20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET HABERLER 15MART1992PAZAR Kûrt sorunu paneli • UBA (İstanbul) • İnsan Haklan Derneği (IHD) İstanbul Şubesi, "İnsan Hakları ve Kürt Sorunu" konulu açıkoturum düzenledi. İnsan Hakları Derneği istanbul Şubesi'nce düzenlenen açıkoturumda, "İnsan Haklan ve Küıt Sorunu" tartışılacak. Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleştirilecek açıkoturumda, Ragıp Duran, Recep Maraşlı, ömer Laçiner, Altan Tan, Aslan Başer Kafaoğlu, Ibrahim Eren, F.rcan Karakaş ve Feridun Yazar konuşacaklar. Oturumu İHD İstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar yönetecek. Vatandaşlıktan aynlanlar • ANKA (Ankara) - Bakanlar Kurulu, 207 kişiye Türk vatandaşlığından çıkma izni verirken 286 kişive de vatandaşlığını kaybettirdi. lçişleri BakanlığVmn istemi üzerine alınan Bakanlar Kurulu karan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üç ayn listcde yer alan 286 kişi, yasalara aykırı davrandıklan gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkartıldı. 207 kişi de kendi istekleriyle Türk vatandaşlığından ayrıldılar. İstanbul'dan Botan'a • ANKA (İstanbul) • Dışkı yedirilen Yeşilyurt köylülerinin avukatı Hasip Kaplan'ın "İstanbul'dan Botan'a Olağanüstü Hal Bölge Notları" adlı kitabı çıktı. Avukat Hasip Kaplan, Sel Yayıncılık'tan çıkan "îstanbul'dan Botan'a Olağanüstü Hal Bölge Notlan" adlı kitabında, 1978 ydında ilan edilen sıkıyönetim ile olağanüstü hal uygulaması döneminde İstanbul'dan Botan'a kadar bajından geçen ve yakın tanığı olduğu olaylan anlatıyor. Nusaybirfde 2 cinayet • AA (Nusaybin) - Mardin'in Nusaybin ilçesi Duruca beldesinde 2 kişi, kimlikleri belirlenemeyen kişilerce öldürüldü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu sabah kimlikleri belirlenemeyen kişilerce evinden alınan Halef Aslan (55), Duruca beldesinin kırsal kesimine götürülüp tabancayla öldürüldü. Halef Aslan'ın cesedi köylüler tarafından öğle saatlerinde bulundu. Aynı saatlerde Duruca beldesinde Hüseyin Çoban adlı kişi de evinde ölü bulundu. Hüseyin Çoban'ın tabancayla öldürülmüş olduğu bildirildi. Halef Aslan ve Hüseyin Çoban'ın öldürülmesi olayının siyasi yönünün bulunup bulunmadığının araştırıldığı, saldırganlann yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Bölücü operasyonu • AA (Diyarbakır) • Güvenlik kuvvetlerinin Batman'ın Beşiri ve Hasankeyf ilçelerindeki operasyonlan sonucunda, bölücü örgüte yardım ve yataklık yapan 11 kişi yakalandı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik kuvvetlerinin Beşiri ve Hasankeyf ilçelerinde sürdürdükleri bir dizi operasyon sonucunda, yasa dışı bölücü örgüte yardım ve yataklık ettikleri, örgüt adına vatandaşlardan zorla para topladıkları, örgüte eleman kazandırma çabşması yaptıklan belirlenen 11 kişi yakalandı. Yaklanan bu kişilerden adliyeye sevkedüen 8'i tutuklandı. öte yandan, güvenlik kuvvetlerince Şırnak'ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır'ın Silvan, Mardin'in Midyat ilçelerinde yapılan aramaJarda da 20 adet uzun namlulu otomatik tüfek, bir adet tabanca, bu silahlara ait 31 adet şarjör ile bol miktarda mermi ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi DYP Meclis Grubu, Imar Komisyonu'na üye vermeyecek KoalisyonİstanbuTda çatladı!ç PoUtika Senisi -DYP-SHP koalis- yonu. îstanbul Büvükşehir Belediye Meclisi'nde çatladı. DYP"nin Beledi>e Meclis grubu. belediye yönetimını sert bir dille suçlayarak İmar Komisyonu'- na üye vermeyeceklenni açıkladı. Kavgaya. 7 kişilik İmar Komisyonu için DYP'ye yalnızca 1 üyelik önerilme- si yol açtı. Öıiceki gün toplanan Büyük- şehir Belediye Meclisfnde, DYP gru- bundan komisyon için 1 aday istendi. Bunun üzerine DYP istanbul II ve Mec- lis Grubu Başkanı Muhsin Divan bir konuşma yaparak belediye yöneümini eleştırdi. Meclis toplantısını gerginleşti- ren bu konuşma, daha sonra tutanak- lardan çıkartıldı. DYP İstanbul İl Başkanı Muhsin Di- van, "Bir koltuk için şaibelı işlere girme- miz mümkün değildir"' diyerek komis- yona üye vermeyeceklenni bildirdi. Büyükşehir Belediye Meclisi DYP grubunun dün konuyla ılgılı olarak >apUğı açıklamada, beledivede "kişisel çıkarlan gözeten kararlar ahndığı" öne sürüjdü. Açıklamada şöyle dendi: "Özellikle son çalışma döneminde her türlü iyi niyetli uyanlanmıza rağ- men şehir plancıhğı. imar tekniği gibi konular göz ardı edilerek tamamen şa- hıs ve zümre menfaatlenne hitap eden kararlar aiınmış \c İstanbul'u çırkınleş- tiren bu kararlar. zaman zaman kıvmet- li basımmız kanalı ile kamuoyuna ak- settirilmiştir. Şu anda İstanbul'un genelini ılgilen- diren bölge planlan dahil 1989-1990 yıl- lanndan kalma yüzlerce dosya, İmar Komisyonu'nda bekletilmekte olup bunlann bekletilme nedeni belli değil- dir. Bu nedenler dolayısıyla komıs- yonda görev almamızın, İstanbullu hemşerilerimize bir fayda sağlayamaya- cağj kanaatindeyiz." TURK KALP VAKFI Kadın politikacılar, erkek politikacıları konuştu.f Foloğral: ALİÖZ) Kadın politikacı,erkekten şîkâyetçi İstanbul Haber Senisi - Kadın politikacı- lar. dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın E;>erleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer- kczi tarafından düzenlenen bir toplantıda. "erkek politikacılan" lartıştı. Doç. Şirin Tekelı'nın yönettiği panele. eski bakanlar- dan Güler Ileri ve Imren Aykut ile kadın ve aile sorunlanndan sorumlu Devlet Bakanı Türkân Akyol, eski milletvekili Türkân Ankan'ın da aralannda bulunduğu çok sa- yıda kadın potitikacıçağnlıydı. Ancakçağ- nlılardan yalnızca DYP Tekirdağ Millet- vekili Fethıye Özver ile SHP Merkez Çisip- lin Kurulu üyesi Sabiha Çaycı geldi. Katı- lıp katılmayacağını bildirmediği için beklenen Güler İleri ve toplantının daha erken bir saatte olduğunu sanarak gelip "Bir saat sonra dönerim" diyen İmren Ay- kut'tan umut kesilince. iki konukla pancl başladı. Panelin ılk konuşmacısı Sabiha Çaycı, dokuz yıllık siyaset yaşamında pek çok en- gelle karşılaştığını belirterek, SHP'nin "ka- dın kotasfnı. amacına ulaşmayan bir adım diye niteledi. Çaycı, kotanm il veilçe yönetimlerine ulaşamadan, genel merkezle sınırlı kaldığını. bu konudaki şikâyetlere yanıt alamadıklannı söyledi. Erkek politikacıların "siyasi aktivite" olarak içkili toplantılarda kulis yaptığını. listelerde kadın adaylara da "süs diye" yer verildiğirıi savunan Çaycı, ANAP'la birlik- te başlayan "ünlü, genç. güzel sanatçılara kontenjandan adaylık verilmesi uygulama- sının" kadınlan küçük düşürdüğunü be- lirtti. Sabiha Çaycı şöyle dedi: "Herhalde, "madem kadın alınak zorun- dayız, o zaman bari güzel ve genç olsun' mantığını taşıyorlar." Kızlar güzel mlyıljr Panelin ıkıncı konuşmacısı, siyasetin ye- ni isimlerinden DYP milletvekili Fethiye Özver'di. Politikaya atılmasında AP ilçe başkanlığı yapan babasıyla halen DYP ilçe başkanlığı yapan erkek kardeşinin etkili ol- duğunu söyleyen Özver, seçim izlenimleri- ni şöyle anlattı: "Kadın seçmeni ikna etmenin daha zor olduğunu. karar vermiş olan kadının tar- tışmaya bile gjrmediğini gözledim. Erkek- ler daha yumuşak \e dinlemeye niyetliydi- ler. Ben de 'O zaman erkekleri ikna ede- yim. onlar da eşlerini kandırabilirler' diye düşündüm." Fethive Özver. parlamentodaki izlenim- lerinin ise biraz daha farklı olduğunu be- lirtti. Görev gereği sık sık yurtdışına giden Özver, erkek meslektaşlannın sordukları ilk sorunun. "Gittiğin yerde güzel kızlar var mıydı?" şeklinde olduğunu ifadeetti. Özver. Meclis'te "ilkokul düzeyinde" tartışmalara tanık oldukça çok şaşırdıgını, ancak bir kadın olarak şimdiye dek bir "aynm'" sezmediğini de sö\ledi. DÖRTYOL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI Dosya No: 1991/2483 Bir borçtan dolayı dosyamızda hacizli bulunan Kuzuculu kasaba- sı Karapelit mevkünde kain 16125 m'. miktanndaki 98 parsel sayılı gayrimenkulde borçlunun hissesine isabet eden 7125 m'.'lik gayri- menkul üzerindeki narenciye ağaçlan ile birlikte 213.750.000.— TL. muhammen bedel üzerinden satılacaktır. Taşmmaz üzerinde 20 yaşlannda yetişmiş tam verim çağında sat- suma (Rize) mandalin ağacı ile tanjerin mandalin ağacı ve vaşington portakal ağaçlan mevcuttur. Narenciye bahçesi vasfındadır. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Birinci saüş 27.4.1992 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10.15'e ka- dar KUZUCULU BELEDİYESİ ÖNÜNDE açıkarttırtna suretiyle ya- püacaktır. Bu ihalede varsa rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamı ile tahmin edilen kıymetin %75'ini geçmek şartıyla en çok fıyat ve- rene ihalesi yapılacakur. Böyle bir bedelle aJıcı çıkmadığı takdirde en çok fiyat verenin taahhüdü baki kalmak şartıyla 7.5.1992 Perşembe günü saat 10.00 - 10.15'te yine Kuzuculu Belediyesi önünde ikinci arttırma yapılacakur. Bu arturmada da riiçhanlı aJacakiıların alacak- lan toplamı ile satış masraflarım geçmek ve tahmin edilen kıymetin %40'ını geçmek şartıyla en çok fiyat verene ihale yapılacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nıspetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile olup, isteyen alıcıya 20 gunü geçmemek uzere mehil verilebilir. Tellalıye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masrafları ile satış bedeli üzerinden °7»12 KDV. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla ilgiliienn ( + ) bu gayrimenkul üze- rindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı da- yanağı belgeler ile en geç 15 gün içinde dairemize büdirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylastırmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lİK.'nm 133. maddesi gereğince ihale feshedilecek ve hiçbir hukme hacet kal- maksızın iki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefille- ri mesul tutulacak ve kendilerinden tahsıl edilecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede ve dosyasında açık olup isteyene masrafları verildiği takdirde bir orneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak ederüer şartnameyi görmüş ve münderecatım ka- bul etmiş sayılacaklardır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdür- lüğümtizün 1991/2483 sayılı dosyasına muracaatlannın ilanına karar verildi. 4.3.1992 ( + )lc.lf. K. 126 llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahıldir. Basın: 46374 CEYHAN 2. KADASTRO MAHKEMESt'NDEN İLANEN DAVETİYE 1989/76 1991/82 Ceyhan'ın Doruk Köyü'ne ait 2021 no.'lu parseli hakkında M. Ha- zinesi tarafından Hüseyin oglu Küreci Ahmet adına açılan tespite ftiraz davasının yapılan yargılaması sonunda: HÜKÜM: Toplanan delillere göre 3402 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince Hazme'nin davasının REDDİNE. 1021 no.'lu parselin mah'ki Hüseyin oğlu Ahmet vefat etmiş olup, sağlıkh olarak nüfus kayıtlan temin edilemeyip hisselendinne yapılamadığından, mirasçüar arasmda hak zayiine sebebiyet verileceğinden, dava konusu parselin ölu HÜ- SEYİN OĞLU AHMET (KÜRECİ AHMET - PAN AHMET) adı- na tapuya TESCİLİNE. karar verilmiş olup verilen karar M. Hazinesi tarafından mahkememize verilen 6.2.1992 günlü dilekçe ile temyiz edilmiştir. Dava konusu 1021 no.'lu parselin malikleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Mahkememize ait 1989/76 esas, 1991/82 karar sayılı ve 10.12.1991 günlü mahkeme karan ve M. Hazinesi'ne ait 6.2.1992 tarihli temyiz dilekçesi HÜSEYİN OĞLU AHMET (KÜRECİ AHMET - PAN AH- MET) mirasçıları adına tebligat yerine kaim olmak uzere 7201 sayılı kanun uyarmca ilanen tebligat olunur. 25.2.1992 Basın: 22099 BAYBURT ASLtYE HUKUK MAHKEMESt HAKİMLİĞt'NDEN Dosya No: 1991/343 Davacüar Halil ve Kadir Ergün vekili Av. Zeki ÇOLAK tarafın- dan davalılar Duriye Karabocek ve arkadaşları aleyhine mahkeme- mize açılan Tapu lptali Tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince; Davalı olarak bulunan Bayburt ili Çiçekli Köyü'nden Duriye Ka- rabocek'in tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilememiş ve adına dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden gazete ile ilanen tesliğ ya- pılmasına bu nedenle yargılamamn 16.4.1992 günü saat 09.40'ka bı- rakılmasına karar verilmiş olup, Adı geçen Duriye Karaböcek'in duruşma günü duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmada ha- zır bulunmadîığı ve kendisini bir vekille temsil ettirmedigi takdirde H.U.M.K.'nun 213 ve ilgili müteakip maddeleri gereğince duruşma- nın yokluğunda yapılıp karara bağlanacağı meşruatlı davetiye yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 46215 İLAN GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1991 252 Davacı Selami Kaya tarafından davalı Gul Kıbar Ka>a aleyhine açılan boşanma davasının yapılmakta olan dunışmasında venlen ara karan ge- .reânce: istanbul ılı. Gazıosmanpaşa ılçesı Karadenız Mah Taşköprü Cad. 1048 Sk. No. 16 adresinde ıken göndenlen daveüyenin tebliğ edilemediği, adresın meçhul bulunduğu zabıta yazısından anlaşüdığından adı geçen davalrya ilanen meşruhatiı tebiıgat > aprlmasına karar venldiğinden 13.4 1992 günü saat 10.00'da ıbraz etmek istedığınız vesıkalarla duruşma>a gelmenız veya vekıl ile göndermenız. mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda de\am edileceğı. geçerlı bırozuriinüz olmadan gelmedığinızde duruşmada cerevan eden ışlemlere uıraz edemeyeceğiniz HUMK.'nın 213-509-510. maddelen gereğince ilanen davetiye yerine ka- im olmak üzere tebliğ olunur. 17.2.1992 Basın 3029 İLAN ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esasno: 1989 767 Sayın Makbule Yağız. Davacıiar Me\lüde Bayar ve arkadaşlan tarafından ve Müdahil Hüseyin Çorlu vekili Av. Edibe Ahıskah- oğlu tarafından davalılar Mecit Kaplan ve arkadaşlan hakkında mahkememizde açılan da\ anın yapılan açık duruşması sırasında: Çorum ili Bahçelievler Mahallesi pafta 58, ada 512, parsel 9'da kayıtlı bulunan taşınmazın satışı için mahkememizde açılan da- vanm yapılan açık dunışmasında uzun aramalara rağmen adresi- niz tespit edilemediğinden mahkememizin 1989 767 esasında kayıth davanızın 16.4.1992 günü saat 9.00'da olan duruşmasına HUMK'nun 509. maddesi gereğince tüm delillerinizle birlikte gelmeniz,aksi takdirdegıyabmızda karar \eriıeceği hususuilanen tebliğ olunur. Basın. 46220 İLAN AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo. 1990 394 Dav jcrNunve Palta tarafindan davalı Aksara> Nüfus Mudurluğü ale>- hıne açılan nüfusta baba adı tashıhı davasmda venlen ara karan gereğin- ce Da\a>a dahıl edilen Aksaray Kalebalta kövünden Mehmet kıa Ze>- nep Teke ile aynı yerden Mehmet oğlu Menderes Teke adlanna çıkartılan da\ctı\elenn vurt dışında olduklanndan bılateblığ lade edıldığı, adresın- de bulunmadığı ve başka adresi de olmadığjndan Dalıılı davalılar aleyhine açılan nüfusta baba adı tashihi davasının du- ruşmasının 25.5 1992 saat 09.10da olup bellı edilen gün ve saatte adı ge- çenlenn duruşmada hazır bulunmalan veya kendılennı btr vekille temsil cttırmelen, olmadığı takdirde >argılama\a HLMK'nln 213 ve 37"7 mad- desi gereğince yokluklannda devam edilıp karar venleceği ilanen tebiığ olunur. Basm:46225 Eğitim- İş Valilik yasağına karşınkongre CUMHURİYET (Ankara)- Ankara Valiliği'nin "yasai sendıka olmadığı" gerekçesiy- le izin veımediği Eğitim-Iş Kongresi dün toplanarak ça- lışmalanna başladı. Eğiüm-İş Genel Başkanı Niyazi Altun- ya, açış konuşmasında valili- ğin karannı eleştirerek şöyle dedi: "Hükümet. kamuoyuna, var olan memur sendikalarını tanıdığını açıklamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı. kuşkulan atıp bizimle düzenli ve sürekli diyaloğu başlatmalıdır. Vali- liklerin. Eğitim-İş ve öteki memur sendikalan aleyhine açtığı davalan gen çekmehdir. Devlet Memurlan Yasası, sendika hakkı tanıyacak bi- çimde >eniden düzenlenmeli- dir." Eğitim-İş'in 1. Olağan Ge- nel Kurulu'na, 30"a yakın uluslararası ve ulusal sendika temsilcisi ile DİSK, Türk- Iş ve Hak-lş'in temsi'cileri ka- tıldı. Çağrılı hiçbir bakanın kaulmadığı genel kurulda koalisyon hüİcümetıni. SHP Genel Sekreter yardımcılan Etem Cankurtaran ile Musta- fa Gazalcı temsil ettiler. Genel kurulda, uzun bir sü- re yurtdışında yaşadıktan sonra geçen günlerde üç aylık bir süre için Türkiye'ye dönen TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu da bulun- du. Öğretmenlerin örgütlendiği Eğitim-İş Sendikası'nın 16-17 Kasım 1991 tarihinde toplan- ması gereken genel kurulu, valilik emriyle yasaklanmıştı. PENDtK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇUt ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1990/648 Talimat Muflise ait bulunan, 100.000.000.— lira muhammen kıymetindeki, 1 adet Palclain 60 le PLESSİS BEİLEİLLE TYPE 350 CK MARKA 1985 MODEL FRANSIZ MALI PALETLİ KEPÇE - Olduğu yerde, ekseni etrafında dönebilen, kapalı şo- för kabinli iş makinası - Pendik - Güzelyalı E-5 yolu üzerinde bulunan (YEDİEMİN olarak Parsan fabrikasına bırakılan) Parsan fabrikasmda açık arttır- mayia satışa çıkartılmıştır. Satışa çıkartılan makinamn 197.000.000.— lira GÜMRÜK vergisi borcu bulunması nede- niyle, makina birinci ve ikinci açık arttırmada da, 297.000.000.— lira bedelden asağıya satılamayacaktır. Bu miktann üzerinde ençok arttıra- na ihalesi yapılacaktır. Birinci açık arttırması 7.4.1992 günü saat: 11.00'den 11.15'e kadardır, bu arttırmada böyle bir bedelle alıcı ve talipli çıkmadığı taktirde, satış bir gün uzatılarak 8.4.1992 günü saat: 11.00'den 11.15'e kadar ikinci açık arttırması yapılacaktır. Sa- tış bedeli üzerinden, dellaliye resmi, ihale damga pulu bedeli, Katma Deger Vergısi, teslım masrafları alıcıya aittir. İlan olunur. 9.3.1992 Basın: 5151 T.D.Ç.İ. HEKİMHAN MADENLERÎ MÜEŞSEŞEŞİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 1— D8K CAT dozer için bir kalem, (2 Adet komple palet zinciri.) 2— EUCLID R-32 kaya kam- yonu için on kalem yedek par- ça satın alınacaktır. 1— Şartnamesi bedelsiz ola- rak Hekimhan Madenleri Mües- sesesi Müdürlüğü Tedarik ve Ikmal Müdürlüğu'nden, 2— Ankara'da Genel Müdür- lüğümüz, Ziya Gökalp Cad. No: 80 adresinde Tedarik ve Ik- mal Müdürlüğu'nden alınabilir. 3— lsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakla- n 399/91 nolu dosyayla ilgilidir, meşruhatiı kapalı teklif mektup- lannı geçici teminatları ile bir- likte en geç 7 Nisan 1992 gunü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi'nde hazır bu- lundurmalan ilan olunur. Basın: 23464 Kolej öğretmeninden TÜRKÇE DERSİ Tel: 583 33 50 OZGURCE TURKER ALKAN Sorumiuluk Duygumuzdan Geçen Fay HaOarı D ünkü Cumhuriyet'in arka sayfasından bir haber: "Ülkemizde her yıl 0-5 yaş arasındaki bin çocuktan 787 çeşitli nedenlerle ölüyor. Sağlıkta Türkiye, Afri- ka ülkeleriyle yarışıyor." Ve ön sayfada manşet "Erzincan yıkıldıl" Aslında, ön ve arka sayfalar aynı şeyi söylemiyor mu? Deprem, yaşamımızın her kesitinde var. Bazen yavaş ya- vaş gösteriyor etkisini, bazen de bir gecede her şeyi silip süpürüyor. Çocuk ölüm oranlarındaki gibi yavaş çekimli depremler çok fazla uykumuzu kaçırmıyor. Ama Erzincan'daki facia- lar karşısında daha çabuk tepki veriyoruz. Yetkililer bölge- ye gidiyor, üzüntüler belirtiliyor, yardım kampanyaları açılıyor, bütün ülke yasa boğuluyor... Taa ki gelecek dep- rem oluncaya kadar Birkaç hafta sonra her şey unutuluyor, normal yaşam devam ediyor. Çığ düşünce de böyle oluyor, ocaklarda maden işçileri diri diri gömülünce de, depremle kentleri- miz yerle bir olunca da. Oysa bu deprem dediğimiz şey Japonya'da ve Kalifor- niya'da da oluyor. Çığ dediğimiz şey Isviçre'de de düşü- yor. Kömürü Almanya'da ve Fransa'da da çıkarıyorlar. Neden felaketler hep bizi buluyor dersiniz? Ya da Bang- ladeş, Hindistan, Pakistan, Zaire gibi ülkeleri?Tanrı, Özal gibi, "Ben zenginleri severim," demediğine göre fakir ül- kelerin kendine özgü bazı sorunları olmalı. Hızlı deprem- lerde de, yavaş çekimle yaşanan depremlerde de salt kadere ve rastlantıya yüklenemeyecek bir şeyler olmalı. Erzincan'da yıkılan binaların çoğu devlet yapısı. Bir kıs- mı da otel gibi özel yapılar. Ama çoğu betonarme. "Para- sızlıktan böyle oldu" denemeyecek bir manzarayla karşı karşıyayız. Acaba asıl sorun ilgisizlikte, "Adam sen de"- cilikte, "Bir şey olmaz be abim'cilikte, "Allah büyüktür, boşver"cilikte midir? Hızlı depremlerde de, yavaş çekimle yaşanan depremlerde de salt kadere ve rastlantıya yüklenemeyecek bir şeyler olmalı. Toplu Konut Idaresi Başkanı, şehir plancısı Yiğit Gülöksüz 'le konu- şuyorum: "İki aşama- da sorun var" diyor; "Hem binaların proje- leri depreme karşı dü- şünülmüş değil hem de inşaat denetimleri gereği gibi yapılmıyor. Bayındırlık Bakanlığı yetkililerinin ve yerel belediyeörgütlerinin denetimlerinde aksama olmalı. înşaat işi, ustalara bırakılıyor. Deprem böl- gesinde fazladan konması gereken inşaat malzemeleri konmuyor ve bu durum denetimlerde gözden kaçıyor. Bu depremler sürpriz değildir Depreme dayanıklı inşaat ya- pılabileceği gibi morfolojik incelemelerle fay hatları çok ince ayrıntısına kadar saptanabilmektedir. Batı ülkelerin- de bu hatlar üzerine bina yapılmıyor, genellikle yeşil alan olarak bırakılıyor ve depreme karşı koruma sağlanıyor. Bizdeki deprem haritalarınm daha fazla hassaslaştırılma- sı gerekir. Bir toplu konut yapacağımız zaman, elimize ğeçen deprem haritaları genellikle çok kaba bilgiler verdi- ği için yeteri kadar ayrıntılı planlama yapamıyoruz." Gülöksüz, ayrıca mevcut binalarda önlem alınmasj ge- rektiğini, özellikle köy evlerinin yeniden gözden geçirilme- sinde yarar bulunduğunu söylüyor. "Köy evlerinin yapıl- masında yuvarlak taş kullanılmalı, ağır tavanlar hafifletil- meli" diyor. "Duvarlara diyagonal bağlantılar kurulmalı." Gülöksüz, deprem sonrasında Toplu Konut Idaresi'ne görev verilebileceğini ve bu işi üstleneceklerini de belirt- meyi unutmuyor. Ahmet Işıkara, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasatha- nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı. Otuz üç yıl- dır görmediğim eski bir dostum. Telefonda bana, "Tür- kiye'nin deprem haritası son derece ayrıntılı olarak yapıl- mıştır" diyor. "Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olarak yıllardır bu konuda araştırmalar ve yayın- lar yaptık. İsteyen kişi ve kurumlara her zaman vermeye hazırız." Işıkara, alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor: "Deprem etkilerini göz önüne alacak şekilde düzenlenmiş şehir, bölge ve arazi kullanım planlarının yapılması; bina- ların ve altyapılarının depreme dayanıklı olarak projelen- dirilmesi ve inşası; deprem öncesi hazırlıkların, acil du- rum plan ve programlarının yapılması; deprem sonrası için gerekli acil yardım, kurtarma ve enkaz kaldırma hiz- metlerinin düzenlenmesi; halkın evlerini terk etmesi, be- lirli merkezlerde toplanması ve geçici iskânlan ile ilgili planların yapılması; kent sosyo-ekonomik yaşamının iyi- leştirilmesi." Işıkara'nın bir de geleceğe yönelik önerileri var: "Dep- remlerin önceden belirlenmesi, 21. yüzyıla girerken dün- yada en çok ilgi çeken araştırmalardan birisidir ve bu konuda şunlar yapılmalıdır: 1. Öncelikle deprem üreten fay zonlarını ve deprem oluş mekanizmalarını daha iyi be- lirlemek üzere ülke düzeyinde deprem istasyon ağının kurulması mutlak surette zorunludur. 2. Bu deprem istas- yon ağından eide edilen bilgilerin ışığında, jeofiziksel, sis- molojik, jeolojik, jeodezik ve jeokimyasal alanlarda, yerbi- liminin güncel yöntemlerini kullanarak sürekli bir biçimde çokdisiplinli araştırmalar yapılması gerekmektedir." "Doğal afetler"in "doğallığına" birşeyy-" 1 .pamayız, ama "afetliğini" azaltabiliriz. Daha fazla bilimesaygı, daha faz- la insana değer verme, ciddiyet ve sorumiuluk duygularıy- la. Halkımıza bunu borçluyuz. 440 kişi işten çıkanlmıştı TorosGübre'de işçflerkazandı Sendikası Genel Başkanı Me- lih Yılmaz ve Toros Gübre adına Tekfen temsilcisi Aslan Bibioğlu uzlaşmaya vardılar. TİSK Genel Başkanı Baydur'- un. "Taşeron işçisi olmak sen- dikalı olmayı engellemez" diye yaklaşım göstermesi ve ardın- dan "Eğer bu durum sendikalı olmaya engelse. taşerona kar- şıyız" demesi dikkat çekti. Ça- lışma Genel Müdürü Toptaş'- ın da benzer yaklaşım göster- mesı üzerine toplantıda taraf- lar üç nokta üzerinde anlaşma- ya vardıTar. Buna göre işveren işten çı- kartılan işçilere, ijbaşı yapjna- lan çağnsında bulunacak. İşçi- lere, senidakaya girme güven- cesı verecek. İşveren, anlaşma- >ı hayata geçırmek için 18 mart çarşamba gûnü işciler adına Likat-İş Sendikası ile toplusözleşme görüşmeterine başlayacak. LTLK TEKİN (Adana)- Ceyhan'daki Toros Gübre Fabrikası"ndan bir süre önce çıkartılan 400"ü aşkın işçi. "sendikalı" olarak geri dönü- yor. İşverenin. sendikayla gö- riişmeyi kabul ettiğini açıkla- ması üzerine "ölüm orucu"n- daki işçiler eylemlerine son verdiler. Ceyhan'a 30 kilometre ıızaklıktaki Toros Gübre'de yükleme-boşaltma görevi ya- pan 440 işçinin 3 yıldır sürdür- düğü sendikalılaşma mucade- lesi. TİSK'in ve Çalışma Bakanlığı'nın da devreye gir- mesı üzerine dün başanya ulaştı. Ankara'da önceki akşam, TİSK Genel Başkanı Refık Baydur ile Çalışma Genel Mü- dürü Alı Toptaş'ın "arabulu- cu" olarak bulunduğu toplan- tıda bir araya gelen Lıkat-lş
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle