25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA HABERLER Buca'da 20 işçiye gözaltı • İZMİR (Cumhuri>et Ege Bürosu) - Buca Belediyesi'ne bağh Buca- Mar'dan atıldıklan için 10 gündür işyeri öniinde oturma eylemi yapan 20 işçı gözaltına alındı. DİSK.'ebağlıGenel-İ:, Sendikası 5 No'lıı Şube Başkanılsmail Özkanlar. belediyenin işten attığı işçilere 200 ıle 500 milyon lira arasında değişen borcu olduğunu belirterek. "'Buca-Mar'da teşaronlaştırma uygulaması hızla süriiyor. Arkadaşlarımıza kıdenı tazminatları verilmedi. Üstelik polis >asal eylemimizi eneelliyor" d'edi. Polise halkla ilişkiler semineri • ANKARA (Cumhurnet Bürosu) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Polis Halk tlişkileri \e Iletisjnı Semineri'"nin ikınci oturumu dün gerçekleştirildi. GÜ lletişim Fakültesi öğretim göre\lilerinden Kaya Ozakgün. basın organlarının en önemli malzemesinin haber olduğunu belirterek. medya ile emniyet teşkilatı arasında ortak çıkarlar bulunduğunu sövledı. Tibukr kayalık' hediye ediyop • İstanbul Haber Servisi - Liberal Partı Genel Başkanı Besim Tibuk. "Türkiye \e Yunanistan'a 4t)0"er metre karelik kayalık hediye edeceğim" dedi. Amerikada her yıl geleneksel olarak düzenlenen '"44. Ulusal ICahvaltılı Toplantılar"a katılmak üzere dün Amerika'ya gıden Liberal Parti Genel Başkanı Besim Tibuk. "Kardak kayahkları hiçbir işe yaranıazlar. Bu kayalıkların problem olması Türk-Yunan ilişkilerinin ne kadar kötü bır durumda olduğunu gösteriyor" dedi. Sandıkçı toprağa verildî • İSTANBUL (AA)- Bodrum'da dört gün önce geçirdikleri trafık kazasında yaşamlarını yitiren gazeteci Nilüfer Sandıkçı ile eşi Şat'ak Sandıkçı, dün İstanbul K.aracaahmet Mezarlığı'nda toprağa \erildi. Cenaze\e. Nilüfer-Şafak çiftinin aileleri. yakınlan ve arkadaşlan katıldı. Sendikacılara gözaltı iddiası • İstanbul Haber Servisi - TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu, iki işçinin hakaret edilerek işten çıkanlma^ını şikâyet etmek amacıvla Zeytınburnu Emnivet Amirliği'ne giden sendikanın Genel Mali Şerkereteri Hüsevin Özdoğan ve yönetim kurulu üyesi Keııan Öztürk'ün gözaltına alındığını öne sürdü. Hizmet zammı' önerisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Milli Eğıtim Bakanı Turhan Tayan. öğretmenkre çalıştıklan her yıl için üç aylık fiili hizmet zammı eklenmesını öngören yasa önerisinı TBMM Başkanlığı'na sundu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre. önennın yasalaşması durunıunda her tür \ e derecedeki örgün v e yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen. müdür v e müdür yardımcılarının hizmet sürelerine. çahştıklart her yıl için 3 aylık bir süre "fiili hizmet süresi" olarak eklenecek. Petrol Olisi'nde yolsuzluk • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP. Petrol Ofisi'ndeki yolsuzluk \e usulsüzlük iddialannı Meclis'e getiriyor. ANAP İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve arkadaşları tarafından hazırlanan Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili Meclis araştmna önergesinin bugün TBMM Başkanlığı'na \erilmesi bekleniyor. Faili meçhul cinayetler, Adalet ve Demokrasi Haftası etkinliklerinde sorgulamyor | GLOBALPOLÎTÎKÜLTÜR Âksoy bugiin atnlacak• Faili meçhul siyasi cinayetlerin nedenlen, panellerde sorgulanmaya devam ediyor. 5 yıl önce uğradığı silahlı bir saldırıda yaşamını yitiren Prof. Muammer Aksoy anılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 31 Ocak 1990 "da uğradığı silahlı suıkast sonu- cu yaşamını v itiren Prof. Dr. Muamnıer Aksoy, ölümünün 5. yılında bugün çeşitli etkinliklerle anılacak. Yazarımız l'ğur Mumcu. Prof. Dr. Mu- ammer Aksoy \e Evrensel Gazetesi muha- biri Metin Göktepe'nin öldürülme neden- lerinin. "sınıfsal egemenliğin zihinselleşti- rilınesTolduğu sav unuldu. Adalet ve Demok- rasi Haftası etkinlikleri çerçevesinde faili meçhul cinayetler sorgulanırken "Toplu- mun değerlerine sahip çıkması gerektiğT v ur- gutandı. Edebiyatçılar Derneği'nin. 24 Ocak 1993'te öldürülen yazanmız Uğur Mumcu ve 31 Ocak 1990'da katledilen Prof. Dr. Muammer Aksoy"unanısınaöncekiakşam düzenlediği, "Gazetecinin Kuvvacı Bir Ya- zar Olarak Kimliği" konulu panelde. psı- kiyatrist Ergin Atasü. yayıncı Muzaffer İl- han Erdost. eğitimci Zeki Sanhan ile >u- zar Vecihi Timuroğlu birer konuşma yaptı- lar. Atasü. son 20 v ıl içinde çok sayıda bilim adamı \e önemli insanın terör sonucu ya- şamını yitirdiğini ifade ederek toplumun bu olay lan "kabullenmeiçinegird'iğinr ifa- de eMi. 'Toplum değerlerine sahip çıknıah* Atasü. Mumcu'nun. yaşamı boyunca ak- lını ve zekâsını çok güzel kullandığını. de- vamlı kendisini geliştirnıeçabası içinde ol- duğunu. eleştiri ve görüş alma açısından. ge- lişinıe açık olduğunu ve aydınlann kolay ye- tişnıediğını anımsatarak "Uğur Mumcu gi- bi aydınlan toplum çok kolay yetiştirnıivor. Bu nedenle de > itirince fa/la sorumluluk da du> muyor. Mumcu'nun yok olması ile top- lum. suskun muhalefetini çok gü/el göster- di. Cenazcsi, anıt cenaze olarak kalktı. ama o kadar. Herkes üzgündü. ama o kadar. Baş- ka ülkelerde. ileri toplumlarda böylebir olay olsa. hükümetlergiderdi. rejim salianırdt Bİ- zim toplumumuzda. bir iktidar sahibini utandıracak suçun ne olduğunu düşünün. Bulabilecek misiniz? Benim aklınıa, iktidar sahipleri için >üz kızartıcı bir suç gelmiyor" dive konuştu. Toplumun, kendi adma muhalefet yapan- lan se\ dığini. aneak muhalefet yapmayı ak- lına getirmediğini kaydeden Atasü. "Bir toplum. dcğerierinesahipçıkmadığı sürece, o toplumun geleeeği yoktur" dedi. Örgütlü ve ses çıkaran bir toplum olmanın. gelecek kuşaklara karşı bır sorumluluk olduğunu vurgulayan Atasü. şö\le konuştu: "Sen kendini ifadeedemedikten sonra ve- kâletle sorunlann çözüldüğü. devrim yapıl- dığı dümanın neresinde görülmüş. Böyle bir olay yok. Böyle olursa, toplum değeıie- Prof. Dr. Muammer Aksoy 31 Ocak 1990'da. e\ inin önünde uğradığı silahlı bir saldı- rıda katledildi. Aksov. ölümünün 5 Mİında bir di/i etkinlikle anılacak. ne giren "pazarekonomisi"nin yattığını ile- rı sürdü. Türkiye "de sıyasal iktidarı elinde tutanlann "buyurucu \e bo> uıı eğdirici" ol- duğunu belirtcn riııuıruğkı. deıuokratik toplumlarda iktıdann "danışıcı" nıtelik ta- şıdığını söyledi. Cunıhurbaşkanı Süteyman Demirel'in. elinda anayasa ile kamuoyu- nun önüne çıkıp. "hukukun >arlığına" iliş- kin"ahkâıııkestiğiııi"ıf.ıdceden rimuroğ- lıı. ~Bu hııkuktan ciııayet. ^iddet. adaletsi/- lik. ahlaksızlık. bir siirii pislik \c arkasından da Erbakançıkıyor. Bu. bir sistematik geliş- medir. Bunu çözümteyeme/sck. kendi ken- dinıi/e aydın ahkâmı kesnıiş oluruz" diye konuştu rini yitirir. Bu olay lar karsısında. toplumun, \-ariığınıhissettirtcek etkinlikler içindeolma- sı gerekir.** Yazar Vecihi 1 inıuroğlu da faili meçhul cinayetleri, "toplumbilimsel açıdan~ıleğer- lendirerek ~Kunılamayan luikünıetinarka- sında. İslam'a kim daha çok sahip çıkar gi- bi ilkel bir duvgu ve hükümet stratejisi \ar. UğurMumcu'yuuçurano,BahnyeUçok'u öldüren o. Muammer Aksoy'u kursunla- yan o. Turan Duı suıı'u öldüren o. Hepsi. ay - nısı" dedi. Öneelikle ^Şiddetin kaynağı ne" sorusuna vanıt bulunması gerektığınedik- kat çeken Timuroğlu. buntın temelinde Tur- gutÖzaldöneminde Türkive'nin gündemi- 'Göktepedosyası valüiğeverilmesin' Avukatlar, Metin Göktepe cinayeti soruşturma dosyasınm îl İdare Kurulu'na gönderilmesinin 'hukuka aykırf olduğunu savundu. İstanbul Haber Senisi - Gazeteci Metin Göktepe cinayetiyle ilgili soruşturma dosyasının. İl İdare Kurulu'nun kararı için İstanbul Valiliği'ne gönderilmesinin 'hukuka aykın' olduğu ilen sürüldü. Önceki akşam Shovv TV'de vayımlanan "Temiz Eller* adlı programda Göktepe'nin •terörist' olduğunun ileri sürülmesine tepki yağdı. Halkın Hukuk Bürosu avukatlanndan Metin Narin. vaptığı açıklamada. polislerin 'adÜ' \e •idari'olarak iki tür görevi bulunduğunu anımsatarak Metin Göktepe'nin gözaltında bulundıığu sırada \a!>amını vitirdığine dikkat çekti. "Polisler. Metin Göktepe'yi gözaltınday ken. >ani adliveve ilişkin görevleri sırasında katletmişlerdir^diven A\ukat Metin Nann. bu nedenle soruşturmanın bizzat savcılıkça yapılarak failler hakkında da\a açılması gerektiğine ışaret etti. Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. ortada idari bir göre\ varmış gibi da\ranarak dosyayı İstanbul Valiliği'ne göndererek hukuka aykırı da\randığını savunan Narin, Eyüp Cumhuriyet Savcısı ErolCanözkanın da olay yerine gitmesiııe karşın fiili müdahalede bulunmadığını. olayın na>>ıl meydana geldiginı soran avukatlara da _ "Çay bahçesinde sandahcden düşüp öldü" yanıtını vererek "göre\i ihmal". "delilleri karartmak'". "kamuoyunu vanıltmak" ve "göre>ini kötüye kullanmak" suçlarını işledığini ileri sürdü. Avukat Narin. soruşturma dos>asının il İdare Kurulu'na göndenlmesiyle geıçeğin bulunmasinın önüne engel konduğunu. yargılamanın da böylece "kasten adam öldürme" değil. "kastın aşılması suretiyle adam öldürme" suçlamasıyla sıiıdiirüleceğine ı>aret etti. Çavh^ya tepki Gazeteci Metin Göktepe'nin ölümüyle ilgih olarak önceki ak^am Sho\v TV'de yayımlanan Temiz Eller programında. Vüdırım Çavlı'nın Göktepe'nin 'örgüt üyesi* olduğunun ileri sürmesine tepki gösterildi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmenı İhsan Çaralan vaptığı açıklamada. gözaltındayken polislerce katledilen Metin Göktepe ve gazete hakkmdakı ıddialann a>ıkız olduğunu vurguladı. Hürrıyet gazetesindeki köşesinde Göktepe'nin ölümünden sonra gerçeğin ortaya çıkanlmasiııa vönelık yazılara yer veren Çavlı'nın davranışını "sorunu bulandırma. E\rensel gazetesini ve basın emekçilerini töhmet altında bırakma" olarak değerlendııen Caralan. bu değişikliğin **Ça\irnın polis şeflerinden start aldığınr gösterdığıni ileri sindü. Polisin ba7i kesimlen kullanarak kendisini aklama çabasına gırdiğini kaydeden Çaralan. tiim kıtle örgütleri. '-endikalar. gazeteciler \e gerçeğin karartılmasını ıstemeyenleri. bugün saat 11.00'de Sho\\ TVnin önünde yapılacak basın açıklamasına katılır.aya çağırdı. Pir Sultan Abtlal Derneği Genel Başkanı Murtaza Demir de açıkhımasinda "Yaptığı prngramda Göktepe'nin ailesinin duygusallığını kullanan \e soyut iddialaıia katliamı gölgelemek isteyen Yıldınm Çavlı*>ı kınnıtr ve lanetli\oruz" dedi Demokratikleşemeyen toplumlarda. •'sis- liefsaneterin*" gündeme geldiğini anlatan Ti- muroğlu, ~demokratikleşmeyeizin\erilmi- yor" diyen aydınlan da eleştirdı. •'Demok- ratikk'^mevi istivor nıusunuz? Bu çabayı gösterebiliyor musunu/" dıve soran Timu- roğlu. toplumun sıMi efsanelerden kurtul- masının tekyolunun -akılvolunu.insaııva- şamına geçirmek"olduğunu söyledi. Ko- nuşmasında. Türkiye'deki islam davatma- cılığının uyguladığı baskılardan örnekler \eren Timuroğlu, "UğurMumcu'nun, Me- tin Göktepe'nin öldürülmesi. sınıfsal ege- menliğin, zihinselleştirilmesidir. Sorun, bu- rada düğümleniyor" dedi. Timuroğlu. Sa- bancı suikastı örneğine de dikkat çekerek zıhınselleşmiş ideolojinin Türkiye'de yap- tıklarının araştırılmast gerektiğıni vurgula- dı. Timuroğlu. "Bunları araştırmazsak \e dennıkrasi mücadek'sini hunun üzerinekur- mazsak. daha çok adam öldürülür" dedi. Mumcu. faşizmin düşmaıu* Yayıncı M. İlhan Frdo.st, Türkıye'de ya- şanan askerı dnrbelenn nedenlerinı irdele- yerek "12 Eytüi. Kürt aynmcılığı görüşle- rini geliştirdi. 12 Eylül'de Kürtler u/erinde uygulanan şiddet. Kürt ay nmcılığı hareke- tini güçlendirdi ve şiddete dönüştürdü. Bu da Türkiye"de faşist gericiliğigüçlendirdL Be- liıii bir politikanın ürünü olarak geliştiril- di. Devrimci\edemokratikhareketleringe- lişmesine kar^ı. dinin canlandınlnıası poli- rikası. Türkiye've ihraç edilmeye başlandı" diye konuştu. Ûğur Munıcu'nun kuvvacı bir ga7eteci olarak Türkiye"dekı gerıci ha- reketlerin. faşizmın karsısında önemli bir düş- man olduğunu anımsatan ErdoM. gerıcıli- ğin maddi kaynaklanna karşı mücadele et- tiğini söyledi. Mumcu suikastının ardın- dan. >oruşturma sürecinde ipueıı bulunup bulunmadığı konusunda siş asilenn y aptık- ları çelışkili açıklamalardan örnekler de v e- ren Erdost. bıınun halkın öfkesini vatıştır- mak için yapıldığını ıleri sürdü. Eğitimci Zeki Sanhan da Kuvva-i Milli- ye ve Misak-ı Milli kavramlarının tarihçe- sine ılişkin bilgi vererek Kurtuluş Sava- şı'nda kıiNNacılann etkisini örneklerle an- lattı. Gençlik, eğitim \e demokrasi Hafta etkinlikleri kapsamında. dün de 68'liler Bırliğı \akfı ile Eğit-Der'indüzen- lediği "l'ğur Mumcu: (knçlik, Eğitim ve De- mokrasi" konulu panel yapıldı. Mahiye Morgürüngitareşliğiıulesunduöudinlcti- ninardından yapılan panelde, A. V. Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisı M. Ali Köksal. yazar Ali Nejat Ölçen, av ukat Metin Gün- day, WS'li Atıla Sarp ve eski CHP Trabzon Milletvekilı Rahmi Kumaş birer konuş- tnayaptılar. — _ ,\^ , ••^'',l£^ Haftâ kapsamVndakî'aiima töptântiTârın- dan biri de Kayseri'de Tıcaret Odası Sos- val Tesisleri'nde yapıldı. Burada vapılan panele DSP Kayseri Milletvekili İsmail Cem. Doç. Dr. Yiğit Akçalı. Avukat Sümer Erolve gazctemız muhabiri Recep Bulut komışmacı olarak katıldı. Panelin açılış ko- nuşmasını yapan Çağdaş Yaşamı Destekle- me Derneği Başkanı Serpil Tüzün Güven. Atatürkçü. çağdaş ve laik Türkiye ülküsü- ne inanmış ve bu uğurda canını kaybetmış olan tiim aydinlan saygıyla andıklannı söy- ledi. Panelde konuşan muhabirimiz Rccep Bulut ise şunları söyledi: "Mumcu kendi yaşamı olduğu kadar eşi \e çocuklannın yaşamını bile hiçe savarak yılmadan ve korkmadan tervihini bu müca- deleden >ana kov muştur. Elbette ki hu kav- ganınsonunda kendisini netür bir sonun bek- İediğinin hilincindeydi. Buna karşın \ ılma- dan mücadele \erdi. Ama bizler de hiç ol- ma/sa Mumcu gibi bu uğurda yaşam hak- lannı hiçe sayanlann anısına olsun yeterin- ce sayg«yıgöstermeli ve bu tür toplanh ve pa- nellere destek vernıeliyiz." Muammer Aksoy bugün anılıyor 31 Ocak 1990 tarihinde öldürülen Prof. Muammer Aksoy da öldürülüşünün 6. yıl- dönümünde. bugün saat 13.00'te Cebecı Asri Mezarlığında anılacak. Ak^oy'unanıt mezannın ziyaret edilmesiniıı ardından. Ak- sov anısına düzenlenen "Adalet >e Demok- rasi" konulu panel yapılacak. Atatürkçü Dü- ^ünce Derneği ile Çağdaş HukukçularDer- neği'nin ortaklaşa düzenledikleri ve saat 14.00'te Hukuk Fakültesi Uğur Mumcu Anı- fisi'nde gerçekleşeeek olan panele. Ülker Gürkan, Metin Günday. İhsan Topaloğlu. Mehmet Cengiz ve Önder Sav konuşmacı olarak katılacaklar. Aksoy anısına. ^aat 20.00'de Cumhuıbaşkanlığı Senfoni Or- kestrası Konser Saloıuf nda bir klasik mü- 7İk dinletisi de sunulacak. ERGİNYILDIZOĞLU Sosyal Demokrasi Uzakdoğu'da ingiltere işçi Partisi (İP), gelecek genel seçımler- de bir zafer kazanarak, sosyal demokrasinin, "ma- tos/cader/n/"tersineçevirecekgibigörünüyor. Bu yüzden. bizimkiler de dahil, dünyanın birçok ye- rindeki sosyal demokratlar ilham almak için İP'ye bakıyorlar. İlginçtir ki İP de ilham almak için sos- yal veya demokrat olmakla yakından ya da uzak- tan hiç bir ilişkisi olmayan Uzakdoğu ülkelerine ba- kıyor. Bu işte bir gariplik var ama neyse. • • • "İP'nin bir iş çevreleh partisi olarak görülmesi- ni istiyorum" diyen Tony Blair, bu ayın başında Ja- ponya'da konuşurken, Muhafazakâr Parti'ye kar- şı aradığı seçim sloganını bulmuş görünüyordu: Pay Sahipleri Ekonomisi (Stake Holders Economy). Bu aslında kumar oynarken oyuna katılmak iste- yenlerın masaya koydukları para/oyundaki payla- rı anlamına geliyor ama neyse. Globalleşmenin dünyayı 22 trilyon dolarlık bir kumarhaneye çevir- diği bir dönemde Blair'in böyle bir kavramla orta- ya çıkmasının "yapı çözümcü biryakın okuması- n/"şimdilikbirkenarabırakalım. Bu kavramla kas- tedilen, Blair'in Singapur'da söylediğine bakılırsa "herkese fırsat eşitliği. yeteneği sayesindeyüksel- me olanağı sağlayan, hiçbir sınıfı ve grubu dışta- lamayan birekonomi." "Biz bunu daha önce Re- agan-Thatcher döneminde 'yeni sağ'/n idolog- lannın demagojılerinden. John Major'un sınıfsız toplum' çağrısı yüzsüzlüğünden hatırlamıyor mu- yuz?"dediğinizi duyar gıbi oluyorum. Üstelik he- men, çok temel ve pratik öneme sahip bir gerçe- ği hatırlıyorsunuz değil mi? Bu toplumda esas önemli olan mükiyettir! Üretim araçlannın mülki- yetine sahip olanlar, buna sahip olmayanlann iş gü- cünü satın alır ve ürettirdikleri değerden daha az bir ücret vererek kâr ederler. Üretim araçlarına sa- hip olmayanlar da çaresiz buna katlanırlar. Bu ay- rımın yarattığı farkların eğitimden kûltüre ve siya- si iktidara kadar yansıdığı bir dünyada hangi fır- sat eşitliği. yeteneği ile yükselme olanağı ve hiç- bir sınıfı dıştalamayan ekonomi? • • • Bir kere kaderimizi patronlarımızın kâr etmesi- ne ve bu biriktirdiklerının de bize, aşağı doğru sız- masına bağlayınca, Uzakdoğu modetleri tabii ki çok cazip. İP refah devleti kavramını yeniden oluştur- maya çalışırken kendisine örnek olarak seçtiği Singapur'a bakalım isterseniz. Singapur 1990'lar- da ortalama yüzde 8 büyüyor. suç oranı, trafik suçları dahıl düşüyor, büyük bir kamu taşımacılı- ğı ve zorunlu tasarrufa dayalı sosyal sigortalar sis- temi var. Ortalama milli gelir kişi başına 30.000 do- lar. Singapur nüfusunun yüzde 90'ından fazlası ev sahibi. Bunlar madalyonun bir yüzü. Sokağa işe- mek, tükürmek, hatta metroda ciklet çiğnemek yasak. Eğer eşcinsel iseniz ortalıkta dolaşmak suç. Bu suçlardan dolayı kolayca değnek cezası- na çarptırılabilirsinız. Singapur teknolojik gelişme- nin de öncülerinden biri. Özellikle vatandaşlarını izleme alanında! Bir bilgisayar ağı tüm adayı, bü- tün evleri, içinde yaşayanlar hakkında en temel ve hatta temel olmayan bilgileri de kapsayacak şe- kilde kontrol ediyor. Kullandığınız seyahat paso- su geçtiğiniz her yerde elektronik iz bıraktığı için nereye gittiğiniz gerektiğınde izleniyor. Müthiş sos- yal sigorta sistemine geünce; hem ekonomik kriz anında devlet hemen iş çevrelerinin katkı payını dü- şürüveriyor, hem de buradaki fonları sermaye bi- rikimini desteklemek için ucuz kaynak olarak kul- lanıyor. Modern Singapur'un mımarlarından Lee Kwan Yevv'un "Şunu hiçbir vicdan azabı çekme- den söylemek isterim ki, eğer bireylerin özel ha- yatlarına -Komşun kim? Nasılyaşıyorsun? Ne ka- dar gürültü yapıyorsun? Hangi dili konuşuyorsun, vb..- karışmasaydık bu ekonomik gelişmeyi ger- çekleştiremezdik. Halkın düşündüğünü boş ver. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna biz karar ve- riyoruz" dediğine bakarsak. burada sendikal hak- lar. insan hakları vb. gibi şeyler aramaya kalkmak da boşuna. • * • Tarihsel misyonlarını (sömürüyü ve baskıyı kal- dırmak) vedoğai sosyal tabanlannı (işçilerve emek- çiler) terk ederken, sosyal demokratlar yollarını kaybettiler. Toplumsal destekleri zayıfladıkça da- ha da sağa kaydılar ve rakiplerinin görüşlerini be- nimsediler. Benimsedikçedahadazayıfladılar... Şim- di İP eğer seçimleri kazanırsa, hangi gerekçeler- le buna "sosyal demokrasinin zaferi" diyerek ken- dimizi avutacağız, bilemiyorum. İşin aslına bakar- sak, sosyal demokrasinin, Blair'in dediği gibi "ken- disini aynı zamanda iş çevrelerinin partisi" olarak da sunma çabasıyla çıktığı uzun tarihsel seyaha- tinin sonunda sosyallığsndan geriye bir şey kalma- dı. Şimdi yeni şeyler söylemek zamanıdır, liberal demokrasinin elbiselerini çalmanın değil! ' 1 6 M a r t K a t l i a m ı 1 d a v a s ı Katliama, ülkücülerle birlikte polisler de katıldı 18 yıl önce yaşanan ve 7 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan '16 Mart Katliamı'nı gerçekleştirenlerden Zülküf Isot'un ailesi, 'ülkücü' olan oğullanyla birlikte bazı polislerin de katliama katıldıklannı öne sürdü. 16 Mart Katliamı'nda gözünü kavbe- den Enis \alçın. dün ifade verdi. İstanbul Haber Senisi -12 Ey li'ıl öncesının en kanlı olaylanıuian olan ve 7 öğrencinin yaşamını yitirdiği. 42 öğrencinin de yaralandığı *16 Mart Katliamı" davasında tamk olarak dinlcnenler. bazı polislerin de katliama katıldığını öne sürdüler. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesınde göriilen davanın duruşmasında tanık olarak ifade veren Kurtuluş İsot. katliama katıldığını \e 'ülkücü* olduğunu söylediği oğlu Zülküf İsot un. daha sonra davanın sanıklarından Latif Aktı tarafından öldiirüldüğünü söyledi. Davanın arauan sauığı e>>ki polis Mustafa Dogan ve oğlunun kanlı Latif Aktı'nın zanvan zaman evlerıne geldiğini dile getiren baba İsot. zaman zaman eve gelmeyen oğluıuııı "Natan borcu" ödediğini söylediğim. bıııuın da "İHkücü kuruluşlar adına ey lem vapnıak" anlamına geldiğini söy ledi. Zülküf Isot'un annesi Sultan İsot ise katliamdan önce oğlunun aranan sanık Mustafa Doğan ve Latif Aktı ile birlikte. silah. zıncır ve bıçak gıbı aletlerle eve geldiğini ve kcndısınıden evden çıknidsını ıstediklerını anlattı. 'Ogjuma yalvardım' Evden çıkmayarak konuşmaları dinlediğini dile getiren Sultan İsot. konuşmalar sırasında "İni\ersite kapısı. bomha. kurşunlama \t' saldırıdan" so/edıldığiıu duyduğunu belirterek bu konuşmaların katliamla ilgili değerlendirme ve planın ev lerinde ını gösterdiğini savundu.ya Suhan İsot şöyle dedi: •fk'iı bu konuşmaları duyunca oğlumun ayakiarına kapandım. va/«ecirmek için valvardım. ama bana ' Anne sen karışnıa. onlar da bize aynı ^eyı yapıvorlar" karşıhğını verdi. Sıddık Polat ile (hrvanın sanıklan Latif Aktı \e polis memtıru Mustafa Doğan dışında cv iıni/e "elen başka polisler de vardı. Zülküf, olaydan sonra çok pişmanlıkduydıt, 'Beni maşa ettiler, kendileri yaşıyorlar" diye çokyakındı." (öldürülen sanık Isot'un kardeji Mehmet Şakir İsotda ağabeyı ile annesının konuşmalarına tanık olduğunu ve bu konuşmalarda ağabeyinin öğrencılerin öldürülmesinden duv dıığu pışmanlığı anlattığını belinti. Tanık tsot. ağabeyinin olaydan polisin de haberdar olduğunu dile getirdiğini kaydederek "Olayda. öğrencilerin üzerine bomba atanın polis Mustafa Doğan olduğunu da söylenıişti" dedi. Talîık polis: Baskı gördüm Katiamdan sonra İstanbul Valisi tarafından özel olarak görevlendirıldiğini ve dava açıldığını duyunca kendiliğindeu ifade vermek için geldiğini söyleyen eınekli emnivet amiri Günay llslu. o zaman sıya.si şube komi^eri olarak olayın sorgusıında bizzat bulunduğunu söv ledı. Kendi>ine. yürüteceğı soruşturma sırasında her türlü vardım ve destek sözü verildiğini ancak bu sözlerın yerine getirilmediğini kaydeden Lslu. dolaylı olarak çok baskı gördüğünü dile getirdi. Duruşmada ifade veren ve katliamda gözünü kaybeden Enis Valçın \e ağır yaralanan Suna Sayın. polisi Miçladılar. Katiiam günü polislerin binamn yan kapılarını kapatarak ön kapıdan çıkmaya zorladıklarını. dışarı çıktıklannda ise üzerlerine bomba ve kurşıın yağdığını anlatan Yalçın ve Sayın. kendi olanaklarıyla gittikleri hastanede bile görevli polislerin tekmeleriyle karşılandıklannı dile getiıdiler. Mahkeme yaklaşık 4 saat süren duruşma sonunda. duruşmayı 1 nisan tarihine erteledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle