24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Yunanistan Milli Savunma Bakanı Yerasimos Arsenis ada çevresinin Yunanistan'a ait olduğunu iddia etti Kardak krizi tırmandıMLRAT İLE.VI ATİNA - Yunanistanla Türkiye arasında Ege denizinde başlayan Kardak krizi. her geçen gün daha tehlikeli hale geliyor. Yunanistan'ın Kalimnosadasıyla Bodrum arasında kalan ıssız Kardak kayalıklan yü- zünden gerginleşen durum. Atina'daki dip- lomatik çevreleri de endişelendirmeye baş- ladı. Kalimnos Belediye Başkanı tarafından ıssız Kardak adasına diktirilen bayrağın. ba- zı Türkgazeteciler tarafından indirilipyeri- ne Türk bayrağı çekilmesi ile başlayan kri- ze ABD'nin sessiz kalması. Yunanistan hü- kümet çevrelerınde rahatsızlık yaratıyor. Önceki gece parlamentoda yaptığı konuş- mada Türkiye'ye çatan. mesnetsiz iddialar- la hak arayışı içinde olduğunu ileri süren Kostas Simitis ve hükümetinin Ege konu- sunda oldukça kararlı olduğu. basın ve ta- rafsız çevreler tarafından önemle vurgulanı- yor. Ada ve çevresine Yunan Deniz Kuvvetle- ri'nden sürekli takviye gemiler gönderilir- ken bahk adamlann da su altında savunma dalışlan yaptıklan alınan haberler arasında. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nda- ki kuvvet komutanlan ile kurmaylar, Genel- kurmay Başkanı Hristos Limberis başkan- lığında gece gündüz sürekli çalışma içinde- ler. Yunan ordusunda uzun süreli izinler kal- dınlırken izinli subaylar \e askerler göre\ başına çağrıldı. Başkent Atina yakınlannda Salamina Deniz Üssü'ne sürekli olarak as- keri birliklerin geldiği, söz konusu birlikler- den bazılarının gemilere bindirildiği. bazı- lannınbindirilmeaşamasındabekletildikle- ri öğrenildi. Yunan donanması volda Yunan Deniz Kuvvetleri'nin en gelişmiş fırkateynlerinden olan "ELİ"iIe bazı muh- rip \e askeryüklü destek gemilerinin. silah- lı olarak Ege denizinde Kardak adası yö- nünde yol aldığı lıaberleri TV kanallarının muhabirleri tarafından belırtildi. Yunanis- tan'm en büyük deniz üssü Salamina'daki Nastatmos üssündcn başta denizaltılar ol- tnak üzere çalışabilir durumdaki bütün ge- miler dünöğlensaatlerindedenizeaçıldılar. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nda. Türkiye'nin Ege denizi ile Meriç sınınnda yaptığı bütün hareketler sürekli değerlcndi- rilip karşı taktik çalışmalar yapılırken Mil- li Savunma Bakanlığı'na da bilgi veriliyor. Yunanistan Milli Savunma Bakanı Vera- simos Arsenis. dün yaptığı açıklamada ada çevresinin Yunan olduğunu ima ederek "Türk gemi ve uçakları ada çevresinde kara ve hava sahamızı ihlal etmişlerdir. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gerekeni yapacaktır. Vunanistan kendisine > öneltilecek bütün teh- ditlcre karşı koymakta kararlı bir giice sahip- tir" dedi. Arse'nis. dün sabah 07.00 ile 08.00 sıralannda. bir Türk fırkateyni ile bir hü- cumbotun karasuları içine girdiğini. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait birııçağın ise, Yuna- nistan hava sahasını ihlal ettiğini belirtti. Dı- şişleri Bakanlığı kanalı ile Türk yetkilileri. gemi ve uçaklannı ada çevresinden çekme- leri konusunda harekete geçeceklerini de be- lirten Simitis. daha sonra Başbakan Kostas Simitis başkanlığında yapılan bir toplantı- ya katıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Te- odorosPangalos.lçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Akis Çohacopulos. Ekonomi Baka- nı Yannos Papandoniu. Genelkurmay Baş- kanı Hristos Limberis ile Yunanistan'ın VVashington Büyükelçisi D.Çilaskatıldı. türkiye geriçekilsuT Toplantıdan sonra Yunanistan Milli Sa- v unma Bakanı Arsenis. Dışişleri Bakanı Te- odoros Pangalos ile basın toplantısı vaptılar. Basın toplantısında konuşan Yunanistan Sa- KARDAK'IN STATUSU Anlaşmalar farklı yorumlamyor ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Kardak Kayalı- ğı'nın hangi ülkeye ait oldu- ğu belirsizliğini koruvor. Türkiye. kayaîığm 1923Lo- zan ve 1947 Paris anlaşmala- nna göre kendisine ait oldu- ğunu belirtirken Yunanistan da yine Paris Anlaşması'nın kayalığı kendisine bıraktığı- nı öne sürüvor. Kardak Ka- yalığı"nın statüsü konusunda tarafların savlan şöyle: 0 Ankara. 28 Arâlık 1932 yılında ikincısi yapılan Tür- kiye ve Italya arasındaki an- laşmanın hukuki açıdan ta- mamlanmadığını belirtiyor. Ankara bu çerçevede Kar- dak'ın Türkiye'ye ait oldu- ğunu belgeleyen Osmanlı ta- pulannı gösteriyor. • Dışlşlen Bakanlığı Yu- nanistan işlerınden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyü- kelçi İnal Batu. Türkiye'nın görüşünü şöyleözetledi: "En yakın Yunan Adası'ndan 5.5 deniz mili u/aklıkta olan Kar- dak Kavalığı. ne bitişik ne de adacık olarak betimlenemez. Bu kapsamda. Türkiye ana toprağından 3.8 deniz mili uzaklıkta olan kayalıklar, Türkiye'ye aittir. Yunanis- tan'ın karşı göriişü, Türki- ye'nin egemenlik haklanna uluslararası hukuk kurallan- na göre şüphe getiremez." 0 Türk Dışişleri Bakanlı- ğı'na ait olduğunu öne sür- düğü 1954 tanhli bir kıtapçık içinde yer aldığını savladığı bir haritayı basına tanıtan Yu- nanistan ise Kardak Kayalı- ğı 'nın Türkiye karasulan dı- şında kaldığımn bizzat An- kara tarafından bu harita ile belgelendiğini sav unuyor. 0 Yunanistan 28 Âralık 1932 Türkive-Italya anlaş- masının hukuki sûreci ta- mamladığını savunarak böy- leee Kardak'ın da 1947 An- laşması'yla kendisine bıra- kıldığını savunuyor. Yunanis- tan. Kardak Kayalığı'nı da adacık olarak göstererek. Pa- ris Anlaşması çerçevesinde söz konusu kayalığın "bitişik adacık" olduğunu savunuyor. Kayalıkların statüsü dev- letler hukukunda net olarak belirlenmediği için Türkiye. Ege'deki bütün adacık ve ka- yacıklann statüsünün müza- kereye açılmasını öneriyor. Ankara'nın. Kardak Kaya- Iığı'nın Türkive'ye ait oldu- ğunu belirterek. bununla ilin- ti kurduğu anlaşmalar şöyle: 1923 Lozan Anlaşması: I. Dünya Savaşı'ndan yenik çı- kan Türkiye'nin işgalci dev- letlere karşı başlattığı Kurtu- luş Savaşı'nın sonunda imza- lanan anlaşma. Anlaşmanın 15. maddesinde Türkiye'nin aşağıdaki adalar üzerındeki bütün haklannı Italya ya dev- rettığı belirtiliyor: "Astam- palva (Astropolia), Rodos (Rriodes), Kalki (Calki), Skarpanto. Kazos (Casso). Piskopis (Tilos). Misiros (Misyros), Kalimnos (Kahm- nos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Simî), ve Is- tankö> (Kos) adalan ile bun- lara bağlı olan adacıklar ve Meis (Castellorizo) adası." 1947 Paris Anlaşması: II. Dünya Savaşı sonunda 10 Şııbât I947'de itilafve ittifak ülkelerinin aralannda yaptığı anlaşmadır. Anlaşmanın 14 1. maddesi. Lozan And- laşması'nda ismen belirtil- miş olan 14 adanın ve sade- ce "bitişik adacıklann" Yu- nanistan'a verilmesini öngö- rüyor. Türkive. kendi sahille- rine çok daha yakın olan Kar- dak "ın "bitişik adacık" sayı- lamayacağını. bu nedenle Yunanistan'ın kayalıklara sa- hipçıkamayacağını vurgulu- CCD'DEN KINAMA 'Savaş çığırtkanlığı gazetecilik değir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Mustafa Ekmekçi. Yunan ve Türk hükümeti arasında siyasi gerginlik yaratan Kardak Kayalıklan'na gazeteciler tarafından Türk bayrağı dikilmesini kınadı. Ekmekçi. "Banşın >anında, savaşın karşısında >er alması gereken basın organlan ve basın mensuplannın savaş çığırtkanlığı vapmalannın. savaşatarafgibi dav ranmalannın uluslararası gazetecilik ilkelerine a\ kınlığını hatırlatmav ı görev bili)t)ruz"*dedi. Ekmekçi. gerilimin iki ülkedeki bazı basın gruplannca "tiraj ve rating'"kaygısı>Ia tırmandırıldığını vurguladı. ÇGD, dün vaptığı açıklamada. Kardak Kayalıklan'na gazeteciler tarafından bayrak dikilmesini kınadı. Ekmekçi. bu tutumun gazetecilikle ilgisi olmadığını belirterek. "Habercilikle uzaktan yakından İl0si olmavan bayrak dikme ve sökme yanşını. her iki ülkcnin de çıkarlan açısından tehlikeli görmekte ve bunu. gazetecilik kisvesi altında hrnıandırmava vönelik girişimleri kınamaktayız" dedi. Bayrak yarışına katılan gazetecileri görev sorumluluklannı yerine getirmeye veçıkar kavgalannın dışında kalmaya çağıran Ekmekçi. "Kriz sırasında bazı basın- yayın organlan. gazetecilik ilke ve amaclannın ötesinde faalhetler göstererek, iki ülke arasındaki gerginliği arttıncı sonuçlann ortaya çıkmasına yol açnıaktadır. Bu kriz. her iki ülkenin bazı yavın gruplannca tiraj ve raitingkaygısıvla tırnıandınlmaktadır" dedi. Basında. uluslann kaderine etki edecek dav ranışlann yaygınlaştığına dikkat çeken Ekmekçi. "Banşın yanında, savaşın karşısında ver alması gereken basın organlan ve basın mensuplannın savaş çığırtkanlığı yapmalannın savaşa tarafgibi da\ ranmalannın uluslararası gazetecilik ilkelerine a> kınlığını hatırlatmavi görev biliyoruz"'dedi. Ekmekçi. gazetecilerin olaylarla ilgili haber yapması gerektiğini, olay çıkararak va da var olan sorunlan tırmandırarak gazetecilik yapılamavacağını da sözlerine ekledi. Kayalıklar konusunda bazı Yunan basın organlannın kışkırtıcı yaytn yapmalannın ardından Hürriyet gazetesi muhabirleri 27 ocak cumartesi günü helikopterle indikleri kayalıklara Türk Bayrağı dikmişlerdi. Kanal D televizjonu da haberi görüntülü olarak vermişti. Yine Doğan Grubu'nun çıkardığı gazetelerden olan Milliyet de 26 ocak cuma günü. Kardak olduğu varsayımıyla helikopterle indiği başka bir kayalığa bayrak çekmişti. Bazı yayın organları da daha sonraki girişimlerinde. hücunıbotlar tarafından geri çevrildiklerini duyurmuşlardı. 1 vunma Bakanı Yerasimos Arsenis. başba- kanla yaptıklan toplantıda Kardak konusu- nu görüştüklerini belirterek şunlan söyledi. "Biz Yunan tarafı olarak krizi tırmandır- ıııak istemiyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz. top- raklanmıza yöneltilecek her türlü tehdidi karşılanıakta kararlıdır. Türkive krizin bo- yut kazanmasını istemivorsa askeri güçleri- ni ada çev resinden bir an önce çekmelidir. Şunu da belirtmeliv im ki ada veçevresisu al- tı ve su üstünden korunınaktadır. Türkiye ile iyi komşuluk istiyoruz. Türk Silahlı Kuv>et- leri'ne ait gemi ve helikopterler karasulan- ıııı/ ile hava sahamızı ihlal etmektedirler, kendilerine yaptığımız geri çekilin şeklinde- ki uyanlar, cev apsız kalmış v e bu gemiler ha- len bölgededir. Deniz, Hava ve Kara Kuv vet- lerimize ait birlikler hazırlık içindedir" de- di. Macedonia, Limnos ve Adrias adalanndaki üç Mınan savaş gemisi Kardak'a doğru ilcrlivor. Bölge Türk ve Yunan donanmalan tarafından kuşatıldL Kardak kayalıklan kuşatma altında MERİH AK - TL'RGUTREİS - Kardak kayalığı v ü- zünden iki ülke arasında yaratılan gen- limin en sıcak anları bölgede yaşanıyor. Başta yörede vaşayan yurttaşlar olmak üzere kayalığı kuşatan Türk ve Yunan askeri güçleri ile gazeteciler. gergin an- largeçiriyor. Taraflar "bilgisavardaki sa- vaş oyunİarT gibi birbirlerine manevra- lar yapıyor. Kardak kayalıklanna Yunan bayrağı- nın çekilmesiyle başlayan kriz. 2 giindür bölgede etkisini gösteriyor. Giderek tır- manan gerilım nedeniy le Yalıkavak çev - resinde yoğun bir hareketlilik gözleni- yor. Önceki gün her iki ülke deniz ve ha- va kuvvetlerinin karşılıkiı tacizleriyle başlayan sorun dünkü gelişmelerle tır- mandı. Dün sabah saatlerinden başlajarak bölgedeki yoğunluk arttı. Y'avuz Fırka- teyni'nin yanı sıra Türk Deniz Kuvvet- lerine bağlı 2 hücumbotu, I muhrip, 2 sa- hil güvenlik botu. Kardak kayalıklannı kuşattı. Aynı biçimde Yunanistan'a bağ- lı 2 fırkateyn. 3 hücumbotu ve 1 küçük muhrip de kuşatmayı tamamladı. Bu arada Türk ve Yunan gemileri bir- birlerine tehlikeli manevralar yaptılar. Gazetecilerin içinde bulunduğu balıkçı teknesinin Kardak kayalıklanna yaklaş- masına Türk sahil botlan izin vennezken Yunanistan'a ait gemiler de aynı yönde girişimlerde bulundular. Gazetecilerin teknesi Kardak kayalıklanna ancak 300 metre kadar yaklaşabildi. Bu sırada ka- yalıklardaki Yunan bayrağının çevresin- de 8 kişinin bulunduğu görüldü. Gazetecilerin teknesi geri dönerken saat 08.30 dolavlannda Yunanistan Ha- va Kuvvetlerine ait iki F-4 uçağı görün- dü. Bu uçaklarözellikle Yav uz Fırkatey- ni üstünepike yaptılar. Aynı uçaklar böl- gede bir gazeteye ait helikopterin de üs- tüne gelerek güvenli uçmasını engelle- diler. Helikopter, uçuşunu yanda kes- mekzorundakaldı. Türk jetleri alçak uçuş yaptı Yaklaşık 10 dakika süren bu girişim- den sonra saat 09.00 dolavlannda bu kez Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-4 uça- ğı bölgeyegeldi. Türk uçaklan da aynı biçimde Yunan gemilerinin üstünde alçak uçuş yaptılar. Birbirine yakın 9 adacığın çevresinde bilgisayarda savaş oyunlannabenzergö- rüntülerin yaşandığı bu saatlerden son- ra gazeteciler bu kez daha küçük ve hız- lı teknelerle adadaki sivillerin fotoğraf- lannı çekmeye çalıştılar. Ancak bölgede- ki askeri gemiler. manevralanyla bu gi- rişimlere engel oldu. Türk Savaş gemi- lerinin. uluslararası sıılara doğru yönel- mesi üzenne \unan gemileri de aynı yönde manev ra yaparak izlemeye başla- dılar. Türk savaş gemilerinde bulunan personelin savaş düzeninde olduğu göz- lendi. Askerlerin uçaksavar ve toplann başında hazırbekledikleri anlaşıldı. Yu- nan gemilerinde bu türden bir görüntü yoktu. Bu sırada hız teknesiyle sözkonusu Kardak kayalıklarına 20 metreye kadar yaklaştık. Burada daha önce gördiiğü- müz 8 kişiden 5'inin ortalıkta olmadığı anlaşıldı. Bayrağın çevresinde toplanan 3 sivilin ise ellerinde makineli tüfekler • Türk donanmasından 2 hücumbotu. 1 muhrip. 2 sahil güvenlik botunun yanı sıra Yavuz Fırkateyni kayalıklan kuşattı. Aynı biçimde Yunanistan'a bağlı 2 fırkateyn, 3 hücumbotu ve 1 küçük muhrip de kuşatmayı tamamladı. olduğu görüldü. Tüfeklerini içinde bu- lunduğumuz tekneye doğru yönelten bu kişıler. elleriyle "uzaklaşın" işareti yap- tılar. Teknemizin aynlmasından sonra bu kez Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki sa- vaş uçağı kayalıklan yalarcasına uçtu. Bunıın üzcrine bölgeye yeniden Yunan uçaklan geldi. Her iki ülkenin savaş uçaklan bir sü- re karşılıkiı tacizde bulundular. Böylece iki ülkeye ait uçak ve gemilerin " bilgi- sayardaki savaş ovunlanna" bir yanıv la gazeteciler de katılmış oldu. Ilerleyen saatlerde Yunanistan tarafından da için- de Yunanh gazetecilerin olduğu belirti- len bir helikopter bölgeye geldı. Bu he- likopter bir süre uçtuktan sonra bölgeden aynldı. Balıkçılar med\a\i suçluyor Krizden ötürü büyük bir hareketlih- ğin yaşandığı Turgutreis'te balıkçılar sı- kıntılı. 2 günden buyana avlanamayan balıkçılar iki ülke arasında suni bir so- run yaratıldığını söylüyorlar. Düne değin bölgede bu anlamda hiç- bir sorunun yaşanmadığım. çevredeki ada ve kavalıklarda rahatlıkla avlandık- lannı vurgulayan balıkçılardan bazılan. gazetelerin tutumuna dikkat çekiyorlar. Balıkçılar vıllardır kendilerine ait ka\a- lıklara "bavrakasma'" v üzünden gergin- liğin tırmandığını belirterek tiraj ve ra- ting kaygisinın konuvu bu bovuta getir- diğini sövlüyorlar. Turgutreis Belediye Başkanı .\1ehmet Dinçberkde sorunun yurttaşları rahatsız ettiğini belirterek şunlan söyledi: "Bi/çocukluğumuzdan beri o adalan biliriz. O adalar Türki- ye'nin. Biz o adalan ikizkayalaroiarak biliyoruz. Bu konunun iki ülke arasında sorun yararmayacak biçimde çözülmesi gerekiyor. Simitis: Kardak Yunandır Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis "Kardak Yunandır. Bizçekilmeyeceğiz" dedi. Simitis. dün akşam Y'unan nıeclisin- de hükümet programı görüşmeleri sırasın- da sözalarak yaptığı ve milletvekiİleri tara- fından alkışlanan konuşmada, "Türk bay- rağının Kardak'a çekilmesine ilişkintah- rikkarevlem ve Türkiye'nin bunu izleyen hareketleri, mevcut olmavan bir mesele için Yunanistan'ı müzakerelere zorlama- \ı amaçlamaktadır. Uluslararası antlaş- malar, devletler hukuku kuralları ve bir dizi gerçek olav. Karaak'ta Yunan hü- kümranlığının bugüne kadar sürdüğünü göstermektedir. Kardak Yunandır. Türk iddiaları hiçbir temele dayanmamakta- dır. Egemenliğimizi ilgilendiren ve mev- cut olmavan meseleler üzerinde müzake- relere yer yoktur. Yunan hükümeti, kri- zin atlatılması veegemenliğimizin korun- nıası için. diplomatik ve askeri düzeyde tüm tedbirleri almıştır. Türkive'vi. kuv- vetlerini buradan çekmev e davet ettik. Si- lahlı kuvvetlerimiz, denge kuralına uya- rak, bu bölgede kalmava devam etmek- tedir. Türk kuvvetleri uzaklaşmadıkları müddetçe, Yunan kuvvetleri buradan çe- kilmevecektir." Simitis. AB ülkelerı. ABD ve Rusya ile diplomatik düzeyde sürekli te- mas halinde olduklarını da kaydetti. Pangolos tehdit etti Yunan Dışişleri Bakanı Teodoros Panga- los ise. "Yunan bavrağı Kardak'ta kala- caktır. Bavrağımızı indirmeye bizi kimse zorlayamaz" diyerck. Atina'nın inatçı tutu- munu sürdürdü. Pangalos, hükümet prog- ramı görüşmeleri çerçevesinde. dün akşam mecliste yaptığı konuşmada. Kardak kaya- lıklan için Türkiye ile hiçbir zaman müza- kere masasına oturmavaeaklannı da sö>le- di. Pangalos özetle şunlan söyledi: "Tür- kive, Yunanistan'ı tahrikçilikle suçluyor. Bundan büviik valan olamaz. Türkler tahrik edildiklerini zannedivorlarsa. me- sele gayet basittir. Gerginliği gidermeye başlasınlar. Kuvvetlerini biraz öteyeçek- sinler. Biz de derhal bu duruma uvum sağlavacağız ve dolavısıyla da daha ön- ceki normal duruma dönmüş olacağız. Ancak, bavrağımız Kardak'ta kalacak- tır. Bavrağımızı toprağımızdan indirme- ye bizi kimse zorlavamaz" Konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerin- deki olumlu her gelişmeyi engellemekle de tehdit eden Pangalos. Türkiye'ye yapılacak ekononnk vardımlan yokuşa süreceklerini de ilan etti. Bu arada. Y'unan Genelkunmay Başkan- lığı'nın. Meriç'te Türk hudut bölgesindeki kara birliklerini genel tayakkuz durumuna getirdiği bıldirildi. Dış basın tarafından fazla önemsenmeyen kayalık krizi ABD'yi tedirgin etti: Soğukkanlılıkla hareket edinDış Haberler Servisi - Kardak kayalıklan knzı yüzünden Tür- kiye ve Yunanistan'ın arası iyi- ce gerginleşirken 400 metreka- relık kayalıklara bavrak dıkme yanşına özellikle Batılı dış bası- nın fazla ilgi göstermediğı göz- lendi. Ancak iki NATOmüttefi- ki arasında Ege'de bir gerginlik çıkmasını istemeyen ABD \ö- netinıi son gelişmelerden rahat- sız olduğunu gizlemedi. Was- hington muhabirimiz FuatKoz- luklu'nun haberine göre Clinton yönetimi. Kardak kayalıklan bu- nalımının aşılması için Ankara ile Atina'va gönderdiği mesaj- larda. "soğukkanlılıkla" harekei edilmesini önerdi ve "çok dik- katli olunması gerektiğini" bıl- dırdi. ABD yönetimi "Ege'ninyeni- den ısınması" üzerine müttefiği Türkiye ile N'unanistan'a "gele- nekseî sürtüşmelerin" aşılması için "güven arttıncı önlemler ahnması" yönünde tav siyede bu- lundu. Washington. diplomatik kanallardan iki ülke başkentleri- ne gönderdiği mesajda, "Yanlış bir anlamav a yol açıİması olasılı- ğını azaltmak için ABD'nin elin- den gelen çabayı göstereceğini de"dilegetirdi. Gelişmeleri her gerginlikte ol- duğu gibi Ankara ve Atina'daki büyükelçiliklcn aracılığıvla "il- givle" \e de "yakından" takıp eden ABD. Yunanistan'ın kaya- lıklara askerçıkarması ve Y'unan hücum botlannın Kardak kava- lıklan çevrcsindekı varlığı konu- sunu görüşmek üzere Yunanis- tan'ın VVashington Büvükelçili- ği Mazlahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Önceki gün gerçekleşen görüşmeve iliş- kin resmi biraçıklamayapılmaz- ken Yunan Maslahatgüzanna. Clinton yönetinıinin "gelişme- lerden duyduğu endişenin" akta- Hürrivet muhabiri (ortada), Kanal D'nin kameramanı (solda) ve helikopter piloru Kardak adasına dikilen Yunan bayrağının verine dikecekleri Türk bayrağını hazıriıvoriar. nldığı belirlendı. Cumhuriyete bilgi veren dışişleri kaynaklan. "Gerginliğin daha fazla tırman- maması için taraflann üzerleri- ne düşen sorumluluğu v erine ge- tirmesinin beklendiğini" bel irte- rek "Hem Ankara'nın hem de Atina'nın soğukkanlılıkla gerek- li adımlan atması bekleniyor. Bu vöndeki ABD yaklaşımı iki ülke başkentlerine iletildi" dediler. İngiltere önemsemedi Londra muhabirimiz Zafer Arapkirli"nin bildirdığine göre günlerdır Sarah-Musa aşkına geniş yer veren Ingiliz basını. Kardak kayalıklan krizini genel- lıkle iç sayfalarından sunduğu haberlerle izlerken konuya iliş- kin olarak ayrıntılı bilgiler. sade- ce Independent ve Guardian ga- zetelerinde yeraldı. Independent'in Istanbul mu- habiri Hugh Pope'un haberinde "Türkive ile \ünanistan arasın- da küçücük nedenlerden patlayı- veren bunaümlara, bundan daha iyiörnekolmazdı" ifadesi kulla- nıldı. İki ülkenin sağcı ve muha- fazakâryayın organlarının da ça- balanyla alevlenen Kardak kn- zinin iki NATO üyesini karşı kar- şiya getirdiğine dikkat çeken ha- berde. Kardak kayalıklannın sta- tüsünün tartışmaya açık olduğu da belirtildi. Haberde. Anka- ra daki biryabancı diplonıatın şu ıfadelerine yer verıldi: "Bu. an- cak bir Türk ile bir Yunanlı'nın anlavacağı bir anlaşmazlık. On- lardan başka herkese, inanılmaz bir olay gibi geliyor." Ingiliz Guardian gazetesi de "Yunanistan, tartışmalı adacık için Türkiye'yi tehdit ediyor" başhklı haberinde iki NATO iiyesi ülke arasındaki gerilimin tırmandığına işaret etti. Rus basını endişeli Rusva, Türkiye ile Yunanis- tan arasında vaşanan Kardak kri- zinden vemuhtemel gelişmeler- den '"endişeli" olduğunu bildir- di. Rusva Dı.şişlerı Bakanlığı Sözcüsü Grigorv Karasin. Kar- dak taki son durumla ilgili açık- lamasında "Bu denli hassas, in- filağa açık bir hölge olan Doğu Akdeniz'deki durumdan endişe duvmaktavız" dedi "Bölgede banş \e istikrann sağlanması için BM ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her türlü ihtilafın barışçı voldan çözüm- lenmesini desteklemekteviz" di- yen sözcü Karasin. "taraflarase- rinkanüuk çağnsı" yaptı. Alman basını Köln muhabirimiz Deniz Ince- diken de Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kardak kayalıklan anlaşmazlığının Alman basım- na fazla büyütülmeden kısa ha- berler biçimindeyansıdığınıbıl- dirdi. Sol lıberal Süddeutsche Zeitung gazetesinde "Ankara ile Atina arasında yeni anlaşmaz- lık"başlığıvla verılen haberde. tartışmanın meskûn olmavan bir ada v üzünden çıktığını bildirildi. Gazete, ajanslardan derlenmiş haberinde. Yunanistan'ın "Ka- limnos" adalanha dahil olarak değerlendirdiği Kardak kavalık- lannı. 1948 vılından beri kendi topraklarına dahil kabul ettiğini belirtti. Sol eğilimli Frankfurter Rundschau'gazetesi ise "Bav- raksorunu" üstbaşlığıyla verdi- ği Atina mahreçli haberde. "Ati- na tahrik olduğu görüşünde" başlığını kullandı. Salı günkü radyo ve telelvizyon haberlerin- de ise Kardak kayalıklan anlaş- mazlığında. Türkiye'nin gergin- liğin giderilmesi yolunda sinyal verdiğı ve bölgeye gönderilen savaş gemilerinin karşılıkiı ola- rak geri çekilmeye başlandığına dikkat çekildi. Bulgar ve Makcdon basını Buigarbasını. krizle ilgili ola- rak "Ege yine ısındı" başlığında birleşirken Makedon basını da"Yunantstan 12 mil hayalinin peşini bırakmıvor" vorunuııuı yaptı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle