23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Ortaöğretim Başan Puvanı OÖBR YÖK çıkalı ben kanayan yaradır. Bıze göre öğrencıler ve velıler hakhdırlar. Devlet tarafından sağlanamayan eğıtımde fırsat eşıtlığı, akıllannca böyle sağlanıyor. Başkalannı ezerek bır başkasını kurtarmak eşıtlıkçı devıete yakışmaz. Prof. Dr. M. TAHİR HATİBOĞLU, Yökbılım Uz, H er >ıl unıversıtelere baş- vTjru sırasında "Ortaöğ- retim Başan Puvanı" (OOBP) gundeme gelır ve tartışılır Soruna do- nuşen OOBP, > argı kara- nna karşın, getırdığı buyuk haksızlık ne- denıyle olsa gerek. kamuoyunda tartışıl- mayı surduruyor Ortada yargı karan da olsa, kamu vıcdanı rahat etmedığı ıçın sorun başka bır çozume kav uşmazsa her yıl gundeme gelecektır Ortaöğretıın Başan Puvanı. fen ve Anadolu lıselennı bıtıren öğrencıler ıçın onemlıdır Unıversıteye gınşte bu okul- lann oğrencılen OOBP nedenıyle olum- suz yonde etkılenıyorlar Sayılan ve oğ- rencılen arttıkça, etkılenen sayısı da ar- tacaktır Her yıl bır mılyonu aşkın oğren- cının smava gırdığı gunumuzde, çok ku- çukpuvanlarbınlercekışınınonunegeç- meyısağlıyor OOBPfarkı 15-20arasın- da olunca. ıster ıstemez öğrencıler baş- kaldınyor. velıler"Nasüduzeltiriz"ı sağ- lama yoluna duşuyorlar Sonuçta çözum bulunamayınca. Cumhurıyet gazetesının manı yazdığı( 1) gıbı. fen lıselennın son son sı- nıflan boşalıyor Her yıl bu olayı yenıden >aşamak yenne, kamu vıcdanının kabul edeceğı bır çozume gıtmek daha doğru olacaktır OÖBP nedir? Bu puvan YOK Yasa- sı'nın 45 a maddesıne gore venlıyor Bu madde şo> ledir ".«Sonuçlann değerlen- dirilmesinde adaylann ortaöğretimdeki başanlan dikkate alınır." Buna dayana- rak OSYM'ce hasaplanan puvan, sınav- da alınan puvana eklenıyor Bu puvan, fen lısesını bıtıren oğrencılerde, genel lı- selen bıtırenlere gore 15-20 duşuk olu- yor Kuşkusuz bu puvan, savı (ıddıası) buyuk çalışkan fen lısesı oğrencılen ıçın çok onemlıdır Bu oğrencılenn velılen de o derece duyarlıdır Yargıya gıtme, ga- zete burolanna taşınma yetkılılenn ka- pılannı aşındınmanın nedenlen bunlar- dır OÖBP nasıl hesaplanıvor? Yıl sonun- da her okulun \e her oğrencının not or- talaması hesaplanıyor Oğrencının orta- laması ıle okulunun ortalaması arasında- kı fark, ÖSYM tarafından belırlenen de- ğışmez bır sayıyla çarpılı>or ve OOBP saptanıyor Genel lıselerde. ozeilıkle ço- ğu oğrencının başarısız olduğu lıselerde, not yelpazesı genış olu>or Fen lıselen gı- bı ortaokuldan sonra sınavla oğrencı alan özel lıselerde yelpaze dardır Dolayısıy- la. oğrencının puvanı ıle okul puvanı or- talaması arasındakı fark az olmaktadır Fen lıselı bır oğrencı genel lıseye ge- çerse. not ortalaması y üksek olduğu ıçın. fark yükselmektedır Kavganınözü Bır ornekle şo>le açıklayabılınz 'A' Fen Lısesı'nın ortalaması 8 0, oğrencının ortalaması 8 3 olsa, bu oğrencının OOBP hesaplanırken, OSYM sayısı ıle 0 3 çar- pılacaktır Bu oğrencı genel bır lıseyeya- tay geçış yaparsa. o lısenın ortalaması 5 5 olursa, OOBP ıçın değışmez OSYM sayısıyla 2 8 çarpılacaktır Bu dunımda, yatay geçış yapan oğrencının puvanı go- rulduğu gıbı yuksek olacaktır Bugunku kavganın ozu ve nedenı budur Bu yontem niçin uygulamyor? Burada amaç, eğıtım olanaklanndan yetennce yararlanamayan genel lıselenn başanlı çocuklanna artı puvan vermektır Bu ar- tı puvan çalışkan oğrencılenn toplandı- ğı lıselenn oğrencılennden esırgenıyor Çunku, bu öğrencıler, ortaokul sonrasın- da yanşla buralara gınyorlar. duze>len bırbınne çok yakın olduğu ıçın vakın or- talamalaralıyorlar Budizge(sistem)için- de yapılan. çalışkan öğrencüeri kendi eli- mizle toplamak \e hazır bir aray a gelmiş- ken topluca cezalandırmaktır. Bu cezay ı çekmek ıstemeyen u>anık öğrencıler, se- verekgırdıklenokullannıbırakıyorlarve gıttıklen okulun artı puvanından yarar- lanıyorlar OOBP, YOK çıkalı ben kanayan yara- dır Bıze gore öğrencıler ve velıler hak- hdırlar Devlet tarafından sağlanamayan eğitimdefirsateşitliği, akıllarınca bu yol- la sağlanıyor Başkalannı ezerek bır baş- kasını kurtarmak eşıtlıkçı devlete yakış- maz Ankara Fen Lısesı Koruma Derneğı Başkanı olduğum beş yılda bu sorun baş sorunumuz olmuştu Konuyu. Danış- tay 'da açtığım da\a ıle >argıy a da gotur- muştuk Danıştay 8 Daıresı (Dosya No 1992 682).olayaMEBveYOKgıbıbak- mış vedava>ı reddetmıştır 4 2 1993 gun- lu karann, ret gerekçesınde kısaca şun- lar yazılmiştır "Fen \e Anadolu liseleri Ue öbıir lisek'r arasındaki farkın daha da artacağı ve eğitimde firsat eşitliğinin vok olacağı (...) ulkemizde ortaöğretim okul- lannın avnı egitim dûzeyinde bulunma- dıklan™" Gunun Bakanı da "Ben,Anka- ra Fen Lisesi'ninde Eleşkirt LisesTnin de Bakanıvım" demıştı Bakanlar. bu tur ışlere hep yuze>den bakarlar, bunu anlıyoruz ama yargının boyle bakmasına bır anlam verememış- tık Nıtekım, bu vareı kararı bır turlu ka- mu v ıcdanında >er bulamadığı ıçın, a> nı heyecanla tartışılmakta ve okullan ışle- mez duruma getırmıştır Oy ley se yenı yöntemleraranarak sorun duğum olmak- tan çıkanlmahdır Okullarda fırsat eşıtsızılığı var dıve ozenle seçılmış çalışkan öğrencıler ceza- landınlmamahdır Devletın suçu oğrencıve >uklenıyor Halk dalkavukluğu (populızm) ıle cıddı sorunlar çozulemez MEB ve YOK de sorunu çozemez Sorun yenıden yargıy a göturulmelıdır Çözûm Bu doğru çozum dev letın, butun okul- larına eşıt eğıtım goturmesıdır Bunun sağlanması olanaksızdır. çunku, eğıtım daha da kotuleşıyor. eşıtstzleşıyor Bu onen çozum olmaktan çıkmıştır lkıncı- sı OOBP vebenzen rurde bır puvan kal- dınlabılır Şu anda en kolayı ve en doğ- rusu budur Eşitsizliği devlet elhle biraz olsun giderelim denirse. OSV M değişmez sayısı değiştirilir ve fark 15-20 puvandan 5-6 puvana indirilebilir. Bugun ıçın buna da doğru çozum dı- >ebılınz Toplumun kabul edebıleceğı bır çozumu bulmak, kanay an y arayı ortadan kaldıracak, öğrencıler. velıler ve okullar kurtulacaktır (1) Emıne Kaplan. Cumhunyet. 27 12 1995 ARADABIR HASAIN KUL Hukukçu.fehefea Sencer'in Anısına... Ueğeriı oğretmenım, bugun sızden aynlışımızın us- tunden gunler, haftalar geçtı Yokluğunuza alıştırma- ya çalışıyorum kendımı Kımı gun, Enver Gökçe'nın deyımıyle "ölum adın kalleş olsun'" dıyorum, olume ısyan edıyorum 1 Kımı zaman da, Cemal Süreya'nın "Her olüm bıraz erkendır " dızelert dılıme takılıyor ve bu dızelerın sankı sızın ıçın soylendığını duşunu- yorum Sızı yıtırdığımız, daha doğrusu yureklerımıze gomduğumuzgun "dostlann"olarak Nâzım Usta'nın dızelenyle seslenmek ıstedık sıze "Korkanm geç kal- dın, olum çoktan geçtı buralardan"' Dostumuz, abı- mız, oğretmenımız, guzel ınsan, Dr Muzaffer Sen- cer 1 ! yıtırdık Anısını yaşatacağız 30 Kasım 1995 gunu yıtırdığımız guzel oğretmenım, bır turlu elım varmadı sızı yıtırdık demelere Oğrencı- lenn, dostlann toplandık, bırlıkte yaşadığımız guzel- lıklerı andık Gur sesınızle, duyarak okuduğunuz "Drama Koprusu" turkusunu soyledık Huseynı ma- kamını ellerınızı dızlerınıze vurup tempo tutarak soy- ledığınız "Haydar, Haydar" turkusunu soyledık Edip Cansever'ın "Yerçekımlı Karanfılı"nden "Masa da Masaymış Ha"sını okuduk Çok severdınız Edıp Can- sever'ı, şıırlerını yaşatarak okurdunuz dost toplantı- lanmızda Guzel okuyamadımsa bağışlayın benı Dost oğretmenım, 68 Kuşağı'nın sımgesı oğretme- nım Sızı yıtırmenın ne anlama geldığını, sızı tanıma- yanlara, anlatmaya çalışıyorum Sızın yıtımınıze ne- den aynı hafta yıtırdığım babamdan daha çok yandı- ğımı anlatmaya çalışıyorum Dıyorum kı bır çınar duşunun Ulu bır çınar Koklenyle toprağa dayan- mış, amatoprağı beslıyor Govdesıyle kotuluklere, çır- kınlıklere, alçaklıklara karşı lyılerın sıpen Ve dalla- nyla kuşlan, kelebeklen, sıncapları besleyen .. Ve dal- larıyla guneşe ulaşan, ulkemın aydınlanmasında ka- nıyla toprağı sulayan bır ulu çınar Sevgıiı oğretmenım, 55 yıla sığdırdığınız kısa, an- cak anlamlı yaşamınızla "onemlı olanın uzun yaşa- mak değıl, duyarak, dolu dolu, ureterek yaşamak" olduğunu kanıtladınız "Osmanlı Toplum Yapısı", "Dı- nın Turk Toplumuna Etkılen", "Sıyasal Partıler", "Toplumsal Araştırmalarda Yontembılım", "Insan Haklan ıle llgılı Evrensel Belgeler" ve daha sayama- dığım 18 kıtabını? veyuzlerce makalenızle "TurkAy- dınlanması"na onemlı katkılarda bulundunuz TO- DAlEde "Insan Haklan Masası Sorumlusu" olarak çabalannızı nasıl unuturuz? 12 Eylul zındanlarından sıze ulaştırdığım 8 sayfalık ışkence raporumu "dun- ya kamuoyu"nun bılgısıne sunmanızı nasıl unuturuz'? Can oğretmenım, eğer sevdalısı olduğunuz ulke- de "Emeğın en yuce değer olduğu, herkesın emeğı ölçusunde paylaşıma katıldığı" bır duzen kurulursa, adınız Bıgadıç'te, Gonen'de maden ocaklanna, sır- tınızda taşlannı, kumlarını, çımentolarını taşıdığınız Zap Suyu'ndakı kopruye, Hatay'ın Samandağ ılçe- sındearaştırmalaryaptığınız koylere, Istanbul Unıver- sıtesı, Edebıyat Fakultesı'nın 'Felsefe Korıdoru'nun başındakı 3 numaralı amfıye verıleceğını duşunuyo- rum Guzel oğretmenım, sızı tanımayanlaradınızı ne- den buralara vermek ıstedığımı anlayamayabılırier Sıze bır gun, "Hocam neden doktorluk ustunde bır kanyer duşunmuyorsunuz" dıye sorduğumda "Dgg- tum, bana bu ılkel YOK duzenının vereceğı sahtd0§- yeler lazım değıl . Ben kendımı, benı anlayanlara çoktan kabul ettırdım" demıştınız Guzel oğretmenım, hastalığınızın ılerledığı gunler- de soyledığınız bır sozu unutamıyorum "Beynım, dortyaşında dergâhta, uhrevı bırdunyanın ışınlany- la ışınlandı, daha sonra Pertevnıyal Lısesı 'nde Ihsan Kongar Hoca'dan ve felsefe bolumunde okurken ozgur duşunceyle ışınlandı, 55 yaşımda da radyote- rapı ıle ışınlandım Artık beynıme dıyecek yok!" de- mıştınız Ve dolabınızın uzerınde kendı ellerınızle yaz- dığınız Arapça yazıyı şoyle çevırmıştınız bıze "Tum nefıslerolumu tadacak" 1 Anınızı, duşuncelerınızı, ıde- allennızı yaşatacağız oğretmenım Guzellıkler ıçın- de kalın KARŞIYAKA 3. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı 1995 1171 Davacı Hamdı Padır v ekılı tarafından da\ alılar Kı ymet Nusret Padır. Nurşen Padır. Ayşe Padır. Alı Padır ve Mus- tafa Kudret Padır alevhıne açılan mahkememızın dosva- smda. Karşı>aka ılçesı Aksoy mahallesı 31 pafta. 9288 ada. 29 parselde ka>ıtlı 4 40 arsa pa>lı 2 kat 4 nolu ba- eımsızbolum (1748 sk N 126) sayıli taşınmazlann tak- sımen ve>a satılarak ortaklığmın gıdenlmesı ıle ılgılı da- vada davalılardan Mustafa Kudret Padır adresınde bulu» namamış olmakla duruşma gunu oian 14 2 1996 gunü saat 10 30'da mahkememızde hazır bulunması, aksı hal- de yokluğunda davanın sonuçlandınlacağı ılanen teblıg olunur 18 1 1996 Basın 68402 Ardından Geçen Yıllar AHMETYORULMAZ D ıle kolay, uç \ıl' Uğur Mumcu gıbı çok enderyetışen bırgazete- cının, alçakça katledılışının uze- nnden, tam uç y ıl geçmış bulunu- yor Katıllennın en kısa surede bulunacağına daır venlen devlet sozu de namus sozu de havada kaldı' Katıllennın bulunması. venlen sozlenn tutul- ması. suçlulan yakalamakla yukümlü olanlann lehıne bır hesapla, en çok uç ay surebılırdı Bu üç aydan sonra geçen otuz uç ay, boşa gıtmıştır Va- tandaşın devlete olan güvenı sarsılmıştır. turlu sorulann akla gelmesıne yol açılmıştır Batılı olmak dı>oruz, demokrasıden dem vu- ruyoruz, fakat Batı'dakı durustluk orneklennı ala- mıyoruz. goremıvoruz, uygula>amıyoruz Ustun- de oturduğumuz koltuklardan kalkarsak. dünya- nın sonunun geleceğını sanıyoruz 1 O vahşı cına- yetten sonra hükumetın düşmesı gerekırdı, çun- kü oldurülen. yurdumuzdakı tum yolsuzluklann. rejım duşmanlannın üstüne ustüne bılgıyle, >u- reklılıkle gıtmış, dev bır gazetecıydı Hukumet duşmedı Hıç değılse Içışlen Bakanı'nın, onun yanı sıra Emnıyet Genel Muduru'nun, onun ya- nı sıra Ankara emnıyet mudurunun olayı ızleyen ılk gunde, ıstıfalan gerekmez mıydı 0 Hıçbın, hıç- bın ıstıfa etmedı, ıstıfa bıryana. duşünmemışler- dırbıle' Batı'dakı sıyaset terbıyesınden soz ettık. or- neklendırerek sozu kendımıze getiTelım, Ingılte- re Başbakanı Antonv Eden. 1956'da, Suveyş Ka- nalı'nı bahane ederek Mısır'a karşı asken hare- kât başlatır lş fıyaskoyla sonuçlanır 1 Ingıltere Avam Kamarasf nda tartışma açılır Mılletvekıl- lennden bın a>ağa kalkar, başbakana yonelık. "EUerimizi kana buladın Eden, çekil" dıye bağı- nr' Eden. bu fervadın ardından sağlığını da ba- hane ederek ıstıfa eder1 Bızım parlamentomuzda bu ışın tartışıldığını. tartışıldı>sa. başbakanın ya da zamanın ıçışlen bakanının sıkıştınldığını anımsıyor musunuz' In- gıltere'de mılletvekılı de hükumetın başı da sı>a- setın. sıyaset terbıyesının gereğını venne getın- yordabızde neveolmu>or' Bırduşunelım, ama duşunduğumuzu soylemeyelım Açıklıkmış, ko- nuşan toplummuş' Inanmayın Aburcubur de- ğıl. dev bır gazetecının katıllennı bugune yaka- lama>anlann sozune nasıl guvenelım bız" "Cumhuri>et'"ten bın, Uğur Mumcu ıçın "al- tın beyinli adam" demıştı Gerçekten altın beyınlı mıydı 17 Evet, öyleydı' Ulkesı ıçınulkesınınsıvasasının durüst çalışmasi ıçın yurttaşı ıçın tum ınsanlık ıçın başkalannın çelemeyeceğı, durduramayaca- ğı bır beynı vardı Bır başka buvuk >eteneğı da- ha vardı o beynın Duyduğu. bır kez konuştuğu kışıyı. adı, bır sesı kesınlıkle. ama kesınlıkle unut- mazdı Bır yaz akşamında, onlann balkonunda yenılen bır yemek. unutamadığım anılarımdan- dır Ağabeyı Cejhan'laben. rakı ıçıyoruz Uğur ıçkı kullanmazdı Mezelerımızın ızgarasını o ya- pıyordu O sıradakı soyleşıden >akaladığım bır noktayı kullanarak Uğur'un tepkısını almak ıste- dım Tğuryahu.Cevhan'ınbelleginekadargüç- lü! Insan şaşın\or~dedım Hemen vanıtladı "O konudaağabeıimdençok ileride>im._ Duv duğum bir adı, konuştuğum bir kişiv L. sesi, unutmam ola- naksı/!" Ce>han'a. sen ne dı>orsun gıbılerden baktım "Evet doğrudur" dedı, "Uğur bu konu- da benden çok ileride... \ilede bellek gucunde ilk sıravıoalır!" Melih Cevdet, "Uğur Mumcu. çarmıhını, insan- lık adına taşıdr dedı Turk ınsanının. Gune>doğu"da öldurenlerın, oldurulenlenn, bırbınne kı>an \raplann Kurt- lennı, ışsızlenn, açlann. bağımsızlıklan ıçın sa- vaşanların. ışkence gorenlenn acısını ve ınsan haklan ıhlallennı. >ureğınde duydu ve hep onlar ıçın öldu1 Unlu Ingılız gazetesı "Independent", Uğur'un oldurulmesıyle, Turkıve'de gazetecılığın, bırdo- nemının kapandığını yazdı Doğrudur Hırsızlık- lan. uğursuzluklan. Turkıye Cumhunyetı aley- hındekı çalışmalan yadsınması olanaksız belge- lenyle ortay a koyan, bu nedenle bır kez bıle mah- kûm olmamış bır gazetecıydı Yanı sıradan gaze- tecı değıldı Ele aldığı konu>u çok ıvı araştıran. çok lyı yoğuran, hukukla sunmasını bılen gaze- tecıydı Onun bazı vazılannı kesıp ılgılı kanun sa>faları arasına koyan yargıçlar bulunduğunu duymuşumdur Uğur Mumcu yaz tatıllennı Ayvalık'ta geçınr- dı Bazı hafta sonlan da eşını. çocuklannı alarak Ayvalık'a çok yakın olan Burhanı>e ıskelesıne balıkyeme>egıderdık NerastlantıdırkıTBMM Faılı Meçhul Sıvası Cınayetlen Araştırma Ko- mısyonu'nun "devletin kusurlu bulunduğunu içe- ren"raporunu budayan mılletvekıllen ıçınde, bır de Burhanıyelı mılletvekılı hem de hukukçu mıl- letvekılı vardı "... Suç işlendiği zaman. devletin Bgili makamian dcrhal harekete geçmektedir.'" dı- >erek rapora not yazmışlardır Ayrıca suîkasta ılışkm soruşturmada gorev ını savsaklayanlar hak- kında suç du> urusunda bulunulması ıstemının de rapordan çıkanlmasını ıstemışlerdı Uğur'un bır unlu nakaratını. kendısıne uyarla- yarak şoyle dıyelım "Uyan Uğur, uyan, hukuk- çu milletvekilinin soyledifine bak!" Evet. devletın ılgılı makamian derhal hareke- te geçtı Otuz altı av once 1 TARTIŞMA Hatay'ın sorunu ekonomiktir 4 1 1996tanhhMıllıyet gazetesınde Hatay'aozel statü venleceğı. ancak ozel statunun emnıyet tedbıriennı, ıstıhbarat etkınlığını ve devlet personelı nıtelıklennı kapsavacagı belırtılmıştır Bu sonucu doğuran durum da Sunve'nın ve bununla ılgılı olarak da PKK'nın Hatay ıle ılgılı tutumlan olduğu vurgulanmıştır Sunye'nın Hatay üzennde bır talebı olduğu oteden ben bılınır Acaba neden Sunye şımdı PKK >ı kullanarak bu pohtıkasına aktıv ıte vermek ıstemıştır' Goruşumuze göre bunda Hata> m genleyen ekonomısı ve artan nufusunun onemlı bır rolu vardır Eger alınan tedbırler, ekonomık tedbırlerle desteklenmezse. başan şansı o nıspette azalmış olur Hata\lılann ezıcı bır çoğunluğu TC Devletı'nden vana olan, huzurve banşm değennı bılen, etnık kokenı ne olursa olsun anavasada tanfı vapılmı^ "Türk"lerdır Bunun dışında etnık koken vuzdelen yavımlayarak ve araştırmaya dayanmav an, durumu basıte ındırgeverek Arap. Turk Kun ayınmı yapan yayınlar. ozeilıkle gençlenn kafaîannı kanştırmaktadır Bır sure once Sabah gazetesının bır bavan koşe vazan. Samandağf nda oruranlar ıçın "Arap kökenli \e Atevidir" dıyerek kestınp atmıştır Pekı bu hanımefendı neden hantaya goz atma zahmetme gırmemıştır' Sunvede halk Sunnıdır Samandağı cıvannda Alevı mezhebıne mensup ınsanlar vardır ve Antakya, Reyhanlı, Yayladağı. Kmkhan da oturanlar da Sunnıdır Yanı Samandağı. Arsuz denız kenannda voğunlaşmış Alevı cemaatını oluşturmaktadır Dığer yandan Horasan dolaylanndan gelen Selçuklulann Akdenız ı ılk kez Samandağı'nda gorduğu bılınmektedır Aynca bılınmektedır kı Bektaşı dedelerı Horasan'dan gelerek \nadolu"yu Musluman ve Turk yapmıştır Pekı bu unsurlar. vanı Samandağı ve Arsuz cıvanndakıler, Horasan'dan gelen ve Şu mezhebını taşıyan unsurlar olamaz mı° Bence tanhçılenmıze duşen görev bu yonde bır araştırma yapmaktır Bucıvardakı ınsanlann Alevı dedelerı vanında yetıştırılışı ıncelendığınde, Selçuklulardagorulen "•Vtabev'" eğıtımıne paralellıkler de bulunabılır Dığer yandan Hatay 'dakı Sunnı ve Alevı vatandaşlann araMnda bır kaynaşmazlık olduğu da bır gerçektır Ancak bunun sebebı 1918-1938 vıllan arasında Fransızların uyguladığı ayır-buyur polıtıkasıdır Hatav'ın Sunnı kesımt Fransız ışgalıne başkaldırınca onlar da \le\ ı kebimıne farklı ve Arap olduklan telkınmde bulunmuşlardır Bugün hâlâ Samandağı cıvannda 14 temmuz bır dını bayram olarak kutlanır. oysa bıldığımız gıbı 14 temmuz Franbiz lhtılairnın kutlama gunudur 20 yıl boyunca Fransizlar avnı gunu Alev ı kesımıne tatıl ve bayram gunu olarak benımsetmıştır Butun bunlann dışında HataylılarTC Devletı'nden ve mılletın bolunmez butunluğunden yanadır ve kendını "Turk" olarak kabul etmektedırler Son gunlerde Sunye'nın. Hatay pohtıkasına PKK'yı de karıştırmak ıstemesı Hatav ekonomısının gelışmesı ıle de ılgılıdır Hatay "da ekonomı son 10-15 yıl ıçensınde ve ozeilıkle Korfez Savaşı'ndan sonra gelışme göstermemıştır Bu sure ıçınde Hatay'da bır yandan nufus artışı olmuş, dıger yandan da ışsızlık artmıştır Eğer bugun alınması duşunulen asayışle ılgılı onlemlev aynı olçude. ekonomık tedbırlerle desteklenmezse. başan şansı azalır Hatay'ın ekonomık potansıyelme bakıldığında. beym gucu \e tunzm gıbı ımkânların fazlasivla var olduğu fakat bu ımkânlardan favdalanma oranının çok duşük olduğu gorulur Potansıyelı olan bır serhat ılının gelışmesı ıçın. kamu yatınmlannın programlanması ve gerçekleştırılmesınde öncelıklı olması gerekırken bunun tam tersı olan bır uvgulama gozlenmektedır 1994 vılı fıvatlan baz alınsa ıller arasında kışı başına duşen kamu yatınmı sıralamasında Hatay. 1983- 1990 yılları arasında 15 ıncı sırada ıken l'99O-1993 yılları arasında 28'ıncı sıraya duşmuştur Kamu vatınmlannda ıllere gore toplamdan, -yuzde açismdan bır hesaplama vapılırsa-Hatay 1980-1985 vıllan ıçınde yuzde 3 1 ıle \uzde 5 7 arasında değışen bır pay almasına ragmen. bu^oran 1986-İ989 vıllan arasında yuzde 1 ıle yuzde 0 5'e duşmuştur \ıne kamu yatınmlannın gavrı safı mıllı hasıla ıçındekı ıl pavlarının dağılımına bakıldıgında kamu vatırımlannın GSMH've oranının can fîvatlarla 1981 yılında v uzde 0 34 olmasına karşın 1989 yılında vuzdeO 04"edustüğu yanı nerdeyse 10 kat azaldığı gorülmektedır Bu. ılgısızlık ve sahıpsızlığın hangı bovutlarda olduğunu sergılemektedır Kışı başına GSYlH'nın dagılımı ıncelenırse ve 1979 yılı fıvatlan baz olarak alınırsa, 1979 yılında kışı başına duşen hasıla 39 427 TL'den 1986 yılında 34 228 TL'ye duşmuştur Buna karşın aynı yıllarda kışı başına gehr Manısa'da 46 175 TL'den 62 059 TLye ve Malatya'da 24 411 TL'den 44 062 TL'ye yukselmıştır Hatav ılının asıl zengınlığı ekılebılır arazısınm ve ozeilıkle Amık Ovası'nın mahsullennden oluşur Amık Ovası'nın sulama projesı ıse neredeyse 20 vıldır sonuçlandmlmavı beklemektedır Bugun bu yonde sulama veraltı suvu ıle yapılmakta ve bu da doğal su dengesının bozulmasma vol açmaktadır Nıtekım vıllaronce lOmetrede bulunan veraltı su tablası bugun 250 m'ye duşmuştur, buradan pompaj ıle alınmaktadır Bı'ındığı gıbı bu usul en zararlı sulama yoludur ve devam edıldığı takdırde tarlanın tuzlanmasına. boylece ekılebılır olma nıtelığını vıtırmesıneyol açar Bu arada ovada donum başına verım duşmuş ve çıftı,ının gırdı masrafı artarken gelın azalmıştır Dığer yandan v uksek nufus artışı v e gelışmeyen sanayı. ışsızlığı tehlıkelı bovutlara getırmıştır Butun bu gerçekler ve MGK nın Hatay ı ozel ıl statusune sokma kararı bır arada değerlendınlırse Hatav m ekonomık açıdan da desteklenmesı gereğı ortaya çıkar MUAMMERÖCAL Hani Anahtarlar? Romanlarınız ve ansiklopediieriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 S ayın Tansu Ç'uler, sızı TV'de ızledım Bır seçım havası ıçınde veseçım heyecanı ıle konuşuyor, reklamınızı, propagandanızı yapıyordunuz Bızde seçım propagandası demek. kendı programını açık seçık ortaya koymak. çozümler uretmek değıl de salt karşı tarafi karalamak anlamına geldığınden sız de bunu yaptınız. Necmettin Erbakan'a çatarak Insanlan. bu gorünur tehlike'ye karşı uyardınız Belleğımızı yoklamamızı onerdınız Onu oportünıst olmakla suçladınız Hıç kuşku duymaym. bız kımın ne olduğunu ne denlı ıçten konuştuğunu çok ıyı bılıyoruz Belleğımızde neler yok kı Tam da sızın oportünıst tanfınıze uyan kışıler Yaklaşık 4-5 yıl once vaat ettığınız ıkı anahtar nerede Sayın Çıller' Suya mı duştü' Su nerede'' Kım ıçtı bu suları' Herhalde doğru dürust kannlannı doyuramayan ınsanlar ıçmıştır Gumrük bırlığıne kabul edılme olay ını kışısel zafennızmış gıbı göstenp bır bayram havası ıle oya donuşturme çabanız oportünıst eğılımınızın bır gostergesınden başka nedır kı Seçım öncesı konuşmalarınızda "Bize o> vermezseniz Rcfah. yani şeriat gelecek"propagandası ıle hatta maalesef Sosyal Demokrat Partı- Demokratık Sol yanlılardan bıle oy kopannadınız mı' Buoylar sızın hak etmedığınız oylardır Sayın Çıller O TV'de yaptığınız aynı şey değıl mı7 Insanları yıne aynı olçu ıle korkutarak ıkıncı bır erken seçım ısteğınde bulunmuyor musunuz' Bu oportunızm değıl de nedır"7 Hayır sıze ınanmıyoruz ve sızı onaylamıyoruz Sayın Başbakan Koltuk hırsınizın ulkemız ınsanlarına çektırdığı çıle bıtmelı artık O konuşmanızda adeta bu hırsın bır sungerı gıbıydınız Karşı partıden kışılen, hıç geregı yokken sıze sataşma soz konusu değılken Say tn Denız Baykal ın Erbakan ıle goruşmesınden sonrakı basın toplantısını da ızledık Bu goruşmedekı onav lamadıgı şeylen ve olumsuzlukları bıle son derece dûzeylı bır ıfade ıle belırttı Turk halkının, son seçım sonuçlan ıle sızlerden neler bekledığını. neler yapmanız ya da yapmamanız gerektığını açık seçık ortaya koydu Bu konuşmayı dınledınızse kısacık polıtıka yaşamınıza sığamayacak bazı onemlı şeylen öğrenmışsınızdır sanınm Son bır soru Sayın Başbakan Önce sağ elınızı kaldınp bır Amenkan yemtnı edın (Sonra da Sayın Necmettin Erbakan ıle bırlıkte Kuran'a el basarsmız ) Eğer Sayın Erbakan sıze Başbakan ın sız olacağınız bır koalısyon onerseydı kabul etmekte bır an duraksamazdınız sanınm Hem bu görev ıçın uygun kadrolannız ve danışmanlannız (') da var Nedersınız 1 Türkân Erkin Bır Cumhunyet okuru PENCERE Kopkuyorum; Bu Kıza Bir Şeyler Olmasın... Kuçukken bebeğının gozune ığne batırır, saçı- nı makasla keser, entarısını parçalardı - Kızım neden yaptın?.. Zırıl zırıl ağlardı: - Hıııı.. hıııı... - Sus kızım1 . Sen mısın sus dıyen1 Tepınmeye başlar, konu komşuyu başına toplar ilgı çekınce mutlu olur • Komşunun guzel bır kızı vardı, sakın, dengeli. çekımlı, havalı Bızımkı hasetten çatlayacaktı. Yatağını ıslatmaya başladı.. - Kızım ne oluyor7 . - Hıııı hıııı Doktora goturduler Hekım baktı, ınceledı, sonra dedı kı: - Bır şeyı yok, maşallah çok sağlıklı.. - Ama eskıden boyle bır huyu yoktu, bebekken bıle altını ıslatmazdı.. - Bu ruhsal kokenlı bır dışavurum; nedenını araştırmak gerekıyor... Komşular başka yere taşındılar, bızımkı kendı kendısını yemekten vazgeçtı, yatağını ıslatma hu- yu geçtı, herkes bır oh çektı • Okulda unlenmıştı, arkadaşları yaka sılkıyor, uzak durmaya bakıyorlardı... Hırsına sınır yoktu Çabucak buyudu, genç kız oldu, gozune kes- tırdığı bır yakışıklıya çengelı attı... Evlendıler Evın egemenıydı, damgasını kocasının kımlığı- ne bastı, otur otur, kalk kalk1 Koca da uyumluy- du, açıkgozdu, yeteneklıydı, ustunde butunleştık- lerı tek değer paraydı, maldı Her ıkısının de goz- lerı paradan ve maldan gayn bır şeyı gormuyor- du, hırs, bızımkının dolaşım ve solunum yolların- da dortnala gıdıp gelıyor, yureğını pompalıyor, gozlerını karartıyordu, daha çok mal, daha çok mulk, daha çok para, daha çok guç, daha çok un!.. Neyoldan, hangı yontemle olursa olsun, da- ha çok ıktıdar 1 Bu amaçla yapmayacağı, vermeyeceğı şey de yoktu • Zora duşunce ağlar, yertere kapanır, yalvar ya- karolur, guçlenıncedıkılır, acımasızlaşır, karşısın- dakının tepesıne çıkardı En buyuk gucu yalan soylemektı, gozunu kırpmadan tek ayak uzerın- de dolanlar uydurur, karşısındakının gozunun ıçı- ne baka baka olmamışı olmuş gıbı aniatır, soyle- dığıne kendısı de ınanırdı Kocasıyla evlılığı şırket nıtelığıne donuşmuştu, çıkarlann hırsında tek kışı gıbıydıler, para, mal, heşap-kıtapta ustlerıne yoktu. Bu evlılık gaynmeşru bır şırkete donuşmuştu • Ancak son gunlerde bızımkının ışlerı ters gıtme- ye başladı, gucunu elınden yıtırmek tehlıkesıyle burun buruna yaşamak benlığını altust ettı, goz- lerı buğulanıyor, yuzu kararıyor, ne yapacağını bı- lemiyor, kımı zaman tehdıt edıyor, kımı zaman alt- tan alıyor, gerılımın gergefınde bedenının her bır hucresının DNA'ları tıtnyor Korkuyorum, başına bır şey gelecek dıye Bu kız elındekılen yıtınrse, dayanamaz, elınde- kılerı yıtırmemek ıçın de her şeyı goze alabılır, hıç beklenmedık şeyler yapabılır Korkuyorum.. ÇAGDAŞ INŞAAT MÜHENDİSLERİNE TEŞEKKÜR Inşaat Mühendıslerı Odası Ankara Şube- sı'nın 12 Olağan Genel Kurulu seçımlen- ne Ankara. Afyon. Sandıklı, Dınar, Eskı- şehır, Bolu, Akçakoca. Bartın, Kdz Ereğ- lı. Zonguldak. Çaycuma, Devrek, Çorum, Sıvas, Kayseri, Kırşehır \e Kastamonu temsılcılıklerınden katılan tüm Çağdaş tn- şaat Mühendıslerıne, gmenlerıne layık olacağımızı bır kez daha bıldırerek teşek- kür edenz SEÇİM SONUÇLARI ÇAĞDAŞ İNŞ\AT MLHENDİSLERİ: 2044 MESLEKTE BİRLİK Yönetim Kurulu ASİLUYELER Mustafa ÇOBANOĞLU EmsN OZDOGAN Gülşen ALP Mustafa BAYGELDİ Mustafa SELMANPAKOGLL Hayatı KARATOKLŞ lsmet KULAKSIZ : 1369 \ onetim Kurulu \EDEKL\ELER SadıkSLMER Paşa OZTURK Hacı ATASEVEN Işıkhan GLLER YavuzYAZICIOĞLU Servet GUREL BehzatZlYAMULK KARŞIYAKA 3. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı 1995 1201 es Davacı Uğur Susup vekılı \v Gulav Eşsızhan tarafın- dan davalılar Cıhat Guvenel Neylan Okan. Tevfık He- kım alevhıne açılan akte avkırıhk ve fuzulı ışgal nedenı ıle tahlıye davasında. davalılardan Cıhat Guvenel adre- sınde bulunamadığından duruşma gunu H 2 1996 gunu saat 9 10'da mahkememızde hazır bulundurulmasi, aksı halde dava konusu Karşıyaka 1735 Sokak No 129 D 2 sayılı taşınmazın tahlıye davasının yokluğunda yapılaca- ğı ılanen teblıg olunur 18 1 1996 " Basın 68368
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle