ılk ona gırıyor Ge- çen yıl, Yunanıstan 6 mılyar 200 mılyon dolarla dunya beşıncısı, Turkıye 6 mıl- yar 167 mılyon dolarla dunya altıncısı ol- du Bızı ve Yunanıstan'ı geçen ılk dort ulke ıse şoyle sıralanıyor Hındıstan, Japonya, Suudı Arabıstan, Afganıstan Sılah satımında ABD Rusya ve Fran- sa ılk uçe gırıyor Yeryuzunde satılan tum sılahlann yuzde 55'ı ABD'de uretı- lıyor Bu rakamların dılı şu Turkıye'nın gerek Doğu'dakı gerekse Batı'dakı komşularıyla barış ıçınde ol- maması gereklı Suudı Arabıstan dığer Arap ulkelerıyle kesınlıkle barışmamalı Afganıstan'dakı ıç savaş duramaz Aksı halde ABD ekonomısı çoker Sıcak konuya gelırsek Turkıye ıle Yunanıstan arasındakı bır dızı sorundan bırısı de adalar ve çevre- sı İki yakanın iki yakası... ~ Yunanıstan'ın bağımsızlığını kazan- ması surecınde 1829 Edırne Anlaşma- sı ve 1830 Londra Protokolu ıle Ege adaları Yunanıstan'la Osmanlı Impara- torluğu arasında paytaştırıldı Gırıt ve Doğu Ege adaları Osmanlı'da kaldı 1898 de Gırıt ayrıldı 1912-13 Balkan Savaşı sırasında Os- manh'nın Ege'dekı zayıflığından yarar- lanan Yunanıstan, Mıdıllı, Lımnı, Gokçe- ada ve dığer Doğu Ege adalarmı ışgal ettı 1913 Londra Anlaşması ıle Osman- lı, Ege adalannın geleceğını Ingıltere, Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya- Macarıstan ve italya'ya bıraktı Bu altı ulke, Bozcaada ve Gokçeada dışındakı tum Ege adalannı Italya ve Yu- nanıstan'ın kontrolune verdı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ardından 24 Temmuz 1923'te ımzalanan Lozan Anlaşması 'nda, bu adalann sılahsızlan- dırılması netleştırıldı Turkıye 1936'da Montro'de Boğazlar Konferansı toplanmasını sağladı Bo- ğazlar'ın denetımını ve guvenlığını Tur- kıye'ye veren bır anlaşma ımzalandı Turkıye bu anlaşmaya dayalı olarak Bo- ğazlar'da asker bulunduruyor Yunanıstan da "Madem Boğazlar'm denetımı turnuyle Turkıye'ye geçtı Ar- tık Ege adalannın sılahlardan anndınl- masına ılışkın anlaşmalar da yururtukte olamaz" mantığıyla hareket etmeye başladı O donemden bu yana sorun zaman zaman şıddetlenerek devam edıyor Bugun gundeme gelen konu ıse ada çevrelerındekı yerleşıme uygun olma- yan adacıklar ve kayalıklar Kardak kayalığı 800 metrekare Zor- lasan, en çok Mert'e bır vılla olur So- run tabıı kı kayanın kuçukluğu buyuk- luğu değıl Ancak her ıkı tarafın goruş- melerle çozebıleceğı bu durum, yenı krızlere malzeme yapılıyor Ege'de 900 dolayında ıssız adacık ve kayalığın bulunduğu sanılıyor "Sanılı- yor", zıra bu konuda kesın sayım yok Yenı başladı Bu ıssızlıklar onemlıyse yıllarca nıçın sayım yapılmadı ve statu- su belırlenmedı9 Kım dedı, ne dedı7 Once kım bayrak dıktı, kım ındırdı? Bunlar ış değıl Her sağduyulu kışı harıtayı karşısına alıp baktığında gorecektır kı Ege'nın ıkı ya- kası bır araya gelmeyınce Turkıye ve Yunanıstan'ın ıkı yakası bır araya gel- meyecek OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayjada sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Turkıye ve Yunanıs- tan'da cıddı bır hukumet boşluğu yaşanıyor Boyle bır donemde ortaya çıkan "knz", her ıkı tarafın konu- yu ıçışlerıne de malzeme yapması tehlıkesmı bera- bennde getırdı Zıra ozel- lıkle Yunanıstan ıçın, "yurt- severlığın" bırıncı koşulu Turkıye'ye karşı olmak. Dunyada sınırtarın kalk- tığı, bofgesel ışbırlıklennın onplana çıktığı bır donem- de Turkıye ve Yunanıs- tan'ın, ıssız adacık ve ka- yalar nedenıyle bır kez da- ha karşı karşıya gelmesı- nın ıkı ulkeye de yararı yoktur Turkıye ıle Yunanıstan arasındakı sorunlann ço- zumunde bırıncı engel karşılıklı guvensızlıktır. Bu guvensızlık zemınının o- luşmasındakı ılk halka ıse tarafların sorunları ıç polı- tıkanın dışında duşunme- mesıdır * * * ANK\R.A (Cumhunvet Burosu)- DSP Grup Bas- kanvekılı ve eskı Dı^ı^len Bakanı IMümtaz Sovsal. Turkıve'nın kendı egemenlığınde kdbul ertığı Kardak ka\alığına Yunanistan"ın asker çıkarmasının "savaş nedeni" oldugunu belırttı Bu konudakı tav nnı daha once ortaya koyan Turkıye'nın venı bır uvanda bu- lunmasına gerek olmadıgını kavdeden Sovsal "Sa- vas, hukuken başlamıştır, fakat fiilen başlamamtştır. Varın sabah başlaması gereken bir savaîj soz konusu değildir, ama başlaması gereken bir savaş vardır" de- dı DSP Genel Başkanı Bulent Ece\it de \unanis- tan'ınbudurumdan varjrlanarakkarasulannı 12 mı- le çıkarmak ıstemesı halınde cıddı bır çatışma olası- lığının çıkabıleceğını kavdettı Soysal, TBMM Genel Kurulu'nda dun yaptığı ko- nuşmada. Kardak kayahğına Vunanıstan askerlen- nınçıkarılmasıylatırmanan gergınlığın "savaşnede- ni" oldugunu soyledı "Bir ulkenin. kendı parçası savdığı vere «irilmesinin. a> nca savaş nedeni oldugu- nu sö>leme\egerekvok"dıyen Sovsal, sava^ın huku- ken başladığım. ancak fiılen başlamadığını bıldırdı Sovsal şunlan soyledı "Burada. bugun va da diın akşam va da vann sa- bah başlaması gereken bir savaş soz konusu değildir. Ama başlaması gereken bir savaş vardır. Bunun için hükumeti Nıye bu sava^ı ba>latmıvorsunuz'" diye sıkışOrmak yanlıştır. Ama şundan emin olabilirsiniz; 'Savaş hukuken başladı' Türkiye"dc hukumet boşluğu denen olav varsa bu, devlet boşluğu vardır anlamına gelmez. Devletin me- kanizmalan emınım ki işlemektedir ve o mekanizma- lar. hukuken olnıası gereken bu savasın olması içın de hazıriıklannı mutlaka vapmaktadııiar. Butun bu gi- bi durumlarda olduğu gıbi, devletın dıplomatık yol- lan denemesı gerekır. Devlerın. Guvenlik Konseyi'n- den başlayarak çeşitli ulusiararası mercilere başvur- masınu bu ıştekı kararsızlığımızın belirtısı olarak an- lamamasınu sevgılı komşulanmızdan hep bırlikte ri- ca ederiz. Bu. bir kararsı/lık belirtisı değil. Hiçbir hü- kümet bu konuda kararsı/lık «eçirenıez." Sovsal Disişlen Bakanlığı'na çagnlan Yunanıs- tan'ın Ankara Buvukelçısı DimitriosNezeriris e ka- yalıga Yunan komandolannın çıkanlmasının belge- İenyle ıletılmı;, olması vevıdeo çekımlennınde dun- vava açıklanmış olması gerektığını belırtırken aksı takdırde Turkıye'nın ıddıalannın zayıflayacağına ışa- ret ettı Denızcılığe gereken onemı vermeyen ve Ege'yı onemlı bır denızyolu olarak kullanamayan Turk hu- kumetlennın bu olaydan denızcılığe yonelık ders al- malannı ısteven Sovsal. hukumetlenn bu soruna ba- kış açısının "Ege, uzerinde adalar bulunan bir de- nizdir. Bizim denizimiz değildir" ızlenımı verecek bı- çıme donuştuğunu savundu Sovsal. Kardak kavalıgı konusunda somutlanan son gelışme ıçın ^u degerlendırmeyı yaptı "Dcmek ki Ege'de, burnumuzun dibindeki bir ka- ya parçasına "Turkler nasıl olsa denızcılıkten anla- maz diyereksahipçıkmava niyetlı bir komsu vardır. Bizim hem denı/den anladığıını/j hem de dcnı/Jeresa- hip çıkacağımızı hem de gerektiğinde vurarak sahip çıkacağımıa gostermemız gerekır. V unan Buv ukelçi- si, Dışışleri Bakanlığı'na başvurarak adanın çevrv- sindeki Turk silahlı gemılennın çekilmesıni istemiş- rir. Curete bakın. Meclısımız, bunun. sonuçta kuwet kullaııılnıasına kadar varabilecek bır olay oiduğunun altını çizmekten geri durmayacaktır." Ecevıt de Yunanıstan ın Kardak kayalığı konu- sunda yarattıgı fıılı durumu, dıger adalar ıçın gunde- me getırdığı "12 mD"" ıddıasında da ortaya koymasın- dan duvduğu kaygıyı dıle getırdı Ecevıt, Başbakan Tansu Çiller'le vaptıgı goruşmeden sonra "Vunanis- tan boyle bırsevdaya kapılacak olursa ışte o zaman ı- ki ulke arasında ciddı bır çatışma olasılığı ortaya çı- kabilir. Onun için ben Sayın Başbakan'la göruşme- mizde, bu fiili duruma çok gecikmeksızın son veril- mesının gereku olduğu düşuncemı sunmuş bulunuyo- nım" dedı Yılmaz: Yapav kriz ANAP Genel Ba^kanı Mesut Yılmaz da gazetecı- lerın sorulan uzenne, "Ben. her şeye ragmen, sonun- da sağduyunun hâkim olacağına inanıyorum. Daha doğrusu inanmak istiyorum. Orada.tamamen yapay bir kriz soz konusudur. En kısa surede yapay krizin aşılacağı inancındayim 1 " dedı MHP lıden Alparslan Tiirkeş ıse Kardak kayahğı- na çıkan Yunan asker ve yurttaşlarını "işgalci" ola- rak ranımladı Turkeş. "Âdayı işgaJe curet edenler derhal yakalanmalı ve yargı öniıne çıkanlmalıdır" dedı ANAP Bıtlıs Mılfetvekılı Kâmran Inan. TB- MM Genel Kurulu'nda vaptıgı konuşmada. "Kardak kayalıklan uzerinde müzakfre kabul etmek devlete saygısızlıkrır. Kavalık için muzakere, Tiırk toprakla- nnın uzerindeki muzakereyi getirir" dedı Inan. ko- nu hakkmda tnuzakere yapılmasının da "taviz" ola- cagını savundu RP Grup Başkanvekılı Abdullab Gül de olayın dostlukla sonuçlanacağına ınandıgını belırtırken "\ksi olursa. Türkiye 1974'te kendini ispatlamtştı, bunu bugun tekrar yapar" dedı DEHSET YOLU Bu alcsam 1 9 : 5 5 Savaş uçakları bolgede < İntikam yemini! Başından sonuna heyacan dolu filmde, Christopher Lambert, ailesini kaçıran serserilerden intikam almaya and içen bir aile reisini canladınyor! MEDENI H Bu alcsam 2 1 : 4 5 Her hafta kavga, her hafta kahkaha! Haydar ve Simten'in kavgasız günü, /y Medeni Haller"in kahkahasız bölümü olmuyor! K a n a I T ü r k i y e Ek r a n ı YUSUFOZK.\N ANKARA - Yunanıs- tan'ın. Bodrum yakınlann- "dakı Kardak kayalıklanna bayrak dıkerek buraya asker çıkarmasıyla başlayan ger- gınlık suruyor Yunan huku- metının, dun sabah saatle- nnde aldıgı karar doğrultu- sunda savaş gemılennı Ege"ye çıkarması uzenne, TurkSılahhKuvvetlen(T- SK) de harekete geçtı Tur- kıye'nın Ege ve Trakya'da- kı bırlıklerde ızınfen kaldı- rarak tey^kkuz durumuna getırdığı oğrenıldı Balıke- sır'dekı9 AnaJetUssu'nun "olağanustu" bır durum ıçın hazır hale getınfdığı belırtı- lırken. Eskışehır 1 Ana Jet Ussu'ndekı 111 Fılo'ya bağlı 16 F-4 savaş uçagının Antalya Asken Havaala- nı'na, 112 Fılo'ya bağlı F- 4 uçaklannın bır bolumunun de Akhısar'a gonderıldığı oğrenıldı Donanmaya aıt savaş gemısı ve denızaltıla- nn da dun Ege'ye açıldıkla- n kaydedıldı Asken kay- naklar, bolgede durumun denetım altına ahndığını, Kara. Hava ve Denız Kuv- vetlen'ne aıt tum bırlıklenn. bır çatışma olasılığına karşı hazır duruma getırıldığını bıldırdıler Yunanıstan'ın, Bodrum yakınlarındakı Kardak ka- >alıklanna asker çıkararak bayrak dıktığı haberlen uze- nne. Sahıl Guvenlik Komu- tanlığVna aıt hutumbotlarla bolgedekı karakol gorevını voğunlaştıran Turkıye'nın. genlımın tırmanması uzerı- ne Ege'dekı onlemlen arttır- dığı bıldırıldı Yunanıs- tan ın, Kardak kayalığmın bulunduğu bolgeye bır fır- kateyn gondermesı uzenne Turk Denız Kuvvetlerı'ne aıt bır fîrkateyn de Ege">e açıldı Ancak Yunanıstan hukumetının, dun sabahın erken saatlennde çok sayıda savaş gemısı ve denızaltıyı Ege'ye gondererek Kardak kayalıgınm bulunduğu bol- geyı ablukaya alma gırişı- mınde bulunması uzenne, Turkıye de donanmaya aıt bazı gemı ve denızaltıları bolgeye yollayarak bu gm- şıme yanıt verdı Genelkurmay Başkanlı- ğı'nın Ege ve Trakya'dakı tum bırlıklerde ızınlen kal- dırarak Kara. Hava ve Denız Kuvvetlen'ne baglı tum bır- lıklerı teyakkuz durumuna getırdığı oğrenıldı Cumhu- rivet" ın aldığı bılgılere gore Turk Denız Kuvvetlerı'ne bağlı bazı savaş gemılerı ıle denızaltılan bolgeyı kontrol altında tutarken, Turk Hava Kuvvetlen'ne bağlı savaş uçaklan da Ege Denızı uze- nndekı gorev uçuşunu sık- laştırdılar Balıkesır'dekı 9 Ana Jet Ussu'nun. "olağanusru bir durum r 'a hazır hale getınl- dığı oğrenıldı Eskışehır 1 Ana Jet Ussu'ndekı 111 Fı- lo">a bağlı 16 F^t savaş uça- ğının Antalya Asken Hava- alanı'na, 112 Fılo'ya bağlı F-4 uçaklannın bır bolumu- nun de takv ıye amacıyla Ak- hısar'dakı asken havaalanı- na gondenldığı bıldınldı Konuyla ılgılı olarak Cumhunyet"e bılgı veren as- ken kaynaklar, bolgede du- rumun kontroi altında oldu- gunu belırterek, olası bır ça- tışma durumunda gereklı mudahalenın yapılması ko- nusunda her turlu onlemın alındığını bıldırdıler Kay- naklar, Turk askennın, böl- gede salt knz donemlennde değıl. dığer zamanlarda da kontrolu elınde tuttuğunu belırttıler Resmı kaynaklar- ca doğrulanmamakla bırlik- te son gehşmelerçerçevesın- de 5 Skorsky helıkopten ıle Ozel Kuvvetler Komutanlı- ğı'na bağlı 400'e yakın tım görevlısının Bodrum cıvan- na sevk edıldığı oğrenıldı Ortadoğulu • Baştarafı 1. Sayfada zıyaretı. devlet başkanı ola- rak yaptığı ılk dış gezı olu- yor Arafat. Olof Palme'nın doğum gunu olan 30 ocakta. Palme'nın Stockholm mer- ke2?rıdekı mezartnı da zıya- ret edecek Bugune dek 14 mılyon Is- v eç Kronu tutannda ödül (126 mılyar lıra) dağıtıldı Ilk kez 1987 yılında verılen odülun sahıplerı arasında Cyril Ra- maphosa (Guney Afnka). Vaclav Havel (Çek Cumhun- yetı ) Saraybosnalı Oğrencı- ler Orgutu ve Çınlı muhalıf VVei Jingsheng bulunuyor Olof Palme Odulu, sosyal de- mokrat lıderın aılesı ve Sosyal Demokrat Partı tarafından 3 Mart 1986'da oluşturuldu Vakfın temel amacı gençle- rın uluslararası ılışkılerıne yardımcı olmak. banş, sılah- sızlanma ve yabancı duşman- lığı konularında yapacakları araştırmalar ıçın olanak sağla- mak Oncekı Dışışlen Bakanı Sten Andersson'un başkanlı- ğındakı yonetım kurulunda, Joakim Palme. Palme'nın dış polıtıkada sag kolu Pierre Schori, Uluslararası Af Örgu- tu nun Isveçşubesınınba^ka- nı AnitaKlum veçesıtlı t.ınm- mış adlar bulunuyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle