25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK 1996 ÇARŞAMBA HABERLER Tasanlar 'Polis kanını yerde bırakmaz' tstanbul Haber Servisi - Istanbul Emnıyet Muduru Orhan Tasanlar oncekı gun ugradığı silahlı saldında >aşamını yıtıren bekçı A>ban Kaynar'ın cenaze torenınde polısın. kendısıne uzanan ellerı mutlaka kıracağını so>Iedı Kaynar ıçın dun Umranı\e Emnı>et Mudurluğu onunde loren duzenlendı lstanbul Emnıyet Muduru Orhan Tasanlar. torende >aptığı konuşmada, ulkenın son gunlerde ıçten ve dıştan. bellı vatan haınlerının kışkırtmasıyla bellı hedeflere dogru çekılmek ıstendığını soyledı Turk polısının. \atanina \e demökrasıye salııp olma yolunda geçmı^te bırçok ba^arılı sınav verdığını ıfade eden Tasanlar. şoyle konuştu "Za\allıcaniler. halk adına e> lem vaptıklannı smluuıriar. Halk adına haikın içerisinden gelen, haikına hizmetten başka hiçbir amacı olmayan gariban bir bekçimizi \ urmakla emellerine ıılaştıklannı zannedhorlar. BilmıŞoriar ki, onun gende bıraktığı meslektaşları bu davanın sonuna kadar sahıbidır. takipçisidir, kanını \erde bırakma>acakdr. Bekçısine, polisıne uzanan elleri bu teşkilat muriak suretie laracaktir. Bundan hk; kimsenın şuphesı olmasın. l Ikenın bolunmez butunluğu ıçın gogsünu sipcr etmış bu teştolaf. sonuna kadar bu işlc mucadele edecektir >e sonunda ınutlak surette galip gelecekrir." Emnıvet Muduru Tasanlar, bugun her zamankınden daha çok bırlık olunması gerektıöını \urgula>arak. "Meslektaşlanmız arasındakı bırlık beraberlige dahı kasteden hainlcr. buna imkân >ok, başanlı oiammacaklardır. Soz verijonız ki, biz bu inanç \e kararhlıkla devam ettiğimiz muddetçe. en kısa zamanda huzur\csukûn istanbul halkının olacaktır. İstanbul polisi gece gunduz bu otavlann faillerini ınlerine kadar gitmek suretnle bulacaktır" dıve konuştu Ayhan Kaynar'ın cenaze torenıne. aılesı \e yakınlarıyla Umranıve Beledıve Başkanı Mehmer Bingöl. Emnıyet Mudur Yardımcısı Mehmef Çaglar. meslektaşları \e kalabalık bır vatandais topluluğu katıldı Kaynar'ın cenazesı. torenın ardından topraga verılmek uzere Bursa nın Inegol ılçesıne gondenldı Bu arada oncekı akşam Şışlı Beledı>eM ne aıt bırzabıta ırtıbat burosuna molotofkokteyllı saldında bulunuldu Vetkılılerden alınan bılgı>e gore Okmeydam'ndakı ırtıbat burosuna gelen kımlığı henuz belırlenemeyen kışıler, bınaya »prey boya ıle yasadı^ı bır orgute aıt slogan yazarak molotofkoktejli attılar Saldın sonucu çıkan kuçuk çaplı vangın sondurulurken. olayla ılgılı soruşturmanın ba>latıldığı bıldırıldı Kapatılan DEP eski milletvekilleri, Güneydoğu için çeşitli önerilerde bulundular 'Korucular ıslah meınııru olsun'HULYATOPCl' Lt'\laZana HatipDicle Orhan Doğan SelimSadak • Cezaevındekı mıllet\ekıllen LeylaZana. Hatıp Dıcle, Orhan Doğan \e Selım Sadak, 21 marttakı Nevroz kutlama \e etkınlıklerının barış ortamında geçmesının sağlanabılmesı ıçın gereklı özenin gösterılnıesı gerektığını söyledıler. Eskı mılleUekıllerı, bıreysel ya da kitlesel kutlama etkınlıklerı üzerınde baskı uygulanmamasını ıstedıler. Kapatılan DEP e>kı mıllene- kıllen Le>laZana HatipDiclc. Or- han Doğan \ e Selim Sadak Do- ğu \e Güneydoğu Anadolu Bol- ge-,ı'nde uygulanan ko> korueu- luğunun "çevre koruma \e ıslah memurluğu"na donu^turulmeM onerısınde bulundular Tskı mılleKekıllen. "gettolaş- manın" son bulması ıçın "göç edenleri koruma >asası"nın çıkj- rılmjMin Olaganustu Hal Bolgc Valılıgrnın de kaldırılması ge- rektığını savundıılar Hdlen <\nkarj \lerkez Kapalı Cezae\ınde bulunan kapatılan DEP"ınmıllet\ekıllerıLe\laZa nj Hatıp Dıde, Orhan Dogan \e Selını Sadak. Turkı>edenıhaı ba- n^ın sjglanabılnıeM ıçın nedılık- le alınnıasi gereklı çe^ıtlı onlem \e önerilerde bulundular Eskı nııllenekıllerınııı onerılerı ara- sında ko\ koruculan ıle ılgılı go- aıslerdıkkat(,ektı koruculuk sis- temının kaldırılması gerektığını sa\ unan eskı mıllet\ekıllerı. ko- ruculıığun "çe\re koruma veıslah memurtuğu"na donuşturulmesı gerektığını savundular Eskı mıllenekıllerı. bu kı^ıle- nndoğal servetın korunmasinda vakıljn _va da tahnp edılen or- manlık alanların yenıden ağae,- landınlması ısJerınde <,<ılı>abıle- ceklerını kavdettıler Le> la 2ana. Oı han Doğan, Se- lım Sadak \e Hdtıp Dıcle ko> koıuculaıınını,alısabıleı.eklennı belıriedıklerı dığer alanlan şo\- le sıraladılar "- Vol \e san.it \apılarının. ba- Hava-lş, Liman-lş ve TÜMTİS başkanları ortak açıklama yaptılar 4 Iktidarm hedefi SSK ve Emekli Sandıgı' • Hd\a-I;? Sendıkast Genel Başkanı Atılav A\çın, Lıman-İş Sendıkası Genel Başkanı Hasan Bıber \e TUMTİS Sendıkası Genel Başkanı Sabrı Topı,u dun ortak bır açıklama \aparak Turk-U Ba;>kanlar Kurulu'nun toplanmasinı ıstedıler İstanbul Habcr Semsi -Turk-I^ Genel Kurulu nda da ortak goıuy lerı sa\unan Ha\a-is Lıman-U \e TIA1TİS sendtkalaıı "vivasal ik- tidann uni hedellerinin M>s\al j^ıı- >enlikkuruluşlanoldugunu"belır- terek. sorun karşısında ta\ ır belır- lemek K, ııı Turk-I> Ba>kanl.ır Ku- rulu nun lıemen toplanmasıııı ıs- tedıler Ha\ a-İş Sendıkası Genel Başka- nı Atila\ \>çin. Lıman-I^Sendıka- M Genel Ba^kanı Hasan Bibcr \e TUMTİS Sendıkası Genel Baska- ııı Sabri Topçu dun vaplıkları or- tak aı,ıklama>la hukumet kurma çabaları surdurulurken çalı^ınlara sonelık baskıların da arttırıldığını belırttıler Hukumetın hangı kom- bınezonla kurulursa kuıulsun he- detının ı^çı sınıtı tum çalı>anlar ıle emeklıler olduğu ıtade edılen a<,ıkljmada ıktıdarın oncelıklı he- detının sos\al gu\enlık kutunıljıı olan SSK \e Emekli Sandığı oldu- ğu ka>dedıldı Açıklamada. bır\ıl onceçe^ıtlı nedenlerle gerı>e çekılen SSK me\ - 7uatının daha da ağırlaitırılarak guııdemegetırıldığı.bu kez Pmek- lı Sandığı me\ zuatı da eklenerek ıv t,ılerın yjnı sıra kamıı çalışanları- na da voneldığı \ urgulandı Sendıka \e kontedcras\onların sessızlığı tercıh ettığı bır konuda Turk Tabıplen Bırhğrnın Anka- ra da "SvSK KurultaM"duzenleme- Miıın takdırle kaişilandığı belırtılen açıklamada o7ctle>ugoru^iere\Lr \cnldı "ByşJakonf«k'ras\onumu/ Turk-İ^ olmak uzere, DİSk. Hak- İş \e KESK'e tarihi sorunıluluk- du^mektedir. I urk-İs, Ba^kanlar Kurulu hemen toplannıalı. SSK"> i sajjlık \e stmal guu'nlik hakları- rııifl koru\abilmek. nıezarda emek- liliği onk'\cl)ilmek için \apılması gerckcnk-r tartışılmah, SSK \e Emekli Sandığı kapsamındaki 35 miKonun harekete geçirilmesi için kararlar almalıdır." kım onanm >e korunması. - Eroz\onu Önleme veerozjon- la mucadele. - Deprem, sel, çığ gibi tabii afet- lere kar>ı ilk mudahale. -Tanma el»erişli olmavan alan- ların kultur ara/isı haline getiril- mesi. \eni tarımsal alanların açıl- ması, bölgenin coğrafi \e iklim > a- pısı da dikkate alınarak. seracılı- ğın başlatılması \e geliştirilmesi. -1 retinı \e kullanım dışı kalmış bağ, bahçe, mera. >a\la. otlak ve kışlakların ıslahı, kullanıma açıl- ması. - G AP, tumıi\ le uretime geçti- ğinde, sulama kanal v e kanaletle- rinin bakımı. temi/lcnmesi \c ko- runması. - Eski eserlerin korunması. - Turi/m >e çe\ re tanıtma reh- berliginin kurulması. 21 maıitakı Nevroz kut- lama ve etkınlıklennın ba- rı^ ortamında geçmesının sığlanabılnıesı ıçın gerek- lı o/cnın gosterılmesı ge- rektığıne dıkkat çeken es- kı milletvekilleri bırey- sel va da kitlesel kutlama etkınlıklerı u?ennde bas- kı uvüulanmamasını ıste- ^ Erdoğan 'Özel su istasyonları kapanıyor' • Tavyıp Lrdoğan. ISKl'nın vaptığı çalhmalar sonucundd İstanbul "a verılen suvun kdlıtesının \e mıktaıının aıttıgını soy ledı İSTANBlL(\\)-!s tanbul Buvuk^ehır Bele- dıvesı Başkanı RecepTav- vipErdoğan ISKI nın\er- dığı suyun kalıteM juksel- dığı ıçın ozel su istasyon- larının kapandığını ıddıa enı Erdoğan. Bevkoz su haznesi ve şebeke ınsaatı ıle Bevkoz-Kavdcik-Ç u- buklu volu ortak altvapı ve ana arter vol genışlet- me ınviatının temel atma torenlerıne katıldı IS- Kf'nın >aptığı çalismalar sonucunda kente \enlen suyun mıktarının ve kalı- tesının arttığını savunan Erdoğan sovlededı "Ozel su istasvonları kapanıvor. Nivekapanıvor? İSKİ'nin verdiği suv un kalitesi v uk- seldiği ıçin kapanıvor. le- melinı attığımı/ bu tesisin tamamlanmasıv la. Bev koz ilçemize \erilen suv un ka- litesinde ve nıiktarında da önemli artış olaeak." Yol yapım çalismaları sırasmda bazı arsa v e bı naların îstımlak edılmek zorunda kalındığını belır- tenTayyıp Erdoğan ~P1an- sız bir kentte va^adığımız için ister istemez bu istinı- Jakleri vapmak zorunda kalıvoruz" dedı H p Kadıkov kdüın Komısvonu uvele- r i - D e m o k n i ^ , e A d a ) e t H ^ , - k a p s a . mında dun «a/t'temi/i /jvaret ettiler. Cumhurivet'in savunduğu çağdaş ve demokratik fikiHeri partikrine ta- şıdıklarını ve oradan topluma ulaştırmava çalıstıklarını belirten 15 komisvoıı uvesu C HP'nin her /anıan hu- kukıın üstunluğu ilkesinin >antnda olduğunu \ urguladılar. Bu ilke »ereğince oldurufen tum ga/etecilerin ve ay- dınların katillerinin bulunmasını isteven uveler, ulkenin en buvuk ihtiyacınııı demokrasi ve adalet olduğunu kavdetriler. Başkan Serpil !>ekercioğ)u. konıisvon adına ga/etemİ7İn l ğur Mumcu Kosesi'nde siirekli açık bu- lunan defteri de im/aladı ve şunlan vazdı: "L luslar. cesur avdınlan ile soluk alırlar. Cumhurivet ga/etesi ve onun bilgeemekçilen, soluğunu7daimolsun.**(Fotoğrat F-ll İZ GL'MUŞ) OlağanıMu Hal Bolge Valılığı nın kaldırılması gerektığını sdvıınan eskı mıllet\ ckıllerı bolgede gore\ lı Ozel Harekat Tı- nırnın \e dığer unsuı lann >oğun w\ai koşıılları ne- denıyle demoralıze olduk- ları gerekçesıyle rehabı- lıtds\on.ı alınmasi onerı- sinde bukındular 'Göç\asası çıkanİMrT Mılyonlarca ınsanın kentlere goç ctnıosı nede- nıyle ya^anan "gettolaş- manın" son bulrn.isi ıçın "goç edenleri koruma >a- sası"nın <,ıkarılrricisı ge- rektığını suv unan eskı mıl- let\ekıllen dığer onerıle- rını •>()> le dıle getırdıler **-Toprağıolmavan ko> - lu veçiftçi »oprakİandınl- malı, "toprak \e tarım re- formu yasası" adalet ve hakkanivet kurallan gö- /etilerek çıkarılmalıdır. G4P*la biriikte bölgenin ekononıik. sınai, teknolo- jik, sivasal. eğitsel ve kul- turel istek v e ozlemleri ar- lacağından bölgenin, rner- ke/i hukumete(G \P'tan sorunılu Ek-\ let Bakanlığı) bağlı olarak uç ana mer- ke/ın koordinasvonuvla kaikınma surecini tamam- lavabileceğigoruşıinde>iz. Divarbakır, 'eğitsel. kul- tıırel \e sıyasal değışım \ e donusıım mcrkezı. Eb- zığ "sinaı \e ıktısadı kai- kınma merkezı". Şanlıur- fa teknolojık kaikınma merkezfolarak jetkilen- dirilebilir." Platform so/cusu Susen t rkuş, FSt'vi olum standardı- nı belirlemekle suçludı. (Fotoğrat ERZADC tRTEM) Bağımsız Hayvan Platformu'ndan TSE'yeprotesto • TSE'nın ba^ıboi) havvanların vok edılmesıne yonelık tasansinı Nazı sovkırımma benzeten Susen Erku^, "Olum standardıııın bu devlet kurıımu olan TSF taıafından belırlenmesinın >i(kfet ve kaıı dokme tutkunlarının son uygulaması" olduğunu sovledı İstanbul Haber Servisi - ndaıtların "başıboşha>"van- BağıniM? Havvan Platfor- mu Turk Standartları Enstı- tusu'nun (TSE) "Çevresağ- bğı SrunuOlan Başıho^ Hav- vanların \ok Fdilnıesi"ne yonelık tasarisını "Nazisov- kınmına' benzeterck protes- toettı veTSF 'vı "olumstan- dardını belirlemekle' sut,la- dı Platform sozcu^u Susen Erkuş, "Bugun havvanlar için standardı Ulırknon «lunı veoldıırnıek,vann bizkriçin de belirienebilir" dedı Bağımsı/ Ha> van Plattor- mu uvelerı TakMm'dc vap- tıkları gosterıvle TSE'nın "Çevre sağlığı sorunu olan ba>ılmş havvanların itlad" konusiııuia hazırladıgı tasa- nyı protesto ettı Plattornı adına knıuisan Susen Erkuş "Olunı standardıııın hirdev- iet kurunıu olan T SE tarafın- dan bclirlenmcsinin, >iddı( \e kaıı dokıııt' (ııtkunlarmııı son uvgulanıası" olduğunu belırttı TSE'nın hazııladıüı tavi- ların, gorev. vetki ve soruın- lulugu bulunan kamu kurum ve kurııluşlarınca gorevlen- dırilmiş kişi veva ekiplcrce bir progranı dahilınde, u>- gun vontenıler kullanılarak çev re v e toplum sağlığına /Ü- rar vermevecek st-kilde ber- taraf edilmesi' ^eklınde ta- nımlandığını anlatan Lrkuş av nta ıtlat ı^lemı ıçın hayvan- ların çıftleşmc donemlerının seçılmesınındekuullarara- sında ycrnldığını belırttı Erku^ platformun ıse kı- sırla^tırma ve havvan çıft- lıklennın kurulması gıbı çağ- da> yontemlerın gundeme getırılmeMiiı istcdığını sov- ledı Basın bıldınsının okun- masının ardından ellerınde- kı sabun kalıplarını TSE'nın bukmdugu bınanın kapısına atan BağımM? Hayvan Plat- formıı uvelcn, TSE mensup- larına vıedanlarını temızle- lemelerı amaeıyla getırdık- lerı bu vıbunlaıın Hitlerm.ır- ka olduûıınıı sovledıler Avrasya feribotu Gazeteciler ifade verdi İstanbul Haber Servisi - Trubzon Lımanı'ndan kaçı- nlıpyolcu ve murettcbatı re- hın alınarak Ktanbul a getı- nlen 'Avrasva' tenbotuna gı- reıı gazeteciler istanbul ÜGM Cumhunyet Savcılı- ğı nda ıfade verdı Fenbota ılk gıren gazete- cı olan Kanal F muhabın Ha- kanfvumuk ıle Kanal DGe- nel \avın >onetnıenı l [ gur Dündar kameraman Şenol Çolebakan ve Hurnvetgaze- tesı muhabın KadirCan'ın soru>turrnav ı vuruten sa\cı l gur Saldogan tarafından vakla^ık 2 > saat ıtadelerı alındı Gazetetılerın fenbot- ta çekılen gonıntuler ve fo- toğraflardan yakalanan tero- ristlerın çoğunu lesjııs eltık- len bclırtıldı Ferıbotta çe- kılen goruııtuleıın ver aldı- ğı 2 kasetı savcılığa teslını eden Dundarve berabennde- kı gazetecılerın fcrıbottakı evlemcı savıs'nı 7olarak bıl- dırdıklen veeücnndekı sılah- ların da pompalı tufek oldu- üunu sovledıklen belırlen- dı Belediye otobüsü ve deniz otobüsü ücretlerine zamİstanbul Haber Serv isi - Beledıve otobusleıı ıle denız otobıiNİerı voku taşıma ücretlerine zam vapıldı IETT bıletı 15 bın lıradan 20 bııı lııava oğrencı ogretnıen er hakım savcı ve 60 ya* ıııdırımlı bıletı de "> bın 500 lıradan 10 bın lırava yukseldı \ uzde 3i i oranındakı zam 1 ^ubattan ıtıbaren geçerlı olaeak IETT Genel Mudurluğu taratından a^ıklanan venı voku ta^ıma tarıfesine gore a>lık mavı kaıt ucretı 900 bın lıradan bır mılvon 200 bın lıraya ındırımlı mavı kart450bın lıradan 600 bın lırava vukseltıldı Ikı kdtlı otobuslerde de nornıal hatlarda voku taşıma ucretı ıkı tam bılet karijilığı kopru geçı^lı hatlarda ı tam bılet kars.ılığı olarak devam edecek Tunel ve nostaljık tramvav voku ta^ıma ucretı de 10 bın lıra olaeak LMIISLI/ abonman bıletı kullananlardan "'OO bın mavı kart ve kupon kullananlardan da I mılvon 200 bın lıra ccza alınarak haklarında yasal ışjem vapılacak İETT've bağlı olarak çalıştırılan ozel halk otobuslerınde de abonman bılet ucretlerı avnı oranda arttırıldı •\vnca Tuzla İçmeler-Topkapı Cev ızlıbag arasında çalışan ozel taşımacılık hattının ucretı de kopnı geçüjinı ıçeren >okuluklarda MVII 40 bın, ındınmlı 20 bın lıra olarak tc^pıt edıldı Kopruden sonra yapılan yolculuklarda ıse bu fıyatların yansı geçerlı olaeak Otobus kıralama ucretlerı cenazeler ıçtn her saat (KD\ harıç) bır mılyon 500 bın. duğun. konferans. pıknık ve toplu gezıler ıçın de 3 mılyon lıra olarak uygulanat.ak Denız otobusiennın yenı ucret tanfesı de soyle Bostancı-Bakırkov. Bostancı- Karakov. Bostancı->enıkapı. Bostancı-Kabataş Bo>tancı- Buvukada Bakırkov-Kadıkov arası tam 80 bın. ındırımlı 50 bın lıra Buyukada-Kabataş. Buvukada- Valova tam 120 bın ındınmh 80 bın lıra Kabataş-Buvukada. Yalova- Buv ukada tam 200 bın. ındırımlı 120 bın lıra Kartal-Yalova tam 100 bın. ındınmh 60 bın Kabataş- \alova tam 200 bın ındırımlı 120 bın Bostanu-\alova tam 150 bın ındırımlı 100 bın İstanbul-Mudanva. tstanbul- Armutlu tam 300 bın ındırımlı 200 bın <\rmutlu-Mudan>a 100 bın lıra Emınonu-Kadıkoy arası ıse 30 bın lıra olarak belırlendı ıı>wı.mı BKtMONDO "Film sanatının başvapıtlarmdan biri. Hervaştan herkesin görmesi gereken bir film..." NATIONAL NEWS SYNDICATE • Untu klasige göfkemli bir yeni bams! sı ve derinden ellııleme- g ŞUBATTA 5İIMEMALAHDA ORTAOYUNCULAK Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 110C.OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 Bılet Satıs Ytrleri; SES-1885 Ortaoyunculjr Tel: 25118 65-66 | Tum VAKKORAMA Mığaulırı.CARSI Maslak-Bakırkoy-Capitol Hağauları HA-RHA-HARiTAOAN fitKLEN YAT1N nUH ra«£TEN IEREM «BRDOGt» Maçk> da ITU G Anfisı'nde CumarttS] 20 00 Paiır 15 00 Trl 227 7i 29) Srfet/er Vokkoromo Moğcza*ıiHfa Kum,Pan,Ya. KAYBOLMA uzerine bir ptyino dört ayuncu Ue ttnUzl Yaz^vYöneten-OvurKutar Nesnn Kaz&nteya Mdhır Gunştray Ozden Çftçı Ayşç Lebrz Ounşıray 2 Şubat Cuma 20 00- İstanbul Sanat Merkezi Yer ayırtmak ıgn 269 09 11 IULUNMAZ KULTUR MERKEZİ Sonof Eğitimi Başlamıştır Tiyatro-Resim-Muzık Heykel-Kankatur-Şiir Felsefe-Yabancı Dıl İHer Yaşfan Insana Sanat Isliklal Catf. Aznavur Hj. 212 /1 Galalasjn» Tel: 513 74 31 .25115 23 ABDULLAH ŞAHİN | TİYATROSU Aziı NESİN HUK1AK-U MERKEP BEYANNAMESİ Yoneten Ay?e Emel MESCI P«|Mta 21 00 lnttmll Cumariesi 21 00 Kadıkoy Halk Eğrtım Medteıı Tel 347 47 14 paz» 14.30 KE1NT OYUNCULARI 246 35 89-247 36 34 RAMIZileJÜLIDE- rıklız KENTEK tbfüt KEH1B) YÖneten Mebmet •irkîye Dckor ' Kostum Muzik rullah Tuncer Çolpan llhan Babur Tongur Yoğun İstek uzenne LUTFEN KIZIMLA EVLENIR MISINİZ? 4- 11 - 25 Şubat sacrt: 15.00 Bilttlerimiz Suadiye Vakkorama 360 90 90 ve Bokııköy Carousel 570 Si 34 Mağazalannda satılmakladif K i f t i i r l a t ı n l ı f ı ' n ı ı k j 1 t ı I j t ı . I j Sefiller Işte seyırc^e s nerrarın bır sanat dalı olduğunu hatır a tan rnukemmel bır yap t Yö- oelmenlığını Claude Leto uch un yaptığı fı'm yıne Lelouch un 2 Dunya savaşı sırasında yaşadığı çocuklu ûundan aklında kalarvtarı Hugonjn 1862 tanhlı unlu rofrtanındakı anlatım akışı ve karakte'lerıyle ozdeşleşıırdı ğı \e senaryolaşlırdıgc bır sedlte' versıyonu Sefiller ın oyKusj yuzyılm başlarmda başlayan ve hem Katıl hem kahraman hem yoksul hem de krai olan Henry Fort n (Belmando) adlı boksorun Kışılıgınde odaklanıyor K a ç ı f m a y ı n SEHİR TİYATROLARI HARBIYE MUHSİN ERTUĞKUL SAHNESI (240 77 20) i ı. I«WNL nsuTCnc nust SAVAŞ VE BARIŞ MKMOMLOGUI CFUTÇAPUI lOok I BIRLIKTE OYNAYALIM "l-r-* DENEUTGUNEH 3 4ŞUBAT W T 1100) FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ (52i 53 80) > LCPO KANLI DUGUN BUYULU GOL 3l0ok .\-™ CUİDOĞUI !4ŞUBAT(SAAT IIÜO) ÜSKÜDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 »7) GüNCCP DILf^EM CANLI MAYMUN LOKANTASI F KRtT TEa ZI AKILL1 SOYTARI 7ıET', DENIZUTGUNEII HŞUMTlSAATIIOCı f C t AUTAYGUN îldcık 13 i ŞUBAT KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ (34* 04 43) NIKOLAY GOGCL PALTO ' UfUSMUCUI fty. CBMLSUKn 3l0ak/l Z3 4ŞUEAT BIR GECE MASALI rCT». NEŞtEIÇFnN 3 < ŞUBAT |SWT 1100) GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ (571 60 47) SAYIN TIYATROSEVERLER SAHNEMİZ TAD1LAT DOLAYISIYLA KAPALIDIR. HARBİVE CEP TİYATROSU (240 77 20) OR.-'AN GJNER İKİNCİ NÖBETÇİNİN SIKINTILARI <-t - ARİFAKKAYA 30 OCAK (SAAT 18 00 2030) I 2 ŞUBAT (SAAT 15 00) OVUN GUNLEHI ÇAH. IS H 21 10 PEK. 211» CUHA 2 1 I I C TESI 15.M. 2110 PAZAft IS •• 1111 l'LFTLE* ŞEHIH TI1ATKOLAIH C15EIEKI ILE KAOIKOr HİLDUH TANER INEHKEZ GI5ESJ|>.<c SATILMtKTAOIH İSTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDIYESI CEMAL REŞİTREY KONSER SALONU 31 Ocak Çarşamba Saat: 19-30 MISIA Fado Konseri Bılet Fıyatları 500 000-400 000 TL (Indırım yapılmaz) 2 Şubat Cuma Saat: 20-30 MICHAEL HILL'S BLUES MOB Blues Konseri Bılet Fıyatları 500 000-400 000 TL (Indırım yapılmaz) ***** 3 Şubat Cumartesi Saat: 15-00 »e 20.00 CEMAL ttŞIT REY KONSER SA1ONU OPERA «ORKESTRAa Genri Sana Yöneknen Arda AydoğtMi "110. Doğum Yılı Anısına" Üzeyir Haabeyov ARŞIN MAl ALAN (Müzikal Komedi 2 Perd« 4 Sahne) Bılet Fıyatları 300 000-200 000 TL "Bıletler tukenmek uzeredır" CRB KonMf S»K>nu 232 98 30-231 M 96 (>rxra»ooiınnu lobJ oUr) OMUNE BİMI Sattft için Moddm no 02 2 227 « S9 T « (0216) 336 37 92 AKM Konsar &şe»l 251 56 0O AKMERKE2 Oanifnı» 282 01 70 CAPITOL Aüunıud» 391 19 30 ItEGAVtZYON Musıc i MuMnMdla BayOâkl 2S3 07 59 ' 60 SaJcmumuzun lum lıyat kademetefmde öçıeVnen-Oğrencı-emeklı w BûyıAş«htf Betedıyesı mensupianna % 50 wi az 30 kışıl* grupiara % 20 mdırini yafHknakiadır Tanıtım Sporsoru i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle