09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 1 1 Bosnalıumutlu • AA (Londra) - Yugoslavya'dan bağımsızlığmı ilan eden Bosna-Hersek Cumhunyeü'nin Dışişleri Bakanı Haris Silajdac. Avrupa Toplulugu'nun 6 nisan larihinde ülkesini tanıma karan alacağını söyledı. Bazı Avrupa ülkeierini iapsayan gezisinin Londra durağında .AÂ muhabinnin sorulannı yaıutlayan Silajdac, 6 nısanda AT Dışişleri Bakanlan toplantısında alınacak tanınma karan ıle ülkesinin BM «jyeliğinede başvuracağını. bu konuda >\BD'den de yardım göreceğini kaydetti. Camsahupdia'dan çagrı • AA(Moskova)- Gürcistan'da Eduard Şevardnazde önderliğmde yeni yönetim halka demokratik reformlariçin destekçağnsında bulunurken, devrik Devlet Başkanı Zviad Gamsahurdia, halkı yenı yönetime itaat etmemeye çağırdı. 'Devlet Konseyi"nin halka hitabenyayımlanan mesajında, iktidardaki yenj yönetimin demokrasiyi "geri dönülmez" biçimdeyerleştirme çabalannın "dıkta yanlısı" güçler tarafından saboteedıldiğı hatırlauldı. Ortodoks zirvesi bitti • fstanbul Haber Servisi - Fcner Ortodoks Rum Patrikhanesi'nin önderliğindeOrtodoks kiliseleri ruhani liderlerinin Katolik Kilisesi'ne karşı siyaset beürleme toplantısı sona erdi. Toplantıda alınan stratejik kararlarbu sabah Patrikhane'dedüzenlenecek Pazar Ayini'nin ardından bir deklarasyonladuyurulacak. Basına kapalı yapılan toplantıya Fener Patriği 1. Vartholomeos, İskenderiye Patriği Parthenios, Antakya Patriği Ignatios, Kudüs Patriği Diodoros, Moskova Patriği Aleksios, Belgrad Patriği Pavlos, Bükreş Patriği Theoktistos, Sofya Patriği Maksimos, Atina Başpiskoposu Serafım,Varşova Metropoliti Vasilios, Prag Metropoliti Dprotheos ve Helsinki Başpiskoposu Ionnis katıldı. Israil'e suçlama • AA(Washington)-İsraıl'ın ABD'den ithal ettiği askeri teknolojiyi, yasal olmayan yollarla başka ülİcelere ihraç ettiği bildiriliyor. ABD'nin silah ihracaünı denetleyen siyasi-askeri işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Clark, bu konudaki haberlerleilgili olarak, "Kaygjlanmız var, konuyulsraillilerle görüşüyoruz" diyekonuştu. _ , . . , „ „ . . Helsinki'de toplanan ÂGİK Kriz Komitesi, Fransa'nın önerisini kabul etti KarabağbarışıiçinuluslararasıkonferansDış Haberler Servisi - Karabağ sorununu görüşmek üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe- ransı (AGİK) Kriz Komitesi, Fransa'nın önerisi doğrultusunda ulus- lararası bir konferans toplanmasını benimsedi. Karabağ için Avrupa başkentleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde diplomatik girişimler- de bulunan İnönü ve Çetin, yurda döndüler. AGİK'eiiye48üJkenınüstdüzey bürok- AGİK Sekretaryası Başkanı Nils Elias- ratlanndan oluşan komitenin önceki gün son, komitenin dünkü toplantısına girme- başlayan toplantısı dün de sürdü. Toplan- tıda, bölgeye gözlemci gönderilmesi, insanı yardımlar için koridor oluşturulması ve iki taraf arasında göriişmelerin başlatılması için üst düzey yetkililerin bölgeye gönderil- mesi konulan ele alındı. Fransa'nın ilgili tüm taraflann katılımıyla dışişleri bakanla- n düzeyinde toplanmasını önerdiği ulusla- rarası konferans fikri kabul gördü. den önce yaptığı açıklamada. önceki gün 11 saat süren toplantıda 19 maddelik bir metin üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandığını söyledi. Eliasson, metnin yal- nızca bir maddesıne ılışkın bazı küçûk pü- rüzler bulunduğunu, ancak bunun da gide- rildiğini kaydetti. Karabağ için uluslararası bir konferans toplanmasınln yanı sıra Çekoslovakya Dı- şişleri Bakanı Jiri Dıenstbier'ın gözlemci olarak bölgeye gönderilmesi de komitenin dünkü toplantısında karara bağlandı. Komitenin bu karan 24 martta Hel- sinki'de toplanacak olan AGİK dışişleri bakanlannca kesin karara bağlanacak. Konferansın tarihi, nerede toplanacağı ve kimlenn katılacağı da aynı toplantıda be- lirlenecek. Bu arada Prag'da bir araya gelen Çekos- lavakya Dışişleri Bakanı Dienstbier ile Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher. Karabağ sorununa banşçı bir çözüm bulmaya yönelik tüm çabalan bir- leştirecek "tek bir yapı" oluşturulması çağ- nsında bulundular. Dienstbier toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, AGÎK ve BM'nin Karabağ'- da banşın sağlanması yönündeki çabalan- nın koordine edilmesi gerektiğini söyledi. Çekoslovak bakan. önceki gün Ermenis- tan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan ile Azerbaycan Parlamento Başkanı Ya- kup Memedov'a yeniden birer mesaj gön- dererek bölgeye gözlemci gönderilmesi için gereklı koşullann oluşturulmasına çalış- malan çağnsında bulunduğunu da belirtti. ÇeUnve İnönü tföDdû Avrupa başkentleri ve uluslararası kuru- luşlar nezdinde Karabağ'da banşın sağlan- ması için temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Dışişleri Baka- nı Hikmet Çetin. dün yurda döndü. Erzincan depremi nedeniyle gezısini ya- nda keserek yurda dönen İnönü, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıkla- mada şunlan söyledi: "Madrid'de yapılan Sosyalist Enternas- yonal toplantısında, Karabağ'da banş sağ- lanması için girişimlerimiz sonucu, katılan bütün siyasiler yardım vaad etti. Gerek Fransız yetkililer. gerekse Madrid'de gö- rüştüğüm çevreler, Karabağ'da AGİK kararlan çercevesinde kalıa bir banş sağ- lanması için yaptığımız önerilere destek vereceklerini belirttiler. Türkiye'nin banş için yaptığı çabalann uluslararası platformda ağırhğını gözleme fırsatı buldum." Hikmet Çetin de dönüşünde yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İşbirliği Kon- seyi (KAİK) toplantısında yaptığı girişim- ler sonucu, Karabağ konusunun günde- min ilk maddesı olarak elealındığına belir- terek Türkiye'nin izlediği aktif politikanın kabul gördüğünü söyledi. Ankara'nın girişimleri meyvesini veriyor Batıhareketegeçirildi Azerikadıa, yükkyebildiği kadareşyasjyla yoğun Ermeni milisi saldınsı aJtındaki Akdam'dao kaçıyor.(Fotoğraf:AP) SABETAY VAROL(Briiksel)-Türkiye- nin Karabağ konusunda son bir kaç gün- den beri izlediği "Çok yoğun diplomatik faaliyet" politikası meyvelerini vermeye başladı. Karabağ'ın Avrupa içi bir güven- lik sorunu olduğu herkes tarafından be- nimsenirken, bölgeye banş gücü gönderil- mesi olasıhğının, NÂTO ile BAB arasında varolan geleneksel rekabete de konu olabi- leceği belirtiliyor. Türkiye'nin Karabağ krizinde, Tahran ve Moskova'ya oranla artık sahnenin iyice önûne çıktığı. gecen haftadan itibaren göz- lemcilerin dikkatinden kaçmadı. 6 madde- lik banş planından sonra Başbakan Süley- man Demirel'in önceki gün kamuoyuna açıkladığı geçici ateşkes, Türkiye'nin Kaf- kasya'ya gösterdiği özel ilgiyi ve bu arada gelişmelerden duyduğu kaygılan bir kez daha gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve AGÎK, KAİK tarzı uluslararası forumlar- dan başka, Paris ve Washington gibi Eri- van üstünde etkili olacak başkentler, niha- yet harekete geçirildi. Bunun sonucunda, Avrupa basınında da Karabağ savaşının "Avrupa Güvenliği'ni doğrudan doğruya ilgilendiren bir konu olduğu bilinci yaygın- laşıyor. Öte yandan "BDT birliklerine ait perso- nelin rehin tutulmasının yaratacağı isten- meyen etkiler yanında, Türkiye'nin de olaylara tek başına müdahale durumunda kalması olasılığı. şimdiye kadar 'yöreser nitelik taşıyan savaşm uluslararası arenaya taşması sorununu gündefne getirdi. Inter- natıonal Herald Tribune gazetesi. bu ko- nuda "BM'nin Cyrus Vance'ı gönderme karan, dört yıldan beri çeşitli gerilla gnıp- lan arasında süren savaşın. Ermenistan ile Azerbaycan gibi iki bağımsız devlet arasın- da bir savaşa dönüşmemesi için sürdürülen bir dizi yoğun diplomatik çalışma ile aynı zamana rastlıyor" ifadesini kullandı. "Le Monde" özel muhabirinin Azeri Agdam kentinden kaleme aldığı röportajı yayımlarken diğer bir haber-yorum yazı- sında Demirel. inönü ve Çetin'in Ankara, Brüksel ve Paris'teki temaslan hakkında geniş bilgi verdi. Agdam kentinden gönderilen yazıda "Agdam'a yapılan şiddeüi bombardıman, Ermenilerin, Şuşa dışında kalan tüm Kara- bağ'ı işgal etmekle yetinmeyip, taarruzlan- nı bu bölgenın dışına taşırma niyeti taşıdık- lannı açıkça gösterdi. Agdam'daki yabancı yayın organlan muhabirleri, Hocah'dan kaçan kadın ve çocuklann üstüne acıma- sızca ateş açıldığına tamamen ikna oldu. Kafa densi yüzülmüş kellelerin, kesik par- maklann Azeri propagandası olmadığı or- taya çıktı. Vahşetin tek taraflı olmadığı gö- rüldü. Bakü'de bundan sonra hükümetin savaşçı söylevden kaçınması çok zor ola- cak. Ama Agdam'da insanlar herkese bu savaştan bıkkınlık geldiğini söylüyor." Liberation, BDT askerlerinin, Karabağ savaşında rehine rolü oynamaktan korktu- ğu için hızla geri çekilme emri aldığını be- 'irttikten sonra Bağımsız Devletler Toplu- luğu'nun bu çatışmada arabulucu rol oy- nama şansının sona ermek üzere olduğunu yazdı. Liberation, Karabağ savaşının yan sonuçlan arasında. BDT askeri bütün- lüğünü koruma umutlannın tamamen or- tadan kalkmasını da \ıırguladı. j 'ü' ' ~ ASIL ADI BURAK AMA 'AMERIKALIYIM 1 DIYOR 100 BINE YAKIN MUZIKSEVER MÜRiDI VAR BİR YIL ÖNCE DOLMUŞA BINDI DİYE ANNESINDEN ZILGIT YERKEN. ŞIMDI AYDA 10OMILYONAPARA DEMIYOR RESMI KULTURU REDDEDEN 21 YAŞINDA GENÇLERIN ILAHI HALINE GELEN McCOY KIMDIR? TOP'LARI HITLERIVE TIKSINDIKLERIYLE. •SAKSIDA DEĞIL. SOKAKTA YETIŞEN- McCOY GENÇLIGIN KÜLTÜREL İNTİKAMI DEMİREL: "Terör ve enflasyona kısa vadede çözüm yok" LİBERALİZMİN ÖLÜM ÇIĞLIKLARI. 21 inci yüzyıla girerken liberalizm tükeniyor mu? ALMANLARDA NEVRUZ PANİĞİ. PKK, kendisine yeterince "yardım" etmeyen Almanya'y> ikinci derecede düşman ilan etti. Türkiye'deki hangi Alman kuruluşlar hedefte? • ÇOCUK SUÇLULARIN ZİNCİR VE KELEPÇEYE VURULUP DGM'DE YARGILANMALARINA SÇN VERECEK YASA TASARISI HAZIR • İSRA- İL İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM. BÜYÜKELÇİ URİ GORDON: "KARŞI- LIKLt ÇIKARLARIMIZ VAR" • BOĞAZİÇİ'NDE GRİZU GÜNLERİ • BÜ- TÜN TV KANALLARI "EN ÇOK" SEYREDİLİYOR' • DÜNYA KAD1NLAR GÜNÜNDE KARANLIK SORGULANIP "YAZGININ DANSI" İLE IŞIK ARANDI! • ÇILGIN PROMOŞYONLAR, GOKTEN YAĞAN PANTALON- LAR VE BİR JEANKOLİK • ÜRETİMDE DÜŞÜŞ. İFLASLAR, ARTAN İŞ- SİZLİK VE KABUSA DÖNÜŞEN AMERİKAN RÜYASI • MADONNA'NIN SON ÇILGINLIKLARI... FLORİDA PLAJLARINDA ÇIRILÇIPLAK SHOW • BÜYÜK AVRUPA HAYALİ ÖLÜYOR. BİRLİK RUHU YERİNİ ULUSAL ÇIKARLAR HAYALETİNE BIRAKI- YOR • RUSYA'DA HER KAFADAN BİR SEŞ • İSTANBUL SİNEMA GÜNLERİ'NDEN SEÇME FİLM- LER • RESİMLERİNİ SATMA- YAN SANATÇI SALACHOV n®Kta HER HAFTA İKİ DERGİ Washington'dan Bağdat'a uyan sinyali AmerikaKörfez'egeridönüyorDış Haberler Servisi-Beyaz Saray, önceki gün ABD uçak gemisi USS Amerika'nın körfez sulanna girdiğini duyurdu. Körfez savaşından bir yıl sonra atılan bu adımın, BM kararlanna uymamakta direnen Irak yönetimine karşı ciddi bir uyan sinyali olarak değerlendirildi. Bağdat, petrol ihracatına ilişkin görüşmelere katılacağmı açıkladı. Irak başbakan yardımcısı Tank Aziz ile sözcüsü Albay Stuart Wagner, körfeze ya- kın bölgede ABD'nin savaş bittikten sonra da 20 savaş gemisi bulundurmaya devam ettiğmi söyledi. AFP'nin haberine göre, ABD donanmasında USS Amerika dışın- da dört destroyer, üç knıvazör, iki fırka- BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında iki gün süren görüşmelerden bir sonuç ahna- maması üzerine, ABD'nin, körfez bölgesi- ne yakın tutulan donanmasma bağlı USS Amerika isimli uçak gemisinin harekete ge- çirdiği haber verildi. Reuter'in bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde, atı- lan bu adımın "ABD körfeze geri dönmüş- tür ve bu Saddam Hüseyin'e verilen açık bir sinyaldir" şeklinde değerlendirildiği bil- dirildi. VVashington'daki yetkililer. USS Ame- rika'nın Normandy eskort kruvazörü, Simpson fırkateyni ve iki destek gemisi ile hafta başında körfez sulanna girdiğini du- yurdular. Bu yolla. Saddam Hüseyin'in BM ateşkes kararlanna uymaması duru- munda. ABD'nin zor kullanacağıru hisset- tirdiği vurgulanıyor. Askeri uzmanlar. Irak'taki nükleer tesis- lerle füzelerin 80 bin tonluk savaş gemisin- deki 80 savaş uçağından çok karada ko- nuşlandınlmış ve radara yakalanmayan F-l 17A tipi Stealth uçaklan ya da Cruise füzeleri ile vurulmasının daha mantıklı ol- duğunu ileri sürüyoriar. ABD Savunma Bakanhğı (Pentagon) teyn, beş amfıbik gemi ve dört destek gemi- si bulunuyor. Londrı dMttkliyor İngiltere'nin, ABD'nin körfeze savaş ge- misi göndermesini desteklediği bildirildi. Reuter'in haberine göre, dışişleri bakanlı- ğından yapılan bir açıklamada "îngiltere'- nin politikasının ABD'ninkinin aynısı ol- duğu" belirtildi. Ingiltere, geçen sene Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için girişilen savaşta başından itibaren ABD'nin yanında yer almışü. Siyasi gözlemciler, ABD'nin bu adımıy- la Saddam'ın körfez savaşından hâlâ ders almamış olduğunu kamtladığını savunu- yorlar. Irak liderinin hâlâ, ABD Başkanı George Bush'un blöf yapüğını sandığını belirtiyorlar. Washington, haftalardu-, Bağdat'ın BM kararlanna uymaması durumunda , Irak'- ın nükleer tesislerine saldıracağını ima edi- yordu. Başkan Bush "seçenekleri kalmadı- gında zora başvuracaklannı" söylemişti. Batılı diplomatlar, Saddam'ın Irakİının çektiği sıkıntıdan batının sorumlu olduğu- nu savunageldiğini, oysa batının onu bu durumun tek sorumlusu olarak gördüğü- nü algılamak istemediğine işaret ediyorlar. BM Güvenlik Konseyi, Irak başbakan yardıması Tank Aziz'in Bağdat'a uygula- nan ambargonun kaldınlması yolundaki talebini geri çevirdi. Güvenlik Konseyi yet- kilileri, Irak'ın hâlâ savaş ertesinde yerine getirmeye söz verdiği ateşkes koşullanna uymadığını savunuyorlar. Irak'ın önceki gece BM yetkilileri ile pet- rol ihracatına ilişkin görüşmelere katılaca- ğını söylemesi ise, baülı diplomatlar tara- fından temkinle değerlendiriliyor. Jlki ocak ayında yapılan görüşmelerden sonra, ikin- ci görüşmeye son anda kaülmayan Bağdat, BM'nin bu konudaki karannın " ceza" an- lamına geldiği görüşünde.BM Güvenlik Konseyi geçen ağustos ve eylül aylannda, Irak'ın halkın acil gıda ve ilaç ihtiyacını karşılamak amaayla 1.6 milyar dolar de- ğerinde petrol ihraç etmesine izin vermişti. Irak'ın kitle imha silahlannın yok edil- mesini gözlemleyecek BM komitesi üyele- ri, önceki gün Iraklı uzmanlarla biraraya geldiler. Nex York'de gerçekleşen görüşme ertesinde komite sözcüsü Tim Trevan "Irak'ın kitle imha silahlannı ne şekilde yok edeceğine dair bir bigi alamadıklannj" belirtti. Ermeııiler saldırı hazırlığında• (Baştarafi 1. Sayfada) belirtti. Ajans aynca Ermeni milisle- rin Azerbaycan-Ermenistan sı- nın boyunca yer alan Azeri köylerinin Ermenistan toprak- lanndan açılan top ateşiyle ağır hasar gördüğünü kaydetti. Turan ajansı da Ermeni mi- lislerin Mardakert bölgesindeki 7 Azeri köyünü ele geçirdikleri- ni, saldın sırasında 50 dolayın- da kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığmı haber verdi. Ermeni milislerin Geranboy bölgesinde giriştiği saldın sonu- cunda iki kişinin öldüğü bildi- rildi. AA'nın haberine göre Se- limli'ye yapılan roket saldınsın- da dört kışi yaralandı, gkan yangın sonucunda bazı evler tahrip oldu. Kazak'ta meydana gelen çatışmalarda da dört kişi yaralandı. Ermeni milisler, Fuzuli çev- resindeki köyleri de önceki gece boyunca top ateşine tuttu. _ Ermenilerin denetimindeki Karabağ Parlamentosu'nun sözcüsü Gngori Petrosyan, Parlamento Başkanı Artur Mı- gırdiçyan'ın Azerbaycan Baş- bakanı Hasan Hasanov'u arayarak ateşkes ihlallerine son verilmesini istediğini açıkladı. "İki taraf da ihlaller konu- sunda sorumluluk üstlenmek istemiyor" diyen Petrosyan, ateşkesin sürmesi için Azerilerle mutabık olduklannı savundu. Ateşkesin hâlâ geçerli olduğu- nu söyleyen Petrosyan, "Azer- baycan hükümeti ile irtibat içinde olmayı reddetmeyece- ğiz" dedi. Bakü'de belirsiziik Azerbaycan'da Ayaz Mutta- libov'un devlet başkanlığından istifasından sonra Bakü'de or- taya çıkan belirsizlik sürüyor. Azerbaycan bilim adamlann- dan oluşan bir heyet, Nahcivân Parlamentosu Başkanı ve Azer- baycan'ın eski lideri Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etmek üzere Nahcivan'a gitti. Aliyev, Muttalibov ile olan kişisel çekişmesi nedeniyle Bakü'deki tüm politik gelişme- lerden uzakta kalmayı tercih ediyordu. Ancak cumhuriyette- ki siyasi belirsizliğin bunalıma dönüşmeye başladığına dikkat çeken gözlemciler, Haydar Ali- yev'in sorunlann çözümünde yeniden rol alabileceğini belirti- yorlar. Komsomolskaya Pravda ga- zetesinin dünkü sayısında yer alan bir yorumda, Aliyev'in ya- kında yeniden Azerbaycan'ın lideri haline gelebileceği savu- nuldu. İpan'a protests Iran'ın Ermenislan ile sıkı ilişki içinde olması Azenleri ra- hatsız ediyor. Bakü'de dün dü- zenlenen bir mitingle Tahran'ın Karabağ sorununa yaklaşımı protestoedildi. AA'nın Bakü'deki yerel kay- naklara dayanarak bildirdiğine göre, çoğunluğunu kadınlann oluşturduğu göstericiler. İran Büyükelçiliği önünde toplana- rak İranlı yetkililere Devlet Başkanı Haşimi Rafsancani'ye ıletilmek üzere bir bildiri verdi- ler. Bildiride. İran'ın Karabağ sorununa ilişkin olarak izlediği politika kınandı ve "Karabağ'- da Ermeni tanklan ve zırhlı araçlan Azeri köylerine ölüm ve yıkım saçarken İran'm Er- menistan'a petrol vermesinin kabul edilemeyeceği" vurgu- landı. îran. Azerbaycan ve Erme- nistan temsilcileri dün Tahran'- da bir araya geldi. İran televizyonunun haberi- ne göre dünkü toplantıdan şon- ra bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Ve- layeti, iki komşu ülke arasmda- ki sorunlann çözümü yolunda olumlu bir adım atıldığını be- lirtti. Velayeti toplantıda ateş- kes sağlanması, esirlerin ve ölü- lerin değişimi. ekonomik ambargonun kaldınlması. ateş- kesin günü ve saati ve Kara- bağ'ın geleceği konulannın ele alındığını söyledi. Toplantıya bugün de devam edilecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle