25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 OCAK 1996 CARSAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ozden'den Kalemli'ye ziyaret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Başkanı Vfustafa Kalemli. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden v e Anayasa Mahkemesi üyelerini kabul etti. Özden. Kalemli'ye. "Hükümetin kurulma aşamasında Meclis Başkanlığı'na seçilmeniz. yasama çalışmalarının düzen içine girmesi için yerinde olmuştur" diyerek sorunlara çözüm getirileceğine ilişkin beklentisini dile getirdi. TBMM Başkanı Kalemli de Anayasa Mahkemesi'nın parlamenter demokratik rejimin en önemli unsurlanndan biri olduğunu belirterek "Meclisimizle Anayasa Mahkemesi arasında iyi bir işbirliginin sürmesi, benim de en önemli arzumdur" dedi. Mogultay'a davaya ret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Idari yargı hâkimliği. yazılı sına\ı kazanıp sözlüde elenen Ali Çakıradli hâkirn adayının eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay aleyhine açtığı 5ü milyon liralık tazminat davasını reddetti. Ankara 15. AsliyeHukuk Mahkemesi'nde görülen ve taraflann a\ukatlannın katıldığı dünkü duruşmada söz alan Moğultay'ın avukatı Şahın Mengü. müvekkilinin davava bizzat girmediğini. bu nedenle taraflı davranmasının söz konusu olamayacağını savundu. Davacı avukatı Erden Ansoy ise Moöultay "ın da\a>a bizzat girdiğini iddia etmedikierini. ancak bakanin. yaptıgı açıklamalarla taraflı davrandığını ortaya koyduğunu ileri sürdü. Mahkeme hâkimi. da\anin reddine karar verildiğini açıkladı. Gazeteciye saldırı • ERZURl'M (Cumhuriyet)- \bleybol müsabakalarını izlemek üzere önceki gün Erzurum Kapalı SporSalonu'na giden Zaman gazetesi Erzurum muhabiri Mahir lnanç, bir grup polisin saldınsına uğradı. Salonun tu\aletine götürülerek uzun süre dövülen İnanç'ın flaşı ve gözlükleri kırıldı. Dogu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti. yaptığı açıklamada olayı kınadı. Basın Konseyî protesto etti • Haber Merkezi - Basın Konse> ı Genel Sekreteri Nilüfer Yalçın. RP Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'e telgraf çekerek. an kameramanı Fatih Çotur'un kolunu bükmesi, muhabir Erhan Karadağ'a da "Ben diğer milletvekillerine benzemem. gebertirim vallahi" diyerek tehdit etmesini protesto etti. Yalçın. gönderdiği telgrafta ""Artık şehir hayatı ıçinde olduğunuzu \ e sizden son beş yıldır taşımakta bulunduğunuz milletvekiti kimliğine layık davranış \e sözler beklendiğini hatırlatınm" dedi. B.O.D.'nin smavına iptal • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ÖSYM. üni\ersite sinavında 176 soruyu hiç yanlışsız v aparak Ankara Cniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanan B.O.D. adlı öğrencinin sınavını iptal etti. ODTÜ'den görevlendırilen 3 istatistik profesörünün incelemesi sonucunda. bir öğrencinin yalnızca işaretlediği sorulan doğru yanıtlayarak hiç yanlış yapmamasının istatistiksel olarak mümkün olamayacaöı kanısına vanldı. ÖSY.M Başkanı Prof. Dr. Eres Sö>!emez. öğrencinin durumunun "kopya" kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. BiPleşme kananı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu kesiminde örgütlü olan memur sendikalan arasında birleşme süreci başladı. Enerji ışkolunda örgütlü olan Ener-Sen ile inşaat ışkolunda örgütlü olan Yapı Yol-Sen sendikalan, "Enerji Yapı Yol-Sen" adıyla birleşme karan aldı. Buna göre yeni sendikanın kuruluş başvurusu, 12 şubatta yapılacak. Uygulanacak proje isteyen Erbakan, adil düzen yerine ekonomik model anyor RP'de adil düzen sancısıERGÜN AKSOY .ANKARA-ANAYOL'un önündeki engel- lerin aşılamamasından umutlanan RP Ge- nel Başkanı Necmettin Erbakan. olası bir RP ıktidan için hazırlıklara başladı. Aka- demisyenlerle bir toplantı düzenleyen Er- bakan. "denenecekdeğil. uygulanacakprog- ramlar" üretmelerini isteyerek "Geceleri yatağınızda uyurken bile, türki>e'nin iç \e dış borçlarının nasıl ödeneceğini düşünme- lisiniz"dedı. Erbakan'a. "İktidannızdaTürk Lirası'nın adını değiştirip akçe vapın. Kısa vadeli karşılıksız para basarak üretinıi ar- tınn" önerisinde bulunan ekonomistlerin, Türk Silahlı Kuv\etleri'nin (TSK) harcama- larının fazla olduğuna dikkat çektikleri. an- cak Erbakarûn bu konuda yorum yapma- dığı bildirildi. Yıllardır "adil düzen" sloganıyla oylan- nı arttıran RP'nin Genel Başkanı Erba- • RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Türkiye'nin iç ve dış borçları için formül arayışında. Bazı ekonomistler Erbakan'a TSK'nin harcamalannı yüksek bulduklannı söylerken kısa vadeli karşılıksız para basnıasını ve liranın adını değiştinnesini önerdiler. kan'ın. geçen hafta bir grup ekonomistle ba- sma kapalı olarak düzenlediği toplantıda. ye- ni ekonomik model arayışlan içiııde oldu- ğu ortaya çıktı. Ekonomik \e Sosyal Ara*- tırmalar Merkezi'nce düzenlenen toplantı- ya. Erbakan'ın çok istenıesine karşın. sos- yal demokrat kökenli ekonomistlerin katıl- madıklan kaydedildi. ESAM Başkanı Doç. EyiipSanay ile İstanbul Üniversıtesi'nden Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş. Marmara Üni- versitesi'nden Prof. Dr. Savaşl ral. Bilkent Üniversitesi'nclen Prof. Dr. Yusuf Ziya İl- bey. Sakarya Cniversitesi'nden Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Marmara İ'niversite- si'nden Prof. Dr Erol Zeytinoğlu. Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu. Çorum Belediye Başka- nı Prof. Arif Ersm. Kınkkale Üniverşıte- si'nden Prof. Dr. Ömer İnan. Afyon Üni- versite>i'nden Prof. Dr. Ömer Abuşoğlu. Gazi Ünıversitesınden Rauf Arıkan. Bil- kent L'iıiversitesi'nden Doç. Dr. Murat.Mer- can \e Kınkkale Universıtesi'nden Doç. Metin Toprak'ın lıazır bulunduklan top- lantıva. RP mıllctvekıllen AbduliahGüLAb- düllatif Şener. Sait Açba. Ertan İ lek. Mus- tafa Kamalak ile Sabri Tckir de katıldılar. Akademisvenlerden öneri Görü^lerıni açıklayan ekonomistler. ola- sı bir RP iktidarında yapılnıası gerekenlcri şöyle sıraladıla'r: - TSK'nin harcamaları oldukça \ üksek. Bunun kısıtlanıp kısıtlanmayacağı araştınl- malıdır. - Krediler gerçek anlamda üretim yapa- cak olan üreticilere \erilmelidir. \'erilen kredilersoımna kadartakipedilmelidir. Ba- zı kredüerin hayalı ihracatlarda ktıllanıldı- ğı ortadadır. - Kısa vadeli karşılıksız para basılarak üretim arttırılabilir. Karşılıksız para bas- tna. u/un vadedeenflasvonu körükler. Kar- şılıksız para basılırken bunlara dikkat edil- mesi gerekir. - Liranın adının degiştirilmesi halkı psi- kolojik olarak rahatlatır. Liranın adı akçe ola- rak değiştirilebılir. - Türkiye'nin kaymağını 3-5 büyük ban- ka yiyor. Büv ük şirketler de repolarla gelir- lerine gelirler katıyor. Bunların denetlen- mesi gerekir. DSP liderinden ANAP ya da DYP'nin dönüşümlü azınlık hükümetine dışandan destek vaadi Cîfler Ecevit'e azmhk önerdiANKAR.A (Cumhuri>et Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller. dün zıyaret enıgi DSP lıderi BülentEce\it'ebırlık- te azınlık hükümetı kurma önensı götürdü. Ece\ ıt. bu öneriv i reddederken. "ANAP ve\a D^•p•nin kuracagı dö- nüşümlü azınlık hükümeti- ne dışandan destek verebile- ceklerini" açıkladı. Ecevıt, azınlık hükümetleri konu- sunda hangi partinin öncelık alacağı sorusunu yanıtsız bı- rakırken ANAP'lıderi Me- sut Yüma/'ın görüşünü alma- yı bekledıgı mesajını \erdı. RP lıderi Necmettin Erba- kan ile bugün görüşecek olan Çiller. yarın da yeniden ANAP lıderi Yılmaz'la gö- rüşecek. Çıller'ın bugün. CHP liderı Qeniz Ba>kal ile de görüşmesı beklenıyor. Başbakan Tansu Çıller'ın. dün saat 11 00"de RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'la olan randevusu. son dakikada gü\enlık toplantı- sı gerekçe gösterilerek erte- lendı. Çiller" in bırsaat gecık- meyle başlavan DSP lıderi Bülent Ecevit'le görüşmesı 1.5 saat sürdü. Ecevit. gö- riişmcden sonrayaptıgı açık- lamada. Türkiye'nin temel sorunlannm çözümünde ulu- sal politıkaların oluşması ıçın, Cum- hurbaşkanı Süle\man Demirel'in lıder- leri toplantı\açağıımaM göriişünii yı- neledı Ecevıt. "Cumhurbaşkaııı\a- kitgeçirmeden,45günlüksüre\idebir miktar uzatma>ı güze alamk bu süre- ci başlatmalı. Bu, hükünıet sorunun- dan daha önemlidir" dedi. Ece\ıt. DYP ile A\AP arasındaki karşılıklı güven ortamı sağlanamaması nede- nı\ le ANAYOL olasilıgının zayıfladı- gını söyledı. Ece% ıt. Başbakan ve Baş- bakan Yardımcısı'nın vetkilerinın eşıt- lenmesı önerısını anlatırken. "3'lü ka- rarnameler. 4'lü olur. Hükümcti bağ- la\ıcı açıklamalarda birbirlerine da- nışırlar. Ancakiki parti arasındakigö- rüşmeleri iztedikten sonra şu ka\gı\a Türkiye'nin a/ınlık hükümetlerine alışnıası gerektiğini bildiren DYP Genel Başkanı Çiller, "Sayın Ecevit'e birlik- te azınlık hiikiimeti kurmavı istevebilecegimLd söyledim. Bir azınlık hükümetine talibiz" dedi. (Fotoğraf: A A) kapıldım. Bu konularda anlaşsalar bi- le,iki parti arasında ö> lc birgü>ensiz- lik ortamı oluşnıuş ki,' Koal isyon or- takları günlük rutın ışlerde süreklı bır- birlerinı engeller mı.'' diye kaygı du- yuyorum** dedi. Bu nedenle dönü- şümlü azınlık hükümeti modelını öner- dığinı anımsatan Ecc\ it. "Türki\e'nin hükümet bunalımına sürüklenmeme- si ve RP'nin iktidara gelmemesi için ANAP ja da DYP'nin kuracağı azın- lık hükümetine dışandan destek \ere- biliriz" dedi. Başbakan Tan^u Çiller de. ANA- YOL'un gerçekleşnıemesi konusun- da kendılenni ^a\ undu \e bılınen gö- rüşlerinı \ ineledi. ANAP'ın o\ Jaı ının emanet olduğu. RP've karşı tepki oy- lan ile BBP oylarının da ANAP'ın oylan ıçinde olduğunu söyleyen Çil- ler, bu nedenle mıllenekilı fazlalığı- nın esas alınması gerektığıni söyledi. Çiller. Ecevıt'inönerıleri ile ılgılı ola- rak da "Başbakan ile vardınıcısmm >etkilerinin eşitlcnmcsi konusunda bö> le bir modele katkıda bulunması- nı istedim. Bu model de çalışmazsa azınlık hükümı-tigündenıe<s-lecektir. Sayın Ece%it, D'SP'nin kuracağı bir azınlık hükümetini desteklt'U'bileceği- ni söjledi" dedi. Bu arada Ece\ ıt sö- ze karışarak. "ANAP'ın da" ekleme- sını yaprı. Türkı\e'nın azınlık hükümetlerine alı^ınası gerektığıni bıldıreıı Çiller. "SaMiı Ece'Nİt'e birlikte azınlık hükü- meti kurma) ı istt'tebileceğimizi sö\ le- dim. Netkili kurullanna götüreceğini ancak DN P'ııin \a da ANAP'ın tek başlarına kuracaklan azınlık hükü- metlerine dışandan destek >erebile- ceğini$m ledi. Bu, biraçık kapıdır. Bir azınlık hükümetine talibiz. Başbakan ile \arriınıcısınııı u'tkilerinin eşitlen- nıesi dcnenecekyada azınlık hüküme- ti gündeme gelecek" dedi. DSP lıderi Ece\ıt. gazetecılerın "ANAPhenüzgörev almadı, DN P'nin size somut bir önerisi \ar. Çiller göre- \i iade etmeden \anıt >erecek misi- niz" soru^una da. "ANAP'ın da nes- men olmamakla hirlikte bizeilettiği gö- rüşleri var. Konuşacağız" demekle vetındı. ANAP lideri, DYP'den 19 ila 30 dolaymda milletvekili kopacağını söyledi Mesut Yılmaz, DYP'de gedik peşinde DLRDANE KOCAOĞLL ANKARA-ANAP Genel Başka- nı Mesut Ydmaz'ın DYP'den 19 ila 30 dolayında millet\ekili kopara- rak DSP ve CHP ile bir çoğunluk hü- kümeti kurmayı planladığı bildiril- di. Kulislerde. Yılmaz'ın. kongre hesabı nedeniyle DY^P Genel Baş- kanı Tansu Çiller'in de RP lideri îN'ecmettin Erbakan'ın da başba- kanlığını kabul etmesının mümkün olmadığı. üçüncü bir kışinin baş- kanlığındaki bir hükümeti bu seçe- neklere tercih edeceâi dile aetiril- di. Yılmaz. hükümet kurnıa süreci- nin gereksiz yere uzamasının ön- lenmesini isterken Çiller'in hükümet kurma göre\ ini bir an önce Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'e iade etmesi istemini yineledi. DYP lide- ri Çiller'in hükümet kurma görev i- nı Çumhurbaşkanı'na iade etmesi- ni ve görevin kendisıne verilrnesı- nı bekleyen ANAP lideri Yılmaz. na- sıl bir hükümet modelı oluşturaca- ğının hesaplannı olgunlaştırmaya başladı. Grubunun oybirlıği ile aldığı Çil- ler'in başbakanlığındakı bir hükü- meti kabul etmeme kararıyla rahat- layan Yılmaz'ın. yakın çalışma ar- ka'daşlanyla birlikte. ANAP-DSP- CHP hükümetinin yaşama geçiril- mesi ve bu oluşumun bir çoğunluk hükümeti olarak kurulması için ge- rekli 19 milletvekilinin DYP'den transfer edilmesi olasılıkları üze- rinde de durduğu belirtildi. ANAP'ın bu amaçla harekete geçerek kimle- ri koparabileceğini araştırnıaya baş- ladığı ileri sürülürkeıı ANAP-DSP- CHP hükümetinin güvenoyu sonı- nuyla karşılaşmaması için en az 19 miletvekilinin transferi veterli ol- masına karşın. ANAP'ın 30 millet- vekıli peşinde olduğu ıddia edildi. Bu durumda ANAP'ın TBMM "nın en bü\ ük partısi oiaca- ğı. Yılmaz'ın da partisinin bu vıl içinde yapılacak kongreye daha güç- lü bir konumda gideceğı kulislerde dilegetirildi. ANAP; hükümet kurma sürecınin uzaması olasılığına karşı TBMM Başkanlık Divanı'nın olu^umunu geciktirmek için bu hafta grup top- lantısı yaparak Başkanlık Divanı üyelikleri için aday belirlemedi. ANAP. böylece. TBMM Baskan- lık Divanı'nın oluşmasıvla başla- y acak 45 günlük anayasal sürenin iş- lemesini bir hafta daha geciktirdi. Kulislerde. DYP liden Çiller'in. DSP lideri Bülent Ecevit'in başkan- lığında bir ANAP-DSP hükümeti- ni desteklevebileceğini açıklayaca- üı. Yılmaz'ın da bu öneris i destek- leveceği dile getırildi. Kulislerde ayrıca ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, üzerin- de D\'P-DSP-CHP ve ANAP'ın uz- laşarak Meclis Başkanı yaptığı Mus- tafa Kalemli başkanlığında bir ge- çiş hükümetini de kabul edebılece- ğı dile getiriliyor. \Merciimek etkilemez* Yılmaz. birbas.ka soru üzerinede RP'nın kasası olarak bilinen Süle>- man Mercümek'ın hapıs \ e para ce- zasına çarptırılmasmın RP've vak- laşımlannı etkilemeyeceğıni söv le- di. Yılmaz. "EğerbudavaylaRP'nin herhangi bir ilişkisi varsa bunun var- gı urganları tarafından orta>a ko- nulması gcrekir. Böyle bir ilişki or- taya konulmadıkça da herhangi bir suçlama mesnetsiz olur. Herkesin yargı organlarının kararlanna say- gılı olması gerekir" dedi. Baykal: Artık bıktık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Başka- nı. Başbakai Yardııncı.si \c Dışışleri Bakanı Deniz Bav- kal. DYP lıderi Tansu Çil- ler'in "Başbakanı halk seç- sin" önerısiyle ılgılı olarak " Bu olnıaz, hiççırpınmavalım, oimavacak kapılara _v önelme- vtlirn. Hükümet başbakan olmavı düşlevenlerin bunu gerçekleştirme veri değildir. Hep birev sel çerçevede konu- şuluvnr. Artık bıktık, gına gel- di" değerlendirmesini vaptı. Baykal. güvenoyu verecek olanların da mutlaka hükü- met içinde veralması gerek- tiğini savunurken "Yapayçö- zumlerden uzak durmak yt 1 - rekir. 1 ürkive'nin hükümete ihn'yacı \ardır. Bu, liderler zir- vesi gibi formüllerle ikame edüemez'" sözleriv le DSP Ge- nel Başkanı Bülent Ecevit'i eleştirdi. Baykal. partisinin grup ton- lantısmda yaptığı konuşmada. hükümetın "Sanki yeni ku- rulmıış, güvenovu almış bir hükümet" gibi sorumluluk du>gusuyla hareket ettiğini. çok başarılı bir politıka ızle- diğini söyledi. MednGökte- peolayındaÇHP'nin "erken, kesin kararlı, tereddütsüz" tav nnıtı önemine dikkat çeken Baykal. "Bu birdönüm nok- tası olacaktır. Kimscyi tildür- me hakkı hiçbir dcvlet biri- minde >oktur. Olav aeığa çı- kanldı. Bu ilk uvgulama için gü>enlik güçlcri ile İçişleri Ba- kanlığı'nı kutlamak istivo- rum"dedı. Bavkal. olayınav- dınlanmasından sonra C'HP'nin katkısıvla ilgilı ola- rak bir "hakşinaslık zaafive- ti" olduğunu sav unarak "Gö- nevimizi vaptık. Ama lütfen bunu tespit ediniz. CHP'nin iktidarda oluşunun yarattığı bu olumlıı gelişmevi görmez- likten gelmeyelim. Bo'vle ol- du. çünkü CHP iktidarda>- dı" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Denız Bav kal. bir an önce hüküme- tın kurulması gereksinimine dikkat çekerken "TürkıŞe'nin hükümete ihtiyacı var. Bazı çevrelergeçiş formülleri an- vor. Formüle gerek yoktur. hükümete ihtiv aç vardır. Bu- nu, liderler zirvesi gibi mo- delleıie ikame etmenin anla- mı yoktur. Hiç kuşkusuzCum- hurbaşkanı. lideıierle görü- şebilir. Ama asıl sorun hükü- metin bir an önce kurulması- dır"dedi. DYP'de bölümne söylentileriANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller, başbakanlık konusundakı ısrannı sürdürürken önderliğini Devlet Bakanı CavitÇağlar'ın yaptığı bir grup milletvekili DYP'den ayrılma hazırlığına girdi. Çiller de kendisine cephe alındığını ve ANAP'ın DYP'yi bölmek istediğini belirterek. birlik çağrısı yaptı. Üst düzey DYP'li bir bakan. grubun ANAP-DYP koalisyonu istediğini belirterek, "Başbakan ısrannı sürdürürse, arkadaşlannıız a.vn bir grup kurarak ANAP'ın DSP ve CHP'yle birlikte kuracağı bir hükümeti destekleyecekler" dedi. Hükümet kurma çalışmalarını ağırdan alan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, parti grubunu bır arada tutmak için çaba gösteriyor. Çiller, partisindeki bazı yöneticilerin. "Bir an önce hükümet kurma görevini iade edip, muhalefete geçelim" ısranna karşın. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a. "dönüşümlü azınlık" ve "sonınılu başbakan yardımcılığı" önerıleriyle hükümet olasılıklannı zorlamayı planlıvor. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın. 9 gün süren hükümet kurma çalışmalarında başarılı olamaması üzerine görevı alan Başbakan Çiller. 12 günden ben. ciddi bir sonuç alamadığı temaslannı sürdürüyor. t ÇHler*ie ANAYOL olmaz^ Partisindeki birçok yöneticinin. ANAP'ın ret yanıtının ardından daha fazla beklemeden görevin iade edilmesi ve "muhalefette toparlanma sürecine girilmesi"önerisıne karşın iktidarda kalmakta ısrar eden Çiller'in. DSP'nin sonra CHP ve RP'yle yapacağı görüşmenin ardından "dönüşümlü azınlık" ve "sorumlu başbakan yardımcılığı"önerileriyle yeniden Mesut Yılmaz'a gideceği belirtildi. Sol destekli ANAYOL pazarhklannm başbakanlıkta ilk sıranın kinıe ait olacağı konusunda kıtilenmesi üzerine. DYP grubunda bazı muhalıf sesler yükselirken halen Bakanlar Kurulu'unda görev yapan üst düzev bir D\'P'li. Dev let Bakanı Cavit Çağlar'ın da öncülüğünü yaptığı bir grubun DYP'den ayrılmaya hazırlandığını söyledi. Grubun rahatsızlığınm temelinde Başbakan Tansu Çiller ve başbakanhktaki ısrarının yattığını kaydeden DYP'li Bakan. "Grup daha yeni. ama bazı arkadaşlar Çiller bunda ısrar ederse istifa edeceklerini söylüvorlar. Karşılıklı bir mücadele halindeler. llatta aynlmak istemişlerdi, ama ben 'Ayrılnıayın içten mücadele vapın' dedim. Rahatsızlıklan Başbakan'ın bizzat kendisi" diye konuştu. Tansu Çiller'ı kastederek "O varken ANAN'OL olması mümkün değil" diyen DYP'li Bakan. "Biraz fcdakâıiık yapsa her şev düzelecek. Mesut V ılnıaz başbakanlıkta ısraıiı değil" sözleriyle Çağlar grubunun gözdağını dile getirdi. Isminin açıklanmamasını isteyen bakan. DYP'deki iç çekişmenin sürmesi ve ANAYOL'dan tamamen ümit kesilmesi durumunda, Çağlar ekibinin istifa ederek ayrı bir parti kurabileceklerini söyledi. Bakan, grubun kısa vadede bağımsız hareket etmeyi planladığını. ancak daha sonra ANAP'a geçebileceklerinı belirterek ANAP'ın. CHP ve DSP ile kuracağı bir hükümeti destekleyeceklerinı bildirdi. DYP'de aynlma söylentileri yayılırken Tansu Çiller de Adalet Partisi ve Demokrat Parti dönemlerinden örnekler vererek. birlik çağrısı yaptı. Çiller'in, DYP Genel tdare Kurulu (GİK) toplantısında, lidere karşı cephe almanın geçmişte de bölünmelere neden olduğuna dikkat çektiği ve 3. isim önerıleriyle DYP'nin bölünmesinin amaçlandığını söyledi. Çiller. "Amaçbizi bölmek" diyerek ANAP'ı suçladı. POIİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Bayrak Savaşı... Kahraman gazetecilerimiz kıraladıkları helikopter- lerle Bodrum yakınlarındakı kayalıklara ay-yıldızlı bay- rağımızı çekme yarışına girdıkten sonra haykırmaya başladılar: "Kayalığa ineriz, canınızı belleriz!.." Yarışa fanatik Yunanlılar da katıldı. Elimize ulaşan haberlere göre aralarında bir papazın da bulunduğu topluluk -içlerinde yerel televizyoncular da vardı- Kar- dak kayalığındaki Türk bayrağını indırıp yerine Yunan bayrağı dikti. Savaş ha çıktı ha çıkacak!.. Gazetelerimiz, özel televizyonlarımız 'bayrak yan- şı 'nı ya da 'bayrak savaşı 'nı bırakmıyor. Sabah kim er- ken kalkar ve helikopter kiralayıp kayalıklara giderse bayrağı o dikiyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Mus- tafa Ekmekçi dün tümü sendıkasız hatta 1475 sayı- lı yasa kapsamma gıren gazetecıleri uyardı... Dedi ki: "Gerçek gazeteciler haber yapar!.." Olayın habercılıkle yakından ve uzaktan ilişkisi el- bette yoktu. Haber sıkıntısı çeken. çanak, tabak, ça- tal, kaşık, bıçak promosyonu tutmayınca "mübarekra- mazan 'da saat. seccade dağıtan gazetelerimiz 500 bin- lere düşünce özel televizyon kanallanyla birlikte Av- rasya ferıbotu olayından sonra 'kayalık bunalımı 'na sa- nlmayı yeğlemişti. Eh, Yunanlılar da bizimkilerden ge- ri kalmayınca iş bir noktada 'Ege'nin ısınması'na ne- den oldu. Böylece 'sorumsuzluklar zinciri' giderek büyüdü. işbirandagergmliğedönüştü.Sonundadev- reye 'büyük patron' Amerıka girdı. Süleyman Mer- cümek'ın 20 trilyonluk mahkûmiyet kararı bile unu- tuldu. Bu arada Sİarah ile Kahramanmaraşlı Musa'nın aşkı gümegittı... • • • Yunanistan, Kardak kayalığına 12 asker çıkardı mı çıkarmadı mı? NeTürk Dışişlerı Bakanhğı yetkılileri nede Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği bu olayı doğruladı: ama bizim ga- zeteler ve özel televızyonlar inat ediyor: "Kardak kayalıklarına Yunan askeri çıktı..." Yunanistan Büyükelçısi Dimitrios Nezeritis. Dışiş- leri Bakanlığı'nda konuya ilişkin bilgi verirken şöyle di- yor: "Yunanistan Kardak kayalığına asker çıkarmamış- tır..." O zaman kim doğru söylüyor? Bizim gazeteler ile özel televizyonlar mı yoksa Yu- nanistan'ın Ankara Büyükelçısi mi? Haydı bız söyleyelim: Kardak kayalığına çıkanlar Yunan milısleri... Tüm bunlar bir yana 'Ege sorunu', hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da 'iç politıka malzemesı' olarak kullanılır yıllardır. iki tarafın polıtıkacıları ıç politikada sıkıntıya düştüklen zaman 'Ege sorunu 'na sanlıp 'med- ya rüzgân'ru da yanlarına alarak 'savaş çığhklan' at- maya başlarlar. Sonunda ne olur? Büyük patron VVashington devreye girer ve her iki- sini de "Susun artık, bu kadaroyun yeter" diyerek kö- şelerine çeker Kardak fırtınası böylece biter... Türk ve Yunan halkı bu olup bitenlere nasıl bakar, nasıl yorum yapar? Aşırı ırkçı olmayanlar, 'barışı, demokrasiyi' savu- nanlar, ayakları yere basanlar şöyle der: '' ^ "Biz bu oyunlan hep gördük ve yaşadık..." Şu günlerde Yunanistan'ın yeni başbakanı Kostas Simitis hayli sıkıntılı. Açıklamaları dikkatle okunursa ortaya çıkan gerçek şu: "İç politikanm kurbanı oldum..." • • • Her iki tarafın 'bayrak dıkme savaşı' sanınz üç-dört gün daha sürecek... Yunanıstan'ın yeni başbakanı Kostas Simitis şöyle bır koltuğuna iyice yerleşsin, bizım Tansu Çiller Ha- nıın da hafta sonuna dek görevı kımseye vermesin. İşte o zaman 'bayrak dikme savaşı' kendiliğinden bi- tecektir... Ekonomilerini IMF'ye teslim etmiş topluluklann ki- mileri savaşla. kimıleri futbolla oyalanır... Ben Türk ve Yunan meslektaşlarımızın 'bayrak dik- me yanşı'ru gülerek izliyorum... Kendı kendime de şöyle diyorum: "Türkiye 'deki gazeteci arkadaşlanmız savaş çığırt- kanhğıyapacaklan yerde biraz da kendileriiçin birşey- leryapsalarya! Örneğin, çalıştıkları gazete ve televiz- yonlarda sendikal örgütlenmeyi sağlasalar daha iyi bir iş yapmış olmazlarmı?" Erbakan Ciller'i Antoinette'e benzetti 'Rantiyecilerin formülü tutmadı'ANKARA (Cumhurhet Bürosu)- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. hükü- met arayışı ve modelleriyle halkın geçıın sıkıntısıyla dal- ga geçtığini sav unduğu Baş- bakan Tansu Çiller'ı. halkı- na "Ekmek btılamıvorlarsa pasta vesinler" dıyen Fransa Kraliçesı MarieAntoinette'e benzetti. Erbakan. "Çiller. hükümeti kurma görevini derhal iade etmelidir" dedi. "Rantnecilerin hükümet for- mülleriıün tutmadığınr v ur- gulayan RP lıderi. Çıller'ın amacının. yüzde 240 oranın- da faiz geliri sağlayan ranti- vecileri zengın etnıek oldu- ğunu sav undu. Erbakan. partisinin TBMM Grubu toplantısında vaptığı konuşmada. RP've düşen TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin seçileceğını. diğer paıtilerin de v akıt geçırnıeden bu şekıldedav ranmasını bek- lediklennı söyledi. Erbakan. demokrasinin gereğı olarak 9 ocakta hükümeti kurmakla görev lendırıldiğinı. l1 )ocak- ta da görev i iade ettiğini anım- satarak bu süreçte RP'nın parti leıie yaptığı görüşmeler ve görevı beklemeden iade etmesıyle sempati topladığı- nı sav undu. Çiller'ın hükümeti kurma görevini aldıktan sonra de- mokrat/k [eammüllere uyma- dan görüşmelere başladığını kaydeden Erbakan. şugörüş- leri dile getirdi: " Bazı rantiyecilerin >üzde 240 faizli haksız kazanç elde etmek için ortaya attığı çeşit- li hükümetfbrmüllerinin hiç- biri tutmadı. Bu ranthecile- rin 10 günlük süre içinde >e- ni birtakım teklifleıie. adeta satranç kitabı vazar gibi, oi- mavacak şeyleri ortava kov- malan da ibret alınacak bir olavdır. Kendilerine sesleniyo- nız: Herşeyinizi kullandınız. Sular yokuş vukan akmaz. Onun için halkımızı oyafa- nıav ı bırakın, insanımızın ıs- tıraplanna kulak verin. Hai- kımız bu satrançov unundan, bu senanolardan bıkmıştır. Artık bir an evvel kendine hizmet edecek ciddi çalışma- lann başlamasını beklcmek- tedir." •ANAYOL-SOL-DOL' def- terınin bir daha açılmamak üzere kapatılması gerektiği- ni bildiren Erbakan. RP'siz bir koalisyon hükümetinin olamayacağını sav undu. Hal- kın ucuz ekmek alabilmek içın uzun kuyruklaroluştur- duğunu ve geçim sıkıntısı çektığini anlatan Necmettın Erbakan. "Fransa'da da bir dönem halkbö> le ıstırap için- de kıvranırken kraliçe. ek- mek bulamavan halka. pasta yemeleri tavsiyesinde bulun- muş. Bugün de Savırı Tansu Çiller Hanımefendi'nin dav- ranışı buna benayor" diye konuştu. Erbakan. Çıller'ın oimavacak modellerle hal- kın derdiyle alav ettiğini sa- \ unarak DYP lıderimn ama- cının yüzde 240 faız oranla- rı ile rantıyecılen zengin et- mek olduğunu kaydetti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle