24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriye§72. Y l SAYI 25883 / 300OO Tl (KDViçinde) KURUCUSU:WU&HNİ (1924-1945) BAŞYAZARI MDhlUOİ(1945-1991) 70 Vılın Odülü MilyonlarcaMutiu Yüz! .EMLÂK BANKASI ./=, V • AMERİKA Müzik ödülleri verildi 114. Sayfada SAĞLIK ETKİNLİK Şarap Muammer kalbi K ÂGL'M Aksoy koruyor WArka Sayfada ıf|AMmL anılıyor • 4. Sayfada DELORS UZANLAR'LA DİYALOG KESİLDİ 'AB kendisini yenilemeir • 12. Sayfada BORSA ûDun 46.279.49 Öncekı 45.813.81 DOLAR ûDun 62.600 Oncekı 62.500 MARK ûDun 42.150 Oncekı 42.000 ALTIN ûDun 821.000 Oncekı 815.000 ÇEAŞ'ta ipler koptu • 9. Sayfada • Türkiye: Sınır ihlali savaş nedenidir Ortlıı alarıııclaBayrak inecek, asker gidecek' Ankara'da önceki gün yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı \e dün ikinci kez gerçekleştirilen güvenlik toplantısında. Kardak kayahklarına Yunan askeri çıkarılması. "sınır ihlali ve hükümranlık haklanna tecavüz" olarak değerlendirildı. Toplantılarda. Yunanıstan'a karşı olası bir askeri hareket için, "'fiili sınır işgali" nedeniyle TBMM'den ayrıca karar çıkanlması gerekmediği görüşü de gündeme getirildı. Başbakan Çiller. "Kardak, Türkıye'nin toprak parçasıdır. Türkiye, toprağında bır başka ülkenin askerine müsaade etmez. Bu bayrak inecektir, bu asker gidecektır" dedi. • 19. Sayfada Savaş uçakları bölgede Yunan hükümetinin, karan doğrultusünda savaş gemilerini Ege'ye çıkarması uzenne TSK de harekete geçti. Birliklerde izinler kaldınldı. Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'ndeki 111. Fılo'ya bağlı 16 F-4 savaş uçağının Antalya Askeri Havaalanf na .112. Filo'ya bağlı F-4 uçaklannın bir bölümü de Akhisar'a gönderildi Donanmaya aıt savaş gemileride dün ge'ye açıldı. YUSUF ÖZKAN'ın hâberi • 19. Sayfada DSP lideri, Başbakan'ın azınlık hükümeti önerisini reddetti Ecevit'ten Çiller'e Kardak krvalıktonndaki gerginfik gün FürkateynPnin} anı srra Törk EKni/ Kım«tleri*nt' bağb 2 faüçotnbot, 1 muhrip, 2 sahü gü\ca! k !K>ÎU, Kardak kayakklanm kuşaftı. Aynı brçimde \iıiunistxn'a bağh 2firfcaîeyn,3 hücunıbor ve ) küviik muhrip de ktışataıayı tanıamladı. Bu aj-adji Tüi'k ve Yunan gemîleri birbirkrine tehlikeli manevralaryaptıiar, C»azetecik?ı in içmde boltınduğu balıkçı teknestnin Kardak kayahkterma yakiaşmasına savaş gemik-ri i/iıı verm«fi, (AKta). GazeteriJmn teknesi KanJakfcayalıkiarma ancak300 metrc kadar \akJaşabiklL Bu sırada kayalıkJa/tiaki Yunan bayrat>mın çevıvsmde 8 ktşinin buiunduğu görüldü (Üstte). (Fptoğraflar: MERJH AK) Krizde,Clinton arabulucuKardak kayalıklan bunalımı nedeniyle çatışmanın eşığine aelinmesi üzerine ÂBD Başkanı Bill Clinton de\reye girdı. Demirel'ı telefonla arayan Clinton. Türkıye'nin, kriz ile ilgili görüşünü Yunanistan'a iletti. ABD Dışışlen Bakan Yardımcısı Holbrooke da silahlan ilk patlatacak olan tarafın çok zor durumda kalacağını söyledi. Yunanistan'ın Kardak'a asker çıkarmasından sonra mühimmat yığması konusunda ABD'nin dikkati çekildî. • Z Sayfada "Bir ülkenin, kendi parçası saydığı yere girilmesınin, aynca savaş nedeni olduğunu söylemeye gerek yok" diyen Soysal. sa\aşın hukuken başladığını. fiilen başlamadığını bildirdi. Soysal. "Burada. bugün ya da dün akşam ya da yann sabah başlaması gereken bir sa\aş söz konusu değiidır" dedi. Bülent Ecevit de "İki ülke arasında çatışma olasılığı ortaya çıkabilir" dedi. Mesut Yılmaz ise "Orada yapay bir knz söz konusudur" yorumunu yaptı. • 19. Sayfada Ankara. 28 Aralık 1932 yılında ikincisi yapılan Türkiye ve Italya arasındaki anlaşmanın hukukı açıdan tamamlanmadığını belirtiyor. Ankara. bu çerçevede Kardak"ın Türkiye'ye ait olduğunu belgeleyen Osmanlı tapulannı gösteriyor. Yunanıstan 28 Arahk 1932 Türkiye-İtalya anlaşmasının hukuki süreci tamamladığını savunarak, böylece Kardak'ın da 1947 anlaşmasıyla kendisine bırakıldığınj savunuyor. • //. Sayfada Yunanistan'la Türkiye arasında Kardak krizi, her geçen gün daha tehlikeli hale geliyor. Yunanistan Başbakanı Simitis, dün akşam yaptığı konuşmada "'Kardak Yunandır. Yunan bayrağı da oradadır. Biz çekilmeyeceğız. Sılahlı kuvvetlerimız, denge kuralına uyarak bu bölgede kalmaya devam etmektedir. Türk kuvvetleri uzaklaşmadıkları müddetçe, Yunan kuvvetleri buradan çekılmeyecektir" dedi MUMT İ£M1ntaberf• //. Sayfada • DSP Genel Başkanı Ecevit, Çiller'in önerisini reddederken ANAP veya DYP'nin kuracağı dönüşümlü azınlık hükümetine dışandan destek verebileceklerini açıkladı. Ecevit, azınlık hükümetleri konusunda hangi partınin öncelik alacağı sorusunu yanıtsız bırakarak ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın görüşünü almayı beklediği mesajını verdi. • Hükümet kurma calışmalarını sürdüren Çiller bugün RP lideri Necmettın Erbakan ile yann da yeniden ANAP lıden Mesut Yılmaz ile görüşecek. Çiller'in. CHP lideri Denız Baykal ile de bugün görüşmesi bekleniyor. • 5. Sayfada ÖNDERLERİ CAVİT ÇAOLAR DYP'de kopma söylentileıi. • Başbakan Tansu Çiller, başbakanlık konusundaki ısrannı sürdürürken önderliğini Devlet Bakanı Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın yaptığı birgrup milletvekili DYP'den aynlma hazırlığına girdi. Tansu Çiller ıse kendisine karşı cephe alındığını belirterek birlik çağnsı yaptı. • Bakanlaı Kurulu'unda görev yapan üst düzey bir DYP'li, grubun rahatsızlığının temelinde Başbakan Tansu Çiller ve başbakanlıktaki ısrannın yattığını söyledi. Çiller'i kastederek, "O varken ANAYOL olması mümkün değil" diyen DYP'li Bakan, "Biraz fedakârhk yapsa her şey düzelecek. Mesut Yılmaz başbakanlıkta ısrarh degil" sözleriyle Çağlar grubunun gözdağını dile getirdı. B 5. Sayfada BAYKALDAN MERCÜMEKUYARISI 6 Bu işten kimse sıynlamaz' • Mercümek davasının adliye tarihinin en önemlı kararlanndan bıri olduğunu söyleyen Baykal, "Kimse. 'Mercümek bizi ilgılendirmez" deyip sıynlamaz. Bu, Mercümek'in mahkûmiyetinin ötesinde mahkûmiyetleri de beraberinde getıriyor. Şimdi dayanışma, dostluk, güven zamanıdır. Müslümanhk da bunu gerektirir" dedi. • 3. Sayfada • Rekor para cezasına mahkûm edilen Mercümek'in yasalara aykın olmasına karşın birçok anonim şirkete ortak olduğu belirlendi. Aynca bazı RP'li belediye başkanı ve partınin tanınmış isimleriyle de ticari ortakhk ıçınde buiunduğu saptandı. MTTASE JUOIUR'unftaberi• 3. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK EgeAdalaru.. Yunanıstan, "sorunlu" kom- şulanmızın başında geliyor. Bu ülkenin 1830'da bağımsız bır devlet olarak bölge coğ- rafyasındakı yerıni almasın- dan bu yana sık sık yaşanan sorunlann bırıncı halkasını Ege adaları oluşturuyor. Kurtuluş Savaşı utkusunun ardından 24 Temmuz 1923'te ımzalanan Lozan Anlaşması le Ege adalannın sılahtan anndınlması kesın olarak hük- me bağlanmıştı. Türkiye ile Yunanıstan ara- sındaki temel sorunlarşunlar: - Ege Denizı'nde Yunanis- tan'ın karasuları altı mıl. An- cak Yunanistan 1982 Denız Hukuku Sozleşmesı'nın bunu 12 mıle çıkarma hakkı verdiğı- nı ıddia edıyor. - Yunanıstan. Ege'de hava sahasının on mıl olduğunu öne süruyor. Oysa uluslarara- sı hukuka göre hava sahası karasuları ile sınırlı. - Doğu Ege adalannın sılah- sızlandırılması Lozan Anlaş- ması'yla hukme bağlandığı halde Yunanıstan bu anlaş- maya uymamakta ısrar edıyor. - Ikı ülke arasındaki önemlı bır sorun da kıta sahanlığı. Yu- nanistan konuyu Uluslararası Adalet Dıvanı'nın çözmesını ıstıyor. Turkıye ıse ıkılı görüş- melerden yana. - Kıbrıs sorunu her ıkı ülke- nin de gündeminde. - Batı Trakya'dakı Türklerin kımliğı ve hakları da ıkı ülkeyi zaman zaman karşı karşıya getıriyor. Türkiye bu konuyla ne zaman ilgılense "sorun "çı- kıyor. Son sorun ise yukarıda sıra- ladıklarımızdan daha farklı. Ege Denızı'nın doğu kesimın- de 900 kadar kaya ve ıssız adacığın buiunduğu sanılıyor. Bunlardan bırı olan Kardak kayalığına Yunanıstan bayra- ğı çekılmesı ve bu ülkenin ıs- sız adaları ıskâna açma gin- şımlerınde bulunması, yenı bir * • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9 'da Ortadoğulu gençlere ödiil Filistinli ve İsrailli gençlik örgütlerine çeyrek milyon İsveç Kronu tutanndaki Olof Palme Ödülü verildi GUNDEM MLSTAFA BALBAY GİJRHAN LÇK.AN STOCKHOLM - Her > ıl banşı güçlendırıcı. uluslararası ılışkılerde genlımi azaltıci ve ya- bancı düşmanlığına karşı çalışmalarda bulynan kışılere ve kurumlara verilen Otof Palme Ödii- lü'nün bu >ılkı sahıplerı. Fılıstınlı ve hraıllı gençlik örgütlen. Çeyrek milyon İsveç Kronu tu- tarındakı ödül (210 mıl>ar lıra). Palme'nın oğ- lu Joakim Palme tarafından örgutlerın temsılcı- lenne venlıyor Bu yılın oduliıne lavık gorulen örgütler^unlar Fatah Gençlik Örgufü(Fatah Yo- uth). Labour Young Leadershıp ve Peace Novv. Ödullen ve dıplomayı almak uzere üç Fılıstınlı ve uç Lsraıllı genç Isveç'e geldı. Olof Palme Fo- nu tarafında bu nedenle yapılan açıklama şoy- le "1995 yılının OlofPalmeÖdülü, Fatah Y'outh, Labour Young Leadership ve Peace Nov» örgiit- lerindeki viirekli \e ileri görüşlü gençlere verili- vor. Bu gençler. vaklaşık 10 > ıldır barış içinde or- tak bir geleceğin oluşturulması için çaba harca- mışlardır. Tabuları \ ıkan girişimleri vanında, ge- lecekle ilgili umut ve güvence \eren iİeri görüşle- rinden ötürü Olof Palme Ödülü'ne lavık görül- müşlerdir." Haberın baskıv. a gırdığı sırada henüz yapılmamıs olan odul törenıne, Filıstın Devlet Başkanı Yaser Arafat ve tsraıl Koordinasvon Bakam'nın katılacağı açıklandı Arafat'ın İsveç • ArkasıSa. 19, Sü. 9'da PKK İLE ÇATIŞMA. 3 ŞEHİT • 7. Sayfada Bir Kardak Suda Fırtına... Türk-Yunan ılişkılerı bu kez de kayaya tosladı. Ikı ülke bır türlü yan yana yürümeyı beceremiyor, becer- mıyor ya da becertmiyorlar. Bır müftü, bir piskopos derken psikopat olduk. Ege'de sık sık bır bardak suda fırtına kopar. Şimdi fırtı- na Kardak'ta. Öncelıkie şunu vurgulayalım kı her ıki ülke başbakanı- nın da bu krıze gereksınimi vardı. Bu kriz Yunan Başbaka- nı Simitis e can sımıdı oldu. Tansu Çiller ıçın de çıleli gün- lenn uzerine burmalı kadayıf gıbı geldi. Hemen, karartılığı- nı ortaya koydu. Ben başbakanın kararlılığına bayılıyorum. Uzun atlama ya da yüksek atlama yanşındakı atletler gi- bı gözlerını bır noktaya dikiyor. El hareketlerini hafif sert- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle