19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S/VFA CUMHURİYET 15MART1992PAZAF HABERLER Basın IConsey: Tenısilciler Kurulu beliıiendiJ^PSKA (tstanfcul) - Baaı Konseyi Tem- âlcila-Kurulu belirlendi Basın Konseyi feaşkan: Okta} Eicşi. Tı-k basmındakı sorunJann ctkisini gösıemeye devam et- üğinı belırterek "Pek çoî .emekçınin ça- lıştıfı bir gazete da ha >a\nına ara verdi. B.az: »azetelerin de böy= bir durumla karşılâşması > -akır» bir ıhimaldir" dedi. Eişj. basının i<indL<e bbluıduğu krizi at- la.trrası vönünde >apılaak çalışmalan Kor.se> olarak desteklevoeklerini sö>le- dı. Basın Konseyi Temssliler Kurulu 4. yıl toplanusı SultanahrT-t'teki İl Özel Idare Salonu'nda yapılc. Topiantının afiJışında konuşan Okta; Ekşi. 26 basın kuruluşunun. 14 habeı ajansının ve TRT'nın Konseye üyeolluğunu kayde- derek üyesa>ısının da l.Çî2'yeyükseldi- ğini bildirdı' Günlük va^ınlann yüzde 8(Tinin Basın IConseyi'ıufbasınmeslek ilkelennf benim^dığini foelirten Ekşi, ••Vüzde 80'lik bir oran denetlenmeyi kendi imzasıyla kabul emiştir. Görev başmdakı Basın Konsevirni yok sayma- ya çalışan bazı kuruluşlaıda bunu başa- ramamiştır"dedi. Daha sonra konuşar Prof. Çetin Özek. basına ilışkin yapıan çalışmalar hakkmda bilgi verdi. Haıûk Şahin de, Basın Konseyi'nin son bııyıllık faaliyet- lerini anlattı. Öte >andan..oplantıda söz alan. yavmına aravenler, jünesgazetesı yazan Ahmct Tezcan da. ialışanlann so- runlannı dile eeurerek 7. maddenin basın çalışanlari ıçîn bınik tehlike ol- maya devam ettiğıni smleii. Daha sonra yatnlan seimlerle Basın Konseyl Temsılciler Kuruu'na getinien- ler şöyle: "Basın içi üyeler: Erdcâan Anpınar, Orhan Avhan. Erdal Çeıiı. Emin Çöla- şan. Jülide Ergüder. Ayıan Yetkiner. Atilla Özsever. Togay fcayatlı. Metin Ensezer. Teoman Orberk.Mustafa Gür- sel. Özcan Ertuna. Nun Çolakoğlu. Bü- lent Ecevit. Günen Cıvao;lu. Basın dışı uycler: Namıc Kemal Şen- türk. Mesut Önen. Çetin (>zek, Mehmet Dülger. Cüneyt Koryürek Adnan Kah- veci." P aranoyak. aslında pek korkulması gereken bir yaratık değil- miş. kendisine her yerde rastlanabilirmiş... Parano>ağı teşhis etmek de oldukça kolaymış. Bayram değil seyran değüken kendine lider pozu \enr. müthiş bir aynntı yığınıyla, yasa. ku- ral, yönetmelik maddesi sıralayarak her koşul \e durumda her şeyi kendisinin ve sadece kendisinin bildiğini kan:tlamaya uğraşırmış... Bir toplulukta sözü aldı mı bırakmazmış... Kendisiyle ilgili kesın inançlan: Onu aptal \erine koyacak adam daha anasından doğmamıştır... Havatında hiç hata vapmamıştır yapmava- caktır. yanılmamıştırvanılmavacaktır.. Paranoyak için en vazgeçilmez şey 'düşman"mış, düşmansız yaşa>a- maz ve her zaman kendine düşman ya da düşmarilar bulurmuş... Çev- re>i dolduran "kötü \e yoz insanlar'a karşı savaşını inançla sürdürür, başkalanru da bu savaşın içine sokmaya çalışırmış. Freud'un parano- vak tanımına göre paranoyak. başka insanlann kendileri haklannda bilmediklerinı de bildiğine inanıyor... Dolayısıvla "düşman'ın. parano- vağın gerçek düşmanı olması gerekmiyor. çünkü o bilmese bile parano- yak onun düşman olduğunu her zaman bilir... Gerçi paranoyak başkalannı dinlemese bile dinler gibi yapamuş, ama vardımsever özelliği. haksızlıklann peşinden bir şövalye gibi kova- laması nedeni> le de genel olarak popüler olurlarrruş... Paranoyak için ahlak ve ahlaksızhk çok önemliymiş, en geniş anla- mıyla ve kendisini toplumda ahlakın varolmasının bir güvencesi olarak görürmüş... Bu duygunun kavnağını da çağdaş psikiyatri şpyle açıklı- UZAK YAKSN OKAY GONENSIN Paranoyak yor: 'Kışilik birçöküntü durumundaysa, ahlakçıbk bir korunma olarak gıiçlenir..." Bu ahlakçılığı anJatan Freud da paranoyağın özel yaşamın- da büvük olasıhkla eşine karşı çok kıskanç, çocuklanna karşı çok katı olduğunu söylüyor... Paranoyağın en korkulu düşlerinden biri. bir başka insanla herhangi bir konuda eşit ortak olmakmış... Bu eşit ortaklığın. kendi kimliğinin yok olmasına yol açacağı korkusu egemen olurmuş... Ve bunun sonucu düşman bulmak. yeni yeni düşmanlar yaratmak... Paranoyağın, kimli- ğini korumak ve güçlendirmek için vazgeçmediği yöntem, ona benze- memeye çalıştığı ve bu yüzden sa> r aştığı bir başka kişi bulmak... Paranoyağın en büyük sorunu, kişilik bütürılüğünü ve kimliğini ko- rumak... Her verde; işyerinde, arkadaş toplantısında ve hatta berberde kimliğini korumak ve güçlendirmek zorundaymış... Fşte bir öykü. paranoyak berberde: Adamın berberde saçı yıkanırken çırak fazla sıcak su kullanır. Bunur üzerine kalkar. bir yumrukta çırağın burnunu kırar, araya giren patro- nun da kafasını yarar... Bu da yetmez, otomobiline gider, bagajdan çı- kardığı tüfeğındeki bütün mermileri berberin vitrinine boşalür... Bu adam hapse neden atıldığını bir türlü anlayamarruş; çünkü bütün yaptı- ğj fazla sıcak su kullanarak kışiliğine, konumuna ve hatta aılesıne haka- ret eden bir berber grağına dersini vermekti... Çıkış noktalan tutarsız olsa da paranoyağın kendine kurduğu sistem tutarlı olurmuş... Bir yargıç emekli olunca, büîün evinin çevresine olağanüstü bir gü- venlik sistemi k urar; birisi habersizgirmeye kalkarsa bombaJar patlaya- cak, ışıklar yanacak, bir sürü tuzak harekete geçecektir. Kendisi de eve çok karışık bir sistemle girip çıkmaktadır. Bir gün bir >anlış yapar, orta- lık birbirine girer. Ama o, en inançb haliyle karakola koşar ve kendisin- den habersiz evıne girmeye kalkan insanlan şikâyet eder... Gözlerinde kararlı bir sabitlik; yüreğinde, yaptığı her şeye hakkı ol- duğu duygusu bulunan paranoyak, kendisini yasalar ve düzen açısın- dan en saygıdeğer insan olarak görürmüs... • Fransız Le Nouvel Observateur dergjsi geçen sayısında paranoya hakkında geniş bir yayın yaptı. Yukanda bütün anlattıklanmızı bu geniş bölümden özetleyerek aktardık. Hep "...mış' dedik, sanki biz, hiç paranoyak görmemişiz gibi... İstanbuTdaki toplantıda Cumhuriyet tartışddı Yazlık evler turizmeANKA (Ankara) - Tunan Bakanlığı. sahipleri tarafından yılda tn fazla 1.5 ay kullanıldığı bclirlenen yazjk evlerin tu- rizme kazandınlması ıçîn ^eni bir proje geliştirdi. En az on yazlık ev sahikiyle sözleşme yapacak olan şirkeılere ç:şitli teşvikler tanınacak ve işletme beljesı venlecek. Apart-otel uygulamasına ->enzer bir şe- kilde işletilmesi öngörülenyazlık ev site- lerinin, daha çok bağım.ı^ ünıtelerde konaklamak isteyen İskatdinav ülkele- rinden gelecek turi^tlere hianet verebile- ceği belirtilİNor. Turizm Bakanlığı. söz k>nusu projeyi gerçekleştırmek için Muğlc, Aydın. Balı- kesir ve Antalya illerinde 17 ilçe ve 42 yerleşim biriminde bulunaa yazlık evle- rin sahipleri ve sıte yönetiuleri arasında bir anket vaptı. Haber Merkezi - Cumhuriyet gazele- sindeki gelişmelere ilişkin olarak, bir grup yazar, sanatçı ve okurun düzenlediği top- lantı dün Gazeteciler Cemiyeti Burhan Fe- lek Salonu'nda yapıldı. Basta Yaşar Kemal olmak üzere, aralannda 7 Kasım 1991 ta- rihinde "Cumhuriyet'i Boykot" kampan- yasına imza atmış olan Gencay Gürsoy, Coşkun Özdemir gibi isimlerin de yer aJ- dığı grup, bu girişimini "gazete sahipleri ile aynlan yazarları uzlaştırma" cabası ola- rak tanımlarken, toplantıda yer yer tartış- malar çıktı. Ali Sirmen'in Erdal Öz'e, "Kimseye gazeteyi bırakın diye baskı ya- pılmadı, yalan söylüyorsun" sözleri üzeri- ne, yayıncı Erdal Oz, aralannda Celal Baş- langıç'ın da bulunduğu ve Ali Sirmen ve diğer yazarlarla sürekli ilişkide olan bir grup muhabirin, kitap fuarında Can Ya- yınlan'nın Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden ayrılması ve Cumhuriyet'e ilan vermemesi için kendisine baskı yaptığını söyledi. Konuşmacıların bazılan, boykot çağrı- smın olumsuz etkisine değinirken, birço- ğu da yazarların geri dönmesinin önemini vurguladı. Gazetemiz sahiplerinden Berin Nadi de yaptığı kısa açıklamada, "Cumhuriyet'in Atatürkçü çizgide olması gerektiğini" be- lirterek "liberal" bir gazeteye karşı oldu- ğunu söyledi. Toplantıdan sonra toplantıyı düzenle- yenlerin, "tarafları uzlaşmaya çağıran" metni imzaya acıldı. Yaşar Kemal bu met- ni, gazetenin murahhas iiyesi Emine Uşak- lıgil'e de götüreceklerini söyledi. Yaşar Kemal Yasar Kemal, topiantının açış konuşma- sında, gazetenin içinde bulunduğu tiraj kaybını önlemek için ve Nadir Nadi'nin anısına saygı nedeniyle bu arabuluculuk işi- ne giriştiğini belirtti. Kemal Nebioğlu ^ ^ DİSK Genel Başkanı Kemai Nebioğlu, geçmişte kendilerini sert biçimde eleştirse de her zaman Cumhuriyet'le birlikte mü- cadele verdiklerini söyleyerek böyle bir ga- zeteye toplumun gereksinimi olduğunu vurguladı. DYP-SHP koalisyonunun da ye- ni hükümetin de Cumhuriyet'e ihtiyacı ol- duğunu belirten Nebioğlu, olaya Cumhu- riyet okurları olarak ağırlık koyacaklannı vurgulayarak "Şu ya da bu yana ağırlık ko- yacak değiliz. Bunu doğru bulmuyoruzj' dedi. Nebioğlu, toplantı sonrası görüşme- lerin sürmesini istedi. Tan Oral Daha sonra söz alan karikatürist Tan Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan toplantıda konuşmacılar, Cumhuriyet ile ilgili düşiincelerini dile getirdiler. Oral, 6 kasımdan sonra bir grubun yaptı- ğı "Cumhuriyet'i Boykot" girişimini eleş- tirdi ve kendisinin o toplantıya da katıla- rak buna karşı çıktığını söyledi. Tan Oral, o toplantıda boykotu savunan Gencay Gürsoy gibi isimlerin şimdi "tarafsız" gö- rünüm aliında uzlaşma çabasına girişme- sini yadırgadığını söyledi. Kendisinin o za- man "uzlaşmayı" savunduğunu dile geti- ren Oral, "zaten az okuyan bir toplumda 'okumayın' kampanyası başlatılmasını" eleştirdi. Orafa tepki Bunun üzerine Yaşar Kemal, Tan Oral- ın sözlerini keserek, kendilerinin buraya tartışmaya değil, uzlaşmaya geldiklerini söyledi ve bu yönde fikirleri olanların ko- nuşmasını istedi. Grup sözcüleri arasında yer alan Gencay Gürsoy ise "Tan Oral da beni anlamıyorsa kim anlar?" diyerek ön- ce uzlaştırma grubundan çekildiğini açık- ladı. Gürsoy, toplantı sonunda saJondan gelen istek üzerine yeniden gruba katıldı. Atilla Coşkun Avukat Atilla Coşkun konuşmasında, "Cumhuriyet'e 'yıkıldı' dediğiniz zaman gerçekten demokrasinin bir kalesi yıkılmış demektir" dedi. Yaşanan olaylar için "He- pimiz suçluyuz" diyen Coşkun, gazete sa- hipleri ve yazarlardan özveri istedi. Cengiz Gündoğdu Cengiz Gündoğdu ise uzlaşmaya sert bir şekilde karşı çıktı ve "Dünyada kaba, pis uzlaşmaya katılmamalıyız. Ya herru ya merru... Bu gazete batsın, bu da bizim onu- rumuzdur arkadaşlar" dedi. Aziz Akay Öğretmen Aziz Akay da kendisinin ga- zeteyi her şeye rağmen bırakmadığını, Na- dir Nadi'nin yarattığı kadronun gazeteye geri dönmesi gerektiğini belirtti ve uzlaş- ma istedi. Ali Sirmen Cumhuriyet'ten aynlan ve halen Milli- yet gazetesinde köşe yazarlığını sürdüren Ali Sirmen toplantıda, "Cumhuriyet okuru" olarak bir konuşma yapacağını be- lirtti. Uzlaşma ve birleşmenin ancak ilke- ler çerçevesinde olabileceğini söyleyen Sir- men, bu ilkelerin de Nadir Nadi tarafın- dan daha önce kaleme alındığını belirtti. Sirmen, Tan Oral'ın "boykot yapanlan" eleştirmesine de değinerek, "Biz hiç kim- seye gazeteyi okumamasını söylemedik" dedi. Sirmen, "Okumama-okutmama ka- mpanyası açılmadı" diye konuştu. Erdal Öz Erdal öz ise ayrılanlann hareketini ön- ce bir "kopma" olarak anladığını ve yüre- ğiyle buna katılmadığını belirtti. Öz, "Da- ha aynı Kitap Fuan'nda bana baskı yapıl- dı, açıkça söylüyorum şimdi" diyerek, Cumhuriyet'ten ilanlannı çekmesi ve Can Yayınları olarak Kitap Kulübü'nden ayrıl- ması için baskı yapıldığını açıkladı. Daha sonra, okumasa bile bazı köşe ya- zarlarının gazetede bulunmasını istediğini vurgulayan öz, yeni alınan köşe yazarla- rının da fıkra yazan olmadıkları için o ta- dı vermediklerini belirtti. Aziz Nesin'in yeni bir gazete çıkarma gi- rişiminden hemen sonra Cumhuriyet'i boy- kota giriştiğine de dikkat çeken Oz, şimdi Aziz Bey'in fikir değiştirmesini sevgiyle karşıladığını söyledi. Cumhuriyet'in, son aynlmadan önce bir katılaşmaya girdiğini de vurgulayan Öz, "Sevgili arkadaşlarımız bir araya gelecek- se, bazı yanhşlan görelim, yanlışlan kabul edelim" dedi. Sirmen'in müdahalesi Erdal Öz'ün konuşması üzerine Ali Sir- men oturduğu yerden müdahale ederek, "Sana kim ilanları kes diye baskı yaptı? Bunu söylemek zorundadır. İsim vermez- se, ben de yalan söylüyor derim" seklinde konuştu. DOĞALGAZA GEÇİŞTE ISI UZMANINDAN İSTANBULLULARA FIRSAT! DOGALGAZA ALARKO GUVENCESIYLE GEÇIN Apartmanınızın; Dökme Dilîmli Kalorifer Kazanını, Doğalgazlı Brülörünü, Evinîzin; Kombi Kat Kaloriferini, Şömine ve Sobasını ALARKO DAN GÜVENLE ŞİMDİ ALIN... DOĞALGAZ SİSTEMİNİZİ SEÇMENİN TAM ZAMANIDIR. CİHAZINIZI SEÇİN, SABİT FİYAT GARANTİSİ İLE 10 AYA VARAN TAKSİTLERLE ÖDEYİN. SİZE EN YAKIN ALARKO YETKİLİ BAYİSİNE UĞRAYIN, DOĞALGAZA GEÇİŞ ÇALIŞMANIZI ŞİMDİDEN BAŞLATIN, KIŞ ARİFESİNDE GECİKME VE SIKIŞIKLIK YAŞAMAYIN. ALARKO, MÜHENDİSLERDEN OLUŞAN BAYİLİKLERİ İLE SATIŞ, MONTAJ VE SATIŞ SONRASI HER AN, HER YERDE HİZMETE HAZIRDIR. Erdal Öz açıklıyor Erdal Öz buna, "Bana yalancı diyemezsin" diye yanıt vererek şunları söy- ledi: "Cumhuriyet'ten aynlan muhabir kadro geldi. Bana baskı yaptı ve bu arka- daşlarla her gün irtibat halindeydiler. Ce- lal Başlangıç ve yanındaki bir grup, bu ha- beri benden her an bekledi. Ve sizinle de her an bağlantı halindeydiler. Ben isim ola- rak sizi suçlamıyorum. Ama varsanız siz söyleyin..:'_ Coşkun Özdemir Coşkun Özdemir de yaptığı konuşmada, dört buçuk aydır Cumhuriyet'teki bunalı- mın çözulmesi için beklediklerini ve bu ger- çeklesmeyince Cumhuriyet'i yeniden ka- zanmak için bir çabaya girdiklerini söyle- di. Mustafa Gürkan Mustafa Gürkan ise Cumhuriyet'te Ya- yın Kurulu'nun yeniden yer almasını iste- di ve "Yayın Kurulu'nun SHP ve DYP ara- sındaki ihtilafta SHP'yi tutmasına kanh- yorum, çünkü ben SHP'liyim" diye konuş- tu. Yavın Kurulu'nun İnönü-Baykal ihtila- fında Inönü'yü tutmasına da katıldığmı be- lirten Gürkan, ancak bunun gazeteye katı bir tutumla yansıtılmasına katılmadığını söyledi. Gürkan, Cumhuriyet gazetesinin halka açılıp hisse senedi çıkarmasını iste- di. "Eski Cumhuriyet gitti, o bir daha ge- ri gelmeyecektir" diyen Gürkan, gazetenin daha önce eleştirilen yanlarını çağdaş bir konuma getirecek olanağın şimdi ortaya Çıktığını söyledi. Berin Nadi Berin Nadi, kürsüye çıkmadan-yerinde yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: "Cumhuriyet gazetesi kurulduğundan bu yana bir misyon gazetesidir. Misyonu, Ata- türk ilkelerini korumak, çalışanlari koru. maktır. Liberal bir gazete olamaz. Çünkü çok var liberal gazete, Allah eksik etmesin. Bence bu doğrultuda düşünmek lazam!' Türkân Saylan Turkân Saylan ise okuyucuya sorulma- dan yapılan değişiklikleri eleştirirken, "Evime geldiğim zaman, evimin odalann- da başka insanların dolaştığını görünce tepki gösterdim" diye konuştu. Türkiye 1 de 100 bin kişinin bir fikir etrafında bir- leşmesinin çok önemli olduğunu vurgula- yan Saylan, "Biz okurlar olarak maddi- manevi her şeyi yapmaya hazınz" dedi. Semra Gürcan Okurlardan Semra Gürcan ise uzun yıl- lardır okuduğu yazarlardan aynlmanm zorluğunu belirtirken, "Aynlan' yazarları başka gazetede oku- yunca tadına varamıyoruz, biz tekrar sizleri aramızda görmek istiyoruz" dedi. Kapanış Son konuşmayı yapan Yaşar Kemal, uzlaşma çabalannı sür- düreceklerini, daha iyi, daha çağdaş bir Cumhuriyet için el- lerinden geleni yapacaklanru söyledi. Rıfat llgaz Rıfat llgaz da toplantıya gön- derdiği mesajda, "Biz tüm so- rumsuzca davranışlara karşın gazetesini bırakmak istemeyen- ler, Cumhuriyet'ten son kez olumlu bir davranış beküyoruz. Cumhuriyet'e önemli görevlerin düştüğü bir dönemde silkinip en doğru yoiu seçmesi, kendisine bağlı olanları sevindirecektir" dedi. Mesajlar Toplantıya mesaj gönderen diğer isimler ise şöyle: Kültür Bakam Fikri Sağlar, Devlet Ba- kanı Erman Şahin, ANAP Mil- letvekili Bahattin Yücel, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Ibrahim Tez, ANAP tstanbul Mületvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, MÇP Genel Baskam AJparslan Türk- eş, ANAP Milletvekili Emin Kul, TBMM Başkanveküi Yıldi- rım Avcı, Mehmet Yazar, Çevre Bakanı Doğancan Akyürek, AA Müdürü Behiç Ekşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Ersin Faralyalı, Devlet Bakam Ömer Barutçu, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman. YETKİLİ DOâALOAZ BAYİLERİ • ACIBADEM SERVO TEKMİK LTD. 340 35 65 • ALTINTEPE ATAK TİC. 388 46 36 • AVCILAR BERK MAK. 591 47 90 • AVCILAR CAN TEK. 590 20 63 . BAâCILAR DEMTA 569 06 38 • 6.BAŞI TEKNIK ISI TİC. 334 91 15 • B.EVLER EKTEM 554 17 25 • B.EVLER ONDER MAK. LTD. 555 22 83 • BAKIRKÖY ATA 571 23 06 • BAKIRKÛY SERKO LTD. 572 06 01 • B.PAŞA NATURGAZ 544 74 88 • BEŞİKTAŞ İNTERGAZ 161 35 04 • BEŞİKTAŞ TEGA 161 49 30 • B.YÖZEVLER KISISAN 537 57 23 • BEYOCLU SİMEL LTD. 145 34 54 • BOSTANCI TEK-YAPIM MUH. 373 60 36 • B.ÇEKMECE ALTES 683 71 80 • ERENKÖY TETA LTD. 363 46 97 • ERENKÖY KEREM LTD. 360 49 34 • ETİLER MAYER 157 68 15 • EVÜP TEKSAN 501 34 31 • FATİH INTEC 532 36 33 • FENERYOLU TfTA LTD 349 33 35 • FLORYA ALOAŞ LTD 580 63 58 • FİKİHTEPE SAFAK İNŞAAT 368 07 18 • OÛZTEPE AKAN ISI LTD. 33549 86 • OÖZTEPE CA-KA LTD. 3598056 • GÖZTEPE VOLPAR A.Ş. 360 82 06 • GÜNGÖREN GTS LTD. 504 21 70 • İÇERENKÖY ATILIM LTD 384 94 51 • KADIKÖY ALTINUÇ 338 5674 • KALAMIf MAS MAK. A.Ş. 337 34 28 • KARTAL AK İNŞ. A.Ş. 353 55 53 • KARTAL DOG. LTD. 353 06 55 • KIZILTOPRAK MİMAK LTD. 349 39 71 • KOZYATAGI ZAFER LTD 384 68 21 • KOŞUYOLU GÜNDUZ MUH 325 28 01 • K. ÇEKMECE ISI TEST 580 21 37 . K. ÇEKMECE İZOTEKNİK LTD. 592 11 48 • KÜÇÜKYALI CENK TİC. 367 78 76 • 4. LEVENT GUNEŞ KOLL 180 33 15 • MALTEPE DOGUŞ ISI 370 60 34 . MALTEPE HİDOGAZ 370 71 89 • M. KÖY ŞAŞIOĞLU 188 01 64 • M. KÖY TERMOPROSES (72 85 95 • MERTER BERK T.Y 506 69 09 • MODA EKŞİ İNŞ. LTD. 34774 44 • PENDİK GESTAY TEKNİK 354 18 62 • PENDİK ÖZEROL 354 27 03 • PENDİK TEKNİK YAPI 354 48 02 • PERPA DEMİRCAN 121 66 90 • SUAOİYE ERGIN LTD. 373 22 24 • UMRAMİYE KAMERGAZ LTD 329 77 39 • ÜMRANİYE KOÇMAK LTD. 335 06 54 • ÜSKÜDAR ENKASAN LTD. 334 57 34 • ÜSTBOSTANCI ADIM MUH. 373 39 40 • YENİBOSNA SEOA MUH. 551 33 52 • YEŞİLYURT TEMA 573 72 39 tlzı »Itıı l>.16€. M tnlakıhnm» Cumhuriyet yönetitninin, bu toplantıda tartışılan konulara ilişkin görüşleri yarın Yazı İşleri Müdürümüz Okay Gönensin'in "Cumhuriyet'ten Okurlara" köşesinde yer alacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle